Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-244-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-244-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento è chiamato a pronunciarsi su due accordi che sono stati sottoscritti con gli Stati Uniti e con undici paesi dell'America latina e che intervengono, per definirla, in una vicenda lunga e tormentata. Una vicenda che ha visto l'Unione europea chiamata in causa nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio e, soprattutto, soccombente. Il tema è molto delicato perché le controversie riguardano il principio di non discriminazione nelle relazioni nel commercio internazionale che, invece, l'Europa avrebbe violato nell'organizzazione dell'importazione delle banane all'interno dell'Unione. Questo è dovuto a un doppio binario, a un doppio sistema applicato nei confronti dei paesi ACP, diverso rispetto a quello applicato ad altri paesi. Un sistema che consentiva a questi paesi di introdurre all'interno del mercato europeo questo prodotto senza pagamento di alcun dazio, a differenza degli altri paesi tenuti invece a corrispondere dazi pari a 176 euro per tonnellata. Con questo accordo, quindi, si riequilibra la situazione e, prima di tutto, si preserva il diritto dei paesi ACP, che sono paesi in fragili condizioni di sviluppo, di importare all'interno dell'Unione i loro prodotti senza pagare dazi all'importazione. Parallelamente, gli altri paesi che hanno sottoscritto gli accordi potranno esportare all'interno dell'Unione banane con il pagamento di dazi che verranno però progressivamente ridotti, in un arco temporale che va dal 2011 al 2017, dagli attuali 176 euro per tonnellata a un livello finale di 114 euro. Ma ciò che è più importante è che questi accordi, oltre a rendere finalmente adempiente l'Unione nei confronti di impegni che ha preso come membro dell'Organizzazione mondiale per il commercio, e quindi in qualche modo a restaurare una credibilità anche istituzionale, hanno attenzione a questi paesi ACP in delicate condizioni di sviluppo, perché prevedono anche nuovi strumenti di sostegno finanziario in loro favore. Tali strumenti consentiranno a questi paesi di investire per diversificare la loro produzione e quindi, auspicabilmente, per rafforzare le loro economie. Queste misure, che hanno un peso di 190 milioni di euro, sono per il momento previste fino al 2013. Io ritengo che questi accordi siano positivi, non solo perché definiscono controversie che vedono soccombere l'Unione con conseguenze economiche, sanzionatorie e pure, come dicevo prima, di credibilità istituzionale, ma anche perché consentono una soluzione equilibrata e rispettosa di quei paesi ACP e dei produttori europei – penso alle regioni ultraperiferiche – che sicuramente non possono essere abbandonati a una concorrenza selvaggia. Per tale motivo propongo che il Parlamento dia il suo assenso a questi accordi, chiedendo però al Consiglio e alla Commissione il fermo impegno anzitutto a fornire quanto prima una valutazione dell'impatto che gli accordi avranno da qui al 2020, quindi con un orizzonte temporale di ampio respiro, sui paesi ACP e sui produttori che in Europa – penso alle regioni ultraperiferiche – hanno le loro economie strettamente collegate a questo frutto, ma anche il fermo impegno a dare una valutazione del funzionamento delle misure di accompagnamento finanziarie specificamente dedicate ai paesi ACP un anno e mezzo prima della loro scadenza, in modo che si possa eventualmente intervenire con un altro strumento di aiuto e di sostegno nei confronti di questi paesi, affinché essi non vengano lasciati soli e vengano supportati per combattere, contrastare e mitigare in qualche modo le eventuali conseguenze negative che l'entrata in vigore di questi accordi, con una correzione dei prezzi e quindi della competitività delle banane che provengono dagli altri paesi, produrrà all'interno dell'Unione. Credo quindi che l'accordo, risolvendo un'annosa questione, consenta sicuramente in questo momento di vedere una via d'uscita anche rispettosa di questi paesi più deboli che, ripeto, sono stati la principale preoccupazione che abbiamo sempre avuto presente, anche nel corso del lungo dibattito tenuto in sede di commissione per il commercio internazionale, e che auspico possa trovare un forte sostegno e una buona soluzione in queste misure d'accompagnamento e soprattutto nel monitoraggio e nell'impegno che come Parlamento chiediamo alla Commissione e al Consiglio, sull'impatto dell'accordo, sul funzionamento delle misure d'aiuto ed eventualmente sul loro prolungamento o rafforzamento per il futuro."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, Parlament byl vyzván, aby vyjádřil své stanovisko ke dvěma dohodám, které byly uzavřeny se Spojenými státy a s jedenácti zeměmi Latinské Ameriky; udělají tlustou čáru za vleklou a složitou záležitostí. Kvůli této záležitosti Evropská unie vystupovala i na půdě WTO a co více, vystupovala jako strana prohrávající. Jde o ožehavé téma, jelikož spor souvisí se zásadou nediskriminace uplatňovanou v rámci mezinárodního obchodu a Evropská unie byla obviněna, že při dovozu banánů směrem do Unie tuto zásadu porušuje. Důvodem je, že uplatňujeme dvojí režim – jeden režim pro země Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) a ten druhý pro ostatní země. Díky tomuto systému mohou země AKT dovážet své produkty na evropský trh, aniž by platily dovozní clo, na rozdíl od jiných zemí, které platí clo ve výši 176 EUR za tunu. Tato dohoda tedy vnáší do celého systému znovu rovnováhu, a co je nejdůležitější, umožňuje zemím AKT, jejichž postavení je velmi křehké, dovážet produkty do EU v bezcelním režimu. Zároveň jiné země, které tyto dohody podepsaly, budou moci do EU vyvážet banány zatížené dovozním clem, které se však bude v letech 2011 až 2017 postupně snižovat ze současných 176 na 114 EUR za tunu. A tak EU dohodami opět postupuje v souladu se svými závazky člena Světové obchodní organizace, čímž svým způsobem obnovuje svou důvěryhodnost, především jako instituce. Nejdůležitějším aspektem těchto dohod však zůstává, že pomáhají zemím AKT v jejich zranitelné situaci rozvoje, neboť zajišťují nástroje pro jejich finanční podporu. Díky těmto nástrojům budou moci země AKT investovat do diverzifikace své výroby, čímž doufejme posílí své hospodářství. V současnosti se předpokládá poskytování těchto opatření v hodnotě 190 milionů EUR do roku 2013. Jsem si jista, že tyto dohody jsou krokem správným směrem, a to nejen proto, že jsou tlustou čarou za spory, v nichž EU ztrácela, což mělo další následky jak z hlediska hospodářského i disciplinárního, tak i z pohledu mezinárodní důvěryhodnosti, jak jsem již zmínila, nýbrž i z toho důvodu, že přinášejí vyvážené řešení respektující potřeby zemí AKT i evropských producentů  ve vzdálených regionech, které rozhodně nelze vydat napospas dravé konkurenci. Navrhuji tedy, aby Parlament uvedené dohody schválil, současně však požaduji, aby Rada a Komise přijaly rozhodné závazky. Zaprvé by měly co možná nejrychleji předložit posouzení dopadu těchto dohod na země AKT i evropské producenty ve vzdálenýchých regionech, jejichž ekonomiky jsou na banánech výrazně závislé, a to ode dneška do roku 2020 – tedy z poměrně dlouhodobého pohledu. Zadruhé by měl Parlament vyžadovat pevný závazek, že osmnáct měsíců před skončením platnosti doprovodných finančních opatření určených pro země AKT bude provedeno zhodnocení jejich účinků. Tím by se zajistilo, že by tyto země v případě nutnosti mohly obdržet další pomoc a podpůrná opatření, aby tak nebyly ponechány vlastnímu osudu, ale naopak aby obdržely pomoc při potírání, napravování a do určité míry zmírňování negativních důsledků, které vstup této dohody v platnost může v rámci Evropské unie vyvolat v souvislosti se změnou ceny, a tudíž změnou konkurenceschopnosti banánů z jiných zemí. Proto jsem přesvědčena, že řešení této choulostivé otázky pomocí uvedené dohody konečně představuje řešení, jenž zohledňuje potřeby těchto slabších zemí, které vždy byly, jak jsem již řekla, mimo jiné během dlouhé diskuse na půdě Výboru pro mezinárodní obchod, naším hlavním zájmem. Doufám, že se jim dostane jednoznačné podpory a že budou též vhodně vyřešena doprovodná opatření, konkrétně v případě sledování a závazku, o jehož přijetí Parlament žádá Komisi a Radu, tedy aby byly posouzeny dopady dohody a účinky podpůrných opatření a aby popřípadě došlo k jejich rozšíření a navýšení, bude-li to v budoucnu zapotřebí."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Parlamentet er blevet opfordret til at udtrykke sin holdning til to aftaler, som er blevet indgået med USA og med 11 latinamerikanske lande, og som vil sætte punktum for en lang og vanskelig sag. Vi har i løbet af denne sag været vidne til, at der blev gjort indsigelse mod EU i Verdenshandelsorganisationen, men endnu mere væsentligt er det, at vi har været vidne til, at EU har tabt. Det er et ømtåleligt spørgsmål, eftersom stridighederne vedrører princippet om forbud mod forskelsbehandling i international handel, som Europa er blevet beskyldt for at bryde i forhold til den måde, som bananimporten organiseres i EU. Det er fordi, vi har et tosporet system, idet vi anvender ét system i forhold til landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) og et andet system i forhold til andre lande. Dette system gjorde det muligt for AVS-landene at markedsføre dette produkt på det europæiske marked uden at betale importafgifter, i modsætning til andre lande, som skal betale en toldsats på 176 EUR pr. ton. Med denne aftale bringes situationen således tilbage i balance, og endnu mere væsentligt er det, at AVS-landene, som befinder sig i en skrøbelig udviklingssituation, kan eksportere deres produkter toldfrit til EU. Samtidig kan de andre lande, der har underskrevet aftalerne, eksportere bananer til EU mod betaling af importafgifter, som dog gradvis nedsættes i perioden 2011-2017 fra den nuværende sats på 176 EUR pr. ton til 114 EUR pr. ton. Ud over igen at bringe EU i overensstemmelse med sine forpligtelser som medlem af Verdenshandelsorganisationen og på den måde til dels genskabe EU's troværdighed, også som institution, er det vigtigste aspekt, at disse aftaler tager hensyn til AVS-landene, der befinder sig i en skrøbelig udviklingssituation, da de indeholder finansielle støtteinstrumenter. Disse instrumenter gør det muligt for de pågældende lande at investere i en diversificering af deres produktion og vil derfor forhåbentlig styrke deres økonomier. For øjeblikket stilles disse foranstaltninger, som har en værdi af 190 mio. EUR, til rådighed indtil 2013. Jeg mener, at disse aftaler er et positivt tiltag, ikke blot fordi de sætter punktum for de stridigheder, hvor EU har stået tilbage som taber, for så vidt angår konsekvenserne heraf med hensyn til økonomiske og disciplinære spørgsmål samt spørgsmål om institutionel troværdighed, hvilket jeg allerede har nævnt, men også fordi de fører til en afbalanceret løsning, der respekterer både AVS-landenes behov og behovene hos de europæiske producenter i fjernområderne, som bestemt ikke må overlades til ukontrolleret konkurrence. Jeg opfordrer derfor Parlamentet til at godkende disse aftaler og samtidig bede Rådet og Kommissionen om et bindende tilsagn. I første omgang skal de så hurtigt som muligt komme med en evaluering af den virkning, som disse aftaler vil få fra nu og indtil 2020 – altså en ret lang tidsramme – for AVS-landene og de europæiske producenter i fjernområderne, hvis økonomier er tæt knyttet til bananer. For det andet skal Parlamentet bede om et udtrykkeligt tilsagn om en evaluering af virkningerne af de finansielle ledsageforanstaltninger, som er øremærket til AVS-landene, 18 måneder før de afsluttes. Det vil sikre, at disse lande kan modtage yderligere bistand og støtteforanstaltninger, hvis det er nødvendigt, så de ikke skal klare sig alene og får hjælp til at bekæmpe, hindre og til en vis grad afhjælpe eventuelle negative konsekvenser, som disse aftalers ikrafttræden kan få i EU som følge af prisjusteringer og ændringer i konkurrenceevnen i forbindelse med bananer fra andre lande. Jeg mener derfor, at denne aftale, i og med at den løser et vanskeligt spørgsmål, helt klart kommer med en udvej, som også tager hensyn til behovene i de svagere lande, der – som jeg allerede har sagt – altid har været vores primære bekymring, også under den lange forhandling, vi havde i Udvalget om International Handel. Jeg håber, at disse ledsageforanstaltninger vil modtage stor opbakning og være en gunstig løsning, særlig med hensyn til overvågning og det tilsagn, som Parlamentet beder Kommissionen og Rådet om, om at undersøge virkningerne af aftalen og hjælpeforanstaltningerne og om nødvendigt udvide og forøge dem i fremtiden."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Parlament wurde um seine Stellungnahme zu zwei Abkommen gebeten, die mit den Vereinigten Staaten und mit 11 lateinamerikanischen Ländern unterzeichnet wurden und die einen Schlussstrich unter eine lange und schwierige Angelegenheit ziehen werden. Wir haben erlebt, dass die Europäische Union in der Welthandelsorganisation herausgefordert wurde, und was noch wichtiger ist, dass sie als Verlierer dastand. Es ist eine heikle Frage, da es bei den Streitigkeiten um den Grundsatz der Nichtdiskriminierung im internationalen Handel geht und Europa aufgrund der Art und Weise der Organisation der Bananeneinfuhr innerhalb der Union die Verletzung dieses Grundsatzes vorgeworfen wurde. Denn wir haben insofern ein zweigleisiges System, als wir ein System für die Länder Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) und ein anderes System für andere Länder anwenden. Durch dieses System konnten die AKP-Staaten dieses Produkt ohne die Zahlung von Einfuhrzöllen auf den europäischen Markt bringen, im Gegensatz zu anderen Ländern, die einen Zoll von 176 EUR pro Tonne zahlen müssen. Dieses Abkommen bringt die Lage folglich wieder ins Gleichgewicht und ermöglicht vor allem den AKP-Staaten, die einen prekären Entwicklungsstand haben, die zollfreie Ausfuhr ihrer Produkte in die EU. Gleichzeitig werden die anderen Länder, welche die Abkommen unterzeichnet haben, dazu in der Lage sein, Bananen unter Zahlung von Einfuhrzöllen in die EU auszuführen, die jedoch über den Zeitraum von 2011–2017 von dem aktuellen Satz von 176 EUR pro Tonne schrittweise auf 114 EUR pro Tonne reduziert werden. Aber neben der Tatsache, dass die EU endlich wieder mit ihren Verpflichtungen als ein Mitglied der Welthandelsorganisation auf Kurs gebracht wird und somit in gewisser Weise ihre Glaubwürdigkeit, auch als eine Institution, wiederhergestellt wird, ist der wichtigste Aspekt, dass diese Abkommen AKP-Staaten mit einem gefährdeten Entwicklungsstand berücksichtigen, da sie Instrumente vorsehen, um ihnen finanzielle Unterstützung zu geben. Mithilfe dieser Instrumente können diese Staaten in die Diversifizierung ihrer Produktion investieren und werden auf diese Weise hoffentlich ihre Volkswirtschaften stärken. Gegenwärtig sollen diese Mittel im Wert von 190 Mio. EUR bis 2013 bereitgestellt werden. Ich glaube, dass diese Abkommen ein positiver Schritt sind, und zwar nicht nur weil sie einen Schlussstrich unter die Streitigkeiten ziehen, bei denen die EU die unterlegene Partei war, einschließlich der sich daraus ergebenden Folgen in wirtschaftlicher und disziplinärer Hinsicht und im Hinblick auf ihre institutionelle Glaubwürdigkeit, wie ich bereits erwähnt habe, sondern auch weil sie zu einer ausgewogenen Lösung führen, welche die Bedürfnisse sowohl dieser AKP-Staaten als auch der europäischen Erzeuger in Regionen in äußerster Randlage respektiert, die selbstverständlich nicht dem ungezügelten Wettbewerb überlassen werden dürfen. Folglich schlage ich vor, dass das Parlament diese Abkommen annehmen sollte, und fordere den Rat und die Kommission zu festen Zusagen auf. An erster Stelle sollten sie so schnell wie möglich für eine Beurteilung der Auswirkungen sorgen, die diese Abkommen ab jetzt bis zum Jahr 2020 – als ein recht langer Zeitraum – auf AKP-Staaten und auf die europäischen Erzeuger in Regionen in äußerster Randlage haben werden, deren Volkswirtschaften eng mit Bananen verbunden sind. Zweitens sollte das Parlament eine feste Zusage zur Beurteilung der Auswirkungen der finanziellen Begleitmaßnahmen für die AKP-Staaten achtzehn Monate vor ihrem Ablauf fordern. Dadurch würde gewährleistet, dass diese Staaten gegebenenfalls weitere Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen erhalten könnten, so dass sie nicht alleine ihrem Schicksal überlassen und dabei unterstützt werden, die negativen Auswirkungen, die das Inkrafttreten dieser Abkommen aufgrund der Preisanpassungen und somit der Veränderungen hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit von Bananen aus anderen Ländern innerhalb der Europäischen Union haben könnte, zu bekämpfen, diesen entgegenzuwirken und sie zu mildern. Daher stellt dieses Abkommen meines Erachtens durch die Lösung einer heiklen Frage einen Ausweg bereit, der auch die Bedürfnisse dieser schwächeren Staaten berücksichtigt, die, wie ich bereits gesagt habe, immer unser Hauptanliegen waren, und zwar auch während der langen Debatte, die wir im Ausschuss für internationalen Handel geführt haben. Ich hoffe, dass sie starke Unterstützung und eine positive Lösung in diesen Begleitmaßnahmen finden werden, insbesondere im Hinblick auf die Überwachung und die Verpflichtung, die das Parlament von der Kommission und dem Rat fordert, zur Untersuchung der Auswirkungen des Abkommens und der Auswirkungen der Hilfsmaßnahmen und gegebenenfalls zu ihrer Erhöhung in der Zukunft."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο κλήθηκε να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με δύο συμφωνίες που συνήφθησαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 11 χώρες της Λατινικής Αμερικής, με τις οποίες ολοκληρώνεται μια μακρά και δύσκολη υπόθεση. Αυτή η υπόθεση αφορούσε μια προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το σημαντικότερο είναι ότι η Ένωση ήταν η πλευρά που έχασε. Πρόκειται για ένα ακανθώδες ζήτημα, καθώς οι επίμαχες διαφορές σχετίζονται με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων στο διεθνές εμπόριο, την οποία η Ευρώπη κατηγορήθηκε ότι παραβιάζει λόγω του τρόπου οργάνωσης των εισαγωγών μπανάνας στην Ένωση. Αυτό συμβαίνει διότι έχουμε ένα σύστημα δύο ταχυτήτων, δηλαδή εφαρμόζουμε ένα σύστημα για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και διαφορετικό σύστημα για άλλες χώρες. Το σύστημα αυτό έχει επιτρέψει στις χώρες ΑΚΕ να εισάγουν το συγκεκριμένο προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να καταβάλλουν εισαγωγικούς δασμούς, σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι οποίες καταβάλλουν δασμό 176 ευρώ ανά τόνο. Ως εκ τούτου, αυτή η συμφωνία εξισορροπεί την κατάσταση και, το σημαντικότερο, επιτρέπει στις χώρες ΑΚΕ, οι οποίες είναι ευάλωτες από την άποψη της ανάπτυξης, να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ χωρίς να υπόκεινται σε δασμούς. Συγχρόνως, οι υπόλοιπες χώρες που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες θα μπορούν να εξάγουν μπανάνες στην ΕΕ με την καταβολή εισαγωγικών δασμών, οι οποίοι ωστόσο θα μειωθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011–2017, από το σημερινό επίπεδο των 176 ευρώ ανά τόνο στα 114 ευρώ ανά τόνο. Εντούτοις, εκτός από την αποκατάσταση της συμμόρφωσης της ΕΕ με τις δεσμεύσεις της ως μέλους του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και την αποκατάσταση κατ’ αυτόν τον τρόπο της αξιοπιστίας της, μεταξύ άλλων και ως θεσμού, σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές είναι ευνοϊκές για τις χώρες ΑΚΕ που βρίσκονται σε ευάλωτο στάδιο ανάπτυξης, καθώς προβλέπουν μέσα για τη χρηματοδοτική τους στήριξη. Αυτά τα μέσα θα επιτρέψουν στις συγκεκριμένες χώρες να επενδύσουν στη διαφοροποίηση της παραγωγής τους και, επομένως, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση των οικονομιών τους. Προς το παρόν, τα μέτρα αυτά, αξίας 190 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να εφαρμοστούν έως το 2013. Εκτιμώ ότι οι συμφωνίες αυτές αποτελούν βήμα προόδου, όχι μόνον διότι θέτουν τέλος σε διαφωνίες για τις οποίες έχει καταδικαστεί η ΕΕ, με αποτέλεσμα να υφίσταται οικονομικές και πειθαρχικές συνέπειες και να πλήττεται η θεσμική αξιοπιστία της, όπως ανέφερα ήδη, αλλά και διότι οδηγούν σε μια ισορροπημένη λύση που σέβεται τις ανάγκες τόσο των χωρών ΑΚΕ όσο και των ευρωπαίων παραγωγών σε άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, τους οποίους φυσικά δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε στο έλεος του άκρατου ανταγωνισμού. Προτείνω, λοιπόν, να εγκρίνει το Κοινοβούλιο αυτές τις συμφωνίες, ζητώντας παράλληλα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν αυστηρές δεσμεύσεις. Καταρχάς, πρέπει να εκπονήσουν, το ταχύτερο δυνατόν, μια αξιολόγηση του αντικτύπου αυτών των συμφωνιών έως το 2020 –συνεπώς, ο χρονικός ορίζοντας είναι μεγάλος– στις χώρες ΑΚΕ και στους ευρωπαίους παραγωγούς των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών, οι οικονομίες των οποίων συνδέονται άμεσα με τις μπανάνες. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο πρέπει να απαιτήσει αυστηρή δέσμευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των συνοδευτικών οικονομικών μέσων υπέρ των χωρών ΑΚΕ δεκαοκτώ μήνες πριν από την προγραμματισμένη λήξη τους. Έτσι θα διασφαλιστεί η δυνατότητα των χωρών αυτών να απολαμβάνουν μέτρα περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να μην αφεθούν στην τύχη τους και να υποστηριχθούν για την καταπολέμηση, την αντιστάθμιση και την άμβλυνση σε ορισμένο βαθμό των τυχόν αρνητικών συνεπειών που μπορεί να έχει η εφαρμογή των συμφωνιών αυτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των προσαρμογών των τιμών και, συνακόλουθα, των αλλαγών ως προς την ανταγωνιστικότητα των μπανανών από άλλες χώρες. Φρονώ, λοιπόν, ότι, επιλύοντας ένα ακανθώδες ζήτημα, αυτή η συμφωνία προσφέρει όντως μια διέξοδο που λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες των πιο αδύναμων χωρών οι οποίες, όπως έχω ήδη επισημάνει, αποτελούσαν πάντα το κύριο μέλημά μας, κάτι που ίσχυε και κατά τη διάρκεια της μακράς συζήτησης που διεξήγαμε στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ευελπιστώ ότι αυτά τα μέτρα θα προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη και θα αποτελέσουν ευνοϊκή λύση γι’ αυτά τα κράτη, ιδίως σε σχέση με την παρακολούθηση και τη δέσμευση, που αποτελεί αίτημα του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να εξεταστούν οι συνέπειες της συμφωνίας και των μέτρων ενίσχυσης, τα οποία πρέπει να επεκταθούν και να αυξηθούν εάν κριθεί αναγκαίο στο μέλλον."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, Parliament has been called upon to express its opinion on two agreements that have been signed with the United States and with 11 Latin American countries, which will draw a line under a long and difficult affair. This affair has witnessed the European Union challenged at the World Trade Organisation, and more importantly has witnessed it as the losing party. It is a thorny issue, as the disputes relate to the principle of non-discrimination in international trade, which Europe has been accused of breaching in the way in which banana imports are organised within the Union. This is because we have a two-track system in that we apply one system to African, Caribbean and Pacific (ACP) countries and a different system to other countries. This system allowed ACP countries to bring this product to the European market without paying any import duty, unlike other countries, which have to pay a duty of EUR 176 per tonne. This agreement therefore brings the situation back into balance and most importantly allows ACP countries, which are in a fragile state of development, to export their products to the EU duty-free. At the same time, the other countries that have signed the agreements will be able to export bananas to the EU subject to the payment of import duties, which however will be gradually reduced over the period 2011–2017 from the current rate of EUR 176 per tonne to EUR 114 per tonne. However, as well as finally bringing the EU back into line with its commitments as a member of the World Trade Organisation and therefore in some ways restoring its credibility, including as an institution, the most important aspect is that these agreements make allowances for ACP countries in a vulnerable state of development, as they provide for instruments to give them financial support. These instruments will allow those countries to invest in diversifying their production and will therefore hopefully strengthen their economies. At present, these measures, worth EUR 190 million, are to be provided until 2013. I believe that these agreements are a positive step, not only because they draw a line under disputes in which the EU has been the losing party, with the ensuing consequences in economic and disciplinary terms and in terms of its institutional credibility as I already mentioned, but also because they lead to a balanced solution that respects the needs both of these ACP countries and of European producers in the outermost regions, who certainly cannot be abandoned to unbridled competition. I therefore propose that Parliament should approve these agreements, whilst asking the Council and Commission for firm commitments. In the first instance, they should provide, as quickly as possible, for an evaluation of the impact that these agreements will have between now and 2020 – quite a long timescale, therefore – on ACP countries and on European producers in the outermost regions, whose economies are closely tied to bananas. Secondly, Parliament should ask for a firm commitment to evaluating the effects of the financial accompanying measures earmarked for the ACP countries eighteen months before they are due to end. This would ensure that those countries could receive further assistance and support measures if necessary, so that they are not left to go it alone and are supported in combating, counteracting and mitigating to some degree any negative consequences that the entry into force of these agreements may have within the European Union due to the price adjustments and hence to changes in the competitiveness of bananas from other countries. I therefore believe that by resolving a tricky issue this agreement definitely provides a way out that also takes into consideration the needs of those weaker countries which, as I have already said, have always been our main concern, including during the long debate we had in the Committee on International Trade. I hope they will find strong support and a favourable solution in these accompanying measures, in particular in terms of monitoring and the commitment, which Parliament is asking of the Commission and Council, to look at the impacts of the agreement and the effects of the aid measures, and to extend and increase them if necessary in the future."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, se ha apelado al Parlamento para que exprese su opinión sobre dos acuerdos que se han firmado con los Estados Unidos y con 11 países latinoamericanos, que pondrán punto final a un asunto largo y difícil. Este asunto ha demostrado que la Unión Europea ha sido retada en la Organización Mundial del Comercio, y más importante aún, lo ha presenciado como la parte derrotada. Es una cuestión espinosa, ya que las disputas tienen relación con el principio de no discriminación en comercio internacional, de lo que ha sido acusada Europa por interferir en la forma en que se organizan las importaciones de bananas dentro de la Unión. Esto se debe a que tenemos un sistema de doble vía en el que aplicamos un sistema a los países de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, y otro sistema para otros países. Este sistema ha permitido a los países ACP introducir este producto en el mercado europeo sin tener que pagar derechos de importación, a diferencia de otros países, que tienen que pagar unos derechos de 176 euros por tonelada. Este acuerdo, por tanto, vuelve a equilibrar la situación y, lo que es más importante, permite a los países ACP que están en un estado precario de desarrollo, exportar sus productos a la UE libres de impuestos. Al mismo tiempo, los demás países que han firmado los acuerdos podrán exportar plátanos a la UE sujetos al pago de derechos de importación, que no obstante se irán reduciendo gradualmente en el periodo 2011–2017 desde la tasa actual de 176 euros por tonelada hasta 114 euros por tonelada. No obstante, al mismo tiempo que se armoniza la UE con sus compromisos como miembro de la Organización Mundial del Comercio y se restaura de alguna forma su credibilidad, también como institución, el aspecto más importante es que estos acuerdos hacen concesiones para los países ACP que se encuentran en un estado vulnerable de desarrollo, ya que les proporcionan los instrumentos para ofrecerles apoyo financiero. Estos instrumentos permitirán a esos países invertir en la diversificación de su producción y con suerte fortalecerá sus economías. En la actualidad, estas medidas, que tienen un valor de 190 millones de euros, serán proporcionadas hasta 2013. Creo que estos acuerdos son un paso positivo, no solo porque ponen punto final a disputas en las que la UE ha perdido parte, con las consecuencias resultantes en términos económicos y disciplinarios y en cuanto a su credibilidad institucional como ya he mencionado, pero también porque se dirigen a una solución equilibrada que respeta las necesidades tanto de los países ACP como de los productores europeos de las regiones más remotas, que sin duda no pueden ser abandonadas ante la competencia desenfrenada. Así pues, propongo que el Parlamento apruebe estos acuerdos, mientras pide al Consejo y a la Comisión que adquieran compromisos firmes. En el primer caso, deberían proporcionar, lo antes posible, una evaluación del impacto que tendrán estos acuerdos entre ahora y 2020 ―en una escala de tiempo bastante larga― sobre los países ACP y sobre los productores europeos de las regiones remotas, cuyas economías están fuertemente vinculadas a los plátanos. En segundo lugar, el Parlamento debería pedir un compromiso firme para evaluar los efectos de las medidas financieras complementarias destinadas a los países ACP dieciocho meses antes de que terminen. Esto garantizaría que esos países puedan recibir más asistencia y medidas de respaldo si fuese necesario, de forma que no se les deja solos y son respaldados a la hora de luchar, contrarrestar y mitigar hasta cierto punto cualquier consecuencia negativa que pueda tener la entrada en vigor de estos acuerdos dentro de la Unión Europea debido al ajuste de los precios y de ahí los cambios que se han producido en la competitividad de los plátanos por parte de otros países. Por tanto, creo que resolviendo una cuestión complicada, este acuerdo sin duda ofrece una salida que también tiene en cuenta las necesidades de los países más débiles que, como ya he dicho, siempre han sido nuestra principal preocupación, incluso durante el largo debate que hemos tenido en la Comisión de Comercio Internacional. Espero que encuentren un gran apoyo y una solución favorable en estas medidas complementarias, en concreto en cuanto al control y al compromiso, que el Parlamento está solicitando a la Comisión y al Consejo, para analizar los impactos del acuerdo y los efectos de las medidas de ayuda, y para ampliarlos e incrementarlos en el futuro si fuese necesario."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Euroopa Parlamendil paluti avaldada arvamust kahe lepingu kohta, mis on sõlmitud Ameerika Ühendriikide ja 11 Ladina-Ameerika riigiga ja mille abil lahendati pikka aega kestnud keeruline vaidlus. Selles vaidluses seadis Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) kahtluse alla ELi tegevuse ning veelgi olulisem on see, et ta tegi seda edukalt. Tegemist on väga keerulise küsimusega, sest vaidluste aluseks oli mittediskrimineerimise põhimõte rahvusvahelises kaubanduses ning ELi süüdistati selle põhimõtte rikkumises, nimelt seati kahtluse alla banaaniimpordi korraldus liidus. Põhjus seisneb selles, et meil on kahetasandiline süsteem – kohaldame Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidele (AKV riigid) ning ülejäänud riikidele eri poliitikat. See süsteem võimaldab AKV riikidel tuua seda toodet ELi turule tollimaksuvabalt, kuid teistel riikidel tuleb maksta tollimaksu 176 eurot tonni kohta. See leping tasakaalustab olukorra ning veelgi olulisem on see, et see võimaldab AKV riikidel, mis on praegu väga tundlikus arenguetapis, eksportida tooteid ELi tollimaksuvabalt. Samal ajal tuleb teistel lepingu allkirjastanud riikidel maksta banaanide ELi eksportimisel tollimaksu, kuid seda vähendatakse järk-järgult perioodil 2011–2017 praeguselt määralt, mis on 176 eurot tonni kohta, 114 eurole tonni kohta. Lisaks asjaolule, et sellest tulenevalt hakkab EL viimaks täitma taas oma WTO liikme kohustusi ning saab teataval määral taastada oma usaldusväärsuse, sealhulgas institutsioonina, on kõige olulisem see, et need lepingud võimaldavad võtta arvesse tundlikus arenguetapis olevaid AKV riike, sest lepingutes on sätestatud vahendid nende rahaliseks toetamiseks. Need vahendid võimaldavad nimetatud riikidel investeerida tootmise mitmekesistamisse ning aitavad seega loodetavasti edendada nende majandust. Praegu on need meetmed, mille suurus on 190 miljonit eurot, ette nähtud kuni 2013. aastani. Minu arvates tehti nende lepingutega edusamm, sest peale selle, et nendega lõpetatakse vaidlus, milles EL oli kaotaja, mis mõjutas liitu nii majanduslikus ja distsiplinaarses mõttes kui ka vähendas selle kui institutsiooni usaldusväärsust, nagu ma juba ütlesin, aitasid nad ka leida tasakaalustatud lahenduse, milles võetakse arvesse nii AKV riikide kui ka Euroopa äärepoolseimate piirkondade tootjate vajadusi, keda ei tohi kindlasti jätta ohjeldamatu konkurentsi meelevalda. Seega teen ettepaneku, et Euroopa Parlament toetaks neid lepinguid, kuid nõuaks samal ajal ka, et nõukogu ja komisjon võtaks endale kindlad kohustused. Kõigepealt tuleks neil korraldada esimesel võimalusel hindamine selle kohta, millist mõju avaldavad need lepingud praegusest kuni 2020. aastani – seega üsna pika perioodi vältel – AKV riikidele ja Euroopa äärepoolseimate piirkondade tootjatele, kelle majandustegevus on tihedalt seotud banaanidega. Teiseks tuleks parlamendil nõuda, et talle esitataks 18 kuud enne AKV riikidele kaasnevate finantsmeetmete võtmise lõppu nende mõjuhinnang. Sellega tagataks, et need riigid saaksid vajaduse korral lisaabi ja toetust, et neid ei jäetaks üksi selles olukorras ja et neil aidataks teataval määral võidelda niisuguste halbade tagajärgede vastu, mis võivad kaasneda nende lepingute jõustumisega ELis hindade kohandamise tõttu ja seega ka teistest riikidest pärit banaanide konkurentsivõimelisuse muutumise tõttu, ning nende tagajärgede suhtes meetmeid võtta ja neid leevendada. Seepärast olen seisukohal, et vastuolulise probleemi lahendamise kaudu aitab see leping leida kindlasti väljapääsu, milles võetakse arvesse nimetatud nõrgemate riikide vajadusi, mis on – nagu ma juba ütlesin – olnud alati meie põhimure, sealjuures ka meie pika arutelu ajal rahvusvahelise kaubanduse komisjonis. Loodan, et nad leiavad ulatuslikku toetust ja et kaasnevad meetmed on soodne lahendus, eriti mis puudutab järelevalvet ja kohustusi, mida Euroopa Parlament komisjonilt ja nõukogult palub, et lepingute ja toetusmeetmete mõju käsitleda ning tulevikus neid vajaduse korral laiendada."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, parlamenttia on pyydetty ilmaisemaan kantansa kahteen sopimukseen, jotka on allekirjoitettu Yhdysvaltojen ja 11 Latinalaisen Amerikan maan kanssa ja joiden avulla viedään päätökseen pitkä ja vaikea työ. Tämän asian takia Euroopan unioni haastettiin Maailman kauppajärjestössä, ja mikä tärkeämpää, se oli häviävä osapuoli. Tämä on hankala tapaus, koska riidat liittyvät kansainvälisen kaupan syrjimättömyyden periaatteeseen, jonka rikkomisesta Eurooppaa on syytetty. Kyse on tavasta, jolla banaanien tuonti on järjestetty unionin sisällä. Tämä johtuu siitä, että meillä on kaksiosainen järjestelmä eli sovellamme yhtä järjestelmää Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maihin (AKT) ja toista järjestelmää muihin maihin. Tämä järjestelmä on antanut AKT-maille mahdollisuuden tuoda tätä tuotetta Euroopan markkinoille maksamatta tuontitulleja, toisin kuin muut maat, joiden on maksettava 176 euron tulli tonnilta. Tämä sopimus palauttaa tilanteeseen tasapainon ja ennen kaikkea antaa AKT-maille, jotka ovat hauraassa kehityksen tilassa, mahdollisuuden tuoda tuotteitaan EU:hun tullitta. Samalla muut maat, jotka ovat allekirjoittaneet sopimukset, voivat tuoda banaaneja EU:hun maksamalla niistä tuontitullia, jota alennetaan asteittain nykyisestä 176 eurosta 114 euroon tonnilta. Sopimusten avulla EU noudattaa vihdoin uudestaan sitoumuksiaan Maailman kauppajärjestön jäsenenä, mikä jollain tapaa palauttaa sen uskottavuuden – myös toimielimenä – mutta kaikkein tärkein seikka on se, että näissä sopimuksissa otetaan huomioon AKT-maiden haavoittuvainen kehitystilanne, koska ne tarjoavat välineitä niiden tukemiseen taloudellisesti. Nämä välineet antavat kyseisille maille mahdollisuuden investoida tuotantonsa monipuolistamiseen ja vahvistavat siten toivottavasti niiden talouksia. Tällä hetkellä näiden toimenpiteiden, joiden arvo on 190 miljoonaa euroa, on tarkoitus jatkua vuoteen 2013 saakka. Mielestäni nämä sopimukset ovat myönteinen askel, ei ainoastaan siksi, että ne päättävät riidat, joissa EU on ollut häviävä osapuoli, millä on ollut taloudellisia ja kurinpidollisia seurauksia ja mikä on vähentänyt sen uskottavuutta toimielimenä, kuten jo mainitsin. Ne ovat myönteisiä myös siksi, että ne johtavat tasapainoiseen ratkaisuun, joka kunnioittaa sekä näiden AKT-maiden että Euroopan syrjäisimpien alueiden tuottajien tarpeita. Viimeksi mainittuja ei taatusti voida hylätä rajattoman kilpailun armoille. Näin ollen ehdotan, että parlamentti hyväksyisi nämä sopimukset, pyytäen samalla neuvostolta ja komissiolta voimakasta sitoutumista asiaan. Ensinnäkin niiden olisi mahdollisimman pian järjestettävä arviointi näiden sopimusten vaikutuksesta tämän hetken ja vuoden 2020 välillä – melko pitkä aikaväli – AKT-maihin ja Euroopan syrjäisimpien alueiden tuottajiin, joiden talous on pitkälti riippuvainen banaaneista. Toiseksi parlamentin olisi pyydettävä vahvaa sitoutumista AKT-maita koskevien taloudellisten liitännäistoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseen 18 kuukautta ennen niiden päättymistä. Näin varmistettaisiin, että nämä maat saisivat lisäapua ja tukitoimenpiteitä tarvittaessa, ettei niitä jätetä yksin vaan tuetaan niiden mahdollisten kielteisten vaikutusten torjumisessa, ehkäisemisessä ja jonkinasteisessa lievittämisessä, joita näiden sopimusten voimaantulolla saattaa olla Euroopan unionissa hintasopeutusten ja siten muista maista tulevien banaanien kilpailukyvyn muutosten takia. Uskon, että purkamalla hankalan tilanteen tämä sopimus ehdottomasti tarjoaa ratkaisun, jossa otetaan huomioon myös niiden heikompien maiden tarpeet, jotka – kuten jo sanoin – ovat aina olleet keskeinen huolenaiheemme, myös sen pitkän keskustelun aikana, jonka kävimme Kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Toivon niiden saavan vahvaa tukea ja myönteisen ratkaisun näistä liitännäistoimenpiteistä, erityisesti siitä, että tilannetta seurataan ja että parlamentti pyytää komissiota ja neuvostoa sitoutumaan tarkastelemaan sopimuksen seurauksia ja avustustoimenpiteiden vaikutuksia ja laajentamaan ja lisäämään niitä tarvittaessa tulevaisuudessa."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le Parlement a été invité à donner son avis concernant deux accords signés avec les États-Unis et avec 11 pays d’Amérique latine. Ces accords mettront un point final à une affaire longue et difficile, qui a vu l’Union européenne attaquée devant l’Organisation mondiale du commerce, et surtout, qui a vu l’Union dans le rôle de la partie perdante. Il s’agit d’une question épineuse. Ce litige porte sur le principe de la non-discrimination en matière de commerce international, un principe que l’Europe a été accusée d’enfreindre dans la façon dont elle organise les importations de bananes. Nous avons en effet une approche à deux niveaux: nous appliquons un système pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et un système différent pour les autres pays. Cette façon de procéder a permis aux pays ACP d’exporter ce produit vers le marché européen sans payer de droits à l’importation, alors que les autres pays doivent s’acquitter d’un droit de 176 euros par tonne. Le nouvel accord rétablit une situation équilibrée, mais il permet surtout aux pays ACP, dont le développement est encore fragile, d’exporter leurs produits vers l’UE sans devoir payer de droits. Les autres pays ayant signé les accords pourront exporter leurs bananes vers l’UE moyennant le paiement de droits d’importation. Entre 2011 et 2017, ces droits seront toutefois réduits de 176 euros par tonne à l’heure actuelle à 114 euros par tonne. Toutefois, outre qu’ils permettent enfin à l’Europe de respecter ses engagements en tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce, et de retrouver ainsi en quelque sorte sa crédibilité, y compris en tant qu’institution, l’aspect le plus important de ces accords est qu’ils prennent en considération la situation de développement vulnérable des pays ACP. Ces accords prévoient en effet des instruments destinés à apporter un soutien financier aux pays ACP, un soutien qui leur permettra d’investir dans la diversification de leur production et qui aura donc pour effet, nous l’espérons, de renforcer leurs économies. Ces mesures, qui représentent un montant de 190 millions d’euros, sont actuellement prévues jusqu’en 2013. Je pense que ces accords marquent un pas en avant. Ils mettent en effet un point final à des litiges dont l’UE est sortie perdante, avec les conséquences que cela implique sur le plan économique et disciplinaire, mais aussi du point de vue de sa crédibilité institutionnelle, comme je l’ai indiqué. Ils permettent en outre d’arriver à une situation équilibrée qui respecte les besoins de ces pays ACP et des producteurs des régions ultrapériphériques de l’Union, que nous ne pouvons en aucun cas abandonner face à une concurrence effrénée. Je propose donc que le Parlement approuve ces accords tout en demandant des engagements fermes de la part du Conseil et de la Commission. Tout d’abord, il faut leur demander d’évaluer le plus rapidement possible l’impact que ces accords auront, entre maintenant et 2020 − un horizon assez vaste donc − sur les pays ACP et sur les producteurs européens des régions ultrapériphériques, dont les économies sont étroitement liées à la banane. Deuxièmement, le Parlement doit demander un engagement ferme à évaluer l’effet des mesures financières d’accompagnement prévues pour les pays ACP, et ce 18 mois avant leur expiration. Cela devrait permettre d’apporter un soutien supplémentaire à ces pays si nécessaire. Ils ne seront donc pas abandonnés à leur sort, et nous pourrons ainsi les aider à combattre, à contrer et à atténuer dans une certaine mesure les conséquences négatives que l’entrée en vigueur de ces accords pourrait avoir dans l’Union européenne du fait de l’ajustement des prix, et donc de l’évolution de la compétitivité des bananes en provenance d’autres pays. Je suis donc convaincue qu’en réglant une question délicate, cet accord apporte une solution qui prend également en considération les besoins des pays vulnérables. Telle a toujours été notre principale préoccupation, comme je l’ai déjà dit, y compris au cours du long débat que nous avons eu au sein de la commission du commerce international. J’espère que ces mesures d’accompagnement leur apporteront un soutien solide et une solution favorable, notamment du point de vue du suivi et de l’engagement, que le Parlement demande de la part de la Commission et du Conseil, à examiner les impacts de cet accord, les effets des mesures d’aide, et à prolonger et renforcer éventuellement ces mesures à l’avenir si nécessaire."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, képviselőtársaim! A Parlament felkérést kapott, hogy nyilvánítson véleményt két olyan megállapodással kapcsolatban, amelyet az Európai Unió az Amerikai Egyesült Államokkal és 11 latin-amerikai országgal kötött, és amely egy hosszú és bonyolult ügy végére teszi ki a pontot. Ezen ügy kapcsán szemtanúi lehettünk, milyen próbatétel előtt állt az Európai Unió a Kereskedelmi Világszervezetben, mi több, azt is láttuk, hogy nem ő került ki győztesként. Bonyolult kérdés ez, hiszen a viták a megkülönböztetés-mentesség elvének a nemzetközi kereskedelemben való alkalmazásához kapcsolódtak; Európát az a vád érte, hogy a banánimport Unión belüli megszervezésének módja sérti ezt az elvet, mégpedig azért, mert olyan kettős rendszerünk van, amely szerint külön kezeljük az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokat és a többi országot. Ez a rendszer lehetővé tette, hogy az AKCS-országok vám fizetése nélkül hozzák be terméküket az európai piacra, ellentétben más országokkal, amelyeknek tonnánként 176 euró vámot kell fizetniük. Ez a megállapodás ezért most újra egyensúlyt teremt, és ami a legfontosabb, lehetővé teszi az egyébként igen érzékeny fejlődési szakaszban lévő AKCS-országok számára, hogy vámmentesen exportálják árujukat az EU-ba. A megállapodást aláíró többi ország ugyanakkor import vám fizetése ellenében exportálhat az EU-ba, amely vám összege azonban 2011–2017 között a jelenlegi tonnánkénti 176 euróról fokozatosan tonnánként 114 euróra fog mérséklődni. Amellett, hogy e megállapodás révén az EU végre teljesíti a Kereskedelmi Világszervezet tagjaként őt terhelő kötelezettségeit, így bizonyos tekintetben helyreállítja renoméját – úgy is mint intézmény – e megállapodások legfontosabb aspektusa az, hogy bizonyos eszközök által pénzügyi támogatást nyújtanak az igen érzékeny fejlődési szakaszban lévő AKCS-országoknak. Ezen eszközök révén az említett országok befektethetnek termelésük diverzifikálásába, így remélhetőleg megerősíthetik gazdaságaikat. A szóban forgó eszközök értéke jelenleg 190 millió euró, amelyet 2013-ig kapnak meg az országok. Véleményem szerint e megállapodások kedvező fejleményt jelentenek, nem csak azért, mert lezárják a vitát, amelyben az EU vesztes félként szerepelt – aminek, amint már említettem, úgy gazdasági és fegyelmi téren, mint intézményi hitelessége terén is következményei vannak – de azért is, mert kiegyensúlyozott megoldást jelentenek, amely tiszteletben tartja mind az AKCS-országok, mind az európai legkülső régiókban élő termelők igényeit, akiket bizonyosan nem hagyhatunk magukra egy zabolátlan verseny közepette. Ezért javaslom, hogy a Parlament támogassa ezeket a megállapodásokat és kérje fel a Tanácsot és a Bizottságok a szilárd kötelezettségvállalásra. Először is, a lehető leghamarabb készíteniük kell egy értékelést, amely felméri, milyen hatást gyakorolnak majd e megállapodások mostantól 2020-ig – amely meglehetősen hosszú idő – az AKCS-országokra, valamint a legkülső régiókban élő európai termelőkre, akik gazdaságai szintén szorosan kötődnek a banántermesztéshez. Másodszor, a Parlamentnek ugyancsak szilárd elköteleződést kell kérnie az AKCS-országoknak kiutalt pénzügyi kísérő intézkedések hatásainak a tervezett lejáratuk előtt 18 hónappal történő értékelésével kapcsolatban is. Ez biztosítaná, hogy az érintett államok, ha szükséges, további támogatásban részesülhessenek, hogy ne maradjanak magukra és támogatást élvezhessenek azoknak a kedvezőtlen következményeknek a leküzdésében és bizonyos mértékű mérséklésében, amelyek esetleg ezen megállapodások hatályba lépése nyomán az Európai Unión belül az áralkalmazkodások és az ebből kifolyólag a más országokból származó banán versenyképességében történő változások miatt bekövetkezhetnek. Ezért úgy vélem, hogy e kényes ügy megoldása révén ez a megállapodás határozottan kiutat jelent, amely a gyengébb országok érdekeit is figyelembe veszi, ami – amint már említettem – mindig is fontos volt számunkra, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban lezajlott viták során is. Remélem, ezek az országok erős támogatásra és kedvező megoldásra lelnek majd ezekben a kísérő intézkedésekben, különösen, ami az ellenőrzést és elköteleződést illeti, amelyet a Parlament a Bizottságtól és a Tanácstól annak érdekében kér, hogy felmérjék a megállapodás és a segélyintézkedések hatásait, valamint hogy a jövőben, ha szükséges, kiterjesszék és fokozzák azokat."@hu11
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Parlamento prašoma pareikšti savo nuomonę dėl dviejų su Jungtinėmis Valstijomis ir 11 Lotynų Amerikos šalių pasirašytų susitarimų, kurie padės išspręsti ilgai esančią ir sudėtingą problemą. Dėl šios problemos Europos Sąjunga turėjo aiškintis Pasaulio prekybos organizacijoje ir, tai dar svarbiau, sprendžiant šią problemą atsidūrė pralaiminčiosios šalies padėtyje. Tai keblus klausimas, nes ginčai susiję su tarptautinės prekybos nediskriminavimo principu, kurio pažeidimu organizuojant bananų importą Europos Sąjungoje kaltinama Europa. Taip yra dėl dvejopos mūsų sistemos, t. y. vienokią sistemą taikome Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėms (AKR), o kitoms šalims taikome kitokią sistemą. Dėl šios sistemos AKR valstybėms buvo leista įvežti šį produktą į Europos rinką nesumokant jokio importo muito, kitaip nei kitoms šalims, kurios turi sumokėti 176 EUR už toną muitą. Todėl šiuo susitarimu atkuriama padėties pusiausvyra ir, svarbiausia, leidžiama AKR valstybėms, kurios yra pradiniame raidos tarpsnyje, be muitų eksportuoti savo produktus į ES. Kartu kitos susitarimus pasirašiusios šalys galės eksportuoti bananus į ES mokėdamos importo muitus, kurie 2011–2017 m. vis dėlto bus laipsniškai mažinami nuo dabartinio 176 EUR už toną tarifo iki 114 EUR. Tačiau pats svarbiausias aspektas, be to, kad ES galiausiai vėl laikysis savo, kaip Pasaulio prekybos organizacijos narės, įsipareigojimų ir dėl to tam tikru požiūriu atkurs pasitikėjimą ja, įskaitant pasitikėjimą ja kaip institucija, yra tai, kad pagal šiuos susitarimus pažeidžiamame raidos tarpsnyje esančioms AKR valstybėms išmokamos išmokos, nes šiuose susitarimuose joms numatyta taikyti finansinės paramos priemones. Dėl šių priemonių tos šalys galės investuoti į savo produkcijos įvairinimą ir todėl, tikėtina, sustiprins savo ekonomiką. Dabar šios lėšos, kurių vertė 190 mln. EUR, bus mokamos iki 2013 m. Manau, kad šie susitarimai yra teigiamas žingsnis ne tik dėl to, kad jie, kaip jau minėjau, padės išspręsti ginčus, kuriuose ES yra pralaiminčioji šalis, patirianti ekonomines ir drausmines bei su instituciniu patikimumu susijusias pasekmes, bet ir dėl to, kad leis rasti suderintą sprendimą, kuriame atsižvelgiama į šių AKR valstybių ir Europos augintojų atokiausiuose regionuose poreikius, nes, žinoma, šių augintojų negalime palikti veikti nevaldomos konkurencijos sąlygomis. Todėl siūlyčiau Parlamentui patvirtinti šiuos susitarimus ir kartu paprašyti Tarybos ir Komisijos duoti tvirtus įsipareigojimus. Visų pirma Taryba ir Komisija turėtų kuo greičiau atlikti šių susitarimų poveikio nuo dabar iki 2020 m. – vis dėlto gana ilgas laikotarpis – vertinimą AKR valstybėms ir Europos augintojams atokiausiuose regionuose, kurių ekonomika labai priklauso nuo bananų. Antra, Parlamentas turėtų paprašyti tvirtai įsipareigoti atlikti AKR valstybėms skirtų papildomų priemonių finansinio poveikio vertinimą likus aštuoniolikai mėnesių iki numatytos jų taikymo pabaigos. Tai suteiktų galimybę šioms valstybėms prireikus gauti papildomą pagalbą ir paramos priemones, kad jos nebūtų paliktos likimo valiai ir gautų paramą kovodamos, neutralizuodamos ir tam tikru mastu sumažindamos visas neigiamas pasekmes, kurios dėl kainų korekcijų, taip pat bananų iš kitų šalių konkurencingumo pokyčių galėtų atsirasti Europos Sąjungoje įsigaliojus šiems susitarimams. Todėl manau, kad sprendžiant sudėtingą klausimą šiame susitarime iš tikrųjų numatytas sprendimas, kuriame taip pat atsižvelgiama į poreikius tų silpnesniųjų šalių, kurios, kaip jau minėjau, visada, įskaitant ilgas diskusijas Tarptautinės prekybos komitete, kėlė mūsų susirūpinimą. Tikiuosi, kad šios papildomosios priemonės padės suteikti joms svarbią paramą ir numatyti palankius sprendimus, visų pirma dėl stebėsenos ir Komisijos ir Tarybos įsipareigojimo, kurio prašo Parlamentas, išnagrinėti susitarimo poveikį ir pagalbos priemonių padarinius, o prireikus ateityje jas pratęsti ir padidinti jų apimtį."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Parlaments tika aicināts paust savu viedokli par diviem nolīgumiem, kuri parakstīti ar Amerikas Savienotajām Valstīm un ar 11 Latīņamerikas valstīm un kuri pieliks punktu ilgam un grūtam pasākumam. Šis pasākums ir liecība tam, kā Eiropas Savienība tika pārbaudīta Pasaules Tirdzniecības organizācijā un, vēl svarīgāk, šī ir liecība par piedzīvoto zaudētājpuses lomā. Tas ir ērkšķains jautājums, jo strīdi attiecas uz nediskriminēšanas principu starptautiskajā tirdzniecībā, par kura pārkāpšanu Eiropa tika vainota attiecībā uz to, kā Eiropas Savienībā tiek organizēts banānu imports. Iemesls tam ir tāds, ka mums ir divu līmeņu sistēma tādā nozīmē, ka mēs piemērojam vienu sistēmu Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un citu sistēmu citām valstīm. Šī sistēma ļauj ĀKK valstīm nodot šo produktu Eiropas tirgū, nemaksājot par to ievedmuitu, nevis tā kā citām valstīm, kam bija jāmaksā ievedmuita EUR 176 par tonnu. Nolīgums tāpēc atjauno līdzsvaru un, kas vēl svarīgāk, ļauj ĀKK valstīm, kas atrodas trauslas attīstības stadijā, eksportēt savus izstrādājumus uz ES bez muitas nodevas. Vienlaikus pārējās valstis, kas ir parakstījušas nolīgumus, varēs eksportēt banānus uz ES, pakļaujoties pienākumam maksāt ievedmuitu, kura tomēr tiks pakāpeniski samazināta laikposmā no 2011. līdz 2017. gadam no pašreizējās likmes EUR 176 par tonnu līdz EUR 114 par tonnu. Tomēr līdzās tam, ka ES beidzot atgriežas pie savām saistībām, kas tai ir kā Pasaules Tirdzniecības organizācijas loceklei, un tāpēc savā veidā atjauno ticamību sev, tostarp arī kā iestādei, vissvarīgākais aspekts ir tas, ka šie nolīgumi dod atvieglojumus ĀKK valstīm mazaizsargātā attīstības stadijā, jo nodrošina instrumentus, kas sniedz tām finanšu atbalstu. Šie instrumenti ļaus šīm valstīm ieguldīt savas ražošanas dažādošanā un tāpēc, cerams, stiprinās ekonomiku. Pašlaik šie pasākumi EUR 190 miljonu vērtībā ir jānodrošina līdz 2013. gadam. Es uzskatu, ka šie nolīgumi ir pozitīvs solis ne vien tāpēc, ka tie izbeidz strīdus, kuros ES ir bijusi zaudētājpuse, kam ir bijušas ekonomiska un disciplināra rakstura sekas, kā arī cietusi iestādes ticamība, kā es jau minēju, bet arī tāpēc, ka tie virzās pretī līdzsvarotam risinājumam, kas ievēro gan šo ĀKK valstu, gan Eiropas ražotāju vajadzības attālākajos reģionos, kurus noteikti nevar pamest neierobežotas konkurences varā. Tāpēc es ierosinu Parlamentam apstiprināt šos nolīgumus, pieprasot no Padomes un Komisijas stingras saistības. Vispirms tiem pēc iespējas ātri jānodrošina novērtējums ietekmei, kāda šiem nolīgumiem būs laikposmā no šīsdienas līdz 2020. gadam — pietiekami ilgā periodā — uz ĀKK valstīm un Eiropas ražotājiem attālākajos reģionos, kuru ekonomika ir cieši saistīta ar banāniem. Otrkārt, Parlamentam jāpieprasa stingra apņemšanās novērtēt ĀKK valstīm rezervēto papildu finanšu pasākumu ietekmi astoņpadsmit mēnešus pirms to beigšanās. Tas nodrošinātu, ka šīs valstis varētu saņemt turpmākus palīdzības un atbalsta pasākumus, ja nepieciešams, lai tādā veidā tās netiktu atstātas vienas un saņemtu atbalstu, apkarojot, pretdarbojoties un zināmā mērā mazinot jebkuras negatīvas sekas, ko šo nolīgumu stāšanās spēkā var radīt Eiropas Savienības iekšienē cenu pielāgošanu dēļ un tādējādi konkurētspējas izmaiņu dēļ attiecībā uz banāniem no citām valstīm. Es tāpēc uzskatu, ka, atrisinot sarežģītu jautājumu, šis nolīgums noteikti nodrošina izeju, kas ņem arī vērā to vājāko valstu vajadzības, kuras, kā es jau teicu, vienmēr ir bijušas mūsu uzmanības centrā, tostarp ilgo debašu gaitā, kuras mums bija ar Starptautiskās tirdzniecības komiteju. Es ceru, ka mums būs spēcīgs atbalsts un labvēlīgs atrisinājums šajos papildu pasākumos, jo īpaši attiecībā uz pārraudzību un saistībām, ko Parlaments prasa no Komisijas un Padomes, lai vērotu nolīgumu iespaidu un šo palīdzības pasākumu ietekmi un pagarinātu un palielinātu tos turpmāk, ja nepieciešams."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento è chiamato a pronunciarsi su due accordi che sono stati sottoscritti con gli Stati Uniti e con undici paesi dell'America latina e che intervengono, per definirla, in una vicenda lunga e tormentata. Una vicenda che ha visto l'Unione europea chiamata in causa nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio e, soprattutto, soccombente. Il tema è molto delicato perché le controversie riguardano il principio di non discriminazione nelle relazioni nel commercio internazionale che, invece, l'Europa avrebbe violato nell'organizzazione dell'importazione delle banane all'interno dell'Unione. Questo è dovuto a un doppio binario, a un doppio sistema applicato nei confronti dei paesi ACP, diverso rispetto a quello applicato ad altri paesi. Un sistema che consentiva a questi paesi di introdurre all'interno del mercato europeo questo prodotto senza pagamento di alcun dazio, a differenza degli altri paesi tenuti invece a corrispondere dazi pari a 176 euro per tonnellata. Con questo accordo, quindi, si riequilibra la situazione e, prima di tutto, si preserva il diritto dei paesi ACP, che sono paesi in fragili condizioni di sviluppo, di importare all'interno dell'Unione i loro prodotti senza pagare dazi all'importazione. Parallelamente, gli altri paesi che hanno sottoscritto gli accordi potranno esportare all'interno dell'Unione banane con il pagamento di dazi che verranno però progressivamente ridotti, in un arco temporale che va dal 2011 al 2017, dagli attuali 176 euro per tonnellata a un livello finale di 114 euro. Ma ciò che è più importante è che questi accordi, oltre a rendere finalmente adempiente l'Unione nei confronti di impegni che ha preso come membro dell'Organizzazione mondiale per il commercio, e quindi in qualche modo a restaurare una credibilità anche istituzionale, hanno attenzione a questi paesi ACP in delicate condizioni di sviluppo, perché prevedono anche nuovi strumenti di sostegno finanziario in loro favore. Tali strumenti consentiranno a questi paesi di investire per diversificare la loro produzione e quindi, auspicabilmente, per rafforzare le loro economie. Queste misure, che hanno un peso di 190 milioni di euro, sono per il momento previste fino al 2013. Io ritengo che questi accordi siano positivi, non solo perché definiscono controversie che vedono soccombere l'Unione con conseguenze economiche, sanzionatorie e pure, come dicevo prima, di credibilità istituzionale, ma anche perché consentono una soluzione equilibrata e rispettosa di quei paesi ACP e dei produttori europei – penso alle regioni ultraperiferiche – che sicuramente non possono essere abbandonati a una concorrenza selvaggia. Per tale motivo propongo che il Parlamento dia il suo assenso a questi accordi, chiedendo però al Consiglio e alla Commissione il fermo impegno anzitutto a fornire quanto prima una valutazione dell'impatto che gli accordi avranno da qui al 2020, quindi con un orizzonte temporale di ampio respiro, sui paesi ACP e sui produttori che in Europa – penso alle regioni ultraperiferiche – hanno le loro economie strettamente collegate a questo frutto, ma anche il fermo impegno a dare una valutazione del funzionamento delle misure di accompagnamento finanziarie specificamente dedicate ai paesi ACP un anno e mezzo prima della loro scadenza, in modo che si possa eventualmente intervenire con un altro strumento di aiuto e di sostegno nei confronti di questi paesi, affinché essi non vengano lasciati soli e vengano supportati per combattere, contrastare e mitigare in qualche modo le eventuali conseguenze negative che l'entrata in vigore di questi accordi, con una correzione dei prezzi e quindi della competitività delle banane che provengono dagli altri paesi, produrrà all'interno dell'Unione. Credo quindi che l'accordo, risolvendo un'annosa questione, consenta sicuramente in questo momento di vedere una via d'uscita anche rispettosa di questi paesi più deboli che, ripeto, sono stati la principale preoccupazione che abbiamo sempre avuto presente, anche nel corso del lungo dibattito tenuto in sede di commissione per il commercio internazionale, e che auspico possa trovare un forte sostegno e una buona soluzione in queste misure d'accompagnamento e soprattutto nel monitoraggio e nell'impegno che come Parlamento chiediamo alla Commissione e al Consiglio, sull'impatto dell'accordo, sul funzionamento delle misure d'aiuto ed eventualmente sul loro prolungamento o rafforzamento per il futuro."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, geachte collega´s, het Parlement moet zich uitspreken over twee overeenkomsten die werden ondertekend met de Verenigde Staten en met elf Latijns-Amerikaanse landen. Daarmee zal een streep worden gezet onder een lang aanslepend en hevig geschil waarin de Europese Unie in de Wereldhandelsorganisatie was aangeklaagd, en waarin zij – en dat is het belangrijkste – het onderspit moest delven. Dit is een zeer delicaat vraagstuk omdat het geschil ging over het beginsel van niet-discriminatie in de internationale handelsbetrekkingen. Europa zou met zijn invoerbeleid voor bananen dat beginsel hebben geschonden. Het geschil was te wijten aan het tweesporensysteem, dat wil zeggen aan het feit dat er twee verschillende systemen werden toegepast: één voor de ACS-landen en één voor de andere landen. Dankzij dit tweesporensysteem konden de ACS-landen hun producten op de Europese markt brengen zonder douanerechten te betalen, terwijl de andere landen rechten van 176 euro per ton moesten betalen. Met deze overeenkomst wordt nu het evenwicht hersteld maar vooral ook het recht gehandhaafd van ACS-landen met een gebrekkige economische ontwikkeling om hun producten rechtenvrij naar de Unie uit te voeren. De andere landen, dat wil zeggen de landen die de overeenkomsten hebben ondertekend, moeten bij de invoer van hun bananen in de Europese Unie wel invoerrechten betalen, maar deze rechten zullen gedurende de periode 2011-2017 geleidelijk aan worden verminderd van de huidige 176 euro naar 114 euro per ton. Het allerbelangrijkst is echter niet alleen het feit dat dankzij deze overeenkomsten de Unie eindelijk haar verplichtingen nakomt met betrekking tot de toezeggingen die zij als lid van de Wereldhandelsorganisatie heeft gedaan, en dus in zekere zin haar onder meer ook institutionele geloofwaardigheid herstelt, maar ook het feit dat aandacht wordt geschonken aan de ACS-landen met zwakke ontwikkelingsomstandigheden. In deze overeenkomsten zijn namelijk nieuwe instrumenten opgenomen voor de financiële ondersteuning van deze landen. Dankzij deze instrumenten kunnen deze landen investeren in de diversificatie van hun productie en dus – zo hopen wij – in de versterking van hun economieën. Deze maatregelen ter waarde van 190 miljoen euro zullen voorlopig van toepassing zijn tot 2013. Ik ben van mening dat deze overeenkomsten positief zijn, niet alleen omdat daarmee geschillen worden beslecht waarin de Unie verliezende partij was, met alle gevolgen van dien: economische gevolgen, sancties en zoals ik zojuist ook al zei, gevolgen voor de institutionele geloofwaardigheid van de Unie, maar ook omdat daarmee een evenwichtige oplossing wordt gevonden die tegemoet komt aan zowel de ACS-landen als de Europese producenten – ik denk aan de ultraperifere regio´s – die niet mogen worden blootgesteld aan een ongebreidelde concurrentie. Daarom stel ik voor om als Parlement goedkeuring te hechten aan deze overeenkomsten, maar om tevens de Raad en de Commissie te vragen ons te beloven dat zij ten eerste zo snel mogelijk op de proppen zullen komen met een beoordeling van de gevolgen die deze overeenkomsten tot 2020, gedurende een vrij lange periode dus, zullen hebben voor de ACS-landen en de producenten in Europa – ik denk aan de ultraperifere regio´s – die in sterke mate afhankelijk zijn van deze vrucht, maar ook dat zij de werking van de specifiek voor de ACS-landen bestemde financiële begeleidende maatregelen anderhalf jaar vóór het verstrijken ervan zullen beoordelen, zodat indien nodig de mogelijkheid bestaat deze landen met een ander steunprogramma te helpen en te voorkomen dat zij in de steek worden gelaten. Daarmee kan men hen dus helpen om de eventuele negatieve gevolgen van de inwerkingtreding van deze overeenkomsten binnen de Europese Unie te bestrijden, tegen te gaan en op te vangen via een prijscorrectie oftewel via een correctie van de concurrentiekracht van de uit andere landen afkomstige bananen. Ik ben daarom van mening dat deze overeenkomst een oplossing biedt voor deze netelige zaak en op dit moment zeker een uitweg is, ook voor de armste landen die zoals ik zal zei onze belangrijkste zorg waren tijdens het lange debat in de Commissie internationale handel. Ik hoop dat deze oplossing kan rekenen op grote steun. Met deze begeleidende maatregelen en vooral met het toezicht en de toezegging waarom wij als Parlement de Commissie en de Raad hebben gevraagd met betrekking tot een effectbeoordeling van de overeenkomst en van de werking van de hulpmaatregelen en hun eventuele verlenging of versterking in de toekomst, hebben wij een goede oplossing gevonden."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Parlament wezwano do wyrażenia opinii w sprawie dwóch porozumień podpisanych ze Stanami Zjednoczonymi oraz z 11 krajami Ameryki Łacińskiej, które położą kres długiej i trudnej sprawie. W toku tej sprawy byliśmy świadkami postawienia Unii Europejskiej zarzutów na forum Światowej Organizacji Zdrowia, a co ważniejsze, również przegranej Unii. Jest to drażliwa kwestia, gdyż spory dotyczą zasady niedyskryminacji w handlu międzynarodowym, o której naruszenie oskarżono Europę w związku ze sposobem organizacji importu bananów w obrębie Unii. Jest tak, ponieważ mamy system dwutorowy, w którym stosujemy jeden system do państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), a odmienny system do pozostałych państw. System ten pozwalał państwom AKP na wprowadzanie tego produktu bez opłacania żadnych ceł przywozowych, w odróżnieniu od pozostałych państw, które musiały wnosić należność w kwocie 176 na tonę. Przedmiotowe porozumienie przywraca zatem sytuację równowagi, a co najważniejsze, pozwala państwom AKP, znajdującym się w stadium rozwoju podatnym na załamania, na bezcłowy eksport ich produktów do UE. Jednocześnie pozostałe państwa, które podpisały te porozumienia, będą mogły prowadzić eksport bananów do UE płacąc cła przywozowe, które będą jednak sukcesywnie obniżane w latach 2011–2017, z obecnej stawki 176 euro na tonę do 114 euro na tonę. Obok przywrócenia wreszcie możliwości wypełniania przez UE jej zobowiązań jako członka Światowej Organizacji Handlu, a zatem niejakiego odbudowania jej wiarygodności, w tym też jako organizacji, najważniejszym aspektem jest jednak zawarowanie w tych porozumieniach ulg dla państw AKP będących na etapie rozwoju podatnym na załamania, ponieważ przewidziano instrumenty świadczenia im wsparcia finansowego. Instrumenty te pozwolą tym państwom zainwestować w dywersyfikację produkcji, a zatem – miejmy nadzieję – wzmocnią ich gospodarki. Obecnie środki te, w kwocie 190 milionów euro, mają być zapewniane do 2013 roku. Uważam, że przedmiotowe porozumienia są właściwym krokiem, nie tylko dlatego, że kończą spory, w których UE była stroną przegrywającą, z wynikającymi z tego konsekwencjami dla gospodarki i dyscypliny, jak również, jak już wspomniałam, w kategoriach wiarygodności instytucjonalnej Unii, ale także dlatego, że doprowadziły do wyważonego rozwiązania, uwzględniającego potrzeby zarówno państw AKP, jak i producentów europejskich w najbardziej oddalonych regionach, którzy z pewnością nie mogą być porzuceni na pastwę nieokiełznanej konkurencji. A zatem wnoszę, żeby Parlament wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych porozumień, zwracając się do Rady i Komisji o podjęcie wiążących zobowiązań. Po pierwsze, powinny one zapewnić jak najszybsze przedstawienie oceny skutków, jakie porozumienia te będą miały od teraz do roku 2020 – a zatem w dość długiej skali czasowej – dla krajów AKP, których gospodarki są ściśle związane z produkcją bananów, oraz dla europejskich producentów w najbardziej oddalonych regionach Europy. Po drugie, Parlament powinien zwrócić się o wiążące zobowiązanie do przedstawienia oceny skutków finansowych działań towarzyszących w odniesieniu do bananów, przewidywanych dla państw AKP, na osiemnaście miesięcy przed upływem terminu zakończenia tych działań. Pozwoli to zagwarantować państwom otrzymanie dalszej pomocy i środki wsparcia, jeśli zaistnieje taka konieczność, tak więc nie zostaną pozostawione samym sobie i uzyskają wsparcie w zwalczaniu, przeciwdziałaniu i łagodzeniu w pewnym stopniu wszelkich ujemnych konsekwencji, jakie wejście w życie tych porozumień może mieć w obrębie Unii Europejskiej z powodów związanych z korektami cenowymi, a zatem i zmianami pod względem konkurencyjności bananów z innych krajów. Uważam zatem, że poprzez rozwiązanie tego trudnego problemu przedmiotowe porozumienie z pewnością stanowi wyjście uwzględniające również potrzeby tych słabszych krajów, które, jak już wspominałam, zawsze były głównym przedmiotem naszej troski, również w długiej debacie jaką przeprowadziliśmy w Komisji Handlu Międzynarodowego. Mam nadzieję, że w działaniach towarzyszących kraje te uzyskają silne wsparcie i korzystne rozwiązanie, szczególnie w kategoriach monitoringu i zobowiązań, o których podjęcie Parlament zwraca się do Komisji i Rady w kwestii zbadania skutków porozumienia i pomocy, a także rozszerzenia i zwiększenia ich w przyszłości, jeżeli okaże się to konieczne."@pl16,16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Parlamento foi chamado a pronunciar-se sobre dois acordos que foram celebrados com os Estados Unidos e 11 países latino-americanos, os quais encerram um percurso que foi longo e difícil. Este caso levou a União Europeia a ser contestada na Organização Mundial do Comércio, e sobretudo, a ser a parte perdedora no litígio. Trata-se de um caso delicado, como todos os litígios relacionados com o princípio da não discriminação no comércio internacional, em que a Europa tem sido acusada de violar as normas pela forma como as importações de banana são organizadas na UE. É por este motivo que temos um sistema de duas vias, um dos quais destinado aos países de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) e outro diferente para outros países. Este sistema permitiu aos países ACP trazer este produto para o mercado europeu sem pagar direitos de importação, ao contrário de outros países, que estão sujeitos a uma tarifa de 176 euros por tonelada. O acordo em apreço reequilibra, deste modo, a situação, e, sobretudo permite que países ACP mais frágeis em termos de desenvolvimento exportem os seus produtos para a UE sem pagar direitos. Ao mesmo tempo, outros países que subscreveram os acordos poderão exportar bananas para a UE, sujeitos a direitos de importação que, no entanto, serão gradualmente reduzidos ao longo do período 2011-2017, do montante actual de 176 euros por tonelada para 114 euros por tonelada. No entanto, e além de realinhar finalmente a UE com seus compromissos, enquanto membro da Organização Mundial do Comércio, e portanto, de certo modo, restabelecer a sua credibilidade, até como instituição, o mais importante é que, com estes acordos, são feitas concessões aos países ACP mais vulneráveis em termos de desenvolvimento, ao preverem-se instrumentos que lhes proporcionam apoio financeiro. Tais instrumentos irão permitir que esses países invistam na diversificação da sua produção e, deste modo, esperamos que fortaleçam suas economias. O que está previsto neste momento é que estas medidas, no valor de 190 milhões de euros, sejam aplicadas até 2013. Considero estes acordos um passo positivo, não apenas porque põem termo a litígios em que a UE tem sido a parte perdedora, com as consequências que isto acarreta em termos económicos e disciplinares e, ainda, de credibilidade institucional, como já tive oportunidade de referir, mas também porque conduzem a uma solução equilibrada que respeita as necessidades tanto dos países ACP como dos produtores europeus das regiões ultraperiféricas, que não podem evidentemente ser abandonados à concorrência desenfreada. Proponho, assim, que o Parlamento aprove estes acordos e inste o Conselho e a Comissão a assumirem um compromisso firme. Numa primeira fase, devem preparar, o mais rapidamente possível, uma avaliação do impacto que estes acordos terão daqui até 2020 – ou seja, num prazo muito longo – sobre os países ACP e os produtores europeus das regiões ultraperiféricas, cujas economias estão intimamente ligadas ao sector da banana. Em segundo lugar, o Parlamento Europeu deve pedir um compromisso firme de que os efeitos das medidas financeiras de acompanhamento destinadas aos países ACP serão objecto de avaliação 18 meses antes do seu fim. Isto garantiria a possibilidade de estes países beneficiarem de assistência e de medidas de apoio complementares, se necessário, para os ajudar a contrariar e atenuar, até certo ponto, eventuais consequências negativas da entrada em vigor dos acordos no seio da União Europeia, devido a ajustamentos de preços e, portanto, à concorrência das bananas provenientes de outros países. Assim, julgo que este acordo resolve uma questão complicada ao mesmo tempo que prevê uma solução, ao levar em consideração as necessidades dos países mais vulneráveis, que, como eu já disse, têm sido sempre a nossa principal preocupação, inclusive durante o longo debate que tivemos na Comissão do Comércio Internacional. Espero que estes países retirem um forte apoio e uma solução favorável destas medidas, nomeadamente em termos de acompanhamento, e do compromisso que o Parlamento Europeu está a pedir à Comissão e ao Conselho, sobre a análise das consequências do acordo e dos efeitos das medidas de auxílio, reforçando-as se necessário no futuro."@pt17
"Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, Parlamentul a fost invitat să-și dea avizul cu privire la două acorduri care au fost semnate cu Statele Unite și cu 11 țări din America Latină, care vor trage linia cu privire la o afacere lungă și dificilă. Această afacere a făcut ca Uniunea Europeană să fie contestată la Organizația Mondială a Comerțului și, mai important, a transformat Uniunea Europeană în partea învinsă. Este un subiect delicat, deoarece litigiile vizează principiul nediscriminării în comerțul internațional, pe care Europa este acuzată că l-a încălcat prin modul în care sunt organizate importurile de banane în interiorul Uniunii. Acest lucru se datorează faptului că avem un sistem dual, în sensul că aplicăm un sistem statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și un sistem diferit altor țări. Acest sistem le-a permis țărilor ACP să aducă acest produs pe piața europeană fără să plătească nicio taxă la import, spre deosebire de alte țări, care trebuie să plătească o taxă de 176 de euro pe tonă. Prin urmare, acest acord readuce echilibrul și, lucrul cel mai important, le permite țărilor ACP, care sunt într-o stare de dezvoltare fragilă, să-și exporte produsele în UE fără taxe vamale. În același timp, celelalte țări care au semnat acorduri vor putea să exporte banane în UE cu condiția plății taxelor la import, care vor fi totuși reduse treptat în perioada 2011-2017 de la rata actuală de 176 de euro pe tonă la 114 de euro pe tonă. Totuși, pe lângă faptul că aduce în sfârșit UE înapoi într-o situație de conformitate cu angajamentele care îi revin în calitate de membră a Organizației Mondiale a Comerțului și îi redă, în consecință, în anumite privințe, credibilitatea, inclusiv ca instituție, cel mai important aspect este că aceste acorduri oferă anumite facilități statelor ACP care se află într-o stare de dezvoltare vulnerabilă, deoarece prevăd instrumente care să le ofere sprijin financiar. Aceste instrumente le vor permite acestor țări să investească în diversificarea producției și, în consecință, le vor întări, sperăm noi, economiile. În prezent, aceste măsuri, în valoare de 190 de milioane de euro, vor fi aplicate până în 2013. Cred că aceste etape sunt un pas în direcția bună, nu numai deoarece pun capăt litigiilor în care UE a fost partea învinsă, cu consecințele aferente în materie de economie, măsuri disciplinare și credibilitate a instituției, după cum am menționat deja, ci și deoarece duc la o soluție echilibrată care respectă necesitățile acestor state ACP, precum și ale producătorilor europeni din regiunile ultraperiferice, care, desigur, nu pot fi lăsați în voia concurenței nestăvilite. Prin urmare, propun ca Parlamentul să aprobe aceste acorduri, solicitând totodată angajamente ferme din partea Consiliului și a Comisiei. În primul rând, ar trebui să ceară, în cel mai scurt timp posibil, o evaluare a impactului pe care îl vor avea aceste acorduri din prezent până în 2020 – un interval de timp destul de lung, așadar – asupra statelor ACP și a producătorilor din regiunile ultraperiferice, ale căror economii sunt strâns legate de banane. În al doilea rând, Parlamentul ar trebui să ceară un angajament ferm în ceea ce privește efectele măsurilor financiare de însoțire pentru statele ACP cu optsprezece luni înainte ca acestea să ajungă la scadență. Acest lucru ar garanta faptul că aceste țări ar putea beneficia de asistență și măsuri de sprijin în continuare, pentru a nu fi lăsate să lupte de unele singure și pentru a primi sprijin în combaterea, contracararea și atenuarea într-o anumită măsură a consecințelor pe care le poate avea intrarea în vigoare a acestor acorduri în interiorul Uniunii Europene din cauza ajustărilor de preț și deci a modificărilor competitivității bananelor din alte țări. Prin urmare, cred că, prin rezolvarea unei probleme complicate, acest acord oferă cu siguranță o soluție care ia, de asemenea, în considerare necesitățile acestor țări mai slabe care, după cum am menționat deja, au fost întotdeauna principala noastră preocupare, inclusiv în timpul lungii dezbateri pe care am purtat-o în Comisia pentru comerț internațional. Sper că vor găsi sprijin ferm și o soluție în aceste măsuri de însoțire, mai ales în ceea ce privește monitorizarea și angajamentul la care se așteaptă Parlamentul din partea Comisiei și a Consiliului, de a analiza acordul și efectele măsurilor de sprijin, și de a le extinde și spori, dacă va fi cazul, pe viitor."@ro18
"Parlament bol vyzvaný, aby vyjadril svoj názor na dve dohody, ktoré boli podpísané so Spojenými štátmi a s jedenástimi latinskoamerickými krajinami a ktoré urobia hrubú čiaru za dlhou a zložitou záležitosťou. Táto záležitosť bola svedkom spochybňovania Európskej únie na pôde Svetovej obchodnej organizácie, a čo je závažnejšie, bola svedkom toho, ako EÚ prehráva. Je to chúlostivá otázka, keďže spory sa týkajú zásady nediskriminácie v medzinárodnom obchode. Európa je obviňovaná z toho, že v rámci spôsobu, akým sa organizuje dovoz banánov v Únii, túto zásadu porušuje. Dôvodom je, že máme dvojaký systém. Jeden systém uplatňujeme v prípade afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT) a iný systém uplatňujeme, pokiaľ ide o ostatné krajiny. Tento systém dovoľoval krajinám AKT dovážať banány na európsky trh bez zaplatenia akéhokoľvek dovozného cla, na rozdiel od ostatných krajín, ktoré musia platiť clo vo výške 176 EUR za tonu. Táto dohoda preto vracia situáciu späť do rovnováhy a, čo je dôležitejšie, umožňuje krajinám AKT, ktorých vývoj je nestabilný, bezcolne vyvážať ich produkty do EÚ. Ostatné krajiny, ktoré podpísali dohody, zároveň budú môcť vyvážať banány do EÚ po zaplatení dovozných ciel, ktoré však budú postupne v rokoch 2011 – 2017 znížené zo súčasnej sadzby 176 EUR za tonu na 114 EUR za tonu. Okrem toho, že EÚ sa ako člen Svetovej obchodnej organizácie napokon opäť dostane do súladu so svojimi záväzkami a na základe toho istým spôsobom obnoví svoju dôveryhodnosť aj ako inštitúcia, však najdôležitejším aspektom je, že tieto dohody berú ohľad na krajiny AKT v zraniteľnom stave rozvoja, pretože zaisťujú nástroje, ktoré im poskytnú finančnú podporu. Vďaka týmto nástrojom budú môcť spomínané krajiny investovať do diverzifikácie svojej produkcie, na základe čoho sa, dúfajme, posilnia ich hospodárstva. Tieto opatrenia v hodnote 190 miliónov EUR sa teraz majú poskytnúť do roku 2013. Myslím si, že tieto dohody sú pozitívnym krokom, a to nielen preto, lebo robia hrubú čiaru za spormi, v ktorých EÚ prehrávala – čo malo následne isté dôsledky z hospodárskeho a disciplinárneho hľadiska a z hľadiska jej inštitucionálnej dôveryhodnosti, ako som už spomínala –, ale aj preto, lebo vedú k vyváženému riešeniu, ktoré rešpektuje potreby ako týchto krajín AKT, tak aj európskych producentov v najvzdialenejších regiónoch, ktorých určite nemôžeme ponechať bezuzdnej hospodárskej súťaži. Preto navrhujem, aby Parlament tieto dohody schválil, pričom Radu a Komisiu žiadam o pevné záväzky. V prvom rade by mali čo najrýchlejšie zabezpečiť zhodnotenie vplyvu, ktorý budú mať tieto dohody odteraz do roku 2020 – čo je teda dosť dlhý časový rámec – na krajiny AKT a na európskych producentov v najvzdialenejších regiónoch, ktorých hospodárstva sú úzko späté s banánmi. Po druhé, Parlament by mal požiadať o pevný záväzok týkajúci sa zhodnotenia účinkov finančných sprievodných opatrení vyčlenených pre krajiny AKT osemnásť mesiacov pred uplynutím ich plnenia. To by zaistilo, že tieto krajiny by v prípade potreby mohli získať ďalšiu pomoc a podporné opatrenia, aby sme ich do toho nenechali ísť samé a pomohli im bojovať a pôsobiť proti akýmkoľvek negatívnym dôsledkom, ako aj do istej miery zmierňovať tieto negatívne dôsledky, ktoré môže mať nadobudnutie platnosti týchto dohôd v rámci Európskej únie z dôvodu úprav cien, a tým aj zmien v konkurencieschopnosti banánov z iných krajín. Preto si myslím, že vďaka vyriešeniu zložitej otázky táto dohoda určite poskytuje východisko, ktoré berie do úvahy aj potreby týchto slabších krajín, ktoré – ako som už povedala – boli vždy naším hlavným záujmom, a to aj počas dlhej diskusie, ktorú sme viedli vo Výbore pre medzinárodný obchod. Dúfam, že v týchto sprievodných opatreniach nájdu silnú podporu a priaznivé riešenie, a to najmä z hľadiska monitorovania a záväzku, ktorý Parlament žiada od Komisie a Rady, preskúmať vplyv dohody a účinky pomocných opatrení a v prípade potreby ich v budúcnosti rozšíriť a zväčšiť."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, Parlament je bil pozvan, naj izrazi svoje mnenje o dveh sporazumih, ki sta bila podpisana z Združenimi državami in z 11 državami Latinske Amerike, s čimer bomo potegnili črto pod dolgo in zahtevno zadevo. Pri tej zadevi smo bili priča temu, da je bila Evropska unija ogrožena v Svetovni trgovinski organizaciji, in še pomembneje, priča smo bili temu, da je bila poražena stranka. To je kočljivo vprašanje, saj so spori povezani z načelom nediskriminacije v mednarodni trgovini, za katerega je bila Evropa obtožena, da ga krši s tem, ko je uvoz banan organiziran v Uniji. Tako je zato, ker imamo dvotirni sistem, in sicer v tem smislu, da en sistem uporabljamo za afriške, karibske in pacifiške države (AKP) in drug sistem za druge države. Ta sistem je državam AKP omogočil, da so ta proizvod pripeljale na evropski trg, ne da bi plačale uvozne dajatve, v nasprotju z drugimi državami, ki morajo plačati dajatev v višini 176 EUR na tono. Ta sporazum zato vrača položaj nazaj v ravnovesje in najpomembneje, državam AKP, ki so v ranljivem razvojnem položaju, omogoča, da izvažajo svoje proizvode v EU brez carine. Obenem pa bodo lahko druge države, ki so podpisale sporazume, izvažale banane v EU tako, da bodo plačevale uvozne dajatve, ki pa bodo postopoma znižane v obdobju med leti 2011–2017 s sedanje stopnje v višini 176 EUR na tono na 114 EUR na tono. Vendar pa je poleg končne uskladitve EU z zavezami članice Svetovne trgovinske organizacije in tako nekako povrnitev njene verodostojnosti, tudi kot institucije, najpomembnejši vidik, da ti sporazumi zagotavljajo oprostitve za države AKP v ranljivem razvojnem položaju, saj zagotavljajo instrumente, ki jim dajejo finančno podporo. Ti instrumenti bodo tem državam omogočili naložbe v povečevanje raznolikosti njihove pridelave in bodo zato, upajmo, okrepili njihova gospodarstva. Zdaj naj bi bili ti ukrepi, ki so vredni 190 milijonov EUR, zagotovljeni do leta 2013. Menim, da so ti sporazumi pozitiven korak, ne le zato, ker bo z njimi konec sporov, v katerih je bila EU poražena stranka z nadaljnjimi posledicami v gospodarskem in disciplinskem smislu in v smislu institucionalne verodostojnosti, kakor sem že omenila, ampak tudi zato, ker vodijo do uravnotežene rešitve, ki spoštuje potrebe teh držav AKP in evropskih pridelovalcev v najbolj oddaljenih regijah, ki jih vsekakor ne moremo prepustiti nebrzdani konkurenci. Zato predlagam, da bi moral Parlament odobriti te sporazume, hkrati pa prosim Svet in Komisijo za trdne zaveze. Na prvi stopnji bi morala čim hitreje zagotoviti presojo vpliva, ki ga bodo imeli ti sporazumi v obdobju do leta 2020 – torej precej dolgo obdobje – na države AKP in na evropske pridelovalce v najbolj oddaljenih regijah, katerih gospodarstva so tesno povezana z bananami. Drugič, Parlament bi moral zahtevati trdno zavezanost presoji učinkov na spremljevalne finančne ukrepe, namenjene državam AKP 18 mesecev, preden naj bi se končali. To bi zagotovilo, da bi lahko te države prejele nadaljnjo pomoč in podporne ukrepe, če bi bilo to potrebno, tako da pri tem niso prepuščene same sebi in da bodo podprte v boju, nasprotovanju in do neke mere lajšanju morebitnih negativnih posledic, ki bi jih lahko imel začetek veljavnosti teh sporazumov v Evropski uniji zaradi prilagoditve cen in s tem sprememb na področju konkurenčnosti banan iz drugih držav. Zato menim, da z rešitvijo tega zapletenega vprašanja ta sporazum vsekakor zagotavlja izhod, pri katerem so upoštevane tudi potrebe šibkejših držav, ki so bile, kakor sem že povedala, vedno naša glavna skrb, tudi med dolgo razpravo, ki smo jo imeli v Odboru za mednarodno trgovino. Upam, da bodo našle močno podporo in ugodno rešitev v teh spremljevalnih ukrepih, zlasti v smislu nadzora in zaveze, ki jo Parlament zahteva od Komisije in Sveta, da preverita vplive sporazuma in učinke ukrepov pomoči in da jih v prihodnosti po potrebi razširita in povečata."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Parlamentet har uppmanats att säga sin mening om två avtal som ingåtts med Förenta staterna och elva latinamerikanska länder, som kommer att sätta punkt för en utdragen och besvärlig fråga. I denna fråga har Europeiska unionen ifrågasatts vid Världshandelsorganisationen (WTO) och, vilket är viktigare, fått se sig som den förlorande parten. Det är en besvärlig fråga eftersom tvisterna gäller principen om icke-diskriminering i internationell handel, som EU har anklagats för att bryta mot när det gäller hur bananimporten organiseras i unionen. Det beror på att vi har ett dubbelt system eftersom vi tillämpar ett system för länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och ett annat system för andra länder. Systemet har gett AVS-länderna möjlighet att exportera produkten till den europeiska marknaden utan att betala importtull, medan andra länder måste betala en tull på 176 euro per ton. Detta avtal innebär därför att situationen på nytt kommer i balans och, vilket är viktigast, att AVS-länderna, som befinner sig i ett känsligt utvecklingsskede, kan exportera sina produkter till EU tullfritt. Samtidigt kommer de övriga länder som undertecknat avtalen att kunna exportera bananer till EU mot betalning av importtullar, som dock gradvis kommer att sänkas under perioden 2011–2017 från dagens nivå på 176 euro per ton till 114 euro per ton. Samtidigt som detta innebär att EU äntligen på nytt uppfyller sina åtaganden som medlem av WTO och därmed att dess trovärdighet, även som institution, i viss mån återupprättas, är det viktigaste emellertid att dessa avtal innebär att hänsyn tas till AVS-länder som befinner sig i ett känsligt utvecklingsskede, eftersom de innehåller bestämmelser om instrument för att ge de dem finansiellt stöd. Dessa instrument kommer att göra det möjligt för de här länderna att investera i diversifiering av produktionen och kommer därför förhoppningsvis att stärka deras ekonomier. För närvarande ska dessa åtgärder, som är värda 190 miljoner euro, tillämpas fram till 2013. Jag anser att dessa avtal är ett positivt steg, inte bara för att de sätter punkt för tvister där EU varit den förlorande parten, med de följder det får ekonomiskt och disciplinärt sett och sett till dess trovärdighet som institution, som jag redan nämnt, utan också därför att de ger en balanserad lösning som innebär respekt för behoven hos både AVS-länderna och europeiska producenter i de yttersta randområdena, som definitivt inte får överlämnas åt den otyglade konkurrensen. Jag föreslår därför att parlamentet godkänner dessa avtal, samtidigt som man ber rådet och kommissionen om beslutsamma åtaganden. Först och främst bör de så snart som möjligt tillhandahålla en utvärdering av den effekt dessa avtal kommer att få fram till 2020 – ett rätt långt tidsperspektiv, med andra ord – för AVS-länder och europeiska producenter i de yttersta randområdena, vars ekonomier hänger nära ihop med bananer. För det andra bör parlamentet be om ett beslutsamt åtagande att utvärdera effekterna av de finansiella stödåtgärder som reserverats för AVS-länderna 18 månader innan de ska upphöra. Det skulle säkra att de länderna vid behov kan få ytterligare bistånd och stödåtgärder, så att de inte lämnas åt sitt öde utan får hjälp med att bekämpa, motverka och i viss mån lindra eventuella negativa konsekvenser som ikraftträdandet av dessa avtal kan få i EU på grund av prisjusteringar och därmed förändringar av konkurrenskraften för bananer från andra länder. Jag menar därför att detta avtal, som innebär att en besvärlig fråga får sin lösning, definitivt är ett sätt att också ta hänsyn till behoven hos de svagare länder som, vilket jag redan sagt, alltid har varit vad vi är mest angelägna om, även under den långa debatt vi hade i utskottet för internationell handel. Jag hoppas att de kommer att se stödåtgärderna som ett starkt stöd och en gynnsam lösning, särskilt när det gäller övervakning och det åtagande som parlamentet efterlyser från kommissionen och rådet att granska avtalets konsekvenser och effekterna av stödåtgärderna och vid behov utvidga och utöka dem i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph