Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-238-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.17.3-238-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Elnök asszony, tisztelt kollégák! Engedjék meg, hogy először arra a kérdésre válaszoljak, ami gyakran merült fel a vita során: beleegyezik-e a Tanács a rendeletben rögzített kinevezési eljárás felülvizsgálatába? Nos, tudjuk, hogy ugyanaz a preambulumbekezdés kimondja, hogy a későbbi kinevezések tekintetében jelentésben kell felülvizsgálni, hogy a Bizottság általi listakészítés eljárása megfelelő-e. A 81. cikk pedig arról rendelkezik, hogy 2014. január 2-ig, és azt követően minden harmadik évben a Bizottság jelentést küld a Parlamentnek a rendeletben meghatározott eljárásokról. Ez alkalmat nyújt arra, hogy a rendeletet a gyakorlati tapasztalatok alapján idejében tökéletesíteni lehessen, és szeretném, ha ebben a szellemben intézményeink között konstruktív párbeszéd alakulna ki a jövőbeli átértékelés megalapozása érdekében. A biztos úr és az én felszólalásomat az határozta meg, hogy kinek mi a hatásköre. Megkaptuk a Gazdasági Bizottság elnök asszonyának levelét, és mindenki a saját hatáskörébe illő kérdéseket igyekezett megválaszolni. Igyekeztem önöket meggyőzni arról, hogy a függetlenségre megvannak a garanciák, és a Tanácsnak és a Parlamentnek, mint a pénzügyi felelősséggel rendelkező két intézménynek a költségvetés megalkotásában a feladata, hogy gondoskodjon ezen intézményeknek a működőképességéről. Világos tehát a munkamegosztás, és egyértelmű az elkötelezettség, úgy látom, minden intézmény részéről. Ebben a szellemben készült az a levél, amelyet az ECOFIN elnöke, Matolcsy György miniszter úr küldött ma válaszul a ma reggeli ECON bizottsági elnök asszonyos levélre, és abban bízom, hogy a bizottság véleményével együtt önök ezt kielégítő válasznak tekintik. A Tanács, a soros elnökség azt teljes mértékben támogatja. Ez volt Gauzès képviselő úrnak a kérdése, amit a bizottság az ő illetékességi körébe tartozó témákban mondott. Úgyhogy én abban bízom, hogy ezek után nem lesz akadálya annak, hogy holnap a Parlament a jelölteket támogassa, és végre a felügyeleti hatóságok munkához láthassanak."@hu11
lpv:translated text
"Paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, především mi dovolte zodpovědět otázku, která v dnešní rozpravě mnohokrát zazněla: bude Rada souhlasit s revizí postupu jmenování uvedeného v nařízení? Vím, že stejné odůvodnění uvádí, že pro následné jmenování předsedů by měla být ve zprávě zvážena možnost, aby Komise vypracovala seznam užšího výběru kandidátů. Rovněž vím, že článek 81 pravidel také umožňuje, aby byla revize vypracovaná Komisí zaslána Evropskému Parlamentu a Radě do 2. ledna 2014 a poté každé tři roky. To nám tedy umožní pravidla na základě praktických zkušeností včas zlepšit a v této souvislosti se těším na konstruktivní dialog mezi našimi orgány, který povede k budoucímu hodnocení. Paní předsedající, projevy, které tu zazněly z úst pana komisaře a mých, vycházely z našich kompetencí. Obdrželi jsme dopis od předsedy Hospodářského výboru a oba jsme se snažili zodpovědět otázky, které spadaly do našich příslušných kompetencí. Snažila jsem se vás přesvědčit, že zde existují záruky nezávislosti a že ve věci tvorby rozpočtu je úkolem Rady a Parlamentu, jelikož tyto orgány mají finanční zodpovědnost, zajistit, aby tyto orgány mohly fungovat. Z tohoto důvodu mi připadá, že zde existuje pro všechny orgány jasný společný úkol. Dopis, který dnes poslal předseda ECOFIN, ministr György Matolcsy, jako odpověď na dopis předsedy ECON z dnešního rána, byl napsán v tomto duchu a já věřím, že podobně jako pro Komisi bude i pro vás uspokojivou odpovědí. Rada a úřadující předsednictví toto plně podporují. Na to se dotazoval pan Gauzès a Komise odpověděla na problémy spadající do rámce jejích kompetencí. Proto doufám, že zítra už nebudou žádné překážky bránit Parlamentu ve schválení kandidátů a že se orgány dohledu budou moci konečně pustit do práce."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Lad mig først og fremmest besvare det spørgsmål, som blev stillet meget ofte i denne forhandling, nemlig om Rådet vil indvilge i at revidere udvælgelsesproceduren i forordningen? Jeg ved, at der med hensyn til de følgende udvælgelser af formænd i den samme betragtning er anført, at muligheden for at få en liste over kandidater udarbejdet af Kommissionen bør blive revurderet i en rapport. Jeg ved også, at der i forordningens artikel 81 er fastlagt bestemmelser om, at Kommissionens revision skal sendes til Parlamentet og Rådet senest den 2. januar 2014 og derefter hvert tredje år. Dette vil således give os en mulighed for at forbedre forordningen i god tid på baggrund af praktiske erfaringer, og i denne ånd ser jeg frem til en konstruktiv dialog mellem vores institutioner, som kan bane vejen for den fremtidige vurdering. Fru formand! Kommissærens og mit indlæg var baseret på vores respektive kompetencer. Vi har modtaget brevet fra formanden for Økonomi- og Valutaudvalget, og vi prøvede begge at besvare spørgsmål, der lå inden for vores respektive kompetenceområder. Jeg har forsøgt at overbevise Parlamentet om, at uafhængigheden er garanteret, og at de to institutioner med det økonomiske ansvar, nemlig Rådet og Parlamentet, ved budgetlægningen har til opgave at sikre, at disse institutioner er driftsklare. Efter min opfattelse er der således en klar opgavefordeling mellem og et utvetydigt engagement fra alle institutionernes side. Det brev, som formanden for ØKOFIN, hr. minister György Matolcsy, i dag har sendt som svar på det brev, som formanden for Økonomi- og Valutaudvalget, sendte i formiddags, blev skrevet i denne ånd, og jeg er sikker på, at medlemmerne vil anse det samt Kommissionens udtalelse for at være et tilfredsstillende svar. Rådet og formandskabet støtter det ubetinget. Dette var det spørgsmål, som hr. Gauzès stillede, og som Kommissionen besvarede med hensyn til de emner, der lå inden for dens kompetenceområde. Jeg håber derfor, at der efterfølgende ikke vil være hindringer for, at Parlamentet kan støtte kandidaterne i morgen, og at tilsynsmyndighederne endelig vil kunne tage fat på deres arbejde."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, lassen Sie mich zunächst auf die Frage antworten, die in dieser Debatte sehr häufig gestellt wurde: Ist der Rat bereit, das in der Verordnung festgelegte Ernennungsverfahren zu überdenken? Nun, ich weiß, dass es in derselben Erwägung hinsichtlich der zukünftigen Ernennungen der Vorsitzenden heißt, dass die Möglichkeit, eine Auswahlliste von der Kommission erstellen zu lassen, in einem Bericht geprüft werden soll. Ich weiß ebenfalls, dass Artikel 81 der Verordnung auch vorsieht, dass das Ergebnis der Prüfung durch die Kommission bis zum 2. Januar 2014 und anschließend alle drei Jahre dem Europäischen Parlament und dem Rat vorzulegen ist. Dadurch erhalten wir also die Möglichkeit, die Verordnung zur rechten Zeit auf der Grundlage praktischer Erfahrungen zu verbessern, und in diesem Sinne freue ich mich auf einen konstruktiven Dialog zwischen unseren Institutionen, um den Weg für die zukünftige Bewertung zu bereiten. . Frau Präsidentin, der Herr Kommissar und ich haben unsere Ausführungen im Rahmen unserer jeweiligen Zuständigkeiten vorgetragen. Wir haben das Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft erhalten, und wir haben beide versucht, Fragen zu beantworten, die in unseren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen. Ich habe versucht, Sie davon zu überzeugen, dass es Garantien für die Unabhängigkeit gibt, und bei der Aufstellung des Haushaltsplans ist es die Aufgabe des Rates und des Parlaments als den zwei Institutionen mit Verantwortung im Bereich der Finanzen, sicherzustellen, dass diese Institutionen über die für ihre Arbeit erforderlichen Mittel verfügen. Es scheint mir somit eine klare Aufgabenteilung und ein eindeutiges Engagement auf Seiten aller Institutionen zu geben. Das Schreiben, das heute vom Vorsitzenden des ECOFIN, Minister György Matolcsy, in Erwiderung auf das vom Vorsitzenden des ECOFIN heute Morgen versandten Schreibens verschickt wurde, ist in diesem Geiste verfasst, und ich bin mir sicher, dass Sie feststellen werden, dass es sich dabei, zusammen mit der Stellungnahme der Kommission, um eine zufriedenstellende Antwort handelt. Der Rat und der amtierende Ratsvorsitz unterstützen dies voll und ganz. Dies war die Frage von Herrn Gauzès, die die Kommission bezüglich der Themen in ihrem Zuständigkeitsbereich beantwortet hat. Ich hoffe daher, dass es jetzt für das Parlament keine Hindernisse mehr gibt, um die Bewerber morgen zu unterstützen, und dass die Aufsichtsbehörden endlich mit ihrer Arbeit beginnen können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου καταρχάς να απαντήσω στην πιο συχνή ερώτηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης: θα συμφωνήσει το Συμβούλιο να αναθεωρήσει τη διαδικασία διορισμού που προβλέπει ο κανονισμός; Γνωρίζω ότι στην ίδια αιτιολογική σκέψη αναφέρεται, για τους επόμενους διορισμούς προέδρων, ότι η δυνατότητα κατάρτισης πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων από την Επιτροπή πρέπει να αναθεωρηθεί βάσει έκθεσης. Γνωρίζω επίσης ότι το άρθρο 81 του κανονισμού προβλέπει τη διαβίβαση της αναθεώρησης της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 2 Ιανουαρίου 2014 και ακολούθως ανά τριετία. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε εγκαίρως τον κανονισμό, με βάση την πρακτική εμπειρία που θα αποκτηθεί εν τω μεταξύ, και σε αυτό το πνεύμα προσβλέπω σε εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για τη μελλοντική αξιολόγηση. Κυρία Πρόεδρε, η ομιλία μου και η ομιλία του κ. Επιτρόπου συντάχθηκαν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές μας. Λάβαμε την επιστολή της προεδρίας της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής και προσπαθήσαμε και οι δύο να απαντήσουμε στις ερωτήσεις με γνώμονα τις αντίστοιχες αρμοδιότητές μας. Προσπάθησα να σας πείσω ότι υπάρχουν εγγυήσεις ανεξαρτησίας και, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθήκον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, ως τα δύο όργανα με δημοσιονομικές αρμοδιότητες, είναι να μεριμνούμε για τη δυνατότητα λειτουργίας των οργάνων αυτών. Ως εκ τούτου, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει σαφής επιμερισμός καθηκόντων και αναμφίβολη δέσμευση από μέρους όλων των θεσμικών οργάνων. Η επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος του Συμβουλίου ECOFIN, υπουργός György Matolcsy, απαντώντας στην επιστολή της προεδρίας της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σήμερα το πρωί, συντάχθηκε στο ίδιο πνεύμα, και ευελπιστώ ότι, μαζί με τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εκτιμήσετε ότι αποτελεί ικανοποιητική απάντηση. Το Συμβούλιο και η Προεδρία του Συμβουλίου υποστηρίζουν πλήρως αυτή τη θέση. Αυτή ήταν η ερώτηση του κ. Gauzès, στην οποία απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητές της. Ελπίζω λοιπόν, μετά από αυτό, να μην εμποδιστεί το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αύριο τους υποψηφίους, και να μπορέσουν επιτέλους να ξεκινήσουν το έργο τους οι εποπτικές αρχές."@el10
"Madam President, honourable Members, first let me answer the question which came up very often in this debate: will the Council agree to review the appointment procedure in the regulation? Well I know that the same recital states, for the subsequent designations of the chairpersons, that the opportunity of having a shortlist drawn up by the Commission should be reviewed in a report. I also know that Article 81 of the regulation also makes provision for the review by the Commission to be sent to the European Parliament and the Council by 2 January 2014 and every three years thereafter. So this will give us an opportunity to improve the regulation in due time on the basis of practical experience, and in this spirit I look forward to a constructive dialogue between our institutions to pave the way for the future assessment. . Madam President, the speeches delivered by the Commissioner and me were framed by our respective competences. We received the letter of the Chair of the Economic Committee, and both of us tried to answer questions fitting into our respective competences. I tried to convince you that there are guarantees of independence and, in the creation of the budget, the task of the Council and Parliament, as the two institutions having financial responsibility, is to ensure that these institutions are in operating condition. As such, it seems to me that there is clear task sharing and unambiguous commitment on the part of all institutions. The letter sent today by the Chair of ECOFIN, Minister György Matolcsy, in reply to the letter sent by the Chair of ECON this morning, was written in this spirit, and I trust that, along with the Commission’s opinion, you will find it to be a satisfactory response. The Council and the Presidency-in-Office fully support this. This was the question of Mr Gauzès, which the Commission answered regarding the topics within its competence. I therefore hope that, after this, there will be no obstacles to Parliament supporting the candidates tomorrow, and the supervisory authorities will finally be able to commence their work."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar me gustaría responder a la pregunta que ha surgido muy a menudo en este debate: ¿acordará el Consejo revisar el procedimiento de nombramiento en el reglamento? Bueno, sé que el mismo considerando expresa, en las subsiguientes designaciones de presidentes, que la oportunidad de tener una lista elaborada por la Comisión se debería revisar en un informe. También sé que el artículo 91 del reglamento también presenta una proposición sobre la revisión por parte de la Comisión que se enviará al Parlamento Europeo antes del 2 de enero de 2014 y cada tres años a partir de entonces. Así que esto nos ofrecerá la oportunidad de mejorar la regulación a su debido tiempo sobre la base de la experiencia práctica, y en este espíritu estoy deseando entablar una conversación entre nuestras instituciones para allanar el camino para futuras valoraciones. . Señora Presidenta, los discursos pronunciados por el señor Comisario y por mí han sido formulados por nuestras respectivas competencias. Hemos recibido la carta de la presidenta del Comité Económico y ambos hemos intentado responder a preguntas ajustándonos a nuestras respectivas competencias. He intentado convencerles de que hay garantías de independencia y, en la creación del presupuesto, de que la tarea del Consejo y el Parlamento, como las dos instituciones con responsabilidad financiera, es asegurar que dichas instituciones estén en funcionamiento. Y me parece que está claro que hay tareas que compartir y un compromiso inequívoco por parte de todas las instituciones. La carta enviada hoy por el Presidente del Consejo de Economía y Finanzas, el Ministro György Matolcsy, en respuesta a la carta enviada esta mañana por la Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, se ha escrito con este espíritu, y yo confío en que, junto con la opinión de la Comisión, considerarán que es una respuesta satisfactoria. El Consejo y la Presidenta en ejercicio la respaldan plenamente. Esta ha sido la pregunta del señor Gauzès, a la que la Comisión ha respondido en relación a los temas que se encontraban en su ámbito de competencias. Por eso espero que, después de esto, no haya obstáculos para que el Parlamento respalde a los candidatos mañana, y las autoridades de supervisión puedan finalmente comenzar a hacer su trabajo."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed! Lubage mul alustuseks vastata ühele küsimusele, mis kerkis sel arutelul väga sageli esile: kas nõukogu oleks nõus määruses sätestatud ametisse nimetamise menetluse läbi vaatama? Minu teada on samas põhjenduses öeldud järgmiste eesistujate ametisse nimetamise kohta, et komisjoni kandidaatide nimekirja koostamise vajadus tuleks läbi vaadata koostatavas aruandes. Tean ka seda, et selle määruse artikli 81 kohaselt saadab komisjon hiljemalt 2. jaanuariks 2014. aastal ning pärast seda iga kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. See annab meile võimaluse parandada määrust õigel ajal, võttes aluseks praktilised kogemused. Selles vaimus jään ootama meie institutsioonide edasiviivat dialoogi, et sillutada tee tulevaste hinnangute tarvis. Austatud juhataja! Voliniku ja minu sõnavõtu puhul sai määravaks meie pädevus. Saime majanduskomisjoni esimehe kirja ja me mõlemad püüdsime vastata küsimustele, lähtudes oma pädevusest. Püüdsin teid veenda, et sõltumatuse kindlustamiseks on olemas tagatised ning et eelarve koostamisel on nõukogu ja Euroopa Parlamendi kui kahe rahaliselt vastutava institutsiooni ülesanne tagada, et need asutused oleksid tegutsemisvalmis. Seega tundub mulle, et ülesanded ja kohustused on kõikide institutsioonide vahel selgelt ja üheselt ära jaotatud. Kiri, mille saatis täna ECOFINi eesistuja minister György Matolcsy vastusena ECONi esimehe tänahommikusele kirjale, koostati just selle vaimus ja ma usun, et koos komisjoni arvamusega jääte selle vastusega rahule. Nõukogu ja eesistujariik toetavad seda täielikult. See oli Jean-Paul Gauzès’ küsimus, millele komisjon vastas oma pädevusvaldkonna raames. Seetõttu loodan, et pärast seda ei takista Euroopa Parlamenti enam mitte miski toetamast homme kandidaate ja järelevalveasutused saavad lõpuks ometi oma tööga pihta hakata."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluan ensin vastata kysymykseen, joka tuli esiin erittäin usein tässä keskustelussa: suostuuko neuvosto tarkistamaan asetuksen nimitysmenettelyä? Tiedän, että samassa johdanto-osan kappaleessa todetaan puheenjohtajien nimitysten osalta, että myöhempiä nimityksiä varten olisi tarkasteltava kertomuksessa, onko tarpeen, että komissio laatii lopullisen ehdokasluettelon. Tiedän myös, että asetuksen 81 artiklassa säädetään myös, että komission kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 2. tammikuuta 2014 ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein. Tämä siis antaa meille tilaisuuden parantaa asetusta aikanaan käytännön kokemusten perusteella, ja tässä hengessä toivon rakentavan vuoropuhelun toimielintemme välillä tasoittavan tietä tulevalle arvioinnille. . Arvoisa puhemies, puheet, jotka komission jäsen ja minä pidimme, perustuivat meidän molempien toimivaltuuksiin. Saimme talousvaliokunnan puheenjohtajan kirjeen, ja me molemmat pyrimme vastaamaan toimivaltaamme kuuluviin kysymyksiin. Minä pyrin vakuuttamaan teidät siitä, että riippumattomuus on taattu, ja talousarviota laadittaessa neuvoston ja parlamentin tehtävä taloudellisen vastuun jakavina toimieliminä on varmistaa, että nämä toimielimet ovat toimintavalmiita. Näin ollen tehtävät on mielestäni jaettu selkeästi kaikkien toimielinten välillä, ja ne ovat epäilemättä sitoutuneita asiaan. Ecofin-neuvoston puheenjohtajan ministeri György Matolcsyn tänään lähettämä kirje, joka oli vastaus talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajan tänä aamuna lähettämään kirjeeseen, kirjoitettiin tässä hengessä, ja luotan siihen, että katsotte sen yhdessä komission kannan kanssa olevan tyydyttävä vastaus. Neuvosto ja puheenjohtajavaltio antavat tälle täyden tukensa. Tämä oli parlamentin jäsen Gauzèsin kysymys, johon komissio vastasi toimivaltaansa kuuluvien seikkojen osalta. Toivon siksi, ettei mikään tämän jälkeen estä parlamenttia tukemasta ehdokkaita huomenna ja että valvontaviranomaiset pääsevät vihdoin aloittamaan työnsä."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d’abord de répondre à une question qui est revenue très souvent au cours de ce débat: le Conseil va-t-il accepter de réviser la procédure de nomination du règlement? Eh bien, je sais que, selon le même considérant, en ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l’utilité de disposer d’une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans un rapport. Je sais aussi que l’article 81 du règlement prévoit également que le réexamen de la Commission soit envoyé au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 2 janvier 2014 et tous les trois ans par la suite. Cela nous donnera donc l’occasion d’améliorer le règlement en temps voulu, sur la base de l’expérience pratique et, dans cet esprit, je me réjouis d’entamer un dialogue constructif entre nos institutions afin d’ouvrir la voie à la future évaluation. Madame la Présidente, l’intervention du commissaire et la mienne étaient définies par nos compétences respectives. Nous avons reçu la lettre de la présidence du Comité économique, et nous avons tous deux tenté de répondre aux questions qui relevaient de nos compétences respectives. J’ai essayé de vous convaincre qu’il existait des garanties d’indépendance et, lors de l’établissement du budget, la tâche du Conseil et du Parlement, les deux institutions qui assument la responsabilité financière, est de veiller à ce que ces institutions soient opérationnelles. En conséquence, il me semble que le partage des tâches est clair et que l’engagement de la part de toutes les institutions est sans équivoque. La lettre envoyée aujourd’hui au président du Conseil ECOFIN, le ministre György Matolcsy, en réponse à la lettre envoyée par le président de la commission ECON ce matin, a été écrite dans cet esprit, et je suis sûre que, avec l’opinion de la Commission, vous jugerez qu’il s’agit d’une réponse satisfaisante. Le Conseil et la Présidence en exercice la soutiennent totalement. C’était la question de M. Gauzès, à laquelle la Commission a répondu sur les points qui relèvent de sa compétence. J’espère donc qu’après cela, il n’y aura pas d’obstacles au soutien du Parlement aux candidats demain, et que les autorités de surveillance pourront enfin se mettre au travail."@fr8
"Signora Presdiente, onorevoli deputati, permettetemi di rispondere innanzi tutto a una domanda che è emersa a più riprese durante la discussione: acconsentirà il Consiglio a rivedere la procedura di nomina definita dal regolamento? So che quello stesso considerando prevede la stesura di una relazione, prima della nomina dei successivi presidenti, al fine di riesaminare l’opportunità di un elenco ristretto redatto dalla Commissione. So inoltre che l’articolo 81 dispone la presentazione della revisione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 2 gennaio 2014 e, in seguito, con cadenza triennale. Avremo così l’opportunità di migliorare tempestivamente la normativa sulla base dell’esperienza pratica; in questo spirito, guardo con favore a un dialogo costruttivo tra le istituzioni che spiani la strada alla futura valutazione. Signora Presidente, il mio intervento e quello del Commissario sono da inquadrarsi entro le nostre rispettive competenze. Facendo seguito alla lettera del presidente della commissione per i problemi economici e monetari, ciascuno di noi ha cercato di rispondere ai quesiti che ricadevano nelle proprie attribuzioni. Per parte mia, ho cercato di persuadervi dell’esistenza di garanzie di indipendenza. Quanto alla predisposizione del bilancio, spetta al Consiglio e del Parlamento, le due istituzioni dotate di competenze in materia, assicurare che le nuove istituzioni siano messe in condizione di operare; mi sembra dunque che vi sia una chiara divisione dei compiti e un impegno inequivocabile da parte di tutte le istituzioni. La lettera inviata in data odierna dal Presidente dell’Ecofin, il Ministro Matolcsy, in risposta alla comunicazione di questa mattina del presidente dell’ECON è stata elaborata in questo spirito. Confido che, insieme con il parere della Commissione, questa sia per voi una reazione sufficiente. Il Consiglio e la Presidenza in carica sostengono appieno tale esercizio. Questa era la domanda dell’onorevole Gauzès, a cui la Commissione ha risposto per la parte di propria competenza. Mi auguro dunque che, alla luce di tali iniziative, non sussistano ostacoli all’approvazione dei candidati da parte del Parlamento domani e che le autorità di vigilanza possano finalmente iniziare i propri lavori."@it12
"Gerb. Pirmininke, garbieji Parlamento nariai, iš pradžių leiskite man atsakyti į šiose diskusijoje labai dažnai iškilusį klausimą: ar Taryba pritars, kad būtų persvarstyta reglamente nustatyta skyrimo procedūra? Man žinoma, kad kai kurios nuostatos dėl tolesnio pirmininkų skyrimo, pagal kurias Komisija pateikia galutinį kandidatų sąrašą, turėtų ilgainiui būti persvarstytos. Aš taip pat žinau, kad reglamento 81 straipsnyje taip pat yra įtvirtinta nuostata, kad persvarstomas nuostatas Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti iki 2014 m. sausio 2 d., o vėliau – kas trejus metus. Tad tai mums suteiks progą laiku pataisyti reglamentą, remiantis praktine patirtimi, todėl laukiu konstruktyvaus mūsų institucijų dialogo, kad galėtume pasirengti būsimam vertinimui. . Gerb. Pirmininke, Komisijos narys ir aš kalbėjome atsižvelgdami į atitinkamas savo kompetencijas. Mes gavome Ekonomikos komiteto pirmininko raštą ir abu stengėmės atsakyti į klausimus, atitinkančius mūsų atitinkamas kompetencijas. Stengiausi jus įtikinti nepriklausomumo garantija ir tuo, kad sudarant biudžetą užduotis tenka Tarybai ir Parlamentui, turintiems finansinę atsakomybę užtikrinti, kad šios institucijos veiktų. Todėl man regis, kad visos institucijos turi aiškiai pasidalyti užduotis ir įsitraukti į šiuos reikalus. Šiandien išsiųstas ECOFIN pirmininko, ministro György Matolcsy, raštas, kuriuo atsakoma į šį rytą gautą ECON pirmininko raštą, buvo parašytas laikantis tokių principų, ir aš esu įsitikinusi, kad, kartu su Komisijos nuomone, jus šis atsakymas patenkins. Komisija ir pirmininkaujanti šalis tai visiškai palaiko. Šį klausimą iškėlė J.-P. Gauzès , kuriam Komisija atsakė pagal savo kompetenciją. Todėl aš tikiu, kad po šių atsakymų Parlamentas neturės kliūčių rytoj paremti kandidatus, o priežiūros institucijos galiausiai galės pradėti savo darbą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti! Vispirms ļaujiet man atbildēt uz jautājumu, kas atskanēja ļoti bieži šajās debatēs: vai Padome piekritīs pārskatīt iecelšanas procedūru regulā? Teiksim tā, es zinu, ka minētais apsvērums par priekšsēdētāju turpmāko iecelšanu nosaka, ka ziņojumā būtu jāpārskata iespēja Komisijai izveidot īsu sarakstu. Es zinu arī, ka regulas 81. pants arī paredz Komisijas pārskatu nosūtīt uz Eiropas Parlamentu un Padomi līdz 2014. gada 2. janvārim un pēc tam reizi trijos gados. Tādējādi tas dos mums iespēju uzlabot regulu pienācīgā laikā, pamatojoties uz praktisku pieredzi, un šādā noskaņā es gaidu konstruktīvu dialogu iestāžu starpā, lai bruģētu ceļu turpmākajam novērtējumam. . Priekšsēdētājas kundze! Komisāra runa un mana runa tika strukturēta atbilstīgi katra kompetencei. Mēs saņēmām Ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vēstuli, un mēs abi mēģinājām atbildēt uz jautājumiem atbilstīgi savai attiecīgajai kompetencei. Es mēģināju pārliecināt jūs, ka ir neatkarības garantijas un ka budžeta izstrādē Padomes un Parlamenta kā divu ar finanšu atbildību apveltītu iestāžu uzdevums ir nodrošināt to, ka šīs iestādes ir spējīgas darboties. Tādēļ man liekas, ka ir skaidra visu iestāžu kopīgu pienākumu uzņemšanās un nepārprotamas saistības. Vēstule, ko šodien nosūtīja priekšsēdētājs ministrs atbildot uz vēstuli, ko priekšsēdētājs nosūtīja šorīt, tika rakstīta šādā garā, un es ticu, ka kopā ar Komisijas atzinumu jūs uzskatīsiet to par apmierinošu atbildi. Padome un prezidentūra pilnīgi to atbalsta. Tas bija kunga jautājums, uz ko Komisija deva atbildi par savas kompetences tematiem. Tāpēc es ceru, ka pēc tam vairs nebūs šķēršļu Parlamenta rītdienas atbalstam kandidātiem un uzraudzības iestādes beidzot varēs sākt savu darbu."@lv13
"Madam President, honourable Members, first let me answer the question which came up very often in this debate: will the Council agree to review the appointment procedure in the regulation? Well I know that the same recital states, for the subsequent designations of the chairpersons, that the opportunity of having a shortlist drawn up by the Commission should be reviewed in a report. I also know that Article 81 of the regulation also makes provision for the review by the Commission to be sent to the European Parliament and the Council by 2 January 2014 and every three years thereafter. So this will give us an opportunity to improve the regulation in due time on the basis of practical experience, and in this spirit I look forward to a constructive dialogue between our institutions to pave the way for the future assessment. A biztos úr és az én felszólalásomat az határozta meg, hogy kinek mi a hatásköre. Megkaptuk a Gazdasági Bizottság elnök asszonyának levelét, és mindenki a saját hatáskörébe illő kérdéseket igyekezett megválaszolni. Igyekeztem önöket meggyőzni arról, hogy a függetlenségre megvannak a garanciák, és a Tanácsnak és a Parlamentnek, mint a pénzügyi felelősséggel rendelkező két intézménynek a költségvetés megalkotásában a feladata, hogy gondoskodjon ezen intézményeknek a működőképességéről. Világos tehát a munkamegosztás, és egyértelmű az elkötelezettség, úgy látom, minden intézmény részéről. Ebben a szellemben készült az a levél, amelyet az ECOFIN elnöke, Matolcsy György miniszter úr küldött ma válaszul a ma reggeli ECON bizottsági elnök asszonyos levélre, és abban bízom, hogy a bizottság véleményével együtt önök ezt kielégítő válasznak tekintik. A Tanács, a soros elnökség azt teljes mértékben támogatja. Ez volt Gauzès képviselő úrnak a kérdése, amit a bizottság az ő illetékességi körébe tartozó témákban mondott. Úgyhogy én abban bízom, hogy ezek után nem lesz akadálya annak, hogy holnap a Parlament a jelölteket támogassa, és végre a felügyeleti hatóságok munkához láthassanak."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden, laat mij om te beginnen de vraag beantwoorden die tijdens dit debat heel vaak is gesteld: gaat de Raad ermee akkoord dat de benoemingsprocedure in de verordening wordt geëvalueerd? Ik weet dat in dezelfde overweging staat dat, met het oog op de latere aanwijzingen van de voorzitters, de mogelijkheid om de Commissie een beperkte lijst te laten opstellen, in een verslag moet worden getoetst. Ik weet ook dat artikel 81 van de verordening erin voorziet dat de evaluatie door de Commissie uiterlijk op 2 januari 2014, en daarna eens in de drie jaar, wordt ingediend bij het Europees Parlement en de Raad. Dit geeft ons dus de kans om de verordening te zijner tijd te verbeteren op basis van de ervaringen in de praktijk. In die geest zie ik uit naar een constructieve dialoog tussen onze instellingen om de weg te effenen voor de komende evaluatie. De toespraken van de commissaris en van mij werden ingegeven door onze bevoegdheden. We hebben de brief van de voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken ontvangen, en allebei geprobeerd de vragen te beantwoorden die pasten bij onze bevoegdheid. Ik heb geprobeerd u ervan te overtuigen dat de garanties voor onafhankelijkheid bestaan, en bij het opstellen van de begroting is het de taak van de Raad en het Parlement, als de twee instellingen met financiële verantwoordelijkheid, ervoor te zorgen dat deze instellingen kunnen functioneren. De werkverdeling is dus duidelijk en het engagement van alle instellingen is mijns inziens eenduidig. De brief die de voorzitter van ECOFIN, minister György Matolcsy, vandaag als antwoord heeft gestuurd op de brief die de voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken vanmorgen heeft verstuurd, is in deze geest geschreven, en ik vertrouw erop dat u dit in combinatie met de mening van de Commissie een bevredigend antwoord vindt. De Raad en het fungerende voorzitterschap staan hier volledig achter. Dit was de vraag van de heer Gauzès en de Commissie heeft geantwoord op de daarin aan de orde gestelde thema’s, voor zover die onder haar bevoegdheden vielen. Ik vertrouw er dus op dat er nu geen belemmeringen meer zullen zijn voor het Parlement om morgen steun te geven aan de kandidaten en de toezichthoudende autoriteiten eindelijk aan het werk te zetten."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Po pierwsze, chcę odpowiedzieć na pytanie, które pojawiało się często w tej debacie: czy Rada zgodzi się na przegląd procedury nominacji określonej w rozporządzeniu? No cóż, wiem, że ten sam motyw stanowi, iż w odniesieniu do wyznaczania kolejnych prezesów możliwość sporządzenia krótkiej listy kandydatów przez Komisję powinna zostać poddana przeglądowi w sprawozdaniu. Wiem także, że art. 81 rozporządzenia przewiduje przekazanie sprawozdania Komisji Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 2 stycznia 2014 r., a następnie co trzy lata. Daje to nam możliwość udoskonalenia rozporządzenia w swoim czasie w oparciu o doświadczenia praktyczne, i w tym duchu liczę na konstruktywny dialog pomiędzy naszymi instytucjami, który utoruje drogę dla przyszłej oceny. . Pani Przewodnicząca! Wystąpienia pana komisarza i moje odzwierciedlały nasze indywidualne kompetencje. Otrzymaliśmy pismo przewodniczącego Komisji Gospodarczej i oboje staraliśmy się odpowiedzieć na pytania wchodzące w zakres naszych kompetencji. Starałam się przekonać Państwa, że istnieją gwarancje niezależności, a przy tworzeniu budżetu zadaniem Rady i Parlamentu, jako dwóch instytucji posiadających kompetencje finansowe, będzie dopilnowanie, by przedmiotowe instytucje były w stanie funkcjonować. W związku z tym wydaje mi się, że istnieje wyraźny podział zadań i jednoznaczne zaangażowanie ze strony wszystkich instytucji. Pismo przesłane dzisiaj przez przewodniczącego ECOFIN, pana ministra György’ego Matolcsy, w odpowiedzi na pismo wysłane dzisiaj rano przez przewodniczącego ECON, zostało zredagowane w tym duchu. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku opinii Komisji uznacie je Państwo za zadawalającą odpowiedź. Rada i urzędująca prezydencja popierają je w pełni. Było to pytanie zadane przez pana Gauzèsa, na które Komisja udzieliła odpowiedzi w odniesieniu do tematów wchodzących w zakres jej kompetencji. Mam zatem nadzieję, że nie będzie przeszkód, by Parlament poparł jutro kandydatów, a organy nadzoru były wreszcie w stanie rozpocząć swoją pracę."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, permitam-me responder à pergunta formulada muitas vezes ao longo deste debate: o Conselho concorda com a revisão do procedimento de nomeação do regulamento? Bem sei que o mesmo considerando estipula, para as nomeações subsequentes dos presidentes, que a oportunidade de dispor de uma lista elaborada pela Comissão deverá ser revista num relatório. Sei também que o artigo 81.º do regulamento prevê uma análise da Comissão, que será enviada ao Parlamento Europeu e ao Conselho até 2 de Janeiro de 2014 e repetida cada três anos subsequentes. Portanto teremos oportunidade de melhorar a regulamentação em tempo útil, com base na experiência adquirida, e nesse espírito aguardo um diálogo construtivo entre as nossas instituições para preparar o caminho para uma futura avaliação. . Senhora Presidente, as declarações proferidas pelo Senhor Comissário e por mim mesma enquadram-se nas nossas competências respectivas. Recebemos a carta do Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e ambos tentámos responder às perguntas formuladas na óptica das nossas competências respectivas. Pela minha parte, esforcei-me por convencer o Parlamento de que existem garantias de independência e, na elaboração do orçamento, a tarefa do Conselho e do Parlamento, as duas instituições com responsabilidade financeira, consiste em assegurar condições de funcionamento para estas novas autoridades. Como tal, parece-me haver uma partilha clara de tarefas e um compromisso inequívoco por parte de todas as instituições. A carta enviada hoje pelo Presidente do ECOFIN, Ministro György Matolcsy, em resposta à carta do Presidente da Comissão ECON, esta manhã, foi redigida neste espírito, e estou confiante de que, tal como no parecer da Comissão, o Parlamento a interpretará como uma resposta satisfatória. O Conselho e a Presidência em exercício estão inteiramente de acordo com ela. Trata-se da pergunta do deputado Gauzès, a que a Comissão respondeu no âmbito dos temas que são da sua competência. Desta forma, espero que amanhã não restem mais obstáculos que impeçam o Parlamento de aprovar os candidatos, e que as autoridades de supervisão possam finalmente iniciar seu trabalho."@pt17
"Doamnă președintă, onorabili deputați, mai întâi permiteți-mi să răspund întrebării care a apărut foarte des în cadrul acestei dezbateri: va fi de acord Consiliul să revizuiască procedura de numire din regulament? Ei bine, știu că același considerent prevede, pentru numirile ulterioare ale președinților, ca oportunitatea de a avea o listă de finaliști întocmită de Comisie să fie verificată prin intermediul unui raport. De asemenea, știu că articolul 81 din regulament prevede, de asemenea, ca revizuirea efectuată de Comisie să fie trimisă Parlamentului European și Consiliului până la 2 Ianuarie 2014 și la fiecare trei ani după aceea. Așadar, această dispoziție ne va oferi ocazia de a îmbunătăți regulamentul în timp util pe baza experienței practice și, în acest spirit, aștept cu nerăbdare un dialog constructiv între instituțiile noastre pentru a deschide calea pentru viitoarea evaluare. . Doamnă președintă, discursurile ținute de domnul comisar și de către mine s-au limitat la competențele noastre. Am primit scrisoarea președintelui Comisiei economice și am încercat să răspundem întrebărilor care țin de competența noastră. Am încercat să vă conving că există garanții ale independenței și, în crearea bugetului, sarcina Consiliului și a Parlamentului, în calitatea lor de cele două instituții care au responsabilitate financiară, este de a se asigura că aceste instituții sunt funcționale. Așadar, mi se pare că există o împărțire clară a sarcinilor și un angajament lipsit de ambiguitate din partea tuturor instituțiilor. Scrisoarea trimisă astăzi de președintele ECOFIN, domnul ministru György Matolcsy, ca răspuns la scrisoarea trimisă de președintele ECON în această dimineață, a fost scrisă în acest spirit, și am încredere că veți considera că reprezintă, împreună cu opinia Comisiei, un răspuns satisfăcător. Consiliul și președinția în exercițiu sprijină pe deplin această inițiativă. Aceasta a fost întrebarea domnului Gauzès, la care Comisia a răspuns în ceea ce privește subiectele care țin de competența sa. Prin urmare, sper că după această dezbatere nu vor exista obstacole pentru candidații sprijiniți de Parlament mâine și că autoritățile de supraveghere vor putea în sfârșit să-și înceapă activitatea."@ro18
"Dovoľte mi najprv odpovedať na otázku, ktorá v tejto rozprave zaznela veľmi často: bude Rada súhlasiť s preskúmaním postupu vymenovania v nariadení? Viem, že v rovnakom ustanovení je uvedené, že sa má v správe preskúmať možnosť, že by Komisia vypracúvala užšie zoznamy pre nasledujúce menovania predsedov. Tiež viem, že v článku 81 nariadenia je tiež ustanovené, že Komisia musí vykonať preskúmanie, ktoré pošle Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 2. januára 2014 a následne každé tri roky. To nám poskytne príležitosť v stanovenom termíne zlepšiť nariadenie na základe praktických skúseností a v tomto duchu sa teším na konštruktívny dialóg medzi našimi inštitúciami, ktorý pripraví cestu pre budúce posúdenie. Vystúpenie pána komisára a moje vystúpenie boli poznačené našimi príslušnými kompetenciami. Dostali sme list predsedu hospodárskeho výboru a obidvaja sme sa snažili odpovedať na otázky patriace do našich príslušných oblastí kompetencií. Snažila som sa vás presvedčiť, že existujú záruky nezávislosti a že pri tvorbe rozpočtu je úlohou Rady a Parlamentu ako dvoch inštitúcií s finančnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby tieto inštitúcie mohli fungovať. V tejto súvislosti mám pocit, že máme jasné rozdelenie úloh a jednoznačný záväzok všetkých inštitúcií. List, ktorý dnes poslal predseda Rady ECOFIN minister György Matolcsy ako odpoveď na list, ktorý predseda Výboru pre hospodárske a menové veci poslal dnes ráno, bol napísaný v tomto duchu a ja verím, že to budete spoločne s názorom Komisie považovať za uspokojivú odpoveď. Rada a úradujúce predsedníctvo to plne podporujú. To bola otázka pána Gauzèsa, na ktorú Komisia odpovedala, pokiaľ išlo o témy v rámci jej kompetencií. Preto dúfam, že po tomto nebude nič prekážať tomu, aby Parlament zajtra podporil kandidátov, a orgány dohľadu budú môcť konečne začať pracovať."@sk19
". Gospa predsednica, spoštovani poslanci, dovolite mi, da najprej odgovorim na vprašanje, ki se je v tej razpravi zelo pogosto pojavilo: ali se bo Svet strinjal s pregledom postopka imenovanja v uredbi? Dobro vem, da ista določba navaja za nadaljnja imenovanja predsednikov, da bi bilo treba možnost, da Komisija izdela ožji seznam, pregledati v poročilu. Prav tako vem, da člen 81 te uredbe določa tudi, da mora biti pregled Komisije poslan Evropskemu parlamentu in Svetu do 2. januarja 2014 in nato vsaka tri leta. To nam bo torej dalo možnost za pravočasno izboljšanje uredbe na podlagi praktičnih izkušenj in v tem duhu se veselim konstruktivnega dialoga med našimi institucijami za tlakovanje poti prihodnjim ocenam. . Gospa predsednica, govori, ki sva jih podala s komisarjem, so bili zasnovani na podlagi najinih pristojnosti. Prejela sva pismo predsednika ekonomskega odbora in oba sva poskušala odgovoriti na vprašanja, ki spadajo v najine pristojnosti. Poskušala sem vas prepričati, da obstajajo jamstva za neodvisnost in da je pri ustvarjanju proračuna naloga Sveta in Parlamenta kot dveh institucij, ki imata finančno odgovornost, da zagotovita delovanje teh institucij. Tako se mi zdi, da obstaja jasna delitev nalog in nedvoumna zavezanost vseh institucij. Pismo, ki ga je danes poslal predsednik Sveta Ecofin, minister György Matolcsy, v odgovor na pismo, ki ga je danes zjutraj poslal predsednik odbora ECON, je bilo napisano v tem duhu in verjamem, da boste skupaj z mnenjem Komisije ugotovili, da je to zadovoljiv odziv. Svet in predsedujoči to v celoti podpirata. To je bilo vprašanje gospoda Gauzèsa, na katerega je Komisija odgovorila glede tem, ki so v njeni pristojnosti. Zato upam, da po tem ne bo več ovir, da Parlament jutri podpre kandidate, nadzorni organi pa bodo lahko končno začeli s svojim delom."@sl20
"Fru talman, ärade ledamöter! Till att börja med vill jag besvara den fråga som ställts mycket ofta i denna debatt: kommer rådet att gå med på att se över tillsättningsförfarandet i förordningen? Jag vet att det i samma skäl står, när det gäller senare utnämningar av ordförandena, att möjligheten att en slutlista upprättas av kommissionen bör ses över i en rapport. Jag vet också att artikel 81 i förordningen även innehåller bestämmelser om att kommissionens översyn ska sändas till Europaparlamentet och rådet senast den 2 januari 2014 och vart tredje år därefter. Det ger oss alltså en möjlighet att så småningom förbättra förordningen med utgångspunkt i praktiska erfarenheter, och i den andan ser jag fram emot en konstruktiv dialog mellan våra institutioner för att bana vägen för den kommande bedömningen. Fru talman! Kommissionsledamotens och mitt eget anförande präglades av vår respektive behörighet. Vi fick skrivelsen från ordföranden för utskottet för ekonomi och valutafrågor, och vi försökte båda besvara frågor som omfattas av vår respektive behörighet. Jag försökte övertyga er om att det finns garantier för oberoende, och vid utarbetandet av budgeten har rådet och parlamentet – som de två institutionerna med budgetansvar – i uppgift att se till att dessa institutioner är driftsdugliga. Enligt min mening tycks det finnas det en tydlig uppgiftsfördelning och ett entydigt engagemang från alla institutioners sida. Den skrivelse som i dag sänts av Ekofinrådets ordförande minister György Matolcsy, som svar på den skrivelse som skickades av ordföranden för utskottet för ekonomi och valutafrågor i morse, skrevs i den andan, och jag hoppas att ni kommer att se den, tillsammans med kommissionens yttrande, som ett nöjaktigt svar. Rådet och ordförandeskapet stöder detta till fullo. Det här var Jean-Paul Gauzès fråga, som kommissionen besvarade när det gäller de ämnen som tillhör dess behörighet. Jag hoppas därför att det efter detta inte finns några hinder för att parlamentet ska kunna stödja kandidaterna i morgon, så att tillsynsmyndigheterna äntligen kan inleda sin verksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Enikő Győri,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
"G. Matolcsy"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph