Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-247-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"− Doamnă președintă, doamnă Győri, doamnă Balzani, doamnelor și domnilor, în primul rând sunt încântat să observ că aspectele principale și orientarea generală a propunerii Comisiei referitoare la banane au fost susținute de raportoare. Mai mult, doamna Balzani a făcut o prezentare introductivă foarte bună a contextului în care au avut loc aceste negocieri și a fost semnat acest acord. În ceea ce privește distribuirea resurselor financiare pentru măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor în țările ACP, după cum știți, proiectul de regulament care stabilește ceea ce în engleză poartă denumirea de BAM a fost aprobat de Parlamentul European la 21 octombrie și stabilește condițiile de repartizare a acestor resurse. În consecință, criteriile pe care le-ați cerut există deja și, de altfel, rezultatele și distribuirea acestui pachet sunt deja stabilite. În acest sens, Comisia a lucrat în colaborare strânsă și productivă cu Parlamentul European și am ajuns la un compromis bun referitor la conținutul acestui punct. Proiectul de regulament care vizează acest sprijin pentru țările ACP a fost, de altfel, aprobat de Parlamentul European și definește, de asemenea, criteriile de alocare pentru diversele țări beneficiare și prevede, totodată, așa cum ați cerut – o evaluare a situației pieței din aceste țări cu 18 luni înainte ca programul să ia sfârșit. Această evaluare ne va ajuta să ne dăm seama dacă procesele de adaptare se desfășoară bine sau dacă s-ar putea să trebuiască să avem în vedere și alte măsuri. Cât despre analiza de impact referitoare la efectele acordurilor asupra producătorilor de banane din țările în curs de dezvoltare și din regiunile ultraperiferice ale Europei până în 2020, sunt într-adevăr pregătit să am în vedere o astfel de analiză, dacă se dovedește necesară. Însă trebuie să fim realiști și în ceea ce privește aria de aplicare a studiului, deoarece acesta vizează un număr mare de țări producătoare de banane din întreaga lume – precum și un număr mare de țări în care bananele sunt un aliment de bază – ceea ce înseamnă așadar că va fi dificil să punem în aplicare acest studiu și să tragem concluzii pe baza sa. Cu toate acestea, sunt pregătit să întreprindem un studiu de acest tip sau să utilizăm datele din studii interne sau externe pe care Comisia le are deja la dispoziție. După cum am precizat deja, vom face o evaluare a efectelor BAM asupra țărilor ACP cu 18 luni înainte ca programul să expire. În cele din urmă, în ceea ce privește negocierile referitoare la un acord de liber schimb cu anumite țări din America Latină, în special cu Ecuadorul, știți desigur că negocierile privind acordul comercial cu Columbia și Peru și cu țările din America Centrală au fost finalizate pe plan tehnic. Acordul cu Columbia și Peru poate fi aplicat și altor state membre ale Comunității Andine, inclusiv Ecuadorului, dacă acesta va dori să revină la negocieri. De altfel, Ecuadorul a cerut, în mod oficial, să revină la masa negocierilor referitoare la acordul de comerț, iar administrația ecuadoriană și Comisia sunt în curs de examinare a posibilității de a reîncepe negocierile și deci de a ajunge la un acord cu privire la măsurile care se impun a fi luate. Acestea sunt cele câteva remarci pe care am dorit să le fac cu privire la raportul dvs. și la subiectele pe care le-ați abordat. Am vorbit cam mult, însă am dorit să răspund, de la bun început, acelor întrebări la care am putut. Comisia sprijină fără rezerve concluziile proiectului de recomandare și pe cele ale proiectului de raport ale raportoarei cu privire la acest subiect. Este adevărat că Acordurile de la Geneva privind comerțul cu banane din 2009 sunt foarte importante, iar doamna Balzani a subliniat foarte bine motivele care au contribuit la această situație. Aș dori să subliniez, de asemenea, faptul că aceste acorduri vor calma apele cu privire la acest subiect sensibil și vor facilita, de asemenea, procesul de la Doha și vor pune la dispoziție condițiile necesare creării unei piețe europene stabile a bananelor, una care va putea fi prezisă în anii care vor urma. Aș dori să revin la unele dintre cele mai importante subiecte aduse în discuție de raportoare și de deputați în întrebările lor cu solicitare de răspuns oral sau scris, precum și la cele din propunerea de rezoluție care face parte din acest pachet. Cât despre sprijinul oferit producătorilor din Uniunea Europeană, sunt pe deplin conștient de rolul socioeconomic esențial al producției de banane în anumite regiuni din Uniunea Europeană – în special în regiunile ultraperiferice – și de preocupările privind fiabilitatea economică a producției de banane în aceste regiuni. Într-un raport recent referitor la sistemul POSEI, prezentat Parlamentului European și Consiliului în septembrie 2010, Comisia explică consecințele Acordurilor de la Geneva și faptul că aceste consecințe au fost deja integrate în reforma din 2006 a sistemului aplicabil bananelor. Pentru a proteja producătorii din Uniunea Europeană într-un context al sporirii liberalizării, bugetul pentru sectorul bananelor a fost mărit semnificativ, iar evaluarea de impact efectuată la acea vreme a luat în calcul faptul că tarifele au scăzut mai mult decât fusese convenit. Cu toate acestea, Comisia a arătat că este dispusă să monitorizeze îndeaproape impactul acordurilor pe piață și, dacă va fi cazul, să ia măsurile necesare pentru a atenua aceste efecte. În ceea ce privește întrebarea referitoare la consolidarea poziției producătorilor de banane în acest sector, aș dori să subliniez în primul rând că această problemă nu este valabilă doar pentru sectorul bananelor, ci se aplică întregului sector agroalimentar. Aceste probleme din sectorul producătorului – probleme în ceea ce privește puterea de negociere și distribuirea valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente – afectează și alte sectoare. În plus, pentru a soluționa această problemă ca parte a politicii agricole comune, Comisia va prezenta propuneri pentru consolidarea organizațiilor de producători, a rolului lor în acest sector și a competenței lor de negociere. Mai mult, Comisia a creat un grup la nivel înalt pentru industria agroalimentară care reunește mai mulți comisari care pot veni cu propuneri în acest sens – deoarece responsabilitatea și competența comisarului pentru agricultură sunt limitate, însă sunt patru comisari care participă la aceste grupuri și conduc aceste grupuri la nivel înalt – un grup la nivel înalt cu o foaie de parcurs și cu propuneri, iar Comisia le va prezenta în următoarele câteva luni și în următorii ani pentru a încerca să găsească o soluție la această chestiune privind transparența în lanțul de aprovizionare cu alimente și competența de negociere. Așadar, în acest context, producătorii de banane din filieră vor putea profita de pe urma acestei măsuri."@ro18
lpv:translated text
"− Lugupeetud juhataja, austatud minister, Francesca Balzani, austatud parlamendiliikmed! Kõigepealt on mul hea meel märkida, et raportöör toetas komisjoni banaane käsitleva ettepaneku põhipunkte ja üldmõtet. Peale selle andis ta sissejuhatuses väga hea ülevaate läbirääkimiste ja lepingute sõlmimise kontekstist. Mis puudutab banaanisektori kaasnevate meetmete finantsvahendite jaotamist, siis nagu teate, kiitis Euroopa Parlament 21. oktoobril heaks määruse eelnõu, milles kehtestatakse banaanisektori kaasnevad meetmed ning milles nähakse ette nende vahendite jaotamise tingimused. Seega on need kriteeriumid, mida palusite, juba kehtestatud ning – veelgi enam – selle paketi tulemused ja jaotamine on samuti juba kindlaks määratud. Selle teema suhtes on komisjon teinud tihedalt ja tulemuslikku koostööd Euroopa Parlamendiga ning me saavutasime seda punkti puudutava sisu suhtes hea kompromissi. Euroopa Parlament on kiitnud heaks ka määruse eelnõu, millega tahetakse anda toetust AKV riikidele. Selles on määratud kindlaks ka kriteeriumid mitmesugustele abi saavatele riikidele vahendite eraldamiseks ning lisaks sellele nähakse ette turutingimuste hindamine nendes riikides 18 kuud enne programmi lõppu, mida te samuti palusite. See hindamine näitab meile, kas kohanemisprotsess läheb edukalt või tuleb meil võib-olla töötada välja muud meetmed. Mis puudutab selle mõju hindamist, kuidas mõjutavad lepingud arenguriikide ja Euroopa äärepoolseimate piirkondade banaanitootjaid kuni 2020. aastani, siis olen valmis kaaluma sellise analüüsi tegemist, kui see osutub vajalikuks. Peame aga olema realistlikud uuringu ulatuse suhtes, sest see on suunatud paljudele banaane tootvatele riikidele kogu maailmas – ja paljudele riikidele, kus banaanid on põhitoiduaine –, ning selle pärast on raske niisugust uuringut korraldada ja sellest järeldusi teha. Sellele vaatamata olen valmis korraldama niisugust uuringut või kasutama ELi või välisuuringute andmeid, mis komisjonis juba kasutuses on. Nagu ma juba ütlesin, korraldame 18 kuud enne programmi lõppu hindamise banaanisektori kaasnevate meetmete mõju kohta AKV riikidele. Mis puudutab vabakaubanduslepingu läbirääkimisi teatavate Ladina-Ameerika riikidega, eriti Ecuadoriga, siis kahtlemata teatatakse teile, et vabakaubanduslepingu tehnilise tasandi läbirääkimised Colombia ja Peruu ning Kesk-Ameerika riikidega on lõpetatud. Colombia ja Peruuga sõlmitud lepingut saab kohaldada ka teistele Andide Ühenduse liikmesriikidele, sealhulgas Ecuadorile, kui see soovib neid läbirääkimisi jätkata. Ecuador esitas muu seas ametliku taotluse jätkata vabakaubanduslepingu läbirääkimisi ning Ecuadori valitsus ja komisjon uurivad praegu võimalust kõnelusi uuesti alustada ning seega ka võimalust saavutada kokkulepe võetavate meetmete suhtes. Need olid mõned märkused, mille tahtsin teie raporti ja tõstatatud küsimustega esitada. Rääkisin üsna kaua, kuid tahtsin vastata kõigepealt küsimustele, millele ma vastata sain. Komisjon toetab tingimusteta raportööri soovituse projektis ja raporti projektis esitatud järeldusi selle teema kohta. See on tõsi, et Genfi 2009. aasta lepingud banaanikaubanduse kohta on väga olulised ning Francesca Balzani tõi väga hästi esile, mis see nii on. Soovin juhtida tähelepanu ka sellele, et need lepingud aitavad lahendada selle vastuolulise küsimuse. Need aitavad kaasa ka Doha voorule ning vajalike tingimuste loomisele stabiilse Euroopa banaanituru jaoks, mis on tulevaste aastate suhtes prognoositav. Soovin tulla tagasi mõne kõige olulisema punkti juurde, mida raportöör ja Euroopa Parlamendi liikmed oma suuliselt või kirjalikult vastatavates küsimustes esile on toonud ning mida on käsitletud paketti kuuluvas resolutsiooni ettepanekus. Mis puudutab ELi tootjatele antud toetust, siis tean hästi, milline on banaanitoomise sisuline sotsiomajanduslik roll asjaomastes ELi piirkondades – eriti äärepoolseimates piirkondades –, ning samuti probleeme nende piirkondade banaanitootmise majandusliku elujõulisusega. Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2010. aasta septembris esitatud POSEI süsteemi viimases aruandes selgitab komisjon Genfi lepingute tagajärgi ning toob esile asjaolu, et neid tagajärgi on juba arvesse võetud banaanidele kohaldatava süsteemi 2006. aasta reformis. Selleks et kaitsta järjest liberaalsema majanduse taustal ELi tootjaid, suurendati banaanisektori vahendeid eelarves märkimisväärselt. Sellel ajal korraldatud mõjuhindamises võeti arvesse asjaolu, et tariifid olid vähenenud rohkem, kui kokku lepiti. Sellele vaatamata näitas komisjon, et on valmis jälgima hoolikalt lepingute mõju turule ning vajaduse korral võtma meetmeid nende mõju leevendamiseks. Mis puudutab küsimust banaanitootjate seisundi parandamise kohta sektoris, siis soovin rõhutada kõigepealt, et see küsimus ei puuduta mitte ainult banaanisektorit, vaid kogu põllumajanduslikku toidutööstust. Need tootmissektori probleemid, nimelt need, mis on seotud läbirääkimisvõime ja lisaväärtuse jagunemisega kogu toidutarneahelas, mõjutavad ka teisi sektoreid. Et käsitleda seda veel ühise põllumajanduspoliitika reformi raames, esitab komisjon ettepanekud, kuidas tugevdada tootjaorganisatsioone, nende rolli sektoris ja läbirääkimisvõimet. Peale selle lõi komisjon põllumajandusliku toidutööstuse kõrgetasemelise rühma, kuhu kuuluvad paljud volinikud, kes saavad esitada ettepanekuid kooskõlas nende põhimõtetega, sest põllumajandusvoliniku vastutusala ja volitused on piiratud, kuid nendes rühmades osaleb veel neli volinikku, kes neid kõrgetasemelisi rühmi, õigemini kõrgetasemelist rühma tegevuskava ja ettepanekutega juhivad. Komisjon esitab järgmiste kuude ja aastate jooksul lahendused, et püüda leida vastused toidutarneahela läbipaistvust ja läbirääkimisvõimet puudutavatele küsimustele Seega võib see olla kasulik ka sektori banaanitootjatele."@et5
lpv:translated text
"− Gospa predsednica, gospa Győri, gospa Balzani, gospe in gospodje, najprej z veseljem ugotavljam, da je poročevalka podprla glavne vidike in splošno usmerjenost predloga Komisije o bananah. Dalje, gospa Balzani je podala zelo dobro uvodno predstavitev okvira, v katerem so potekala ta pogajanja in v katerem je bil ta sporazum podpisan. Kar zadeva porazdelitev finančnih sredstev za spremljevalne ukrepe za sektor banan (BAM) za države AKP, je Evropski parlament, kakor veste, 21. oktobra odobril osnutek uredbe o vzpostavitvi BAM in ta določa pogoje za porazdelitev teh sredstev. Zato so merila, ki ste jih zahtevali, že ustvarjena, in še več, tudi rezultati in porazdelitev tega sklopa so že izdelani. Glede te teme je Komisija tesno in plodno sodelovala z Evropskim parlamentom in dosegli smo dober kompromis o vsebini glede te točke. Osnutek uredbe, namenjen zagotavljanju te podpore državam AKP, je nadalje potrdil Evropski parlament in določa tudi merila za dodeljevanje za različne države upravičenke, poleg tega pa določa tudi tisto, kar tu zahtevate – oceno tržnih razmer v teh državah, in sicer 18 mesecev pred iztekom programa. Ta ocena nam bo pokazala, ali postopki prilagajanja potekajo dobro, ali pa bomo morda morali predvideti druge ukrepe. Glede presoje vpliva v zvezi z učinki sporazumov na pridelovalce banan v državah v razvoju in v najbolj oddaljenih regijah Evrope do leta 2020 sem vsekakor pripravljen premisliti o takšni analizi, če se bo izkazala za nujno. Vendar pa moramo biti realni tudi glede obsega študije, ker je ta usmerjena v veliko število držav, ki pridelujejo banane po svetu – pa tudi veliko število držav, kjer so banane glavna hrana. Vseeno sem pripravljen izvesti takšno študijo ali uporabiti kakršne koli podatke o notranjih ali zunanjih študijah, ki jih ima Komisija že na razpolago. Kakor sem že povedal, bomo izvedli oceno učinkov BAM na države AKP 18 mesecev pred iztekom programa. Nazadnje, kar zadeva pogajanja o sporazumu o prosti trgovini z nekaterimi državami Latinske Amerike, zlasti z Ekvadorjem, ste nedvomno seznanjeni z dejstvom, da so bila pogajanja o trgovinskem sporazumu s Kolumbijo in Perujem in državami Srednje Amerike sklenjena na tehnični ravni. Sporazum s Kolumbijo in Perujem je mogoče uporabljati tudi za druge države Andske skupnosti, vključno z Ekvadorjem, če se želi vrniti k tem pogajanjem. Sicer pa je Ekvador uradno izrazil željo, da se vrne k pogajanjem o trgovinskem sporazumu, in ekvadorska uprava in Komisija zdaj preverjata možnost ponovnega začetka pogajanj in tako možnost, da se doseže dogovor glede ukrepov, ki jih je treba izvesti. To so nekatere pripombe, ki sem jih želel podati glede vašega poročila in glede vprašanj, ki ste jih postavili. Govoril sem nekoliko dlje, a na tista vprašanja, na katera sem lahko, sem želel odgovoriti od začetka. Komisija brez pridržkov podpira sklepe osnutka poročila poročevalke in osnutek poročila o tem vprašanju. Res je, da so ženevski sporazumi o bananah iz leta 2009 zelo pomembni, in gospa Balzani je zelo dobro poudarila razloge, zakaj je tako. Rad bi poudaril tudi, da bodo ti sporazumi prinesli mir glede te kočljive teme in da bodo pospešili tudi proces iz Dohe in ustvarili pogoje, ki so potrebni za vzpostavitev stabilnega evropskega trga z bananami, takšnega, ki bo v prihodnjih letih predvidljiv. Rad bi se vrnil nazaj k nekaterim najpomembnejšim vprašanjem, ki so jih postavili poročevalka in poslanci Evropskega parlamenta v svojih vprašanjih za ustni ali pisnih odgovor, pa tudi tistim v predlogu za resolucijo, ki je del tega svežnja. Glede podpore, ki se daje pridelovalcem v Evropski uniji, se zelo dobro zavedam bistvene družbenogospodarske vloge pridelave banan v zadevnih regijah Evropske unije – zlasti v najbolj oddaljenih regijah – in skrbi glede gospodarske uspešnosti pridelave banan v teh regijah. V nedavnem poročilu o sistemu POSEI, ki je bilo Evropskemu parlamentu in Svetu predloženo septembra 2010, Komisija pojasnjuje posledice ženevskih sporazumov in dejstva, da so te posledice že vključene v reformo sistema iz leta 2006, ki velja za banane. Da bi zaščitili pridelovalce Evropske unije v okviru povečane liberalizacije, je bil znatno povečan proračun za sektor banan, in presoja vpliva, ki je bila takrat izvedena, je upoštevala dejstvo, da so tarife padle bolj, kot je bilo dogovorjeno. Vseeno pa je Komisija pokazala, da je pripravljena pozorno spremljati vpliv sporazumov na trg in po potrebi sprejeti ukrepe, ki so potrebni za lajšanje njihovih učinkov. Glede vprašanja krepitve položaja pridelovalcev banan v tem sektorju bi rad najprej poudaril, da to vprašanje ni omejeno na sektor banan, ampak velja za celoten agroživilski sektor. Ti problemi v sektorju pridelave – problemi glede pogajalske moči in razporeditve dodane vrednosti po verigi preskrbe s hrano – prizadevajo tudi druge sektorje. Da bi to nadalje obravnavali kot del reforme skupne kmetijske politike, bo Komisija predložila predloge za krepitev organizacij pridelovalcev, njihove vloge v tem sektorju in njihove pogajalske moči. Dalje, Komisija je ustvarila skupino na visoki ravni za agroživilsko industrijo in pri tem združila več komisarjev, ki lahko podajo predloge v tej smeri – ker so odgovornost in pooblastila komisarja za kmetijstvo omejeni, a obstajajo štirje komisarji, ki sodelujejo v teh skupinah in vodijo te skupine na visoki ravni –, skupino na visoki ravni z načrtom in s predlogi, in Komisija bo te predložila v naslednjih nekaj mesecih in letih, da bi poskusila odgovoriti na vprašanje preglednosti v verigi preskrbe s hrano in pogajalske moči. Tako bodo lahko imeli v tem smislu od tega korist pridelovalci banan v tem sektorju."@sl20
lpv:translated text
"Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame Balzani, Mesdames et Messieurs, je me réjouis, d'abord, de constater que les principaux aspects et les grandes orientations de la proposition de la Commission sur les bananes ont obtenu l'appui du rapporteur. Mme Balzani a d'ailleurs très bien présenté, en introduction, le contexte dans lequel ces négociations ont eu lieu et cet accord a été signé. En ce qui concerne la répartition des ressources financières pour les mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane dans les pays ACP, comme vous le savez, le projet de règlement qui fixe ce qu'on appelle en anglais le BAM, a été approuvé par le Parlement européen le 21 octobre et il prévoit des conditions de répartition de ces ressources. Donc, les critères que vous avez demandés existent déjà et, d'ailleurs, les résultats, la répartition de cette enveloppe existent déjà. Sur ce sujet, la Commission a travaillé en étroite collaboration, et de manière fructueuse, avec le Parlement européen et un bon compromis sur le fond a pu être trouvé concernant ce point. Le projet de règlement qui vise cet appui pour les pays ACP a d'ailleurs été approuvé par le Parlement européen et il définit aussi les critères d'allocation pour les différents pays bénéficiaires, mais prévoit également – comme vous le demandez ici – une évaluation de la situation du marché dans ces pays, 18 mois avant la fin du programme. Cette évaluation va nous indiquer si les processus d'adaptation sont bien engagés, ou s'il faut éventuellement envisager d'autres mesures. En ce qui concerne l'analyse d'impact sur les effets des accords pour les producteurs de banane des pays en développement et des régions ultrapériphériques de l'Europe jusqu'en 2020, je suis effectivement prêt à envisager une telle analyse si elle s'avère nécessaire. Mais nous devons être réalistes aussi sur le champ d'étude car cela vise beaucoup de pays dans le monde qui produisent des bananes – et beaucoup de pays pour lesquels la banane est aussi un aliment de base –, et il sera donc difficile de mettre en place cette étude et d'en tirer les conclusions. Je suis néanmoins prêt à engager une telle étude ou à utiliser également les données sur des études, internes ou externes, que la Commission a déjà à sa disposition. Comme je l'ai déjà dit, nous ferons une évaluation des effets du sur les pays ACP 18 mois avant la fin du programme. Enfin, au sujet des négociations relatives à un accord de libre-échange avec certains pays d'Amérique latine, en particulier l'Équateur, vous n'ignorez sans doute pas que les négociations relatives à l'accord commercial avec la Colombie et le Pérou, et avec les pays d'Amérique centrale, ont été menées à bien au niveau technique, l'accord avec la Colombie et le Pérou étant également ouvert à l'adhésion d'autres pays membres de la Communauté andine, y compris l'Équateur, s'il souhaite retourner à ces négociations. L'Équateur a d'ailleurs officiellement demandé à revenir à la table des négociations relatives à l'accord commercial et l'administration équatorienne et la Commission sont en train d'étudier les possibilités de reprise des négociations et, donc, de chercher un accord sur la marche à suivre. Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire par rapport à votre rapport et aux questions que vous avez soulevées. J'ai été un peu long mais je souhaitais apporter, dès le départ, les réponses à ces questions dont je disposais. La Commission soutient sans réserve les conclusions du projet de recommandation du rapporteur et le projet de rapport sur cette question. Il est vrai que les accords de Genève de 2009 sur la banane sont très importants. Mme Balzani en a très bien souligné les raisons. Je souhaite aussi souligner que ces accords vont apporter la paix sur ce sujet épineux et qu'ils vont aussi faciliter le processus de Doha et vont mettre en place les conditions nécessaires à l'établissement d'un marché européen de la banane stable et prévisible pour les années à venir. Je souhaite revenir sur quelques-unes des questions les plus importantes soulevées par le rapporteur et les députés au Parlement dans leurs questions orales ou écrites, ainsi que dans la proposition de résolution qui fait partie du paquet. En ce qui concerne le soutien apporté aux producteurs de l'Union européenne, je suis très conscient du rôle socioéconomique essentiel de la production bananière dans les régions de l'Union européenne concernées – notamment les régions ultrapériphériques – et des préoccupations relatives à la viabilité économique de cette production dans ces régions. Dans un récent rapport concernant le régime POSEI, soumis au Parlement européen et au Conseil en septembre 2010, la Commission explique les conséquences des accords de Genève et le fait que ces conséquences ont déjà été intégrées dans la réforme de 2006 du régime applicable à la banane. Afin de protéger les producteurs de l'Union européenne dans la perspective d'une libéralisation accrue, le budget de la filière banane a été augmenté de manière considérable en prenant en compte, dans l'analyse d'impact menée à cette époque, une baisse tarifaire plus conséquente que celle qui avait été convenue. La Commission s'est néanmoins montrée disposée à surveiller attentivement les incidences des accords susmentionnés sur le marché et, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour en atténuer les effets. Sur la question du renforcement de la position des producteurs de banane dans la filière, je souhaite souligner, d'abord, que ceci n'est pas une question spécifique au secteur banane mais qui vise tout le secteur agroalimentaire. Ces problèmes de position dans la filière des producteurs, de pouvoir de négociation, de répartition de la valeur ajoutée sur la chaîne agroalimentaire concernent aussi d'autres secteurs. D'ailleurs, dans ce sens, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, la Commission viendra avec des propositions pour renforcer les organisations de producteurs, leur rôle dans la filière et leur pouvoir de négociation. De plus, la Commission a créé un groupe de haut niveau pour la chaîne agroalimentaire qui réunit plusieurs commissaires qui peuvent venir avec des propositions dans ce sens – parce que la responsabilité et le pouvoir du commissaire à l'agriculture est limité mais il y a quatre commissaires qui font partie de ces groupes et qui animent ces groupes de haut niveau –, groupe de haut niveau avec une feuille de route et avec des propositions, avec lesquelles la Commission viendra dans les prochains mois, les prochaines années pour, justement, essayer d'apporter des réponses à cette question de transparence sur la chaîne agroalimentaire et le pouvoir des négociations. Donc, dans ce contexte, les producteurs de banane dans la filière pourront en profiter."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"BAM"15,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Paní předsedající, paní Győriová, paní Balzaniová, dámy a pánové, v prvé řadě mne těší, že mohu konstatovat, že zpravodajka hlavní aspekty a celkové zaměření návrhu Komise o obchodu s banány podporuje. Navíc nám paní Balzaniová na úvod velmi kvalitně představila souvislosti těchto jednání a okolnosti vzniku dohody. Co se týče finančních zdrojů vyčleněných na doprovodná opatření týkající se banánů a jejich rozdělení mezi země AKT, jak víte, Evropský parlament dne 21. října schválil návrh nařízení o doprovodných opatřeních týkajících se banánů, který stanoví i jasné podmínky pro rozdělování těchto zdrojů. Kritéria, která jste požadovali, se v současnosti již uplatňují, a co víc, máme výsledky a v praxi už existuje rozdělení tohoto balíčku. Komise na této otázce úzce a plodně spolupracovala s Evropským parlamentem a dosáhli jsme v něm dobrého kompromisu ohledně obsahu tohoto bodu. Mimochodem byl-li návrh nařízení, jehož účelem je poskytování této podpory zemím AKT upravovat, Evropským parlamentem schválen, jsou jeho součástí i kritéria pro přidělování finančních prostředků jednotlivým přijímajícím zemím a ovšem navíc obsahuje i to, co požadujete zde – posouzení tržních podmínek v těchto zemích 18 měsíců před skončením platnosti programu. Díky takovému posouzení zjistíme, zda proces adaptace probíhá tak, jak má, nebo zda bychom měli zvážit další opatření. Pokud jde o posouzení dopadu účinků dohod týkajících se banánů na producenty banánů v rozvojových zemích a vzdálených regionech Evropy do roku 2020, jsem samozřejmě připraven takovou analýzu provést, prokáže-li se její nezbytnost. Musíme však přistupovat realisticky k rozsahu studie, neboť se bude zaměřovat na velký počet zemí produkujících banány na celém světě – a rovněž velké množství zemí, pro něž jsou banány hlavní plodinou – a tudíž nebude snadné takovou studii provést a vyvodit z ní závěry. Jsem však připraven takovou studii provést nebo využívat jakékoli údaje z interních nebo externí studií, které již má Komise k dispozici. Jak jsem už řekl, posouzení dopadu doprovodných opatření týkajících se banánů na země AKT provedeme 18 měsíců před skončením programu. A konečně, pokud jde o jednání o dohodě o volném obchodu se zeměmi Latinské Ameriky, zejména Ekvádorem, budete zajisté vědět, že jednání s Kolumbií a Peru a zeměmi Střední Ameriky byla na technické úrovni završena. Dohodu s Kolumbií a Peru lze uplatnit i na další země Andského společenství, včetně Ekvádoru, pokud projeví přání se k jednacímu stolu vrátit. Ekvádor mimochodem podal oficiální žádost o obnovení jednání o dohodě o obchodu a ekvádorská vláda a Komise v současnosti zkoumají, jak by bylo možné jednání obnovit, a tím také naleznout shody ohledně dalších kroků. To je vše, co jsem chtěl k vaší zprávě a vašim otázkám podotknout. Hovořil jsem možná trochu obšírněji, chtěl jsem však zodpovědět otázky, na které jste zeptali v úvodu. Komise bezvýhradně podporuje závěry, které zpravodajka uvedla v návrhu doporučení a které jsou uvedeny v návrhu zprávy týkající se této otázky. Je pravda, že Ženevské dohody o banánech z roku 2009 jsou velmi důležité, přičemž paní Balzaniová zcela správně zdůraznila důvody, proč tomu tak je. Současně bych rád poukázal na to, že díky dohodám se tato ožehavá záležitost zklidní a usnadní se i proces z Dohá a nastanou podmínky nutné k vytvoření stabilního evropského trhu s banány, který bude v následujících letech předvídatelný. Nyní bych se rád dotknul těch nejdůležitějších témat, která zpravodajka a poslanci Evropského parlamentu zmínili ve svých otázkách k ústnímu nebo písemnému zodpovězení, a chtěl bych se věnovat i nejdůležitějším tématům obsaženým v návrhu usnesení, který je součástí balíčku. Pokud jde o podporu poskytovanou producentům v rámci Evropské unie, jsem si velmi dobře vědom toho, že produkce banánů má v dotčených regionech Evropské unie velký socioekonomický význam – zejména v regionech vzdálených –, a vyvstávají se i obavy ohledně ekonomické životaschopnosti produkce banánů v těchto oblastech. V nové zprávě o programu POSEI, kterou Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě v září 2010, Komise popisuje, jaké jsou důsledky ženevských dohod, a uvádí skutečnost, že tyto důsledky se staly již v roce 2006 součástí reformy režimu pro obchod s banány. V zájmu ochrany producentů v Evropské unii v podmínkách vzrůstající liberalizace se rozpočet pro odvětví pěstování banánů výrazně navýšil, přičemž posouzení dopadu, které bylo v té době vypracováno, zdůraznilo i to, že celní sazby poklesly více, než bylo dojednáno. Komise nicméně dala najevo, že je připravena pečlivě sledovat vliv dohod na trh a případně přijmout potřebná opatření ke zmírnění jejich důsledků. Co se týče otázky týkající se posilování pozice producentů banánů v rámci odvětví, rád bych především upozornil, že tento problém se netýká výlučně odvětví pěstování banánů, nýbrž platí pro celou oblast zemědělství a potravinářství. Problémy producentů – problémy vyjednávací síly a rozložení přidané hodnoty v celém potravinářském řetězci – jsou patrné i v jiných odvětvích zemědělství. V reakci na to Komise mimo jiné v rámci reformy společné zemědělské politiky předloží návrhy na posílení pozice organizací producentů, jejich úlohy v rámci odvětví a jejich vyjednávací síly. Navíc Komise zřídila skupinu na vysoké úrovni pro zemědělsko-potravinářské odvětví, v níž je sdruženo několik komisařů, kteří mohou předkládat návrhy týkající se této problematiky – neboť odpovědnost a pravomoc komisaře pro zemědělství je sice omezená, jsou zde zastupeni další čtyři komisaři, kteří se na činnosti skupin na vysoké úrovni podílejí. Jedná se o skupinu na vysoké úrovni s jasně daným plánem kroků a s návrhy, které bude Komise v příštích několika měsících a letech předkládat, aby se pokusila reagovat na některé z věcí, jako je problém transparentnosti v potravinářském řetězci a vyjednávací síla. V tomto kontextu budou tudíž moci těžit z této situace i producenti banánů."@cs1
lpv:translated text
"− V prvom rade s potešením konštatujem, že pani spravodajkyňa podporuje hlavné aspekty a všeobecné zameranie návrhu Komisie o banánoch. Okrem toho pani Balzaniová na úvod veľmi dobre vykreslila kontext, v akom tieto rokovania prebiehali a v akom bola táto dohoda podpísaná. Ako viete, pokiaľ ide o rozdeľovanie finančných prostriedkov na sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov (BAM) pre krajiny AKT, Európsky parlament 21. októbra schválil návrh nariadenia, ktoré stanovuje BAM a určuje podmienky rozdeľovania týchto prostriedkov. Kritériá, ktoré ste žiadali, sa už teda uplatňujú a okrem toho sa realizujú aj výsledky a rozdeľovanie tohto balíka. Komisia na tejto téme úzko a plodne spolupracovala s Európskym parlamentom a podarilo sa nám dosiahnuť dobrý kompromis, pokiaľ ide o obsah týkajúci sa tohto bodu. Návrh nariadenia, ktorého cieľom je poskytnúť túto podporu krajinám AKT, bol navyše schválený aj zo strany Európskeho parlamentu. Tento návrh nariadenia zároveň definuje kritériá prideľovania prostriedkov rôznym prijímajúcim krajinám, ale okrem toho zabezpečuje to, čo tu žiadate – posúdenie trhových podmienok v týchto krajinách 18 mesiacov pred uplynutím doby plnenia programu. Toto posúdenie nám naznačí, či adaptačné procesy napredujú dobre alebo či treba potenciálne uvažovať o ďalších opatreniach. Pokiaľ ide o posúdenie vplyvu týkajúce sa účinkov dohôd na producentov banánov v rozvojových krajinách a najvzdialenejších regiónoch Európy do roku 2020, som naozaj pripravený zvážiť takúto analýzu, ak sa ukáže ako potrebná. Zároveň však musíme byť realistickí, pokiaľ ide o rozsah štúdie, pretože sa zameriava na veľký počet krajín po celom svete, ktoré sú producentmi banánov – ako aj na veľký počet krajín, v ktorých sú banány základnou potravinou –, a preto bude ťažké vykonať túto štúdiu a vyvodiť z nej závery. Napriek tomu som však pripravený uskutočniť štúdiu tohto druhu alebo použiť akékoľvek údaje o interných alebo externých štúdiách, ktoré už má Komisia k dispozícii. Ako som už povedal, vykonáme posúdenie vplyvu BAM na krajiny AKT 18 mesiacov pred uplynutím doby plnenia programu. Na záver chcem povedať, že v súvislosti s rokovaniami o dohode o voľnom obchode s niektorými latinskoamerickými krajinami, najmä Ekvádorom, určite viete, že rokovania o obchodnej dohode s Kolumbiou, Peru a stredoamerickými krajinami boli ukončené na technickej úrovni. Dohoda s Kolumbiou a Peru sa môže uplatňovať aj na iné členské krajiny Andského spoločenstva vrátane Ekvádoru, ak sa bude chcieť vrátiť k týmto rokovaniam. Mimochodom, Ekvádor oficiálne požiadal o návrat k rokovaniam o obchodnej dohode a ekvádorská administratíva a Komisia v súčasnosti skúmajú možnosť obnoviť rokovania, a tým aj možnosť dosiahnuť dohodu o tom, ako pokračovať ďalej. To je niekoľko poznámok, ktoré som chcel uviesť v súvislosti s vašou správou a otázkami, ktoré ste položili. Hovoril som trochu dlho, ale chcel som už na začiatku zodpovedať tie otázky, ktoré som mohol. Komisia bezvýhradne podporuje závery návrhu odporúčania pani spravodajkyne, ako aj návrh správy o tejto problematike. Je pravda, že ženevské dohody o obchode s banánmi z roku 2009 sú veľmi dôležité a pani Balzaniová veľmi dobre zdôraznila dôvody, prečo je to tak. Chcel by som poukázať aj na to, že tieto dohody vnesú mier do tejto chúlostivej témy a že zároveň uľahčia proces rokovaní v Dauhe a vytvoria podmienky nevyhnutné pre vybudovanie stabilného európskeho trhu s banánmi, ktorého vznik sa bude v nasledujúcich rokoch očakávať. Chcel by som sa vrátiť k niektorým najdôležitejším problémom, na ktoré upozornila pani spravodajkyňa a poslanci EP vo svojich otázkach na ústne zodpovedanie a v písomných otázkach, ako aj k problémom spomínaným v návrhu uznesenia, ktorý je súčasťou balíka. Pokiaľ ide o podporu poskytovanú európskym producentom, veľmi dobre si uvedomujem dôležitú sociálno-hospodársku úlohu produkcie banánov v príslušných regiónoch Európskej únie – predovšetkým v najvzdialenejších regiónoch – a obavy o hospodársku životaschopnosť produkcie banánov v týchto regiónoch. V najnovšej správe o systéme POSEI (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter), ktorá bola Európskemu parlamentu a Rade predložená v septembri 2010, Komisia objasňuje dôsledky ženevských dohôd a skutočnosť, že tieto dôsledky boli už v roku 2006 zapracované do reformy systému uplatňovaného na banány. S cieľom ochrániť európskych producentov v súvislosti so zvýšenou liberalizáciou sa rozpočet pre odvetvie banánov značne zvýšil, pričom posúdenie vplyvu, ktoré sa v tom čase vykonalo, vzalo do úvahy skutočnosť, že clá klesli viac, ako bolo dohodnuté. Napriek tomu Komisia ukázala, že je ochotná pozorne sledovať vplyv dohôd na trh a v prípade potreby prijať potrebné opatrenia na zmiernenie ich účinkov. Pokiaľ ide o otázku posilnenia postavenia producentov banánov v odvetví, chcel by som zdôrazniť predovšetkým to, že táto otázka sa netýka iba odvetvia banánov, ale celého agropotravinárskeho odvetvia. Tieto problémy v odvetví producentov – problémy s rokovacou silou a rozdeľovaním pridanej hodnoty v potravinovom dodávateľskom reťazci – ovplyvňujú aj ďalšie odvetvia. Okrem toho s cieľom vyriešiť túto záležitosť v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky Komisia predloží návrhy na posilnenie organizácií producentov, ich úlohy v odvetví a ich rokovacej sily. Navyše Komisia vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre agropotravinársky priemysel spájajúcu niekoľkých komisárov, ktorí môžu v tomto smere predkladať návrhy, pretože zodpovednosť a právomoc komisára pre poľnohospodárstvo sú obmedzené. Sú tu však štyria komisári, ktorí sú zapojení do týchto skupín a riadia tieto skupiny na vysokej úrovni: skupina na vysokej úrovni má stratégiu a návrhy, ktoré bude Komisia predkladať v niekoľkých najbližších mesiacoch a rokoch, aby sa pokúsila odpovedať na tento problém s transparentnosťou v potravinovom dodávateľskom reťazci a s rokovacou silou. V tejto súvislosti z toho teda budú môcť mať producenti banánov v odvetví úžitok."@sk19
lpv:translated text
"− Pone pirmininke, ponia E. Győri, ponia F. Balzani, ponios ir ponai, visų pirma man malonu atkreipti dėmesį į tai, kad pranešėja pritarė Komisijos pasiūlymo dėl bananų pagrindiniams aspektams ir jame išdėstytam bendram požiūriui. Be to, F. Balzani įvadiniame pristatyme labai gerai aptarė šių derybų ir šio susitarimo pasirašymo aplinkybes. Kalbant apie prekybos bananais papildomųjų priemonių lėšų paskirstymą AKR valstybėse, kaip žinote, reglamento projektą, kuriuo sukuriama prekybos bananais papildomųjų priemonių programa, Europos Parlamentas patvirtino spalio 21 d. ir jame nustatytos šių lėšų paskirstymo sąlygos. Todėl kriterijai, kurių prašėte, jau galioja ir, be to, jau nustatyti šio finansinio paketo rezultatai ir paskirstymas. Šia tema Komisija glaudžiai ir produktyviai bendradarbiavo su Europos Parlamentu ir pasiekėme tinkamą kompromisą dėl su šiuo klausimu susijusio turinio. Be to, reglamento projektą, kuriuo siekiama suteikti šią paramą AKR valstybėms, patvirtino Europos Parlamentas ir jame taip pat apibrėžiami paskirstymo kriterijai įvairioms lengvatomis besinaudojančioms šalims, taip pat papildomai nustatoma tai, ko dabar prašote – įvertinti rinkos sąlygas šiose šalyse likus 18 mėnesių iki programos pabaigos. Šis vertinimas leis nustatyti, ar tinkamai vyksta derinimo procesai, ar galbūt turėtume nustatyti kitas priemones. Kalbant apie susitarimų dėl bananų augintojų besivystančiose šalyse ir atokiausiuose Europos regionuose iki 2020 m. padarinių poveikio vertinimą, tiesą sakant, esu pasirengęs apsvarstyti tokios analizės galimybę, jeigu ji pasirodys esanti reikalinga. Tačiau taip pat turime laikytis praktinio požiūrio į tokio tyrimo taikymo sritį, nes jis skirtas daugybei bananus auginančių šalių visame pasaulyje – taip pat daugybei šalių, kuriose bananai yra pagrindinis maisto produktas, – ir todėl bus sudėtinga atlikti šį tyrimą ir parengti jo išvadas. Nepaisant to, esu pasirengęs imtis tokios rūšies tyrimo arba pasinaudoti visais Komisijos jau atliktų vidaus arba išorės tyrimų duomenimis. Kaip jau sakiau, atliksime prekybos bananais papildomųjų priemonių poveikio AKR valstybėms vertinimą likus 18 mėnesių iki programos pabaigos. Galiausiai, kalbant apie derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo su tam tikromis Lotynų Amerikos šalimis, ypač Ekvadoru, jūs tikriausiai žinote, kad derybos dėl prekybos susitarimo su Kolumbija, Peru ir Centrinės Amerikos šalimis techniniu lygiu yra baigtos. Susitarimas su Kolumbija ir Peru taip pat gali būti taikomas kitoms Andų bendrijos, įskaitant Ekvadorą, šalims, jeigu jos norės sugrįžti prie derybų. Beje, Ekvadoras pateikė oficialų prašymą sugrįžti prie derybų dėl prekybos susitarimo, o Ekvadoro administracija ir Komisija šiuo metu nagrinėja galimybę iš naujo pradėti derybas ir taip atnaujinti galimybę siekti sudaryti susitarimą dėl reikalingų priemonių. Tai keletas komentarų, kuriuos norėjau pateikti dėl jūsų pranešimo ir iškeltų klausimų. Kalbėjau kiek ilgokai, tačiau iš pat pradžių norėjau atsakyti į tuos klausimus, į kuriuos galėjau atsakyti. Komisija atsargiai pritaria pranešėjos rekomendacijos projekto išvadoms ir pranešimo projektui šiuo klausimu. Iš tikrųjų 2009 m. Ženevos susitarimai dėl bananų yra labai svarbūs ir F. Balzani labai aiškiai pabrėžė priežastis, kodėl taip yra. Taip pat norėčiau nurodyti, kad šie susitarimai padės užtikrinti ramybę šiuo kebliu klausimu ir taip pat palengvins Dohos procesą bei sudarys sąlygas, reikalingas stabiliai Europos bananų rinkai, kuri artimiausiais metais bus nuspėjama, sukurti. Norėčiau sugrįžti prie kai kurių svarbiausių aspektų, kuriuos paminėjo pranešėja ir Europos Parlamento nariai savo žodiniuose arba rašytiniuose klausimuose, taip pat paketo turinį sudarančiame pasiūlyme dėl rezoliucijos. Kalbant apie Europos Sąjungos augintojams teikiamą paramą, puikiai suprantu socialinę ir ekonominę bananų auginimo atitinkamuose – ypač atokiausiuose – Europos Sąjungos regionuose reikšmę ir susirūpinimą dėl bananų auginimo ekonominio gyvybingumo šiuose regionuose. Europos Parlamentui ir Tarybai 2010 m. rugsėjo mėn. pateiktoje naujausioje ataskaitoje dėl POSEI sistemos Komisija paaiškina Ženevos susitarimų pasekmes ir tai, kad atsižvelgiant į šias pasekmes nustatytos priemonės buvo įtrauktos į 2006 m. reformą dėl bananams taikytinos sistemos. Siekiant apsaugoti Europos Sąjungos augintojus padidėjusio liberalizmo sąlygomis, bananų sektoriui skirtas biudžetas buvo gerokai padidintas, o tuo metu atliekant poveikio vertinimą buvo atsižvelgta į tai, kad tarifai sumažėjo daugiau nei buvo sutarta. Nepaisant to, Komisija įrodė, kad ji nori atidžiai stebėti susitarimų poveikį rinkai ir, esant būtinybei, imtis jų padarinius mažinančių priemonių. Bananų augintojų padėties stiprinimo sektoriuje klausimu norėčiau pirmiausia pabrėžti, kad šis klausimas yra būdingas ne tik bananų sektoriui, bet ir visam žemės ūkio produktų sektoriui. Šios problemos augintojų sektoriuje, susijusios su derybiniais įgaliojimais ir pridėtinės vertės paskirstymu maisto tiekimo grandinėje, taip pat turi įtaką kitiems sektoriams. Be to, siekdama tai išspręsti, Komisija, įgyvendindama bendrą žemės ūkio politiką, pateiks pasiūlymus dėl augintojų organizacijų, jų vaidmens sektoriuje ir jų derybinių įgaliojimų stiprinimo. Be to, Komisija sudarė Žemės ūkio produktų aukšto lygio darbo grupę, vienijančią keletą Komisijos narių, kurie gali pateikti pasiūlymus pagal šias nuostatas, – nes už žemės ūkį atsakingo Komisijos nario atsakomybė ir įgaliojimai yra riboti, tačiau yra keturi Komisijos nariai, kurie dalyvauja šiose grupėse ir vadovauja šioms aukšto lygio darbo grupėms, – tai aukšto lygio darbo grupė, kuri turi planą ir pasiūlymus, ir Komisija pateiks juos per artimiausius keletą mėnesių ir metų siekdama pabandyti išspręsti šį skaidrumo maisto tiekimo grandinėje ir derybinių įgaliojimų klausimą. Todėl šiuo atveju bananų sektoriaus augintojai galės tuo pasinaudoti."@lt14
lpv:translated text
"− Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca Győri, Pani Poseł Balzani, Panie i Panowie! Przede wszystkim, zauważam z radością, że główne aspekty i ogólny kierunek projektu Komisji w sprawie bananów został poparty przez sprawozdawczynię. Co więcej, pani poseł Balzani przedstawiła bardzo dobre wprowadzenie kontekstu, w jakim te negocjacje miały miejsce i w którym porozumienie to zostało podpisane. Co się tyczy podziału pomiędzy AKP zasobów finansowych środków towarzyszących odnoszących się do bananów, jak państwo wiedzą, projekt rozporządzenia ustanawiającego środki towarzyszące odnoszące się do bananów (BAM) został zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 21 października i ustanawia warunki określające dystrybucję tych zasobów. A zatem kryteria, o które zwracaliście się, już istnieją i rozdział środków z tej puli jest też już przyjęty. Komisja pracowała nad tym zagadnieniem w ramach ścisłej i owocnej współpracy z Parlamentem Europejskim i osiągnęliśmy dobry kompromis w odniesieniu do treści w tym punkcie. Projekt rozporządzenia zmierzającego do zapewnienia tego wsparcia państwom AKP został ponadto zatwierdzony przez Parlament Europejski i określa kryteria przydziału dla poszczególnych krajów-beneficjentów, ale dodatkowo przewiduje to, o co się Państwo zwracają – ocenę warunków rynkowych w tych państwach na 18 miesięcy przed zakończeniem programu. Przedmiotowa ocena będzie dla nas wskazówką, czy procesy dostosowania przebiegają właściwie lub czy powinniśmy przewidywać inne działania. Co się tyczy oceny skutków porozumień dotyczącej oddziaływania na producentów bananów w krajach rozwijających się i w najbardziej oddalonych regionach Europy do 2020 roku, jestem naprawdę gotów zastanowić się nad tego rodzaju analizą, jeśli okaże się ona konieczna. Jednak musimy być również realistami co do zakresu takiego badania, ponieważ zamierzamy nim objąć dużą liczbę krajów produkujących banany – jak również dużą liczbę krajów, gdzie banany stanowią podstawowe pożywienie – a zatem będzie trudno takie badanie przeprowadzić i wyciągnąć z niego jakieś wnioski. Tym niemniej, jestem gotowy podjąć tego rodzaju badanie lub wykorzystać wszelkie dane badań zewnętrznych lub wewnętrznych jakimi Komisja już dysponuje. Jak już powiedziałem, na 18 miesięcy przed upływem programu przeprowadzimy ocenę skutków powodowanych w państwach AKP przez środki towarzyszące odnoszące się do bananów. Wreszcie, co się tyczy negocjacji umowy o wolnym handlu z niektórymi krajami Ameryki Łacińskiej, szczególnie z Ekwadorem, niewątpliwie wiedzą Państwo, że negocjacje umowy o handlu z Kolumbią i Peru oraz z krajami Ameryki Środkowej zostały ukończone na poziomie technicznym. Umowa z Kolumbią i Peru może zostać również zastosowana do innych państw Wspólnoty Andyjskiej, wliczając w to Ekwador, jeżeli będzie chciał powrócić do tych negocjacji. Nawiasem mówiąc, Ekwador zwrócił się z oficjalnym wnioskiem o powrót do negocjacji umowy o handlu; rząd ekwadorski i Komisja badają w tej chwili możliwość ponownego rozpoczęcia negocjacji, a zatem i możliwość uzgodnienia kroków do podjęcia. Przedstawiłem kilka komentarzy, jakie chciałem poczynić odnośnie do sprawozdania pani poseł oraz kwestii, które pani poseł podniosła. Mówiłem trochę długo, ale chciałem od razu odpowiedzieć na te pytania, na które potrafiłem. Komisja popiera bez zastrzeżeń wnioski sprawozdawczyni w projekcie zalecenia w przedmiotowej sprawie. Prawdą jest, że porozumienia genewskie z 2009 roku w sprawie handlu bananami są bardzo ważne i pani poseł Balzani bardzo dobrze przedstawiła tego powody. Chciałbym również wskazać, że porozumienia te zakończą pokojowo tę drażliwą sprawę, ułatwią proces dauhański i stworzą warunki do ustanowienia stabilnego europejskiego rynku bananów, przewidywalnego w nadchodzących latach. Chciałbym powrócić do niektórych z najważniejszych kwestii podniesionych przez sprawozdawczynię i posłów do PE w pytaniach ustnych lub pisemnych, jak również do tych zawartych w projekcie rezolucji, który stanowi część przedmiotowego pakietu. Co się tyczy wsparcia udzielonego producentom w Unii Europejskiej, to jestem świadom zasadniczej społeczno-ekonomicznej roli produkcji bananów w danych regionach Unii Europejskiej – szczególnie w najbardziej oddalonych regionach – oraz obaw dotyczących efektywności ekonomicznej produkcji bananów w tych regionach. W niedawnym sprawozdaniu w sprawie systemu POSEI, złożonym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie we wrześniu 2010 roku Komisja wyjaśnia konsekwencje porozumienia genewskiego oraz fakt, że konsekwencje to zostały już włączone w 2006 roku w reformę systemu stosującego się do bananów. W celu ochrony producentów w Unii Europejskiej w warunkach większej liberalizacji znacząco podniesiono budżet dla sektora bananów, zaś przeprowadzona w tym czasie ocena skutków uwzględniła fakt, że stawki spadły bardziej, niż to uzgodniono. Tym niemniej, Komisja pokazała, że jest skłonna uważnie śledzić skutki zawarcia tych porozumień dla rynku i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, podjąć konieczne działania zmierzające do złagodzenia ich skutków. W kwestii wzmocnienia pozycji producentów bananów w sektorze, chciałbym najpierw podkreślić, że kwestia ta nie występuje wyłącznie w sektorze bananów, ale stosuje się do całego sektora rolno-spożywczego. Problemy w sektorze producentów – problemy z silną pozycją negocjacyjną i dystrybucją wartości dodanej w łańcuchu dostaw żywności – wpływają także na inne sektory. Ponadto zajmując się tym problemem w formie części reformy wspólnej polityki rolnej, Komisja złoży wnioski zmierzające do wzmocnienia organizacji producentów, ich roli w sektorze i ich pozycji negocjacyjnej. Ponadto Komisja utworzyła Grupę Wysokiego Szczebla ds. Przemysłu Rolno-Spożywczego, zbierając razem kilkoro komisarzy, którzy mogą składać wnioski zmierzające do wspomnianych celów – ponieważ zakres odpowiedzialności i uprawnień Komisarza ds. Rolnictwa jest ograniczony, ale mamy tu czworo komisarzy którzy uczestniczą w tych grupach i prowadzą te Grupy Wysokiego Szczebla – a więc utworzono Grupę Wysokiego Szczebla, posiadającą mapę drogową oraz przedstawiającą wnioski, zaś Komisja złoży je w ciągu kilku następnych miesięcy i lat z zamiarem podjęcia kwestii przejrzystości łańcucha dostaw żywności i pozycji negocjacyjnej. A zatem, w tych warunkach, producenci bananów w sektorze będą mogli z tego skorzystać."@pl16
lpv:translated text
"Tisztelt elnök asszony, Győri asszony, Balzani asszony, hölgyeim és uraim! Először is, örömmel konstatálom, hogy a banánkereskedelemmel kapcsolatos bizottsági javaslat fő szempontjait és általános irányultságát az előadó is támogatja. Ezenkívül Balzani asszony nagyszerűen ismertette, milyen körülmények között zajlottak ezek a tárgyalások és született meg ez a megállapodás. Ami az AKCS-országokat érintő, banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések pénzügyi forrásainak elosztását illeti, mint tudják, az Európai Parlament október 21-én jóváhagyta a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedésekről szóló rendelettervezetet, amely rendelkezik az említett források elosztásának feltételeiről. Az Önök által kért szempontok tehát már léteznek, mi több, az eredmények is megvannak és a források elosztása is megtörtént már. A Bizottság szorosan és gyümölcsözően működött együtt az Európai Parlamenttel e témában, amelyben jó kompromisszumot sikerült elérnünk. Mi több, az Európai Parlament támogatta az AKCS-országoknak nyújtandó támogatásról szóló rendelettervezetet, amely amellett, hogy meghatározza a különböző kedvezményezett országok számára az elosztási kritériumokat, az Önök kérését is tartalmazza, nevezetesen az adott országok piaci körülményeinek 18 hónappal a program vége előtt elvégzendő értékelését. Ezen értékelésnek köszönhetően tudni fogjuk, hogy az adaptációs folyamatok jól mennek-e, vagy esetleg másféle intézkedéseket kell hoznunk. Az arra vonatkozó hatásvizsgálattal kapcsolatban, hogy miként hatnak a megállapodások a fejlődő országok és az Európai Unió legkülső régióinak banántermesztőire 2020-ig, kész vagyok megfontolni egy efféle elemzés elkészítésének lehetőségét, amennyiben szükségesnek bizonyul. A tanulmány hatókörét tekintve azonban realistának kell lennünk, hiszen az a világ számos banántermesztő országát felöleli – köztük számos olyat is, ahol a banán alapvető élelmiszer – ezért meglehetősen bonyolult feladat lesz elkészíteni, és levonni belőle a megfelelő következtetéseket. Mindazonáltal, kész vagyok elvégezni egy efféle tanulmányt, vagy felhasználni bármilyen belső vagy külső tanulmány adatait, amelyek esetleg már a Bizottság rendelkezésére állnak. Amint már elmondtam, a program vége előtt 18 hónappal mindenképpen elvégzünk egy értékelést a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedéseknek az AKCS-országokra gyakorolt hatásáról. Végezetül, ami az egyes latin-amerikai országokkal, különösen Ecuadorral kötendő szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokat illeti, Önök kétség kívül tudják, hogy a Kolumbiával, Peruval és a közép-amerikai országokkal kötendő kereskedelmi megállapodásokról folyó tárgyalások technikai szinten már lezárultak. A Kolumbiával és Peruval kötött megállapodás alkalmazható az Andok Közösség többi tagállamára is, ideértve Ecuadort is, amennyiben szeretne visszatérni ezekhez a tárgyalásokhoz. Ecuador egyébként hivatalos úton kérte a kereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások folytatását, és az ecuadori kormány és a Bizottság jelenleg a tárgyalások újrakezdésének lehetőségét vizsgálja, vagyis azt, hogyan juthatnának megállapodásra a következő lépésekkel kapcsolatban. Ezt a néhány dolgot szerettem volna hozzáfűzni az Ön jelentéséhez és az Ön által tárgyalt kérdésekhez. Meglehet, hogy kissé hosszan beszéltem, de szerettem volna rögtön az elején megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket csak meg tudtam. A Bizottság fenntartás nélkül támogatja az előadó e témával kapcsolatos ajánlástervezetének következtetéseit, ahogyan a jelentéstervezetet is. Igaz, hogy a 2009. évi genfi banánkereskedelmi megállapodás fontos, és Balzani asszony nagyon helyesen kiemelte ennek okait. Én azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a megállapodások békét teremtenek e körül az érzékeny kérdés körül, valamint hogy a dohai folyamatot is elő fogják mozdítani és meg fogják teremteni a stabil európai banánpiac létrehozásához szükséges körülményeket, hogy az a következő évek során megvalósulhasson. Szeretnék visszatérni a legfontosabb kérdések közül néhányra, amelyet az előadó és a tisztelt képviselők vetettek fel szóbeli és írásbeli választ igénylő kérdéseikben, valamint a csomag részét képező állásfoglalási indítványban. Ami az európai uniós termelőknek nyújtandó támogatást illeti, tisztában vagyok azzal, milyen társadalmi-gazdasági szerepet tölt be a banántermesztés az Európai Unió érintett régióiban, valamint azzal, milyen aggodalmak övezik ezekben a régiókban a banántermesztés gazdasági életképességét. Egy közelmúltbeli – az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 2010 szeptemberében benyújtott – a POSEI-rendszerről készült jelentésben a Bizottság részletezi a genfi megállapodások következményeit és azt, hogy ezeket a körülményeket a banánra vonatkozó rendszer 2006-os reformjába már bele is foglalták. Az egyre növekvő liberalizáció közepette az Európai Unió termelőinek védelme érdekében a banánágazat költségvetését jelentősen megnövelték, és az azzal egy időben elvégzett hatásvizsgálat figyelembe vette, hogy a vámtarifák nagyobb mértékben csökkentek a megegyezettnél. Mindazonáltal, a Bizottság megmutatta, hogy hajlandó szorosan nyomon követni a megállapodások piacra gyakorolt hatását, és amennyiben szükséges, meghozni e hatások enyhítéséhez szükséges intézkedéseket. Az ágazatban dolgozó banántermelők helyzetének megszilárdításával kapcsolatban először is azt szeretném hangsúlyozni, ez a kérdés nem csak a banánágazatot, hanem az agrár-élelmiszeripari ágazat egészét érinti. A termelői ágazat problémái – a tárgyalási pozícióval, valamint a hozzáadott értéknek az élelmiszerellátási láncon belüli elosztásával kapcsolatos problémák más ágazatokra is jellemzőek. Ezek megoldása céljából és a KAP reformjának részeként a Bizottság javaslatokat fog benyújtani a termelői szervezetek, az ágazatban betöltött szerepük és tárgyalási pozícióik megerősítése érdekében. Mi több, a Bizottság magas szintű munkacsoportot hozott létre az agrár-élelmiszeripar számára, amelyben több biztos dolgozik együtt e témájú javaslatok kidolgozásán – hiszen a mezőgazdasági biztos felelősségi köre és hatásköre véges, de ebben a magas szintű munkacsoportban négy biztos vesz részt; ez a magas szintű munkacsoport meghatározott ütemterv szerint dolgozik az egyes javaslatokon, amelyeket a Bizottság a következő néhány hónap és év során nyújt majd be annak érdekében, hogy megoldást találjon az élelmiszerellátási láncon belüli átláthatóság és a tárgyalási pozíció kérdésére – oly módon, hogy az ágazat banántermesztői profitálhassanak belőle."@hu11
lpv:translated text
"− Fru formand, fru Győri, fru Balzani, mine damer og herrer! Først og fremmest glæder det mig at høre, at ordføreren støtter hovedaspekterne og de generelle retningslinjer i Kommissionens forslag om bananer. Fru Balzani gav desuden en rigtig god indledende præsentation af den sammenhæng, som disse forhandlinger har fundet sted i, og som denne aftale er blevet underskrevet i. Hvad angår fordelingen af økonomiske ressourcer i forbindelse med ledsageforanstaltningerne vedrørende bananer for AVS-landene, blev udkastet til forordning om oprettelse af programmet for ledsageforanstaltninger vedrørende bananer godkendt af Parlamentet den 21. oktober og indeholder betingelser for fordelingen af disse ressourcer. Derfor findes de kriterier, som De har anmodet om, allerede, og resultaterne og fordelingen af dette budget er desuden allerede på plads. Kommissionen har i den forbindelse haft et tæt og givtigt samarbejde med Parlamentet, og vi er nået frem til et godt kompromis om indholdet vedrørende dette punkt. Udkastet til forordning, som har til formål at yde denne støtte til AVS-landene, er desuden blevet godkendt af Parlamentet og fastlægger også tildelingskriterierne for de forskellige modtagerlande, men indeholder yderligere det, som De beder om her – en vurdering af markedsforholdene i disse lande, 18 måneder før programmet udløber. Denne vurdering vil give os en indikation af, om tilpasningsprocesserne går godt, eller om vi måske skal overveje andre foranstaltninger. Hvad angår konsekvensanalysen af aftalernes følger for de bananproducerende udviklingslande og Europas perifere regioner indtil 2020, er jeg parat til at overveje en sådan analyse, hvis den viser sig at være nødvendig. Vi må dog også være realistiske omkring undersøgelsens anvendelsesområde, for den er rettet mod en lang række bananproducerende lande i hele verden – samt en lang række lande, hvor bananer er en basisfødevare – og det vil derfor blive vanskeligt at foretage denne undersøgelse og udlede konklusioner af den. Ikke desto mindre er jeg parat til at indlede en sådan undersøgelse eller anvende eventuelle data om interne eller eksterne undersøgelser, som Kommissionen allerede er i besiddelse af. Som jeg allerede har sagt, vil vi foretage en konsekvensanalyse af ledsageforanstaltningerne vedrørende bananer for AVS-landene 18 måneder forud for programmets udløb. Med hensyn til forhandlingerne om en frihandelsaftale med visse latinamerikanske lande, især Ecuador, er det Dem uden tvivl bekendt, at forhandlingerne om handelsaftalen med Colombia og Peru og med de centralamerikanske lande er blevet indgået på teknisk niveau. Aftalen med Colombia og Peru kan også finde anvendelse på andre medlemslande i Det Andinske Fællesskab, herunder Ecuador, hvis de ønsker at vende tilbage til forhandlingsbordet. Ecuador har i øvrigt fremsat en officiel anmodning om igen at blive en del af forhandlingerne om handelsaftalen, og Ecuadors forvaltning og Kommissionen er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at genoptage forhandlingerne og dermed muligheden for at indgå en aftale om de tiltag, der skal iværksættes. Det var de bemærkninger, jeg havde i forbindelse med Deres betænkning og de spørgsmål, De har rejst. Jeg har talt temmelig længe, men jeg ønskede at besvare de spørgsmål, jeg kunne, fra begyndelsen. Kommissionen støtter uden forbehold konklusionerne i ordførerens forslag til henstilling og udkastet til betænkning om dette emne. Det er rigtigt, at Genèveaftalerne fra 2009 om bananer er meget vigtige, og fru Balzani fremhævede på udmærket vis, hvorfor det hænger sådan sammen. Jeg vil også gerne påpege, at disse aftaler vil skabe ro omkring dette ømtålelige emne, samt at de vil fremme Dohaprocessen og skabe de forhold, der er nødvendige for at etablere et stabilt europæisk bananmarked, som vil være til at forudsige i løbet af de kommende år. Jeg vil gerne vende tilbage til nogle af de vigtigste spørgsmål, der blev rejst af ordføreren og parlamentsmedlemmerne i deres mundtlige eller skriftlige forespørgsler, samt spørgsmålene i beslutningsforslaget, som udgør en del af pakken. Hvad angår opbakningen til producenterne i EU, er jeg meget opmærksom på den væsentlige socioøkonomiske rolle, som bananproduktionen spiller i de pågældende EU-regioner – særlig i den yderste periferi – og på bekymringen over den økonomiske levedygtighed af bananproduktionen i disse regioner. I en nylig rapport om POSEI-ordningen, som blev sendt til Parlamentet og Rådet i september 2010, redegør Kommissionen for konsekvenserne af Genèveaftalerne og for, at disse konsekvenser allerede er blevet integreret i reformen fra 2006 af den ordning, der gælder bananer. For at beskytte de europæiske producenter i forbindelse med øget liberalisering blev budgettet for banansektoren øget betragteligt, og den konsekvensanalyse, der blev foretaget på daværende tidspunkt, tog højde for, at toldsatserne var blevet nedsat mere end aftalt. Ikke desto mindre har Kommissionen vist, at den er villig til at holde godt øje med aftalernes indvirkning på markedet og om nødvendigt træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe denne indvirkning. Med hensyn til spørgsmålet om en styrkelse af bananproducenternes position i sektoren vil jeg for det første gerne understrege, at dette spørgsmål ikke kun gælder banansektoren, men hele landbrugsfødevaresektoren. Disse problemer i producentsektoren – problemer med deres forhandlingsposition og fordelingen af merværdi langs fødevareforsyningskæden – påvirker også andre sektorer. Med henblik på at afhjælpe dette og desuden som en del af reformen af den fælles landbrugspolitik vil Kommissionen fremsætte forslag om at styrke producentorganisationerne, deres rolle i sektoren og deres forhandlingsposition. Kommissionen har endvidere oprettet en gruppe på højt plan for landbrugsfødevareindustrien, som samler flere kommissærer, der kan fremsætte forslag på dette område – landbrugskommissærens ansvar og beføjelser er begrænsede, men der er fire kommissærer, som deltager i disse grupper og står i spidsen for disse grupper på højt plan – en gruppe på højt plan med en køreplan og med forslag, og Kommissionen vil fremsætte disse i løbet af de kommende måneder og år for at forsøge at reagere på spørgsmålene om gennemsigtighed i fødevareforsyningskæden og om forhandlingsposition. I den sammenhæng vil bananproducenterne i sektoren altså kunne drage nytte heraf."@da2
lpv:translated text
"− Fru talman, Enikő Győri, Francesca Balzani, mina damer och herrar! För det första är jag glad över att kunna konstatera att de huvudsakliga inslagen och den generella inriktningen i kommissionens förslag om bananer stöds av föredraganden. Francesca Balzani gav dessutom en mycket bra inledande presentation av förutsättningarna för förhandlingarna och undertecknandet av avtalet. När det gäller fördelningen av finansiella resurser för de kompletterande åtgärderna för banansektorn för AVS-länderna godkändes som ni vet förslaget till förordning om inrättande av dessa åtgärder av Europaparlamentet den 21 oktober. Där fastställs villkoren för fördelningen av resurserna. De kriterier som ni efterlyst är därför redan på plats, och det gäller dessutom även resultaten och fördelningen av denna budget. I den här frågan har kommissionen haft ett nära och givande samarbete med Europaparlamentet, och vi har nått en bra kompromiss om innehållet på den här punkten. Förslaget till förordning om tillhandahållande av detta stöd till AVS-länderna har dessutom godkänts av Europaparlamentet och där fastställs också tilldelningskriterierna för de olika mottagarländerna, men även det som ni efterlyser här – en bedömning av marknadsförhållandena i dessa länder 18 månader innan programmet löper ut. Bedömningen kommer att ge oss en uppfattning om ifall anpassningsprocesserna avlöper väl eller om vi kanske måste överväga andra åtgärder. När det gäller konsekvensanalysen över avtalens följder för bananproducenter i utvecklingsländer och EU:s yttersta randområden fram till 2020 är jag definitivt beredd att överväga en sådan analys om det visar sig nödvändigt. Men vi måste vara realistiska i fråga om underökningens omfattning, eftersom den avser ett stort antal bananproducerande länder världen över – och ett stort antal länder där bananer är ett baslivsmedel – och det därför blir svårt att genomföra undersökningen och dra slutsatser av den. Jag är dock beredd att genomföra en undersökning av detta slag, eller att använda uppgifter från interna eller externa undersökningar som kommissionen redan förfogar över. Som jag redan sagt kommer vi att göra en bedömning av effekterna av de kompletterande åtgärderna för banansektorn i AVS-länderna 18 månader innan programmet löper ut. När det slutligen gäller förhandlingarna om ett frihandelsavtal med vissa latinamerikanska länder, särskilt Ecuador, känner ni säkert till att förhandlingarna om handelsavtalet med Colombia och Peru och med de centralamerikanska länderna har förts på teknisk nivå. Avtalet med Colombia och Peru kan också tillämpas för andra medlemsländer i Andinska gemenskapen, även Ecuador om det landet vill återuppta förhandlingarna. Ecuador har för övrigt officiellt begärt att förhandlingarna om handelsavtalet ska återupptas, och den ecuadorianska förvaltningen och kommissionen undersöker för närvarande möjligheten att inleda nya förhandlingar och därmed nå en överenskommelse om vilka åtgärder som ska vidtas. Det är de kommentarer jag hade till ert betänkande och de frågor ni har tagit upp. Jag har talat ganska länge, men jag ville besvara de frågor jag kunde besvara redan från början. Kommissionen stöder utan förbehåll slutsatserna i föredragandens förslag till rekommendation och i förslaget till betänkande om denna fråga. Det stämmer att 2009 års Genèveavtal om bananer är mycket betydelsefulla, och Francesca Balzani framhöll mycket tydligt skälen till detta. Jag vill också påpeka att dessa avtal kommer att ge fred i denna tvistiga fråga, och att de även kommer att underlätta Dohaprocessen och åstadkomma de förutsättningar som krävs för att en stabil europeisk bananmarknad ska kunna upprättas – en bananmarknad som är förutsägbar under de närmaste åren. Jag vill återkomma till några av de viktigaste frågor som föredraganden och parlamentsledamöterna tagit upp i sina muntliga eller skriftliga frågor, och till frågorna i det resolutionsförslag som ingår i paketet. När det gäller stödet till EU-producenter är jag väl medveten om den viktiga socioekonomiska roll som bananproduktionen spelar i de berörda regionerna i EU – särskilt de yttersta randområdena – och om farhågorna för den ekonomiska livskraften för bananproduktionen i dessa regioner. I en färsk rapport om Posei-systemet, som lades fram för Europaparlamentet och rådet i september 2010, förklarar kommissionen konsekvenserna av Genèveavtalen och det faktum att dessa konsekvenser redan har integrerats i 2006 års reform av systemet för bananer. För att skydda EU-producenter i samband med den ökade liberaliseringen höjdes budgeten för banansektorn avsevärt, och i den konsekvensbedömning som då gjordes togs hänsyn till att tullsatserna minskat mer än vad som överenskommits. Kommissionen har ändå visat att den är villig att noga bevaka hur avtalen påverkar marknaden och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att lindra effekterna. När det gäller frågan om att stärka bananproducenternas ställning i sektorn vill jag för det första betona att den frågan inte är unik för banansektorn utan gäller hela den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. Dessa problem i producentledet – problem med förhandlingsstyrka och fördelning av mervärdet i hela livsmedelsleverantörskedjan – drabbar även andra sektorer. För att åtgärda detta kommer kommissionen, som ett led i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, att lägga fram förslag för att stärka producentorganisationerna, deras roll i sektorn och deras förhandlingsstyrka. Kommissionen har dessutom bildat en högnivågrupp för livsmedelsindustrins konkurrenskraft, som sammanför flera kommissionsledamöter som kan lägga fram förslag i denna riktning. Kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk har nämligen begränsat ansvar och begränsad makt, men det är fyra kommissionsledamöter som deltar i och styr dessa högnivågrupper. Denna högnivågrupp har tagit fram en färdplan och förslag, och kommissionen kommer att lägga fram dem under de närmaste månaderna och åren för att försöka hantera denna fråga om öppenhet i livsmedelsleverantörskedjan och förhandlingsstyrka. I detta avseende kommer bananproducenterna i sektorn därmed att gynnas."@sv22
lpv:translated text
"− Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Győri, arvoisa esittelijä Balzani, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin olen iloinen siitä, että esittelijä on kannattanut komission banaaniehdotuksen pääkohtia ja yleistä suuntaa. Lisäksi esittelijä Balzani esitti erinomaisen johdatuksen tilanteeseen, jossa nämä neuvottelut on käyty ja jossa tämä sopimus on allekirjoitettu. AKT-maita koskevien banaanialan liitännäistoimenpiteiden määrärahojen jakamisesta tiedätte, että Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen banaanialan liitännäistoimenpiteitä koskevaksi asetukseksi 21. lokakuuta, ja siinä säädetään näiden varojen jakamisen edellytyksistä. Näin ollen kriteerit, joita olette pyytäneet, on jo luotu, ja ennen kaikkea näiden määrärahojen tulokset ja jako ovat jo olemassa. Tämän aiheen tiimoilta komissio on tehnyt tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, ja olemme saaneet aikaan hyvän kompromissin tätä seikkaa koskevasta sisällöstä. Lisäksi Euroopan parlamentti on hyväksynyt ehdotuksen asetukseksi, jonka tarkoitus on antaa tämä tuki AKT-maille, ja siinä määritellään myös varojen jakamisen kriteerit eri edunsaajamaiden osalta ja lisäksi annetaan se, mitä nyt pyydätte – arvio markkinaolosuhteista näissä maissa, 18 kuukautta ennen ohjelman päättymistä. Tämä arvio kertoo meille, sujuvatko sopeutusprosessit hyvin vai pitäisikö meidän suunnitella muita toimenpiteitä. Mitä tulee vaikutusten arviointiin sopimusten vuoteen 2020 ulottuvista vaikutuksista banaanintuottajiin kehitysmaissa ja Euroopan syrjäisiin alueisiin, olen todella valmis harkitsemaan tällaista analyysia, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Meidän on kuitenkin oltava realistisia tutkimuksen tavoitteen osalta, koska se kohdistuu suureen joukkoon banaaneja tuottavia maita kaikkialla maailmassa – sekä suureen joukkoon maita, joissa banaanit ovat peruselintarvikkeita – ja tutkimuksen toteuttaminen ja päätelmien tekeminen sen perusteella tulee siksi olemaan vaikeaa. Siitä huolimatta olen valmis toteuttamaan tällaisen tutkimuksen tai käyttämään jo komission käytössä olevaa tietoa unionin sisäisistä tai ulkopuolisten toteuttamista tutkimuksista. Kuten jo sanoin, teemme arvion banaanialan liitännäistoimenpiteiden vaikutuksista AKT-maihin 18 kuukautta ennen ohjelman päättymistä. Lopuksi haluan sanoa vapaakauppasopimusta tiettyjen Latinalaisen Amerikan maiden, erityisesti Ecuadorin, kanssa koskevista neuvotteluista, että olette varmasti tietoisia siitä, että neuvottelut kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa sekä Keski-Amerikan maiden kanssa on teknisellä tasolla viety loppuun. Kolumbian ja Perun kanssa tehtyä sopimusta voidaan soveltaa myös muihin Andien yhteisön jäsenmaihin, Ecuador mukaan lukien, jos se haluaa palata näihin neuvotteluihin. Ecuador on sivumennen sanoen pyytänyt virallisesti voivansa palata neuvotteluihin kauppasopimuksesta, ja Ecuadorin hallinto ja komissio tutkivat parhaillaan mahdollisuutta käynnistää neuvottelut uudelleen ja siten mahdollisuutta pyrkiä yhteisymmärrykseen toteutettavista toimista. Nämä olivat ne muutamat kommentit, jotka halusin antaa mietinnöstänne ja esiin ottamistanne kysymyksistä. Puhuin melko pitkään, mutta halusin alusta alkaen vastata kysymyksiin, joihin minulla oli vastaus. Komissio antaa varauksettoman tukensa esittelijän asiaa koskevalle suositusluonnokselle ja mietintöluonnokselle. On totta, että vuonna 2009 tehdyt Geneven banaanisopimukset ovat erittäin tärkeitä, ja esittelijä Balzani korosti erittäin hyvin syitä, joihin tämä perustuu. Haluan myös huomauttaa, että nämä sopimukset rauhoittavat tämän hankalan aiheen ja myös helpottavat Dohan prosessia ja aikaansaavat olosuhteet, jotka ovat välttämättömät eurooppalaisten banaanimarkkinoiden vakauttamiseksi ja niiden ennustettavuuden takaamiseksi tulevina vuosina. Haluan palata joihinkin tärkeimmistä aiheista, jotka esittelijä ja parlamentin jäsenet ovat ottaneet esiin suullisissa ja kirjallisissa kysymyksissään, sekä niihin, jotka sisältyvät osan pakettia muodostavaan päätöslauselmaesitykseen. Euroopan unionin tuottajille annetusta tuesta sanoisin, että olen erittäin tietoinen banaanintuotannon olennaisesta yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta roolista kyseisillä Euroopan unionin alueilla – etenkin syrjäisimmillä alueilla – ja banaanintuotannon taloudellista kannattavuutta näillä alueilla koskevista huolenaiheista. Tuoreehkossa POSEI-järjestelmää koskevassa kertomuksessa, joka toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle syyskuussa 2010, komissio selvittää Geneven sopimusten seurauksia ja sitä, että nämä seuraukset on jo integroitu banaaneihin sovellettavaa järjestelmää koskevaan uudistukseen vuonna 2006. Euroopan unionin tuottajien suojelemiseksi kaupan lisääntyneen vapauttamisen aikana banaanialan budjettia kasvatettiin huomattavasti, ja tuolloin toteutetussa vaikutusten arvioinnissa otettiin huomioon se, että tullit olivat laskeneet enemmän kuin mistä oli sovittu. Siitä huolimatta komissio on osoittanut olevansa halukas pitämään tarkasti silmällä sopimusten vaikutusta markkinoihin ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin, joita tarvitaan niiden vaikutusten lieventämiseksi. Banaanintuottajien aseman vahvistamiseen liittyvän kysymyksen osalta haluan korostaa ensinnäkin, ettei tämä kysymys koske ainoastaan banaanialaa vaan koko elintarvikealaa. Nämä ongelmat tuottajasektorilla – neuvotteluaseman ongelmat ja lisäarvon jakautuminen elintarvikeketjun varrella – vaikuttavat myös muihin aloihin. Tämän vuoksi komissio aikoo lisäksi osana yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta esittää ehdotuksia tuottajien organisaatioiden, niiden roolin elintarvikeketjussa ja niiden neuvotteluaseman vahvistamiseksi. Lisäksi komissio on perustanut elintarvikealaa käsittelevän korkean tason ryhmän, johon kuuluu useita komission jäseniä, jotka voivat esittää vastaavanlaisia ehdotuksia – koska maataloudesta vastaavan komission jäsenen vastuu ja toimivalta on rajallinen, mutta näihin ryhmiin osallistuu ja näitä korkean tason ryhmiä johtaa neljä komission jäsentä – korkean tason ryhmän, jolla on etenemissuunnitelma ja ehdotuksia. Komissio esittää nämä ehdotukset tulevien kuukausien ja vuosien aikana pyrkiäkseen reagoimaan tähän elintarvikeketjun avoimuutta ja neuvotteluasemia koskevaan kysymykseen. Tässä yhteydessä ketjun banaanintuottajat voivat siis hyötyä siitä."@fi7
lpv:translated text
". Mevrouw de Voorzitter, mevrouw Győri, mevrouw Balzani, dames en heren, ten eerste wil ik zeggen dat ik zeer ingenomen ben met het feit dat de belangrijkste aspecten en de grote lijnen van het voorstel van de Commissie inzake bananen de goedkeuring van de rapporteur hebben gekregen. Mevrouw Balzani heeft in de inleiding bovendien een uitstekende toelichting gegeven op de context waarbinnen de onderhandelingen hebben plaatsgevonden en deze overeenkomst is ondertekend. Wat betreft de verdeling van de financiële middelen voor de begeleidende maatregelen voor de bananensector (BAM) in de ACS-landen, weet u dat de ontwerpverordening die de BAM vaststelt op 21 oktober door het Europees Parlement is aangenomen. Hierin zijn de voorwaarden voor de verdeling van de middelen vastgelegd. De criteria waar u om hebt gevraagd bestaan dus al en bovendien zijn de resultaten, de verdeling van deze envelop, ook al vastgesteld. De Commissie heeft op nauwe en vruchtbare wijze met het Europees Parlement aan dit onderwerp gewerkt en we hebben een goed compromis bereikt over de inhoud van dit punt. De ontwerpverordening die betrekking heeft op de steun voor de ACS-landen is eveneens door het Europees Parlement aangenomen en stelt tevens de toewijzingscriteria voor de verschillende begunstigde landen vast. Ook voorziet deze tekst in – zoals u hier vraagt – een beoordeling van de marktsituatie in deze landen achttien maanden vóór afloop van het programma. Uit deze beoordeling zal moeten blijken of de aanpassingsprocessen goed verlopen of dat er eventueel andere maatregelen moeten worden overwogen. Wat betreft de effectbeoordeling van de gevolgen van de overeenkomsten voor de bananenproducenten in ontwikkelingslanden en in de Europese ultraperifere gebieden tot 2020, wil ik zeggen dat ik inderdaad bereid ben om een dergelijke beoordeling te laten uitvoeren indien dat nodig mocht blijken te zijn. Maar we moeten wel realistisch zijn als het gaat om de omvang van het onderzoek, aangezien dat gericht is op een groot aantal bananenproducerende landen in de wereld en op veel landen waar de banaan ook een basisvoedingsmiddel is. Het wordt dan ook moeilijk om dit onderzoek uit te voeren en er conclusies uit te trekken. Ik ben echter bereid om een dergelijk onderzoek te beginnen of om gebruik te maken van gegevens van interne en externe onderzoeken waarover de Commissie reeds beschikt. Zoals ik al heb gezegd, zullen wij achttien maanden vóór afloop van het programma een beoordeling uitvoeren van de gevolgen van de BAM voor de ACS-landen. Tot slot de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met bepaalde Latijns-Amerikaanse landen, en met Ecuador in het bijzonder. Wat dat betreft weet u ongetwijfeld dat de onderhandelingen over de handelsovereenkomst met Colombia en Peru, en met de Midden-Amerikaanse landen, op technisch niveau met succes zijn afgerond. De overeenkomst met Colombia en Peru kan ook voor andere landen van de Andesgemeenschap gebruikt worden, waaronder Ecuador, mocht dat land de onderhandelingen willen hervatten. Ecuador heeft overigens een officieel verzoek ingediend voor terugkeer naar de onderhandelingstafel over de handelsovereenkomst. De Ecuadoriaanse regering en de Commissie onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor hervatting van de onderhandelingen en proberen derhalve tot een akkoord te komen over de volgende stappen die genomen moeten worden. Tot zover de opmerkingen die ik wilde maken naar aanleiding van uw verslag en de kwesties die u heeft aangehaald. Ik ben wat lang van stof geweest, maar ik wilde van het begin af aan die vragen beantwoorden die ik kon beantwoorden. De Commissie steunt zonder meer de conclusies van de ontwerpaanbeveling van de rapporteur en het ontwerpverslag over deze kwestie. De overeenkomsten van Genève inzake bananen zijn inderdaad erg belangrijk en mevrouw Balzani heeft de redenen daarvan goed benadrukt. Ook ik wil graag onderstrepen dat deze overeenkomsten rust zullen brengen in deze netelige kwestie, het proces van Doha makkelijker zullen maken en de nodige voorwaarden zullen scheppen voor een stabiele en voorspelbare Europese bananenmarkt in de komende jaren. Ik wil terugkomen op een aantal van de belangrijkste punten die de rapporteur en de Parlementsleden in hun mondelinge en schriftelijke vragen naar voren hebben gebracht en die tevens zijn aangehaald in de ontwerpresolutie die onderdeel uitmaakt van het pakket. Met betrekking tot de steun aan EU-producenten, ben ik mij zeer bewust van de belangrijke sociaaleconomische rol die de bananenproductie in de betreffende gebieden van de Europese Unie speelt, in met name de ultraperifere gebieden, en van de bestaande ongerustheid over de economische levensvatbaarheid van de bananenproductie in deze gebieden. In een onlangs verschenen verslag over het POSEI-systeem, dat in september 2010 aan het Europees Parlement en de Raad is voorgelegd, geeft de Commissie uitleg over de gevolgen van de overeenkomsten van Genève en over het feit dat bij de hervorming van de bananenregeling in 2006 reeds rekening is gehouden met deze gevolgen. Teneinde de Europese producenten te beschermen in het licht van de toegenomen liberalisering, is het budget voor de bananensector aanzienlijk verhoogd. In de effectbeoordeling die destijds is uitgevoerd, is rekening gehouden met een grotere tariefverlaging dan die was overeengekomen. De Commissie heeft zich niettemin bereid getoond de gevolgen van de genoemde overeenkomsten op de markt te monitoren en, in voorkomend geval, de nodige maatregelen te nemen om de effecten te verzachten. Met betrekking tot de versterking van de positie van de bananenproducenten binnen de sector wil ik ten eerste benadrukken dat deze kwestie niet specifiek alleen binnen de bananensector speelt maar in de gehele landbouwvoedingsmiddelensector. De problemen ten aanzien van de positie in de productiesector, de onderhandelingsmacht en de verdeling van de toegevoegde waarde over de voedingsmiddelenketen, treffen ook andere sectoren. Teneinde dit aan te pakken zal de Commissie in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bovendien met voorstellen komen voor de versterking van de producentenorganisaties, hun rol binnen de sector en hun onderhandelingsmacht. Bovendien heeft de Commissie een groep op hoog niveau voor de landbouwvoedingsmiddelenindustrie opgericht waarin verschillende commissarissen zijn verenigd die met voorstellen in die richting kunnen komen – de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de commissaris voor landbouw is namelijk beperkt, maar er zijn vier commissarissen die deel uitmaken van deze groepen en die leiding geven aan deze groepen op hoog niveau – een groep op hoog niveau met een routekaart en met voorstellen, waar de Commissie de komende maanden en jaren mee zal komen, juist om te proberen antwoorden te vinden op de kwesties inzake de transparantie in de voedingsmiddelenketen en de onderhandelingsmacht. Dus in dat verband kunnen de bananenproducenten in de sector daar van profiteren."@nl3
lpv:translated text
"− Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, κυρία Balzani, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι οι βασικές πτυχές και ο γενικός προσανατολισμός της πρότασης της Επιτροπής για τις μπανάνες έτυχαν της στήριξης της εισηγήτριας. Επιπλέον, η κ. Balzani έδωσε μια πολύ καλή εισαγωγική παρουσίαση του πλαισίου εντός του οποίου διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις και συνήφθη αυτή η συμφωνία. Όσον αφορά την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων για την εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα στις χώρες ΑΚΕ, όπως γνωρίζετε, το σχέδιο κανονισμού για τη θέσπιση των συνοδευτικών μέτρων εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 21 Οκτωβρίου, και θέτει τις προϋποθέσεις για την κατανομή αυτών των πόρων. Συνεπώς, τα κριτήρια που ζητήσατε εφαρμόζονται ήδη και, επιπλέον, τα αποτελέσματα και η κατανομή των κονδυλίων αποτελούν ήδη πραγματικότητα. Επί αυτού του θέματος, η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά και εποικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταλήξαμε σε έναν αξιόλογο συμβιβασμό επί της ουσίας. Το σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στην παροχή αυτής της στήριξης στις χώρες ΑΚΕ έχει, επιπλέον, εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ καθορίζει και τα κριτήρια κατανομής για τις διάφορες χώρες δικαιούχους, αλλά προβλέπει επιπλέον αυτά που ζητάτε εν προκειμένω: την αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς στις χώρες αυτές, 18 μήνες πριν από την εκπνοή του προγράμματος. Αυτή η αξιολόγηση θα μας δώσει μια εικόνα σχετικά με το κατά πόσον οι διαδικασίες προσαρμογής εξελίσσονται ομαλά ή αν θα πρέπει να σχεδιάσουμε άλλα μέτρα. Όσον αφορά την εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τις συνέπειες των συμφωνιών για τους παραγωγούς μπανάνας στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρώπης έως το 2020, είμαι πρόθυμος να εξετάσω το ενδεχόμενο διενέργειας μιας τέτοιας ανάλυσης εάν κριθεί αναγκαία. Ωστόσο, πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές σε σχέση με τις δυνατότητες μιας τέτοιας μελέτης, διότι αφορά μεγάλο αριθμό χωρών παραγωγής μπανάνας ανά τον κόσμο –καθώς και μεγάλο αριθμό χωρών στις οποίες οι μπανάνες είναι βασικό τρόφιμο– οπότε η διεξαγωγή αυτής της μελέτης και η άντληση συμπερασμάτων θα είναι δύσκολη. Εντούτοις, είμαι πρόθυμος να αναλάβω μια μελέτη αυτού του είδους ή να αξιοποιήσω οποιαδήποτε στοιχεία εσωτερικών ή εξωτερικών μελετών που έχει ήδη στη διάθεσή της η Επιτροπή. Όπως ανέφερα ήδη, θα διενεργήσουμε μια μελέτη αξιολόγησης των συνεπειών των συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες στις χώρες ΑΚΕ 18 μήνες πριν από την εκπνοή του προγράμματος. Τέλος, ως προς το θέμα των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ειδικότερα με τον Ισημερινό, θα γνωρίζετε σίγουρα ότι οι διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία με την Κολομβία και το Περού και με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής έχουν ολοκληρωθεί σε τεχνικό επίπεδο. Η συμφωνία με την Κολομβία και το Περού μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες μέλη της Κοινότητας των Άνδεων, περιλαμβανομένου του Ισημερινού, εάν επιθυμεί να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Παρεμπιπτόντως, ο Ισημερινός υπέβαλε επίσημο αίτημα επιστροφής στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας και η κυβέρνηση της χώρας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζουν επί του παρόντος το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και, ως εκ τούτου, της δυνατότητας επίτευξης μιας συμφωνίας για τα βήματα που θα ακολουθηθούν. Αυτά ήταν τα θέματα που ήθελα να σχολιάσω σε σχέση με την έκθεσή σας και τα ζητήματα που θίγετε στις ερωτήσεις σας. Μίλησα ίσως πολύ, όμως ήθελα να απαντήσω εξαρχής στις ερωτήσεις στις οποίες μπορούσα να δώσω απαντήσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τα συμπεράσματα του σχεδίου σύστασης της εισηγήτριας και του σχεδίου έκθεσης επί του θέματος. Είναι αλήθεια ότι οι συμφωνίες της Γενεύης του 2009 για τις μπανάνες είναι πολύ σημαντικές και η κ. Balzani υπογράμμισε πολύ ικανοποιητικά τους λόγους για τους οποίους ισχύει αυτό. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι οι εν λόγω συμφωνίες μπορούν να διευθετήσουν με ομαλό τρόπο αυτό το ακανθώδες ζήτημα και ότι θα διευκολύνουν επίσης τη διαδικασία της Ντόχα και θα διαμορφώσουν τις συνθήκες που απαιτούνται για την καθιέρωση μιας σταθερής ευρωπαϊκής αγοράς για τις μπανάνες, η οποία θα είναι προβλέψιμη την περίοδο των προσεχών ετών. Θα επανέλθω σε ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έθιξαν η εισηγήτρια και οι βουλευτές του ΕΚ στις προφορικές ή στις γραπτές ερωτήσεις τους, καθώς και στα θέματα της πρότασης ψηφίσματος που αποτελεί μέρος της δέσμης. Ως προς το θέμα της παροχής ενισχύσεων στους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζω πολύ καλά τον ζωτικό κοινωνικοοικονομικό ρόλο της παραγωγής μπανάνας στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ιδίως σε άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες– καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής μπανάνας στις εν λόγω περιφέρειες. Σε πρόσφατη έκθεση σχετικά με το σύστημα POSEI, την οποία υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2010, η Επιτροπή εξηγεί τις συνέπειες των συμφωνιών της Γενεύης και το γεγονός ότι οι συνέπειες αυτές έχουν ενσωματωθεί ήδη στη μεταρρύθμιση του καθεστώτος που ισχύει για τις μπανάνες η οποία πραγματοποιήθηκε το 2006. Για να προστατευθούν οι παραγωγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα περιβάλλον αυξημένης ελευθέρωσης, ο προϋπολογισμός του τομέα της μπανάνας αυξήθηκε σημαντικά, ενώ η εκτίμηση αντικτύπου που διενεργήθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι δασμοί είχαν μειωθεί περισσότερο από ό,τι είχε συμφωνηθεί. Εντούτοις, η Επιτροπή έδειξε ότι είναι πρόθυμη να παρακολουθεί προσεκτικά τον αντίκτυπο των συμφωνιών στην αγορά και, αν κριθεί αναγκαίο, να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την άμβλυνση των συνεπειών τους. Ως προς το θέμα της ενίσχυσης της θέσης των παραγωγών μπανάνας στον τομέα, θέλω να υπογραμμίσω καταρχάς ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά αποκλειστικά τον τομέα της μπανάνας, αλλά ισχύει για το σύνολο του τομέα των γεωργικών τροφίμων. Τα προβλήματα αυτά στον κλάδο της παραγωγής –προβλήματα διαπραγματευτικής ισχύος και κατανομής της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων– επηρεάζουν και άλλους τομείς. Προκειμένου δε να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, ως μέρος της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, η Επιτροπή θα καταθέσει προτάσεις υπέρ της ενίσχυσης των οργανώσεων παραγωγών, του ρόλου τους στον τομέα και της διαπραγματευτικής τους ισχύος. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή σύστησε μια ομάδα υψηλού επιπέδου για τη βιομηχανία αγροτικών τροφίμων στην οποία συμμετέχουν αρκετά μέλη της Επιτροπής που μπορούν να καταθέτουν προτάσεις σε αυτό το πεδίο –διότι οι αρμοδιότητες και η εξουσία του υπεύθυνου για τη γεωργία Επιτρόπου είναι περιορισμένες, όμως στις ομάδες αυτές συμμετέχουν τέσσερις Επίτροποι οι οποίοι διευθύνουν τις ομάδες υψηλού επιπέδου– μια ομάδα υψηλού επιπέδου με οδικό χάρτη και προτάσεις και η Επιτροπή θα καταθέσει αυτές τις προτάσεις τους προσεχείς μήνες και έτη στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τα θέματα της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και της διαπραγματευτικής ισχύος. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, οι παραγωγοί μπανάνας θα αντλήσουν οφέλη."@el10
lpv:translated text
"− Priekšsēdētājas kundze kundze kundze, dāmas un kungi! Pirmkārt, es esmu priecīgs, ka varu norādīt, ka referente ir atbalstījusi galvenos aspektus Komisijas priekšlikumā par banāniem un tā vispārējo orientāciju. Turklāt kundze ievadā sniedza ļoti labu izklāstu par vispārējo situāciju, kurā šīs sarunas ir notikušas un kurā šis nolīgums tika parakstīts. Attiecībā uz finanšu resursu sadali ĀKK papildu pasākumiem banānu nozarē, kā jūs zināt, Eiropas Parlaments 21. oktobrī apstiprināja regulas projektu, ar kuru izveido PPB un nosaka šo resursu sadalīšanas nosacījumus. Tāpēc kritēriji, kurus jūs prasījāt, jau ir gatavi un turklāt ir redzami arī šās dotācijas sadales rezultāti. Pie šā temata Komisija ir strādājusi ciešā un auglīgā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, un mēs esam panākuši labu kompromisu par saturu šajā punktā. Turklāt regulas projektu, kas iecerēts atbalsta sniegšanai ĀKK valstīm, ir apstiprinājis Eiropas Parlaments, un arī tas definē piešķīruma kritērijus dažādām saņēmējvalstīm, bet papildus nosaka to, ko jūs prasāt — tirgus nosacījumu izvērtējumu šajās valstīs 18 mēnešus pirms programmas beigām. Šis izvērtējums dos mums norādījumu, vai pielāgošanas procesi notiek labi, vai arī mums būtu jāparedz citi pasākumi. Attiecībā uz ietekmes novērtējumu par nolīgumu ietekmi uz banānu ražotājiem jaunattīstības valstīs un attālākajos Eiropas reģionos līdz 2020. gadam es patiešām esmu gatavs apsvērt šādu analīzi, ja pierādīsies tās nepieciešamība. Taču mums jābūt arī reālistiskiem par pētījuma apjomu, jo tas vērsts uz daudzām banānu ražotājvalstīm visā pasaulē — kā arī daudzām valstīm, kurās banāni ir ikdienas pārtika, — un tāpēc būs grūti veikt šo pētījumu un izdarīt no tā secinājumus. Tomēr es esmu gatavs sākt šādu pētījumu vai izmantot datus par iekšējiem vai ārējiem pētījumiem, kas jau ir Komisijas rīcībā. Kā jau esmu teicis, mēs izvērtēsim PPB programmas ietekmi uz ĀKK valstīm 18 mēnešus pirms programmas beigām. Visbeidzot attiecībā uz sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar noteiktām Latīņamerikas valstīm, jo īpaši ar Ekvadoru, jūs, bez šaubām, zināt, ka sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru un ar Centrālamerikas valstīm tehniskā līmenī ir jau noslēgtas. Nolīgums ar Kolumbiju un Peru ir piemērojams arī citām Andu Kopienas valstīm, tostarp Ekvadorai, ja tā vēlas atgriezties pie šīm sarunām. Starp citu, Ekvadora iesniedz oficiālu prasību atsākt sarunas par tirdzniecības nolīgumu, un Ekvadoras administrācija un Komisija pašlaik izskata iespēju atsākt sarunas un tādējādi iespēju panākt vienošanos par veicamajiem pasākumiem. Šīs bija manas nedaudzās piezīmes, ko es vēlējos sniegt attiecībā uz jūsu ziņojumu un jautājumiem, kurus jūs izvirzījāt. Mana runa bija samērā gara, bet es gribēju jau sākumā atbildēt uz tiem jautājumiem, uz kuriem varēju. Komisija bez iebildumiem atbalsta referentes ieteikuma projekta secinājumus un ziņojuma projektu par šo jautājumu. Ir taisnība, ka 2009. gada Ženēvas nolīgumi par banāniem ir ļoti svarīgi, un kundze ļoti labi uzsvēra iemeslus, kāpēc tas tā ir. Es vēlos arī norādīt, ka šie nolīgumi ienesīs mieru šajā ērkšķainajā tematā un ka tie arī sekmēs Dohas sarunu procesu un radīs nosacījumus, kas nepieciešami stabila Eiropas banānu tirgus izveidei, tirgus, kas būs prognozējams nākamajos gados. Es vēlos atgriezties pie dažiem vissvarīgākajiem jautājumiem, ko referente un EP deputāti izvirzīja savos jautājumos, uz kuriem jāatbild mutiski, vai rakstiskajos jautājumos, kā arī tiem, kas ir rezolūcijas priekšlikumā, kurš ietilpst dokumentu kopumā. Attiecībā uz atbalstu, kas tiek sniegts Eiropas Savienības ražotājiem, es ļoti labi apzinos banānu ražošanas būtisko sociālo un ekonomisko nozīmi attiecīgajos Eiropas Savienības reģionos — jo īpaši attālākajos reģionos — un bažas par banānu ražošanas dzīvotspēju šajos reģionos. Nesenā ziņojumā par sistēmu, ko iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei 2010. gada septembrī, Komisija skaidro Ženēvas nolīgumu sekas un to, ka šīs sekas jau ir integrētas banāniem piemērojamās sistēmas 2006. gada reformā. Lai aizsargātu Eiropas Savienības ražotājus saistībā ar lielāku liberalizāciju, budžets banānu nozarei tika ievērojami palielināts un tajā laikā veiktajā ietekmes novērtējumā ņēma vērā faktu, ka tarifi bija kritušies zemāk, nekā bija paredzēts vienojoties. Tomēr Komisija ir parādījusi, ka tā vēlas cieši vērot nolīgumu ietekmi uz tirgu un, ja nepieciešams, veikt vajadzīgos pasākumus, lai mīkstinātu to ietekmi. Atbildot uz jautājumu par banānu ražotāju stiprināšanu nozarē, es vēlos uzsvērt, pirmkārt, ka šis jautājums attiecas ne tikai uz banānu nozari, bet uz visu lauksaimniecības un pārtikas nozari. Šīs ražotāju vides problēmas — grūtības ar sarunu risināšanu un pievienotās vērtības sadali pārtikas apgādes ķēdē — ietekmē arī citas nozares. Lai turklāt pievērstos tām kā kopējās lauksaimniecības politikas sastāvdaļai, Komisija iesniegs priekšlikumus par ražotāju organizāciju, to nozīmes un sarunu risināšanas spēju stiprināšanu nozarē. Turklāt Komisija ir radījusi augsta līmeņa darba grupu lauksaimniecības un pārtikas nozarei, kurā piedalās vairāki komisāri, kas var iesniegt priekšlikumus šajās jomās, — jo lauksaimniecības komisāra atbildība un pilnvaras ir ierobežotas, bet ir četri komisāri, kas piedalās šajās grupās un vada šīs augstā līmeņa darba grupas, — augsta līmeņa darba grupu ar darba plānu un priekšlikumiem, un Komisija tos iesniegs turpmākajos tuvākajos mēnešos un gados, lai mēģinātu atbildēt uz pārredzamības jautājumu pārtikas apgādes ķēdē un sarunu risināšanas pilnvarām. Tādējādi šajā kontekstā banānu ražotāji nozarē varēs būt ieguvēji."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Frau Präsidentin, Frau Győri, Frau Balzani, meine Damen und Herren, zuallererst freue ich mich sehr darüber, dass die Hauptaspekte und die allgemeine Ausrichtung des Vorschlags der Kommission über Bananen von der Berichterstatterin unterstützt wurden. Darüber hinaus hat Frau Balzani eine sehr gute einleitende Präsentation des Kontextes gegeben, in dem diese Verhandlungen stattfanden und in dem dieses Abkommen unterzeichnet wurde. Im Hinblick auf die Verteilung von finanziellen Ressourcen für die Begleitmaßnahmen für den Bananensektor in den AKP-Staaten wurde, wie Sie wissen, am 21. Oktober der Verordnungsentwurf über die Begleitmaßnahmen für den Bananensektor (BAM) vom Europäischen Parlament angenommen, wobei dieser die Bedingungen für die Verteilung dieser Ressourcen festlegt. Folglich sind die Kriterien, nach denen Sie gefragt haben, bereits vorhanden und außerdem sind die Ergebnisse und die Verteilung dieses Finanzrahmens bereits vorhanden. Diese Frage betreffend hat die Kommission in enger und ertragreicher Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament zusammengearbeitet und wir haben einen guten Kompromiss über den Inhalt hinsichtlich dieses Punkts erzielt. Außerdem wurde der Verordnungsentwurf, der den AKP-Staaten diese Unterstützung bieten sollte, vom Europäischen Parlament angenommen und definiert auch die Zuweisungskriterien für die verschiedenen begünstigten Länder. Darüber hinaus jedoch bietet er genau das, was Sie hier fordern – nämlich eine Beurteilung der Marktbedingungen in diesen Ländern 18 Monate vor Ablauf des Programms. Diese Beurteilung wird uns einen Hinweis darauf geben, ob die Anpassungsprozesse gut vorangehen oder ob wir eventuell andere Maßnahmen in Betracht ziehen müssen. Im Hinblick auf die Folgenabschätzung bezüglich der Auswirkungen der Abkommen über Bananenerzeuger in Entwicklungsländern und den Regionen in äußerster Randlage Europas bis 2020 bin ich in der Tat dazu bereit, eine solche Analyse zu berücksichtigen, sollte sich diese als notwendig herausstellen. Jedoch müssen wir im Hinblick auf den Umfang der Studie auch realistisch sein, weil sie auf eine große Anzahl von bananenerzeugenden Ländern in der ganzen Welt – sowie auf eine große Anzahl von Ländern abzielt, in denen Bananen ein Grundnahrungsmittel sind – und deshalb wird es schwierig sein, diese Studie auszuführen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Dennoch bin ich bereit, eine Studie dieser Art auszuführen oder Daten über interne oder externe Studien zu verwenden, die der Kommission bereits zur Verfügung stehen. Wie ich bereits gesagt habe, werden wir eine Beurteilung der Auswirkungen der Begleitmaßnahmen für den Bananensektor auf die AKP-Staaten 18 Monate vor Ablauf des Programms ausführen. Zum Abschluss, im Hinblick auf die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit bestimmten lateinamerikanischen Ländern, insbesondere Ecuador, sind Sie sich zweifellos darüber im Klaren, dass die Verhandlungen über das Handelsabkommen mit Kolumbien und Peru und mit den mittelamerikanischen Ländern auf einer technischen Ebene abgeschlossen wurden. Das Abkommen mit Kolumbien und Peru kann auch auf die anderen Mitgliedsländer der Anden-Gemeinschaft angewendet werden, einschließlich Ecuadors, sollte dieses Land eine Wiederaufnahme dieser Verhandlungen wünschen. Ecuador hat im Übrigen einen offiziellen Antrag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über das Handelsabkommen gestellt und die ecuadorianische Regierung und die Kommission prüfen derzeit die Möglichkeit eines Neubeginns der Verhandlungen und somit die Möglichkeit, zu einer Übereinkunft hinsichtlich der einzuleitenden Schritte zu gelangen. Das waren die wenigen Anmerkungen, die ich in Verbindung mit Ihrem Bericht und den von Ihnen aufgeworfenen Fragen machen wollte. Ich habe etwas länger gesprochen, aber ich wollte von Anfang an auf so viele Fragen wie möglich antworten. Die Kommission unterstützt die Schlussfolgerungen des Empfehlungsentwurfs und des Berichtentwurfs der Berichterstatterin über diese Frage ohne jeden Vorbehalt. In der Tat sind die Genfer Abkommen über Bananen aus dem Jahr 2009 sehr wichtig und Frau Balzani hat die Gründe dafür sehr gut dargelegt. Ich möchte auch hervorheben, dass diese Abkommen hinsichtlich dieses heiklen Themas Frieden bringen werden und dass sie auch den Doha-Prozess voranbringen und die notwendigen Bedingungen schaffen werden, um einen stabilen europäischen Bananenmarkt zu errichten, der über die kommenden Jahre hinweg vorhersagbar sein wird. Ich möchte auf einige der wichtigsten Fragen, die von der Berichterstatterin und den Abgeordneten in ihren mündlichen oder schriftlichen Anfragen angesprochen wurden, und auch auf die Fragen im Entschließungsantrag zurückkommen, der Teil des Pakets ist. Im Hinblick auf die Unterstützung, die den Erzeugern der Europäischen Union zuteil wird, bin ich mir der wesentlichen sozioökonomischen Rolle der Bananenerzeugung in den betroffenen Regionen der Europäischen Union – insbesondere den Regionen in äußerster Randlage – und der Probleme hinsichtlich der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der Bananenerzeugung in diesen Regionen sehr wohl bewusst. In einem aktuellen Bericht über das POSEI-System, der dem Europäischen Parlament und dem Rat im September 2010 vorgelegt wurde, erläutert die Kommission die Folgen der Genfer Abkommen und die Tatsache, dass diese Folgen bereits im Jahr 2006 in die Reform des für Bananen geltenden Systems integriert wurden. Zum Schutz der Erzeuger der Europäischen Union in einem Kontext der zunehmenden Liberalisierung wurde der Haushaltsplan für den Bananensektor bedeutend erhöht und die damals ausgeführte Folgenabschätzung hat die Tatsache berücksichtigt, dass die Zölle unterhalb des vereinbarten Wertes gefallen waren. Nichtsdestotrotz hat die Kommission gezeigt, dass sie die Folgen der Abkommen auf dem Markt sehr genau im Auge behalten und gegebenenfalls die notwendigen Maßnahmen zur Verringerung ihrer Auswirkungen ergreifen wird. Im Hinblick auf die Frage der Stärkung der Position von Bananenerzeugern in diesem Sektor möchte ich zuerst betonen, dass diese Frage nicht nur für den Bananensektor, sondern für den gesamten Agrar- und Ernährungssektor gilt. Diese Probleme im Erzeugersektor – Probleme mit der Verhandlungsstärke und der Verteilung des Mehrwerts in der gesamten Lebensmittelversorgungskette – betreffen auch andere Sektoren. Um diesen Problemen zu begegnen, wird die Kommission darüber hinaus als Teil der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik Vorschläge zur Stärkung von Erzeugerorganisationen, ihrer Rolle auf dem Sektor und ihrer Verhandlungsstärke vorlegen. Darüber hinaus hat die Kommission eine Hochrangige Gruppe für die Agrar- und Lebensmittelindustrie geschaffen, die mehrere Kommissare an einen Tisch bringt, die Vorschläge in diesem Sinne vorlegen können – denn die Verantwortung und die Befugnisse des Kommissars für Landwirtschaft sind begrenzt. Allerdings nehmen vier Kommissare an diesen Gruppen teil und leiten diese Hochrangigen Gruppen – eine Hochrangige Gruppe mit einem Fahrplan und mit Vorschlägen, welche die Kommission in den nächsten paar Monaten und Jahren vorlegen wird und versuchen wird, diese Frage der Transparenz in der Lebensmittelversorgungskette und Verhandlungsmacht in Angriff zu nehmen. Folglich werden die Bananenerzeuger in dem Sektor in diesem Kontext davon profitieren können."@de9
lpv:translated text
"− Señora Presidenta, señora Győri, señora Balzani, Señorías, en primer lugar, me alegra mucho observar que los principales aspectos y la orientación general de la propuesta de la Comisión sobre los plátanos han sido respaldados por el ponente. Asimismo, la señora Balzani hizo una excelente presentación introductoria del contexto en el que han tenido lugar estas negociaciones y en el que se ha firmado este acuerdo. En cuanto a la distribución de los recursos financieros para las medidas complementarias para los plátanos de los ACP, como saben, el proyecto de Reglamento por el que se establecen las BAM fue aprobado por el Parlamento Europeo el 21 de octubre y establece las condiciones de distribución de los recursos. Así pues, los criterios que han pedido ya se están aplicando y, es más, los resultados y la distribución de este sobre ya están en marcha. En cuanto a este tema, la Comisión ha trabajado en estrecha y fructífera colaboración con el Parlamento Europeo, y hemos llegado a un buen compromiso sobre el contenido relacionado con este punto. El proyecto de Reglamento creado para proporcionar este apoyo a los países ACP ha sido, a su vez, aprobado por el Parlamento Europeo y este también define los criterios de asignación para los distintos países beneficiarios, pero además proporciona lo que ustedes están pidiendo ―una valoración de las condiciones del mercado en esos países, 18 meses antes de que finalice el programa―. Esta valoración nos indicará si los procesos de adaptación están yendo bien o si quizás tendríamos que prever otras medidas. En cuanto a la valoración del impacto relativa a los efectos de los acuerdos sobre los productores de plátanos en países en desarrollo y las regiones remotas de Europa hasta 2020, estoy sin duda preparado para contemplar dicho análisis si es necesario. Sin embargo, también debemos ser realistas sobre el objeto del estudio, porque está dirigido a un gran número de países productores de plátanos de todo el mundo ―así como un gran número de países en los que los plátanos son alimentos de primera necesidad― y por eso será difícil dirigir este estudio y sacar conclusiones a partir de él. No obstante, estoy listo para llevar a cabo un estudio de este tipo o para usar los datos necesarios de estudios internos o externos que la Comisión ya tiene a su disposición. Como ya he dicho, llevaremos a cabo una valoración de los efectos de las BAM sobre los países ACP 18 meses antes de que finalice el programa. Por ultimo, en cuanto a las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio con determinados países de Latinoamérica, en concreto Ecuador, sin duda sabrán que las negociaciones sobre el acuerdo comercial con Colombia y Perú y con los países de Centroamérica han concluido a nivel técnico. El acuerdo con Colombia y Perú también se puede aplicar a otros países miembros de la Comunidad andina, incluido Ecuador, si desea reanudar las negociaciones. Ecuador ha hecho, por cierto, una petición para reanudar las negociaciones sobre el acuerdo comercial, y la administración ecuatoriana y la Comisión están estudiando actualmente la posibilidad de reiniciar las negociaciones y, de ese modo, la posibilidad de buscar un acuerdo sobre las medidas que tomar. Estos son los comentarios que quería hacer en relación con su informe y con las cuestiones que han planteado. Me he extendido bastante en mi discurso, pero he querido responder a todas las preguntas posibles desde el principio. La Comisión apoya sin reservas las conclusiones del proyecto de recomendación del ponente y el proyecto de informe sobre esta cuestión. Es cierto que los Acuerdos de Ginebra de 2009 sobre plátanos son muy importantes, y la señora Balzani ha destacado muy bien las razones por las que lo son. También me gustaría señalar que estos acuerdos traerán un poco de tranquilidad a este tema tan espinoso, y ellos también facilitarán el proceso de Doha y aportarán las condiciones necesarias para establecer un mercado de plátanos europeo estable, uno que sea previsible en los próximos años. Me gustaría volver sobre algunas de las cuestiones más importantes que ha planteado el ponente y los diputados en sus preguntas orales o por escrito, así como las de la propuesta de resolución que forma parte del paquete. En cuanto al apoyo dado a los productores de la Unión Europea, soy muy consciente de la función socioeconómica esencial que tiene la producción de plátanos en las regiones de la Unión Europea implicadas ―especialmente, las regiones más remotas― y de las preocupaciones sobre la viabilidad económica de la producción de plátanos en estas regiones. En un reciente informe sobre el sistema POSEI, presentado al Parlamento Europeo y al Consejo en septiembre de 2010, la Comisión explica las consecuencias de los Acuerdos de Ginebra y el hecho de que esas consecuencias ya se hayan integrado en la reforma de 2006 del sistema aplicable a los plátanos. A fin de proteger a los productores de la Unión Europea en un contexto de mayor liberalismo, el presupuesto para el sector de los plátanos se ha incrementado considerablemente y la evaluación de impactos llevada a cabo en su momento ha tenido en cuenta el hecho de que los aranceles han caído más de lo que se había acordado. Sin embargo, la Comisión ha demostrado que desea vigilar de cerca el impacto de los acuerdos sobre el mercado y, si hace falta, tomar las medidas necesarias para mitigar sus efectos. En cuanto al refuerzo de la posición de los productores de plátanos del sector, quisiera destacar primero que esta cuestión no es exclusiva del sector del plátano, sino que afecta a todo el sector agrícola y alimenticio. Estos problemas del sector de la producción ―problemas con el poder de negociación y la distribución del valor añadido a lo largo de la cadena alimenticia― afectan también a otros sectores. Para hacer frente a esto, además, como parte de la reforma de la política agrícola común, la Comisión presentará varias propuestas para reforzar las organizaciones de los productores, su función en el sector y su poder de negociación. Asimismo, la Comisión ha creado un Grupo de Alto Nivel para la Industria Agroalimentaria que reúne a varios Comisarios que pueden presentar propuestas en esta línea, porque la responsabilidad y el poder de la Comisión de Agricultura es limitado, pero hay cuatro Comisarios que participan en estos grupos y dirigen los Grupos de Alto Nivel― un Grupo de Alto Nivel con plan de acción y con propuestas, y la Comisión las presentará en los próximos meses y años para tratar de responder a este problema de la transparencia en la cadena de suministro alimenticio y el poder de negociación. Así pues, en este contexto, los productores de plátanos del sector podrán beneficiarse de ello."@es21
lpv:translated text
"− Madam President, Mrs Győri, Mrs Balzani, ladies and gentlemen, first of all, I am delighted to note that the main aspects and the general orientation of the Commission’s proposal on bananas have been supported by the rapporteur. Furthermore, Mrs Balzani gave a very good introductory presentation of the context in which these negotiations have taken place and in which this agreement has been signed. As regards the distribution of financial resources for the ACP Banana Accompanying Measures, as you know, the draft regulation establishing the BAM was approved by the European Parliament on 21 October, and it lays down conditions for the distribution of these resources. Therefore, the criteria that you have asked for are already in place and, what is more, the results and the distribution of this envelope are already in place. On this subject, the Commission has worked in close and fruitful collaboration with the European Parliament, and we have reached a good compromise on the content concerning this point. The draft regulation intended to provide this support for the ACP countries has, moreover, been approved by the European Parliament, and it also defines the allocation criteria for the various beneficiary countries, but in addition provides what you are asking for here – an assessment of the market conditions in these countries, 18 months before the programme expires. This assessment will give us an indication of whether the adaptation processes are going well, or if we might have to envisage other measures. As regards the impact assessment concerning the effects of the agreements on banana producers in developing countries and the outermost regions of Europe up to 2020, I am indeed prepared to contemplate such an analysis if it proves necessary. However, we must also be realistic about the scope of the study, because it is aimed at a large number of banana-producing countries across the world – as well as a large number of countries in which bananas are a staple food – and it will therefore be difficult to conduct this study and to draw conclusions from it. Nevertheless, I am prepared to undertake a study of this kind, or to use any data on internal or external studies that the Commission already has at its disposal. As I have already said, we will carry out an assessment of the effects of the BAM on the ACP countries 18 months before the programme expires. Finally, regarding the negotiations on a free trade agreement with certain Latin American countries, in particular Ecuador, you will doubtless be aware that the negotiations on the trade agreement with Colombia and Peru and with the Central American countries have been concluded at a technical level. The agreement with Colombia and Peru can also be applied to other member countries of the Andean Community, including Ecuador, if it wishes to return to these negotiations. Ecuador has, incidentally, made an official request to return to negotiations on the trade agreement, and the Ecuadorean administration and the Commission are currently examining the possibility of restarting negotiations and thus the possibility of seeking an agreement on the steps to take. Those are the few comments that I wanted to make in relation to your report and to the issues that you have raised. I have spoken somewhat at length, but I wanted to answer those questions that I could from the outset. The Commission unreservedly supports the conclusions of the rapporteur’s draft recommendation and the draft report on this issue. It is true that the 2009 Geneva Agreements on bananas are very important, and Mrs Balzani emphasised very well the reasons why this is so. I would also like to point out that these agreements will bring peace on this thorny subject, and that they will also facilitate the Doha process and bring about the conditions necessary for establishing a stable European banana market, one which will be predictable over the coming years. I would like to come back to some of the most important issues raised by the rapporteur and the MEPs in their oral or written questions, as well as those in the motion for a resolution which forms part of the package. As regards the support given to European Union producers, I am very aware of the essential socioeconomic role of banana production in the European Union regions concerned – particularly the outermost regions – and of concerns about the economic viability of banana production in these regions. In a recent report on the POSEI system, submitted to the European Parliament and the Council in September 2010, the Commission explains the consequences of the Geneva Agreements and the fact that these consequences have already been integrated into the 2006 reform of the system applicable to bananas. In order to protect European Union producers in a context of increased liberalisation, the budget for the banana sector was increased considerably, and the impact assessment carried out at the time took into account the fact that tariffs had fallen more than had been agreed. Nonetheless, the Commission has shown that it is willing to keep a close eye on the impact of the agreements on the market and, if need be, to take the measures necessary to mitigate their effects. On the question of strengthening the position of banana producers in the sector, I would like to emphasise firstly that this question is not unique to the banana sector, but applies to the entire agro-food sector. These problems in the producer sector – problems with negotiating power and the distribution of added value along the food supply chain – affect other sectors too. In order to address this, furthermore, as part of the reform of the common agricultural policy, the Commission will table proposals to strengthen producers’ organisations, their role in the sector and their negotiating power. Moreover, the Commission has created a High Level Group for the Agro-Food Industry bringing together several Commissioners who can table proposals along these lines – because the responsibility and power of the Commissioner for Agriculture is limited, but there are four Commissioners who participate in these groups and run these High Level Groups – a High Level Group with a road map and with proposals, and the Commission will table these in the next few months and years in order to try to respond to this issue of transparency in the food supply chain and negotiating power. Thus, in this context, banana producers in the sector will be able to benefit from it."@en4
lpv:translated text
"− Senhora Presidente, Senhora Ministra Győri, Senhora Deputada Balzani, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, congratulo-me pelo facto de os principais pontos e orientações gerais da proposta da Comissão sobre as bananas terem merecido a apoio da relatora. Além disso, a senhora deputada Balzani faz na introdução uma apresentação muito clara do contexto em que as negociações decorreram e em que este acordo foi celebrado. Quanto à repartição das dotações destinadas às Medidas de Acompanhamento para o Sector da Banana (MAB) aplcáveis aos ACP, como sabem, o projecto de regulamento que institui as MAB foi aprovado pelo Parlamento Europeu em 21 de Outubro, e estabelece as condições para a afectação desses recursos. Deste modo, os critérios exigidos já se encontram em vigor e, além disso, os resultados e a repartição deste pacote já estão definidos. Neste contexto, a Comissão tem trabalhado em colaboração estreita e frutífera com o Parlamento Europeu, e chegámos a um bom acordo sobre o conteúdo relativo a este ponto. A Comissão apoia sem reservas as conclusões do projecto de resolução legislativa do PE e do relatório sobre a mesma questão. Importa sublinhar a importância dos acordos de Genebra 2009 sobre as bananas, e a senhora deputada Balzani soube explicar muito bem porquê. Gostaria também de salientar que estes acordos vão pacificar este assunto delicado, facilitando desta forma o processo de Doha e a criação das condições necessárias para que haja estabilidade e previsibilidade do mercado europeu da banana nos próximos anos. Gostaria de voltar a algumas das questões mais importantes suscitadas pela relatora e pelos senhores deputados, nas perguntas orais ou escritas, bem como no próprio projecto de resolução, que faz parte do pacote. No que respeita ao apoio destinado aos produtores da União Europeia, estou inteiramente consciente do papel essencial, em termos socioeconómicos, da produção de banana nas regiões da União Europeia em causa - em especial nas regiões ultraperiféricas - e das preocupações existentes quanto à viabilidade económica da produção de bananas nessas regiões. Num relatório recente sobre o sistema POSEI, apresentado ao Parlamento Europeu e ao Conselho em Setembro de 2010, a Comissão explica as consequências dos Acordos de Genebra e o facto de estas já terem sido integradas na reforma de 2006 do regime aplicável às bananas. A fim de proteger os produtores da União Europeia num contexto de liberalização crescente, o orçamento para o sector da banana foi consideravelmente reforçado, e a avaliação de impacto realizada na altura teve em conta ulteriores reduções tarifárias, superiores ao que tinha sido acordado. No entanto, a Comissão demonstrou estar disposta a acompanhar de forma atenta o impacto dos acordos no mercado e, se necessário, tomar as medidas necessárias para mitigar os seus efeitos. Quanto à questão do reforço da posição dos produtores de banana no sector, gostaria de salientar, em primeiro lugar, que esta questão não se prende em exclusivo com o sector das bananas, mas se estende a todo o sector agro-alimentar. Os problemas na esfera da produção - problemas relativos ao poder de negociação e à distribuição de valor acrescentado ao longo da cadeia alimentar - também afectam outros sectores. Para dar resposta a este problema, e também no âmbito da reforma da política agrícola comum, a Comissão apresentará propostas destinadas a fortalecer as organizações de produtores, o papel que desempenham no sector e o seu poder de negociação. Além disso, a Comissão criou um Grupo de Alto Nível para a Indústria Agro-Alimentar que reúne diversos comissários, que deverão apresentar propostas nesse sentido. A responsabilidade e os poderes do Comissário da Agricultura são limitados, mas neste grupo participam outros quatro comissários que dirigem os grupos de alto nível. O grupo deverá preparar um roteiro e propostas que a Comissão apresentará nos próximos meses e anos sobre os temas da transparência na cadeia de abastecimento alimentar e do poder de negociação. Tal contexto abrange os produtores do sector da banana."@pt17
lpv:translated text
"− Signora Presidente, signora Presidente in carica del Consiglio Győri, onorevole Balzani, onorevoli deputati, innanzi tutto noto con piacere che la relatrice ha espresso il proprio sostegno agli aspetti salienti e all’orientamento generale della proposta della Commissione relativa al commercio delle banane. L’onorevole Balzani ha inoltre presentato ottimamente il contesto in cui si sono svolti i negoziati ed è stato sottoscritto l’accordo. Per quanto concerne la ripartizione delle risorse finanziarie tra le misure di accompagnamento nel settore delle banane (BAM) per i paesi ACP, il progetto di regolamento istitutivo che ha ricevuto l’approvazione del Parlamento lo scorso 21 ottobre definisce le condizioni in materia. I criteri che avete richiesto sono, dunque, già stati elaborati; finanche la ripartizione e i risultati di tali risorse sono già una realtà. Su questo fronte, la Commissione ha intrattenuto una stretta e proficua collaborazione con il Parlamento europeo, raggiungendo un buon compromesso sui contenuti di questo punto. Il progetto di regolamento inteso a fornire sostegno ai paesi ACP, che è stato peraltro approvato dal Parlamento europeo, stabilisce anche i criteri per l’allocazione ai paesi beneficiari, disponendo altresì la valutazione delle condizioni di mercato nei vari paesi 18 mesi prima della scadenza del programma, come avete richiesto in questa sede. La valutazione ci indicherà se i processi di adattamento danno i propri frutti o se siano necessarie altre misure. Per quanto riguarda la valutazione d’impatto relativa agli effetti degli accordi, fino al 2010, sui produttori di banane nei paesi in via di sviluppo e nelle regioni ultraperiferiche dell’Europa, sono pronto a considerarne l’eventualità se risulterà necessario. Dobbiamo tuttavia essere realistici sulla portata dell’indagine, che si rivolgerebbe a un grande numero di paesi produttori di banane (spesso paesi in cui le banane sono un alimento di base); sarebbe dunque difficile condurre uno studio del genere e trarne conclusioni utili. Ciononostante, sono disposto a svolgere un’indagine di questo tipo oppure a usare i dati di studi interni o esterni di cui la Commissione già dispone. Come ho già affermato, condurremo una valutazione dell’impatto delle BAM sui paesi ACP 18 mesi prima della scadenza del programma. Infine, a proposito dei negoziati sull’accordo di libero scambio con alcuni paesi dell’America latina, in particolare con l’Ecuador, saprete senza meno che i colloqui per l’accordo commerciale con la Colombia, il Perù e i paesi dell’America Centrale si sono conclusi sul piano tecnico. L’accordo con Colombia e Perù può applicarsi anche agli altri Stati membri della Comunità andina, compreso l’Ecuador, se desidererà riaprire un tavolo negoziale. Va detto per inciso che l’Ecuador ha chiesto ufficialmente di riprendere le trattative sull’accordo; al momento il governo ecuadoriano e la Commissione stanno valutando la possibilità di tornare a negoziare, concordando i passi da intraprendere. Con questo concludo le poche osservazioni che volevo esprimere a proposito della relazione e dei punti che avete sollevato. Mi sono alquanto dilungato, ma desideravo rispondere subito alle domande che lo consentivano. La Commissione condivide senza riserve le conclusioni che la relatrice trae nel progetto di raccomandazione e nel progetto di relazione. È vero che gli accordi di Ginevra sul commercio delle banane del 2009 svolgono un ruolo fondamentale per le ragioni che l’onorevole Balzani mette molto bene in risalto. Desidero inoltre precisare che gli accordi porranno fine a questo spinoso problema, oltre a favorire il processo di Doha e a creare le condizioni necessarie per il conseguimento di un mercato europeo delle banane stabile e prevedibile nell’arco dei prossimi anni. Vorrei riprendere alcune delle principali questioni sollevate dalla relatrice e dagli onorevoli deputati nelle interrogazioni scritte e orali nonché nella proposta di risoluzione che fa parte del pacchetto. Per quanto concerne il sostegno ai produttori dell’Unione europea, sono perfettamente consapevole dell’importanza che la produzione di banane riveste sotto il profilo socio-economico nelle regioni dell’UE coinvolte, in particolare le regioni ultraperiferiche, nonché dei timori per la sopravvivenza del settore in quelle zone. In una recente relazione sul sistema POSEI, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel settembre del 2010, la Commissione espone le conseguenze degli accordi di Ginevra, spiegando che queste ultime sono già state integrate nella riforma del 2006 sul regime applicabile alle banane. Al fine di tutelare i produttori dell’Unione europea in un contesto di maggiore liberalizzazione, il bilancio per le misure nel settore delle banane è stato considerevolmente aumentato, mentre la valutazione d’impatto condotta all’epoca ha tenuto conto della riduzione dei dazi superiore agli accordi. Nondimeno la Commissione ha dimostrato la propria volontà di seguire attentamente l’impatto degli accordi sul mercato e, ove necessario, di adottare le misure necessarie a mitigarne gli effetti. Quanto al rafforzamento della posizione dei produttori di banane all’interno del settore, desidero sottolineare che, in primo luogo, il problema non è una peculiarità del comparto, ma riguarda l’intero settore agroalimentare. Le stesse difficoltà dal lato dei produttori, legate al potere contrattuale e alla distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare, sono riscontrabili anche in altri comparti. Per porvi rimedio, la Commissione presenterà, nel quadro della riforma della Politica agricola comune, proposte intese a rafforzare le associazioni dei produttori, il ruolo di questi ultimi nel settore e il relativo potere contrattuale. La Commissione ha altresì istituito un gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare, all’interno del quale diversi Commissari possono sottoporre proposte in tal senso. Infatti, mentre le competenze e i poteri del Commissario per l’agricoltura sono limitati, questi gruppi ad alto livello vedono la partecipazione di quattro Commissari, che ne conducono anche i lavori. Il gruppo ad alto livello in questione segue dunque uno scadenziario e presenta proposte che la Commissione elaborerà nei prossimi mesi e anni, allo scopo di intervenire sulle questioni della trasparenza nella filiera alimentare e del potere negoziale. Questo esercizio andrà dunque a vantaggio dei produttori di banane del settore."@it12
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame Balzani, Mesdames et Messieurs, je me réjouis, d’abord, de constater que les principaux aspects et les grandes orientations de la proposition de la Commission sur les bananes ont obtenu l’appui du rapporteur. Mme Balzani a d’ailleurs très bien présenté, en introduction, le contexte dans lequel ces négociations ont eu lieu et cet accord a été signé. En ce qui concerne la répartition des ressources financières pour les mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane dans les pays ACP, comme vous le savez, le projet de règlement qui fixe ce qu’on appelle en anglais le a été approuvé par le Parlement européen le 21 octobre et il prévoit des conditions de répartition de ces ressources. Donc, les critères que vous avez demandés existent déjà et, d’ailleurs, les résultats, la répartition de cette enveloppe existent déjà. Sur ce sujet, la Commission a travaillé en étroite collaboration, et de manière fructueuse, avec le Parlement européen et un bon compromis sur le fond a pu être trouvé concernant ce point. Le projet de règlement qui vise cet appui pour les pays ACP a d’ailleurs été approuvé par le Parlement européen et il définit aussi les critères d’allocation pour les différents pays bénéficiaires, mais prévoit également – comme vous le demandez ici – une évaluation de la situation du marché dans ces pays, 18 mois avant la fin du programme. Cette évaluation va nous indiquer si les processus d’adaptation sont bien engagés, ou s’il faut éventuellement envisager d’autres mesures. En ce qui concerne l’analyse d’impact sur les effets des accords pour les producteurs de banane des pays en développement et des régions ultrapériphériques de l’Europe jusqu’en 2020, je suis effectivement prêt à envisager une telle analyse si elle s’avère nécessaire. Mais nous devons être réalistes aussi sur le champ d’étude car cela vise beaucoup de pays dans le monde qui produisent des bananes – et beaucoup de pays pour lesquels la banane est aussi un aliment de base –, et il sera donc difficile de mettre en place cette étude et d’en tirer les conclusions. Je suis néanmoins prêt à engager une telle étude ou à utiliser également les données sur des études, internes ou externes, que la Commission a déjà à sa disposition. Comme je l’ai déjà dit, nous ferons une évaluation des effets du sur les pays ACP 18 mois avant la fin du programme. Enfin, au sujet des négociations relatives à un accord de libre-échange avec certains pays d’Amérique latine, en particulier l’Équateur, vous n’ignorez sans doute pas que les négociations relatives à l’accord commercial avec la Colombie et le Pérou, et avec les pays d’Amérique centrale, ont été menées à bien au niveau technique, l’accord avec la Colombie et le Pérou étant également ouvert à l’adhésion d’autres pays membres de la Communauté andine, y compris l’Équateur, s’il souhaite retourner à ces négociations. L’Équateur a d’ailleurs officiellement demandé à revenir à la table des négociations relatives à l’accord commercial et l’administration équatorienne et la Commission sont en train d’étudier les possibilités de reprise des négociations et, donc, de chercher un accord sur la marche à suivre. Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire par rapport à votre rapport et aux questions que vous avez soulevées. J’ai été un peu long mais je souhaitais apporter, dès le départ, les réponses à ces questions dont je disposais. La Commission soutient sans réserve les conclusions du projet de recommandation du rapporteur et le projet de rapport sur cette question. Il est vrai que les accords de Genève de 2009 sur la banane sont très importants. Mme Balzani en a très bien souligné les raisons. Je souhaite aussi souligner que ces accords vont apporter la paix sur ce sujet épineux et qu’ils vont aussi faciliter le processus de Doha et vont mettre en place les conditions nécessaires à l’établissement d’un marché européen de la banane stable et prévisible pour les années à venir. Je souhaite revenir sur quelques-unes des questions les plus importantes soulevées par le rapporteur et les députés au Parlement dans leurs questions orales ou écrites, ainsi que dans la proposition de résolution qui fait partie du paquet. En ce qui concerne le soutien apporté aux producteurs de l’Union européenne, je suis très conscient du rôle socioéconomique essentiel de la production bananière dans les régions de l’Union européenne concernées – notamment les régions ultrapériphériques – et des préoccupations relatives à la viabilité économique de cette production dans ces régions. Dans un récent rapport concernant le régime POSEI, soumis au Parlement européen et au Conseil en septembre 2010, la Commission explique les conséquences des accords de Genève et le fait que ces conséquences ont déjà été intégrées dans la réforme de 2006 du régime applicable à la banane. Afin de protéger les producteurs de l’Union européenne dans la perspective d’une libéralisation accrue, le budget de la filière banane a été augmenté de manière considérable en prenant en compte, dans l’analyse d’impact menée à cette époque, une baisse tarifaire plus conséquente que celle qui avait été convenue. La Commission s’est néanmoins montrée disposée à surveiller attentivement les incidences des accords susmentionnés sur le marché et, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour en atténuer les effets. Sur la question du renforcement de la position des producteurs de banane dans la filière, je souhaite souligner, d’abord, que ceci n’est pas une question spécifique au secteur banane mais qui vise tout le secteur agroalimentaire. Ces problèmes de position dans la filière des producteurs, de pouvoir de négociation, de répartition de la valeur ajoutée sur la chaîne agroalimentaire concernent aussi d’autres secteurs. D’ailleurs, dans ce sens, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, la Commission viendra avec des propositions pour renforcer les organisations de producteurs, leur rôle dans la filière et leur pouvoir de négociation. De plus, la Commission a créé un groupe de haut niveau pour la chaîne agroalimentaire qui réunit plusieurs commissaires qui peuvent venir avec des propositions dans ce sens – parce que la responsabilité et le pouvoir du commissaire à l’agriculture est limité mais il y a quatre commissaires qui font partie de ces groupes et qui animent ces groupes de haut niveau –, groupe de haut niveau avec une feuille de route et avec des propositions, avec lesquelles la Commission viendra dans les prochains mois, les prochaines années pour, justement, essayer d’apporter des réponses à cette question de transparence sur la chaîne agroalimentaire et le pouvoir des négociations. Donc, dans ce contexte, les producteurs de banane dans la filière pourront en profiter."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
"BAM"15,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-247-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph