Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-237-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.17.3-237-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je ne vais pas être très long puisque je me suis exprimé le plus sincèrement et le plus clairement possible en pesant chacun des mots de ma déclaration, qui va d’ailleurs être confirmée par écrit dans une lettre que nous avons cosignée avec le vice-président Šefčovič pour que les choses soient extrêmement claires. Je voudrais simplement, en écho à chacune de vos interventions et en vous en remerciant, évoquer trois sujets. D’abord, l’indépendance et l’autorité des présidents des autorités. Je suis très heureux de l’engagement total – qui ne me surprend pas – du Parlement, qui rejoint d’ailleurs celui de la Commission, pour faire respecter durablement et défendre cette indépendance et cette autorité. C’est essentiel et c’est ce qui compte pour l’avenir si l’on a en mémoire la multitude des tâches et la gravité des tâches que ces autorités vont affronter. Tout à l’heure, on évoquait la question des agences de notation ou des ; voilà des sujets sur lesquels nous allons avoir besoin des autorités et de leur crédibilité. Voilà le premier point que je voulais rappeler, sur lequel le Parlement et, naturellement, la Commission peuvent marquer un accord et j’espère – je le pense aussi – le Conseil. Le deuxième point est celui de la procédure de choix. Mesdames et Messieurs, cette procédure – je me souviens des discussions dans les trilogues – a fait l’objet de nombreux débats et finalement d’un accord des colégislateurs. Elle est ce qu’elle est et elle a sans doute des défauts. J’ai moi-même évoqué la clause de rendez-vous pour l’améliorer. Je n’ai pas de raison – je le dis en conscience devant vous – de penser qu’elle n’a pas permis de désigner de bons candidats. Je n’ai pas de raison de faire un procès d’intention aux candidats qui ont été choisis. J’ai moi-même pris la responsabilité en conscience sur les qui m’ont été communiquées, après avoir rencontré personnellement chacun des candidats, d’établir un ordre, selon ce qui me paraissait, en conscience, le plus utile et le plus crédible. Mais nous nous sommes fondés, pour trouver ces bons candidats, sur les listes qui nous ont été fournies et les candidatures telles qu’elles se sont exprimées, deux cent soixante-quinze candidatures issues des États membres, issues des autorités de régulation. Nous avons une clause de rendez-vous pour améliorer ces procédures, qui, sans doute, peuvent l’être, mais je veux dire en conscience qu’en ce qui me concerne, je n’ai pas de raison de dire ou de penser que nous n’avons pas désigné de bons candidats, capables d’être à la hauteur de leur responsabilité. Enfin, il y a un troisième point, que plusieurs d’entre vous ont exprimé, qui est celui du niveau de représentation des autorités. La Commission n’aura de cesse de s’assurer que cette représentation est pleinement conforme au règlement, au meilleur niveau. Je remercie d’ailleurs très sincèrement sur ce point, qui est aussi une des clés de la crédibilité, le Parlement européen de nous soutenir sur ce sujet tout à fait essentiel. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je voulais dire avant une nuit qui doit porter conseil comme cela a été dit, ce que je voulais vous donner comme assurance, comme souci – que je veux exprimer personnellement au nom de tous les commissaires – de vigilance pour que nous fassions réussir ces autorités dans la perspective d’une vraie supervision européenne, qui, je le dis aussi, ne vient pas se substituer aux autorités de supervision nationale mais qui va les faire mieux travailler ensemble, qui aura ses pouvoirs propres face à des enjeux, à des à des risques qui sont évidemment aujourd’hui transnationaux. Nous avions besoin, et nous avons, grâce à vous, en grande partie aujourd’hui, ces trois écrans radars, ces trois autorités en plus du Conseil du risque systémique. Il faut maintenant, Mesdames et Messieurs les députés, que tout le monde se mette rapidement au travail parce que, franchement, j’observe que les marchés vont très vite – beaucoup plus vite que nous, dans le temps de la démocratie qui est le nôtre – et il faut que les autorités travaillent très vite."@fr8
lpv:translated text
". Paní předsedající, budu stručný, protože jsem se už vyjádřil s maximální upřímností a jasností. Velmi pečlivě jsem vážil každé slovo svého prohlášení, které bude písemně potvrzeno dopisem, který jsem podepsal spolu s místopředsedou Šefčovičem, aby všechno bylo naprosto jasné. V odpovědi na vaše projevy, za něž vám děkuji, bych se chtěl zmínit o třech otázkách. První z nich se týká nezávislosti a pravomoci předsedů těchto orgánů. Těší mne, byť nepřekvapuje, naprosté zaujetí Parlamentu pro tuto otázku. Komise tento postoj sdílí a je odhodlána tuto nezávislost a pravomoc hájit a zajistit jejich respektování. Jde o klíčový problém a právě toto je důležité pro budoucnost, uvědomíme-li si, s jakým množstvím závažných úkolů se tyto orgány budou potýkat. Byla zmíněna otázka ratingových agentur a zátěžových testů. Právě v těchto otázkách budeme potřebovat tyto orgány a jejich důvěryhodnost. To je první věc, kterou jsem chtěl zdůraznit, na ní se samozřejmě shodnou Parlament a Komise a já doufám, že i Rada. Druhým bodem je otázka procesu výběru. Dámy a pánové, vzpomínám si na diskuze při trojstranných rozhovorech, kde se o tomto postupu mnohokrát debatovalo, až se spolutvůrci zákona nakonec dohodli. Je, jaký je, a bezpochyby má své nedostatky. Já osobně jsem pro jeho vylepšení přišel s ustanovením „rendez-vous“. Nemám jediný důvod – a to vám říkám s čistým svědomím – si myslet, že by tento proces neumožňoval vybrat dobré kandidáty. Nemám důvod zpochybňovat motivaci vybraných kandidátů. Když jsem dostal seznam kandidátů, kteří se dostali do užšího výběru, a setkal se s každým z nich osobně, sám jsem se chopil zodpovědnosti vypracovat pořadí na základě toho, co podle mého nejlepšího svědomí byla nejužitečnější a nejdůvěryhodnější kritéria. Při hledání těchto dobrých kandidátů jsme však spoléhali na seznamy a 275 přihlášek, jež nám dodaly regulační orgány členských států. Pro zlepšení těchto postupů, které bezpochyby zdokonaleny být mohou, máme ustanovení „rendez-vous“. Chtěl bych však s klidným svědomím prohlásit, že alespoň co se mne týče, nemám jediný důvod říkat či domnívat se, že jsme nevybrali dobré kandidáty, kteří by nebyli schopni dostát své zodpovědnosti. A konečně je tu třetí bod, který mnozí z vás vznesli, a tím je úroveň zastoupení orgánů. Komise bude vždy dohlížet na to, aby toto zastoupení odpovídalo pravidlům a bylo na nejvyšší úrovni. Rád bych upřímně poděkoval Evropskému parlamentu za podporu v této klíčové otázce, která představuje jeden z klíčů k důvěryhodnosti. Paní předsedající, dámy a pánové, toto jsem vám chtěl sdělit před tím, než se všichni odebereme k spánku, jak řekl jeden z předřečníků. Chtěl jsem vás tím ujistit, vyjádřit osobně jménem všech komisařů, že je naším zájmem pozorně celou věc sledovat, abychom zajistili úspěšnou činnost těchto orgánů. Vznikne tak skutečný evropský dohled, který nenahradí národní orgány dohledu, ale zefektivní jejich spolupráci a bude mít své vlastní pravomoci při řešení výzev a rizik, které jsou nyní zcela jasně nadnárodní. Kromě Evropského výboru pro systémová rizika jsme potřebovali, a nyní do značné míry díky vám i máme, tyto tři radarové obrazovky, tři další orgány. Dámy a pánové, nyní je zapotřebí, aby se všichni urychleně pustili do práce, protože, upřímně řečeno, pozoruji, že trhy se pohybují velmi rychle, v této naší demokratické době mnohem rychleji než my, a tyto orgány musí pracovat velmi rychle."@cs1
"Fru formand! Jeg skal gøre det kort, da jeg har udtrykt mig så ærligt og så tydeligt som muligt. Jeg har nøje vejet hvert enkelt ord i min redegørelse, der vil blive bekræftet skriftligt i en skrivelse, jeg har undertegnet sammen med næstformand Šefčovič, således at tingene er helt på det rene. Som svar på alle indlæggene, som jeg takker for, vil jeg ganske enkelt gerne nævne tre punkter. Det første punkt vedrører myndighedernes formænds uafhængighed og autoritet. Jeg glæder mig meget, men er ikke overrasket, over Parlamentets ubetingede engagement, som Kommissionen tilslutter sig, med hensyn til at forsvare denne uafhængighed og autoritet og at sikre, at disse faktorer bliver respekteret på sigt. Det er af afgørende betydning og det, som er vigtigt fremover, i lyset af den lange række opgaver og alvoren i de opgaver, som disse myndigheder skal behandle. Tidligere blev spørgsmålet om kreditvurderingsbureauer og stresstest taget op. Netop i forbindelse med disse områder får vi brug for myndighederne og deres troværdighed. Det er det første, jeg vil understrege, som Parlamentet og Kommissionen, naturligvis, og forhåbentlig Rådet kan være enige om. Det andet, jeg vil fremhæve, er udvælgelsesproceduren. Jeg erindrer drøftelserne i forbindelse med trepartsmøderne, hvor denne procedure var genstand for adskillige drøftelser og endelig blev genstand for en aftale mellem lovgiverne. Den er, hvad den er, og er utvivlsomt behæftet med mangler. Jeg tilføjede personligt rendezvous-klausulen for at forbedre den. Jeg kan med god samvittighed sige, at jeg ikke har nogen grund til at tro, at den ikke har gjort det muligt at udvælge gode kandidater. Jeg har ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved de valgte kandidaters motiver. Efter jeg havde modtaget kandidatlisterne og mødt hver enkelt kandidat personligt, påtog jeg mig personligt ansvaret for at opstille en rækkefølge i henhold til det, som jeg helt ærligt mente, var de mest nyttige og mest troværdige kriterier. For at finde disse gode kandidater henholdte vi os til de lister, som vi havde fået, og de 275 ansøgninger fra medlemsstaternes tilsynsmyndigheder. Vi har en rendezvous-klausul, som forbedrer disse procedurer, og som utvivlsomt kan blive bedre. Jeg kan helt ærligt sige, at jeg personligt ikke har nogen grund til at sige eller tro, at vi ikke har udvalgt gode kandidater, som er i stand til at leve op til deres ansvar. Endelig er der et tredje punkt, som flere medlemmer har taget op, og som omhandler myndighedernes repræsentationsniveau. Kommissionen vil til enhver tid sikre, at denne repræsentation er i fuld overensstemmelse med forordningen, og at den er på højeste plan. Jeg vil gerne sige Parlamentet oprigtigt tak for dets opbakning til os med hensyn til dette helt afgørende punkt, som også er en af forudsætningerne for troværdighed. Det var alt, jeg ønskede at sige, før vi alle trækker os tilbage og sover på det, som en tidligere taler sagde. Det er de forsikringer, jeg vil give Parlamentet, som følge af den interesse, som jeg ønsker at udtrykke personligt på vegne af hele Kommissionen, i at skabe bevågenhed med hensyn til at sikre, at disse myndigheder bliver en succes. Dette vil medføre et virkelig europæisk tilsyn, der ikke vil erstatte de nationale tilsynsmyndigheder, men som vil få dem til at samarbejde mere effektivt, og som vil have sine egne beføjelser, når det står over for udfordringer og risici, der i dag tydeligvis ikke kender grænser. Vi havde brug for og har nu takket være Parlamentet i det store og hele disse tre radarskærme i form af disse tre myndigheder ud over Det Europæiske Råd for Systemiske Risici. Det er nu nødvendigt, at alle kommer hurtigt i sving, for helt ærligt har jeg bemærket, at markederne bevæger sig meget hurtigt og meget hurtigere end os på dette punkt og i denne demokratiske tid, og myndighederne er nødt til at arbejde meget hurtigt."@da2
". Frau Präsidentin, ich werde mich kurzfassen, da ich meinen Standpunkt bereits so offen und klar wie möglich dargestellt habe. Ich habe jedes Wort meiner Erklärung sorgfältig abgewägt, wofür Sie übrigens die schriftliche Bestätigung in einem Schreiben finden werden, dass ich zusammen mit Vizepräsident Šefčovič unterzeichnet habe, sodass es keinerlei Unklarheiten gibt. In Erwiderung auf jede Ihrer Reden, für die ich Ihnen danke, möchte ich einfach drei Themenkomplexe ansprechen. Der erste Themenkomplex betrifft die Unabhängigkeit und die Autorität der Vorsitzenden der Aufsichtsbehörden. Es freut mich sehr, wenngleich es mich auch nicht überrascht, dass das Parlament, ebenso wie übrigens die Kommission, so entschieden für die dauerhafte Achtung und den Erhalt dieser Unabhängigkeit und dieser Autorität eintritt. Dies ist von entscheidender Bedeutung und genau hierauf kommt es in der Zukunft an, wenn wir uns die Vielzahl der Aufgaben und die Dimension der Aufgaben vor Augen führen, vor denen diese Behörden stehen werden. Vorhin wurde die Themen Ratingagenturen und Stresstests angesprochen. Dies sind Angelegenheiten, für die wir die Behörden und ihre Glaubwürdigkeit brauchen werden. Dies ist der erste Punkt, den ich ansprechen wollte, auf den sich das Parlament und die Kommission natürlich, und, wie ich hoffe und glaube, auch der Rat verständigen können. Der zweite Punkt betrifft das Auswahlverfahren. Meine Damen und Herren, ich erinnere mich an die Diskussionen während der Triloge, wo dieses Verfahren Gegenstand zahlreicher Debatten war und schließlich von den Mitgesetzgebern einvernehmlich beschlossen wurde. Es ist so wie es ist, und es hat zweifellos Schwächen. Ich habe persönlich die Überprüfungsklausel eingeführt, um es zu verbessern. Ich habe keinen Grund anzunehmen – das sage ich Ihnen ganz ehrlich –, dass es nicht die Auswahl guter Bewerber ermöglicht hätte. Ich habe keinen Grund, die Absichten der ausgewählten Bewerber zu hinterfragen. Nachdem ich die Auswahlliste erhalten und jeden der Bewerber persönlich getroffen hatte, habe ich selbst die Aufgabe übernommen, eine Rangfolge unter Berücksichtigung der meiner ehrlichen Meinung nach zweckmäßigsten und glaubwürdigsten Kriterien aufzustellen. Um jedoch diese guten Bewerber zu finden, sind wir von den Listen, die wir erhalten haben, und von den Bewerbungen, so wie sie abgefasst waren, ausgegangen, 275 Bewerbungen, die von den Mitgliedstaaten, von den Regulierungsbehörden kamen. Wir verfügen über eine Überprüfungsklausel, um diese Verfahren zu verbessern, Verfahren, die ohne Zweifel verbessert werden können. Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, dass ich für meinen Teil keinen Grund habe zu sagen oder zu glauben, dass wir keine guten Bewerber ausgewählt hätten, die in der Lage sind, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Schließlich gibt es noch einen dritten Punkt, den mehrere von Ihnen angesprochen haben, nämlich die Frage, auf welcher Ebene die Behörden vertreten sind. Die Kommission wird immer dafür sorgen, dass die Vertretungsebene den Vorgaben der Verordnungen entspricht und dass die Vertreter auf der höchsten Ebene eingestuft sind. Ich möchte dem Europäischen Parlament aufrichtig dafür danken, dass es uns bei diesem absolut wichtigen Thema unterstützt, denn es handelt sich dabei auch um ein Schlüsselthema für die Glaubwürdigkeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das wollte ich noch sagen, bevor wir alle noch einmal darüber schlafen, wie es eine Vorrednerin ausgedrückt hat. Das wollte ich Ihnen als Zusicherung mit auf den Weg geben, als ein Anliegen, das ich persönlich im Namen aller Mitglieder der Kommission vortragen möchte: Wir müssen wachsam bleiben und alles daran setzen, dass diese Behörden ein Erfolg werden. Dies wird eine wirkliche europäische Finanzaufsicht ermöglichen, die nicht an die Stelle nationaler Aufsichtsbehörden tritt, sondern zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen ihnen führen wird und die angesichts der Herausforderungen und Risiken, die heute zweifellos transnationaler Art sind, mit eigenen Befugnissen ausgestattet sein wird. Wir brauchten und wir haben nun zu einem großen Teil, dank Ihnen, diese drei Radarschirme, diese drei Behörden zusätzlich zum Europäischen Ausschuss für Systemrisiken. Meine Damen und Herren, wir müssen uns jetzt alle zügig an die Arbeit machen, denn ich beobachte, offen gesagt, dass sich die Märkte sehr schnell bewegen, sehr viel schneller als wir dies in unseren demokratischen Strukturen zu tun vermögen, und die Behörden müssen sehr schnell arbeiten."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος, καθώς μίλησα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια και σαφήνεια. Έχω σταθμίσει προσεκτικά κάθε λέξη της δήλωσής μου, η οποία θα επιβεβαιωθεί γραπτώς σε επιστολή την οποία έχω συνυπογράψει με τον Αντιπρόεδρο Šefčovič, έτσι ώστε τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα. Απαντώντας στις επιμέρους παρεμβάσεις σας, για τις οποίες σας ευχαριστώ, θα επισημάνω απλώς τρία ζητήματα. Το πρώτο αφορά την ανεξαρτησία και το κύρος των προέδρων των αρχών. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα, αλλά δεν με εκπλήσσει, η απόλυτη προσήλωση του Κοινοβουλίου, την οποία συμμερίζεται η Επιτροπή, στον στόχο της προάσπισης αυτής της ανεξαρτησίας και αυτού του κύρους, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές οι αρχές θα είναι σεβαστές σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι καίριας σημασίας, και θα είναι σημαντικό για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος και τη σοβαρότητα των καθηκόντων που θα κληθούν να διαχειριστούν αυτές οι αρχές. Προηγουμένως, εθίγησαν τα θέματα των οργανισμών αξιολόγησης και των δοκιμασιών κόπωσης. Είναι θέματα για την αντιμετώπιση των οποίων θα χρειαστούμε τις αρχές και την αξιοπιστία τους. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω και επ’ αυτού, βεβαίως, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, καθώς και –εύχομαι και πιστεύω– το Συμβούλιο, μπορούν να συμφωνήσουν. Το δεύτερο ζήτημα είναι η διαδικασία επιλογής. Κυρίες και κύριοι, θυμάμαι τις συζητήσεις στους τριμερείς διαλόγους, όπου αυτή η διαδικασία αποτέλεσε αντικείμενο πολλαπλών διαλόγων και, εν τέλει, συμφωνίας μεταξύ των συννομοθετών. Έχει τη μορφή που έχει και αναμφίβολα παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες. Εισηγήθηκα προσωπικά τη ρήτρα «ραντεβού» με σκοπό τη βελτίωσή της. Δεν έχω λόγους να πιστεύω –και σας το λέω αυτό με καθαρή συνείδηση– ότι αυτό δεν επέτρεψε την επιλογή κατάλληλων υποψηφίων. Δεν έχω λόγους να αμφισβητώ τα κίνητρα των υποψηφίων που επιλέχθηκαν. Αφού έλαβα τους πίνακες των επικρατέστερων υποψηφίων και συναντήθηκα προσωπικά με όλους τους υποψηφίους, ανέλαβα προσωπικά την ευθύνη για την ιεράρχηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με κριτήρια τα οποία ήταν, κατά τη συνείδησή μου, τα πλέον πρόσφορα και αξιόπιστα. Ωστόσο, για την εξεύρεση αυτών των αξιόλογων υποψηφίων, στηριχθήκαμε στους καταλόγους που μας διαβιβάστηκαν και στις 275 υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών. Εφαρμόζουμε μια ρήτρα «ραντεβού» για τη βελτίωση αυτών των διαδικασιών, η οποία αναμφίβολα μπορεί να βελτιωθεί. Θέλω όμως να πω με καθαρή συνείδηση ότι, από τη δική μου πλευρά, δεν έχω κανέναν λόγο να δηλώσω ή να σκεφτώ ότι δεν επιλέξαμε αξιόλογους υποψηφίους, οι οποίοι θα είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις ευθύνες τους. Τέλος, υπάρχει ένα τρίτο ζήτημα, το οποίο έθιξαν ορισμένοι βουλευτές και το οποίο αφορά στο επίπεδο εκπροσώπησης των εθνικών αρχών. Η Επιτροπή θα μεριμνά πάντα ώστε η εκπροσώπηση αυτή να συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες και να γίνεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη που μας προσέφερε σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα, το οποίο αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά στοιχεία της αξιοπιστίας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά ήθελα να σας πω, πριν αποσυρθούμε όλες και όλοι για να σκεφτούμε το θέμα, όπως ανέφερε προηγούμενος ομιλητής. Αυτή ήταν η διαβεβαίωσή μου προς το Κοινοβούλιο, η μέριμνά μας, την οποία θέλω να εκφράσω προσωπικά εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής, υπέρ της επαγρύπνησης έτσι ώστε να επιτύχουν στο έργο τους αυτές οι αρχές. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα γνήσιο ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας, το οποίο δεν θα υποκαταστήσει τις εθνικές εποπτικές αρχές, αλλά θα τις βοηθήσει να συνεργαστούν μεταξύ τους αποτελεσματικότερα, και το οποίο θα διαθέτει αυτόνομες αρμοδιότητες όταν καλείται να ανταποκριθεί σε προκλήσεις και κινδύνους που σήμερα έχουν σαφώς υπερεθνικό χαρακτήρα. Είχαμε ανάγκη, και τώρα έχουμε αποκτήσει σε μεγάλο βαθμό, χάρη σε εσάς, αυτές τις τρεις οθόνες ραντάρ, αυτές τις τρεις αρχές που συμπληρώνουν το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Κυρίες και κύριοι, τώρα επιβάλλεται όλες και όλοι να στρωθούμε γρήγορα στη δουλειά, διότι, ειλικρινώς, διαπιστώνω ότι οι αγορές κινούνται πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από εμάς που οφείλουμε να ακολουθούμε τις δημοκρατικές μας διαδικασίες, και οι αρχές πρέπει να στρωθούν πολύ γρήγορα στη δουλειά."@el10
". Madam President, I will be brief, as I have expressed myself as sincerely and as clearly as possible. I have carefully weighed each word of my statement, which will be confirmed in writing in a letter that I have co-signed with Vice-President Šefčovič so that things are extremely clear. In response to each of your speeches, which I thank you for, I would simply like to mention three issues. The first issue concerns the independence and the authority of the chairpersons of the authorities. I am very pleased with, but not surprised by, the total commitment of Parliament, which is shared by the Commission, to defend this independence and this authority and to ensure that they are respected over time. It is crucial and it is what is important for the future, bearing in mind the multitude of tasks and the seriousness of the tasks that these authorities are going to face. Earlier, the issues of the rating agencies and the stress tests were raised. These are issues for which we are going to need the authorities and their credibility. This is the first point I wanted to make, on which Parliament and the Commission, of course, and, I hope and believe, the Council, can agree. The second point is that of the selection procedure. Ladies and gentlemen, I remember the discussions at the trilogues, where this procedure was the subject of numerous debates and, finally, of agreement among the co-legislators. It is what it is and it doubtless has its shortcomings. I personally brought in the rendez-vous clause to improve it. I have no reason – and I say this to you in all conscience – to think that it has not enabled good candidates to be selected. I have no reason to question the motives of the candidates chosen. After I had received the shortlists and met each of the candidates in person, I personally took responsibility for establishing an order according to what I felt, in all conscience, were the most useful and the most credible criteria. However, in order to find these good candidates, we relied on the lists given to us and the 275 applications from the regulatory authorities of the Member States. We have a rendez-vous clause to improve these procedures, which undoubtedly can be improved. But I would like to say, in all conscience, that, as far as I am concerned, I have no reason to say or to think that we have not selected good candidates, who are capable of living up to their responsibilities. Finally, there is a third point, which a number of you have raised, which is that of the level of representation of the authorities. The Commission will always ensure that this representation is in full compliance with the regulations and at the highest level. I would like to express my sincere thanks to the European Parliament for supporting us in this absolutely crucial issue, which is also one of the keys to credibility. Madam President, ladies and gentlemen, that is what I wanted to say, before we all retire to sleep on it, as a previous speaker said. That is what I wanted to give you as an assurance, as a concern, which I would like to express personally on behalf of all the Commissioners, for vigilance to ensure that these authorities succeed. This will provide genuine European supervision, which will not replace national supervisory authorities but make them work together more effectively, which will have its own powers when facing challenges and risks, which are now clearly transnational. We needed, and we now largely have, thanks to you, these three radar screens, these three authorities in addition to the European Systemic Risk Board. Ladies and gentlemen, it is now necessary for everyone to get swiftly to work because, frankly, I note that the markets are moving very quickly, much more quickly than us, in this, our time of democracy, and the authorities need to work very quickly."@en4
". Señora Presidenta, seré breve, ya que me he explicado de la forma más sincera y clara posible. He medido cuidadosamente cada palabra de mi declaración, que será confirmada por escrito en una carta que he firmado junto con el Vicepresidente Šefčovič para que todo quede sumamente claro. En respuesta a cada uno de sus discursos, por los que les doy las gracias, me gustaría simplemente mencionar tres cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con la independencia y la autoridad de los presidentes de las autoridades. Me alegra mucho, aunque no me sorprende, el compromiso total del Parlamento, que es compartido por la Comisión, de defender esta independencia y esta autoridad, y asegurar que se respeten a lo largo del tiempo. Es vital y es lo que más importa para el futuro, teniendo en cuenta la multitud de tareas y la seriedad de las tareas que van a afrontar estas autoridades. Antes se han planteado las cuestiones de las agencias de calificación y las pruebas de resistencia. Se trata de cuestiones para las que vamos a necesitar a las autoridades y su credibilidad. Este es el primer punto que quería comentar, sobre el que el Parlamento y la Comisión, por supuesto, y, espero y creo, el Consejo, pueden estar de acuerdo. El segundo punto es en referencia al procedimiento de selección. Señorías, recuerdo los debates en los diálogos a tres bandas, en los que este procedimiento era objeto de numerosos debates y, por último, de acuerdos entre los colegisladores. Es lo que es y sin duda tiene sus defectos. Personalmente introduje la cláusula de las reuniones para mejorarlo. No tengo motivo ―y les digo esto en conciencia― para pensar que no haya permitido que se seleccionen Buenos candidatos. No tengo motivo para cuestionar los motivos de los candidatos elegidos. Después de haber recibido las listas y haber conocido a cada uno de los candidatos en persona, tomo la responsabilidad de establecer un orden según lo que creo, en conciencia, que han sido los criterios más útiles y más creíbles. Sin embargo, a fin de encontrar a esos buenos candidatos, nos hemos remitido a las listas proporcionadas y a las 275 solicitudes de las autoridades reguladoras de los Estados miembros. Tenemos una cláusula de reunión para mejorar estos procedimientos, que sin duda se pueden mejorar. Pero quisiera decir, en conciencia, que en lo que a mí respecta no tengo motivo para decir o pensar que no hemos seleccionado a buenos candidatos, que son capaces de cumplir sus responsabilidades. Por último, hay un tercer punto, que algunos de ustedes han planteado, que es el nivel de representación de las autoridades. La Comisión siempre garantizará que esta representación es de plena conformidad con los reglamentos y en los niveles más altos. Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Parlamento Europeo por apoyarnos en esta cuestión totalmente crucial, que también es una de las claves de la credibilidad. Señora Presidenta, Señorías, es lo que quería decir, antes de que todos nos retiremos para consultarlo con la almohada, como ha dicho el orador anterior. Eso es lo que yo quería expresar personalmente en nombre de todos los Comisarios, para que la vigilancia asegure que dichas autoridades tengan éxito. Esto proporcionará una auténtica supervisión europea, que no reemplazará a las autoridades supervisoras, sino que les hará trabajar más eficazmente, lo cual tendrá sus propias influencias a la hora de afrontar los retos y los riesgos, que ahora son claramente transnacionales. Necesitábamos, y ahora la mayoría tenemos, gracias a ustedes, estas tres pantallas de radar, estas tres autoridades además de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Señorías, ahora es necesario que todos nos pongamos a trabajar con prontitud porque, sinceramente, observo que todos los mercados se están moviendo muy rápidamente, mucho más rápido que nosotros en el que es nuestro momento de democracia, y las autoridades tienen que trabajar muy rápido."@es21
". Lugupeetud juhataja! Teen lühidalt, sest olen väljendanud end juba nii siiralt ja selgelt kui võimalik. Olen kaalunud oma avalduses hoolikalt iga sõna, mis leiavad kinnitust kirjas, millele ma olen koos asepresident Šefčovičiga alla kirjutanud, nii et kõik on ülimalt selge. Vastusena teie sõnavõttudele, mille eest ma tänan teid, soovin lihtsalt peatuda kolmel teemal. Esimene neist puudutab nende asutuste eesistujate sõltumatust ja volitusi. Olen väga rahul ja see ei üllata mind, et Euroopa Parlament on võtnud komisjoni toetusel tõsiselt nõuks kaitsta seda sõltumatust ja neid volitusi ning tagada, et neisse suhtutaks alati lugupidavalt. Tulevikku silmas pidades on see ülioluline, võttes arvesse neid asutusi ees ootavate ülesannete arvukust ja tõsidust. Eespool tõstatati reitinguagentuuride ja stressitestide küsimus. Just nende küsimuste jaoks vajamegi neid asutusi ja nende usaldusväärsust. See on esimene mõte, mida soovisin avaldada ning millega Euroopa Parlament ja loomulikult komisjon – ning ma loodan ja usun, et ka nõukogu – saavad nõustuda. Teine teema on valikumenetlus. Head kolleegid! Mul on meeles kolmepoolsetel läbirääkimistel peetud arvukad arutelud, kus vahetati mõtteid selle menetluse üle ja jõuti lõpuks kaasseadusandjate seas kokkuleppele. See on selline, nagu see on, ja kahtlemata on sel oma puudujäägid. Mina isiklikult tõin selle parandamiseks sisse randevuu klausli. Mul ei ole mingit põhjust arvata – ja ma ütlen seda teile kätt südamele pannes –, et see menetlus ei ole võimaldanud välja valida häid kandidaate. Mul ei ole mingit põhjust kahelda valitud kandidaatide motiivides. Pärast nimekirjade saamist ja kohtumist iga kandidaadiga eraldi võtsin ma isiklikult vastutuse ja panin paika järjekorra vastavalt enda meelest kõige kasulikumatele ja usaldusväärsematele kriteeriumidele. Nende heade kandidaatide leidmisel võtsime siiski aluseks meile esitatud nimekirjad ja 275 taotlust, mille olime saanud liikmesriikide reguleerivatelt asutustelt. Meil on randevuu klausel, et parandada neid menetlusi – seda on kahtlemata võimalik teha. Tahaksin aga tõepoolest toonitada, et mul ei ole mingit põhjust öelda ega mõelda, et me ei ole valinud välja häid kandidaate, kes on võimelised olema oma ülesannete kõrgusel. On ka kolmas küsimus, mille paljud teist on tõstatanud, ja see on nende asutuste esinduslikkus. Komisjon kannab alati hoolt selle eest, et see esinduslikkus oleks võimalikult suur ja täielikus vastavuses eeskirjadega. Tahaksin avaldada siirast tänu Euroopa Parlamendile toetuse eest selles üliolulises küsimuses, mis on ka üks usaldusväärsuse allikaid. Austatud juhataja, head kolleegid! Seda tahtsingi öelda, enne kui laseme sel teemal veidi settida, nagu ütles üks varasem sõnavõtja. Tahtsin seda öelda seepärast, et kinnitada kõigi volinike nimel isiklikult vajadust olla nende asutuste edu tagamiseks valvsad. Sellega loodaks tõeline Euroopa järelevalve, mis ei asendaks liikmesriikide järelevalveasutusi, vaid paneks need tõhusamalt koostööd tegema ja jätaks neile omaenda volitused, et lahendada probleeme ja seista silmitsi ohtudega, mis on praegu selgelt riigiülesed. Vajasime neid kolme radariekraani, neid kolme Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu täiendavat asutust ja nüüd meil need suuresti tänu teile ka on. Head kolleegid! Nüüd peavad kõik sujuvalt tööle hakkama, sest ausalt öeldes olen märganud, et turud arenevad väga kiiresti, märksa kiiremini kui meie sel demokraatiaajastul, ja need asutusedki peavad tegutsema väga kiiresti."@et5
". Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti, koska olen ilmaissut kantani mahdollisimman rehellisesti ja selkeästi. Olen punninnut tarkasti julkilausumani jokaisen sanan, mikä vahvistetaan kirjallisesti kirjeessä, jonka olen allekirjoittanut yhdessä varapuheenjohtaja Šefčovičin kanssa, jotta asia on täysin selvä. Vastauksena kaikkiin puheenvuoroihinne, joista kiitän teitä, haluan mainita vain kolme seikkaa. Ensimmäinen koskee viranomaisten puheenjohtajien riippumattomuutta ja auktoriteettia. Olen erittäin tyytyväinen parlamentin täysimääräiseen sitoutumiseen – joka ei yllätä minua ja jonka komissio jakaa – puolustaa tätä riippumattomuutta ja tätä auktoriteettia ja varmistaa, että niitä kunnioitetaan pitkällä aikavälillä. Se on olennaista, ja se on tärkeää tulevaisuuden kannalta, kun pidetään mielessä viranomaisten tehtävien moninaisuus ja painoarvo. Aiemmin otettiin esiin kysymykset luokituslaitoksista ja stressitesteistä. Näissä kysymyksissä tarvitsemme viranomaisia ja niiden uskottavuutta. Tämä oli ensimmäinen seikka, jonka halusin ottaa esiin ja josta parlamentti ja tietenkin komissio ja – toivon ja uskon – neuvosto voivat olla samaa mieltä. Toinen seikka on valintamenettely. Hyvät parlamentin jäsenet, muistan keskustelut kolmikantaneuvotteluissa, joissa menettelystä käytiin useita keskusteluja ja lopulta päädyttiin sopimukseen lainsäätäjien kesken. Se on mitä on, ja siinä on epäilemättä puutteensa. Palautin itse mieliin uudelleentarkastelulausekkeen menettelyn parantamiseksi. Minulla ei ole syytä – ja sanon tämän teille hyvällä omallatunnolla – ajatella, ettei se olisi antanut hyville ehdokkaille mahdollisuutta tulla valituiksi. Minulla ei ole syytä kyseenalaistaa valittujen ehdokkaiden motiiveja. Saatuani lopullisen ehdokasluettelon ja tavattuani kunkin ehdokkaista henkilökohtaisesti otin itse vastuulleni heidän asettamisensa paremmuusjärjestykseen sen mukaan, mitkä omantuntoni mukaan olivat hyödyllisimmät ja uskottavimmat arviointiperusteet. Näiden ehdokkaiden löytämiseksi luotimme kuitenkin meille annettuihin luetteloihin ja jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilta saamiimme 275 hakemukseen. Meillä on uudelleentarkastelulauseke näiden menettelyjen parantamiseksi, ja epäilemättä niitä voidaan parantaa. Haluan kuitenkin sanoa, hyvällä omallatunnolla, että omalta osaltani minulla ei ole syytä sanoa tai ajatella, ettemme olisi valinneet hyviä ehdokkaita, jotka pystyvät täyttämään velvollisuutensa. Lopuksi vielä kolmas seikka, jonka osa teistä otti esiin, nimittäin viranomaisten edustuksen taso. Komissio takaa aina, että tämä edustus noudattaa täysimääräisesti asetuksia ja on korkeatasoista. Haluan esittää vilpittömät kiitokseni Euroopan parlamentille siitä, että se on tukenut meitä tässä äärimmäisen ratkaisevassa asiassa, joka on myös yksi avaimista uskottavuuteen. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tämän halusin sanoa, ennen kuin me kaikki poistumme ja jätämme asian hautumaan, kuten yksi puhujista sanoi. Tämän halusin antaa teille vakuudeksi – jonka haluan ilmaista henkilökohtaisesti kaikkien komission jäsenten puolesta – siitä, että olemme valppaita ja varmistamme, että viranomaiset menestyvät. Näin saamme aikaan todellisen unionin valvonnan, joka ei korvaa kansallisia valvontaviranomaisia vaan saa ne työskentelemään yhdessä tehokkaammin ja jolla on oma toimivaltansa kohdattaessa haasteita ja riskejä, jotka ovat nyt selvästi kansainvälisiä. Me tarvitsimme, ja nyt meillä suureksi osaksi on, teidän ansiostanne, nämä kolme tutkaa, nämä kolme viranomaista Euroopan järjestelmäriskikomitean lisäksi. Hyvät parlamentin jäsenet, nyt on välttämätöntä, että kaikki pääsevät nopeasti töihin, sillä suoraan sanottuna olen huomannut markkinoiden liikkuvan erittäin nopeasti, paljon meitä nopeammin, tässä demokratian ajassamme, ja viranomaisten on työskenneltävä nopeasti."@fi7
"Elnök asszony! Rövid leszek, mert korábban már a lehető legőszintébben és legvilágosabban fejeztem ki magamat. Gondosan mérlegeltem nyilatkozatom minden egyes szavát, és ezt a teljes egyértelműség kedvéért írásban is megerősíti az a levél, amelyet Šefčovič elnökhelyettessel együtt írtunk alá. Köszönettel vettem felszólalásaikat, amelyekre válaszul mindössze három pontot szeretnék megemlíteni. Az első a hatóságok elnökeinek függetlenségét és hatáskörét érinti. Nagyon örülök neki, és nem tartom meglepőnek, hogy a Parlament – csak úgy, mint a Bizottság – teljes mértékig elkötelezte magát e függetlenség és hatáskör védelme mellett és azért, hogy ezt tiszteletben tartsák a jövőben is. Ez létkérdés; olyasmi, ami a jövőre nézve is fontos, tekintettel a hatóságok előtt álló feladatok sokaságára és súlyosságára. Önök felvetették a hitelminősítő intézetek és a stressztesztek problémakörét. Ezek olyan kérdések, amelyekhez szükség lesz a hatóságokra és a hatóságok hitelességére. Ez az első pont, amit szerettem volna megemlíteni, és amiben mind a Parlament, mind a Bizottság – és persze bízom benne és reménykedem abban, hogy a Tanács is – egyet tud érteni egymással. A második a kiválasztási eljárás kérdése. Hölgyeim és uraim! Emlékszem, hogy a trialógusokon zajló megbeszéléseken ez az eljárás számos vita tárgyát képezte, de végül megállapodás jött létre a társjogalkotók között. Ez olyan amilyen, és kétségtelenül megvannak a maga hibái. Saját magam kezdeményeztem a felülvizsgálati záradékot a megjavítására. Tiszta lelkiismerettel állíthatom Önöknek, hogy semmi okom nincs azt feltételezni, hogy az eljárás nem tette lehetővé jó jelöltek kiválasztását. Semmi okom nincs kétségbe vonni a kiválasztott jelöltek indítékait. A jelöltek listájának kézhezvétele és a jelöltekkel való személyes találkozók után saját magam alakítottam ki egy olyan sorrendet, amelyről tiszta lelkiismerettel úgy éreztem, hogy a leghasznosabb és a leghitelesebb kritériumokon alapul. Ahhoz azonban, hogy megtaláljuk ezeket a jó jelölteket, a hozzánk beérkező listákra és a tagállamok szabályozó hatóságaitól beérkezett 275 pályázatra kellett támaszkodnunk. A felülvizsgálati záradékkal éppen ezeket a kétségkívül javításra szoruló eljárásokat szeretnénk tökéletesíteni. Meg kell azonban mondanom, hogy a magam részéről semmiféle okom nincs azt feltételezni, hogy az általunk kiválasztott jelöltek nem megfelelőek, vagy nem alkalmasak feladataik teljesítésére. Végül a harmadik pont, amelyet Önök közül is felvetettek néhányan, a hatóságok képviseleti szintje. A Bizottság mindig gondoskodni fog arról, hogy a képviselet megfeleljen a szabályozásoknak, méghozzá a legmagasabb szinten. Őszinte köszönetem az Európai Parlamentnek, hogy támogat minket ebben az életbevágó kérdésben, amely egyúttal hitelességünk záloga. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ennyit szerettem volna elmondani, mielőtt – hogy az előző felszólaló szavaival éljek – mindannyian alszunk rá egyet. Ezt szerettem volna személyesen elmondani Önöknek biztosítékul, valamennyi biztos nevében, hogy gondoskodjunk arról, hogy a hatóságok sikerrel járjanak. Ezzel valósulhat meg az igazi európai felügyelet, amely nem helyettesíteni fogja a nemzeti felügyeleti hatóságokat, hanem gondoskodni fog azok eredményesebb együttműködéséről, és amelynek meglesz a hatalma arra, hogy szembenézzen a ma már egyértelműen nemzetek felettinek tekinthető kihívásokkal és kockázatokkal. Az Európai Rendszerkockázati Testület mellett erre a három radarképernyőre is szükség volt, amelyek – hála Önöknek – mára jórészt meg is valósultak. Hölgyeim és uraim! Most már mindenkinek mielőbb hozzá kell fognia a munkához, mert a piacok őszintén szólva rendkívül gyorsan, nálunk sokkal gyorsabban lépnek a mai demokratikus világban, és fontos, hogy a hatóságok mihamarabb megkezdhessék működésüket."@hu11
". Signora Presidente, sarò breve, poiché mi sono già espresso con la massima sincerità e chiarezza. Ho soppesato attentamente ogni parola della mia dichiarazione, che confermerò con una lettera firmata da me e dal Vicepresidente Šefčovič, a ulteriore garanzia di una totale trasparenza. In risposta ai vostri interventi, di cui vi ringrazio, desidero semplicemente citare tre punti. Il primo riguarda l’indipendenza e le competenze dei presidenti delle autorità. Mi rallegra, sebbene non mi sorprenda, l’impegno assoluto del Parlamento affinché tale indipendenza e tali competenze vengano difese e rispettate nel corso del tempo; è un impegno che la Commissione condivide. Si tratta di un obiettivo essenziale e rilevante per il futuro, considerando la pluralità e l’importanza dei compiti che queste autorità assolveranno. È stata citata la questione delle agenzie di del credito e degli ambiti in cui ci occorreranno il lavoro e la credibilità delle autorità. Questo è il primo punto che desideravo affrontare, e su cui converranno, ovviamente, il Parlamento e la Commissione ma anche – spero – il Consiglio. Il secondo punto si riferisce alla procedura di selezione. Onorevoli deputati, ricordo gli scambi di opinioni durante i dialoghi a tre, quando la procedura è stata oggetto di ripetute discussioni sino al compromesso tra i colegislatori. È innegabile che abbia le sue pecche. Io stesso ho introdotto una clausola di revisione a tempo per migliorare l’ . In tutta coscienza, non ho motivo di credere che la procedura non abbia condotto alla selezione di nomi validi, né posso dubitare della buona fede delle persone scelte. Dopo aver ricevuto l’elenco ristretto e aver incontrato ciascun candidato di persona, mi sono occupato direttamente di stabilire l’ordine dei criteri che, in tutta onestà, ritenevo più utili e credibili. Per individuare questi validi candidati, abbiamo però attinto agli elenchi che ci erano stati consegnati nonché alle 275 domande provenienti dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri. Disponiamo di una clausola di revisione a tempo per perfezionare la procedura, che è senza dubbio suscettibile di miglioramenti; tuttavia, devo affermare in tutta onestà che, da parte mia, non ho ragione di dubitare della qualità delle persone selezionate, tutte potenzialmente all’altezza del compito. Infine, alcuni di voi hanno sollevato un terzo punto, ossia il livello di rappresentanza delle autorità. La Commissione assicurerà sempre che tale rappresentanza avvenga nel pieno rispetto della normativa e ai massimi livelli. Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al Parlamento europeo per averci sostenuto su un tema di così grande importanza, uno dei fattori essenziali della nostra credibilità. Signora Presidente, onorevoli deputati, con questo concludo il mio discorso, prima di una notte che deve portare consiglio, come ha detto un’onorevole deputata. Il mio intento era quello di fornirvi una garanzia e dimostrarvi il nostro atteggiamento vigile, a nome dell’intero Collegio, affinché queste autorità riescano nel loro compito. In questo modo si creerà un autentico livello di vigilanza europeo, che non sostituirà le autorità nazionali di controllo, ma permetterà loro di cooperare più efficacemente, e sarà dotato di propri poteri nell’affrontare sfide e rischi chiaramente transfrontalieri. Insieme con il Comitato europeo per il rischio sistemico, questi tre filtri protettivi − le tre autorità − ci erano necessari. Ora sono stati, in buona parte, costituiti grazie a voi. Onorevoli deputati, adesso occorre che ognuno di noi si metta tempestivamente al lavoro perché, a essere sinceri, noto che i mercati si muovono con una rapidità considerevole e di molto superiore alla nostra (per i tempi della democrazia che ci sono propri). Le autorità devono dunque diventare operative in tempi brevi."@it12
". Gerb. Pirmininke, kalbėsiu trumpai, nes savo poziciją išsakiau kaip galėdamas nuoširdžiau ir aiškiau. Aš atsargiai pasvėriau kiekvieną savo pranešimo žodį, ir tai patvirtins mano raštas, kurį parengiau kartu su Pirmininko pavaduotoju M. Šefčovičiumi, tad padėtis yra labai aiški. Atsakydamas į visų jūsų kalbas, už kurias jums dėkoju, paprasčiausiai pažymėsiu tris dalykus. Pirmas klausimas yra susijęs su institucijų pirmininkų nepriklausomumu. Labai džiaugiuosi ir tuo visai nesistebiu, kad Parlamentas – kaip ir Komisija – yra tvirtai pasiryžęs ginti šį nepriklausomumą, šias institucijas, ir užtikrinti, kad ilgainiui jos būtų gerbiamos. Tai be galo svarbu ir tai bus labai reikšminga ateityje, turint omenyje daugybę užduočių, kurias šios institucijos turės atlikti, ir šių užduočių rimtumą. Buvo iškelti klausimai dėl reitingų agentūrų ir streso testų. Tai klausimai, dėl kurių ir bus reikalingos patikimos institucijos. Tai yra pirmasis dalykas, į kurį norėjau atkreipti dėmesį; tikiuosi, kad Parlamentas ir Komisija galės dėl jo sutarti. Antrasis dalykas – atrankos procedūra. Gerbiamieji, prisimenu diskusijas vykstant trijų institucijų dialogui, per kurį dėl šios procedūros labai daug diskutuota, bet galiausiai teisės aktų leidėjai pasiekė bendrą sutarimą. Padėtis yra tokia, kokia ji yra, ir ji, be abejonės, nėra tobula. Aš pats norėjau įvesti pataisų. Sąmoningai sakau, jog nematau priežasčių, dėl kurių manyčiau, kad tai neleido atrinkti gerų kandidatų. Nematau priežasčių, dėl kurių turėčiau suabejoti pasirinktų kandidatų motyvacija. Kai gavau atrinktų kandidatų sąrašą ir susitikau su kiekvienu kandidatu asmeniškai, aš pats asmeniškai ėmiausi atsakomybės ir pasitelkiau mano manymu naudingiausius ir patikimiausius. Tačiau tam, kad galėtume šiuos gerus kandidatus atrasti, pasikliovėme mums iš valstybių narių reguliavimo tarnybų pateiktais sąrašais ir 275 kandidatūromis. Norint, kad šios procedūros būtų veiksmingesnės (o tai, be jokios abejonės galima padaryti), reikalingos pataisos. Bet visa tai labai aiškiai suprasdamas noriu pasakyti, kad tiek, kiek tai susiję su manimi, nematau, kodėl turėčiau sakyti ar manyti, kad mums nepavyko atrinkti gerų kandidatų, gebėsiančių atitikti jiems teksiančias pareigas. Galiausiai trečias klausimas, kurį kėlė ne vienas jūsų, yra susijęs su institucijų atstovavimo lygiu. Komisija visada sieks užtikrinti, kad šis atstovavimas visiškai atitiktų reglamentus ir būtų kuo aukščiausio lygmens. Norėčiau išreikšti savo nuoširdžią padėką Europos Parlamentui, kuris mus parėmė šiuo ypatingos svarbos klausimu, nuo kurio taip pat labai priklauso patikimumas. Gerb. Pirmininke, ponios ir ponai, štai dalykai, kuriuos norėjau pasakyti prieš tai, kai, pirmiau kalbėjusio pranešėjo žodžiais, mes visi pasitrauksime apmąstymams. Būtent dėl to norėjau jus asmeniškai visos Komisijos narių vardu paraginti pasirūpinti, kad šios institucijos veiktų sėkmingai. Tai leistų atsirasti tikrai Europos lygio priežiūrai, kuri nacionalinių priežiūros institucijų nepakeis, bet leis joms veiksmingiau bendradarbiauti, ir kuri, susidūrusi su dabar akivaizdžiai transnacionalinį pobūdį turinčiomis problemomis ir rizika, turės savas galias. Jos mums reikalingos ir dabar jūsų dėka, be Europos sisteminės rizikos valdybos, turime tris radarus, šias tris institucijas. Dabar, gerbiamieji, reikia, kad jos visos kuo greičiau pradėtų darbą, nes, būsiu atviras, – šiuo atžvilgiu rinkos juda labai greitai, gerokai greičiau nei mes, tad mūsų demokratijos laikrodis ir mūsų institucijos turi suktis labai greitai."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze! Es runāšu īsi, jo esmu izteicies tik atklāti un skaidri, cik iespējams. Es rūpīgi apsvēru katru vārdu savā paziņojumā, kas tiks apstiprināts, uzrakstot vēstuli, ko es parakstīju kopā ar priekšsēdētāja vietnieku tāpēc viss ir ārkārtīgi skaidrs. Atbildot uz katru no jūsu runām, par kurām es pateicos, es vienkārši vēlos minēt trīs jautājumus. Pirmais jautājums attiecas uz neatkarību un iestāžu priekšsēdētāju autoritāti. Es esmu ļoti priecīgs, bet ne pārsteigts par Parlamenta pilnīgo apņēmību, kurā tam piebiedrojas Komisija, aizstāvēt šo neatkarību un autoritāti un nodrošināt, ka laika gaitā tās tiek respektētas. Turpmākajā laikā tas būs izšķirīgi un ļoti svarīgi, ņemot vērā uzdevumu lielo daudzumu un to uzdevumu nopietnību, ar kuriem šīs iestādes gatavojas nodarboties. Iepriekš tika izvirzīti jautājumi par kredītvērtējuma aģentūrām un stresa testiem. Tie ir jautājumi, kuru dēļ mums būs vajadzīgas iestādes un to ticamība. Šis ir pirmais punkts, kuru es gribēju uzsvērt un kurā Parlaments un Komisija, protams, un es ceru un uzskatu, ka arī Padome, var vienoties. Otrais punkts ir atlases procedūra. Dāmas un kungi! Es atceros diskusijas trīspusējās sarunās, kad šī procedūra bija daudzu debašu temats, un, visbeidzot, vienošanos likumdevēju pušu starpā. Tā ir tāda, kāda tā ir, un tajā, bez šaubām, ir trūkumi. Es personīgi ieviesu tajā pārskatīšanas klauzulu, lai to uzlabotu. Man nav iemesla — un to es saku jums ar tīru sirdsapziņu — domāt, ka tā nav ļāvusi izvēlēties labus kandidātus. Man nav iemesla apšaubīt izvēlēto kandidātu motīvus. Pēc īso sarakstu saņemšanas un tikšanās personiski ar katru kandidātu es uzņēmos atbildību par kārtības noteikšanu saskaņā ar kritērijiem, kurus es pēc labākās sirdsapziņas uzskatīju par visnoderīgākajiem un visticamākajiem. Tomēr, lai atrastu šos labos kandidātus, mēs paļāvāmies uz sarakstiem, kas mums bija iedoti, un 275 iesniegumiem no dalībvalstu regulatoru iestādēm. Mums ir pārskatīšanas klauzula, lai uzlabotu šīs procedūras, kuras neapšaubāmi var uzlabot. Bet es jums gribētu teikt pēc labākās sirdsapziņas, ka, ciktāl tas attiecas uz mani, man nav iemesla teikt vai domāt, ka mēs neesam izvēlējušies labus kandidātus, kas ir spējīgi rīkoties atbildīgi. Visbeidzot trešais jautājums, ko vairāki no jums ir izvirzījuši, un tas ir par iestāžu pārstāvības līmeni. Komisija vienmēr nodrošinās, ka šī pārstāvība pilnīgi atbilst regulai un ir visaugstākajā līmenī. Es vēlos izteikt sirsnīgu pateicību Eiropas Parlamentam par mūsu atbalstīšanu šajā absolūti izšķirīgajā jautājumā, kas ir arī viens no centrālajiem faktoriem uzticamībā. Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Tieši to es gribēju jums teikt, pirms mēs visi to atstājam un aizmirstam, kā viens no iepriekšējiem runātājiem teica. Tieši to es gribēju jums dot kā apliecinājumu, kā bažas, kuras es gribēju paust personīgi visu komisāru vārdā, par modrību, lai panāktu, ka šīs iestādes ir sekmīgas. Tās nodrošinās patiesu Eiropas uzraudzību, kas neaizstās valsts uzraudzības iestādes, bet liks tām strādāt kopā efektīvāk; tām būs savas pilnvaras, saskaroties ar problēmām un riskiem, kas tagad pavisam skaidri ir starptautiski. Mums bija vajadzīgi un tagad mums lielos mērogos ir, pateicoties jums, šie trīs redzeslauki, šīs trīs iestādes papildus Eiropas Sistēmiskā riska kolēģijai. Dāmas un kungi! Tagad katram strauji jāķeras pie darba, jo, atklāti sakot, es vēroju, ka tirgos kustība ir ļoti ātra, daudz ātrāka nekā šeit pie mums šajā demokrātijas laikmetā, un mums jāstrādā ļoti ātri."@lv13
"Madame la Présidente, je ne vais pas être très long puisque je me suis exprimé le plus sincèrement et le plus clairement possible en pesant chacun des mots de ma déclaration, qui va d'ailleurs être confirmée par écrit dans une lettre que nous avons cosignée avec le vice-président Šefčovič pour que les choses soient extrêmement claires. Je voudrais simplement, en écho à chacune de vos interventions et en vous en remerciant, évoquer trois sujets. D'abord, l'indépendance et l'autorité des présidents des autorités. Je suis très heureux de l'engagement total – qui ne me surprend pas – du Parlement, qui rejoint d'ailleurs celui de la Commission, pour faire respecter durablement et défendre cette indépendance et cette autorité. C'est essentiel et c'est ce qui compte pour l'avenir si l'on a en mémoire la multitude des tâches et la gravité des tâches que ces autorités vont affronter. Tout à l'heure, on évoquait la question des agences de notation ou des ; voilà des sujets sur lesquels nous allons avoir besoin des autorités et de leur crédibilité. Voilà le premier point que je voulais rappeler, sur lequel le Parlement et, naturellement, la Commission peuvent marquer un accord et j'espère – je le pense aussi – le Conseil. Le deuxième point est celui de la procédure de choix. Mesdames et Messieurs, cette procédure – je me souviens des discussions dans les trilogues – a fait l'objet de nombreux débats et finalement d'un accord des colégislateurs. Elle est ce qu'elle est et elle a sans doute des défauts. J'ai moi-même évoqué la clause de rendez-vous pour l'améliorer. Je n'ai pas de raison – je le dis en conscience devant vous – de penser qu'elle n'a pas permis de désigner de bons candidats. Je n'ai pas de raison de faire un procès d'intention aux candidats qui ont été choisis. J'ai moi-même pris la responsabilité en conscience sur les qui m'ont été communiquées, après avoir rencontré personnellement chacun des candidats, d'établir un ordre, selon ce qui me paraissait, en conscience, le plus utile et le plus crédible. Mais nous nous sommes fondés, pour trouver ces bons candidats, sur les listes qui nous ont été fournies et les candidatures telles qu'elles se sont exprimées, deux cent soixante-quinze candidatures issues des États membres, issues des autorités de régulation. Nous avons une clause de rendez-vous pour améliorer ces procédures, qui, sans doute, peuvent l'être, mais je veux dire en conscience qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas de raison de dire ou de penser que nous n'avons pas désigné de bons candidats, capables d'être à la hauteur de leur responsabilité. Enfin, il y a un troisième point, que plusieurs d'entre vous ont exprimé, qui est celui du niveau de représentation des autorités. La Commission n'aura de cesse de s'assurer que cette représentation est pleinement conforme au règlement, au meilleur niveau. Je remercie d'ailleurs très sincèrement sur ce point, qui est aussi une des clés de la crédibilité, le Parlement européen de nous soutenir sur ce sujet tout à fait essentiel. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je voulais dire avant une nuit qui doit porter conseil comme cela a été dit, ce que je voulais vous donner comme assurance, comme souci – que je veux exprimer personnellement au nom de tous les commissaires – de vigilance pour que nous fassions réussir ces autorités dans la perspective d'une vraie supervision européenne, qui, je le dis aussi, ne vient pas se substituer aux autorités de supervision nationale mais qui va les faire mieux travailler ensemble, qui aura ses pouvoirs propres face à des enjeux, à des à des risques qui sont évidemment aujourd'hui transnationaux. Nous avions besoin, et nous avons, grâce à vous, en grande partie aujourd'hui, ces trois écrans radars, ces trois autorités en plus du Conseil du risque systémique. Il faut maintenant, Mesdames et Messieurs les députés, que tout le monde se mette rapidement au travail parce que, franchement, j'observe que les marchés vont très vite – beaucoup plus vite que nous, dans le temps de la démocratie qui est le nôtre – et il faut que les autorités travaillent très vite."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik zal het kort houden, aangezien ik geprobeerd heb mij zo eerlijk en duidelijk mogelijk uit te drukken, waarbij ik elk woord van mijn verklaring goed heb afgewogen. Deze verklaring zal overigens nog schriftelijk worden bevestigd in een brief die ik samen met vicevoorzitter Šefčovič heb ondertekend om ervoor te zorgen dat alles zeer duidelijk is. In antwoord op al uw opmerkingen, waar ik u voor bedank, wil ik slechts drie punten aanhalen. Ten eerste de onafhankelijkheid en het gezag van de voorzitters van de autoriteiten. Ik ben zeer verheugd, maar niet verbaasd, over het feit dat het Parlement – evenals de Commissie overigens – vastbesloten is om deze onafhankelijkheid en dit gezag te verdedigen en om ervoor te zorgen dat deze blijvend worden gerespecteerd. Dat is van essentieel belang en dat is ook wat telt voor de toekomst wanneer wij denken aan de grote hoeveelheid taken en de ernst van de taken waar deze autoriteiten mee te maken zullen krijgen. Eerder zijn de kwesties van de ratingbureaus en de stresstesten aan de orde geweest; dat zijn nu precies de zaken waar wij de autoriteiten en hun geloofwaardigheid voor nodig zullen hebben. Dat is het eerste punt dat ik wilde aanhalen, waaraan het Parlement, en natuurlijk de Commissie hun goedkeuring kunnen geven, en ik hoop en ik verwacht ook de Raad. Het tweede punt betreft de selectieprocedure. Dames en heren, ik herinner mij de discussies tijdens de trialogen, waar in talloze debatten over deze procedure is gesproken en waarover de medewetgevers uiteindelijk een akkoord hebben bereikt. De procedure is zoals deze is en kent ongetwijfeld tekortkomingen. Zelf heb ik voor verbetering ervan gezorgd door de rendez-vous-clausule op te nemen. Ik heb geen reden, en dat zeg ik in alle eerlijkheid ten overstaan van u, om te denken dat er geen goede kandidaten zijn aangewezen. Ik heb geen reden om te twijfelen aan de motieven van de geselecteerde kandidaten. Nadat ik de shortlists had ontvangen en alle kandidaten persoonlijk had ontmoet, heb ik zelf de verantwoordelijkheid genomen voor het opstellen van een volgorde van de criteria die mij, in alle eerlijkheid, het meest nuttig en geloofwaardig leken. Maar om deze goede kandidaten te vinden hebben wij ons gebaseerd op de lijsten die wij hebben ontvangen en de kandidaturen zoals die zijn gesteld; er zijn 275 kandidaten voorgedragen door de regelgevende instanties van de lidstaten. Wij hebben een rendez-vous-clausule opgenomen voor de verbetering van deze procedures, die inderdaad voor verbetering vatbaar zijn. Toch wil ik in alle oprechtheid zeggen dat ik, als ik namens mijzelf spreek, geen reden heb om te zeggen of te denken dat wij geen goede kandidaten hebben aangewezen die hun verantwoordelijkheid niet aan zouden kunnen. Tot slot het derde punt, dat velen van u reeds naar voren hebben gebracht, betreft het niveau van vertegenwoordiging van de autoriteiten. De Commissie zal ervoor blijven ijveren dat deze vertegenwoordiging volledig conform de verordeningen is en het hoogste niveau heeft. Op dit punt wil ik het Europees Parlement bovendien zeer bedanken voor de steun die het ons gegeven heeft in deze zeer belangrijke kwestie. Ook deze is een factor van belang voor de geloofwaardigheid. Mevrouw de voorzitter, dames en heren, dat is wat ik wilde zeggen voor deze avond die ons raad moet brengen, zoals eerder is gezegd. Dat is wat ik u wilde verzekeren: wij, en ik zeg dit persoonlijk namens alle commissarissen, zullen ervoor waken dat deze autoriteiten een succes worden in de betekenis van een echt Europees toezicht. Dit toezicht, en dat wil ik ook gezegd hebben, zal de nationale toezichthoudende autoriteiten niet vervangen, maar zorgt ervoor dat zij beter samenwerken, en het zal eigen bevoegdheden hebben zodat het het hoofd kan bieden aan de uitdagingen en de risico's die vandaag de dag overduidelijk transnationaal zijn. Wij hadden deze drie radarschermen nodig, en nu hebben wij ze dan ook, grotendeels dankzij u. Nu hebben we deze drie autoriteiten naast het Europees Comité voor systeemrisico's. En nu, dames en heren, moet iedereen snel aan de slag, want eerlijk gezegd zie ik dat de markten zeer snel bewegen, veel sneller dan wij in onze tijd van democratie, en ook de autoriteiten moeten snel aan het werk."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Będę mówił krótko, jako że przedstawiłem już moje stanowisko tak szczerze i jasno, jak to było możliwe. W moim oświadczeniu starannie wyważyłem każde słowo. Dla pełnej jasności znajdzie ono pisemne potwierdzenie w liście, który podpisałem wspólnie z wiceprzewodniczącym Šefčovičem. Odpowiadając na wszystkie wystąpienia Państwa, za które Wam dziękuję, chciałbym odnieść się jedynie do trzech kwestii. Pierwsza kwestia dotyczy niezależności i autorytetu prezesów tych urzędów. Przyjmuję z wielką satysfakcją, choć bez zaskoczenia, pełne zaangażowanie Parlamentu, które Komisja podziela, na rzecz obrony ich niezależności i autorytetu oraz zapewnienie, by były one szanowane w przyszłości. Biorąc pod uwagę wielość zadań i poważny charakter zadań, przed jakimi staną te organy, jest to niezbędne i ważne z punktu widzenia przyszłości. Poprzednio podniesiono kwestie agencji ratingowych i testów w warunkach skrajnych. To właśnie dla takich spraw potrzebne są nam te urzędy i ich wiarygodność. To pierwsza uwaga, którą chciałem poczynić i z którą zgodzą się zapewne Parlament i Komisja, a także, jak mam nadzieję i wierzę, Rada. Druga uwaga dotyczy procedury selekcji. Panie i Panowie! Pamiętam dyskusje na posiedzeniach trójstronnych, na których ta procedura była przedmiotem licznych debat, a w końcowym efekcie porozumienia między współustawodawcami. Procedura jest jaka jest i niewątpliwie ma swoje wady. Osobiście zaproponowałem klauzulę rendez-vous, żeby ją ulepszyć. Nie mam podstaw – i mówię to Państwu ze spokojnym sumieniem – by sądzić, że uniemożliwiła ona wybór dobrych kandydatów. Nie mam podstaw, by kwestionować motywacje wybranych kandydatów. Po tym, jak otrzymałem tzw. krótkie listy i spotkałem się osobiście z każdym z kandydatów, wziąłem na siebie zadanie uszeregowania kandydatur zgodnie z tym, co uznałem, ze spokojnym sumieniem, za najbardziej użyteczne i wiarygodne kryteria. Niemniej jednak, żeby znaleźć dobrych kandydatów, opieraliśmy się na listach zawierających 275 zgłoszonych kandydatur, które przekazały nam organy nadzoru państw członkowskich. Aby usprawnić te procedury, które niewątpliwie można poprawić, dysponujemy klauzulą rendez-vous, Chciałbym jednak powiedzieć ze spokojnym sumieniem, że jeśli o mnie chodzi, to nie mam podstaw, by mówić lub sądzić, że nie wybraliśmy dobrych kandydatów, którzy są zdolni okazać się godnymi swoich zadań. Mam jeszcze na koniec trzecią uwagę, którą poczyniło już szereg spośród Państwa, w kwestii szczebla reprezentacji organów. Komisja upewniać się będzie w każdym przypadku, że taka reprezentacja jest w pełni zgodna z rozporządzeniami i na najwyższym możliwym poziomie. Chciałbym wyrazić Parlamentowi Europejskiemu moje szczere podziękowanie za poparcie nas w tej niezwykle istotnej kwestii, która jest także jednym z kluczowych warunków zachowania wiarygodności. Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie! Oto co chciałem powiedzieć, zanim pójdziemy do domu, by się z tym przespać, jak to określił jeden z przedmówców. To właśnie chciałem przekazać Państwu jako zapewnienie, jako wyraz troski, którą pragnę wyrazić w imieniu wszystkich komisarzy, o zachowanie czujności w celu zapewnienia, by organy te odniosły sukces. W ten sposób zapewnimy autentyczny europejski nadzór, który nie zastąpi krajowych organów nadzoru, ale uczyni ich współpracę bardziej skuteczną – nadzór , który stając przed wyzwaniami i zagrożeniami, mającymi obecnie wyraźnie charakter ponadnarodowy, będzie mógł opierać się na własnych kompetencjach. Potrzebne nam były te trzy ekrany radarowe, te trzy urzędy w uzupełnieniu do Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Teraz nimi dysponujemy, głównie dzięki Wam. Panie i Panowie! Teraz wszyscy muszą zabrać się szybko do roboty, ponieważ, mówiąc wprost, rynki działają bardzo szybko, dużo szybciej od nas w tej naszej epoce demokracji. Dlatego urzędy nadzoru muszą pracować w bardzo szybkim tempie."@pl16
". Senhora Presidente, serei breve, pois já me exprimi em termos tão francos e concretos quanto possível. Ponderei cuidadosamente cada palavra do meu discurso, que será confirmado por escrito numa carta que co-assinei com o Vice-Presidente Šefčovič para que as coisas fiquem muito claras. Em resposta a cada uma das intervenções, que agradeço, gostaria de referir apenas três questões. A primeira diz respeito à independência e aos poderes dos presidentes das autoridades. Sinto-me muito satisfeito, mas não surpreendido, com a firmeza demonstrada pelo Parlamento, que é partilhada pela Comissão, em defender a independência destas autoridades e garantir que ela seja respeitada ao longo do tempo. Este princípio é fundamental e o mais importante de todos para o futuro, tendo em conta a multiplicidade das tarefas e responsabilidades que estas autoridades terão de exercer. Anteriormente, haviam-se colocado os problemas respeitantes às agências de notação e aos testes de esforço. São questões que dependem da competência destas autoridades e da sua credibilidade. Este era o primeiro ponto que eu desejava salientar, sobre o qual o Parlamento e a Comissão estão evidentemente de acordo, e espero e acredito que o Conselho também. O segundo ponto é o processo de selecção. Senhoras e Senhores, recordo-me das discussões nos trílogos, em que este procedimento foi amplamente debatido e, finalmente, objecto de acordo entre os co-legisladores. É o que é, e talvez não seja perfeito. No intuito de o melhorar, introduzi pessoalmente a cláusula de rendez-vous. Não tenho qualquer motivo para pensar – e digo-o de consciência plenamente tranquila – que ele tenha prejudicado a selecção de bons candidatos. Não tenho nenhuma razão para duvidar das motivações dos candidatos escolhidos. Após receber a lista restrita e ter conhecido pessoalmente todos os candidatos, assumi a responsabilidade de estabelecer uma lista, segundo os critérios que considerei, com a máxima objectividade, mais úteis e mais credíveis. No entanto, para a selecção desses bons candidatos, baseámo-nos na lista que nos foi entregue e nas 275 candidaturas das autoridades reguladoras dos Estados-Membros. Dispomos duma cláusula de rendez-vous para melhorar estes procedimentos, que podem com certeza ser melhorados. Mas gostaria de afirmar, em plena consciência, que, pela parte que me toca não tenho nenhuma razão para dizer ou pensar que não seleccionámos bons candidatos, capazes de erguer-se à altura das suas responsabilidades. Por fim, há um terceiro ponto, que tem sido mencionado por alguns de vós, o do nível de representação das autoridades. A Comissão será sempre garante da plena conformidade dessa representação com os regulamentos, ao mais alto nível. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao Parlamento Europeu por nos apoiar nesta área absolutamente crucial, em que se situa uma das chaves da nossa credibilidade. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eis o que vos queria transmitir, antes de todos nos recolhermos para reflectir, como disse uma oradora. Era esta a garantia com que desejava deixar-vos, expressando-me a título pessoal e em nome de todos os comissários: a garantia da vigilância necessária ao êxito destas autoridades. Uma supervisão europeia genuína não deve substituir as autoridades supervisoras nacionais mas fazer com que trabalhem em conjunto de forma mais eficaz, e precisa de dispor de competências próprias perante desafios e riscos que hoje são claramente transnacionais. Precisávamos, e agora já os temos, em grande medida graças ao PE, destes três instrumentos, destas três autoridades além do Comité Europeu do Risco Sistémico. Senhoras e Senhores, urge agora iniciar o trabalho porque, digo-vos com toda a franqueza, os mercados movem-se muito rapidamente nesta nossa era de democracia, muito mais depressa do que nós, e as autoridades precisam de acompanhar o ritmo."@pt17
". Doamnă președintă, voi fi concis, deoarece m-am exprimat cât se poate de sincer și clar. Am cântărit cu atenție fiecare cuvânt din declarația mea, lucru care va fi confirmat în scris într-o scrisoare pe care am semnat-o împreună cu vicepreședintele Šefčovič pentru ca lucrurile să fie extrem de clare. Ca răspuns la fiecare dintre discursurile dvs., pentru care vă mulțumesc, aș dori doar să fac trei observații. Prima chestiune vizează independența și autoritatea președinților autorităților. Sunt foarte mulțumit, însă nu surprins, de angajamentul total al Parlamentului, care este împărtășit de Comisie, de a apăra această independență și această autoritate și de a asigura respectarea acestora de-a lungul timpului. Este esențial și este ceea ce contează pentru viitor, având în vedere multitudinea sarcinilor și seriozitatea sarcinilor cu care se vor confrunta aceste autorități. Mai devreme, au fost aduse în discuție chestiunile referitoare la agențiile de rating și la testele de rezistență. Acestea sunt chestiuni pentru care vom avea nevoie de autorități și de credibilitatea lor. Acesta este primul aspect pe care am dorit să-l menționez, cu privire la care Parlamentul și Comisia, desigur, și, sper și cred, Consiliul pot fi de acord. A doua observație se referă la procedura de selecție. Doamnelor și domnilor, îmi amintesc discuțiile din cadrul trilogurilor, unde această procedură a fost subiectul numeroaselor dezbateri, și, în sfârșit, al consensului în rândul colegiuitorilor. Este așa cum este și are fără îndoială neajunsurile sale. Am propus personal clauza de rendez-vous pentru a o îmbunătăți. Nu am niciun motiv – și vă spun aceasta cu toată sinceritatea – să cred că nu a dus la selectarea unor candidați buni. Nu am niciun motiv să pun sub semnul întrebării motivele candidaților selectați. După ce am primit listele cu finaliștii și m-am întâlnit cu fiecare dintre candidați în persoană, mi-am asumat personal responsabilitatea pentru stabilirea unei ordini în conformitate cu criteriile pe care le-am considerat în mod cert ca fiind cele mai utile și cele mai credibile. Cu toate acestea, pentru a găsi acești candidați buni, ne-am bazat pe listele furnizate nouă și pe cele 275 de CV-uri primite de la autoritățile de reglementare ale statelor membre. Avem o clauză de rendez-vous pentru a îmbunătăți aceste proceduri, care pot fi cu siguranță îmbunătățite. Însă aș dori să spun cu toată sinceritatea că, în ceea ce mă privește, nu am niciun motiv să spun sau să cred că nu am selectat candidați buni, capabili să se ridice la nivelul responsabilităților lor. În final, există un al treilea aspect, pe care unii dintre dvs. l-au adus în discuție, care se referă la nivelul de reprezentare a autorităților. Comisia se va asigura întotdeauna că această reprezentare este în deplină conformitate cu regulamentele și la cel mai înalt nivel. Aș dori să exprim sincerele mele mulțumiri Parlamentului European pentru că ne-a sprijinit în această problemă absolut esențială, care este, de asemenea, una dintre cheile spre credibilitate. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, doar atât am vrut să spun înainte de a ne retrage cu toții pentru a medita la toate aceste chestiuni, după cum a spus un vorbitor anterior. Iată ceea ce am vrut să vă ofer drept asigurare, sub formă de preocupare, pe care aș dori să o exprim personal în numele tuturor comisarilor, pentru vigilența de a asigura succesul acestor autorități. Vom avea astfel supraveghere europeană veritabilă, care nu va înlocui autoritățile de supraveghere naționale, ci le va face să lucreze împreună mai eficient, care va avea propriile sale puteri când va înfrunta provocări și riscuri, care sunt acum, în mod clar, transnaționale. Aveam nevoie, și acum avem în mare măsură, mulțumită dvs., aceste trei ecrane tip radar, aceste trei autorități, pe lângă Comitetului european pentru risc sistemic. Doamnelor și domnilor, este acum necesar ca toată lumea să se apuce repede de treabă deoarece, sincer vorbind, observ că piețele se mișcă foarte repede, mult mai repede decât noi, în această epocă a democrației, iar autoritățile trebuie să lucreze foarte repede."@ro18
". − Budem stručný, keďže som sa už vyjadril najotvorenejším a najjasnejším možným spôsobom. Starostlivo som zvážil každé slovo svojho prejavu, ktorý potvrdím písomne v podobe listu, ktorý som podpísal spoločne s podpredsedom Šefčovičom, aby bolo všetko absolútne jasné. V odpovedi na všetky vaše vystúpenia, za ktoré vám ďakujem, by som chcel spomenúť len tri problematiky. Prvá problematika sa týka nezávislosti a právomocí predsedov orgánov. Veľmi ma teší a vôbec ma neprekvapuje absolútne odhodlanie Parlamentu, s ktorým sa Komisia stotožňuje, obraňovať túto nezávislosť a právomoc a zabezpečiť, aby boli stále rešpektované. Je to veľmi potrebné a je to dôležité pre budúcnosť vzhľadom na množstvo úloh a náročnosť úloh, s ktorými sa budú tieto orgány stretávať. Spomenuli sa aj otázky ratingových agentúr a stresových testov. Kvôli týmto veciam potrebujeme tieto orgány a ich dôveryhodnosť. To bol prvý bod, ktorý som chcel uviesť a s ktorým, samozrejme, Parlament a Komisia súhlasia a dúfam a verím, že aj Rada. Druhá problematika sa týka výberového konania. Dámy a páni, pamätám sa na diskusie počas trojstranných rokovaní, keď bolo toto konanie predmetom mnohých diskusií a nakoniec dohody spoluzákonodarcov. Je aké je a určite má svoje chyby. Ja osobne som v záujme jeho skvalitnenia do dohody začlenil doložku rendez-vous. Nemám dôvod si myslieť – a to vám hovorím s čistým svedomím –, že to neumožnilo výber dobrých kandidátov. Nemám dôvod spochybňovať motívy vybraných kandidátov. Keď som dostal užšie zoznamy kandidátov a s každým som sa osobne stretol, osobne som prevzal zodpovednosť za vypracovanie systému podľa kritérií, ktoré som s pokojným svedomím považoval za najužitočnejšie a najdôveryhodnejšie. Na to, aby sme našli týchto dobrých kandidátov, sme sa však spoľahli na poskytnuté zoznamy a na 275 žiadostí od orgánov dohľadu členských štátov. Máme doložku rendez-vous na zlepšenie týchto konaní, ktoré sa nepochybne dajú zlepšiť. Chcel by som však s čistým svedomím povedať, že pokiaľ ide o mňa, nemám dôvod povedať alebo myslieť si, že sme nevybrali dobrých kandidátov schopných plniť si svoje povinnosti. Posledná, tretia problematika, ktorú mnohí z vás spomenuli, je úroveň zastúpenia orgánov. Komisia vždy zaistí, aby bolo toto zastúpenie v plnom súlade s predpismi a na najvyššej úrovni. Chcel by som srdečne poďakovať Európskemu parlamentu za to, že nás podporil v tejto absolútne rozhodujúcej otázke, ktorá je aj jednou z kľúčových prvkov vierohodnosti. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, to som chcel povedať predtým, ako sa všetci poberieme vyspať sa na to, ako povedala predchádzajúca rečníčka. To som vám chcel dať ako uistenie, ktoré som chcel osobne vyjadriť v mene všetkých komisárov, že sa starostlivo usilujeme zabezpečiť úspech týchto orgánov. Zabezpečí to skutočný európsky dohľad, ktorý nenahradí vnútroštátne orgány dohľadu, ale privedie ich k účinnejšej spolupráci, a ktorý bude mať svoje vlastné právomoci, keď bude čeliť problémom a rizikám, ktoré sú teraz nepochybne nadnárodné. Potrebovali sme a teraz vďaka vám z veľkej časti máme popri Európskom výbore pre systémové riziká tieto tri radary, tieto tri orgány. Dámy a páni, teraz je potrebné, aby sa všetci rýchlo pustili do práce, pretože, otvorene povedané, vidím, že trhy sa v tomto našom období demokracie hýbu veľmi rýchlo, omnoho rýchlejšie ako my, a orgány musia pracovať veľmi rýchlo."@sk19
"Gospa predsednica, zelo kratek bom, saj sem se že izrazil kolikor je mogoče iskreno in jasno. Previdno sem pretehtal vsako besedo svoje izjave, ki bo pisno potrjena v pismu, ki sem ga podpisal skupaj s podpredsednikom Šefčovičem, da bi bile zadeve izredno jasne. V odziv na vsakega od vaših govorov, za katere se vam zahvaljujem, bi rad omenil le tri vprašanja. Prvo vprašanje je povezano z neodvisnostjo in vplivom predsedujočih tem organom. Zelo sem zadovoljen s popolno zavezanostjo Parlamenta, kar me ne preseneča, in tudi Komisije, da se zagovarja ta neodvisnost in ta organ in zagotavlja, da se spoštujeta skozi čas. Odločilna je in pomembna je za prihodnost, pri čemer se upošteva večje število nalog in resnost nalog, s katerimi se bodo srečevali ti organi. Prej so bila postavljena vprašanja bonitetnih agencij in testi izjemnih situacij. To so vprašanja, za katera bomo potrebovali te organe in njihovo verodostojnost. To je prva točka, ki bi jo rad podal, o kateri se lahko dogovorijo Parlament, Komisija in, seveda, upam in verjamem, tudi Svet. Druga točka je povezana s postopkom izbire. Gospe in gospodje, spomnim se razprav na tristranskih pogovorih, kjer je bil ta postopek predmet številnih razprav in na koncu dogovora med sozakonodajalci. Je to, kar je, in nedvomno ima slabosti. Osebno sem vnesel klavzulo o preverjanju, da bi to izboljšal. Nimam razloga – in to vam pravim pri polni zavesti –, da bi mislil, da postopek ni omogočil izbire dobrih kandidatov. Nimam razloga, da bi dvomil v nagibe izbranih kandidatov. Potem, ko sem prejel ožje sezname in se osebno sestal z vsakim kandidatom, sem osebno prevzel odgovornost za vzpostavitev reda glede na to, kar sem pri polni zavesti menil, da so bila najbolj uporabna in najbolj verodostojna merila. Vendar pa smo se pri iskanju teh dobrih kandidatov oprli na prejete sezname in na 275 prošenj od regulativnih organov oblasti držav članic. Imamo klavzulo o preverjanju za izboljšanje teh postopkov, ki jih je nedvomno mogoče izboljšati. A pri polni zavesti bi rad povedal, da sam nimam razloga, da bi rekel ali mislil, da nismo izbrali dobrih kandidatov, ki so sposobni izpolnjevati svoje odgovornosti. Nazadnje pa je tu še tretja točka, ki ste se je dotaknili številni med vami, in sicer je to raven zastopanosti organov oblasti. Komisija bo vedno zagotavljala, da bo ta zastopanost popolnoma v skladu s predpisi in na najvišji ravni. Rad bi izrazil svojo iskreno zahvalo Evropskemu parlamentu, ker nas je pri tem popolnoma odločilnem vprašanju podprl, kar je tudi eden od ključev do verodostojnosti. Gospa predsednica, gospe in gospodje, to sem želel povedati preden se odmaknemo od tega in zadevo prespimo, kakor je dejal predhodni govornik. To sem vam želel dati kot zagotovilo, kot skrb, ki bi jo rad osebno izrazil v imenu vseh komisarjev, da bi pazljivost zagotovila uspeh teh organov. To bo zagotovilo pristen evropski nadzor, ki ne bo nadomestil nacionalnih nadzornih organov, ampak bo poskrbel za njihovo učinkovitejše sodelovanje, ki bo imelo svoja lastna pooblastila pri spopadanju z in tveganji, ki so zdaj jasno nadnacionalni. Potrebovali smo, in zaradi vas imamo zdaj v veliki meri te tri radarje, te tri organe poleg Evropskega odbora za sistemska tveganja. Gospe in gospodje, zdaj je nujno, da se vsi hitro lotimo dela, saj, odkrito, ugotavljam, da se trgi gibljejo zelo hitro, mnogo hitreje kot mi, v našem času demokracije, in organi morajo delati zelo hitro."@sl20
". Fru talman! Jag ska fatta mig kort, eftersom jag har uttryckt mig så uppriktigt och så tydligt som möjligt. Jag har noga vägt varje ord i mitt uttalande, som kommer att bekräftas skriftligen i en skrivelse som jag har undertecknat tillsammans med vice ordförande Maroš Šefčovič, så att allt ska vara fullständigt klart. Som svar på alla era anföranden, som jag tackar er för, vill jag bara ta upp tre frågor. Den första frågan gäller oberoendet och befogenheterna för myndigheternas ordförande. Jag är mycket glad, men inte förvånad, över parlamentets fullständiga engagemang, som delas av kommissionen, för att värna om detta oberoende och dessa befogenheter och för att se till att de respekteras på sikt. Det är avgörande och det är vad som är viktigt för framtiden, med tanke på den mängd uppgifter och allvaret i de uppgifter som dessa myndigheter kommer att ställas inför. Tidigare nämndes kreditvärderingsinstitut och stresstester. Det är frågor för vilka vi kommer att behöva myndigheterna och deras trovärdighet. Det är den första fråga jag ville ta upp, där parlamentet och kommissionen – naturligtvis – och förhoppningsvis även rådet, kan vara överens. Den andra punkten gäller urvalsförfarandet. Jag minns diskussionerna under trepartsmötena, där många debatter hölls om detta förfarande och medlagstiftarna slutligen nådde enighet. Det är vad det är och det har utan tvekan brister. Jag införde personligen rendez-vous-klausulen för att förbättra det. Jag har inget skäl att tro att det inte gjort det möjligt att välja ut bra kandidater – och jag är helt uppriktig när jag säger detta. Jag har inget skäl att ifrågasätta motiven hos de kandidater som valts ut. När jag fått slutlistorna och träffat var och en av kandidaterna personligen tog jag på mitt eget ansvar att fastställa en rangordning utifrån vad jag uppriktigt ansåg var de mest användbara och trovärdiga kriterierna. För att hitta dessa goda kandidater utgick vi dock från de listor vi fått och de 275 ansökningarna från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. Vi har en rendez-vous-klausul för att förbättra förfarandena, som utan tvivel kan förbättras. Men jag vill uppriktigt säga att jag för egen del inte har något skäl att säga eller tro att vi inte valt goda kandidater som är förmögna att leva upp till sitt ansvar. Till sist är det en tredje punkt som flera av er har tagit upp, nämligen myndigheternas representationsnivå. Kommissionen kommer alltid att se till att denna representation är fullständigt förenlig med bestämmelserna, på högsta nivå. Jag vill framföra ett uppriktigt tack till Europaparlamentet för stödet i denna helt avgörande fråga, som också är en av nycklarna till trovärdighet. Det är vad jag ville säga innan vi alla drar oss tillbaka för att sova på saken, som en tidigare talare sade. Det är den försäkran som jag personligen ville ge uttryck för på alla kommissionsledamöternas vägnar när det gäller den omsorg som kommer att ägnas åt att se till att dessa myndigheter blir framgångsrika. På så sätt får vi en verklig europeisk tillsyn, som inte kommer att ersätta nationella tillsynsmyndigheter utan få dem att samarbeta mer effektivt, och som kommer att ha egna befogenheter när den ställs inför utmaningar och risker som nu är tydligt gränsöverskridande. Vi behövde dessa tre radarskärmar, dessa tre myndigheter vid sidan av Europeiska systemrisknämnden, och tack vare er har vi nu i princip fått dem. Nu måste alla snarast börja arbeta, för ärligt talat konstaterar jag att marknaderna agerar mycket snabbt, mycket snabbare än vi i vår demokratiska tid, och myndigheterna måste också arbeta mycket snabbt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"izzivi"20
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph