Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-229-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
". Domnule președinte, doamnă ministru Győri, doamnelor și domnilor deputați, Uniunea Europeană dispune de un nou sistem de supraveghere a sectorului financiar de la 1 ianuarie. Sunt întru totul de acord cu Parlamentul cu privire la faptul că avem nevoie de autorități puternice, independente din punct de vedere politic sau din orice alt punct. Președinții, directorii executivi și membrii diverselor „consilii” ar trebui să acționeze absolut independent și numai în interesul Uniunii. Parlamentul și Consiliul au înscris acest principiu în inima regulamentelor de instituire a autorităților, în special în articolele 42, 46, 49 și 52, pe care doamna ministru Győri tocmai le-a amintit. Comisia, în calitate de apărător al legislației UE, își va asuma în întregime și pe deplin responsabilitățile pentru a garanta respectarea cu strictețe a acestor articole. În plus, Comisia va fi prezentă în organele de conducere ale autorităților și, în această calitate, va fi cu siguranță vigilentă, asigurându-se că orice decizie luată va fi în interesul Uniunii. În ceea ce privește structura consiliului supraveghetorilor, Comisia a subliniat deja necesitatea juridică și importanța politică a garantării faptului că aceste consilii vor fi constituite din șefii autorităților naționale competente. Le-am scris personal autorităților pentru a clarifica acest aspect, acolo unde acest lucru s-a dovedit necesar. Câteva autorități naționale și-au modificat, de atunci, reprezentanța. Altele încă nu au făcut acest lucru. Puteți fi siguri că Comisia va urmări acest aspect cu foarte multă atenție și va fi inflexibilă. Structura consiliilor autorităților trebuie să respecte în totalitate voința dvs., voința legiuitorului în general, și voi avea personal grijă ca șefii autorităților naționale să fie prezenți, cel puțin, repet, cel puțin de două ori pe an, în conformitate cu articolul 40 din regulamentele de instituire a acestor autorități. În cele din urmă, doamnelor și domnilor deputați, sunt de acord cu intenția Parlamentului de a se asigura că aceste autorități dispun de mijloacele financiare și resursele umane necesare îndeplinirii mandatului lor în mod credibil. Autoritatea bugetară poate conta pe sprijinul tehnic al Comisiei pentru a asigura o bună coerență între, pe de o parte, responsabilitățile încredințate acestor autorități, și, pe de altă parte, în mod firesc, resursele alocate acestora pentru asumarea acestor responsabilități. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, acum este esențial ca procedurile de numire și confirmare a președinților și directorilor executivi ai acestor autorități să fie finalizate cu succes. Aceste autorități trebuie să-și înceapă activitatea. Vă pot asigura că în fiecare zi am dovada utilității acestor noi autorități deoarece, în prezent, le consultăm aproape în fiecare zi. Sarcinile pe care trebuie să și le asume aceste autorități în cooperare cu Comitetul european pentru riscuri sistemice sunt de importanță majoră. Ne-am dorit ca ele să fie pe deplin operaționale de la 1 ianuarie. Acum este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, fiecare cu rolul său, să le permitem să-și îndeplinească sarcinile repede și în condiții bune. Pentru acest lucru, ele au nevoie de sprijinul deplin al instituției dvs. În numele Comisiei, doresc să afirm încă o dată în fața dumneavoastră că aceasta se va asigura că intenția legiuitorului este respectată în întregime și că aceste autorități lucrează numai în interesul Uniunii Europene. Acest sistem, combinat cu reforma fundamentală a regulamentelor privind piețele și operatorii financiari, va consolida stabilitatea financiară în Uniune și va oferi, cred, mai multe oportunități și va pune bazele solide ale industriei financiare care este extrem de importantă în țările noastre. Aș dori să încep prin a felicita încă o dată Parlamentul European pentru rolul cheie pe care l-a jucat în cadrul acestui proces ani la rând. Faptul că avem acum un sistem de supraveghere mai eficient pentru sectorul financiar și că învățăm de pe urma crizei în acest domeniu, precum și în altele, se datorează în mare parte Parlamentului European. Ne apropiem acum de ultimele etape ale creării acestei noi arhitecturi a celor trei autorități europene de supraveghere, cu numirea președinților și a directorilor lor executivi în următoarele zile. Doamnelor și domnilor deputați, aceste proceduri de numire s-au desfășurat cât se poate de transparent și în conformitate deplină cu regulamentele de instituire a autorităților, precum și cu alte norme care reglementează numirea șefilor agențiilor de reglementare ale Uniunii. Au fost primite în jur de 275 de candidaturi pentru cele șase posturi despre care tocmai v-am vorbit. Toate au fost analizate cu atenție și în mod obiectiv. Rolurile atribuite diverselor părți interesate, Parlamentului, consiliului supraveghetorilor și Comisiei însăși au fost, de asemenea, respectate cu scrupulozitate. Pe viitor, vom continua să ne asigurăm că procesul este transparent și planificat în mod corespunzător, pentru a permite Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) a Parlamentului European să-și îndeplinească cât mai bine rolul său foarte important. Acest Parlament a avut - și continuă să aibă - exigențe mari de la aceste autorități și cred că este îndreptățit să procedeze în acest fel. Are pretenții pe care le pot înțelege. La fel ca Parlamentul, Comisia consideră că președinții și directorii executivi ai acestor autorități trebuie să fie aleși pe baza meritelor, experienței, independenței, angajamentului lor față de Europa și cunoștințelor referitoare la supravegherea și reglementarea piețelor financiare. Doamnelor și domnilor, acesta este spiritul în care s-au desfășurat până în prezent procedurile de selecție pe baza candidaturilor pe care le-am primit. În plus, Parlamentul și Consiliul au decis, la articolul 68 din regulamentele de instituire a acestor autorități, că președinții și directorii executivi vor trebui să respecte normele aplicabile personalului instituțiilor Uniunii, Comisia s-a asigurat că așa stau lucrurile și că se respectă regulamentele în acest domeniu, precum și în alte domenii. Doamnelor și domnilor, v-ați exprimat îngrijorarea cu privire la salariile și vârsta maximă a directorilor executivi ai acestor autorități. În această privință, am analizat toate posibilitățile pentru a obține flexibilitate maximă, iar această chestiune va putea, dacă va fi necesar, să fie analizată din nou în momentul revizuirii funcționării autorităților, care este programată pentru sfârșitul anului 2013. Susțin, de asemenea, intenția Parlamentului de a asigura cel mai bun echilibru de gen în structura de conducere a acestor autorități. În procedura de preselecție, Comisia a aplicat cu rigurozitate acest principiu al egalității de șanse pe baza candidaturilor care au fost înregistrate. Menționez în acest sens că în ultima etapă pentru numirea directorilor executivi, care este în curs desfășurare și care nu s-a încheiat, două femei foarte competente sunt în lupta pentru un post de director executiv."@ro18
lpv:translated text
". Austatud juhataja, lugupeetud minister, austatud parlamendiliikmed! Euroopa Liidul on olnud finantssektoris alates 1. jaanuarist uus järelevalvesüsteem. Olen Euroopa Parlamendiga täielikult nõus, et vajame tugevaid astutusi, mis ei sõltu poliitilistest ega muudest vahelesegamistest. Eesistujad, tegevdirektorid ja eri nõukogude hääleõigusega liikmed peavad olema täiesti sõltumatud ja tegutsema üksnes liidu huvides. Euroopa Parlament ja nõukogu on sõnastanud selle põhimõtte nende asutuste loomist käsitlevates määrustes, eriti artiklites 42, 46, 49 ja 52, millele viitas äsja minister Győri. Komisjon täidab Euroopa Liidu seaduste täitmise järelevalve eest vastutajana täielikult oma kohustusi, et tagada nende artiklite täpne järgimine. Soovin lisada, et komisjon on esindatud nende asutuste juhtorganites ning seega jälgib ta loomulikult valvsalt, et iga langetatava otsuse puhul oleks tagatud liidu huvide arvessevõtmine. Mis puudutab järelevalvenõukogu koosseisu, siis komisjon on juba toonitanud, kui õiguslikult vajalik ja poliitiliselt tähtis on tagada, et need nõukogud koosneksid pädevate riigiasutuste juhtidest. Olen saatnud nendele asutustele isiklikult kirja, et selgitada selle küsimuse tahke, mis vajavad selgitamist. Mõned riigiastutused on pärast seda oma esindajad välja vahetanud. Teised peavad seda alles tegema. Võite olla kindlad, et komisjon kontrollib seda küsimust väga tähelepanelikult ja järeleandmatult. Järelevalveasutuste nõukogude koosseisu puhul tuleb võtta täielikult arvesse teie ja ka seadusandja soove üldiselt. Kannan isiklikult hoolt selle eest, et pädevate asutuste juhid on vastavalt nende asutuste loomist käsitlevate määruste artiklile 40 ka tegelikult vähemalt – ja ma kordan –, vähemalt kaks korda aastas kohal. Lõpetuseks, head kolleegid, soovin öelda, et toetan Euroopa Parlamendi kavatsust tagada nendele asutustele vajalikud rahalised vahendid ja inimressursid, mis võimaldavad neil täita oma ülesandeid korralikult. Eelarvepädevad institutsioonid võivad arvestada komisjoni tehnilise abiga, et tagada ühelt poolt nendele asutustele määratud ülesannete ja teiselt poolt loomulikult nende ülesannete täitmiseks neile eraldatud vahendite sidusus. Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Praegu on oluline, et järelevalveasutuste eesistujate ja tegevdirektorite ametisse nimetamise menetlus edukalt lõpetataks. Need asutused peavad tööle asuma. Võin teile kinnitada, et saan pidevalt tõendeid nende uute asutuste vajalikkuse kohta, kuivõrd ma konsulteerin nendega praegu peaaegu iga päev. Ülesanded, mida need asutused peavad koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga täitma, on erakordselt tähtsad. Me tahtsime, et nad oleksid alates 1. jaanuarist täiesti töövalmis. Nüüd peab igaüks meist vastavalt oma konkreetsele rollile võimaldama neil täita oma ülesannet ilma tõrgeteta ja heades tingimustes. Selleks vajavad nad teie institutsiooni täielikku toetust. Soovin siinkohal kinnitada, et komisjon tagab omalt poolt seadusandja kavatsuse täieliku arvessevõtmise ja nende asutuste töötamise üksnes Euroopa Liidu huvides. Koos turgude reguleerimise ja finantsasutuste põhjaliku reformiga suurendatakse selle süsteemiga liidu finantsstabiilsust ning avardatakse usutavasti ka finantssektori võimalusi ja laotakse sellele kindel vundament, mis on meie riikides väga tähtis. Tahaksin avaldada kõigepealt tunnustust Euroopa Parlamendile põhirolli eest, mida ta on selles protsessis aastaid mänginud. See et meil on finantssektoris tõhusam järelevalvesüsteem ja et me võtame selle valdkonna kriisist õppust, on suuresti Euroopa Parlamendi teene. Nende kolme uue Euroopa järelevalveasutuse eesistujate ja tegevdirektorite ametisse nimetamisega jõuame lähipäevil nende asutuste ülesehitamise lõppfaasi. Head kolleegid! See ametisse nimetamine toimus täielikult läbipaistvalt ning täielikus kooskõlas nii nende määrustega, millega need asutused loodi, kui ka muude eeskirjadega, mis kehtivad liidu reguleerivate ametite juhtide ametisse nimetamisel. Kuuele ametikohale, millest ma äsja rääkisin, laekus ligikaudu 275 avaldust. Neid kaaluti hoolikalt ja objektiivselt. Eri sidusrühmadele, Euroopa Parlamendile, järelevalvenõukogule ja komisjonile endale määratud rollidest peeti kinni piinliku täpsusega. Tulevikus jätkame selle protsessi läbipaistvuse ja korraliku kavandamise tagamist, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon saaks täita oma väga tähtsat osa võimalikult tulemuslikult. Euroopa Parlament on esitanud nendele asutustele suuri nõudmisi ja teeb seda ka edaspidi. Minu arvates on see õige. Parlament esitab nõudmisi, mis on mulle arusaadavad. Sarnaselt parlamendile on ka komisjon seisukohal, et nende asutuste eesistujate ja tegevdirektorite valimisel tuleb arvestada pädevust, kogemusi, iseseisvust, pühendumist Euroopale ning teadmisi finantsjärelevalve ja -regulatsiooni valdkonnas. Head kolleegid! Sellises vaimus on seni toimunud saadud taotluste seast valikute tegemine, mis on praegu veel pooleli. Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu otsustasid nende asutuste loomist käsitlevate määruste artiklis 68, et eesistujate ja tegevdirektorite suhtes kohaldatakse liidu institutsioonides kehtivaid personalieeskirju, on komisjon taganud, et seda tõepoolest tehakse ja et ka selles valdkonnas järgitakse – nagu mujalgi – asjaomaseid määrusi. Head kolleegid! Olete väljendand oma muret nende asutuste tippjuhtide palkade ja vanuse ülempiiri pärast. Sel puhul oleme kaalunud võimalikult suure paindlikkuse saavutamiseks kõiki võimalusi ja selle küsimuse võib vajaduse korral uuesti vaatluse alla võtta nende asutuste toimimise läbivaatamisel, mis on kavandatud 2013. aasta lõpuks. Toetan ka Euroopa Parlamendi kavatsust saavutada järelevalveasutuste juhtkonnas optimaalne sooline tasakaal. Eelvaliku menetluse käigus kohaldas komisjon registreeritud taotluste põhjal jõuliselt võrdsete võimaluste põhimõtet. Sel teemal tuleb märkida, et tegevdirektorite ametisse nimetamise viimasel etapil, mis on praegu käsil ega ole veel lõppenud, võitlevad selle ametikoha pärast kaks väga võimekat naisterahvast."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, ministrica, gospe in gospodje, Evropska unija ima od 1. januarja novi nadzorni sistem za finančni sektor. Popolnoma se strinjam s Parlamentom, da potrebujemo močne organe, ki so neodvisni od političnih ali drugih vmešavanj. Predsedniki, izvršni direktorji in člani različnih odborov z glasovalno pravico morajo biti popolnoma neodvisni in morajo delovati izključno v interesu Unije. Parlament in Svet sta to načelo vključila v uredbe, ki vzpostavljajo te organe, zlasti v člene 42, 46, 49 in 52, ki jih je ravno navedla ministrica Győri. Komisija bo v vlogi varuhinje prava EU popolnoma in v celoti prevzela odgovornosti, da bi zagotovila, da se bo ravnalo strogo v skladu s temi členi. Dodal bi, da bo Komisija prisotna v vodilnih telesih teh organov in da bo v tem smislu seveda pazljivo zagotavljala, da bo vsaka odločitev sprejeta v interesu Unije. Glede sestave nadzornega odbora je Komisija že izpostavila pravno nujo in politični pomen zagotavljanja, da bodo ti odbori sestavljeni iz vodij pristojnih nacionalnih organov. Osebno sem pisal tem organom, naj pojasnijo to zadevo, kjer jo je treba pojasniti. Nekateri nacionalni organi so od takrat spremenili svoje predstavništvo. Drugi morajo to še storiti. Lahko ste prepričani, da bo Komisija zelo natančno spremljala to zadevo in da bo neomajna. Sestava odborov teh organov mora v celoti spoštovati vaše želje in želje zakonodajalca na splošno in osebno bom poskrbel, da bodo vodje nacionalnih organov dejansko prisotni vsaj in ponavljam, vsaj dvakrat letno v skladu s členom 40 uredbe, ki je vzpostavila te organe. Nazadnje, gospe in gospodje, podpiram namen tega parlamenta, da zagotovi, da bodo imeli ti organi potrebna finančna sredstva in človeške vire za verodostojno opravljanje svojih dolžnosti. Proračunski organ lahko računa na tehnično podporo Komisije, da bi zagotovil skladnost med odgovornostmi, dodeljenimi tem organom, na eni strani in seveda sredstvi, ki so jim dodeljena za prevzem teh odgovornosti, na drugi strani. Gospod predsednik, gospe in gospodje, zdaj je nujno, da se uspešno dokončajo postopki za imenovanje in potrditev predsednikov in izvršnih direktorjev teh organov. Ti organi morajo začeti delati. Lahko vam zagotovim, da imam vsak dan dokaze o koristnosti teh novih organov, saj se zdaj skoraj vsak dan posvetujemo z njimi. Naloge, ki jih morajo prevzeti ti organi v sodelovanju z Evropskim odborom za sistemska tveganja, so izredno pomembne. Želeli smo, da bi v celoti delovali od 1. januarja. Zdaj je vsak od nas v svoji posebni vlogi odgovoren, da jim omogoči hitro opravljanje njihove naloge v dobrih razmerah. Da bi to dosegli, potrebujejo popolno podporo vaše institucije. Tu bi rad ponovno potrdil, da bo Komisija zagotovila, da bo namen zakonodajnega telesa popolnoma spoštovan in da bodo ti organi delovali izključno in samo v interesu Evropske unije. Ta sistem bo v kombinaciji s temeljno reformo uredbe trgov in finančnih subjektov okrepil finančno stabilnost Unije in menim, da bo razširil priložnosti ter položil trdne temelje za finančno industrijo, ki je v naših državah izredno pomembna. Najprej bi rad čestital Evropskemu parlamentu za ključno vlogo, ki jo že več let igra v tem procesu. Da imamo zdaj učinkovitejši nadzorni sistem za finančni sektor in da črpamo iz lekcij krize na tem področju, pa tudi na drugih, je v veliki meri zasluga Evropskega parlamenta. Zdaj se približujemo končnim stopnjam ustvarjanja te nove arhitekture treh evropskih nadzornih organov z imenovanjem njihovih predsednikov in izvršnih direktorjev v naslednjih nekaj dneh. Gospe in gospodje, ti postopki za imenovanje so bili izvedeni popolnoma pregledno in v celoti v skladu uredbami, ki vzpostavljajo te organe, pa tudi z drugimi pravili, ki urejajo imenovanje vodij regulativnih organov Unije. Za prvih šest delovnih mest, o katerih sem ravno govoril, smo prejeli približno 275 prošenj. Vse smo pozorno in objektivno obravnavali. Vlog, dodeljenih različnim zainteresiranim stranem, Evropskemu parlamentu, nadzornemu odboru in sami Komisiji, smo se zelo strogo držali. V prihodnje bomo še naprej zagotavljali, da bo postopek pregleden in ustrezno načrtovan, da bomo omogočili Odboru za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) Evropskega parlamenta, da bo svojo zelo pomembno vlogo odigral kar se da najbolje. Parlament je od teh organov veliko zahteval in še vedno zahteva in mislim, da je prav tako. Zahteva stvari, ki jih lahko razumem. Tako kot Parlament tudi Komisija zavzema stališče, da morajo biti predsedniki in izvršni direktorji teh organov izbrani na podlagi dosežkov, izkušenj, neodvisnosti, zavezanosti Evropi in poznavanja vprašanj, povezanih z nadzorom in urejanjem finančnih trgov. Gospe in gospodje, to je duh, v katerem so se do zdaj izvajali tekoči postopki za izbiro na podlagi prošenj, ki smo jih prejeli. Poleg tega je Komisija, glede na to, da sta Parlament in Svet v členu 68 uredb, ki vzpostavljajo te organe, sklenila, da bodo za predsednike in izvršne direktorje veljala enaka pravila kot za osebje ustanov Unije, zagotovila, da se to dogaja in da se na tem področju kot na drugih ravna v skladu s predpisi. Gospe in gospodje, izrazili ste zaskrbljenost glede plač in najvišje starosti vodstvenih uslužbencev teh organov. Glede tega smo raziskali vse možnosti, da bi dobili največjo možno prožnost, in to vprašanje se lahko ponovno pregleda, če bo potrebno, ko se bo pregledovalo delovanje teh organov, kar je načrtovano za konec leta 2013. Potrjujem tudi namero tega Parlamenta, da doseže čim bolj uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih teh organov. V postopku predizbora je Komisija strogo uporabljala načelo enakih možnosti na podlagi prošenj, ki so bile zabeležene. V zvezi s tem ugotavljam, da v zadnjem postopku za imenovanje izvršnih direktorjev, ki je v teku in še ni bilo zaključeno, za mesto izvršne direktorice tekmujeta dve zelo sposobni ženski."@sl20
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Madame la Ministre Győri, Mesdames et Messieurs les députés, l'Union européenne dispose, depuis le 1er janvier, d'un nouveau système de supervision du secteur financier. Je suis pleinement d'accord avec le Parlement sur le fait que nous avons besoin d'autorités fortes, indépendantes de toute interférence politique ou autre interférence. Les présidents, directeurs exécutifs, membres des différents "boards" devront agir en pleine indépendance et dans le seul intérêt de l'Union. Le Parlement, le Conseil ont inscrit ce principe au cœur des règlements créant les autorités, en particulier dans leurs articles 42, 46, 49 et 52, que Mme la ministre Győri a rappelés tout à l'heure. La Commission, en tant que gardienne du droit de l'Union européenne, assumera totalement, pleinement ses responsabilités afin que ces articles soient rigoureusement respectés. J'ajoute que la Commission sera présente dans les organes de direction des autorités et qu'à ce titre, elle sera, évidemment, vigilante pour que toute décision prise le soit dans l'intérêt de l'Union. S'agissant de la composition du "board" des superviseurs, la Commission a déjà souligné la nécessité juridique et l'importance politique que ces "boards" soient constitués des chefs des autorités nationales compétentes. J'ai moi-même écrit aux autorités pour clarifier ce point s'il devait être clarifié. Certaines autorités nationales ont, depuis, modifié leur représentation. D'autres doivent encore le faire; la Commission suivra ce point de très près, soyez-en assurés, et elle sera inflexible. La composition des "boards" des autorités devra être pleinement compatible avec votre volonté, la volonté du législateur en général, et je veillerai personnellement à la présence effective au moins, je dis bien, au moins deux fois par an, des dirigeants des autorités nationales, conformément à l'article 40 des règlements qui ont créé ces autorités. Enfin, Mesdames et Messieurs les députés, je suis d'accord avec la volonté du Parlement de faire en sorte que ces autorités disposent des moyens financiers, des moyens humains qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mandat en toute crédibilité. L'autorité budgétaire peut compter sur le soutien technique de la Commission pour veiller à une bonne cohérence entre, d'une part, les responsabilités qui ont été confiées à ces autorités et, naturellement, d'autre part, les moyens qui leur sont alloués pour assumer ces responsabilités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il est maintenant essentiel que les procédures de nomination, de confirmation des présidents et des directeurs exécutifs de ces autorités aboutissent. Il faut que ces autorités se mettent au travail. Je peux vous assurer que, tous les jours, j'ai la preuve de l'utilité de ces nouvelles autorités puisque, actuellement, nous les sollicitons sur une base quasiment quotidienne. Les missions que ces autorités doivent assumer en coopération avec le comité européen du risque systémique sont de la plus haute importance. Nous avons souhaité qu'elles soient pleinement opérationnelles dès le 1er janvier. Il est maintenant de notre responsabilité, chacun dans notre rôle, de leur permettre d'exécuter rapidement et dans de bonnes conditions leur mission. Elles ont besoin pour cela du soutien plein et entier de votre institution. Pour sa part, je le réaffirme devant vous, la Commission veillera à ce que la volonté du législateur soit pleinement respectée et à ce que ces autorités travaillent exclusivement dans le seul intérêt de l'Union européenne. Ce système, combiné à une réforme profonde de la réglementation des marchés et des acteurs financiers, renforcera la stabilité financière dans l'Union et, je crois, donnera davantage de chances et de bases solides à l'industrie financière, qui est extrêmement importante dans nos pays. Je voudrais, pour commencer, saluer le rôle majeur joué une fois encore, depuis plusieurs années, par le Parlement européen dans ce processus. Si nous avons aujourd'hui un système de supervision plus efficace du secteur financier, si nous tirons, sur ce sujet comme sur d'autres, les leçons de la crise, c'est largement au Parlement européen que nous le devons. Nous approchons maintenant des dernières étapes de la mise en place de cette architecture nouvelle des trois autorités européennes de supervision, avec la nomination de leurs présidents et de leurs directeurs ou directrices exécutifs dans les prochains jours. Ces procédures de nomination ont été menées, Mesdames et Messieurs les députés, en toute transparence, dans le strict respect des règlements qui ont créé les autorités ainsi que des autres règles applicables à la nomination des dirigeants des agences réglementaires de l'Union. Environ 275 candidatures ont été reçues pour les six postes dont je viens de parler. Elles ont toutes été minutieusement, objectivement examinées. Les rôles attribués aux différentes parties prenantes, au Parlement, au comité des superviseurs, à la Commission elle-même, ont été eux aussi scrupuleusement respectés. À l'avenir, nous continuerons de veiller à ce que le processus soit transparent, correctement planifié, ceci afin de permettre à la commission ECON de votre Parlement de remplir au mieux le rôle très important qui est le sien. Votre Parlement a exprimé – exprime – une haute exigence pour ces autorités, et je crois qu'il a raison. Il présente des demandes que je peux comprendre. Comme le Parlement, la Commission considère que les présidents et directeurs exécutifs de ces autorités doivent être choisis en fonction de leurs mérites, de leur expérience, de leur indépendance, de leur engagement européen, de leurs connaissances des questions liées à la supervision et à la réglementation des marchés financiers. C'est, Mesdames et Messieurs les députés, dans cet esprit qu'ont été menées, jusqu'à présent, à partir des candidatures que nous avons reçues, les procédures de sélection qui sont en cours. Par ailleurs, le Parlement et le Conseil ayant décidé, à l'article 68 des règlements qui créent ces autorités, que les présidents et directeurs exécutifs devaient être soumis aux règles applicables au personnel des institutions de l'Union, la Commission a veillé à ce que ce soit bien le cas et que, sur ce sujet comme sur d'autres, le règlement soit respecté. Vous avez exprimé, Mesdames et Messieurs les députés, des préoccupations en ce qui concerne les salaires et l'âge maximum des dirigeants de ces autorités. Nous avons exploré, sur ces points, toutes les pistes pour obtenir le maximum de flexibilité et cette question pourra, le cas échéant, être encore examinée au moment de la révision du fonctionnement des autorités telle qu'elle est prévue pour la fin 2013. Je souscris aussi à la volonté du Parlement d'assurer le meilleur équilibre hommes/femmes possible à la tête de ces autorités. Dans la procédure de présélection, la Commission a rigoureusement appliqué ce principe d'égalité des chances à partir des candidatures qui ont été enregistrées. Je note à cet égard, dans le dernier processus qui est en cours et qui n'est pas terminé pour la désignation des directeurs exécutifs, que deux femmes de qualité sont en lice pour un poste de directeur exécutif."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, Evropská unie má od 1. ledna nový systém dohledu pro finanční sektor. Plně souhlasím s Parlamentem, že potřebujeme silné orgány, které nepodléhají politickému ani jinému vměšování. Předsedové, výkonní ředitelé a členové různých rad, kteří mají hlasovací právo, musí být naprosto nezávislí a jednat výhradně v zájmu Unie. Parlament a Rada tuto zásadu zakotvily do pravidel ustanovujících tyto orgány, zejména do článků 42, 46, 49 a 52, o nichž právě mluvila paní ministryně Győriová. Komise, ochránce práva EU, se dnes zcela a úplně ujme své zodpovědnosti a zajistí, aby tyto články byly přísně dodržovány. Chtěl bych ještě dodat, že Komise bude zastoupena v řídicích orgánech těchto institucí a že v tomto ohledu bude samozřejmě pozorně sledovat, aby každé přijaté rozhodnutí bylo v zájmu Unie. Co se týká složení dozorčích rad, Komise již vyzdvihla právní nezbytnost a politický význam toho, aby se tyto rady skládaly z představitelů kompetentních národních orgánů. Já jsem těmto orgánům osobně napsal, a pokud to bylo zapotřebí, tento bod jsem objasnil. Některé národní úřady poté své zastoupení změnily. Jiné tak ještě musí učinit. Můžete si být jisti, že Komise bude na tento bod velmi bedlivě dohlížet a bude neoblomná. Složení rad orgánů musí plně respektovat přání vaše a zákonodárců obecně a já osobně dohlédnu na to, aby se představitelé národních úřadů skutečně účastnili nejméně, opakuji, nejméně dvakrát ročně v souladu s článkem 40 pravidel, podle kterých jsou tyto orgány zřízeny. Závěrem, dámy a pánové, souhlasím se záměrem Parlamentu zajistit, aby tyto orgány měly nezbytné finanční a lidské zdroje k důvěryhodnému plnění svých povinností. Rozpočtový orgán může spoléhat na technickou podporu Komise k zajištění soudržnosti mezi zodpovědnostmi stanovenými těmto orgánům na jedné straně a samozřejmě zdroji přidělenými k plnění těchto povinností na straně druhé. Pane předsedající, dámy a pánové, nyní je nezbytné, aby byl úspěšně dokončen proces jmenování a schvalování předsedů a výkonných ředitelů těchto orgánů. Ty se musí dát do práce. Mohu vás ujistit, že každý den získávám důkaz o užitnosti těchto nových orgánů, neboť s nimi v současnosti téměř každodenně vedeme konzultace. Úkoly, které tyto orgány musí v součinnosti s Evropským výborem pro systémová rizika přijmout, mají nejvyšší důležitost. Chtěli jsme, aby byly plně funkční od 1. ledna. Nyní je zodpovědností každého z nás na základě rolí, které zastáváme, jim umožnit, aby své úkoly mohly plnit rychle a v dobrých podmínkách. K tomu potřebují plnou podporu vaší instituce. Chci znovu potvrdit, že Komise zajistí plné respektování záměru tvůrce zákona a rovněž to, že tyto orgány budou pracovat pouze a jenom v zájmu Evropské unie. Tento systém spolu s fundamentální reformou regulace trhů a finančních subjektů zvýší finanční stabilitu Unie a doufám, že položí pevné základy pro finanční sektor a rozšíří jeho možnosti, neboť finanční sektor je pro naše země nanejvýš důležitý. Rád bych nejprve poblahopřál Evropskému parlamentu ke klíčové úloze, kterou po několik let hrál v tomto procesu. Za skutečnost, že nyní máme účinnější systém dohledu nad finančním sektorem a že si bereme ponaučení z krize v této oblasti, stejně jako i v jiných oblastech, vděčíme do značné míry právě Evropskému parlamentu. Nyní se blížíme do posledních fází tvorby této nové struktury tří evropských orgánů dohledu, kdy v příštích několika dnech budou jmenováni jejich předsedové a výkonní ředitelé. Dámy a pánové, jmenování probíhalo s naprostou transparentností a plně se drželo pravidel, podle nichž byly tyto orgány vytvořeny, jakož i dalších pravidel, které upravují způsob jmenování představitelů orgánů dohledu v Evropské unii. Na šest pozic, o nichž jsem hovořil, bylo podáno přibližně 275 žádostí. Všechny byly pečlivě, objektivně zváženy. Role přidělené různým zúčastněným stranám, Evropskému parlamentu, dozorčí radě a Komisi samotné byly důsledně dodrženy. V budoucnu budeme nadále zabezpečovat, aby že proces bude transparentní a řádně naplánovaný, aby Hospodářskému a měnovému výboru Evropského parlamentu umožnil co nejúčinněji plnit jeho velmi významnou úlohu. Parlament vůči těmto orgánům vznášel a vznáší velké požadavky a já se domnívám, že je to tak správně. Vznáší požadavky, které chápu. Komise stejně jako Parlament zastává názor, že předsedové a výkonní ředitelé těchto orgánů musí být vybráni na základě zásluh, zkušeností, nezávislosti, své oddanosti vůči Evropě a znalosti otázek spojených s dohledem nad finančními trhy a jejich regulací. Dámy a pánové, v tomto duchu dosud probíhal proces výběru, který jsme vedli na základě obdržených přihlášek. Navíc, jelikož Parlament a Rada v článku 68 pravidel ustanovujících tyto orgány rozhodly, že předsedové a výkonní ředitelé budou podléhat pravidlům vztahujícím se na zaměstnance institucí Unie, Komise zajišťuje, aby se tak dělo a aby v této oblasti, stejně jako v jiných, byla pravidla dodržována. Dámy a pánové, vyjádřili jste obavy týkající se platů a maximálního věku vedoucích pracovníků těchto orgánů. V tomto směru jsme prozkoumali všechny možnosti, abychom dosáhli co největší pružnosti, a tato otázka může být v případě potřeby znovu přezkoumána v průběhu hodnocení fungování těchto orgánů, k čemuž má dojít na konci roku 2013. Rovněž souhlasím se záměrem Parlamentu dosáhnout optimální rovnováhy v zastoupení obou pohlaví v čele těchto orgánů. V předvýběrovém řízení se Komise přísně držela zásady rovných příležitostí na základě zaregistrovaných přihlášek. V souvislosti s tím konstatuji, že v nejnovějším výběrovém řízení pro výběr výkonných ředitelů, které probíhá a ještě neskončilo, usilují o pozici výkonné ředitelky dvě velmi schopné ženy."@cs1
lpv:translated text
". Gerb. Pirmininke, ministre, ponios ir ponai, Europos Sąjungoje jau nuo sausio 1 d. galioja nauja finansų sektoriaus priežiūros sistema. Visiškai pritariu Parlamentui, kad mums reikalingos tvirtos institucijos, nepriklausomos nuo politinės ar kitokios įtakos. Pirmininkai, vykdomieji direktoriai, balsavimo teisę turintys skirtingų tarybų nariai privalo būti visiškai nepriklausomi ir veikti tik Europos Sąjungos interesų labui. Parlamentas ir Taryba šį principą įtvirtino reglamentuose, kuriais įsteigiamos šios agentūros, ypač jų 42, 46, 49 ir 52 straipsniuose, kuriuos ką tik minėjo ministrė E. Győri. Komisija, ES teisės sergėtoja, visiškai prisiima atsakomybę, kad šių straipsnių būtų griežtai laikomasi. Norėčiau pridurti, kad Komisija dalyvaus institucijų valdymo organuose ir šiuo atžvilgiu, žinoma, budriai stebės, kad visi sprendimai būtų priimti Europos Sąjungos interesų labui. Dėl priežiūros tarybos sudėties, Komisija jau yra atkreipusi dėmesį į teisinę būtinybę ir politinę svarbą, kad šias tarybas sudarytų kompetentingų nacionalinių institucijų vadovai. Aš pats asmeniškai kreipiausi į institucijas prašydamas šį aspektą paaiškinti, kur reikėjo didesnio aiškumo. Kai kurios nacionalinės valdžios institucijos vėliau pakeitė savo atstovus. Kitos vis dar turi tai padaryti. Galite būti tikri, kad Komisija šį aspektą vertins labai dėmesingai ir bus nepalenkiama. Institucijų tarybų sudėtis privalo visiškai atitikti jūsų ir apskritai – teisės aktų leidėjų išdėstytus pageidavimus, o aš asmeniškai norėčiau, kad nacionalinių institucijų vadovai realiai jose dalyvautų bent du kartus per metus, kaip nustatyta pagal reglamentų, kuriais įsteigiamos šios institucijos, 40 straipsnį. Galiausiai, gerbiamieji ponai ir ponios, pritariu Parlamento siekiui užtikrinti, kad šios institucijos turėtų būtinus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, idant galėtų patikimai atlikti savo pareigas. Biudžetą valdanti institucija gali tikėtis techninės Komisijos paramos, kad pareigas, patikėtas šioms institucijoms, atitiktų joms skirti ir jas atlikti leidžiantys ištekliai. Gerb. Pirmininke, ponios ir ponai, dabar ypač svarbu, kad procedūros, pagal kurias paskiriami ir patvirtinami šių institucijų pirmininkai ir vykdomieji direktoriai, būtų sėkmingai užbaigtos. Šios institucijos turi pradėti darbą. Galiu užtikrinti, kad kasdien turiu progos įsitikinti šių naujų institucijų nauda, nes šiuo metu mes su jomis konsultuojamės beveik kasdien. Užduotys, kurias šios institucijos turi vykdyti, bendradarbiaudamos su Europos sisteminės rizikos valdyba, yra nepaprastai svarbios. Norėjome, kad jos veiktų visu pajėgumu jau nuo sausio 1 d. Dabar mums visiems tenka atsakomybė, atsižvelgiant į kiekvieno iš mūsų pareigas, suteikti joms galimybę kuo greičiau ir tinkamomis sąlygomis imtis savo užduočių. Kad tai pasiektume, mums reikalingas visapusiškas jūsų institucijos palaikymas. Noriu dar kartą pažymėti, jog kiek tai priklauso nuo Komisijos, ji užtikrins, kad teisės aktų leidėjų nuostatų būtų visiškai laikomasi ir kad šios institucijos dirbtų išimtinai Europos Sąjungos interesų labui. Ši sistema, kartu su esmine rinkų ir finansų operatorių reguliavimo reforma, padės sustiprinti Sąjungos finansinį stabilumą ir, esu įsitikinęs, išplės mūsų šalyje itin reikšmingo finansų sektoriaus galimybes ir padės jam tvirtą pagrindą. Iš pradžių norėčiau padėkoti Europos Parlamentui už svarų vaidmenį, kurį jis atliko keletą metų vykstant šiam procesui. Už tai, kad dabar galioja veiksmingesnė finansų sektoriaus priežiūros sistema ir kad pasimokėme iš šiame sektoriuje bei kitur kilusios krizės, labiausiai turime dėkoti Europos Parlamentui. Dabar artėjame prie šios naujosios trijų Europos priežiūros institucijų sandaros sukūrimo paskutinių etapų, per artimiausias kelias dienas paskirdami jų pirmininkus ir vykdomuosius direktorius. Gerbiamieji, šios skyrimo procedūros buvo atliktos visiškai skaidriai ir visapusiškai laikantis reglamentų, kuriais buvo įsteigtos šios institucijos, nuostatų, taip pat kitų taisyklių, taikomų skiriant Europos Sąjungos reguliavimo tarnybų vadovus. Į minėtas šešias pozicijas sulaukta maždaug 275 kandidatūrų. Visos jos buvo dėmesingai ir objektyviai įvertintos. Buvo skrupulingai laikomasi skirtingoms suinteresuotosioms šalims – Europos Parlamentui, priežiūros tarybai ir Komisijai – skirtų vaidmenų. Ateityje mes ir toliau sieksime užtikrinti, kad procedūros būtų skaidrios ir tinkamai suplanuotos, kad siekdamas pačių geriausių rezultatų, Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas (ECON) atliktų savo ypač svarbų vaidmenį. Parlamentas šioms institucijoms kėlė ir kelia aukštus reikalavimus; manau, kad taip ir turi būti. Jis kelia visiškai suprantamus reikalavimus. Komisija kaip ir Parlamentas laikosi požiūrio, kad šių institucijų pirmininkus ir vykdomuosius direktorius būtina atrinkti atsižvelgiant į jų nuopelnus, patirtį, nepriklausomumą, jų atsidavimą Europai ir į tai, kaip jie išmano klausimus, susijusius su finansų rinkų priežiūra ir reguliavimu. Ponios ir ponai, tokie yra principai, pagal kuriuos iki šiol buvo vykdomos šios pasiūlytų kandidatūrų atrankos procedūros. Be to, kadangi Parlamentas ir Taryba reglamentų, kuriais įsteigiamos šios agentūros, 68 straipsnyje nusprendė, kad pirmininkams ir vykdomiesiems direktoriams bus taikomi Europos Sąjungos institucijų pareigūnų tarnybos nuostatai, Komisija užtikrino, kad taip ir būtų daroma, taigi šioje bei kitose srityse buvo laikomasi reglamento nuostatų. Ponai ir ponios, jūs išreiškėte susirūpinimą dėl šių institucijų vyresniųjų vadovų atlyginimų ir amžiaus ribos. Šiuo atžvilgiu, norėdami didesnio lankstumo, įvertinome visas galimybes, ir šis klausimas, jei prireiktų, gali būti iš naujo išnagrinėtas, kai bus persvarstomas institucijų veikimas, – šią procedūrą numatyta atlikti 2013 m. pabaigoje. Taip pat pritariu Parlamento ketinimui siekti kuo geresnės šių institucijų vadovų lyčių pusiausvyros. Atlikdama parengiamąją atranką ir vertindama užregistruotas kandidatūras, Komisija griežtai vadovavosi lygių galimybių principu. Šiuo atžvilgiu noriu pažymėti, kad dabar vykstančiame ir dar nebaigtame vykdomųjų direktorių skyrimo procese į vykdomojo direktoriaus postą pretenduoja dvi labai talentingos moterys."@lt14
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Pani Minister! Panie i Panowie! Od 1 stycznia Unia Europejska ma nowy system nadzoru sektora finansowego. Zgadzam się całkowicie z Parlamentem, że potrzebujemy silnych organów nadzoru, które są wolne od ingerencji politycznych lub innego rodzaju. Przewodniczący, dyrektorzy zarządzający i członkowie różnych rad posiadający prawo głosu muszą być całkowicie niezależni i działać w wyłącznym interesie Unii. Parlament i Rada zawarły tę zasadę w rozporządzeniach tworzących przedmiotowe urzędy, w szczególności w art. 42, art. 46, art. 49 i art., 52, o których pani minister Győri właśnie wspomniała. Komisja, jako strażnik prawa UE, w pełni i całkowicie przyjmie na siebie odpowiedzialność za zapewnienie skrupulatnego przestrzegania powyższych artykułów. Chciałbym dodać, że Komisja będzie obecna w organach zarządzających tych urzędów, i że w tym względzie będzie rzecz jasna pilnie dbać o to, by wszelkie podejmowane przez te organy decyzje były zgodne z interesem Unii. Co się tyczy składu rad organów nadzoru, Komisja zwróciła już uwagę na prawną konieczność i polityczne znaczenie zagwarantowania, by w skład tych rad wchodzili szefowie właściwych organów krajowych. Aby wyjaśnić tę kwestię, w przypadkach gdy wymagało to wyjaśnienia, osobiście zwróciłem się pisemnie do tych władz. Niektóre z krajowych organów zmieniły już skład swojej reprezentacji. Inne wciąż jeszcze muszą to zrobić. Pragnę zapewnić, że Komisja będzie bardzo uważnie śledzić tę sprawę i że pozostanie nieugięta. Skład rad tych organów musi być dobierany z pełnym poszanowaniem życzenia Szanownych Państwa i generalnie ustawodawcy. Osobiście dopilnuję, by szefowie organów krajowych byli obecni co najmniej, powtarzam: co najmniej, dwa razy w roku, zgodnie z art. 40 rozporządzeń ustanawiających te urzędy. Panie i Panowie! Chcę na koniec powiedzieć, że podzielam zamiar tego Parlamentu, by zapewnić wystarczające środki finansowe i zasoby ludzkie tym instytucjom, tak by mogły one realizować powierzone im obowiązki w rzetelny sposób. Organ budżetowy może liczyć na techniczną pomoc Komisji w kwestii spójności pomiędzy zadaniami wyznaczonymi tym organom, z jednej strony, a zasobami przydzielonymi im na realizację tych zadań, z drugiej. Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Obecnie trzeba doprowadzić do pomyślnego końca procedury związane z nominowaniem i mianowaniem prezesów i dyrektorów wykonawczych przedmiotowych urzędów. Urzędy te muszą zabrać się do pracy. Mogę Państwa zapewnić, że każdego dnia widzę dowody użyteczności tych nowych organów, jako że obecnie konsultujemy się z nimi niemal codziennie. Zadania, jakie te organy zobowiązane są podjąć, we współpracy z Europejską Radą Ryzyka Systemowego, mają najwyższą wagę. Chcieliśmy, by funkcjonowały one w pełni od 1 stycznia. Umożliwienie im wykonywania zadań w sposób szybki i w dobrych warunkach jest obowiązkiem każdego z nas w zakresie naszych kompetencji. Aby to osiągnąć, potrzebujemy pełnego wsparcia ze strony Waszej instytucji. W tym miejscu pragnę raz jeszcze potwierdzić, że ze swej strony Komisja zagwarantuje pełne poszanowanie intencji ustawodawcy i dopilnuje, by urzędy pracowały tylko i wyłącznie w interesie Unii Europejskiej. System ten, w połączeniu z gruntowną reformą regulacji rynków i instytucji finansowych przyczyni się do stabilizacji finansowej w Unii, poszerzając jednocześnie, jak sądzę, możliwości sektora finansowego i kładąc solidne podwaliny po jego funkcjonowanie, co ma wielkie znaczenie dla naszych krajów. Chciałbym zacząć od pogratulowania Parlamentowi Europejskiemu kluczowej roli, jaką odgrywa w tym procesie od kilku lat. To Parlamentowi Europejskiemu zawdzięczamy w dużej mierze to, że dysponujemy teraz bardziej skutecznym systemem nadzoru sektora finansowego i wyciągamy wnioski z kryzysu w tym obszarze. Mianowanie w ciągu najbliższych kilku dni prezesów i dyrektorów wykonawczych oznacza, że wkraczamy obecnie w końcowy etap tworzenia nowej architektury trzech europejskich urzędów nadzoru. Panie i Panowie! Procedury nominacyjne przeprowadzono w całkowicie przejrzysty sposób i z zachowaniem pełnej zgodności z rozporządzeniami ustanawiającymi te urzędy, jak też z innymi przepisami regulującymi zasady mianowania szefów agencji regulacyjnych Unii. Zgłoszono około 275 kandydatur na sześć stanowisk, o których właśnie mówiłem. Wszystkie one rozpatrywane były w uważny i obiektywny sposób. Skrupulatnie przestrzegano podziału ról poszczególnych zainteresowanych podmiotów: Parlamentu Europejskiego, rady organów nadzoru oraz samej Komisji. W przyszłości będziemy podejmowali dalsze wysiłki, aby zapewnić, że proces ten jest przejrzysty i właściwie zaplanowany, aby umożliwić Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego wypełnianie jej bardzo istotnej roli z najlepszym skutkiem. Ten Parlament miał i ma w dalszym ciągu wielkie wymagania wobec tych urzędów i, jak sądzę, całkiem słusznie. Oczekiwania formułowane przez Parlament są dla mnie zrozumiałe. Podobnie jak Parlament, Komisja uważa, że przewodniczących i dyrektorów wykonawczych tych organów należy wybrać w oparciu o ich osiągnięcia, doświadczenie, niezależność, zaangażowanie w sprawy europejskie oraz znajomość zagadnień związanych z nadzorem i regulacją rynków finansowych. Panie i Panowie! Do tej pory procedury selekcji kandydatur realizowane były w tym duchu. Ponadto, w związku z tym, że Parlament i Rada zdecydowali w art. 68 rozporządzeń ustanawiających te urzędy, że przewodniczący i dyrektorzy wykonawczy będą podlegać przepisom mającym zastosowanie do pracowników unijnych instytucji, Komisja dopilnowała, by tak się faktycznie działo i by w tym obszarze, jak i w innych, przestrzegane były przepisy rozporządzeń. Panie i Panowie! Wyraziliście obawy w odniesieniu do płac i górnej granicy wieku wyższej kadry zarządzającej tych urzędów. Rozpatrzyliśmy wszystkie możliwość, by zapewnić jak największą elastyczność w tym zakresie, przy czym kwestia ta może być w razie potrzeby poddana ponownej analizie podczas przeglądu funkcjonowania urzędów nadzoru, który przewidziany jest na koniec 2013 roku. Podzielam zamiar tego Parlamentu, by zapewnić optymalną równowagę płci na najwyższym szczeblu tych urzędów. Realizując procedurę wstępnej selekcji, Komisja przestrzegała skrupulatnie zasady równych szans w stosunku do zgłoszonych kandydatur. W tej sprawie pragnę odnotować, że w ostatnio realizowanym procesie nominacji dyrektora zarządzającego, który jeszcze trwa i nie dobiegł jeszcze końca, o stanowisko dyrektora zarządzającego ubiegają się dwie bardzo utalentowane kobiety."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr, Győri miniszter asszony, hölgyeim és uraim! Január 1-jétől az Európai Unió új felügyeleti rendszert vezetett be a pénzügyi szektor részére. Teljesen egyetértek a Parlamenttel abban, hogy erős, mindenféle politikai vagy egyéb befolyástól független hatóságokra van szükség. Elengedhetetlen, hogy az elnökök, ügyvezető igazgatók és a különböző tanácsok szavazati joggal rendelkező tagjai teljesen függetlenek legyenek, és kizárólag az Unió érdekeit szem előtt tartva járjanak el. A Parlament és a Tanács a hatóságokat létrehozó rendelet 42., 46., 49. és 52. cikkében fektette le ezt az elvet, amelyre Győri miniszter asszony éppen az imént hivatkozott. Az uniós jogszabályok őreként a Bizottság teljes mértékig, maximálisan teljesíteni fogja azt a kötelességét, hogy biztosítsa az említett cikkek maradéktalan betartását. Ehhez még hozzátenném, hogy a Bizottság is jelen lesz a hatóságokat irányító szervezetekben, és ennek kapcsán természetesen ügyelni fog arra, hogy minden meghozott döntés az Unió érdekeit szolgálja. A felügyeleti tanács összetételével kapcsolatban a Bizottság már kiemelte, hogy jogi szempontból szükségszerű és politikai szempontból lényeges, hogy a felügyeleti tanácsok a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok vezetőiből álljanak. Személyesen írtam a hatóságoknak, hogy egyértelművé tegyem e pont tisztázásra szoruló részeit. Néhány nemzeti hatóság azóta módosította is képviseletét. Másoknál ez még várat magára. Biztosak lehetnek abban, hogy a Bizottság szigorúan figyelemmel kíséri e kérdést, és ezzel kapcsolatban semmiféle engedményre nem lesz hajlandó. A hatóságok felügyeleti tanácsainak összetételének pontosan meg kell felelnie az Önök, illetve általában a jogalkotó kívánalmainak, és személyesen fogok gondoskodni arról, hogy a szóban forgó hatóságokat létrehozó rendelet 40. cikkével összhangban a nemzeti hatóságok vezetői valóban személyesen találkozzanak legalább – ismétlem, legalább – évi két alkalommal. Végül pedig, hölgyeim és uraim, támogatom a Parlament törekvését, hogy biztosítsa a hatóságok részére a szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokat feladataik hiteles ellátásához. A költségvetési hatóság számíthat a Bizottság technikai támogatására abban, hogy összhangba kerüljenek a hatóságokra kirótt feladatok és a hatóságok feladatainak ellátásához rendelt erőforrások. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Életbevágó, hogy most már sikeresen végrehajtsuk a szóban forgó hatóságok elnökeinek és ügyvezető igazgatóinak kinevezését. A hatóságoknak meg kell kezdeniük munkájukat. Biztosíthatom Önöket arról, hogy minden nap megbizonyosodhatok az új hatóságok hasznosságáról, hiszen ma már szinte naponta egyeztetünk velük. A hatóságok által az Európai Rendszerkockázati Tanáccsal együttműködésben felvállalt feladatok a legnagyobb fontossággal bírnak. Azt szerettük volna, ha már január 1-jétől teljesen üzemképesek lettek volna. Immár a mi feladatunk, hogy saját szerepünkhöz mérten lehetővé tegyük, hogy megfelelő körülmények között, mielőbb végrehajthassák feladatukat. Ehhez szükségünk van az Önök intézményének teljes támogatására. Ismét szeretném megerősíteni, hogy a Bizottság gondoskodni fog arról, hogy a jogalkotó szándékait teljes mértékben tiszteletben tartsák, és hogy a szóban forgó hatóságok csak és kizárólag az Európai Unió érdekeit szem előtt tartva járjanak el. A piacok és a pénzügyi szereplők szabályozásának alapvető reformjával együtt ez a rendszer erősíteni fogja az Unió pénzügyi stabilitását, és úgy gondolom, hogy kibővíti a lehetőségeket és szilárd alapokat teremt a pénzügyi ágazat számára, ami valamennyi nemzetnek rendkívül fontos. Szeretnék először is gratulálni az Európai Parlamentnek a kulcsfontosságú szerepért, amelyet évek óta játszik ebben a folyamatban. Az, hogy ma már hatékonyabb felügyeleti rendszerünk van a pénzügyi szektorban, és hogy e téren is hasznosítjuk a válság tanulságait, nagymértékben az Európai Parlamentnek köszönhető. Elérkeztünk a három Európai Felügyeleti Hatóság új architektúrája megteremtésének végső szakaszába, és néhány napon belül kinevezésre kerül a három szervezet elnöke és ügyvezető igazgatója. Hölgyeim és uraim! A kinevezési eljárások a teljes átláthatóság jegyében zajlottak, maradéktalanul tiszteletben tartva a hatóságokat létrehozó rendelet rendelkezéseit, illetve azokat az egyéb szabályokat, amelyek az Unió szabályozási ügynökségei vezetőinek kinevezésére vonatkoznak. Az imént említett 6 pozícióra mintegy 275 jelentkezés érkezett. Mindegyiket alaposan és tárgyilagosan megfontoltuk. A különböző érdekelt felek – azaz az Európai Parlament, a felügyeleti tanács és a Bizottság – szerepét is lelkiismeretesen tiszteletben tartottuk. A jövőben is hasonlóképpen biztosítani fogjuk a folyamat átláthatóságát és megfelelő előkészítését annak érdekében, hogy az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON) a lehető legeredményesebben tölthesse be a kiemelten fontos szerepet, amit játszik. A Parlament sokat várt és vár el ezektől a hatóságoktól, és úgy gondolom, teljes joggal. Meg tudom érteni követeléseiket. A Parlamenthez hasonlóan a Bizottság is azon a véleményen van, hogy e hatóságok elnökeit és ügyvezető igazgatóit érdemeik, gyakorlatuk, függetlenségük, Európa iránti elkötelezettségük és a pénzügyi piacok felügyeletével és szabályozásával kapcsolatos kérdésekben való jártasságuk alapján válasszák ki. Hölgyeim és uraim! Ez idáig ebben a szellemben zajlottak a beérkezett jelentkezések alapján a kiválasztási eljárások. Miután a hatóságokat létrehozó rendelet 68. cikke értelmében a Parlament és a Tanács úgy döntött, hogy az elnökökre és ügyvezető igazgatókra az Unió intézményeinek személyzetére vonatkozó szabályok alkalmazandók, a Bizottság biztosította is ennek megvalósulását és azt, hogy e téren is tiszteletben tartsák a rendelet előírásait. Hölgyeim és uraim! Önök aggodalmukat fejezték ki a hatóságok vezető tisztviselőinek fizetésével és maximális életkorával kapcsolatban. Ez ügyben minden lehetőséget feltártunk a lehető legnagyobb rugalmasság elérése érdekében, és szükség esetén a kérdést ismét megvizsgáljuk a hatóságok működésének 2013 végén esedékes felülvizsgálata alkalmával. Támogatom továbbá a Parlament szándékát, hogy a hatóságok élén biztosítva legyen a nemek közötti optimális egyensúly. Az előzetes kiválasztási eljárás folyamán a beérkezett jelentkezések kapcsán a Bizottság szigorúan alkalmazta az egyenlő esélyek elvét. E tekintetben szeretném megjegyezni, hogy az ügyvezető igazgatók kijelölésének most folyamatban lévő, még le nem zárult szakaszában két igen alkalmas jelölt verseng egymással az ügyvezető igazgató posztjáért."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. minister, mine damer og herrer! EU har siden den 1. januar haft en ny tilsynsmyndighed for den finansielle sektor. Jeg er helt enig med Parlamentet om, at vi har brug for stærke myndigheder, som er uafhængige af politisk indblanding eller indblanding fra andre sider. De formænd, administrerende direktører og stemmeberettigede medlemmer af de forskellige tilsynsråd, skal være fuldstændig uafhængige og udelukkende handle i EU's interesse. Parlamentet og Rådet har knæsat dette princip i forordningen om oprettelse af myndighederne, særlig i artikel 42, 46, 49 og 52, som ministeren, fru Győri, just beskrev. Kommissionen vil som EU-lovgivningens vogter påtage sig sit hele og fulde ansvar for at sikre en nøje overholdelse af disse bestemmelser. Jeg vil gerne tilføje, at Kommissionen vil deltage i myndighedernes styrelsesråd, og at den i denne forbindelse naturligvis vil være opmærksom på at sikre, at enhver beslutning bliver truffet i Unionens interesse. For så vidt angår tilsynsrådets sammensætning har Kommissionen allerede fremhævet den juridiske nødvendighed og den politiske betydning af at sikre, at disse råd bliver sammensat af cheferne for de kompetente nationale myndigheder. Jeg har personligt skrevet til myndighederne for at præcisere dette punkt, hvor en præcisering var nødvendig. Nogle nationale myndigheder har siden foretaget ændringer i deres repræsentation. Andre mangler stadig at gøre det. Jeg kan forsikre medlemmerne om, at Kommissionen vil holde meget nøje øje med dette, og at vi vil være ubøjelige med hensyn til dette krav. Sammensætningen af myndighedernes tilsynsråd skal være fuldt ud i overensstemmelse med Parlamentets ønsker og lovgiverens ønsker generelt, og jeg vil personligt drage omsorg for, at cheferne for de nationale myndigheder faktisk er til stede mindst, og jeg gentager, mindst to gange om året i overensstemmelse med artikel 40 i forordningen om oprettelse af disse myndigheder. Endelig støtter jeg Parlamentets hensigt om at sikre, at disse myndigheder har de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til at udføre deres opgaver på troværdig vis. Budgetmyndigheden kan regne med Kommissionens tekniske støtte med henblik på at sikre sammenhæng mellem på den ene side de ansvarsområder, som disse myndigheder er tildelt, og på den anden side naturligvis de ressourcer, som de får bevilget for at påtage sig dette ansvar. Det er nu af afgørende betydning, at procedurerne for udvælgelse og bekræftelse af disse myndigheders formænd og administrerende direktører bliver afsluttet med succes. Det er nødvendigt, at disse myndigheder kommer i gang med arbejdet. Jeg kan forsikre Parlamentet om, at jeg har beviser på, hvor nyttige disse nye myndigheder er, da vi for øjeblikket rådfører os med dem næsten dagligt. De opgaver, som disse myndigheder skal udføre i samarbejde med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, er af den største betydning. Vi ønsker, at de skal være fuldt ud operationelle fra den 1. januar. Det er nu op til hver enkelt af os i den funktion, vi nu hver især har, at give dem mulighed for at udføre deres opgaver hurtigt og på gode vilkår. For at opnå dette har disse myndigheder brug for Parlamentets fulde støtte. Jeg ønsker at bekræfte, at Kommissionen vil sikre, at lovgiverens hensigt bliver nøje respekteret, og at disse myndigheder ene og alene udfører deres arbejde i EU's interesse. Denne myndighed kombineret med den grundlæggende reform af reguleringen af markederne og de finansielle operatører vil øge den finansielle stabilitet i EU og vil efter min opfattelse øge mulighederne og danne et solidt grundlag for den finansielle sektor, hvilket af særdeles stor betydning i vores lande. Indledningsvis vil jeg lykønske Parlamentet med den centrale rolle, det har spillet i denne proces i adskillige år. Det, at vi nu har en mere effektiv tilsynsstruktur for den finansielle sektor, og tager ved lære af krisen inden for dette og andre områder, kan i vid udstrækning tilskrives Parlamentet. Med udnævnelsen af tilsynsmyndighedernes formænd og administrerende direktører inden for de næste par dage nærmer vi os nu de afsluttende faser i oprettelsen af denne nye struktur med de tre europæiske tilsynsmyndigheder. Disse udnævnelsesprocedurer blev gennemført med fuld gennemsigtighed og i fuld overensstemmelse med de forordninger, der lå til grund for myndighedernes oprettelse, samt andre regler om udnævnelse af chefer for EU's reguleringsmyndigheder. Der blev modtaget ca. 275 ansøgninger til de seks stillinger, som jeg lige har omtalt. De blev alle behandlet grundigt og objektivt. De funktioner, som blev tildelt de forskellige relevante parter, Parlamentet, tilsynsrådet og Kommissionen, blev taget minutiøst i betragtning. Fremover vil vi fortsat sikre, at processen er gennemsigtig og behørigt planlagt for at gøre det muligt for Parlamentets Udvalg for Økonomi og Valuta (ECON) at udøve sin meget vigtige rolle med den bedst mulige virkning. Parlamentet har stillet og stiller fortsat store krav til disse myndigheder, og jeg mener, at det er det rigtige at gøre. Det stiller krav, som jeg kan forstå. Kommissionen mener i lighed med Parlamentet, at formændene og de administrerende direktører for disse myndigheder skal udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, erfaring, uafhængighed, europæiske engagement og deres viden om emner, der er knyttet til tilsynet med og reguleringen af finansmarkederne. De igangværende udvælgelsesprocedurer er hidtil blevet gennemført i denne ånd på grundlag af de ansøgninger, vi har modtaget. Da Parlamentet og Rådet i artikel 68 i forordningerne om oprettelse af disse myndigheder desuden har besluttet, at formændene og de administrerende direktører skulle omfattes af de bestemmelser, der finder anvendelse på EU-institutionernes tjenestemænd, har Kommissionen sikret, at dette er, hvad der kommer til at ske, og at forordningerne på dette og andre punkter bliver overholdt. Medlemmerne har udtrykt bekymring om de ledende medarbejdere i disse myndigheders lønninger og maksimumalder. Vi har i denne forbindelse undersøgt alle muligheder for at opnå den størst mulige fleksibilitet, og dette spørgsmål kan om nødvendigt tages op igen, når der bliver foretaget en gennemgang af myndighedernes funktion, hvilket er planlagt til udgangen af 2013. Jeg støtter desuden Parlamentets hensigt om at opnå den optimale balance mellem kønnene i ledelsen af disse myndigheder. I den foreløbige udvælgelse fulgte Kommissionen strengt princippet om lige muligheder på grundlag af de registrerede ansøgninger. Jeg bemærker i denne forbindelse, at to kvinder er med i konkurrencen om en stilling som administrerende direktør i den seneste procedure med henblik på udnævnelse af de administrerende direktører, der er i gang og endnu ikke er afsluttet."@da2
lpv:translated text
"Herr talman, fru minister, mina damer och herrar! Sedan den 1 januari har Europeiska unionen haft ett nytt tillsynssystem för finanssektorn. Jag håller helt med parlamentet om att vi behöver starka myndigheter som är oberoende av politiskt eller annat inflytande. Ordförande, verkställande direktörer och ledamöter med rösträtt i de olika styrelserna måste vara helt oberoende och endast verka för unionens bästa. Parlamentet och rådet har fullt ut tillämpat denna princip i förordningen om inrättande av myndigheterna, i synnerhet i artiklarna 42, 46, 49 och 52, som minister Enikő Győri just hänvisade till. Kommissionen, som väktare av EU:s lagstiftning, kommer helt och fullt att uppfylla sina skyldigheter för att se till att dessa artiklar följs fullt ut. Jag vill tillägga att kommissionen kommer att delta i myndigheternas tillsynsorgan och hålla ett vakande öga för att se till att alla beslut som fattas är i unionens intresse. När det gäller sammansättningen av tillsynsstyrelsen har kommissionen redan betonat att det är juridiskt nödvändigt och politiskt viktigt att se till att dessa styrelser utgörs av cheferna för de behöriga nationella myndigheterna. Jag har personligen skrivit till myndigheterna för att klargöra detta där så behövdes. Vissa nationella myndigheter har sedan dess ändrat sin representation. Andra måste fortfarande göra detta. Ni kan vara säkra på att kommissionen kommer att följa detta mycket noggrant och vara helt orubblig. Sammansättningen av myndigheternas styrelser måste helt ta hänsyn till era och lagstiftarens önskemål, och jag kommer personligen att se till att cheferna för de nationella myndigheterna verkligen är närvarande minst, jag upprepar, minst två gånger om året i enlighet med artikel 40 i förordningen om inrättande av dessa myndigheter. Slutligen, mina damer och herrar, stödjer jag parlamentets avsikt att se till att dessa myndigheter får de ekonomiska och personalmässiga resurser som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett trovärdigt sätt. Budgetmyndigheten kan räkna med tekniskt stöd från kommissionen för att se till att det ansvar som myndigheterna har tilldelats stämmer överens med de resurser som de tilldelats för att kunna utföra sitt arbete. Herr talman, mina damer och herrar, det är nu avgörande att arbetet med att utnämna och tillsätta ordförandena och de verkställande direktörerna för dessa myndigheter slutförs på ett framgångsrikt sätt. Myndigheterna måste få börja jobba. Jag kan lova att jag varje dag får bevis på hur användbara de nya myndigheterna är, eftersom vi samråder med dem nästan dagligen. De arbetsuppgifter som myndigheterna måste utföra i samarbete med Europeiska systemrisknämnden är ytterst viktiga. Vi ville att de skulle vara i full drift från den 1 januari. Nu har var och en av oss ansvar för att utifrån vår egen roll låta dem utföra sitt arbete snabbt och på bästa möjliga sätt. För att kunna göra det behöver de fullt stöd från era institutioner. Jag vill än en gång bekräfta att kommissionen å sin sida kommer att se till att lagstiftarens avsikt respekteras fullt ut och att dessa myndigheter uteslutande och enbart arbetar för Europeiska unionens bästa. Systemet kommer, i kombination med att regleringen av marknaderna och de finansiella aktörerna ska reformeras i grunden, att öka den finansiella stabiliteten i unionen och på så sätt bidra till att öka möjligheterna och utgöra en stabil grund för finansbranschen, som ju är oerhört viktig i våra länder. Jag vill börja med att gratulera Europaparlamentet till den viktiga roll det har haft i detta arbete under flera år. Att vi nu har ett mer effektivt tillsynssystem för finanssektorn och har lärt oss av krisen inom denna och andra branscher kan till stor del tillskrivas Europaparlamentet. Vi närmar oss nu de sista stegen i arbetet med att inrätta de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och kommer att under de närmaste dagarna utnämna ordförandena och de verkställande direktörerna för dessa. Mina damer och herrar, dessa utnämningar har genomförts helt öppet och helt i enlighet med de förordningar som tillämpades för att inrätta myndigheterna, samt andra bestämmelser som rör utnämning av cheferna för unionens tillsynsorgan. Vi fick in ungefär 275 ansökningar till de sex befattningar jag just talat om. De granskades alla noggrant och objektivt. Alla berörda parter, Europaparlamentet, tillsynsstyrelsen och kommissionen själv, höll sig strikt till sina respektive tilldelade roller. Även i framtiden kommer vi att se till att processen är öppen och ordentligt planerad, så att utskottet för ekonomi och valutafrågor i Europaparlamentet kan utföra sin mycket viktiga uppgift så bra som möjligt. Parlamentet har ställt och ställer fortfarande stora krav på dessa myndigheter, vilket jag tycker att man har rätt till. Det ställer krav som jag kan förstå. Precis som parlamentet anser kommissionen att ordförandena och de verkställande direktörerna för dessa myndigheter måste väljas utifrån sina meriter, sin erfarenhet, sitt oberoende, sitt engagemang för Europa och sin kunskap om frågor som rör tillsyn och reglering av finansmarknaderna. Mina damer och herrar, det är i en sådan anda som urvalet bland de inkomna ansökningarna har skett. Eftersom parlamentet och rådet i artikel 68 i förordningen om inrättande av dessa myndigheter har beslutat att ordförandena och de verkställande direktörerna ska omfattas av de föreskrifter som gäller för personal vid unionens institutioner har kommissionen sett till att så sker och att förordningen följs både på detta och på andra områden. Mina damer och herrar, ni har uttryckt vissa tvivel när det gäller ersättning till och övre åldersbegränsningar för dessa myndigheters högre chefer. Här har vi utforskat alla vägar för att skapa en så hög grad av flexibilitet som möjligt, och frågan kan vid behov utredas igen vid översynen av hur dessa myndigheter fungerar, som är planerat till slutet av 2013. Jag stöder även parlamentets avsikt att uppnå en optimal könsfördelning i myndigheternas högsta ledning. I det förberedande urvalet tillämpade kommissionen strikt principen om lika möjligheter utifrån de ansökningar som inkom. I den senaste processen för utnämning av verkställande direktörer, som pågår och ännu inte är avslutad, noterar jag att två mycket kompetenta kvinnor tävlar om posten som verkställande direktör."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unioni sai 1. tammikuuta uuden finanssialan valvontajärjestelmän. Olen täysin samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että tarvitsemme vahvoja viranomaisia, jotka ovat riippumattomia poliittisesta tai muunlaisesta asioihin puuttumisesta. Puheenjohtajien, toimitusjohtajien ja hallintoneuvostojen äänivaltaisten jäsenten on oltava täysin riippumattomia ja toimittava ainoastaan unionin edun mukaisesti. Parlamentti ja neuvosto ovat kirjanneet tämän periaatteen viranomaisten perustamista koskeviin asetuksiin, erityisesti 42, 46, 49 ja 52 artiklaan, joihin ministeri Győri juuri viittasi. Komissio hoitaa velvollisuutensa EU:n lainsäädännön valvojana täysimääräisesti varmistaakseen näiden artiklojen tiukan soveltamisen. Haluan lisätä, että komissio on läsnä viranomaisten hallintoelimissä ja että se on tietenkin tältä osin valppaana taatakseen, että kaikki tehtävät päätökset ovat unionin edun mukaisia. Hallintoneuvoston kokoonpanon osalta komissio on jo painottanut, että on oikeudellisesti välttämätöntä ja poliittisesti tärkeää taata, että hallintoneuvostot koostuvat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten johtajista. Olen henkilökohtaisesti kirjoittanut viranomaisille tämän seikan selventämiseksi tapauksissa, joissa selvennystä tarvittiin. Jotkin kansalliset viranomaiset ovat sen jälkeen muuttaneet edustustaan. Muiden on vielä tehtävä se. Voitte olla varmoja siitä, että komissio pitää tätä seikkaa erittäin tarkasti silmällä ja on asiassa joustamaton. Viranomaisten hallintoneuvostojen kokoonpanon on vastattava täysin toiveitanne ja lainsäätäjän toiveita yleensä, ja huolehdin henkilökohtaisesti siitä, että kansallisten viranomaisten johtajat ovat todella läsnä vähintään, toistan, vähintään kaksi kertaa vuodessa viranomaisten perustamista koskevien asetusten 40 artiklan mukaisesti. Lopuksi haluan sanoa, hyvät parlamentin jäsenet, että tuen parlamentin aikomusta varmistaa, että viranomaisilla on taloudelliset ja henkilöstöresurssit, joita tarvitaan niiden tehtävien hoitamiseen uskottavasti. Budjettivallan käyttäjä voi luottaa komission tekniseen tukeen sen varmistamiseksi, että viranomaisille annetut velvollisuudet ja toisaalta tietenkin niille näiden velvollisuuksien hoitamiseksi osoitetut resurssit ovat johdonmukaisessa suhteessa toisiinsa. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, nyt on olennaista saada menestyksekkäästi päätökseen menettelyt viranomaisten puheenjohtajien ja toimitusjohtajien nimittämiseksi ja vahvistamiseksi. Viranomaisten on päästävä töihin. Voin vakuuttaa teille, että saan joka päivä todisteita näiden uusien viranomaisten hyödyllisyydestä, koska käännymme niiden puoleen tällä hetkellä lähes päivittäin. Tehtävät, joita viranomaisten on hoidettava yhteistyössä Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa, ovat äärettömän tärkeitä. Halusimme niiden olevan täysin toimintakykyisiä 1. tammikuuta alkaen. Nyt on jokaisen meistä velvollisuus omassa erityisroolissamme antaa niille mahdollisuus hoitaa tehtävänsä nopeasti ja hyvissä olosuhteissa. Tähän tavoitteeseen päästäkseen ne tarvitsevat toimielimenne täyden tuen. Haluan vakuuttaa tässä yhteydessä komission aikovan osaltaan varmistaa, että lainsäätäjän tahtoa noudatetaan täysimääräisesti ja että viranomaiset toimivat yksinomaan ja ainoastaan Euroopan unionin eduksi. Tämä järjestelmä, yhdistettynä markkinoiden ja finanssialan toimijoiden sääntelyn perusteelliseen uudistukseen, lisää unionin finanssivakautta, ja uskon sen myös laajentavan finanssialan mahdollisuuksia ja antavan sille vakaan perustan, mikä on äärimmäisen tärkeää maillemme. Haluan aloittaa onnittelemalla Euroopan parlamenttia siitä keskeisestä roolista, joka sillä on ollut tässä prosessissa useita vuosia. Meidän on pitkälti kiittäminen Euroopan parlamenttia siitä, että meillä nyt on tehokkaampi finanssialan valvontajärjestelmä ja että opimme tämän alan, kuten muidenkin, kriisien kokemuksista. Lähestymme nyt näiden kolmen Euroopan valvontaviranomaisen muodostaman uuden rakenteen luomisen loppuvaihetta, jossa nimitämme puheenjohtajat ja toimitusjohtajat tulevina päivinä. Hyvät parlamentin jäsenet, nimitysmenettelyt on hoidettu täysin avoimesti ja noudattaen täysimääräisesti viranomaisten perustamista koskevia asetuksia sekä muita sääntöjä, joilla säännellään unionin sääntelyvirastojen johtajien nimittämistä. Näihin kuuteen juuri mainitsemaani tehtävään haki noin 275 henkilöä. Kaikkia hakemuksia tarkasteltiin huolellisesti ja objektiivisesti. Eri sidosryhmille, Euroopan parlamentille, hallintoneuvostolle ja komissiolle itselleen, annetuista tehtävistä pidettiin tunnollisesti kiinni. Tulevaisuudessa aiomme edelleen varmistaa, että prosessi on avoin ja asianmukaisesti suunniteltu, jotta Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta voi parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa erittäin tärkeän tehtävänsä. Tämä parlamentti on asettanut ja asettaa edelleen suuria vaatimuksia näille viranomaisille, ja mielestäni se on oikeassa. Se esittää vaatimuksia, jotka ymmärrän. Kuten parlamentti, komissio katsoo, että viranomaisten puheenjohtajat ja toimitusjohtajat on valittava ansioiden, kokemuksen, riippumattomuuden, sitoutumisen Eurooppaan sekä finanssimarkkinoiden valvontaan ja sääntelyyn liittyviä kysymyksiä koskevan tiedon perusteella. Hyvät parlamentin jäsenet, tässä hengessä meneillään olevia valintamenettelyitä on tähän mennessä hoidettu saamiemme hakemusten pohjalta. Lisäksi, koska parlamentti ja neuvosti päättivät viranomaisten perustamista koskevien asetusten 68 artiklassa, että puheenjohtajiin ja toimitusjohtajiin sovelletaan unionin toimielinten henkilöstöön sovellettavia sääntöjä, komissio on varmistanut, että näin tapahtuu ja että tällä alalla kuten muillakin noudatetaan asetuksia. Hyvät jäsenet, olette ilmaisseet olevanne huolissanne viranomaisten pääjohtajien palkoista ja enimmäisiästä. Olemme tältä osin tutkineet kaikkia lähestymistapoja saavuttaaksemme mahdollisimman suuren jouston, ja tätä kysymystä voidaan tarvittaessa tarkastella uudelleen viranomaisten toimintaa tarkistettaessa, mikä on tarkoitus tehdä vuoden 2013 loppupuolella. Tuen myös parlamentin aikomusta saavuttaa ihanteellinen sukupuolitasapaino viranomaisten johtoportaassa. Esivalintamenettelyssä komissio sovelsi tiukasti yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta rekisteröityjen hakemusten pohjalta. Huomautan tässä yhteydessä, että viimeisimmässä toimitusjohtajien nimitysprosessissa, joka on vielä kesken, kaksi erittäin kyvykästä naista on mukana kilvassa yhdestä toimitusjohtajan toimesta."@fi7
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de minister, dames en heren, de Europese Unie beschikt sinds 1 januari over een nieuw systeem voor financieel toezicht. Ik ben het helemaal met het Parlement eens dat we behoefte hebben aan krachtige autoriteiten, waarbij geen sprake is van politieke of andere inmenging. De voorzitters, uitvoerend directeurs en leden van de verschillende raden zullen onafhankelijk en uitsluitend in het belang van de Unie moeten handelen. Het Parlement en de Raad hebben dit beginsel centraal gesteld in de verordeningen tot oprichting van deze autoriteiten, in het bijzonder in artikel 42, 46, 49 en 52, waaraan minister Győri zojuist heeft gerefereerd. Als hoedster van het EU-recht zal de Commissie de verantwoordelijkheid voor een strikte naleving van deze artikelen geheel en al op zich nemen. Ik voeg hieraan toe dat de Commissie zal zijn vertegenwoordigd in de bestuursorganen van de autoriteiten en er om die reden natuurlijk op zal toezien dat elke genomen beslissing in het belang is van de Unie. Wat de samenstelling van de raad van toezichthouders betreft, heeft de Commissie al gewezen op de juridische noodzaak en het politieke belang om deze raden samen te stellen uit de hoofden van de bevoegde nationale autoriteiten. Ik heb de autoriteiten zelf aangeschreven om dit punt zo nodig te kunnen verduidelijken. Sommige nationale autoriteiten hebben hun vertegenwoordiging sindsdien gewijzigd; andere moeten dit nog doen. U kunt erop rekenen dat de Commissie deze kwestie op de voet zal volgen en onverbiddelijk zal zijn. De samenstelling van de raden van de autoriteiten moet helemaal conform uw wensen zijn, conform de wensen van de wetgever in het algemeen, en ik zal er persoonlijk op toezien dat de hoofden van de nationale autoriteiten –ik herhaal – ten minste tweemaal per jaar effectief aanwezig zijn, in overeenstemming met artikel 40 van de verordeningen tot oprichting van deze autoriteiten. Dames en heren, tot slot vind ik net als het Parlement dat deze autoriteiten moeten beschikken over de financiële en personele middelen die nodig zijn voor een geloofwaardige uitvoering van hun taken. De begrotingsautoriteit kan rekenen op de technische bijstand van de Commissie als het erom gaat toe te zien op een goede samenhang tussen enerzijds de aan deze autoriteiten toevertrouwde verantwoordelijkheden en anderzijds natuurlijk de middelen die hun zijn toegekend voor de verwezenlijking van deze verantwoordelijkheden. Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het is nu van essentieel belang dat de procedures voor de aanstelling, voor de bevestiging van de voorzitters en uitvoerend directeurs van deze autoriteiten worden afgerond. Deze autoriteiten moeten aan de slag. Ik verzeker u dat ik iedere dag bemerk hoe nuttig deze nieuwe autoriteiten zijn aangezien wij momenteel bijna dagelijks een beroep op hen op doen. De taken die deze autoriteiten moeten uitoefenen in samenwerking met het Europees Comité voor systeemrisico's zijn van het allergrootste belang. Het was onze wens dat zij met ingang van 1 januari volledig operationeel zouden zijn. Het is nu de verantwoordelijkheid van ons allemaal, van een ieder onder ons in de eigen specifieke rol, om hen in staat te stellen hun taak snel en onder goede omstandigheden uit te oefenen. Hiertoe behoeven zij de volledige steun van uw instelling. Ik bevestig hierbij dat de Commissie er van haar kant voor zal zorgen dat de wil van de wetgever ten volle wordt gerespecteerd en dat deze autoriteiten uitsluitend in het belang van de Europese Unie handelen. Dit systeem zal, in combinatie met een grondige herziening van de regelgeving voor de financiële markten en marktdeelnemers, de financiële stabiliteit in de Unie vergroten en volgens mij zorgen voor meer kansen en solide grondslagen voor de in onze landen uiterst belangrijke financiële sector. Om te beginnen wil ik het Europees Parlement feliciteren met de bijzonder belangrijke rol die het al enkele jaren lang bij dit proces speelt. Het feit dat wij nu beschikken over een doeltreffender systeem voor financieel toezicht en zowel in deze als in andere kwesties lessen trekken uit de crisis, hebben we grotendeels te danken aan het Europees Parlement. Met de benoemingen in de komende dagen van de voorzitters en uitvoerend directeurs of directrices van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten naderen wij nu de laatste fasen van de totstandbrenging van deze nieuwe structuur. Dames en heren, bij deze benoemingsprocedures is sprake geweest van volledige transparantie en een strikte naleving van zowel de verordeningen tot oprichting van de autoriteiten als de andere regels die van toepassing zijn op de aanstelling van de hoofden van de regelgevende instanties van de Unie. Voor de zes functies in kwestie zijn er circa 275 kandidaatstellingen ontvangen, die allemaal minutieus en objectief zijn bekeken. De rollen die zijn toebedeeld aan de verschillende belanghebbenden, aan het Parlement, het comité van toezichthouders en de Commissie zelf, zijn eveneens ten volle gerespecteerd. Wij zullen er in de toekomst op blijven toezien dat het proces transparant en correct gepland is, opdat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement haar uiterst belangrijke rol optimaal kan vervullen. Dit Parlement heeft – in mijn ogen terecht – hoge eisen gesteld met betrekking tot deze autoriteiten en blijft deze stellen. Ik begrijp de wensen van het Parlement. De Commissie is het met het Parlement eens dat de voorzitters en uitvoerend directeurs van deze autoriteiten moeten worden gekozen op basis van hun verdiensten, ervaring, onafhankelijkheid, Europees engagement en van hun kennis van de kwesties die verband houden met het toezicht op en de regulering van de financiële markten. Dames en heren, de lopende selectieprocedures, op basis van de ontvangen kandidaatstellingen, hebben tot nu toe in deze geest plaatsgevonden. Daar het Parlement en de Raad in artikel 68 van de verordeningen tot oprichting van deze autoriteiten hebben bepaald dat voor de voorzitters en uitvoerend directeurs dezelfde regels moeten gelden als voor het personeel van de instellingen van de Unie, heeft de Commissie erop toegezien dat dit inderdaad het geval is en dat de verordening zowel op dit punt als op andere punten wordt nagekomen. Dames en heren, u hebt uw bezorgdheid geuit over de salarissen en maximumleeftijd van de hogere functionarissen van deze autoriteiten. Wij hebben op deze punten alle mogelijkheden onderzocht om een maximale flexibiliteit te verkrijgen en deze kwestie kan eventueel nog worden bestudeerd ten tijde van de voor eind 2013 geplande evaluatie van de werkzaamheden van de autoriteiten. Daarnaast streef ik er net als het Parlement naar dat er evenveel vrouwen als mannen aan het hoofd van deze autoriteiten komen te staan. In de voorselectieprocedure heeft de Commissie dit beginsel van gelijke kansen strikt toegepast aan de hand van de geregistreerde kandidaatstellingen. In dit opzicht wijs ik erop dat er in de laatste lopende, nog niet beëindigde procedure voor de benoeming van de uitvoerend directeurs, twee bijzonder capabele vrouwen in de race zijn voor een functie van uitvoerend directeur."@nl3
lpv:translated text
". Priekšsēdētāja kungs, ministre, dāmas un kungi! Eiropas Savienībai kopš 1. janvāra ir jauna uzraudzības sistēma finanšu nozarē. Es pilnīgi piekrītu Parlamentam, ka mums vajadzīgas spēcīgas iestādes, kas ir neatkarīgas no politiskas vai citas ietekmes. Priekšsēdētājiem, izpilddirektoriem un dažādo padomju balsstiesīgajiem locekļiem jābūt pilnīgi neatkarīgiem un jārīkojas vienīgi Eiropas Savienības interesēs. Parlaments un Padome ir iekļāvuši šo principu regulā, ar kurām šīs iestādes tiek izveidotas, jo īpaši tās 42., 46., 49. un 52. pantā, ko ministre tikko kā pieminēja. Komisija kā ES tiesību aktu sargātāja pilnīgi un galīgi uzņemsies savu atbildību un nodrošinās, ka šie panti tiek nelokāmi ievēroti. Es vēlos piebilst, ka Komisija piedalīsies iestāžu pārvaldes struktūrās un ka šajā saistībā tā, protams, būs modra, lai nodrošinātu, ka visi lēmumi tiek pieņemti Eiropas Savienības interesēs. Attiecībā uz uzraudzības padomes sastāvu Komisija jau ir akcentējusi to, cik juridiski nepieciešami un politiski svarīgi ir nodrošināt, lai šo padomju sastāvs veidotos no valsts kompetento iestāžu vadītājiem. Es personīgi esmu rakstījis iestādēm, lai skaidrotu šo punktu, kad skaidrojums ir bijis nepieciešams. Dažas valsts iestādes tādēļ ir grozījušas savu pārstāvniecību. Citām tas vēl ir jādara. Jūs varat būt pilnīgi droši, ka Komisija šo punktu ievēros ļoti cieši un būs nelokāma. Iestāžu padomēm un valdēm pilnīgi jāievēro jūsu un likumdevēja vēlmes kopumā, un es personīgi gādāšu par to, lai valsts iestāžu vadītāji būtu vismaz faktiski klāt, un es vēlreiz atkārtoju, vismaz divreiz gadā atbilstīgi tās regulas 40. pantam, ar kurām šīs iestādes tika izveidotas. Visbeidzot, dāmas un kungi, es atbalstu Parlamenta nodomu nodrošināt, ka šīm iestādēm ir vajadzīgie finanšu un cilvēku resursi, lai veiktu savus pienākumus ticamā veidā. Budžeta iestāde var rēķināties ar Komisijas tehnisko atbalstu, lai, no vienas puses, nodrošinātu saskaņotību starp atbildības jomām, kas noteiktas šīm iestādēm, un, no otras puses, protams, resursiem, kas tām piešķirti, lai šīs atbildības jomas uzņemtos. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Tagad ir būtiski, lai šo iestāžu priekšsēdētāju un izpilddirektoru iecelšanas un apstiprināšanas procedūras tiktu sekmīgi pabeigtas. Šīm iestādēm ir jāsāk strādāt. Es varu jums apliecināt, ka ik dienu gūstu apliecinājumu par šo jauno iestāžu lietderību, jo mēs pašlaik ar tām konsultējamies gandrīz regulāri. Uzdevumi, kas šīm jaunajām iestādēm ir jāuzņemas sadarbībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju, ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs gribējām, lai tās pilnīgi darbotos, sākot ar 1. janvāri. Tagad mēs visi katrs savā konkrētajā jomā esam atbildīgi par to, lai ļautu tām pildīt uzdevumu ātri un ar labiem nosacījumiem. Lai to panāktu, tām vajadzīgs jūsu iestādes pilnīgs atbalsts. Es vēlos vēlreiz apliecināt, ka Komisija no savas puses nodrošinās, ka likumdevēja nodoms tiek pilnīgi respektēts un ka šīs iestādes strādā tikai un vienīgi Eiropas Savienības interesēs. Šī sistēma savienojumā ar tirgu un finanšu pakalpojumu sniedzēju regulējuma būtisku reformu veicinās finanšu stabilitāti Eiropas Savienībā, un es uzskatu, ka tā paplašinās iespējas un liks stabilus pamatus finanšu nozarei, kas ir ārkārtīgi svarīga mūsu valstīs. Es vēlētos sākt ar apsveikumu Eiropas Parlamentam par svarīgo uzdevumu, ko tas šajā procesā ir pildījis daudzus gadus. Par to, ka mums tagad ir efektīvāka finanšu nozares uzraudzības sistēma un ka mēs apgūstam krīzes mācības šajā jomā tāpat kā citās, lielā mērā ir jāpateicas Eiropas Parlamentam. Mēs tagad tuvojamies šo trīs Eiropas Uzraudzības iestāžu jaunās struktūras radīšanas beidzamajiem posmiem, kad nākamajās dienās iecelsim priekšsēdētājus un izpilddirektorus. Dāmas un kungi! Šīs iecelšanas procedūras tika veiktas pilnīgi pārredzami un pilnīgi atbilstīgi regulām, kas radīja iestādes, kā arī pārējiem noteikumiem, kuri nosaka Eiropas Savienības regulatīvo aģentūru vadītāju iecelšanu. Tika saņemti aptuveni 275 pieteikumi sešiem amatiem, par kuriem es tikko runāju. Tie visi tika rūpīgi un objektīvi izskatīti. Pienākumi, kas piešķirti dažādajām ieinteresētajām pusēm, Eiropas Parlamentam, uzraudzības padomei un pašai Komisijai, tika pedantiski pildīti. Turpmāk mēs joprojām nodrošināsim, lai process būtu pārredzams un pareizi izplānots, lai tādā veidā ļautu Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārajai komitejai pildīt savu ļoti svarīgo pienākumu, sasniedzot vislabāko iespējamo rezultātu. Šis Parlaments ir izvirzījis un turpina izvirzīt lielas prasības šīm iestādēm, un es domāju, ka tas ir pareizi darīts. Tas izvirza prasības, kas man ir saprotamas. Komisija tāpat kā Parlaments uzskata, ka šo iestāžu priekšsēdētāji un izpilddirektori jāizvēlas, pamatojoties uz viņu nopelniem, pieredzi, neatkarību, uzticību Eiropai un zināšanām par jautājumiem, kas saistīti ar uzraudzību un finanšu tirgu regulēšanu. Dāmas un kungi! Veicamās atlases procedūras līdz šim ir notikušas tieši šādā garā, pamatojoties uz pieteikumiem, kurus esam saņēmuši. Turklāt, tā kā tās regulas 68. pantā, ar kurām šīs iestādes tika radītas, Parlaments un Padome nolēma, ka uz priekšsēdētājiem un izpilddirektoriem attieksies noteikumi, kas piemērojami Eiropas Savienības iestāžu dienestam, Komisija ir nodrošinājusi, ka tieši tā notiek un ka šajā tāpat kā citās jomās noteikumi tiek ievēroti. Dāmas un kungi, jūs esat pauduši bažas attiecībā uz šo iestāžu augsta līmeņa vadošo darbinieku algām un maksimālo vecumu. Šajā ziņā mēs esam izpētījuši visus virzienus, lai būtu maksimāli elastīgi, un šo jautājumu nepieciešamības gadījumā var vēlreiz pārbaudīt, kad tiks pārskatīta iestāžu funkcionēšana, ko paredzēts darīt 2013. gada beigās. Es atbalstu arī Parlamenta nodomu panākt optimālo dzimumu līdzsvaru šo iestāžu vadībā. Iepriekšējās atlases procedūrā Komisija nepiekāpīgi piemēroja vienlīdzīgu iespēju principu, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem. Saistībā ar šo es vēršu uzmanību, ka pašā beidzamajā izpilddirektoru iecelšanas procesā, kas pašlaik notiek un vēl nav pabeigts, divas ļoti spējīgas sievietes sacenšas par izpilddirektora amatu."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Herr Präsident, Frau Ministerin, meine Damen und Herren, die Europäische Union hat seit dem 1. Januar ein neues Aufsichtssystem für den Finanzsektor. Ich stimme dem Parlament ausdrücklich zu, dass wir starke Behörden brauchen, die von politischen oder anderen Einflüssen unabhängig sind. Die Vorsitzenden, Exekutivdirektoren und stimmberechtigten Mitglieder der verschiedenen Aufsichtsorgane müssen vollkommen unabhängig sein und ausschließlich im Interesse der Union handeln. Das Parlament und der Rat haben diesen Grundsatz in den Verordnungen zur Einrichtung der Behörden, besonders in den Artikeln 42, 46, 49 und 52, die Ministerin Győri eben angesprochen hat, festgeschrieben. Die Kommission wird als Hüterin des EU-Rechts ihrer Verantwortung voll und ganz gerecht werden und dafür sorgen, dass diese Artikel strikt eingehalten werden. Ich möchte hinzufügen, dass die Kommission in den Leitungsorganen der Behörden vertreten sein wird und dass sie diesbezüglich natürlich wachsam sein und darauf achten wird, dass alle Entscheidungen im Interesse der Union getroffen werden. Was die Zusammensetzung des Aufsichtsorgans angeht, so hat die Kommission bereits deutlich darauf hingewiesen, dass es rechtlich erforderlich und politisch wichtig ist, sicherzustellen, dass diese Organe aus den Leitern der zuständigen nationalen Behörden gebildet werden. Ich habe die Behörden persönlich angeschrieben, um diesen Punkt klarzustellen, soweit eine solche Klarstellung notwendig war. Einige nationale Behörden haben seitdem ihre Vertretung neu bestimmt. Andere müssen dies noch tun. Seien Sie versichert, dass die Kommission diese Angelegenheit ganz genau im Auge behalten und kein Jota von ihrer Haltung abweichen wird. Die Zusammensetzung der Aufsichtsorgane der Behörden muss Ihren Erwartungen und denen des Gesetzgebers allgemein voll und ganz entsprechen, und ich werde persönlich dafür sorgen, dass die Leiter der nationalen Behörden in Übereinstimmung mit Artikel 40 der Verordnungen zur Einrichtung dieser Behörden mindestens – und ich betone mindestens – zweimal im Jahr anwesend sind. Lassen Sie mich zum Abschluss sagen, meine Damen und Herren, dass ich dieses Parlament in seiner Absicht unterstütze, dafür zu sorgen, dass diese Behörden mit den finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet werden, die erforderlich sind, damit sie ihre Aufgaben glaubwürdig erfüllen können. Die Haushaltsbehörde kann auf die fachliche Unterstützung der Kommission zählen, wenn es darum geht sicherzustellen, dass den Aufgaben, die diesen Behörden übertragen wurden, natürlich auch die entsprechenden Mittel gegenüberstehen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es kommt jetzt wesentlich darauf an, dass die Verfahren zur Ernennung und Bestätigung der Vorsitzenden und Exekutivdirektoren dieser Behörden zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden. Diese Behörden müssen sich an die Arbeit machen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich mich jeden Tag vom Nutzen dieser neuen Behörden überzeugen kann, da wir uns derzeit fast täglich mit ihnen beraten. Den Aufgaben, die diese Behörden in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken übernehmen müssen, kommt allergrößte Bedeutung zu. Wir wollten, dass sie ab dem 1. Januar voll einsatzfähig sind. Es ist jetzt an jedem einzelnen von uns, in seiner jeweiligen Rolle dafür zu sorgen, dass diese Behörden ihre Aufgabe zügig und unter guten Bedingungen erfüllen können. Dafür benötigen sie die volle Unterstützung dieses Parlaments. Ich möchte an dieser Stelle bekräftigen, dass die Kommission ihrerseits dafür sorgen wird, dass die Absicht des Gesetzgebers uneingeschränkt zur Geltung kommt und dass diese Behörden einzig und allein im Interesse der Europäischen Union arbeiten. Zusammen mit der grundlegenden Reform der Regulierung der Finanzmärkte und der Finanzunternehmen wird dieses System die Finanzstabilität in der Union stärken und, davon bin ich überzeugt, es wird neue Möglichkeiten für die Finanzindustrie eröffnen und sie auf eine solide Grundlage stellen, was in unseren Ländern von größter Bedeutung ist. Zunächst möchte ich dem Europäischen Parlament meine Anerkennung dafür aussprechen, dass es schon seit einigen Jahren eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielt. Dass wir jetzt über ein effektiveres Aufsichtssystem für den Finanzsektor verfügen und Lehren aus der Krise in diesem und anderen Bereichen ziehen, ist im Wesentlichen dem Europäischen Parlament zu verdanken. Die Schaffung dieser neuen Struktur mit den drei Europäischen Finanzaufsichtsbehörden tritt jetzt in die Schlussphase ein, wenn in den nächsten Tagen die Vorsitzenden und Exekutivdirektoren ernannt werden. Meine Damen und Herren, diese Ernennungsverfahren wurden vollkommen transparent und unter strikter Einhaltung der Verordnungen zur Einrichtung dieser Behörden sowie sonstiger Regeln, die für die Ernennung des Führungspersonals der Regulierungsagenturen der Union gelten, durchgeführt. Für die sechs von mir gerade erwähnten Planstellen sind 275 Bewerbungen eingegangen. Alle wurden sorgfältig und nach objektiven Kriterien geprüft. Die den verschiedenen Interessengruppen, dem Europäischen Parlament, dem Aufsichtsorgan und der Kommission selbst zukommenden Rollen wurden peinlich genau beachtet. Wir werden auch zukünftig darauf achten, dass das Verfahren transparent und korrekt gestaltet wird, um den Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments in die Lage zu versetzen, seiner sehr wichtigen Rolle bestmöglich gerecht zu werden. Das Parlament hat große Anforderungen an diese Behörden gestellt – stellt große Anforderungen an diese Behörden –, und ich halte das für richtig. Es stellt Anforderungen, die ich nachvollziehen kann. Die Kommission ist genauso wie das Parlament der Ansicht, dass die Vorsitzenden und Exekutivdirektoren dieser Behörden aufgrund ihrer Leistungen, ihrer Erfahrungen, ihrer Unabhängigkeit, ihres Engagements für Europa und ihrer Sachkenntnis im Zusammenhang mit der Aufsicht und Regulierung von Finanzmärkten ausgewählt werden müssen. Mein Damen und Herren, dies ist genau der Geist, in dem die laufenden Auswahlverfahren auf Grundlage der eingegangenen Bewerbungen bisher durchgeführt wurden. Da das Parlament und der Rat in Artikel 68 der Verordnungen zur Einrichtung dieser Behörden festgelegt haben, dass für die Vorsitzenden und Exekutivdirektoren dieselben Regeln gelten sollen wie für das Personal der Organe der Union, hat die Kommission auch sichergestellt, dass genau dies geschieht und dass die Verordnungen in diesem wie in anderen Punkten eingehalten werden. Meine Damen und Herren, Sie haben Bedenken hinsichtlich der Gehälter und der Altersgrenze für die hochrangigen Beamten dieser Behörden geäußert. Diesbezüglich haben wir alle Möglichkeiten sondiert, um maximale Flexibilität zu erreichen, und diese Frage kann, falls nötig, erneut geprüft werden, wenn die Arbeitsweise der Behörden bewertet wird, was für Ende 2013 geplant ist. Ich unterstütze auch die Absicht dieses Parlaments, eine optimal ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen an der Spitze dieser Behörden zu erreichen. Beim Vorauswahlverfahren hat sich die Kommission ausgehend von den eingegangenen Bewerbungen strikt an den Grundsatz der Chancengleichheit gehalten. In diesem Zusammenhang sei gesagt, dass im jüngsten Verfahren für die Ernennung der Exekutivdirektoren, das derzeit noch nicht abgeschlossen ist, zwei sehr fähige Frauen für das Amt eines Exekutivdirektors im Rennen sind."@de9
lpv:translated text
". Señor Presidente, señora Ministra, Señorías, la Unión Europea lleva con un nuevo sistema de supervisión del sector financiero desde el 1 de enero. Estoy totalmente de acuerdo con el Parlamento en que necesitamos autoridades más sólidas, que sean independientes de cualquier interferencia política o de otra naturaleza. Los presidentes, los directores ejecutivos y los votantes de las distintas juntas deben ser completamente independientes y actuar únicamente en el interés de la Unión. El Parlamento y el Consejo han consagrado este principio en los reglamentos de creación de las autoridades, en concreto en los artículos 42, 46, 49 y 52, a los que acaba de referirse la Ministra Győri. La Comisión, como garante del Derecho de la UE, asumirá total y plenamente sus responsabilidades de garantizar que esos artículos se cumplen rigurosamente. Añadiría que la Comisión esté presente en los órganos de gobierno de las autoridades y que, en ese sentido, permanezca, por supuesto, vigilante en cuanto a garantizar que todas las decisiones se tomen en el interés de la Unión. En cuanto a la composición de la junta de supervisores, la Comisión ya ha destacado la necesidad jurídica y la importancia política de asegurar que dichas juntas estén compuestas por directivos de las autoridades nacionales competentes. He escrito personalmente a las autoridades para aclarar este punto, allí donde hacía falta una aclaración. Algunas autoridades nacionales ya han modificado su representación. Otras aún están pendientes de hacerlo. Pueden estar seguros de que la Comisión vigilará muy de cerca esta cuestión y será inflexible. La composición de las juntas de las autoridades debe respetar plenamente sus deseos y los del legislador en general, y personalmente procuraré que los directivos de las autoridades nacionales estén realmente presentes al menos, y repito, al menos dos veces al año de conformidad con el artículo 40 de los reglamentos que han creado estas autoridades. Por último, Señorías, respaldo la intención de este Parlamento de asegurar que las autoridades dispongan de los recursos financieros y humanos necesarios para cumplir con sus obligaciones de una forma digna. La autoridad presupuestaria puede contar con el apoyo técnico de la Comisión para asegurar la coherencia entre, por un lado, las responsabilidades asignadas a las autoridades y, por otro, naturalmente, los recursos que se les han asignado para asumir dichas responsabilidades. Señor Presidente, Señorías, ahora es esencial que los procedimientos de designación y confirmación de los presidentes y directores ejecutivos de las autoridades se completen con éxito. Las autoridades tienen que ponerse manos a la obra. Les aseguro que todos los días tengo pruebas de la utilidad de estas nuevas autoridades, ya que actualmente las consulto casi a diario. Las tareas que tienen que asumir estas autoridades en cooperación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico son de vital importancia. Queríamos que estuviesen en pleno funcionamiento a partir del 1 de enero. Ahora es responsabilidad de todos nosotros, desde cada uno de nuestros puestos, permitirles realizar sus tareas rápidamente y en buenas condiciones. Para conseguirlo, necesitan contar con todo el apoyo de su institución. Quiero reiterar que, por su parte, la Comisión asegurará que la intención del legislador se respete plenamente y que las autoridades trabajen exclusivamente y únicamente en el interés de la Unión Europea. Este sistema, combinado con la reforma fundamental de la regulación de los mercados y los operadores financieros mejorará la estabilidad financiera en la Unión y, en mi opinión, ampliará las oportunidades y sentará unas bases sólidas para el sector financiero, que es extremadamente importante en nuestros países. Me gustaría empezar felicitando al Parlamento Europeo por el papel clave que ha jugado en este proceso durante varios años. El hecho de que ahora tengamos un sistema de supervisión del sector financiero más eficaz y estemos sirviéndonos de las lecciones de la crisis en esta área, al igual que en otras, se debe en gran medida al Parlamento Europeo. Ahora nos estamos acercando a las etapas finales de la creación de esta nueva arquitectura de las tres Autoridades Europeas de Supervisión con el nombramiento de sus presidentes y directores ejecutivos en los próximos días. Señorías, estos procedimientos de designación se han dirigido con total transparencia y cumpliendo en todo momento con los reglamentos que han creado las autoridades así como otras normas que rigen el nombramiento de los directivos de las agencias reguladoras de la Unión. Se han recibido aproximadamente 275 solicitudes relativas a los seis cargos de los que acabo de hablar. Todas han sido tenidas en cuenta de una forma atenta y objetiva. Las funciones asignadas a las distintas partes interesadas, al Parlamento Europeo, a la junta de supervisores y a la propia Comisión han sido escrupulosamente observadas. En el futuro, seguiremos asegurando que el proceso sea transparente y esté correctamente planificado a fin de permitir a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo desempeñar su importante función de la mejor forma posible. Este Parlamento ha exigido, y sigue exigiendo, muchas cosas a estas autoridades, y creo que es el momento adecuado de hacerlo. Está exigiendo cosas que comprendo. Al igual que el Parlamento, la Comisión opina que los presidentes y los directores ejecutivos de esas autoridades deben ser elegidos en base al mérito, la experiencia, la independencia, su compromiso con Europa y su conocimiento de cuestiones relacionadas con la supervisión y la regulación de los mercados financieros. Señorías, este es el espíritu con el que se ha dirigido hasta ahora el procedimiento de selección que se está utilizando teniendo en cuenta las solicitudes que hemos recibido. Además, como el Parlamento y el Consejo decidieron, en el artículo 68 de los reglamentos de creación de estas autoridades, que los presidentes y directores ejecutivos estarían sujetos a las leyes aplicables a los funcionarios de las instituciones de la Unión, la Comisión ha asegurado que eso es lo que está sucediendo y que, en esta área al igual que en otras, los reglamentos se están cumpliendo. Señorías, ustedes han expresado interés con respecto a los salarios y a la edad máxima de los altos cargos directivos de estas autoridades. En este sentido, hemos estudiado todas las posibilidades para obtener la máxima flexibilidad y esta cuestión podría, si fuese necesario, ser estudiada de nuevo cuando se revise el funcionamiento de las autoridades, que está programado para finales de 2013. También respaldo la intención de este Parlamento de lograr el equilibrio óptimo de hombres y mujeres al frente de estas autoridades. En el procedimiento de selección previa, la Comisión ha aplicado rigurosamente el principio de igualdad de oportunidades en base a las solicitudes que se habían registrado. Observo a este respecto que, en el último proceso para el nombramiento de los directores ejecutivos, que está en curso y aún no ha terminado, dos mujeres muy capacitadas compiten por un mismo puesto como directoras ejecutivas."@es21
lpv:translated text
". Mr President, Minister, ladies and gentlemen, the European Union has had a new supervisory system for the financial sector since 1 January. I fully agree with Parliament that we need strong authorities, which are independent of political or other interference. The chairpersons, executive directors, and voting members of the different boards must be completely independent and act solely in the interest of the Union. Parliament and the Council have enshrined this principle in the regulations creating the authorities, in particular in Articles 42, 46, 49 and 52, which Minister Győri referred to just now. The Commission, as the guardian of EU law, will totally and fully assume its responsibilities to ensure that these Articles are rigorously complied with. I would add that the Commission will be present in the governing bodies of the authorities and that, in this regard, it will, of course, be vigilant so as to ensure that any decision that is taken in the interest of the Union. As regards the composition of the board of supervisors, the Commission has already highlighted the legal necessity and the political importance of ensuring that these boards are composed of the heads of the competent national authorities. I have personally written to the authorities to clarify this point, where it needed clarifying. Some national authorities have since modified their representation. Others still have to do so. You can rest assured that the Commission will keep this point under very close scrutiny and will be inflexible. The composition of the boards of the authorities must fully respect your wishes and those of the legislator in general, and I will personally see to it that the heads of the national authorities are actually present at least, and I repeat, at least twice a year in accordance with Article 40 of the regulations that created these authorities. Finally, ladies and gentlemen, I endorse the intention of this Parliament to ensure that these authorities have the necessary financial and human resources to perform their duties in a credible fashion. The budgetary authority can count on the technical support of the Commission to ensure coherence between, on the one hand, the responsibilities assigned to these authorities and, on the other hand, naturally, the resources allocated to them to assume these responsibilities. Mr President, ladies and gentlemen, it is now essential that the procedures to appoint and confirm the chairpersons and executive directors of these authorities are completed successfully. These authorities need to get down to work. I can assure you that, every day, I have proof of the usefulness of these new authorities, since we currently consult them on an almost daily basis. The tasks that these authorities have to assume in cooperation with the European Systemic Risk Board are of the utmost importance. We wanted them to be fully operational from 1 January. It is now the responsibility of each of us, in our own particular role, to allow them to perform their task swiftly and under good conditions. To achieve this, they need the full support of your institution. I wish to reaffirm here that, for its part, the Commission will ensure that the intention of the legislator is fully respected and that these authorities work exclusively and solely in the interest of the European Union. This system, combined with the fundamental reform of the regulation of the markets and financial operators will enhance financial stability in the Union and, I believe, will expand opportunities and lay solid foundations for the financial industry, which is extremely important in our countries. I would like to begin by congratulating the European Parliament on the key role it has played in this process for several years. That we now have a more effective supervisory system for the financial sector and are drawing on the lessons of the crisis in this area, as in others, is largely due to the European Parliament. We are now approaching the final stages of the creation of this new architecture of the three European Supervisory Authorities with the appointment of their chairpersons and executive directors in the next few days. Ladies and gentlemen, these appointment procedures were conducted with complete transparency and in full compliance with the regulations that created the authorities as well as other rules governing the appointment of the heads of the regulatory agencies of the Union. Approximately 275 applications were received for the six posts I have just spoken about. They were all considered carefully and objectively. The roles allocated to the different stakeholders, to the European Parliament, to the board of supervisors, and to the Commission itself were scrupulously adhered to. In the future, we will continue to ensure that the process is transparent and properly planned so as to enable the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) of the European Parliament to play its very important role to the best possible effect. This Parliament has made, and continues to make, big demands of these authorities, and I think it is right to do so. It is making demands that I can understand. Like Parliament, the Commission takes the view that the chairpersons and executive directors of these authorities must be chosen on the basis of merit, experience, independence, their commitment to Europe and their knowledge of issues linked to the supervision and regulation of financial markets. Ladies and gentlemen, this is the spirit in which the selection procedures under way have thus far been conducted on the basis of the applications we have received. In addition, since Parliament and the Council decided, in Article 68 of the regulations creating these authorities, that the chairpersons and executive directors would be subject to the rules applicable to the staff of the institutions of the Union, the Commission has ensured that that is what is happening and that, in this area as in others, the regulations are being complied with. Ladies and gentlemen, you have expressed concerns with regard to the salaries and the maximum age of the senior managers of these authorities. In this respect, we have explored all avenues in order to obtain maximum flexibility and this issue may, if necessary, be re-examined when the functioning of the authorities is reviewed, which is scheduled for the end of 2013. I also endorse the intention of this Parliament to achieve the optimal gender balance at the head of these authorities. In the preselection procedure the Commission rigorously applied the principle of equal opportunities on the basis of the applications that were registered. I note in this regard that, in the latest process for the appointment of the executive directors, which is ongoing and has not yet been completed, two very able women are in contention for a post as executive director."@en4
lpv:translated text
". Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, a União Europeia tem um novo sistema de supervisão para o sector financeiro desde 1 de Janeiro. Estou plenamente de acordo com o Parlamento quanto à necessidade de termos autoridades fortes, que sejam independentes de interferências políticas ou de outra natureza. Os presidentes, directores executivos, e membros com direito a voto dos diferentes conselhos deverão ser completamente independentes e agir unicamente no interesse da União. O Parlamento e o Conselho consagraram este princípio no Regulamento que cria estas autoridades, designadamente nos seus artigos 42.º, 46.º, 49.º e 52.º, que a Senhora Ministra Enikö Győri acabou de referir. A Comissão, enquanto guardiã da lei da UE, assumirá, integral e plenamente, as suas responsabilidades de forma a garantir que estes preceitos são rigorosamente cumpridos. Posso acrescentar que a Comissão estará presente nos órgãos directivos das autoridades e que, nesse respeito, será naturalmente vigilante de modo a garantir que todas as decisões são tomadas no interesse da União. Quanto à composição do conselho de supervisores, a Comissão já salientou o imperativo legal e a importância política de garantir que estes conselhos são constituídos pelos directores das autoridades nacionais competentes. Já escrevi pessoalmente às autoridades para esclarecer este ponto, onde carecia de clarificação. Na sequência disso, algumas autoridades nacionais já alteraram a sua representação. Outras ainda precisam fazê-lo. Podem ficar descansados de que a Comissão manterá este ponto sob monitorização rigorosa e que será inflexível. A composição dos conselhos das autoridades deverá respeitar plenamente os desideratos dos senhores deputados e os do legislador em geral, e pessoalmente zelarei para que os dirigentes das autoridades nacionais estejam de facto presentes, pelo menos, e repito-o, pelo menos duas vezes por ano, de acordo com o artigo 40.º do Regulamento que criou estas autoridades. Por fim, Senhoras e Senhores Deputados, apoio a intenção, por parte deste Parlamento, de garantir que estas autoridades são dotadas dos recursos financeiros e humanos necessários para a realização das suas funções de maneira credível. A autoridade orçamental pode contar com o apoio técnico da Comissão para assegurar a coerência entre, por um lado, as responsabilidades atribuídas a estas autoridades e, por outro, e como é natural, os recursos que lhes são atribuídos para assumir estas responsabilidades. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é agora fundamental que os procedimentos de nomeação e confirmação dos presidentes e directores executivos destas autoridades sejam completados com êxito. Estas autoridades necessitam começar a trabalhar. Posso garantir-lhes que, todos os dias, tenho provas da utilidade destas novas autoridades, dado que as consultamos actualmente com regularidade praticamente diária. As tarefas que estas autoridades deverão assumir, em cooperação com o Conselho Europeu do Risco Sistémico, revestem-se da máxima importância. Quisemos que estivessem em pleno funcionamento a partir de 1 de Janeiro. Cabe agora a cada um de nós a responsabilidade de, cada um no papel que lhe compete, permitir que cumpram a sua tarefa de forma expedita e em boas condições. Para alcançar este objectivo, é necessário o pleno apoio da sua respectiva instituição. Quero aqui reafirmar que, na parte que lhe compete, a Comissão garantirá que a intenção do legislador é plenamente respeitada e que estas autoridades trabalham, única e exclusivamente, no interesse da União Europeia. Este sistema, aliado a uma reforma fundamental da regulação dos mercados e dos operadores financeiros permitirá melhorar a estabilidade financeira na União e, estou convencido, alargará oportunidades e colocará sólidos alicerces para a indústria financeira, que é extremamente importante nos nossos países. Queria antes de mais congratular-me com o Parlamento Europeu pelo papel crucial que desempenhou neste processo ao longo dos anos. O facto de termos actualmente um sistema de supervisão mais eficaz para o sector financeiro e estarmos a aprender com as lições sobre a crise neste domínio, a par de outras, deve-se largamente ao Parlamento Europeu. Estamos a aproximar-nos das fases finais da criação desta nova arquitectura das três Autoridades Europeias de Supervisão com a nomeação dos seus presidentes e directores executivos nos próximos dias. Senhoras e senhores deputados, estes procedimentos de nomeação foram conduzidos com a máxima transparência e em plena conformidade com os regulamentos que criaram as autoridades, bem como outros que disciplinam a nomeação dos dirigentes das agências reguladoras da União. Foram recebidas aproximadamente 275 candidaturas para seis lugares de que acabei de referir. Todas foram consideradas com cuidado e objectividade. Os papéis atribuídos às diferentes partes interessadas, ao Parlamento Europeu, ao conselho de supervisores, e à própria Comissão foram escrupulosamente cumpridos. No futuro, continuaremos a garantir a transparência do processo e o seu correcto planeamento, de forma a permitir à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (ECON) do Parlamento Europeu desempenhar o seu papel muito importante com o melhor dos resultados. Este Parlamento já fez, e continuará a fazer, importantes exigências a estas autoridades, e penso que uma tal atitude está correcta. Está a fazer exigências que consigo compreender. À semelhança do Parlamento, a Comissão é da opinião que os presidentes e os directores executivos destas autoridades devem ser escolhidos com base no mérito, experiência, independência, o seu compromisso com a Europa e o seu conhecimento de questões relacionadas com a supervisão e a regulação dos mercados financeiros. Senhoras e senhores deputados, é este o espírito que moveu o processo de selecção em curso com base nas candidaturas que recebemos. Além disso, dado que o Parlamento e o Conselho decidiram, no artigo 68.º do Regulamento que criou estas autoridades, que os presidentes e os directores executivos estariam sujeitos ao regulamento aplicável aos funcionários das instituições da União, a Comissão garantiu que é isso que está a acontecer e que, nesta área bem como noutras, os regulamentos estão a ser cumpridos. Senhoras e Senhores Deputados, expressaram alguma preocupação relativamente aos salários e à idade máxima dos gestores seniores destas autoridades. Neste âmbito, explorámos todos os caminhos possíveis de forma a obtermos a máxima flexibilidade e esta questão poderá, se necessário, ser reanalisada aquando da revisão do funcionamento das autoridades, que está previsto para final de 2013. Também apoio a intenção, por parte deste Parlamento, de alcançar um equilíbrio ideal em termos de igualdade de géneros nos órgãos de direcção destas autoridades. No procedimento de pré-selecção, a Comissão aplicou rigorosamente o princípio da igualdade de oportunidades com base nas candidaturas que foram recebidas. Faço notar neste sentido que, no mais recente processo de nomeação dos directores executivos, que está a decorrer e ainda não foi completado, duas mulheres de grande capacidade estão a concorrer a um lugar de director executivo."@pt17
lpv:translated text
". Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli deputati, a decorrere dal 1° gennaio l’Unione europea si è dotata di un nuovo assetto per la vigilanza del settore finanziario. Convengo appieno con il Parlamento sulla necessità di autorità forti e indipendenti da interferenze politiche o di altra natura. I presidenti, i direttori esecutivi e i membri dei consigli dotati di diritto di voto devono mostrare piena indipendenza, agendo esclusivamente nell’interesse dell’Unione. Il Parlamento e il Consiglio, hanno sancito questo principio nei regolamenti istitutivi delle autorità, in particolare agli articoli 42, 46, 49 e 52, che il Ministro Győri ha citato poc’anzi. La Commissione, in quanto guardiano del diritto dell’UE, si assumerà pienamente e incondizionatamente la responsabilità di assicurare un’applicazione rigorosa dei suddetti articoli. Vorrei aggiungere che, ovviamente, la Commissione, essendo rappresentata negli organi direttivi delle autorità, vigilerà affinché ogni decisione presa sia nell’interesse dell’Unione. Per quanto riguarda la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza, la Commissione ha già messo in evidenza la necessità giuridica nonché l’importanza politica che tali consigli comprendano i presidenti delle autorità nazionali competenti. Ho scritto personalmente alle autorità per chiarire, ove necessario, questo punto; alcune hanno modificato di conseguenza i meccanismi di rappresentanza, mentre altre devono ancora provvedervi. Potete esser certi che la Commissione terrà gli sviluppi sotto stretta osservazione e sarà inflessibile. La composizione dei consigli delle autorità di vigilanza deve rispecchiare appieno le vostre richieste e, in generale, quelle del legislatore; mi accerterò dunque personalmente che i dirigenti delle autorità nazionali siano presenti almeno, e ripeto almeno, due volte l’anno, in conformità all’articolo 40 dei regolamenti istitutivi. Infine, onorevoli deputati, condivido l’intenzione del Parlamento di assegnare risorse finanziarie e umane sufficienti alle nuove autorità affinché possano assolvere credibilmente i propri doveri. L’autorità di bilancio può confidare nel sostegno tecnico della Commissione per garantire coerenza tra le competenze attribuite alle ESA, da un lato, e le risorse destinate alla loro attuazione, dall’altro. Signor Presidente, onorevoli deputati, adesso è essenziale che le procedure di designazione e conferma dei presidenti nonché dei direttori esecutivi siano condotte felicemente a termine. Le autorità devono iniziare i lavori. Posso garantirvi che ricevo dimostrazione della loro utilità ogniqualvolta ci troviamo, con cadenza quasi quotidiana, a consultarle. Le mansioni che queste autorità, insieme con il Comitato europeo per il rischio sistemico, sono chiamate a svolgere, rivestono un ruolo indispensabile. Auspicavamo che diventassero pienamente operative a decorrere dal 1° gennaio. Adesso spetta a ciascuno di noi, nel proprio ruolo specifico, consentire alle nuove entità di assolvere i propri compiti tempestivamente e in condizioni favorevoli; a tale scopo, si rende necessario il pieno appoggio di quest’Assemblea. Desidero ribadire in questa sede che, da parte sua, la Commissione assicurerà il massimo rispetto delle intenzioni del legislatore nonché la piena ed esclusiva tutela, da parte delle nuove autorità, degli interessi dell’Unione europea. Tale assetto, insieme con la fondamentale riforma della regolamentazione dei mercati e degli operatori finanziari, migliorerà la stabilità finanziaria dell’Unione; è altresì mia convinzione che amplierà le opportunità e creerà un fondamento solido nel settore finanziario, il cui ruolo è indispensabile per i nostri paesi. Desidero iniziare congratulandomi con il Parlamento europeo per il contributo essenziale che da anni apporta a questo processo. La maggiore efficacia del nostro sistema di vigilanza del settore finanziario e la riflessione in atto sulla crisi del comparto sono risultati che dobbiamo, in gran parte, a questa Camera. Si avvicinano le battute conclusive della creazione di questa nuova architettura, incentrata su tre autorità europee di vigilanza, con la designazione dei presidenti e dei direttori esecutivi di ciascuna nei prossimi giorni. Onorevoli deputati, l’ si è svolto nella massima trasparenza e nel pieno rispetto dei regolamenti istitutivi delle autorità, nonché in conformità alle altre norme che disciplinano la nomina dei vertici delle agenzie di regolamentazione dell’UE. Sono pervenute circa 275 candidature per le sei posizioni di cui parlavo; tutte sono state sottoposte a un esame attento e oggettivo, rispettando scrupolosamente i ruoli attribuiti alle varie parti in causa, al Parlamento europeo, al consiglio delle autorità di vigilanza e alla Commissione stessa. In futuro seguiteremo a garantire la trasparenza e la pianificazione del processo, affinché la commissione per i problemi economici e monetari di quest’Assemblea possa assolvere pienamente la propria fondamentale funzione. La Camera ha avanzato, e continua ad avanzare, richieste ambiziose alle autorità, una scelta che ritengo giusta; pone domande che posso comprendere. Al pari del Parlamento, la Commissione ritiene che i presidenti e i direttori esecutivi delle ESA debbano essere scelti secondo i meriti, l’esperienza, l’indipendenza, il loro impegno per l’Europa nonché la conoscenza delle questioni afferenti la vigilanza e la regolamentazione dei mercati finanziari. Onorevoli deputati, le procedure di selezione in corso sono state condotte proprio in questo spirito, sulla base delle candidature che abbiamo ricevuto. Il Parlamento e il Consiglio hanno inoltre disposto, all’articolo 68 dei regolamenti istitutivi, l’applicabilità dello statuto dei funzionari ai presidenti e ai direttori esecutivi delle autorità; la Commissione ha dunque vigilato sul soddisfacimento di questa condizione e sulla piena aderenza alle norme. Onorevoli deputati, avete espresso timori circa il livello di retribuzione e l’età massima degli alti funzionari di queste autorità. Abbiamo valutato tutte le possibilità in proposito per ottenere la massima flessibilità e, se necessario, la questione verrà considerata nuovamente in occasione della revisione delle ESA, prevista per la fine del 2013. Condivido inoltre la volontà del Parlamento di conseguire un equilibrio di genere ottimale nell’assegnazione dei ruoli dirigenziali all’interno delle autorità. Durante la procedura di preselezione, la Commissione ha rigorosamente applicato il principio delle pari opportunità alle candidature registrate. A tale proposito, mi preme informarvi che l’ultima fase del processo di selezione dei direttori esecutivi, tuttora in corso, vede la partecipazione di due eccellenti candidate per una posizione."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Madame la Ministre Győri, Mesdames et Messieurs les députés, l’Union européenne dispose, depuis le 1er janvier, d’un nouveau système de supervision du secteur financier. Je suis pleinement d’accord avec le Parlement sur le fait que nous avons besoin d’autorités fortes, indépendantes de toute interférence politique ou autre interférence. Les présidents, directeurs exécutifs, membres des différents «boards» devront agir en pleine indépendance et dans le seul intérêt de l’Union. Le Parlement, le Conseil ont inscrit ce principe au cœur des règlements créant les autorités, en particulier dans leurs articles 42, 46, 49 et 52, que Mme la ministre Győri a rappelés tout à l’heure. La Commission, en tant que gardienne du droit de l’Union européenne, assumera totalement, pleinement ses responsabilités afin que ces articles soient rigoureusement respectés. J’ajoute que la Commission sera présente dans les organes de direction des autorités et qu’à ce titre, elle sera, évidemment, vigilante pour que toute décision prise le soit dans l’intérêt de l’Union. S’agissant de la composition du «board» des superviseurs, la Commission a déjà souligné la nécessité juridique et l’importance politique que ces «boards» soient constitués des chefs des autorités nationales compétentes. J’ai moi-même écrit aux autorités pour clarifier ce point s’il devait être clarifié. Certaines autorités nationales ont, depuis, modifié leur représentation. D’autres doivent encore le faire; la Commission suivra ce point de très près, soyez-en assurés, et elle sera inflexible. La composition des «boards» des autorités devra être pleinement compatible avec votre volonté, la volonté du législateur en général, et je veillerai personnellement à la présence effective au moins, je dis bien, au moins deux fois par an, des dirigeants des autorités nationales, conformément à l’article 40 des règlements qui ont créé ces autorités. Enfin, Mesdames et Messieurs les députés, je suis d’accord avec la volonté du Parlement de faire en sorte que ces autorités disposent des moyens financiers, des moyens humains qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mandat en toute crédibilité. L’autorité budgétaire peut compter sur le soutien technique de la Commission pour veiller à une bonne cohérence entre, d’une part, les responsabilités qui ont été confiées à ces autorités et, naturellement, d’autre part, les moyens qui leur sont alloués pour assumer ces responsabilités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il est maintenant essentiel que les procédures de nomination, de confirmation des présidents et des directeurs exécutifs de ces autorités aboutissent. Il faut que ces autorités se mettent au travail. Je peux vous assurer que, tous les jours, j’ai la preuve de l’utilité de ces nouvelles autorités puisque, actuellement, nous les sollicitons sur une base quasiment quotidienne. Les missions que ces autorités doivent assumer en coopération avec le comité européen du risque systémique sont de la plus haute importance. Nous avons souhaité qu’elles soient pleinement opérationnelles dès le 1er janvier. Il est maintenant de notre responsabilité, chacun dans notre rôle, de leur permettre d’exécuter rapidement et dans de bonnes conditions leur mission. Elles ont besoin pour cela du soutien plein et entier de votre institution. Pour sa part, je le réaffirme devant vous, la Commission veillera à ce que la volonté du législateur soit pleinement respectée et à ce que ces autorités travaillent exclusivement dans le seul intérêt de l’Union européenne. Ce système, combiné à une réforme profonde de la réglementation des marchés et des acteurs financiers, renforcera la stabilité financière dans l’Union et, je crois, donnera davantage de chances et de bases solides à l’industrie financière, qui est extrêmement importante dans nos pays. Je voudrais, pour commencer, saluer le rôle majeur joué une fois encore, depuis plusieurs années, par le Parlement européen dans ce processus. Si nous avons aujourd’hui un système de supervision plus efficace du secteur financier, si nous tirons, sur ce sujet comme sur d’autres, les leçons de la crise, c’est largement au Parlement européen que nous le devons. Nous approchons maintenant des dernières étapes de la mise en place de cette architecture nouvelle des trois autorités européennes de supervision, avec la nomination de leurs présidents et de leurs directeurs ou directrices exécutifs dans les prochains jours. Ces procédures de nomination ont été menées, Mesdames et Messieurs les députés, en toute transparence, dans le strict respect des règlements qui ont créé les autorités ainsi que des autres règles applicables à la nomination des dirigeants des agences réglementaires de l’Union. Environ 275 candidatures ont été reçues pour les six postes dont je viens de parler. Elles ont toutes été minutieusement, objectivement examinées. Les rôles attribués aux différentes parties prenantes, au Parlement, au comité des superviseurs, à la Commission elle-même, ont été eux aussi scrupuleusement respectés. À l’avenir, nous continuerons de veiller à ce que le processus soit transparent, correctement planifié, ceci afin de permettre à la commission ECON de votre Parlement de remplir au mieux le rôle très important qui est le sien. Votre Parlement a exprimé – exprime – une haute exigence pour ces autorités, et je crois qu’il a raison. Il présente des demandes que je peux comprendre. Comme le Parlement, la Commission considère que les présidents et directeurs exécutifs de ces autorités doivent être choisis en fonction de leurs mérites, de leur expérience, de leur indépendance, de leur engagement européen, de leurs connaissances des questions liées à la supervision et à la réglementation des marchés financiers. C’est, Mesdames et Messieurs les députés, dans cet esprit qu’ont été menées, jusqu’à présent, à partir des candidatures que nous avons reçues, les procédures de sélection qui sont en cours. Par ailleurs, le Parlement et le Conseil ayant décidé, à l’article 68 des règlements qui créent ces autorités, que les présidents et directeurs exécutifs devaient être soumis aux règles applicables au personnel des institutions de l’Union, la Commission a veillé à ce que ce soit bien le cas et que, sur ce sujet comme sur d’autres, le règlement soit respecté. Vous avez exprimé, Mesdames et Messieurs les députés, des préoccupations en ce qui concerne les salaires et l’âge maximum des dirigeants de ces autorités. Nous avons exploré, sur ces points, toutes les pistes pour obtenir le maximum de flexibilité et cette question pourra, le cas échéant, être encore examinée au moment de la révision du fonctionnement des autorités telle qu’elle est prévue pour la fin 2013. Je souscris aussi à la volonté du Parlement d’assurer le meilleur équilibre hommes/femmes possible à la tête de ces autorités. Dans la procédure de présélection, la Commission a rigoureusement appliqué ce principe d’égalité des chances à partir des candidatures qui ont été enregistrées. Je note à cet égard, dans le dernier processus qui est en cours et qui n’est pas terminé pour la désignation des directeurs exécutifs, que deux femmes de qualité sont en lice pour un poste de directeur exécutif."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.17.3-229-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:translated text
". Európska únia má pre finančný sektor od 1. januára nový systém dohľadu. Plne súhlasím s Parlamentom v tom, že potrebujeme silné orgány, ktoré budú nezávislé od politického a iného zasahovania. Predsedovia, výkonní riaditelia a hlasujúci členovia jednotlivých rád musia byť úplne nezávislí a musia konať výhradne v záujme Únie. Parlament a Rada zahrnuli túto zásadu do predpisov, ktorými sa zriadili tieto orgány, najmä do článkov 42, 46, 49 a 52, o ktorých sa práve zmienila pani štátna tajomníčka Győriová. Komisia ako strážkyňa právnych predpisov EÚ absolútne a v plnej miere prevezme svoju zodpovednosť zabezpečiť starostlivé dodržiavanie týchto článkov. Chcel by som dodať, že Komisia bude zastúpená v správnych orgánoch týchto orgánov a bude tak, samozrejme, dávať pozor, aby bolo každé prijaté rozhodnutie v záujme Únie. Pokiaľ ide o zloženie dozornej rady, Komisia už zdôraznila, že z právneho hľadiska je nutné a z politického hľadiska dôležité zabezpečiť, aby boli tieto rady zložené z najvyšších predstaviteľov príslušných vnútroštátnych orgánov. Osobne som napísal týmto orgánom, aby som im vysvetlil stránky tejto problematiky, ktoré bolo potrebné ujasniť. Niektoré vnútroštátne orgány odvtedy zmenili svoje zastúpenie. Ostatné tak ešte musia urobiť. Môžete si byť istí, že Komisia bude tento bod veľmi pozorne sledovať a zostane neoblomná. Zloženie rád týchto orgánov musí plne odrážať vaše želania a želania zákonodarcu vo všeobecnosti a osobne dohliadnem na to, aby boli najvyšší predstavitelia vnútroštátnych orgánov naozaj prítomní najmenej, opakujem, najmenej dvakrát do roka v súlade s článkom 40 nariadení, ktorými sa zriadili tieto orgány. Dámy a páni, na záver by som chcel podporiť zámer Parlamentu zabezpečiť, aby mali tieto orgány potrebné finančné prostriedky a ľudské zdroje na dôveryhodné vykonávanie svojich úloh. Rozpočtový orgán môže počítať s technickou podporou Komisie na zabezpečenie súdržnosti medzi zodpovednosťami pridelenými týmto orgánom na jednej strane a, prirodzene, prostriedkami, ktoré im boli vyčlenené na prevzatie týchto zodpovedností, na druhej strane. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, teraz je nevyhnutné, aby boli procesy menovania a potvrdenia predsedov a výkonných riaditeľov týchto orgánov úspešne dokončené. Tieto orgány sa musia pustiť do práce. Môžem vás ubezpečiť, že každý deň dostávam dôkaz o užitočnosti týchto nových orgánov, keďže sa v súčasnosti s nimi takmer každodenne radíme. Úlohy, ktoré tieto orgány v spolupráci s Európskym výborom pre systémové riziká musia prevziať, sú mimoriadne dôležité. Chceli sme, aby začali naplno fungovať od 1. januára. Teraz je zodpovednosťou každého z nás vo vlastnej konkrétnej úlohe umožniť im vykonávať ich úlohy rýchlo a za dobrých podmienok. Na dosiahnutie toho potrebujú plnú podporu vašej inštitúcie. Chcel by som tu ešte raz potvrdiť, že Komisia zabezpečí, aby bol zámer zákonodarcu plne dodržiavaný a aby tieto orgány pracovali výlučne v záujme Európskej únie. Tento systém v kombinácii so zásadnou reformou regulácie trhov a finančných subjektov zlepší finančnú stabilitu v Únii a verím, že rozšíri možnosti a položí stabilné základy pre finančné odvetvie, ktoré je v našich krajinách mimoriadne dôležité. Na úvod by som chcel zablahoželať Európskemu parlamentu ku kľúčovej úlohe, ktorú v tomto procese zohrával niekoľko rokov. Za skutočnosť, že teraz máme účinnejší systém dohľadu nad finančným odvetvím a získavame ponaučenia z krízy v tejto oblasti a takisto aj v iných, vďačíme vo veľkej miere Európskemu parlamentu. Teraz, keď sa v najbližších dňoch budú menovať predsedovia a výkonní riaditelia európskych orgánov dohľadu, blížime sa k záverečnej fáze vzniku tejto novej architektúry troch orgánov ESA. Dámy a páni, tieto menovania sa uskutočnili absolútne transparentným spôsobom a v úplnom súlade s nariadeniami, ktorými sa orgány vytvorili, ako aj v súlade s ostatnými pravidlami upravujúcimi menovania riadiacich pracovníkov regulačných orgánov Únie. Dostali sme približne 275 žiadostí o prácu na týchto šiestich postoch, o ktorých som práve hovoril. Všetky boli starostlivo a objektívne posúdené. Svedomito boli dodržané úlohy pridelené jednotlivým zainteresovaným stranám, Európskemu parlamentu, dozornej rade a samotnej Komisii. V budúcnosti budeme naďalej zaisťovať, aby bol tento proces transparentný a náležite naplánovaný, aby mohol Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON) Európskeho parlamentu čo najúčinnejšie plniť svoju veľmi dôležitú úlohu. Tento Parlament kládol a kladie na tieto orgány veľké požiadavky a považujem to za správne. Chápem kladenie požiadaviek. Komisia má rovnako ako Parlament názor, že predsedovia a výkonní riaditelia týchto orgánov sa musia vyberať na základe zásluh, skúseností, nezávislosti, ich oddanosti Európe a podľa ich znalostí otázok týkajúcich sa dohľadu nad finančnými trhmi a ich reguláciou. Dámy a páni, v tomto duchu sa zatiaľ uskutočňovali výberové konania na základe žiadostí, ktoré sme dostali. Okrem toho, keďže Parlament a Rada v článku 68 nariadení, ktorými sa zriadili tieto orgány, rozhodli, že predsedovia a výkonní riaditelia budú podliehať pravidlám platným pre zamestnancov inštitúcií Únie, Komisia zaisťuje, aby sa to robilo a aby sa v tejto oblasti, ako aj v ostatných dodržiavali predpisy. Dámy a páni, vyjadrili ste obavy týkajúce sa platov a maximálneho veku riadiacich pracovníkov týchto orgánov. V tejto súvislosti sme preskúmali všetky možné spôsoby, aby sme dosiahli maximálnu pružnosť, a táto otázka sa v prípade potreby môže opäť zvážiť pri preskúmaní fungovania týchto orgánov, ktoré je naplánované na koniec roka 2013. Podporujem tiež úmysel tohto Parlamentu dosiahnuť optimálne vyvážené zastúpenie žien a mužov vo vedení týchto orgánov. V predbežnom výberovom konaní Komisia na základe prijatých žiadostí starostlivo uplatňovala zásadu rovnakých príležitostí. V tomto ohľade chcem poukázať na skutočnosť, že v poslednom procese menovania výkonných riaditeľov, ktorý prebieha a zatiaľ sa neskončil, sú v užšom výbere na miesto výkonného riaditeľa dve veľmi schopné ženy."@sk19
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία υπουργέ, κυρίες και κύριοι, από 1ης Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει νέο σύστημα εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Συμφωνώ πλήρως με την άποψη του Κοινοβουλίου ότι χρειαζόμαστε ισχυρές αρχές, οι οποίες θα είναι απαλλαγμένες από πολιτικές και άλλου είδους παρεμβάσεις. Οι πρόεδροι, οι εκτελεστικοί διευθυντές και τα μέλη των επιμέρους συμβουλίων με δικαίωμα ψήφου πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητα και να δρουν αποκλειστικά υπέρ των συμφερόντων της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν κατοχυρώσει αυτήν την αρχή στους κανονισμούς ίδρυσης των αρχών, και ειδικότερα στα άρθρα 42, 46, 49 και 52, στα οποία αναφέρθηκε προ ολίγου η υπουργός κ. Győri. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας του δικαίου της ΕΕ, θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της προκειμένου να διασφαλίσει την αυστηρή συμμόρφωση με τις διατάξεις των αυτών άρθρων. Θα προσέθετα δε ότι η Επιτροπή θα είναι παρούσα στα όργανα διακυβέρνησης των αρχών και ότι, από αυτή την άποψη, θα μεριμνά, όπως είναι φυσικό, ώστε όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται να υπηρετούν τα συμφέροντα της Ένωσης. Όσον αφορά τη σύνθεση του συμβουλίου εποπτών, η Επιτροπή έχει ήδη υπογραμμίσει ότι είναι νομικώς αναγκαίο και πολιτικά ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω συμβούλια θα απαρτίζονται από τους επικεφαλής των αρμοδίων εθνικών αρχών. Έχω απευθύνει προσωπικές επιστολές στις αρχές αυτές, στις οποίες διευκρινίζω τη συγκεκριμένη πτυχή, όπου απαιτούνταν τέτοιες διευκρινίσεις. Ορισμένες εθνικές αρχές τροποποίησαν έκτοτε την εκπροσώπησή τους. Άλλες δεν το έχουν πράξει ακόμη. Να είστε πάντως βέβαιοι ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά αυτήν την πτυχή και θα επιδείξει ευελιξία. Η σύνθεση των συμβουλίων των αρχών πρέπει να σέβεται πλήρως τις επιθυμίες σας και τις επιθυμίες του νομοθέτη εν γένει και θα μεριμνήσω προσωπικά ώστε οι επικεφαλής των εθνικών αρχών να είναι παρόντες τουλάχιστον, και επαναλαμβάνω, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 40 των κανονισμών βάσει των οποίων ιδρύθηκαν αυτές οι αρχές. Τέλος, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με την πρόθεση του Κοινοβουλίου να διασφαλιστεί ότι οι αρχές αυτές θα διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε να ασκούν με αξιόπιστο τρόπο τα καθήκοντά τους. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μπορεί να υπολογίζει στην τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ, αφενός, των ευθυνών που ανατίθενται σε αυτές τις αρχές και, αφετέρου, όπως είναι φυσικό, των πόρων που διατίθενται σε αυτές για την άσκηση των καθηκόντων τους. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τώρα έχει ζωτική σημασία να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι διαδικασίες διορισμού και η ανάληψη των καθηκόντων από τους προέδρους και τους εκτελεστικούς διευθυντές αυτών των αρχών. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως το πρακτικό έργο τους. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, καθημερινώς, μου αποδεικνύεται η χρησιμότητα αυτών των νέων αρχών, μιας και σήμερα τις συμβουλευόμαστε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Τα καθήκοντα που θα αναλάβουν οι αρχές αυτές σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου είναι μείζονος σημασίας. Επιθυμία μας ήταν να έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από την 1η Ιανουαρίου. Τώρα είναι ευθύνη όλων μας, σύμφωνα με τον ρόλο του καθενός, να τους επιτρέψουμε να ασκούν τα καθήκοντά τους με ταχύτητα και υπό ευνοϊκές συνθήκες. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται την πλήρη στήριξη του Σώματός σας. Θέλω να επαναλάβω στο σημείο αυτό ότι, από τη δική της πλευρά, η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η πρόθεση του νομοθέτη θα γίνει απολύτως σεβαστή και ότι αυτές οι αρχές θα εργάζονται αποκλειστικά και μόνον υπέρ των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα αυτό, σε συνδυασμό με την εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των αγορών και των χρηματοπιστωτικών παραγόντων, θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ένωση και, κατά την εκτίμησή μου, θα διευρύνει τις ευκαιρίες και θα δημιουργήσει σταθερά θεμέλια για τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική στις χώρες μας. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον καίριο ρόλο που έχει διαδραματίσει επί σειρά ετών στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Το γεγονός ότι διαθέτουμε σήμερα ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα και αντλούμε τα διδάγματα της κρίσης στον εν λόγω τομέα, όπως και σε άλλους, οφείλεται εν πολλοίς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα πλησιάζουμε το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας δημιουργίας αυτής της νέας αρχιτεκτονικής των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών με τον διορισμό των προέδρων και των εκτελεστικών διευθυντών τους που θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών. Κυρίες και κύριοι, αυτές οι διαδικασίες διορισμών διεξήχθησαν με πλήρη διαφάνεια και με αυστηρή τήρηση των κανονισμών βάσει των οποίων ιδρύθηκαν οι αρχές, καθώς και άλλων κανόνων που διέπουν τον διορισμό των επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών της Ένωσης. Για τις συγκεκριμένες έξι θέσεις υποβλήθηκαν 275 αιτήσεις. Εξετάστηκαν όλες με προσοχή και αντικειμενικότητα. Οι ρόλοι που ανατέθηκαν στους διαφορετικούς παράγοντες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συμβούλιο εποπτών, καθώς και την ίδια την Επιτροπή, έγιναν απολύτως σεβαστοί. Στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τη διαφάνεια και τον ορθό σχεδιασμό της διαδικασίας, έτσι ώστε η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει τη δυνατότητα να ασκεί τα πολύ σημαντικά καθήκοντά της επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Το Κοινοβούλιο έχει προβάλει, και συνεχίζει να προβάλλει, μεγάλες απαιτήσεις από αυτές τις αρχές, και ορθώς κατά τη γνώμη μου. Προβάλλει απαιτήσεις τις οποίες κατανοώ. Όπως και το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι πρόεδροι και οι εκτελεστικοί διευθυντές αυτών των αρχών πρέπει να επιλέγονται με βάση τα προσόντα, την πείρα, την ανεξαρτησία, την προσήλωσή τους στην Ευρώπη και τις γνώσεις τους για θέματα που σχετίζονται με την εποπτεία και τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πνεύμα που έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής στις εν εξελίξει διαδικασίες επιλογής με βάση τις υποψηφιότητες που μας έχουν υποβληθεί. Επιπλέον, καθώς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 68 των κανονισμών για την ίδρυση αυτών των αρχών, ότι οι πρόεδροι και οι εκτελεστικοί διευθυντές θα υπόκεινται στους κανόνες που αφορούν το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η Επιτροπή μερίμνησε για την εφαρμογή αυτού του καθεστώτος και για την τήρηση αυτών των κανόνων, στον συγκεκριμένο όπως και σε άλλους τομείς. Κυρίες και κύριοι, εκφράσατε ανησυχίες σχετικά με τους μισθούς και το ανώτατο όριο ηλικίας των ανώτερων διευθυντικών στελεχών αυτών των αρχών. Από την άποψη αυτή, έχουμε διερευνήσει όλες τις επιλογές προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και το θέμα αυτό μπορεί, αν καταστεί αναγκαίο, να επανεξεταστεί κατά την αναθεώρηση του καθεστώτος λειτουργίας των αρχών, η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στα τέλη του 2013. Συμφωνώ επίσης με την πρόθεση του Κοινοβουλίου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στα διοικητικά όργανα αυτών των αρχών. Κατά τη διαδικασία προεπιλογής, η Επιτροπή εφάρμοσε αυστηρά την αρχή των ίσων ευκαιριών με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες. Σημειώνω σε αυτό το πλαίσιο ότι, στην τελευταία διαδικασία διορισμού των εκτελεστικών διευθυντών, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί, δύο πολύ ικανές γυναίκες είναι οι επικρατέστερες υποψήφιες για μια θέση εκτελεστικού διευθυντή."@el10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph