Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-234-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.17.3-234-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus meiner Sicht geht es jetzt darum, die Möglichkeiten des Rechts wirklich im Sinne einer starken Finanzaufsicht in Europa auszureizen, und wir haben Zweifel daran, ob diese Möglichkeiten institutionell wirklich ausgereizt werden. Wir sehen im Verfahren Mängel, wir haben als Parlament bis heute die Kandidatenliste nicht vorab bekommen, sondern nur das fertige Ergebnis. Es wäre ein Einfaches, uns diese jetzt für die Exekutivdirektoren zu übersenden. Wir haben ganz klar einen Mangel an Geschlechtergerechtigkeit bei der Besetzung der Posten, und wir haben aufgrund bestimmter Vorkommnisse in dem Prozess Zweifel, dass die Mitgliedstaaten diese Institution wirklich im europäischen Interesse besetzen. Das und die weiteren Punkte in unserem Schreiben berechtigen uns dazu, eine grundsätzliche Frage zu stellen. Aber darüber hinaus geht es dann natürlich um die Eignung der einzelnen Personen, und da muss jede Person einzeln und nach ihren Kompetenzen beurteilt werden. Dort sehen wir zwei große Probleme. Wir haben in den Anhörungen erlebt, dass einer der Kandidaten in Abrede gestellt hat, dass es sich um eine europäische Institution handelt, sondern von einem Netzwerk von Aufsichtsbehörden geredet hat, und auch auf Nachfrage nicht bereit war, das zu korrigieren. Auf die Frage hin, ob sie bereit sind, alle Lobbykontakte mit der Finanzindustrie transparent zu machen, haben wir keine klaren Aussagen bekommen. Wir haben einen Brief an alle drei Kandidaten geschickt, und für uns ist das Abstimmungsergebnis davon abhängig, ob wir klare und umfängliche Antworten darauf bekommen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, podle mého názoru jde o to, jak nejlépe využít možností, jež poskytuje zákon, ke skutečnému vytvoření silného finančního dohledu v Evropě, a my máme pochybnosti ohledně toho, zda jsou tyto možnosti těmito orgány skutečně beze zbytku využívány. Pozorujeme nedostatky v postupu. Dosud jsme jako Parlament neměli možnost předem vidět seznam kandidátů, pouze konečné výsledky. Bylo by velmi snadné poslat nám nyní seznam výkonných ředitelů. Při obsazování pozic zcela zjevně nebyla dodržena zásada rovnosti pohlaví a vzhledem k některým událostem v průběhu procesu máme určité pochybnosti, zda některé členské státy obsadí pozice v těchto orgánech skutečně v zájmu Evropy. Tento a další body v našem dopise nás ospravedlňují k tomu, abychom položili zásadní otázku. Nad tím vším ovšem samozřejmě stojí otázka vhodnosti dotyčných jednotlivců a v tomto ohledu je třeba každého hodnotit zvlášť na základě jeho schopností. V tomto směru pozorujeme dva významné problémy. Při slyšeních jsme zjistili, že jeden z kandidátů zpochybnil skutečnost, že se jedná o evropskou instituci, a hovořil namísto toho o síti orgánů dohledu, a i poté co mu byla v tomto směru položena další otázka, nebyl ochoten změnit pohled. Nedostalo se nám jasných odpovědí, když jsme se ptali, zda jsou kandidáti ochotni zveřejnit jakýkoli lobbistický kontakt ve finančním sektoru. Všem třem kandidátům jsme zaslali dopis, a co se nás týče, závisí výsledek hlasování na tom, zda obdržíme jasné, úplné odpovědi na tyto otázky."@cs1
". Fru formand, mine damer og herrer! Dette er, efter min mening, et spørgsmål om at gøre bedst mulig brug af de muligheder, der er i loven for faktisk at indføre en stærkt finansielt tilsyn i Europa, og vi har vores tvivl om, hvorvidt disse muligheder faktisk bliver udnyttet bedst muligt i institutionerne. Vi konstaterer mangler i proceduren. Parlamentet har hidtil ikke fået lov til at se listen over kandidater på forhånd, men derimod kun det endelige resultat. De ville så nemt som ingenting kunne sende os denne liste over kandidaterne til stillingerne som administrerende direktører nu. Der er helt tydeligt en manglende ligestilling mellem mænd og kvinder, når det kommer til besættelsen af stillingerne, og som følge af visse hændelser i proceduren, nærer vi tvivl om, hvorvidt medlemsstaterne faktisk vil besætte stillingerne i denne institution i Europas interesse. Det og andre punkter i vores brev berettiger os til at stille et grundlæggende spørgsmål. Naturligvis er der frem for alt imidlertid også spørgsmålet om personernes egnethed, og i denne forbindelse skal hver enkelt person vurderes individuelt på baggrund af sine kvalifikationer. Heri ser vi to store problemer. I høringen fandt vi, at en af kandidaterne bestred den kendsgerning, at dette var en europæisk institution, og i stedet talte om et netværk af tilsynsmyndigheder, og selv da vi spurgte ham om det, var han ikke indstillet på at korrigere sig selv. Vi fik intet klart svar, da vi spurgte dem, om de var villige til at gøre alle lobbykontakterne med den finansielle sektor gennemsigtige. Vi har sendt et brev til alle tre kandidater, og efter vores mening afhænger resultatet af afstemningen af, hvorvidt vi modtager tydelige og uddybende svar herpå."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη γνώμη μου, το μείζον ζήτημα εν προκειμένω είναι πώς θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει η νομοθεσία ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά ισχυρό καθεστώς εποπτείας στην Ευρώπη και έχουμε τις αμφιβολίες μας για το κατά πόσον οι δυνατότητες αυτές αξιοποιούνται όντως με τον βέλτιστο τρόπο από τα θεσμικά όργανα. Παρατηρούμε ελλείψεις στη διαδικασία. Ως Κοινοβούλιο, μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε να δούμε εκ των προτέρων τον κατάλογο των υποψηφίων, αλλά μόνον το τελικό αποτέλεσμα. Θα ήταν πολύ εύκολο να μας στείλουν τώρα τον αντίστοιχο κατάλογο για τους εκτελεστικούς διευθυντές. Είναι εμφανές ότι δεν εκπροσωπούνται ισότιμα τα δύο φύλα στις θέσεις που έχουν δημιουργηθεί και, λόγω ορισμένων γεγονότων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έχουμε τις αμφιβολίες μας για το κατά πόσον τα κράτη μέλη θα προβούν όντως σε διορισμούς οι οποίοι θα είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Αυτό και άλλες παρατηρήσεις στην επιστολή μας μάς δίνουν το δικαίωμα να θέτουμε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Εντούτοις, πέρα και πάνω από όλα αυτά, υπάρχει, φυσικά, και το ζήτημα της καταλληλότητας των συγκεκριμένων προσώπων και από την άποψη αυτή όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να αξιολογηθούν ατομικά με βάση τις ικανότητές τους. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο μείζονα προβλήματα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Στις ακροάσεις, διαπιστώσαμε ότι ένας από τους υποψηφίους αμφισβήτησε το κατά πόσον η αρχή που δημιουργείται είναι πραγματικό ευρωπαϊκό όργανο, αλλά μίλησε αντιθέτως για ένα δίκτυο εποπτικών αρχών, ενώ ακόμη και όταν ερωτήθηκε σχετικά δεν φάνηκε διατεθειμένος να διορθώσει την τοποθέτησή του. Δεν λάβαμε σαφείς απαντήσεις όταν ρωτήσαμε τους υποψηφίους αν είναι διατεθειμένοι να καταστήσουν διαφανείς όλες τις επαφές με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στείλαμε επιστολή και στους τρεις υποψηφίους και, από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα εξαρτηθεί από το εάν θα μας δοθούν σαφείς και ολοκληρωμένες απαντήσεις σχετικά με αυτό το θέμα."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, in my view, this is a question of making the best possible use of the possibilities provided by the law to actually provide strong financial supervision in Europe, and we have our doubts about whether these possibilities are in fact being utilised to the best possible extent in the institutions. We are seeing shortcomings in the procedure. As Parliament, we have so far not been able to see the list of candidates in advance, but only the finished result. It would be very easy to send us this list now for the executive directors. We quite clearly have a lack of gender equality when it comes to filling the posts, and, due to certain events during the process, we have our doubts about whether the Member States will in fact fill the posts in this institution in the interests of Europe. That and the other points in our letter entitle us to ask a fundamental question. However, over and above this there is, of course, also the question of the suitability of the individuals, and in this regard each person has to be assessed individually on the basis of their skills. We see two major problems with this. In the hearings, we found that one of the candidates disputed the fact that this was a European institution, but talked instead about a network of supervisory authorities, and even when asked about it he was not prepared to correct this. We did not receive any clear responses when we asked them whether they were prepared to make all lobbyist contact with the financial industry transparent. We have sent a letter to all three candidates, and as far as we are concerned the outcome of the vote is dependent on whether we receive clear and comprehensive responses to this."@en4
". Señora Presidenta, Señorías, desde mi punto de vista, esta es una cuestión de hacer el mejor uso posible de las posibilidades que brinda el Derecho para proporcionar realmente supervisión financiera en Europa, y tenemos nuestras dudas sobre si estas posibilidades se están usando, de hecho, de la mejor forma posible en las instituciones. Estamos observando defectos en el procedimiento. Al igual que el Parlamento, de momento no hemos podido ver la lista de candidatos por adelantado, sino solo el resultado final. Sería muy fácil que nos enviaran ahora la lista de los directores ejecutivos. Hay una falta clara de igualdad de género en lo que respecta a la ocupación de las plazas y, debido a algunos eventos ocurridos durante el proceso, tenemos nuestras dudas sobre si los Estados miembros realmente ocuparán las plazas en esta institución en el interés de Europa. Ese y los demás puntos de nuestra carta nos dan derecho a hacer una pregunta fundamental. Sin embargo, además de esta está, por supuesto, también la pregunta de la idoneidad de las personas, y en este sentido cada uno ha de ser evaluado individualmente en base a sus capacidades. Observamos dos problemas principales al respecto. En las intervenciones, hemos visto que uno de los candidatos ha puesto en duda el hecho de que se tratara de una institución europea, y en vez de eso ha hablado de una red de autoridades de supervisión, e incluso cuando se le ha preguntado por ello no ha estado preparado para corregir esto. No hemos recibido ninguna respuesta clara cuando les hemos preguntado si estaban preparados para que todos los grupos de presión se pusieran en contacto con el transparente sector financiero. Hemos enviado una carta a los tres candidatos y, en lo que a nosotros respecta, el resultado de la votación depende de si recibimos respuestas claras y exhaustivas a esta cuestión."@es21
". Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Minu arvates on küsimus selles, kuidas kasutada kõige paremini seadusega ette nähtud võimalusi, et tagada ka tegelikult Euroopas tugev finantsjärelevalve. Meil on kahtlusi selle suhtes, kas neid võimalusi ikka kasutatakse nendes institutsioonides nii hästi kui võimalik. Näeme menetluses puudujääke. Euroopa Parlamendile ei ole seni näidatud kandidaatide esialgset nimekirja, vaid üksnes lõpptulemust. Oleks väga lihtne saata meile nüüd kandidaatide nimekiri tegevdirektorite ametisse nimetamise jaoks. Meil jääb ametikohtade täitmisel selgelt puudu soolisest võrdõiguslikkusest ja teatavate menetluse ajal toimunud vahejuhtumite tõttu on meil kahtlusi, kas liikmesriigid ikka täidavad selle institutsiooni ametikohti Euroopa huvisid arvesse võttes. See ja ka teised meie kirja punktid annavad meile õiguse esitada põhiküsimuse. Selle kõrval on loomulikult ka küsimus nende isikute sobivusest ja sel puhul tuleb iga inimest hinnata eraldi, lähtudes tema oskustest. Näeme siin kaht suurt probleemi. Kuulamistel avastasime, et üks kandidaatidest jättis tähelepanuta tõsiasja, et tegemist on Euroopa institutsiooniga, ja rääkis selle asemel hoopis järelevalveasutuste võrgustikust ning isegi siis, kui tema eksimusele juhiti tähelepanu, ei olnud ta valmis end parandama. Meile ei antud ühtki selget vastust, kui küsisime, kas nad on valmis muutma läbipaistvaks kõik oma lobitöökontaktid finantssektoriga. Saatsime kirja kõigile kolmele kandidaadile ja mis meisse puutub, siis hääletuse tulemus sõltub sellest, kas me saame sellele kirjale selge ja põhjaliku vastuse."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, mielestäni tässä on kysymys siitä, että hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet vahvaan finanssivalvontaan Euroopassa, ja meillä on epäilyksiä siitä, käytetäänkö näitä mahdollisuuksia todella kunnolla hyväksi toimielimissä. Näemme menettelyssä puutteita. Parlamentti ei tähän mennessä ole saanut nähdä ehdokasluetteloa etukäteen, ainoastaan lopullisen tuloksen. Olisi erittäin helppoa lähettää meille tämä luettelo toimitusjohtajien osalta. Paikkojen täyttämisessä on aivan selvästi puutteita naisten ja miesten yhtäläisten oikeuksien osalta, ja johtuen tietyistä tapahtumista prosessin aikana meillä on epäilyksiä siitä, täyttävätkö jäsenvaltiot tämän toimielimen paikat todella Euroopan edun nimissä. Tämä ja muut kohdat kirjeessämme saavat meidät esittämään perustavanlaatuisen kysymyksen. Tämän lisäksi kyse on tietenkin myös yksittäisten henkilöiden soveltuvuudesta, ja jokainen henkilö on arvioitava yksittäin ja pätevyytensä perusteella. Näemme tässä kaksi suurta ongelmaa. Kuulemisissa saimme kuulla yhden ehdokkaista kieltävän sen, että kyseessä on Euroopan toimielin; hän puhui sen sijaan valvontaviranomaisten verkostosta eikä edes asiasta kysyttäessä ollut valmis korjaamaan kantaansa. Emme saaneet selviä vastauksia kysyessämme, olivatko he valmiita julkistamaan kaikki lobbausyhteydet finanssialaan. Olemme lähettäneet kirjeen kaikille kolmelle ehdokkaalle, ja meidän osaltamme äänestyksen tulos on riippuvainen siitä, saammeko selviä ja tyhjentäviä vastauksia tähän kysymykseen."@fi7
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, selon moi, il s’agit d’utiliser au mieux les possibilités offertes par la loi pour réellement mettre en place une surveillance financière forte en Europe, et nous avons des doutes quant au fait que ces possibilités soient réellement utilisées au mieux dans les institutions. Nous constatons des failles dans la procédure. En tant que Parlement, nous n’avons jusqu’ici pas pu voir la liste de candidats à l’avance, mais seulement le produit fini. Il serait très facile de nous envoyer cette liste maintenant pour les directeurs exécutifs. Il y a clairement un déséquilibre hommes-femmes au niveau de l’attribution des postes et, en raison de certains événements intervenus au cours de la procédure, nous avons des doutes quant au fait que les États membres attribueront réellement les postes au sein de cette institution dans l’intérêt de l’Europe. Cela et les autres points de notre lettre nous autorisent à poser une question fondamentale. Cependant, au-delà de cela, il y a, bien sûr, aussi la question de la qualité des individus et, à cet égard, chaque personne doit être évaluée individuellement sur la base de ses compétences. Nous voyons là deux problèmes majeurs. Lors des auditions, nous avons découvert qu’un des candidats contestait le fait qu’il s’agissait d’une institution européenne et parlait plutôt d’un réseau d’autorités de surveillance et, même lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, il n’a pas voulu se rétracter. Nous n’avons pas reçu de réponses claires quand nous leur avons demandé s’ils étaient prêts à rendre tous les contacts lobbyistes avec l’industrie financière transparents. Nous avons envoyé une lettre aux trois candidats, et, en ce qui nous concerne, le résultat du vote dépend de l’obtention d’une réponse claire et complète à celle-ci."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Véleményem szerint itt az a kérdés, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a törvény adta lehetőségeket arra, hogy erős pénzügyi felügyeletet biztosítsunk Európában, és kétségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy az intézmények esetén valóban a legnagyobb mértékben kihasználjuk-e ezeket a lehetőségeket. Látjuk, hogy hibák vannak az eljárásban. A Parlamentben eddig nem láthattuk előzetesen a jelöltek listáját, csak a végeredményt. Egyáltalán nem jelentene semmi nehézséget, ha most legalább megküldenék nekünk az ügyvezető igazgatók listáját. Teljesen nyilvánvaló, hogy az álláshelyek betöltésében nem valósult meg a nemek közötti egyenlőség, és – a folyamat során eddig tapasztaltak alapján – az is kétségesnek látszik, hogy a tagállamok valóban Európa érdekeit fogják-e szem előtt tartani az intézmény álláshelyeinek betöltésekor. Ez, és a levelünkben felvázolt más kérdések feljogosítanak bennünket arra, hogy feltegyünk egy alapvető kérdést. Ezen túlmenően azonban ott van még a szóban forgó személyek alkalmassága is. E tekintetben minden jelöltet külön-külön, szakértelmük alapján kell értékelni. Ezzel kapcsolatban két alapvető problémát látok. A meghallgatásokon azt tapasztaltuk, hogy az egyik jelölt kétségbe vonta, hogy európai intézményről lenne szó; ehelyett felügyeleti hatóságok hálózatáról beszélt, és még akkor sem volt hajlandó ezt helyesbíteni, amikor külön felkérték erre. Nem kaptunk egyenes választ, amikor megkérdeztük, hogy készek-e átláthatóvá tenni valamennyi lobbista kapcsolatukat a pénzügyi világgal. Mindhárom jelöltnek levelet küldtünk, és a magunk részéről a szavazás eredményét attól tesszük függővé, hogy világos és mindenre kiterjedő választ kapunk-e erre."@hu11
". Signora Presidente, onorevoli colleghi, a mio parere il fulcro della questione sta nello sfruttare al meglio gli strumenti offerti dalla legge per creare un solido assetto di vigilanza finanziaria in Europa. Nutriamo però qualche dubbio sul fatto che tali strumenti siano davvero adoperati con la massima efficienza nelle istituzioni. Abbiamo rilevato pecche nella procedura e, a livello di Parlamento, finora non siamo riusciti a esaminare l’elenco dei candidati in anticipo, ma solo il risultato finale. Non ci sarebbe alcuna difficoltà nell’inviarci la lista per le posizioni di direttore esecutivo adesso. È evidente che manca un’equa distribuzione tra i sessi degli incarichi e, considerando alcuni episodi avvenuti durante l’ abbiamo le nostre riserve sull’effettiva volontà degli Stati membri di selezionare il personale nell’interesse dell’Europa. Questo e altri punti della nostra lettera ci autorizzano a porre un interrogativo di fondo. Al di là di quanto detto, sorge però anche un problema di idoneità dei singoli candidati; ciascuno di loro deve essere dunque esaminato individualmente sulla base delle rispettive competenze. A questo proposito, individuiamo due problemi significativi: durante le audizioni è accaduto che uno dei candidati abbia messo in discussione lo status di queste autorità quali istituzioni europee, definendole piuttosto una rete di autorità di vigilanza; non ha voluto correggersi neppure dopo una richiesta di chiarimento. Non abbiamo ricevuto risposte chiare quando abbiamo chiesto ai candidati di rendere trasparenti eventuali rapporti di interesse con il settore finanziario. Abbiamo inviato una lettera ai tre candidati e, per parte nostra, il risultato della votazione dipenderà dalla loro disponibilità a rispondere in modo chiaro ed esaustivo."@it12
". Gerb. Pirmininke, ponios ir ponai, mano manymu, klausimas kyla dėl to, kaip geriausiai išnaudoti teisės teikiamas galimybes, kad būtų iš tikrųjų galima sukurti griežtą finansų sektoriaus priežiūrą Europoje, ir mes abejojame, ar šios galimybės institucijose iš tiesų išnaudojamos iki galo. Mes įžvelgiame procedūros trūkumų. Mums, kaip Parlamentui, iki šiol niekada nebuvo iš anksto pateiktas kandidatų sąrašas, o tik galutinis rezultatas. Būtų visai nesunku mums atsiųsti kandidatų į vykdomuosius direktorius sąrašą. Gana akivaizdu, kad tada, kai reikia užimti postus, lyčių lygybės pristinga, o dėl tam tikrų proceso metu įvykusių dalykų abejojame, ar valstybės narės iš tiesų darbui šioje institucijoje siūlys kandidatus Europos interesų labui. Šie ir kiti mūsų rašte nurodyti dalykai mums suteikia teisę užduoti pamatinį klausimą. Tačiau pirmiausia, žinoma, kyla klausimas dėl kandidatų tinkamumo, ir šiuo požiūriu kiekvienas jų turi būti įvertintas individualiai, pagal jo įgūdžius. Mes čia įžvelgiame dvi rimtas problemas. Per klausymus sužinojome, jog vienas kandidatų užginčijo faktą, kad tai buvo Europos institucija ir, užuot kalbėjęs apie tai, kalbėjo apie priežiūros institucijų tinklą, netgi perklaustas jis nebuvo pasirengęs ištaisyti savo klaidos. Paklausę, ar jie pasirengę siekti, kad visi lobistiniai ryšiai su finansų sektoriumi būtų skaidrūs, jokių aiškių atsakymų negavome. Visiems trims kandidatams išsiuntėme raštą, ir bent jau dėl mūsų reikia pažymėti, kad balsavimo rezultatas priklauso nuo to, ar gausime aiškius ir išsamius atsakymus į šį klausimą."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Manuprāt, šis ir jautājums par to, kā vislabāk izmantot likuma dotās iespējas nodrošināt stingru finanšu uzraudzību Eiropā, un mums ir šaubas par to, vai šīs iespējas faktiski tiek izmantotas vislabākajā mērā, kāds iespējams iestādēs. Mēs redzam trūkumus procedūrā. Mums kā Parlamentam līdz šim nav bijis iespējams redzēt kandidātu sarakstu iepriekš, bet tikai jau gatavu iznākumu. Būtu ļoti viegli atsūtīt mums sarakstu par izpilddirektoriem. Mums pilnīgi skaidri trūkst dzimumu līdztiesības, kad jautājums nonāk līdz amatu aizpildīšanai, un noteiktu notikumu dēļ procesa gaitā mums ir šaubas, vai dalībvalstis faktiski aizpildīs šīs iestādes amatus Eiropas interesēs. Šis un citi punkti mūsu vēstulē dod mums tiesības uzdot fundamentālu jautājumu. Tomēr pāri visam tas, protams, ir arī jautājums par atsevišķo indivīdu piemērotību, un šajā ziņā katra persona ir jāizvērtē individuāli pēc savām prasmēm. Mēs šeit saskatām divas galvenās problēmas. Uzklausīšanā mēs atklājām, ka viens no kandidātiem apstrīdēja faktu, ka tā ir Eiropas iestāde, bet runāja par uzraudzības iestāžu tīklu, un, kad viņam par to jautāja, viņš nebija gatavs to labot. Mēs nesaņēmām skaidras atbildes, kad jautājām viņiem, vai viņi ir gatavi padarīt visus lobiju kontaktus ar finanšu nozari pārredzamus. Mēs esam nosūtījuši vēstuli visiem trim kandidātiem, un, ciktāl tas attiecas uz mums, balsojuma rezultāts ir atkarīgs no tā, vai mēs saņemsim skaidras un izsmeļošas atbildes uz to."@lv13
"Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus meiner Sicht geht es jetzt darum, die Möglichkeiten des Rechts wirklich im Sinne einer starken Finanzaufsicht in Europa auszureizen, und wir haben Zweifel daran, ob diese Möglichkeiten institutionell wirklich ausgereizt werden. Wir sehen im Verfahren Mängel, wir haben als Parlament bis heute die Kandiatenliste nicht vorab bekommen, sondern nur das fertige Ergebnis. Es wäre ein Einfaches, uns diese jetzt für die Exekutivdirektoren zu übersenden. Wir haben ganz klar einen Mangel an Geschlechtergerechtigkeit bei der Besetzung der Posten, und wir haben aufgrund bestimmter Vorkommnisse in dem Prozess Zweifel, dass die Mitgliedstaaten diese Institution wirklich im europäischen Interesse besetzen. Das und die weiteren Punkte in unserem Schreiben berechtigen uns dazu, eine grundsätzliche Frage zu stellen. Aber darüber hinaus geht es dann natürlich um die Eignung der einzelnen Personen, und da muss jede Person einzeln und nach ihren Kompetenzen beurteilt werden. Dort sehen wir zwei große Probleme. Wir haben in den Anhörungen erlebt, dass einer der Kandidaten in Abrede gestellt hat, dass es sich um eine europäische Institution handelt, sondern von einem Netzwerk von Aufsichtsbehörden geredet hat, und auch auf Nachfrage nicht bereit war, das zu korrigieren. Auf die Frage hin, ob sie bereit sind, alle Lobbykontakte mit der Finanzindustrie transparent zu machen, haben wir keine klaren Aussagen bekommen. Wir haben einen Brief an alle drei Kandidaten geschickt, und für uns ist das Abstimmungsergebnis davon abhängig, ob wir klare und umfängliche Antworten darauf bekommen."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, mijns inziens gaat het er nu om de mogelijkheden van het recht werkelijk ten behoeve van een sterk financieel toezicht in Europa te benutten, en wij twijfelen eraan of deze mogelijkheden in de instellingen wel echt worden benut. We zien gebreken in de procedure. We zijn er als Parlement tot op heden niet in geslaagd de kandidatenlijst van te voren te zien. We zien slechts het kant en klare resultaat. Het zou heel eenvoudig zijn om ons de lijst voor de uitvoerende directeuren nu toe te sturen. Er is bij de bezetting van de posten duidelijk sprake van een gebrek aan gendergelijkheid en op grond van bepaalde gebeurtenissen in het proces betwijfelen we of de lidstaten bij de invulling van de posten voor deze instelling werkelijk in het belang van Europa zullen handelen. Op grond hiervan en op grond van de overige punten in onze brief hebben wij het recht een principieel vraagstuk aan de orde te stellen. Bovendien gaat het dan natuurlijk nog om de geschiktheid van de individuele personen, en dan moet iedereen individueel en op grond van eigen bekwaamheid beoordeeld worden. Op dat punt signaleren we twee grote problemen. We hebben bij de hoorzittingen gezien dat een van de kandidaten ontkende dat het om een Europese instelling ging, dat hij het in plaats daarvan had over een netwerk van toezichthoudende instanties en dat hij ook na vragen hierover niet bereid was dit te corrigeren. Op de vraag of ze bereid waren om alle lobbycontacten met de financiële sector transparant te maken, hebben we geen duidelijk antwoord gekregen. We hebben alle drie kandidaten een brief gestuurd en voor ons is het resultaat van de stemming afhankelijk van de vraag of we hierop duidelijke en uitgebreide antwoorden krijgen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie! Moim zdaniem, jest to kwestia optymalnego wykorzystania stworzonej przez prawo szansy, by rzeczywiście ustanowić silny nadzór finansowy w Europie. Mamy pewne wątpliwości, czy szanse te są faktycznie wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób w zainteresowanych instytucjach. Widzimy braki proceduralne. Jako Parlament do tej pory nie mieliśmy okazji zapoznać się z wyprzedzeniem z listą kandydatów, lecz jedynie z jej końcową postacią. Przesłanie nam obecnej listy kandydatów na stanowisko dyrektora wykonawczego nie powinno nastręczać żadnych trudności. Jest oczywiste, że stanowiska obsadzane są bez dostatecznego respektowania równości płci. Również ze względu na pewne zdarzenia, do jakich doszło w trakcie tego procesu, mamy wątpliwości, czy państwa członkowskie faktycznie obsadzą stanowiska w tej instytucji w sposób zgodny z interesami Europy. Ta sprawa i inne kwestie podniesione w Waszym piśmie upoważniają nas do zadania zasadniczego pytania. Poza tym jednak rodzi się pytanie, czy te osoby są odpowiednie. W tym zakresie każdą osobę należy oceniać indywidualnie w oparciu o jej umiejętności. W tej sprawie widzimy dwa istotne problemy. W trakcie wysłuchań publicznych ustaliliśmy, że jeden z kandydatów kwestionował fakt, że jest to instytucja europejska i wolał mówić raczej o sieci organów nadzoru, nawet wtedy, gdy zapytano go, czy skłonny jest skorygować swoją wypowiedź. Kiedy pytaliśmy kandydatów, czy są skłonni zapewnić przejrzystość wszystkich kontaktów z lobbystami, nie otrzymaliśmy jednoznacznych odpowiedzi. Wszystkim trzem kandydatom przesłaliśmy pismo i od otrzymania jasnych i wyczerpujących odpowiedzi na nie zależeć będzie rezultat naszego głosowania."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na minha opinião, trata-se de aproveitar da melhor maneira as possibilidades previstas pela lei para dotar a Europa de uma supervisão financeira efectiva. Temos dúvidas quanto a saber se tais possibilidades estão de facto a ser utilizadas da melhor forma nas instituições. Constatamos deficiências nos procedimentos. Ao Parlamento não foi facultada com antecedência a lista dos candidatos, mas apenas a selecção final. Seria muito fácil enviarem-nos agora a lista dos administradores executivos. Existe um claro desequilíbrio entre os sexos no preenchimento dos lugares e, considerando determinadas ocorrências ao longo do processo, ficamos com algumas dúvidas quanto à vontade dos Estados-Membros de preencherem os cargos desta instituição numa verdadeira perspectiva europeia. Este e outros pontos da nossa carta levam-nos a formular esta dúvida fundamental. No entanto, e para além disso, resta naturalmente a questão da adequação dos candidatos aos cargos, e cada pessoa tem de ser avaliada individualmente, com base na sua competência. Neste contexto, há dois grandes problemas: nas audições, verificámos que um dos candidatos contestava que estivesse em causa uma instituição europeia, referindo-se antes a uma rede de autoridades de supervisão. Mesmo depois de interrogado sobre esta questão, não mudou de posição. Os candidatos não nos responderam claramente quando lhes perguntámos se estavam dispostos a introduzir uma transparência total nos contactos com os lobbies do sector financeiro. Enviámos uma carta aos três candidatos e, pela parte que nos toca, o resultado da votação depende de recebermos respostas claras e definitivas a estas perguntas."@pt17
". Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, în opinia mea, este vorba aici despre a utiliza cât mai bine posibilitățile furnizate de lege pentru a oferi efectiv supraveghere financiară puternică în Europa, și avem îndoielile noastre despre utilizarea efectivă a acestor posibilități în cea mai bună măsură posibilă în instituții. Observăm defecte de procedură. În calitate de Parlament, nu am reușit până în acest moment să vedem în prealabil lista cu candidați, ci doar rezultatele finale. Ar fi foarte ușor să ne trimiteți această listă acum pentru directorii executivi. Există în mod clar o lipsă a egalității de gen în ceea ce privește ocuparea posturilor și, din cauza unor anumite evenimente din timpul acestui proces, avem îndoielile noastre despre ocuparea efectivă a posturilor în această instituție de către statele membre în interesul Europei. Acesta și alte aspecte din scrisoarea noastră ne îndreptățesc să adresăm o întrebare fundamentală. Totuși, mai presus de toate, este desigur, de asemenea, chestiunea potrivirii indivizilor, și în această privință fiecare persoană trebuie să fie evaluată individual pe baza competențelor sale. Există două probleme majore în această privință. La audieri, am aflat că unul dintre candidați a contestat faptul că aceasta este o instituție europeană, însă a vorbit în schimb despre o rețea de autorități de supraveghere, și chiar și atunci când a fost chestionat cu privire la acest aspect nu a fost pregătit să-și corecteze afirmația. Nu am primit niciun răspuns clar atunci când i-am întrebat dacă sunt pregătiți să facă transparente toate contactele de lobby cu industria financiară. Am trimis o scrisoare tuturor celor trei candidați, iar în ceea ce ne privește, rezultatul votului depinde de primirea unui răspuns clar și complet la această întrebare."@ro18
"Podľa mňa tu ide o to, čo najlepšie využiť možnosti, ktoré poskytuje právo, na skutočné zabezpečenie silného finančného dohľadu v Európe, a pochybujeme o tom, či sa v inštitúciách tieto možnosti využívajú naozaj v najlepšej možnej miere. Vidíme nedostatky v postupe. Ako Parlament sme doteraz nevideli vopred zoznam kandidátov, len hotový výsledok. Poslať nám zoznam výkonných riaditeľov by bolo teraz veľmi jednoduché. Pokiaľ ide o obsadzovanie miest, máme úplne jasne nedostatočnú rodovú rovnosť a niektoré udalosti v priebehu tohto procesu zapríčinili, že pochybujeme o tom, či členské štáty miesta v tejto inštitúcii obsadia v záujme Európy. Tento bod a aj iné body v našom liste nás oprávňujú položiť zásadnú otázku. Okrem toho tu však existuje, samozrejme, aj otázka vhodnosti jednotlivcov a v tomto ohľade musí byť každá osoba posudzovaná individuálne na základe svojich zručností. V tom vidíme dva väčšie problémy. Počas vypočutí sme zistili, že jeden z kandidátov spochybňoval skutočnosť, že ide o európsku inštitúciu, namiesto toho hovoril o sieti orgánov dohľadu a ani keď sa ho na to pýtali, nebol ochotný opraviť svoje tvrdenie. Nedostali sme nijaké jednoznačné odpovede na svoju otázku, či sú ochotní zabezpečiť transparentnosť všetkých kontaktov lobistov s finančným odvetvím. Všetkým trom kandidátom sme poslali list a pokiaľ ide o nás, výsledok hlasovania závisí od toho, či na to dostaneme jasné a vyčerpávajúce odpovede."@sk19
". Gospa predsednica, gospe in gospodje, po mojem mnenju je to vprašanje čim boljšega izkoriščanja možnosti, ki jih ponuja pravo, za dejansko zagotavljanje močnega finančnega nadzora v Evropi, in sprašujemo se, ali se te možnosti v institucijah dejansko uporabljajo v najboljšem možnem obsegu. V postopku vidimo slabosti. Kot Parlament do zdaj nismo imeli možnosti v naprej videti seznama kandidatov, ampak le končni rezultat. Zelo enostavno bi bilo, če bi nam zdaj poslali ta seznam za izvršne direktorje. Jasno je, da nam primanjkuje enakosti spolov, ko gre za zapolnjevanje položajev, in zaradi nekaterih dogodkov med postopkom se sprašujemo, ali bodo države članice dejansko zapolnile položaje v tej instituciji v interesu Evrope. To in druge točke v pismu nam dajejo pravico, da postavimo temeljno vprašanje. Vendar pa imamo nad vsem tem tudi vprašanje primernosti posameznikov in v tem smislu je treba vsako osebo oceniti posebej na podlagi njihovega strokovnega znanja. Pri tem vidimo dve pomembni težavi. Na predstavitvah smo ugotovili, da je eden od kandidatov oporekal dejstvu, da je to evropska institucija, ampak je namesto tega govoril o mreži nadzornih organov in celo, ko je dobil vprašanje v zvezi s tem, tega ni bil pripravljen popraviti. Nismo dobili jasnih odgovorov, ko smo jih vprašali, ali so pripravljeni poskrbeti za preglednost vseh lobističnih stikov s finančno industrijo. Vsem trem kandidatom smo poslali pismo in kar zadeva nas, je izid glasovanja odvisen od tega, ali bomo prejeli jasne in izčrpne odgovore."@sl20
"− Fru talman, mina damer och herrar! Enligt mig handlar det om att utnyttja de möjligheter som lagen ger oss på bästa sätt för att verkligen tillhandahålla en effektiv finanstillsyn i Europa, och vi tvivlar på att dessa möjligheter verkligen utnyttjas på bästa möjliga sätt i institutionerna. Vi ser brister i rutinerna. Vi i parlamentet har hittills inte fått se listan över kandidaterna i förväg, utan bara det slutgiltiga resultatet. Det skulle vara enkelt att skicka ut listan över de verkställande direktörerna nu. Vi har en tydlig brist på jämställdhet när det gäller hur posterna tillsätts, och till följd av vissa händelser under processens gång hyser vi tvivel om huruvida medlemsstaterna verkligen kan fylla posterna i denna institution i Europas bästa intresse. Denna och andra punkter i vår skrivelse låter oss ställa en grundläggande fråga. Förutom denna är frågan naturligtvis även hur lämpliga individerna är, och i detta avseende måste varje person bedömas individuellt utifrån hans eller hennes kompetens. Vi ser två stora problem med detta. Vid utfrågningarna upptäckte vi att en av kandidaterna ifrågasatte det faktum att detta var en europeisk institution, och istället talade om ett nätverk av tillsynsmyndigheter. Även när han tillfrågades om detta var han inte beredd att ändra sig. Vi fick inga tydliga svar när vi frågade kandidaterna om de var beredda att göra all form av kontakter med lobbyister från finansbranschen öppen. Vi har skickat en skrivelse till alla tre kandidater, och så vitt vi kan se beror resultatet av omröstningen på om deras svar blir tydliga och uttömmande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph