Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-235-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.17.3-235-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the ECR welcomes the opportunity to discuss these issues in the Chamber this evening. I would like to make it clear that our group believes that all three candidates for chairing the ESA, as presented to the Committee on Economic and Monetary Affairs yesterday, are fully qualified and competent to fulfil the important roles involved. Any comments I make this evening are purely about the process that has been followed to get to this point. I would ask, therefore, that future selection processes aim to recruit candidates from the broadest possible pool of talent in order to ensure independent thought and a new diversity in the senior management of such authorities. To that end, salary scales need to be appropriate to the expected seniority of those roles. Unnecessary age restrictions, or any other criteria outside technical skills and competence, should be avoided at all costs. We can do a little better than we have done this time in terms of the process and the transparency that could be applied with respect to Parliament. I hope that note is taken of this in the future."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ECR vítá příležitost hovořit dnes ve sněmovně o těchto otázkách. Ráda bych jasně prohlásila, že naše skupina se domnívá, že všichni tři kandidáti na předsednictví evropských orgánů dohledu, tak jak byli včera představeni Hospodářskému a měnovému výboru, jsou plně kvalifikovaní a schopni plnit svou významnou úlohu. Veškeré poznámky, které dnes večer učiním, se týkají výhradně postupu, který nás dovedl k tomuto bodu. Žádám proto, aby byli ve výběrových řízeních v budoucnu vybíráni kandidáti z co největšího množství schopných lidí, aby bylo zajištěno nezávislé rozhodování a rozmanitost lidí v řídicích funkcích podobných orgánů. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí, aby platové rozmezí odpovídalo předpokládanému významu těchto funkcí. Za každou cenu bychom se měli vyvarovat zbytečných věkových omezení a jakýchkoli dalších kritérií, jež nesouvisí s technickými dovednostmi a kompetentností. V postupu výběru a transparentnosti vůči Parlamentu se příště můžeme zlepšit. Doufám, že se pro příště poučíme."@cs1
"Fru formand! ECR glæder sig over lejligheden til at drøfte disse emner på mødet her i aften. Jeg vil gerne gøre det klart, at vores gruppe mener, at alle de tre kandidater til formandsposten i ESA, der blev forelagt Økonomi- og Valutaudvalget i går, er fuldt ud kvalificerede og kompetente til at udøve de vigtige funktioner, som denne post indebærer. Enhver bemærkning, jeg fremsætter her i aften, omhandler udelukkende den procedure, der skal følges for at nå hertil. Jeg anmoder derfor om, at der i kommende udvælgelsesprocedurer sigtes mod at rekruttere kandidater fra den bredest mulige talentskare for at sikre en uafhængig tankegang og en ny mangfoldighed i disse myndigheders øverste ledelse. For at nå dette mål er det nødvendigt at fastlægge et passende lønniveau i forhold til den forventede anciennitet til disse stillinger. Det bør for enhver pris undgås at indføre unødvendige aldersbegrænsninger eller ethvert andet kriterium bortset fra tekniske kvalifikationer og kompetencer. Vi kan gøre det lidt bedre, end vi har gjort det denne gang med hensyn til den procedure og gennemsigtighed, som kunne anvendes i forhold til Parlamentet. Jeg håber, at dette vil blive taget til efterretning fremover."@da2
"Frau Präsidentin, meine Fraktion ist froh, dass wir heute Abend im Plenum die Gelegenheit haben, über diese Fragen zu sprechen. Ich möchte deutlich machen, dass meine Fraktion der Ansicht ist, dass alle drei Bewerber für den Vorsitz der ESA, die dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung gestern vorgestellt wurden, voll und ganz qualifiziert und kompetent sind, um die wichtigen Aufgaben, um die es hier geht, zu erfüllen. Was ich heute Abend sagen werde, bezieht sich ausschließlich auf das Verfahren, das man gewählt hat, um zu diesem Punkt zu kommen. Daher möchte ich darum bitten, dass zukünftige Auswahlverfahren so angelegt werden, dass Bewerberinnen und Bewerber aus einem möglichst großen Talent-Pool rekrutiert werden, um sicherzustellen, dass an der Spitze solcher Behörden unabhängige Köpfe und eine neue Vielfalt zu finden sind. Zu diesem Zweck müssen die Gehaltstabellen an die von solch hochrangigen Beamten erwartete Qualifikation angepasst werden. Unnötige Altersbeschränkungen und alle sonstigen Kriterien, die nichts mit fachlichen Fähigkeiten und Kompetenzen zu tun haben, sind unbedingt zu vermeiden. Wir können im Hinblick auf das Verfahren und die Transparenz gegenüber dem Parlament einiges besser machen, als wir es dieses Mal gemacht haben. Ich hoffe, dass dies in Zukunft berücksichtigt wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα ECR χαιρετίζει την ευκαιρία που μας προσφέρεται απόψε για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα στο Σώμα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η πολιτική μας ομάδα πιστεύει ότι και οι τρεις υποψήφιοι για την προεδρία της ΕΕΑ, όπως παρουσιάστηκαν χθες στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, έχουν όλα τα αναγκαία προσόντα και είναι απολύτως ικανοί να αναλάβουν τα σημαντικά καθήκοντα που συνεπάγεται η θέση τους. Τα όποια σχόλιά μου απόψε αφορούν αποκλειστικά τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί μέχρι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Θέλω, λοιπόν, να ζητήσω οι μελλοντικές διαδικασίες επιλογής να έχουν ως στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων ταλαντούχων υποψηφίων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία σκέψης και η ανανέωση στα ανώτερα διοικητικά όργανα τέτοιων αρχών. Προς τον σκοπό αυτόν, οι κλίμακες μισθοδοσίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο αναμενόμενο κύρος αυτών των ρόλων. Οι περιττοί ηλικιακοί περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλο κριτήριο που δεν σχετίζεται με τεχνικές δεξιότητες και γενικές ικανότητες, πρέπει να αποφεύγονται με κάθε κόστος. Μπορούμε να τα καταφέρουμε λίγο καλύτερα από ό,τι αυτή τη φορά, από την άποψη της εφαρμοζόμενης διαδικασίας καθώς και της διαφάνειας έναντι του Κοινοβουλίου. Ευελπιστώ ότι αυτό θα ληφθεί υπόψη στο μέλλον."@el10
"Señora Presidenta, el Grupo ECR aplaude la oportunidad de debatir estas cuestiones en la Cámara esta tarde. Quisiera dejar claro que nuestro grupo cree que los tres candidatos a la presidencia de la AES, como los presentó ayer la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, están perfectamente cualificados y preparados para realizar las importantes funciones que se requieren. Todos los comentarios que estoy haciendo esta noche son básicamente sobre el proceso que se ha seguido para llegar a este punto. Pediría, pues, que los futuros procesos de selección tengan por objeto buscar candidatos del más amplio espectro de talento a fin de asegurar el pensamiento independiente y una nueva diversidad en la gestión directiva de dichas autoridades. A tal fin, los márgenes salariales han de ser adecuados a la esperada larga experiencia de dichos puestos. Restricciones innecesarias por cuestiones de edad o cualquier otra habilidad y capacidad más allá de las técnicas, debería evitarse a toda costa. Podemos hacer las cosas algo mejor de lo que lo hemos hecho esta vez en cuanto al proceso y la transparencia que se podrían aplicar con respecto al Parlamento. Espero que se tenga en cuenta esta observación en el futuro."@es21
"Austatud juhataja! Fraktsiooni ECR rõõmustab võimalus arutleda täna õhtul siin istungisaalis nende küsimuste üle. Tahaksin selgelt välja öelda, et meie fraktsiooni arvates on kõik kolm ESA eesistujakandidaati, keda majandus- ja rahanduskomisjon eile esitles, nende tähtsate rollide etendamiseks igati oskuslikud ja pädevad. Minu tänaõhtused märkused puudutavad vaid menetlust, mida on sellesse punkti jõudmiseks järgitud. Seetõttu oleks mul palve seada tulevaste valikumenetluste eesmärgiks värvata võimalikult mitmekülgsed kandidaadid, et tagada selliste asutuste tippjuhtide seas iseseisev mõtlemine ja uut liiki mitmekesisus. Seepärast peavad nende ametikohtade palgaastmed olema eeldatava kogemustepagasi väärilised. Iga hinna eest tuleks vältida ebavajalikke vanusepiiranguid ja kõiki kriteeriumeid, mis ei ole seotud tehniliste oskuste ja pädevusega. Selle menetluse puhul ja Euroopa Parlamendi jaoks läbipaistvuse saavutamise nimel saame tegutseda sel korral varasemast pisut tõhusamalt. Loodetavasti võetakse seda tulevikus arvesse."@et5
"Arvoisa puhemies, EKR-ryhmä on tyytyväinen mahdollisuuteen keskustella näistä kysymyksistä täysistunnossa tänä iltana. Haluan tehdä selväksi, että ryhmämme mielestä kaikki talous- ja raha-asioiden valiokunnalle eilen esitellyt kolme ehdokasta EVV:n puheenjohtajiksi ovat täysin päteviä ja kelvollisia hoitamaan kyseiset tärkeät tehtävät. Nyt antamani kommentit koskevat pelkästään prosessia, jota on noudatettu tähän pisteeseen pääsemiseksi. Haluaisin siksi tulevissa valintaprosesseissa tavoitteena olevan ehdokkaiden rekrytoimisen mahdollisimman suuresta joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotta takaamme riippumattoman ajattelun ja uuden moninaisuuden tällaisten viranomaisten ylimmässä johtoportaassa. Tässä tarkoituksessa palkka-asteikon on vastattava näiden tehtävien oletettua korkeaa arvoa. Tarpeettomia ikärajoituksia ja kaikkia muita arviointiperusteita kuin teknisiä taitoja ja pätevyyttä olisi vältettävä kaikin tavoin. Voimme parantaa toimintaamme tästä kerrasta prosessin ja parlamenttiin sovellettavan avoimuuden osalta. Toivon, että tämä pannaan merkille tulevaisuudessa."@fi7
"Madame la Présidente, le groupe ECR se réjouit de pouvoir aborder ces questions ce soir au sein de cette Assemblée. Je voudrais indiquer clairement que notre groupe croit que les trois candidats à la présidence de l’AES, tels qu’ils ont été présentés à la commission des affaires économiques et monétaires hier, sont tout à fait qualifiés et compétents pour remplir les importantes fonctions qui sont en jeu. Les commentaires que je fais ce soir concernent purement la procédure qui a été suivie jusqu’ici. Je demanderais donc que les futures procédures de sélection visent à recruter des candidats dans le réservoir de talents le plus vaste possible afin de garantir une indépendance de pensée et une nouvelle diversité au plus haut niveau de ces autorités. À cet effet, les échelles de salaires doivent correspondre au niveau de responsabilité attendu de ces fonctions. Les restrictions d’âge inutiles, ou tout autre critère en dehors des aptitudes techniques et de la compétence, devraient être évités à tout prix. Nous pouvons faire un peu mieux que ce que nous avons fait cette fois-ci en termes de procédure et de transparence qui pourrait être appliquée à l’égard du Parlement. J’espère que cela sera pris en compte à l’avenir."@fr8
"Elnök asszony! Az ECR méltányolja a ma esti lehetőséget arra, hogy itt az ülésteremben megvitathatjuk ezeket a kérdéseket. Szeretném világosan kijelenteni, hogy a Gazdasági és Monetáris Bizottság előtti tegnapi bemutatkozásuk alapján az EFH elnöki posztjára pályázó három jelölt képviselőcsoportom szerint teljesen képzett és alkalmas a szóban forgó fontos pozíciók betöltésére. Ma esti megjegyzéseim csak a folyamatra vonatkoznak, amelyet idáig követtünk. Szeretném kérni, hogy a kiválasztás folyamata a jövőben a tehetségek lehető legszélesebb köréből toborozzon jelölteket. Ez biztosítaná a szóban forgó hatóságok vezető tisztségviselőinek független gondolkodását és új sokszínűségét. Ezért a fizetéseket úgy kell alakítani, hogy megfeleljenek a szenioritásnak, amelyet elvárunk e szerepektől. Mindenáron el kell kerülni a szükségtelen életkori korlátozásokat, vagy bármilyen más, a szakmai képességeken és hozzáértésen kívüli követelmény alkalmazását. A mostaninál jobb teljesítményt tudnánk felmutatni mind a folyamat, mind a Parlamenttel szembeni átláthatóság terén. Remélem, hogy mindezt figyelembe veszik a jövőben."@hu11
"Signora Presidente, l’ECR è lieto di poter discutere tali questioni in Aula questa sera. Vorrei mettere in chiaro che, sulla base dei colloqui di ieri con la commissione per i problemi economici e monetari, il nostro gruppo ritiene i tre candidati per le presidenze delle ESA perfettamente qualificati e idonei a tali importanti incarichi. Tutte le osservazioni che formulerò questa sera si riferiscono esclusivamente all’ seguito finora. Chiedo pertanto che le future procedure puntino a selezionare i candidati all’interno di una rosa di talenti più ampia possibile, per assicurare indipendenza di pensiero e un adeguato ricambio ai vertici delle autorità. A tal fine, i livelli di retribuzione devono essere adeguati all’anzianità richiesta per questi incarichi, evitando in ogni modo restrizioni superflue sulla base dell’età e qualunque altro criterio diverso dalle capacità tecniche e dalla competenza. La procedura e la trasparenza dimostrata nei confronti del Parlamento sono suscettibili di miglioramenti. Mi auguro che se ne tenga nota per il futuro."@it12
"Gerb. Pirmininke, ECR frakcija palankiai vertina galimybę šį vakarą šiuos klausimus aptarti Parlamente. Norėčiau aiškiai pažymėti, kad mūsų frakcija yra įsitikinusi, jog visi trys kandidatai į EPI pirmininkus, kurie vakar buvo pristatyti Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui, turi visas reikiamas kvalifikacijas ir yra kompetentingi atlikti savo reikšmingus vaidmenis. Visos šį vakarą mano išsakytos pastabos yra skirtos vien procesui, pagal kurį buvo pasiektas esamas taškas. Todėl norėčiau paprašyti, kad būsimomis atrankos procedūromis būtų siekiama įdarbinti kandidatus iš kuo didesnės galimų talentingų žmonių grupės, taip siekiant užtikrinti nepriklausomą mintį ir naują tokių institucijų vadovų įvairovę. Todėl darbo užmokesčio pakopos turėtų atitikti patirtį atliekant tokias pareigas. Bet kokia kaina reikia vengti nereikalingų amžiaus apribojimų ar kokių kitų kriterijų, išskyrus techninius įgūdžius ir gebėjimus. Dėl procedūros ir skaidrumo Parlamento atžvilgiu pasakytina, kad kitą kartą galėtume viską padaryti geriau nei dabar. Tikiuosi, kad į tai ateityje bus atsižvelgta."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! ECR atzinīgi vērtē iespēju šovakar apspriest šos jautājumus plenārsēžu zālē. Es vēlos skaidri teikt, ka mūsu grupa uzskata, ka visi trīs kandidāti uz priekšsēdētāja amatu EUI, ar kuriem vakar iepazīstināja Ekonomikas un monetārajā komitejā, ir pilnīgi kvalificēti un kompetenti šo attiecīgo pienākumu pildīšanai. Visas piezīmes, ko es šovakar izsaku, skar vienīgi procesu, kas tika ievērots, lai nonāktu līdz šim punktam. Es tāpēc prasītu, lai nākamajos atlases procesos censtos izraudzīt kandidātus no visplašākā iespējamā talantu kopuma, lai nodrošinātu neatkarīgu domu un jaunu dažādību šādu iestāžu augstākā līmeņa vadībā. Šajā nolūkā atalgojuma skalām jābūt samērīgām ar šo amatu veicēju iecerēto augsto līmeni. Nevajadzīgi vecuma ierobežojumi vai citi kritēriji ārpus tehniskām prasmēm un kompetences būtu par katru cenu jānovērš. Mēs varam rīkoties mazliet labāk, nekā esam rīkojušies šoreiz attiecībā uz procesu un pārredzamību, ko ar cieņu varēja attiecināt uz Parlamentu. Es ceru, ka turpmāk tas tiks ievērots."@lv13
"Madam President, the ECR welcomes the opportunity to discuss these issues in the Chamber this evening. I would like to make it clear that our group believes that all three candidates for chairing the ESA, as presented to the Committee on Economic and Monetary Affairs yesterday, are fully qualified and competent to fulfil the important roles involved. Any comments I make this evening are purely about the process that has been followed to get to this point. I would ask, therefore, that future selection processes aim to recruit candidates from the broadest possible pool of talent in order to ensure independent thought and a new diversity in the senior management of such authorities. To that end, salary scales need to be appropriate to the expected seniority of those roles. Unnecessary age restrictions, or any other criteria outside technical skills and competence, should be avoided at all costs. We can do a little better than we have done this time in terms of the process and the transparency that could be applied with respect to Parliament. I hope that note is taken of this in the future."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de ECR-Fractie is blij met de mogelijkheid om deze vraagstukken vanavond in dit Parlement te bespreken. Ik wil graag duidelijk stellen dat onze fractie van mening is dat alle drie de kandidaten voor het voorzitterschap van de ESA’s, zoals gisteren door de Commissie Economische en monetaire zaken voorgesteld, volledig gekwalificeerd en bekwaam zijn om de betreffende belangrijke functies te vervullen. De opmerkingen die ik vanavond maak, hebben puur en alleen betrekking op de procedure die is gevolgd om zover te komen. Ik wil daarom vragen om toekomstige selectieprocedures zo in te richten dat kandidaten worden geworven uit een zo breed mogelijke pool van talent, zodat onafhankelijk denken en een nieuwe diversiteit in het managementteam van deze autoriteiten gegarandeerd is. Daartoe moeten de salarisschalen aansluiten bij de verwachte senioriteit van die functies. Onnodige leeftijdsbeperkingen, of welke andere criteria anders dan technische vaardigheden en bekwaamheid dan ook, dienen ten koste van alles te worden vermeden. Op het punt van de procedure en de transparantie naar het Parlement toe kunnen wij het best wat beter doen dan we deze keer hebben gedaan. Ik hoop dat hier in de toekomst aandacht aan zal worden geschonken."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Grupa ECR z zadowoleniem przyjmuje możliwość przedyskutowania tych kwestii dzisiaj wieczorem w Parlamencie. Chciałbym powiedzieć jasno, że nasz grupa jest przekonana, że wszyscy trzej kandydaci na przewodniczącego ESA, przedstawieni wczoraj Komisji Gospodarczej i Monetarnej, mają pełne kwalifikacje i kompetencje, by wypełniać te ważne role. Wszelkie uwagi, jaki czynię dziś wieczór dotyczą wyłącznie procesu, który doprowadził nas do obecnego punktu. Chciałabym zatem zapytać, czy w przyszłych procesach selekcji przewiduje się rekrutację kandydatów z możliwie dużej puli osób w celu zapewnienia niezależności opinii i bardziej różnorodnego składu wyższego kierownictwa tych urzędów. W tym celu siatka płac powinna odpowiadać przewidywanej randze takich stanowisk. Za wszelką cenę unikać należy wprowadzania niepotrzebnych ograniczeń dotyczących granicy wieku lub innych kryteriów niż umiejętności techniczne i kompetencja. Stać nas na trochę więcej, niż udało nam się osiągnąć do tej pory, jeśli chodzi o sam proces, jak i przejrzystość postępowania wobec Parlamentu. Liczę, że na te kwestie zwróci się uwagę w przyszłości."@pl16
"Senhora Presidente, o Grupo ECR congratula-se com a oportunidade do debate desta tarde nesta Câmara. Gostaria de sublinhar que nosso grupo acredita que os três candidatos à presidência das ESA, apresentados ontem à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, são plenamente qualificados e competentes para exercer as importantes funções em causa. Os meus comentários prendem-se assim exclusivamente com o processo seguido para chegar a este ponto. Gostaria, com efeito, de sublinhar que os futuros processos de selecção devem visar o recrutamento de candidatos com competências tão diversas quanto possível, a fim de garantir a independência de pensamento e uma nova composição dos quadros de gestão destas autoridades. Para o efeito, a escala salarial deve adequar-se à responsabilidade exigida dos cargos. Devem evitar-se a todo o custo os critérios irrelevantes e desnecessários em termos de qualificações técnicas e competências, como o limite de idade, por exemplo. Esperamos que no futuro as coisas melhorem um pouco em termos dos procedimentos e da transparência para com o Parlamento. Espero que no futuro isto seja tomado em consideração."@pt17
"Doamnă președintă, ECR salută oportunitatea de a discuta aceste chestiuni în această sală în această seară. Aș dori să clarific faptul că grupul nostru crede că toți cei trei candidați pentru șefia AES, așa cum au fost prezentați Comisiei pentru afaceri economice și monetare ieri, sunt pe deplin calificați și competenți să îndeplinească rolurile importante avute în vedere. Orice comentarii pe care le voi face în această seară se referă doar la procesul care a fost urmat pentru a ajunge în acest punct. Aș solicita, prin urmare, ca viitoarele procese de selecție să își propună să recruteze candidați dintr-un grup cât mai larg de talente pentru a asigura o gândire independentă și o nouă diversitate în conducerea principală a unor astfel de autorități. În acest scop, grilele de salarizare trebuie să fie corespunzătoare pentru superioritatea așteptată din partea acestor roluri. Restricțiile de vârstă inutile, sau orice alt criteriu extern care nu ține de abilități tehnice și competențe, ar trebui evitate cu orice preț. Putem să ne descurcăm puțin mai bine decât am făcut-o până acum în ceea ce privește procesul și transparența care ar putea fi aplicate cu privire la Parlament. Sper că se va lua act de acest lucru pe viitor."@ro18
"Európski konzervatívci a reformisti (ECR) vítajú možnosť, že dnes večer môžeme v Parlamente diskutovať o týchto záležitostiach. Chcela by som ujasniť, že naša skupina považuje všetkých troch kandidátov na post predsedu orgánu ESA, ako boli včera predstavení Výboru pre hospodárske a menové veci, za plne kvalifikovaných a kompetentných vykonávať príslušné dôležité úlohy. Akékoľvek moje dnešné komentáre sa týkajú len procesu, ktorý doteraz prebehol. Chcela by som preto požiadať, aby sa budúce výberové konania zamerali na nábor kandidátov z najširšieho možného okruhu talentov, aby sa u riadiacich pracovníkov týchto orgánov zabezpečilo nezávislé myslenie a nová rozmanitosť. Preto musia platové tabuľky zodpovedať predpokladanému hodnostnému zaradeniu týchto miest. V každom prípade by sa malo vyhnúť zbytočným vekovým obmedzeniam alebo iným kritériám okrem technických zručností a spôsobilosti. Pokiaľ ide o postup a transparentnosť, ktoré by sa mohli uplatniť vo vzťahu k Parlamentu, môžeme podať lepší výkon ako tentokrát. Dúfam, že si to do budúcnosti zapamätáme."@sk19
"Gospa predsednica, skupina ECR pozdravlja nocojšnjo priložnost za razpravo o teh vprašanjih v tej sejni dvorani. Rada bi razjasnila, da naša skupina verjame, da so vsi trije kandidati za predsedovanje evropskemu nadzornemu organu, kot so bili včeraj predstavljeni Odboru za ekonomske in monetarne zadeve, v celoti usposobljeni in pristojni za izpolnjevanje pomembnih vključenih vlog. Vse pripombe, ki jih podajam nocoj, so povezane izključno s procesom, ki je bil uporabljen, da bi prišli do te točke. Zato bi prosila, naj bo cilj prihodnjih procesov izbiranja nabor kandidatov iz čim širšega obsega inteligentov, da bi zagotovili neodvisna mnenja in novo raznolikost pri višjem upravljanju takšnih organov. Za ta namen morajo plačilne lestvice ustrezati pričakovani delovni dobi teh vlog. Nepotrebnih starostnih omejitev ali katerih koli drugih meril zunaj tehničnih strokovnih znanj in pristojnosti se je treba za vsako ceno izogibati. Malo smo lahko boljši, kot smo bili tokrat v smislu procesa in preglednosti, ki bi se lahko uporabljala glede Parlamenta. Upam, da bo to v prihodnosti upoštevano."@sl20
"− Fru talman! Vi i Gruppen Europeiska konservativa och reformister välkomnar möjligheten att diskutera dessa frågor i kammaren i kväll. Jag vill klargöra att vår grupp anser att alla tre kandidater till ordförandeposten för ESA, som presenterades för utskottet för ekonomi och valutafrågor igår, är mycket kvalificerade och fullt kompetenta att utföra det viktiga arbete som posten innebär. Mina påpekanden ikväll handlar enbart om den process man har följt för att nå hit. Jag skulle vilja att man i urvalsprocesserna i framtiden strävar efter att rekrytera kandidater från en så bred kompetenspool som möjligt för att säkra en oberoende opinion och en ny mångfald inom den högsta ledningen för sådana myndigheter. För att uppnå detta måste löneskalorna anpassas till hur höga dessa befattningar förväntas vara. Onödiga åldersbegränsningar eller andra kriterier, som inte handlar om teknisk kunskap och kompetens, måste till varje pris undvikas. Vi kan bli lite bättre än vi har varit den här gången när det gäller processen och den öppenhet som skulle kunna tillämpas med hänsyn till parlamentet. Jag hoppas att man tar hänsyn till detta i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kay Swinburne,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph