Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-228-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.17.3-228-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank the Commissioner and the honourable Members – my dear ex-colleagues – for giving me the opportunity to comment, on behalf of the Council, on the appointment process of the chairs and executive directors of the new European Supervisory Authorities – the ESAs – and on the principles that should guide the performance of their duties. As the honourable Members will be aware, the Commission is also entrusted, in recital 55 of the regulations, with the responsibility of drawing up a shortlist of candidates to steer the process of selecting the first chairperson of each authority. Parliament and the Council agreed to this starting procedure when adopting the regulations. I hope that the chairpersons will now be able to start their work. It is of primary importance for the new agencies to be up and running as soon as possible. They are an essential part of the EU’s response to the challenges posed by the financial crisis. We cannot afford to wait, and I am sure I can count on the full support of Parliament to ensure the smooth establishment and running of the new agencies. As a result of the good cooperation between Parliament and the Council, the EU has a brand new supervisory authority structure. It is our common responsibility to ensure that ESAs get down to business as soon as possible. As the representative of a Parliament-friendly Presidency, I am fully commited to working in maximum harmony with the European Parliament, and I also hope to be able to work with a Parliament that is a faithful partner. The ESA regulations, which we adopted less than three months ago, give no specific role to the Council in the appointments of the chair and executive director of each ESA, which are made by the respective board of supervisors. Hence, in accordance with the ESA regulations, the chairperson of each ESA is appointed by the board of supervisors. Furthermore, the ESA regulations give a crucial role to the European Parliament, which has been granted the possibility of objecting to the appointment of those senior executives and of removing a chairperson from office following a decision of the board of supervisors. Where, then, does the Council stand in this scenario? Well, the Council, as co-legislator, has agreed with Parliament to insert in these regulations provisions that aim to ensure that members of the board of supervisors – the management board – the chairperson and the executive director of each ESA are protected by, and bound to, strict independence so as to act solely in the interests of the Union. I will not quote in full the provisions of those regulations, and more particularly Articles 42, 46, 49 and 52, but their spirit is clear. This is that neither the voting members of the boards, nor the chairperson or executive director, shall seek or take instructions from EU institutions or bodies, Member State governments or any public or private body, and that these, in turn, shall not seek to influence the chair or the executive director in the performance of their tasks. The ESA regulations are subject to the staff regulations adopted by the EU institutions. They also contain a number of key provisions that aim to ensure that the chair and executive director of each authority are selected in the most objective way, on the strict basis of the criteria set out in Articles 48 and 51 of the regulations. Apart from the managerial experience specific to the executive director’s profile, I note that both those articles list as criteria ‘merit, skills, knowledge of financial institutions and markets, and experience relevant to financial supervision and regulation’. As far as financing is concerned, the Council placed high ambitions on the ESAs when it adopted the regulations, and I am sure that was also the case with Parliament. It now falls to both institutions, as budgetary authorities, to ensure that those ambitions are translated into the appropriate means each year, on the basis of the Commission’s budgetary proposal. The Presidency also attaches great importance to all Member States fulfilling their obligations towards the new authorities. For the Council, as co-legislator, it is essential that all the provisions of the regulations are implemented completely and faithfully. We expect the European Commission, as the Guardian of the Treaties, to ensure that this is indeed the case."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych poděkovala panu komisaři a váženým poslancům a poslankyním – mým milým bývalým kolegům a kolegyním – za příležitost vyjádřit se jménem Rady k procesu jmenování předsedů a výkonných ředitelů nových evropských orgánů dohledu a k zásadám, podle nichž by se mělo řídit vykonávání jejich povinností. Jak poslanci vědí, Komisi je rovněž podle bodu odůvodnění 55 pravidel svěřena zodpovědnost vypracovat seznam kandidátů, jímž se bude řídit proces výběru prvního předsedy každého z orgánů. Parlament a Rada při schvalování pravidel souhlasily s tímto zahajovacím postupem. Doufám, že předsedové nyní budou moci zahájit svou práci. Je nadmíru důležité, aby tyto nové agentury zahájily svou činnost co nejdříve. Představují nezbytnou součást reakce EU na výzvy, které před nás staví finanční krize. Nemůžeme si dovolit čekat a já si jsem jistá, že se mohu spolehnout na plnou podporu Parlamentu při zabezpečení jejich hladkého zřizování a fungování. Výsledkem dobré spolupráce mezi Parlamentem a Radou je, že EU nyní disponuje zcela novou strukturou dohlížecích orgánů. Naší společnou zodpovědností je nyní zajistit, aby se evropské orgány dohledu mohly co nejdříve pustit do práce. Jako představitelka předsednictví, jež je vstřícné vůči Parlamentu, jsem odhodlána pracovat v maximálním souladu s ním a rovněž doufám, že budu moci spolupracovat s Parlamentem, který bude věrným partnerem. Předpisy týkající se evropských orgánů dohledu, které byly schváleny před necelými třemi měsíci, nedávají Radě žádnou konkrétní úlohu při jmenování předsedů a výkonných ředitelů jednotlivých orgánů, toto jmenování je prováděno příslušnou dozorčí radou. V souladu s předpisy o orgánech dohledu je tedy předseda každého z nich jmenován dozorčí radou. Předpisy o orgánech dohledu dále přisuzují klíčovou roli Evropskému parlamentu, kterému byla udělena možnost nesouhlasit se jmenováním těchto vedoucích pracovníků a zbavit předsedu jeho funkce po rozhodnutí dozorčí rady. Kde je tedy v tomto scénáři místo pro Radu? Rada jako spolutvůrce legislativy souhlasila s Parlamentem, že do těchto pravidel budou začleněna opatření, která mají za cíl zajistit, že členové dozorčí rady – správní rady – předseda a výkonný ředitel každého orgánu dohledu budou chráněni a zároveň zavázáni k naprosté nezávislosti, aby jednali výhradně v zájmu Unie. Nebudu doslova citovat ustanovení těchto pravidel, konkrétně články 42, 46, 49 a 52, ale jejich smysl je jasný. Tím je, že ani členové rad s hlasovacím právem ani předseda či výkonný ředitel nesmí žádat ani přijímat pokyny od institucí a orgánů Evropské unie, vlád členských států ani od žádných veřejných či soukromých organizací, a ty naopak nesmí usilovat o ovlivňování předsedy či výkonného ředitele ve výkonu jeho funkce. Pravidla o evropských orgánech dohledu podléhají pravidlům o zaměstnancích, jež byly schváleny orgány EU. Obsahují rovněž řadu klíčových opatření, která usilují o to, aby byl předseda a výkonný ředitel každého orgánu vybrán co nejobjektivnějším způsobem, přísně na základě kritérií stanovených v článcích 48 a 51 pravidel. Kromě manažerských zkušeností podle konkrétního profilu výkonného ředitele jsem zaznamenala, že oba články vyjmenovávají kritéria „zásluhy, dovednosti, znalosti finančních institucí a trhů a zkušenosti související s finančním dohledem a regulací“. Co se týká financování, Rada při schvalování pravidel dala orgánům dohledu do vínku velké ambice a já jsem si jistá, že to samé platilo i pro Parlament. Nyní bude na obou institucích coby rozpočtových orgánech, aby se tyto ambice každoročně promítly do přiměřených prostředků přidělených na základě rozpočtového návrhu Komise. Předsednictví rovněž přikládá velký význam tomu, aby všechny členské státy plnily své závazky vůči těmto novým orgánům. Pro Radu jako spolutvůrce legislativy má zásadní význam, aby veškerá opatření byla provedena plně a věrně. Očekáváme, že Evropská komise jako ochránce smluv zajistí, že tomu tak skutečně bude."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren og medlemmerne, min kære, tidligere kolleger, for at give mig mulighed for på vegne af Rådet at kommentere udvælgelsen af formændene og de administrerende direktører for de nye europæiske tilsynsmyndigheder – ESA'erne – og de principper, der bør lægges til grund for udøvelsen af deres pligter. Som det vil være medlemmerne bekendt, påhviler der i henhold til forordningens betragtning 55 også Kommissionen ansvaret for at udarbejde en begrænset liste over kandidater til at styre processen med at udvælge den første formand for hver enkelt myndighed. Parlamentet og Rådet blev ved vedtagelsen af forordningen enige om denne indledende procedure. Jeg håber, at formændene nu vil kunne tage fat på deres arbejde. Det er af afgørende betydning, at de nye agenturer kan komme op at køre så snart som muligt. De udgør en væsentlig del af EU's svar på de udfordringer, som er fremkommet i forbindelse med finanskrisen. Vi har ikke råd til at vente, og jeg er sikker på, at jeg kan regne med Parlamentets fulde støtte til at sikre en glat oprettelse og drift af de nye agenturer. Det gode samarbejde mellem Parlamentet og Rådet har medført, at EU nu har en helt ny tilsynsmyndighed. Det er vores fælles ansvar at sikre, at ESA'erne snarest muligt kommer i gang med arbejdet. Som repræsentant for et parlamentsvenligt formandskab er jeg fuldt ud engageret i at fungere som en god samarbejdspartner for Parlamentet, og jeg håber også på at komme til at samarbejde med et parlament, der er en pålidelig partner. I de ESA-forordninger, som vi vedtog for mindre end tre måneder siden, er Rådet ikke tildelt nogen specifik rolle ved udnævnelsen af formanden og den administrerende direktør for hver af ESA'erne, der foretages af det respektive tilsynsråd. I henhold til ESA-forordningen udnævnes formanden for den enkelte ESA således af tilsynsrådet. Desuden tildeles Parlamentet en afgørende rolle i henhold til ESA-forordningen, idet det indrømmes mulighed for at gøre indsigelse mod udnævnelsen af disse ledende medarbejdere og for at fjerne en formand fra sin post i overensstemmelse med tilsynsrådets afgørelse. Hvor står Rådet så i dette scenarium? Rådet er som medlovgiver nået til enighed med Parlamentet om at indsætte bestemmelser i disse forordninger, som har til formål at sikre, at medlemmer af tilsynsrådet, altså bestyrelsen, dvs. formanden og den administrerende direktør for den enkelte ESA er beskyttet af og bundet af en uomgængelig uafhængighed, der indebærer, at de udelukkende må handle i Unionens interesse. Jeg vil ikke citere disse bestemmelser, som mere specifikt omhandler artikel 42, 46, 49 og 52, i forordningen ordret, men tanken bag dem er klar. Formålet med bestemmelserne er, at hverken de stemmeberettigede medlemmer af rådene eller formanden eller den administrerende direktør må søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaternes regeringer eller noget offentligt eller privat organ, og at disse omvendt ikke må søge at påvirke formanden eller den administrerende direktør i forbindelse med dennes udførelse af opgaverne. ESA-forordningen omfattes af vedtægten for tjenestemænd, der er vedtaget af EU's institutioner. De indeholder ligeledes en række centrale bestemmelser, hvis formål det er at sikre, at formanden og den administrerende direktør for hver enkelt myndighed bliver udvalgt på den mest objektive måde under nøje overholdelse af de kriterier, der er fastlagt i forordningens artikel 48 og 51. Bortset fra den ledelseserfaring, der stilles særlig krav om i den administrerende direktørs profil, bemærker jeg, at der i begge disse bestemmelser er anført kriterierne "sine kvalifikationer, sit kendskab til finansielle institutioner og markeder samt på grundlag af relevant erfaring med finansielt tilsyn og regulering". For så vidt angår finansieringen havde Rådet høje ambitioner på ESA'ernes vegne ved vedtagelsen af forordningen, og jeg er sikker på, at dette også var tilfældet i Parlamentet. Det påhviler nu begge institutioner, i vores egenskab af budgetmyndigheder, at sikre, at disse ambitioner omsættes til passende bevillinger hvert år på grundlag af Kommissionens budgetforslag. Formandskabet tillægger også alle medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser over for de nye myndigheder stor betydning. For Rådet som medlovgiver er det af afgørende betydning, at alle forordningens bestemmelser gennemføres fuldt ud og korrekt. Vi forventer, at Kommissionen som traktatens vogter sikrer, at dette faktisk bliver gjort."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte dem Herrn Kommissar und den sehr verehrten Abgeordneten – meinen geschätzten ehemaligen Kollegen – dafür danken, dass sie mir die Gelegenheit geben, im Namen des Rates Stellung zu dem Ernennungsprozess der Vorsitzenden und Exekutivdirektoren der neuen Europäischen Aufsichtsbehörden – der ESA – und zu den Grundsätzen, nach denen sich die Erfüllung ihrer Pflichten richten soll, zu nehmen. Wie die Abgeordneten sicherlich wissen, wurde der Kommission, in Randnummer 55 der Verordnungen, auch die Aufgabe übertragen, eine Liste von Bewerbern aufzustellen, um den Auswahlprozess des ersten Vorsitzenden jeder Behörde anzuleiten. Das Parlament und der Rat haben dieser Anfangsprozedur zugestimmt, als sie die Verordnungen angenommen haben. Ich hoffe, dass die Vorsitzenden nun in der Lage sind, ihre Arbeit aufzunehmen. Es ist von großer Bedeutung, dass die neuen Agenturen so schnell wie möglich einsatzbereit sind. Sie sind ein wesentlicher Teil der Antwort der EU auf die Herausforderungen, die sich aufgrund der Finanzkrise stellen. Wir können es uns nicht leisten, zu warten, und ich bin sicher, dass ich auf die volle Unterstützung des Parlaments zählen kann, um für eine reibungslose Errichtung und Inbetriebsetzung der neuen Agenturen zu sorgen. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und dem Rat verfügt die EU über eine brandneue Struktur der Aufsichtsbehörden. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, sicherzustellen, dass die ESA so schnell wie möglich ihre Arbeit aufnehmen. Als Vertreterin eines Ratsvorsitzes, der dem Parlament sehr gutgesinnt ist, setze ich mich nachdrücklich dafür ein, so gut wie möglich mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten, und ich hoffe auch, dass ich mit dem Parlament als einem verlässlichen Partner arbeiten kann. Die Verordnungen zur Errichtung der Europäischen Aufsichtsbehörden, die wir vor weniger als drei Monaten angenommen haben, weisen dem Rat bei der Ernennung des Vorsitzenden und Exekutivdirektors jeder ESA, welche von dem jeweiligen Rat der Aufseher vorgenommen wird, keine besondere Rolle zu. Demzufolge wird gemäß den ESA-Verordnungen der Vorsitzende jeder ESA von dem Rat der Aufseher ernannt. Darüber hinaus weisen die ESA-Verordnungen dem Europäischen Parlament eine entscheidende Rolle zu, da es die Möglichkeit erhalten hat, die Ernennung dieser Führungskräfte abzulehnen und einen Vorsitzenden, nach entsprechender Entscheidung des Rates der Aufseher, des Amtes zu entheben. Und welche Rolle spielt nun der Rat in diesem Szenario? Nun ja, der Rat hat als Mitgesetzgeber mit dem Parlament vereinbart, in diese Verordnungen Bestimmungen aufzunehmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Mitglieder des Rates der Aufseher – der Verwaltungsrat –, der Vorsitzende und der Exekutivdirektor jeder ESA zur strikten Unabhängigkeit verpflichtet – und dadurch geschützt – sind, um ausschließlich im Interesse der Europäischen Union zu handeln. Ich werde den vollen Wortlaut der Bestimmungen dieser Verordnungen, und insbesondere die Artikel 42, 46, 49 und 52, hier nicht zitieren, aber der Sinn dahinter ist eindeutig: Nämlich dass weder die stimmberechtigten Mitglieder der Räte, noch der Vorsitzende oder der Exekutivdirektor, Anweisungen von EU-Institutionen oder Organen, Regierungen der Mitgliedstaaten oder jedweder öffentlichen oder privaten Einrichtung anfordern oder entgegennehmen dürfen und dass die Letzteren wiederum nicht versuchen dürfen, den Vorsitzenden oder Exekutivdirektor bei der Ausübung seiner Tätigkeit zu beeinflussen. Die ESA-Verordnungen unterliegen den Dienstvorschriften, die von den EU-Institutionen angenommen wurden. Darüber hinaus enthalten sie einige zentrale Bestimmungen, mit denen sichergestellt werden soll, dass der Vorsitzende und der Exekutivdirektor jeder Behörde auf möglichst objektive Weise ausgewählt werden, nämlich strikt auf der Grundlage der in den Artikeln 48 und 51 der Verordnungen genannten Kriterien. Abgesehen von der Führungserfahrung, die besonders für das Profil des Exekutivdirektors vonnöten ist, möchte ich anmerken, dass beide Artikel als Kriterien „ihre Verdienste, ihre Kompetenzen, ihre Kenntnis von Finanzinstituten und -märkten sowie ihre Erfahrungen in den Bereichen Finanzaufsicht und -regulierung“ auflisten. Was die Finanzierung betrifft, hat der Rat große Hoffnungen in die ESA gesetzt, als er die Verordnungen annahm, und ich bin sicher, dass dies auch im Parlament der Fall war. Es obliegt nun beiden Institutionen, als Haushaltsbehörden, sicherzustellen, dass diese Hoffnungen jedes Jahr in angemessene Mittel umgesetzt werden, auf Basis des Haushaltsvorschlags der Kommission. Der Ratsvorsitz misst des Weiteren allen Mitgliedstaaten große Bedeutung bei, dass sie ihren Verpflichtungen gegenüber den neuen Behörden nachkommen. Für den Rat als Mitgesetzgeber ist es entscheidend, dass alle Bestimmungen der Verordnungen vollständig und ordnungsgemäß umgesetzt werden. Wir erwarten von der Europäischen Kommission, der Hüterin der Verträge, dafür zu sorgen, dass dies getan wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τους αξιότιμους βουλευτές –τους αγαπητούς πρώην συναδέλφους μου– για την ευκαιρία που μου δίνουν να σχολιάσω, εξ ονόματος του Συμβουλίου, τη διαδικασία διορισμού των προέδρων και των εκτελεστικών διευθυντών των νέων Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών –των ΕΕΑ– καθώς και τις αρχές που πρέπει να διέπουν την άσκηση των καθηκόντων τους. Όπως θα γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές, η Επιτροπή έχει αναλάβει επίσης, βάσει της αιτιολογικής σκέψης 55 των κανονισμών, την ευθύνη της κατάρτισης πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής του πρώτου προέδρου κάθε αρχής. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί της εναρκτήριας αυτής διαδικασίας κατά την έγκριση των κανονισμών. Ευελπιστώ ότι οι πρόεδροι θα μπορέσουν τώρα να ξεκινήσουν το έργο τους. Είναι ύψιστης σημασίας η έναρξη της λειτουργίας των αρχών το ταχύτερο δυνατόν. Αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αντίδρασης της ΕΕ στις προκλήσεις που δημιουργεί η χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να υπολογίζω στην πλήρη στήριξη του Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συγκρότηση και λειτουργία των νέων υπηρεσιών. Χάρη στην καλή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ΕΕ έχει αποκτήσει πλέον μια νέα αρχιτεκτονική εποπτικών αρχών. Έχουμε από κοινού την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι ΕΕΑ θα αρχίσουν να ασκούν πλήρως τα καθήκοντά τους το ταχύτερο δυνατόν. Ως εκπρόσωπος μιας φιλικής προς το Κοινοβούλιο Προεδρίας, είμαι προσηλωμένη στον στόχο της όσο το δυνατόν πιο αρμονικής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευελπιστώ επίσης ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστώ με ένα Κοινοβούλιο που θα αποτελέσει πιστό εταίρο μας. Οι κανονισμοί για τις ΕΕΑ, τους οποίους εγκρίναμε πριν από λιγότερο από τρεις μήνες, δεν προβλέπουν συγκεκριμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στους διορισμούς των προέδρων και εκτελεστικών διευθυντών των επιμέρους ΕΕΑ, οι οποίοι γίνονται από τα αντίστοιχα συμβούλια εποπτών. Επομένως, σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΕΕΑ, ο πρόεδρος κάθε ΕΕΑ διορίζεται από το συμβούλιο εποπτών της. Επιπλέον, οι κανονισμοί των ΕΕΑ αναθέτουν καίριο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ενίσταται στον διορισμό αυτών των ανώτερων διοικητικών στελεχών και να απαλλάσσει από τα καθήκοντά του έναν πρόεδρο μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου εποπτών. Ποια είναι, λοιπόν, η θέση του Συμβουλίου σε αυτό το σύστημα; Το Συμβούλιο, ως συννομοθέτης, συμφώνησε με το Κοινοβούλιο να εισαγάγει σε αυτούς τους κανονισμούς διατάξεις που διασφαλίζουν ότι τα μέλη των συμβουλίων εποπτών –των διοικητικών συμβουλίων, δηλαδή– ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής κάθε ΕΕΑ θα προστατεύονται και θα δεσμεύονται από καθεστώς αυστηρής ανεξαρτησίας, έτσι ώστε να δρουν αποκλειστικά και μόνον υπέρ των συμφερόντων της Ένωσης. Δεν θα επαναλάβω το πλήρες κείμενο των διατάξεων αυτών των διατάξεων, και ειδικότερα των άρθρων 42, 46, 49 και 52, αλλά το πνεύμα τους είναι ξεκάθαρο:. ούτε τα μέλη των συμβουλίων με δικαίωμα ψήφου, ούτε ο πρόεδρος ή ο εκτελεστικός διευθυντής, θα ζητούν ή θα λαμβάνουν οδηγίες από όργανα ή φορείς της ΕΕ, κυβερνήσεις των κρατών μελών ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, και ότι όλοι αυτοί οι φορείς, από την πλευρά τους, δεν θα επιδιώκουν να επηρεάσουν τον πρόεδρο ή τον εκτελεστικό διευθυντή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι κανονισμοί των ΕΕΑ υπόκεινται στους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης που έχουν εγκριθεί από τα όργανα της ΕΕ. Περιλαμβάνουν επίσης μια σειρά βασικών διατάξεων, στόχος των οποίων είναι να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής κάθε αρχής θα επιλέγεται με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο, με βάση αποκλειστικά και μόνον τα κριτήρια που περιγράφονται στα άρθρα 48 και 51 των κανονισμών. Εκτός από τη διοικητική εμπειρία που πρέπει να έχει ένας εκτελεστικός διευθυντής, σημειώνω ότι και τα δύο άρθρα αναφέρουν ως κριτήρια «τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τις αγορές και την πείρα σχετικά με τη χρηματοοικονομική εποπτεία και ρύθμιση». Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το Συμβούλιο όρισε φιλόδοξους στόχους για τις ΕΕΑ όταν ενέκρινε τους κανονισμούς που τις διέπουν και είμαι βέβαιη ότι το ίδιο ισχύει και για το Κοινοβούλιο. Τώρα επαφίεται στα δύο θεσμικά όργανα, ως αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, να διασφαλίσουν ότι αυτές οι φιλοδοξίες θα μετατραπούν στα κατάλληλα μέσα κάθε έτος, βάσει της δημοσιονομικής πρότασης της Επιτροπής. Η Προεδρία αποδίδει επίσης μεγάλη σημασία στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων όλων των κρατών μελών απέναντι στις νέες αρχές. Το Συμβούλιο, ως συννομοθέτης, θεωρεί επιβεβλημένο να εφαρμόζονται πλήρως και να τηρούνται πιστά όλες οι διατάξεις των κανονισμών. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να διασφαλίσει ότι αυτό θα γίνει όντως πράξη."@el10
"Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Comisario y a Sus Señorías —mis estimados antiguos colegas— por darme la oportunidad de comentar, en nombre del Consejo, el proceso de nombramiento de los presidentes y directores ejecutivos de las nuevas Autoridades Europeas de Supervisión —las AES— y los principios que deberían guiar el cumplimiento de sus obligaciones. Como ya sabrán Sus Señorías, a la Comisión también se le ha encomendado, en el considerando 55 de los reglamentos, la responsabilidad de elaborar una preselección de candidatos que dirija el proceso de selección del primer presidente de cada autoridad. El Parlamento y el Consejo han acordado llevar a cabo este procedimiento inicial cuando se aprueben los reglamentos. Espero que los presidentes ahora puedan empezar a trabajar. Es de vital importancia que las nuevas agencias estén en funcionamiento lo antes posible. Son una parte esencial de la respuesta de la UE a los retos impuestos por la crisis financiera. No podemos permitirnos esperar y estoy segura de que puedo contar con el pleno respaldo del Parlamento para garantizar el establecimiento y funcionamiento sin problemas de las nuevas agencias. Como resultado de la buena cooperación entre el Parlamento y el Consejo, la UE tiene una nueva estructura de autoridades de supervisión. Es nuestra responsabilidad común asegurar que las AES se pongan manos a la obra lo antes posible. Como representante de una Presidencia respetuosa con el Parlamento, me comprometo plenamente a trabajar en la máxima armonía con el Parlamento Europeo, y asimismo espero poder trabajar con un Parlamento que sea un socio digno de confianza. Los reglamentos de la AES, los cuales aprobamos hace menos de tres meses, no dan una función específica al Consejo sobre el nombramiento del presidente y el director ejecutivo de cada AES, que lo lleva a cabo la junta de supervisores correspondiente. De ahí que, según los reglamentos de la AES, el presidente de cada AES sea nombrado por la junta de supervisores. Asimismo, los reglamentos de la AES confieren una función crucial al Parlamento Europeo, al que se la ha concedido la posibilidad de oponerse al nombramiento de dichos altos cargos directivos y de destituir a un presidente de su cargo en base a una decisión de la junta de supervisores. ¿Qué postura adopta entonces el Consejo ante esta situación? El Consejo, como colegislador, ha acordado con el Parlamento introducir en dichos reglamentos disposiciones dirigidas a garantizar que los miembros de la junta de supervisores —el consejo de administración—, el presidente y el director ejecutivo de cada AES estén protegidos por, y estén obligados a, una estricta independencia de forma que actúen únicamente en los intereses de la Unión. No voy a citar al completo todas las disposiciones de los reglamentos, y más concretamente los artículos 42, 46, 49 y 52, pero su espíritu es claro. Eso quiere decir que ni los miembros votantes de las juntas, ni el presidente ni el director ejecutivo buscará ni aceptará instrucciones por parte de las instituciones u organismos de la UE, Gobiernos de los Estados miembros ni ningún órgano público o privado y que estos, a su vez, no tratarán de influir en el presidente o el director ejecutivo en el cumplimiento de sus tareas. Los reglamentos de la AES están sujetos al Estatuto de los funcionarios aprobado por las instituciones de la UE. Además contienen una serie de disposiciones clave que tienen por objeto asegurar que el presidente y el director ejecutivo de cada autoridad sea seleccionado de la forma más objetiva, sobre la estricta base de los criterios establecidos en los artículos 48 y 51 de las normativas. Aparte de la experiencia en gestión específica del perfil del director ejecutivo, observo que ambos artículos mencionan como criterio el «mérito, la capacitación, el conocimiento de las instituciones y los mercados financieros y la experiencia pertinente para la supervisión y regulación financiera». En lo que respecta a la financiación, el Consejo puso altas expectativas en las AES cuando aprobó los reglamentos y estoy segura de que ocurrió lo mismo con el Parlamento. Ahora corresponde a ambas instituciones, como autoridades presupuestarias, asegurar que esas expectativas se traduzcan en los medios adecuados cada año, en base a la propuesta presupuestaria de la Comisión. La Presidencia también confiere una gran importancia a todos los Estados miembros que están cumpliendo con sus obligaciones con respecto a las nuevas autoridades. En cuanto al Consejo, como colegislador, es esencial que se apliquen todas las disposiciones de los reglamentos completa y fielmente. Esperamos que la Comisión Europea, como garante de los Tratados, garantice que ese es realmente el caso."@es21
"Lugupeetud juhataja! Soovin tänada volinikku ja lugupeetud parlamendiliikmeid – oma kalleid endisi kolleege – võimaluse eest avaldada nõukogu nimel arvamust Euroopa uute järelevalveasutuste (ESA) eesistujate ja tegevdirektorite ametisse nimetamise protsessi ning põhimõtete kohta, mis peaksid suunama nende asutuste ülesannete täitmist. Nagu austatud parlamendiliikmed teavad, antakse põhjenduses 55 komisjonile ühtlasi ülesanne koostada kandidaatidest nimekiri, et suunata iga asutuse esimese eesistuja valimise protsessi. Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid selles stardiprotseduuris kokku nende määruste vastuvõtmisel. Loodetavasti saavad eesistujad nüüd tööle asuda. On ülitähtis, et uued asutused hakkaksid tegutsema ja saaksid hoo sisse võimalikult ruttu. Need asutused on oluline osa ELi reageeringust finantskriisi põhjustatud katsumustele. Me ei saa lubada endale ootamist. Olen veendunud, et saan loota Euroopa Parlamendi täielikule toetusele, et tagada nende uute asutuste tõrgeteta asutamine ja juhtimine. Euroopa Parlamendi ja nõukogu hea koostöö tulemusel on Euroopa Liidul uhiuus järelevalveasutuste struktuur. Meie ühine vastutus on tagada, et Euroopa järelevalveasutused asuksid oma ülesandeid täitma nii ruttu kui võimalik. Euroopa Parlamenti väärtustava eesistujariigi esindajana olen võtnud põhjalikult nõuks töötada võimalikult heas kooskõlas Euroopa Parlamendiga. Ma loodan, et mul õnnestub teha koostööd parlamendiga, kes on ustav partner. ESA määrustes, mille me vähem kui kolme kuu eest vastu võtsime, ei anta nõukogule järelevalveasutuste eesistujate ja tegevdirektorite ametisse nimetamisel konkreetset rolli – see ülesanne on asjaomasel järelevalvenõukogul. Seega nimetab ESA määruste kohaselt iga ESA eesistuja ametisse järelevalvenõukogu. Peale selle antakse ESA määrustes kaalukas roll Euroopa Parlamendile, kes saab võimaluse esitada pärast järelevalvenõukogu otsust nende tippjuhtide ametisse nimetamise kohta vastuväiteid ja kõrvaldada eesistuja ametist. Milline osa on siis selles stsenaariumis nõukogul? Nõukogu kui kaasseadusandja on saavutanud Euroopa Parlamendiga kokkuleppe lisada nendesse määrustesse sätted, mille eesmärk on tagada, et iga ESA järelevalvenõukogu liikmed – juhatus –, eesistuja ja tegevdirektor on kohustatud näitama vaid liidu huvides tegutsemise nimel üles täielikku sõltumatust, mis pakub neile ka kaitset. Ma ei hakka tsiteerima täielikult nende määruste sätteid, eriti artikleid 42, 46, 49 ja 52, kuid nende mõte on selge: järelevalvenõukogu hääleõigusega liikmed, eesistuja ja tegevdirektor ei küsi ega võta vastu juhiseid ELi institutsioonidelt ja asutustelt, liikmesriikide valitsustelt ega muudelt avaliku või erasektori asutustelt ning need omakorda ei püüa eesistujat või tegevdirektorit nende ülesannete täitmisel mõjutada. ESA määruste suhtes kohaldatakse ELi institutsioonide vastu võetud personalieeskirju. Need määrused sisaldavad ka mitmeid põhisätteid, mille eesmärk on tagada, et iga asutuse eesistuja ja tegevdirektor valitaks kõige objektiivsemal viisil, vaid määruste artiklites 48 ja 51 sätestatud kriteeriumide alusel. Tegevdirektori ametile eriomaseid juhtimiskogemusi kõrvale jättes juhin tähelepanu sellele, et mõlemas nimetatud artiklis arvestatakse kriteeriumidena „pädevust, oskusi ning teadmisi finantseerimisasutuste ja finantsturgude kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -regulatsiooni valdkonnas”. Mis puudutab rahastamist, siis nõukogu on seadnud määruste vastuvõtmisel Euroopa järelevalveasutustele suured eesmärgid. Olen kindel, et Euroopa Parlament tegi sama. Nüüd jääb nendel kahel eelarvepädeval institutsioonil üle tagada, et need eesmärgid kajastuksid komisjoni eelarveettepaneku põhjal igal aastal asjakohastes rahalistes vahendites. Eesistujariik peab tähtsaks ka seda, et kõik liikmesriigid täidaksid nende uute asutuste ees oma kohustusi. Nõukogu kui kaasseadusandja jaoks on väga oluline, et kõiki määruste sätteid rakendataks täielikult ja õigesti. Loodetavasti tagab Euroopa Komisjon, kes vastutab aluslepingute täitmise järelevalve eest, et seda tõepoolest tehakse."@et5
". ) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä ja arvoisia parlamentin jäseniä – rakkaita entisiä kollegoitani – siitä, että sain tilaisuuden kommentoida neuvoston puolesta uusien Euroopan valvontaviranomaisten – EVV:n – puheenjohtajien ja toimitusjohtajien nimitysprosessia ja niitä periaatteita, joiden olisi ohjattava heitä tehtäviensä hoidossa. Kuten arvoisat parlamentin jäsenet varmasti tietävät, komissiolle on asetusten johdanto-osan 55 kappaleessa myös annettu vastuu laatia lopullinen ehdokasluettelo kunkin viranomaisen ensimmäisen puheenjohtajan valintaprosessia ohjaamaan. Parlamentti ja neuvosto sopivat tästä alkumenettelystä asetuksia hyväksyessään. Toivon puheenjohtajien pystyvän nyt aloittamaan työnsä. On ensisijaisen tärkeää, että uudet viranomaiset ovat toimintavalmiita mahdollisimman pian. Ne ovat olennainen osa EU:n reaktiota finanssikriisin tuomiin haasteisiin. Meillä ei ole varaa odottaa, ja olen varma, että voin luottaa parlamentin antavan täyden tukensa uusien viranomaisten sujuvan perustamisen ja toiminnan varmistamiseksi. Tuloksena hyvästä yhteistyöstä parlamentin ja neuvoston välillä EU:lla on upouusi valvontaviranomaisrakenne. On yhteinen velvollisuutemme varmistaa, että EVV:t pääsevät asiaan mahdollisimman pian. Parlamenttiin myönteisesti suhtautuvan puheenjohtajavaltion edustajana olen täysin sitoutunut työskentelemään mahdollisimman harmonisesti Euroopan parlamentin kanssa, ja toivon myös voivani työskennellä uskollisena kumppanina toimivan parlamentin kanssa. EVV-asetuksissa, jotka hyväksyimme vajaat kolme kuukautta sitten, ei anneta neuvostolle erityistä roolia kunkin EVV:n puheenjohtajan ja toimitusjohtajan nimittämisessä, josta huolehtivat viranomaisten hallintoneuvostot. Näin ollen EVV-asetusten mukaisesti kunkin EVV:n puheenjohtajan nimittää hallintoneuvosto. Lisäksi EVV-asetuksissa annetaan ratkaiseva rooli Euroopan parlamentille, jolle on annettu mahdollisuus vastustaa kyseisten pääjohtajien nimitystä ja irtisanoa puheenjohtaja toimestaan hallintoneuvoston päätöksen jälkeen. Mikä sitten on neuvoston paikka tässä suunnitelmassa? Neuvosto on toisena lainsäätäjänä sopinut parlamentin kanssa, että näihin asetuksiin lisätään säännöksiä, joiden tarkoitus on varmistaa, että kunkin EVV:n hallintoneuvoston jäseniä – johtokuntaa – puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa suojaa ja sitoo tiukka riippumattomuus, jotta he toimivat ainoastaan unionin edun mukaisesti. En aio lainata kokonaan asetusten säännöksiä ja erityisesti 42, 46, 49 ja 52 artiklaa, mutta niiden henki on selvä: hallintoneuvostojen äänivaltaiset jäsenet, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja toimivat pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä, eivätkä nämä puolestaan pyri vaikuttamaan puheenjohtajaan tai toimitusjohtajaan heidän suorittaessaan tehtäviään. EVV-asetuksiin sovelletaan EU:n toimielinten hyväksymiä henkilöstösääntöjä. Ne myös sisältävät joukon keskeisiä säännöksiä, joiden tarkoitus on taata, että kunkin viranomaisen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valitaan mahdollisimman objektiivisesti, tiukasti asetusten 48 ja 51 artiklassa vahvistettujen arviointiperusteiden pohjalta. Toimitusjohtajan toimeen tarvittavan johtokokemuksen lisäksi huomautan, että molemmissa artikloissa luetellaan arviointiperusteina ansiot, pätevyys, finanssimarkkinoiden toimijoiden ja markkinoiden tuntemus sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvä kokemus. Rahoituksen osalta neuvosto asetti EVV:lle kunnianhimoiset tavoitteet asetuksia hyväksyessään, ja olen varma, että sama päti parlamentin kohdalla. Nyt on molempien toimielinten tehtävä budjettivallan käyttäjinä varmistaa, että nämä tavoitteet muutetaan asianmukaisiksi määrärahoiksi joka vuosi, komission talousarvioesityksen pohjalta. Puheenjohtajavaltio pitää myös erittäin tärkeänä, että kaikki jäsenvaltiot täyttävät velvoitteensa uusia viranomaisia kohtaan. Neuvostolle toisena lainsäätäjänä on ratkaisevan tärkeää, että asetusten kaikki säännökset pannaan täytäntöön täysimääräisesti ja tarkasti. Odotamme Euroopan komission perussopimusten valvojana varmistavan, että näin todella tapahtuu."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier le commissaire et les députés, mes chers ex-collègues, de me donner l’occasion de commenter, au nom du Conseil, la nomination des présidents et des directeurs exécutifs des nouvelles autorités européennes de surveillance (les AES) et les principes qui devraient guider l’exécution de leurs tâches. Comme les députés le savent, la Commission s’est aussi vue confier, au considérant 55 des règlements, la responsabilité de dresser une liste de candidats en vue de mener le processus de sélection du premier président de chaque autorité. Le Parlement et le Conseil ont convenu de cette procédure de démarrage lors de l’adoption des règlements. J’espère que les présidents vont à présent pouvoir commencer à travailler. Il est primordial que les nouvelles agences soient opérationnelles dès que possible. Elles constituent une part essentielle de la réponse de l’UE aux défis posés par la crise financière. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre, et je suis sûre que je peux compter sur le soutien plein et entier du Parlement pour garantir l’établissement et le fonctionnement sans heurts des nouvelles agences. Grâce à la bonne coopération entre le Parlement et le Conseil, l’UE possède une toute nouvelle structure d’autorités de surveillance. Il en va de notre responsabilité commune de faire en sorte que les AES se mettent au travail dès que possible. En tant que représentante d’une Présidence favorable au Parlement, je suis totalement résolue à travailler au maximum en harmonie avec le Parlement européen, et j’espère aussi pouvoir travailler avec un Parlement qui sera un partenaire fidèle. Les règlements relatifs aux AES, que nous avons adoptés il y a moins de trois mois, ne confient au Conseil aucun rôle précis dans la nomination du président et du directeur exécutif de chaque AES, qui est effectuée par le conseil des autorités de surveillance correspondant. Par conséquent, conformément aux règlements relatifs aux AES, le président de chaque AES est nommé par le conseil des autorités de surveillance. En outre, les règlements relatifs aux AES confient un rôle crucial au Parlement européen, qui s’est vu octroyer la possibilité de s’opposer à la nomination de ces dirigeants et de démettre un président de ses fonctions à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance. Alors, où le Conseil intervient-il dans ce scénario? Eh bien, le Conseil, en tant que colégislateur, a convenu avec le Parlement d’intégrer à ces règlements des dispositions qui visent à garantir que les membres du conseil des autorités de supervision (le conseil d’administration), le président et le directeur exécutif de chaque AES soient protégés, et tenus par une indépendance stricte, de manière à agir dans le seul intérêt de l’Union. Je ne citerai pas intégralement les dispositions de ces règlements et, plus particulièrement, les articles 42, 46, 49 et 52, mais leur esprit est clair. Il veut que ni les membres votants des conseils ni le président ou le directeur exécutif ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées et que ces derniers ne cherchent pas à leur tour à influencer le président ou le directeur exécutif dans l’exécution de leurs tâches. Les règlements relatifs aux AES sont soumis au statut des fonctionnaires adopté par les institutions de l’UE. Ils contiennent aussi un certain nombre de dispositions essentielles qui visent à garantir que le président et le directeur exécutif de chaque autorité soient sélectionnés de la manière la plus objective, strictement sur la base des critères définis aux articles 48 et 51 des règlements. Outre l’expérience des fonctions d’encadrement propre au profil du directeur exécutif, je remarque que ces deux articles énoncent comme critères les qualifications, les compétences, la connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que l’expérience en matière de surveillance et de réglementation financière. En ce qui concerne le financement, le Conseil a placé de hautes ambitions dans les AES quand il a adopté les règlements, et je suis sûre que c’était également le cas du Parlement. Il incombe à présent aux deux institutions, en leur qualité d’autorités budgétaires, de faire en sorte que ces ambitions se traduisent par des moyens suffisants chaque année, sur la base de la proposition budgétaire de la Commission. La Présidence attache aussi beaucoup d’importance à ce que tous les États membres remplissent leurs obligations envers les nouvelles autorités. Pour le Conseil, en tant que colégislateur, il est essentiel que toutes les dispositions des règlements soient intégralement et fidèlement mises en œuvre. Nous attendons de la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, qu’elle veille à ce que cela soit bien le cas."@fr8
"Elnök úr! Szeretném megköszönni a biztos úrnak és a tisztelt képviselőtársaknak – kedves volt kollégáimnak – a lehetőséget, hogy a Tanács nevében szólhassak az új Európai Felügyeleti Hatóságok (az EFH-k) elnökeinek és ügyvezető igazgatóinak kinevezési eljárásáról és azokról az elvekről, amelyeknek vezérelniük kell őket feladataik végrehajtásában. Mint tisztelt képviselőtársaim is tisztában vannak vele, a rendelet 55. preambulum bekezdése azt a kötelességet rója a Bizottságra, hogy a hatóságok első elnöke kinevezése alkalmával állítsa össze a lehetséges jelöltek listáját. A Parlament és a Tanács a rendelet elfogadásával beleegyezett abba, hogy ez legyen az első kinevezésekre vonatkozó eljárás. Remélem, hogy az elnökök most már megkezdhetik munkájukat. Elsődlegesen fontos, hogy az új ügynökségek a lehető leghamarabb megkezdhessék működésüket, hiszen a pénzügyi válság kihívásaira adott uniós válasz lényeges részét képezik. Nem engedhetjük meg magunknak a késlekedést, és tudom, hogy számíthatok a Parlament teljes támogatására az új ügynökségek zökkenőmentes megalakulása és működtetése érdekében. A Parlament és a Tanács közötti jó együttműködés eredményeképpen az EU vadonatúj felügyeleti hatósági struktúrával rendelkezik. Közös felelősségünk annak biztosítása, hogy az EFH-k mihamarabb beindíthassák működésüket. Parlamentbarát elnökséget képviselek, és mint olyan, szilárdan elköteleztem magamat arra, hogy az Európai Parlamenttel a lehető legnagyobb egyetértésben működjünk együtt, és remélem, hogy a Parlament is hű partnerünk lesz. Az EFH-k létrehozásáról alig három hónappal ezelőtt elfogadott rendelet nem szánt konkrét szerepet a Tanácsnak az EFH-k elnökeinek és ügyvezető igazgatóinak kinevezésében; ez a különböző felügyeleti tanácsok feladata. Az EFH-rendelet értelmében tehát az EFH-k elnökét a felügyeleti tanács jelöli ki. Az EFH-rendelet kritikus szerepet szán az Európai Parlamentnek, amely kifogást emelhet az így kijelölt vezető tisztségviselő kinevezése ellen, illetve felmentheti az elnököt a felügyeleti tanács határozatát követően. Milyen szerepet tölt be tehát a Tanács egy ilyen felállásban? Nos, a Tanács, mint társjogalkotó, megállapodott a Parlamenttel, hogy ezekbe a szabályozásokba olyan rendelkezéseket épít be, amelyek biztosítják, hogy a felügyeleti tanács tagjai – az igazgatótanács –, valamint az EFH-k elnökei és ügyvezető igazgatói szigorú függetlenség védelme és kötelme alatt állnak annak érdekében, hogy csak és kizárólag az Unió érdekeit szem előtt tartva járjanak el. Nem kívánom teljes egészében idézni a rendelet – vagy még pontosabban a 42., 46., 49. és 52. cikk – rendelkezéseit, de szellemiségük teljesen világos. Sem a felügyeleti tanács szavazati joggal rendelkező tagjai, sem az elnök, sem az ügyvezető igazgató nem kérhet vagy fogadhat el utasításokat sem uniós intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól, és ezek sem törekedhetnek az elnök vagy az ügyvezető igazgató befolyásolására feladataik ellátása során. Az EFH-rendelet az uniós intézmények által elfogadott személyzeti szabályzatnak van alárendelve. Ez maga is tartalmaz több kulcsfontosságú rendelkezést annak biztosítására, hogy a hatóságok elnökének és ügyvezető igazgatójának kiválasztása a legobjektívabban, szigorúan a rendelet 48. és 51. cikkében lefektetett kritériumokkal összhangban történjen. Úgy látom, hogy az ügyvezető igazgató profiljának megfelelő vezetői tapasztalaton túlmenően mindkét cikk kritériumnak tekinti annak „érdemeit, alkalmasságát, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos ismereteit, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett gyakorlatát”. Ami a finanszírozást illeti, a Tanács a rendelet elfogadásával nagy célok szolgálatába kívánta állítani az EFH-kat, és biztos vagyok benne, hogy a Parlament is hasonlóképpen gondolkodott. Immár e két intézmény feladata, hogy költségvetési hatóságként gondoskodjon róla, hogy e törekvések teljesítésére minden évben megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre a Bizottság költségvetési javaslata alapján. Az elnökség azt is rendkívül fontosnak tekinti, hogy minden tagállam megfeleljen az új hatóságok iránti kötelezettségeinek. A Tanács, mint társjogalkotó számára elengedhetetlen a rendelet valamennyi rendelkezésének maradéktalan és pontos megvalósítása. Elvárjuk, hogy a Bizottság a Szerződések őreként gondoskodjon arról, hogy ez valóban így legyen."@hu11
"Signor Presidente, desidero ringraziare il Commissario e gli onorevoli deputati, i miei stimati ex colleghi, per l’opportunità di pronunciarmi a nome del Consiglio sull’ di nomina dei presidenti e dei direttori esecutivi delle nuove autorità europee di vigilanza ( ESA), nonché sui principi che dovrebbero guidarli nell’esercizio delle rispettive funzioni. Gli onorevoli deputati sapranno di certo che, ai sensi del considerando 55, la Commissione ha anche il compito di redigere un elenco ristretto di candidati che sia di ausilio alla selezione del primo presidente di ciascuna autorità. Il Parlamento e il Consiglio hanno approvato questa procedura iniziale al momento dell’adozione dei regolamenti. Mi auguro che i presidenti possano adesso iniziare a esercitare le proprie funzioni. È di fondamentale importanza che le nuove agenzie diventino operative in tempi rapidi, svolgendo un ruolo essenziale nella risposta dell’UE alle sfide poste dalla crisi finanziaria. Non possiamo permetterci di attendere, e confido nel pieno appoggio di questa Assemblea per assicurare il regolare insediamento e funzionamento delle nuove agenzie. Grazie alla proficua collaborazione tra Parlamento e Consiglio, l’Unione europea si è dotata di un regime di autorità di vigilanza del tutto nuovo. È nostra responsabilità comune far sì che le ESA inizino quanto prima a perseguire i rispettivi scopi. A nome della Presidenza e in uno spirito di apertura al dialogo con il Parlamento, mi impegno a collaborare nella massima armonia con questa Camera, nell’auspicio che si dimostri un interlocutore altrettanto leale. I regolamenti sulle ESA, che abbiamo adottato meno di tre mesi fa, non attribuiscono al Consiglio un ruolo specifico nella nomina del presidente e del direttore esecutivo di ciascuna autorità; tale compito spetta infatti al consiglio delle autorità di vigilanza. In conformità ai suddetti regolamenti, il presidente di ciascuna ESA è dunque designato dal consiglio delle autorità di vigilanza; un ruolo fondamentale spetta inoltre al Parlamento europeo, che ha la facoltà di opporsi alla nomina di questi alti funzionari e di rimuovere un presidente dall’incarico, previa decisione del consiglio delle autorità di vigilanza. Quale ruolo spetta dunque al Consiglio in tale contesto? Nella sua qualità di colegislatore, il Consiglio ha convenuto con il Parlamento di inserire nei regolamenti disposizioni volte ad assicurare che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, nonché il presidente e il direttore esecutivo di ciascuna ESA siano tutelati e vincolati da una rigorosa indipendenza, in modo da agire nel solo interesse dell’Unione. Non citerò per intero i riferimenti normativi, in particolare gli articoli 42, 46, 49 e 52, ma lo spirito che vi soggiace è chiaro: né i membri del consiglio con diritto di voto né il presidente o il direttore esecutivo potranno chiedere o ricevere istruzioni da organi o istituzioni dell’UE, dai governi degli Stati membri oppure da una qualunque entità pubblica o privata. Questi, a loro volta, non cercheranno di influenzare il presidente o il direttore esecutivo nell’esercizio delle loro funzioni. I regolamenti sulle ESA sono soggetti allo statuto dei funzionari adottato dalle istituzioni dell’UE; contengono inoltre una serie di disposizioni essenziali, che intendono assicurare la massima obiettività nella selezione del presidente e del direttore esecutivo di ciascuna autorità, rigorosamente sulla base dei criteri definiti agli articoli 48 e 51 dei regolamenti. Al di là della specifica esperienza dirigenziale richiesta per il profilo di direttore esecutivo, va rilevato che entrambi gli articoli subordinano le nomine “ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria”. Quanto al finanziamento, il Consiglio ha riposto grandi speranze nelle ESA in sede di adozione dei regolamenti, e sono certa che il Parlamento abbia fatto altrettanto. Spetta adesso a entrambe le istituzioni, in quanto dotate di competenze di bilancio, far sì che tali speranze conducano allo stanziamento di risorse adeguate anno per anno, secondo la proposta di bilancio della Commissione. La Presidenza ritiene altresì indispensabile che tutti gli Stati membri adempiano i propri doveri nei confronti delle nuove autorità. Per il Consiglio, nel suo ruolo di colegislatore, è essenziale che tutte le disposizioni dei regolamenti siano attuate nella loro interezza e con fedeltà; ci attendiamo che sia la Commissione, in quanto guardiano dei trattati, a garantire il soddisfacimento di questa condizione."@it12
"Gerb. Pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos nariui ir garbiems Parlamento nariams, buvusiems mano kolegoms, už tai, kad man suteikė galimybę Tarybos vardu pateikti pastabas dėl naujųjų Europos priežiūros institucijų (EPI) pirmininkų ir vykdomųjų direktorių skyrimo procedūros ir dėl principų, kuriais jie turėtų vadovautis eidami savo pareigas. Garbieji Parlamento nariai turbūt žino, kad Komisijai taip pat pagal 55 konstatuojamąją reglamentų dalį, vykdant kiekvienos institucijos pirmojo pirmininko atrankos procedūrą, patikėta sudaryti atrinktų kandidatų sąrašą. Parlamentas ir Taryba, priimdama šiuos reglamentus, pritarė tokiai pradinei procedūrai. Tikiuosi, kad dabar vadovai galės pradėti savo darbą. Nepaprastai svarbu, kad naujosios institucijos būtų pasirengusios ir pradėtų savo veiklą kuo greičiau. Jos yra esminė ES atsako į finansų krizės sukeltas problemas dalis. Negalime sau leisti laukti, tad esu įsitikinusi, jog galiu visiškai pasikliauti Parlamentu, kad jis užtikrins sklandų naujųjų institucijų įsteigimą ir veikimą. Parlamentui ir Tarybai sėkmingai bendradarbiaujant, ES įsteigta visiškai nauja priežiūros institucijų struktūra. Mums kartu tenka atsakomybė užtikrinti, kad EPI kuo greičiau pradėtų savo darbą. Būdama Parlamentui palankios pirmininkaujančios valstybės narės atstovė, esu visiškai pasirengusi kuo darniau bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir tikiuosi, kad galėsime dirbti su Parlamentu, mūsų ištikimu partneriu. Pagal mažiau nei prieš tris mėnesius priimtus EPI reglamentus Tarybai nėra suteikta jokio išskirtinio vaidmens skiriant kiekvienos EPI pirmininką ir vykdomąjį direktorių, nes jis tenka atitinkamoms priežiūros taryboms. Todėl vadovaujantis EPI reglamentais, kiekvienos EPI vadovą skiria priežiūros taryba. Be to, EPI reglamentuose numatytas kertinis Europos Parlamento vaidmuo, kuriuo jai suteikiama galimybė prieštarauti šių vyresniųjų vadovų skyrimui ir remiantis priežiūros tarybos sprendimu pašalinti vadovą iš pareigų. Tad kokia vieta šiame scenarijuje tenka Tarybai? Taryba, kaip viena iš teisės aktų leidėjų, su Parlamentu susitarė šiuose reglamentuose įtvirtinti nuostatas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad kiekvienos EPI priežiūros tarybos nariai, administracijos valdyba, pirmininkas ir vykdomasis direktorius būtų saugomi ir susaistyti griežto nepriklausomumo principo, kad veiktų vien ES interesų labui. Ištisai necituosiu šių reglamentų, visų pirma jų 42, 46, 49 ir 52 straipsnių nuostatų, bet jų esmė aiški. Tai yra, kad nei balsavimo teisę turintys tarybos ar valdybos nariai, nei pirmininkas ar vykdomasis direktorius, neturi siekti ES institucijų ar agentūrų, valstybių narių vyriausybių ar kitų viešųjų ar privačiųjų institucijų nurodymų ar jais vadovautis, o šios, savo ruožtu, nesiekia daryti įtakos pirmininkui ar vykdomajam direktoriui atliekant savo pareigas. EPI reglamentai yra pavaldūs ES institucijų pareigūnų tarnybos nuostatoms. Juose taip pat yra įtvirtinta nemažai pagrindinių nuostatų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad kiekvienos tokios institucijos pirmininkas ir vykdomasis direktorius būtų atrinktas kuo objektyviau, remiantis kriterijais, įtvirtintais 48 ir 51 straipsniuose. Noriu pažymėti, kad be vadovaujamo darbo patirties, atitinkančios vykdomojo direktoriaus profilį, šiuose abiejuose straipsniuose išvardijami tokie kriterijai kaip „nuopelnai, gebėjimai, finansų įstaigų ir rinkų žinios bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusi patirtis“. Dėl finansavimo pasakytina, kad Taryba, priimdama šiuos reglamentus, EPI atžvilgiu turėjo didelių užmojų, ir esu įsitikinusi, kad tą patį galima pasakyti ir apie Parlamentą. Dabar abiem šioms biudžeto valdymo institucijoms tenka pareiga užtikrinti, kad šie užmojai, remiantis Komisijos biudžeto siūlymu, kiekvienais metais reikštų ir tinkamus išteklius. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat mano, kad labai svarbu, jog visos valstybės narės vykdytų savo pareigas naujosioms institucijoms. Tarybai, vienai iš teisės aktų leidėjų, labai svarbu, kad visos reglamentų nuostatos būtų visiškai ir tiksliai įgyvendintos. Tikimės, kad Europos Komisija, kuriai patikėtas sutarčių sergėtojos vaidmuo, užtikrins, kad taip iš tikrųjų ir bus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties komisāram un godātajiem deputātiem — maniem dārgajiem bijušajiem kolēģiem — par man doto iespēju Padomes vārdā komentēt jaunās Eiropas Uzraudzības iestādes — EUI — priekšsēdētāju un izpilddirektoru iecelšanas procesu un principus, kas viņiem jāievēro, pildot savus pienākumus. Kā godātajiem deputātiem ir zināms, Komisijai 55. apsvērumā ir arī uzticēta atbildība par kandidātu saraksta sagatavošanu, lai vadītu katras iestādes pirmā priekšsēdētāja atlases procesu. Parlaments un Padome piekrita šai sākšanas procedūrai, pieņemot regulu. Es ceru, ka priekšsēdētāji tagad varēs sākt savu darbu. Jaunajām aģentūrām ir ārkārtīgi svarīgi būt gatavām un sākt darbu iespējami drīz. Tās ir svarīga daļa ES atbildē uz finanšu krīzes radītajām problēmām. Mēs nevaram atļauties gaidīt, un esmu pārliecināta, ka mēs varam rēķināties ar Parlamenta pilnīgu atbalstu, lai nodrošinātu jauno aģentūru netraucētu izveidi un darbu. Parlamenta un Padomes labas sadarbības rezultātā ES ir ieguvusi pilnīgi jaunu uzraudzības iestādes struktūru. Mūsu kopējā atbildība ir nodrošināt, ka EUI sāk darboties pēc iespējas drīz. Kā Parlamentam draudzīgas prezidentūras pārstāve es esmu apņēmības pilna strādāt maksimālā saskaņā ar Eiropas Parlamentu un arī ceru, ka varēšu strādāt ar Parlamentu, kas ir uzticams partneris. EUI regula, kuras mēs pieņēmām pirms nepilniem trim mēnešiem, nepiešķir Padomei nekādu īpašu pienākumu priekšsēdētāja un izpilddirektora iecelšanā katrai EUI, ko izveido attiecīgā uzraudzības padome. Tādējādi saskaņā ar EUI regulu katras EUI priekšsēdētāju ieceļ uzraudzības padome. Turklāt EUI regula ierāda izšķirīgu vietu Eiropas Parlamentam, kam piešķir iespēju iebilst šo augsta līmeņa vadošo darbinieku iecelšanai un priekšsēdētāja atcelšanai no amata pēc uzraudzības padomes lēmuma. Kāda vieta šajā scenārijā ir Padomei? Padome kā otrs likumdevējs ir piekritusi Parlamentam iekļaut šajā regulā noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai katras EUI uzraudzības padomes locekļus, valdi, priekšsēdētāju un izpilddirektoru aizsargātu stingra neatkarība un viņiem tā būtu saistoša, lai darbotos vienīgi Eiropas Savienības interesēs. Es necitēšu visus šīs regulas noteikumus, jo īpaši 42., 46., 49. un 52. pantu, bet to gars ir skaidrs. Proti, ka ne padomju balsstiesīgie locekļi, ne priekšsēdētājs vai izpilddirektors nelūdz un nepieņem ES iestāžu vai struktūru, jebkuras dalībvalsts valdības vai kādas sabiedriskas vai privātas struktūras norādījumus un ka tās savukārt necenšas ietekmēt priekšsēdētāju vai izpilddirektoru viņa pienākumu izpildē. Uz EUI regulu attiecas civildienesta noteikumi, ko pieņēmušas ES iestādes. Tajā ir arī vairāki svarīgi noteikumi, kuru mērķis ir nodrošināt, lai katras iestādes priekšsēdētājs un izpilddirektors tiktu izraudzīts visobjektīvākajā veidā, stingri pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti regulas 48. un 51. pantā. Es norādu, ka abos pantos līdzās vadības pieredzei konkrētajā izpilddirektora līmenī ir tādi kritēriji kā, piemēram, „nopelni, prasmes, zināšanas par finanšu iestādēm un tirgiem un pieredze attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu”. Attiecībā uz finansējumu Padomei, pieņemot regulu, bija ļoti lielas ieceres saistībā ar EUI, un es esmu pārliecināta, ka tādas bija arī Parlamentam. Tagad pēc piekritības abām iestādēm kā budžeta iestādēm jānodrošina, ka šīm iecerēm tiek iedalīti atbilstīgi līdzekļi katru gadu, pamatojoties uz Komisijas budžeta priekšlikumu. Prezidentūra piešķir lielu nozīmi arī tam, ka dalībvalstīm jāpilda savi pienākumi pret jaunajām iestādēm. Padomei kā otram likumdevējam ir būtiski, lai visi regulas noteikumi tiktu īstenoti pilnīgi un godprātīgi. Mēs ceram, ka Eiropas Komisija kā līgumu ievērošanas sargātāja to patiešām nodrošinās."@lv13
"Mr President, I would like to thank the Commissioner and the honourable Members – my dear ex-colleagues – for giving me the opportunity to comment, on behalf of the Council, on the appointment process of the chairs and executive directors of the new European Supervisory Authorities – the ESAs – and on the principles that should guide the performance of their duties. As the honourable Members will be aware, the Commission is also entrusted, in recital 55 of the regulations, with the responsibility of drawing up a shortlist of candidates to steer the process of selecting the first chairperson of each authority. Parliament and the Council agreed to this starting procedure when adopting the regulations. I hope that the chairpersons will now be able to start their work. It is of primary importance for the new agencies to be up and running as soon as possible. They are an essential part of the EU’s response to the challenges posed by the financial crisis. We cannot afford to wait, and I am sure I can count on the full support of Parliament to ensure the smooth establishment and running of the new agencies. As a result of the good cooperation between Parliament and the Council, the EU has a brand new supervisory authority structure. It is our common responsibility to ensure that ESAs get down to business as soon as possible. As the representative of a Parliament-friendly Presidency, I am fully commited to working in maximum harmony with the European Parliament, and I also hope to be able to work with a Parliament that is a faithful partner. The ESA regulations, which we adopted less than three months ago, give no specific role to the Council in the appointments of the chair and executive director of each ESA, which are made by the respective board of supervisors. Hence, in accordance with the ESA regulations, the chairperson of each ESA is appointed by the board of supervisors. Furthermore, the ESA regulations give a crucial role to the European Parliament, which has been granted the possibility of objecting to the appointment of those senior executives and of removing a chairperson from office following a decision of the board of supervisors. Where, then, does the Council stand in this scenario? Well, the Council, as co-legislator, has agreed with Parliament to insert in these regulations provisions that aim to ensure that members of the board of supervisors – the management board – the chairperson and the executive director of each ESA are protected by, and bound to, strict independence so as to act solely in the interests of the Union. I will not quote in full the provisions of those regulations, and more particularly Articles 42, 46, 49 and 52, but their spirit is clear. This is that neither the voting members of the boards, nor the chairperson or executive director, shall seek or take instructions from EU institutions or bodies, Member State governments or any public or private body, and that these, in turn, shall not seek to influence the chair or the executive director in the performance of their tasks. The ESA regulations are subject to the staff regulations adopted by the EU institutions. They also contain a number of key provisions that aim to ensure that the chair and executive director of each authority are selected in the most objective way, on the strict basis of the criteria set out in Articles 48 and 51 of the regulations. Apart from the managerial experience specific to the executive director’s profile, I note that both those articles list as criteria ‘merit, skills, knowledge of financial institutions and markets, and experience relevant to financial supervision and regulation’. As far as financing is concerned, the Council placed high ambitions on the ESAs when it adopted the regulations, and I am sure that was also the case with Parliament. It now falls to both institutions, as budgetary authorities, to ensure that those ambitions are translated into the appropriate means each year, on the basis of the Commission’s budgetary proposal. The Presidency also attaches great importance to all Member States fulfilling their obligations towards the new authorities. For the Council, as co-legislator, it is essential that all the provisions of the regulations are implemented completely and faithfully. We expect the European Commission, as the Guardian of the Treaties, to ensure that this is indeed the case."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de commissaris en de geachte Parlementsleden – mijn dierbare ex-collega’s – bedanken dat zij mij de kans geven om namens de Raad het woord te voeren over de procedure voor de benoeming van de voorzitters en uitvoerend directeuren van de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten, de ESA’s, en over de uitgangspunten die als richtsnoer moeten dienen voor de uitoefening van hun taken. Zoals de geachte afgevaardigden ongetwijfeld weten, is de Commissie in overweging 55 van de verordeningen ook belast met de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een beperkte lijst van kandidaten om de selectieprocedure voor de eerste voorzitter van elke autoriteit richting te geven. Het Parlement en de Raad zijn deze startprocedure overeengekomen toen zij de verordeningen vaststelden. Ik hoop dat de voorzitters nu met hun werk kunnen beginnen. Het is van het allergrootste belang dat de nieuwe agentschappen zo snel mogelijk operationeel worden. Zij vormen een essentieel onderdeel van de reactie van de EU op de uitdagingen als gevolg van de financiële crisis. Wij kunnen ons niet veroorloven te wachten. Wij moeten ervoor zorg dragen dat de oprichting en het werk van de nieuwe agentschappen soepel zullen verlopen, en ik ben ervan overtuigd dat ik daarbij op de volledige steun van het Parlement kan rekenen. Door de goede samenwerking tussen het Parlement en de Raad heeft de EU nu een geheel nieuwe structuur van toezichthoudende autoriteiten. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de ESA’s zo snel mogelijk aan het werk gaan. Als vertegenwoordiger van een parlementvriendelijk voorzitterschap zet ik alles in het werk om in zo goed mogelijke harmonie samen te werken met het Europees Parlement, en ik hoop ook te kunnen werken met een Parlement dat een loyale partner is. De ESA-verordeningen, die wij minder dan drie maanden geleden hebben vastgesteld, voorzien niet in een specifieke rol voor de Raad bij de benoemingen van de voorzitter en de uitvoerend directeur van elke ESA. Deze worden gedaan door de betreffende raden van toezichthouders. Daarom wordt, overeenkomstig de ESA-verordeningen, de voorzitter van elke ESA benoemd door de raad van toezichthouders. Daarnaast kennen de ESA-verordeningen een cruciale rol toe aan het Europees Parlement, aan wie de mogelijkheid is geboden om bezwaar te maken tegen de benoeming van deze hoge functionarissen en om een voorzitter uit zijn functie te ontheffen na een besluit van de raad van toezichthouders. Wat is dan de rol van de Raad in dit scenario? Wel, de Raad, als medewetgever, is met het Parlement overeengekomen dat in deze verordeningen bepalingen worden opgenomen die erop gericht zijn ervoor te zorgen dat de leden van de raad van toezichthouders – de raad van bestuur – de voorzitter en de uitvoerend directeur van elke ESA beschermd worden door en gebonden zijn aan strikte onafhankelijkheid, zodat zij enkel in het belang van de Unie optreden. Ik zal de bepalingen van de verordeningen, en meer in het bijzonder de artikelen 42, 46, 49 en 52, niet volledig citeren, maar de strekking is duidelijk, en die is dat noch de stemgerechtigde leden van de raden, noch de voorzitter of de uitvoerend directeur, instructies zullen vragen of aanvaarden van de instellingen of organen van de EU, regeringen van lidstaten of van welke publieke of private instantie dan ook, en dat die op hun beurt niet zullen proberen de voorzitter of de uitvoerend directeur te beïnvloeden bij de uitvoering van hun taken. De ESA-verordeningen vallen onder het statuut van de ambtenaren zoals vastgesteld door de instellingen van de EU. Zij bevatten ook een aantal belangrijke bepalingen die ervoor moeten zorgen dat de voorzitter en de uitvoerend directeur van elke ESA op een zo objectief mogelijke manier worden geselecteerd, strikt op basis van de criteria genoemd in de artikelen 48 en 51 van de verordeningen. Ik merk op dat die beide artikelen, naast de bestuurlijke ervaring die typisch bij het profiel van een uitvoerend directeur hoort, ook ‘verdienste, bekwaamheid, kennis van financiële instellingen en markten en van relevante ervaring met betrekking tot financieel toezicht en financiële regulering’ als criteria noemen. Wat de financiering betreft, heeft de Raad bij de vaststelling van de verordeningen hoge ambities voor de ESA’s gesteld, en dat geldt zeker ook voor het Parlement. Nu is het aan de beide instellingen, als begrotingsautoriteit, om te garanderen dat die ambities ieder jaar hun beslag vinden in de passende middelen, op basis van het begrotingsvoorstel van de Commissie. Het voorzitterschap hecht er ook veel belang aan dat alle lidstaten aan hun verplichtingen jegens de nieuwe autoriteiten voldoen. Voor de Raad, als medewetgever, is het van essentieel belang dat alle bepalingen van de verordeningen volledig en loyaal ten uitvoer worden gelegd. Wij verwachten dat de Europese Commissie, als hoedster van de Verdragen, ervoor zorg draagt dat dat inderdaad het geval is."@nl3
"Panie Przewodniczący! Pragnę podziękować panu komisarzowi i szanownym posłom i posłankom – moim drogim byłym kolegom i koleżankom – za danie mi okazji do przedstawienia w imieniu Rady uwag na temat procesu nominacji przewodniczących i dyrektorów wykonawczych nowych Europejskich Urzędów Nadzoru – ESA – oraz zasad, którymi powinny się kierować przy wykonywaniu swoich obowiązków. Jak Szanowni Państwo wiedzą, w motywie 55 rozporządzeń Komisji powierzono także zadanie sporządzenia krótkiej listy kandydatów w celu ukierunkowania procesu wyboru pierwszego przewodniczącego każdego z urzędów nadzoru. Ta początkowa procedura została uzgodniona przez Parlament i Radę w czasie przyjmowania rozporządzeń. Mam nadzieję, że przewodniczący będą mogli rozpocząć teraz swoją pracę. Sprawą priorytetową jest, by nowe agencje rozpoczęły działalność w jak najszybszym czasie. Stanowią one niezbędny element reakcji UE na wyzwania, jakie stawia przed nami kryzys finansowy. Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia. Jestem przekonana, że możemy liczyć na pełne poparcie Parlamentu w staraniach służących zapewnieniu sprawnego stworzenia i funkcjonowania nowych agencji. Dzięki dobrej współpracy Parlamentu i Rady UE dysponuje całkowicie nową strukturą organów nadzoru. Zapewnienie, by ESA jak najszybciej wzięły się do pracy, jest naszym wspólnym obowiązkiem. Jako przedstawicielka przyjaznej Parlamentowi prezydencji, będę dążyć do jak najbardziej harmonijnej współpracy z Parlamentem Europejskim i mam też nadzieję, że będę mogła współpracować z Parlamentem jako rzetelnym partnerem. < Rozporządzenia ustanawiające ESA, które przyjęliśmy mniej niż trzy miesiące temu, nie przypisują żadnej konkretnej roli Radzie w powoływaniu przewodniczącego i dyrektora zarządzającego każdego z ESA, które leży w gestii rad organów nadzoru. A więc, zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi ESA, przewodniczącego każdego z ESA wybiera rada organów nadzoru. Ponadto rozporządzenia ustanawiające ESA nadają kluczową rolę Parlamentowi Europejskiemu, który otrzymał możliwość wyrażania sprzeciwu wobec powołania członków wyższej kadry zarządzającej oraz odwoływania ze stanowiska przewodniczącego w oparciu o wcześniejszą decyzję rady organów nadzoru. Gdzie jest zatem miejsce dla Rady w tym scenariuszu? No cóż, Rada, jako współustawodawca, uzgodniła z Parlamentem wprowadzenie do tych rozporządzeń przepisów zapewniających, by członków rady organów nadzoru – zarząd – przewodniczącego i dyrektora wykonawczego każdego z ESA chronił, a jednocześnie obowiązywał, wymóg całkowitej niezależności, tak by działali oni w wyłącznym interesie Unii. Nie będę przytaczać w całości treści tych rozporządzeń, a w szczególności przepisów art. 42, art. 46, art. 49 i art. 52. Niemniej jednak ich duch jest jasny. Mianowicie, podczas wykonywania powierzonych im zadań ani członkowie rad posiadający prawo głosu, ani przewodniczący i dyrektor zarządzający, nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządów państw członkowskich lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji. Ze swej strony ani państwa członkowskie, ani instytucje lub organy Unii, ani żadne podmioty publiczne lub prywatne nie mogą wywierać wpływu na przewodniczącego lub dyrektora zarządzającego w związku z wykonywaniem przez nich zadań. Do rozporządzeń ustanawiających ESA stosują się przepisy regulaminów pracowniczych przyjętych przez instytucje wspólnotowe. Również te regulaminy zawierają szereg przepisów mających na celu zapewnienie, by wybór przewodniczącego i dyrektora wykonawczego każdego z urzędów nadzoru przebiegał w sposób jak najbardziej obiektywny, ściśle według kryteriów określonych w art. 48 i art. 51 rozporządzeń. Zwracam uwagę, że oprócz doświadczenia na stanowisku kierowniczym odpowiadającego profilowi danego dyrektora wykonawczego w obu artykułach wymienia się następujące kryteria: „osiągnięcia, umiejętności, wiedza na temat uczestników rynku finansowego i rynków finansowych, doświadczenie w zakresie nadzoru finansowego i regulacji rynków finansowych”. Jeśli chodzi o finansowanie, przyjmując przedmiotowe rozporządzenia, Rada wiązała wielkie nadzieje z ESA. Jestem przekonana, że tak samo było w przypadku Parlamentu. Teraz na obu instytucjach, jako na organach budżetowych, spoczywa obowiązek zapewnienia, by ambicje te przełożyły się każdego roku na odpowiednie środki, w oparciu o wniosek budżetowy Komisji. Także prezydencja przywiązuje wielką wagę do wypełnienia przez wszystkie państwa członkowskie ich zobowiązań wobec nowo powołanych urzędów. Rada, jako współustawodawca, uważa za niezbędne pełne i wierne wykonywanie wszystkich przepisów rozporządzeń. Oczekujemy, że Komisja Europejska jako strażnik traktatów dopilnuje, że tak faktycznie się stanie."@pl16
"( ) Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Comissário e aos ilustres deputados – meus caros ex-colegas – por me dar esta oportunidade de me pronunciar, em nome do Conselho, relativamente ao processo de nomeação dos presidentes e directores executivos das novas Autoridades Europeias de Supervisão – as ESA – e sobre os princípios que deveriam orientar o desempenho das suas funções. Como os ilustres deputados bem sabem, foi ainda confiada à Comissão, no considerando n.º 55 do Regulamento, a responsabilidade de elaborar uma lista de candidatos para conduzir o processo de selecção do primeiro presidente de cada autoridade. O Parlamento e o Conselho acordaram este procedimento de arranque quando adoptaram o Regulamento. Espero que os presidentes possam agora estar em condições de começarem o seu trabalho. É de importância primordial que as novas agências estejam constituídas e a funcionar o mais rapidamente possível. São um elemento essencial da resposta da UE aos desafios que surgem com a crise financeira. Não nos podemos dar ao luxo de esperar e estou certo de que poderei contar com o pleno apoio do Parlamento, de modo a garantir o estabelecimento e o regular funcionamento das novas agências. Como resultado da boa cooperação entre o Parlamento e o Conselho, a UE possui uma novíssima estrutura de autoridade de supervisão. É nossa responsabilidade comum garantir que as ESA comecem a trabalhar tão cedo quanto possível. Na minha qualidade de representante de uma Presidência amiga do Parlamento, estou totalmente empenhado em trabalhar em plena harmonia com o Parlamento Europeu, e espero ainda poder vir a trabalhar com um Parlamento que seja um parceiro fiel. O Regulamento da ESA, que adoptámos há menos de três meses, não atribui qualquer papel específico ao Conselho na nomeação do presidente e director executivo de cada ESA, que é assegurada pelo respectivo conselho de supervisores. Por conseguinte, de acordo com o Regulamento da ESA, o presidente de cada ESA é nomeado pelo conselho de supervisores. Além disso, o Regulamento da ESA atribui um papel crucial ao Parlamento Europeu, a quem foi concedida a possibilidade de se opor à nomeação dos referidos executivos sénior e de remover um presidente do seu cargo na sequência de uma decisão por parte do conselho de supervisores. Assim, qual é a posição do Conselho neste cenário? Ora bem, o Conselho, enquanto co-legislador, concordou com o Parlamento a inclusão, neste regulamento, de cláusulas cujo objectivo é garantir que os membros do conselho de supervisores – o conselho de administração – o presidente e o director executivo de cada ESA estão protegidos e vinculados por uma independência rigorosa de forma a agir unicamente nos interesses da União. Não vou citar na íntegra as cláusulas deste regulamento, e em especial os seus artigos 42.º, 46.º, 49.º e 52.º, mas o seu espírito está claro. Tal significa que nem os membros dos conselhos com direito a voto, nem o presidente ou director executivo, procurarão ou aceitarão instruções das instituições da UE ou seus órgãos, governos dos Estados-Membros ou quaisquer organismos públicos ou privados, e que estes, por sua vez, não procurarão influenciar o presidente ou o director executivo na execução das respectivas tarefas. O Regulamento da ESA está sujeito ao Regulamento relativo aos funcionários, adoptado pelas instituições da UE. Também contém um conjunto de disposições fundamentais que visam garantir que o presidente e o director executivo de cada autoridade são seleccionados da forma mais objectiva, rigorosamente com base nos critérios estabelecidos nos artigos 48.º e 51.º do Regulamento. Para além da experiência de gestão específica para cada perfil de director executivo, há que referir que ambos os artigos citados enumeram entre os critérios: ‘mérito, competências, conhecimento das instituições e dos mercados financeiros, e a experiência relevante para a supervisão e regulação financeira. No que respeita ao financiamento, o Conselho colocou ambições elevadas nas ESA quando adoptou o Regulamento, e estou certo de que o mesmo aconteceu com o Parlamento. Compete agora a ambas as instituições, na sua qualidade de autoridades orçamentais, garantir que essas ambições são traduzidas nos meios apropriados todos os anos, com base na proposta orçamental da Comissão. A Presidência atribui ainda grande importância ao cumprimento, por parte de todos os Estados-Membros, das suas obrigações para com as novas autoridades. Para o Conselho, enquanto co-legislador, é essencial que todas as cláusulas do Regulamento são aplicadas na íntegra e fielmente. Esperamos da Comissão Europeia, enquanto Guardiã dos Tratados, que garanta que tal aconteça."@pt17
"Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc domnului comisar și onorabililor deputați – dragilor mei foști colegi – pentru că mi-au oferit ocazia de a vorbi, în numele Consiliului, despre procesul de numire a președinților și a directorilor executivi ai noilor autorități europene de supraveghere – AES-urile – și despre principiile care ar trebui să călăuzească îndeplinirea sarcinilor acestora. După cum știu onorabilii deputați, Comisiei i s-a încredințat, de asemenea, la considerentul 55 al regulamentelor, sarcina de a întocmi o listă cu candidații finali, pentru a ghida procesul de selecție a primului președinte al fiecărei autorități. Parlamentul și Consiliul au căzut de acord asupra acestei proceduri inițiale când au adoptat regulamentele. Sper că președinții vor putea acum să-și înceapă activitatea. Este extrem de important ca noile agenții să fie funcționale în cel mai scurt timp posibil. Acestea sunt parte esențială a răspunsului UE la provocările cauzate de această criză financiară. Nu ne putem permite să așteptăm și sunt sigură că pot conta pe sprijinul deplin al Parlamentului pentru a asigura înființarea și funcționarea fără probleme a noilor agenții. Ca urmare a bunei cooperări dintre Parlament și Consiliu, autoritatea de supraveghere a UE are o structură complet nouă. Este responsabilitatea noastră comună să ne asigurăm că AES-urile își încep activitatea în cel mai scurt timp posibil. În calitate de reprezentantă a unei Președinții favorabile Parlamentului, sunt ferm hotărâtă să lucrez în armonie deplină cu Parlamentul European și sper, de asemenea, să pot lucra cu un Parlament care este un partener loial. Regulamentele AES, pe care le-am adoptat în urmă cu mai puțin de trei luni, nu acordă un rol concret Consiliului în ceea ce privește numirile președintelui și a directorilor executivi ai fiecărei AES, care sunt făcute de consiliul supraveghetorilor respectiv. Așadar, în conformitate cu reglementările AES, președintele fiecărei AES este numit de către consiliul supraveghetorilor. În plus, regulamentele AES conferă un rol esențial Parlamentului European, căruia i s-a oferit posibilitatea de a obiecta la numirea acestor directori executivi și de a înlătura din funcție un președinte ca urmare a unei decizii a consiliului supraveghetorilor. Care este așadar poziția Consiliului în acest scenariu? Ei bine, Consiliul, în calitate de colegiuitor, a convenit cu Parlamentul să introducă în aceste regulamente dispoziții care au drept obiectiv garantarea faptului că membrii consiliului supraveghetorilor – consiliul de administrație – președintele și directorul executiv al fiecărei AES sunt protejați și independenți, astfel încât să acționeze numai în interesul Uniunii. Nu voi cita în întregime dispozițiile acestor regulamente, și în special articolele 42, 46, 49 și 52, însă este clar la ce se referă. Respectiv la faptul că nici membrii cu drept de vot ai consiliilor, nici președintele sau directorul executiv nu vor cere sau primi instrucțiuni de la instituțiile sau organele UE, guvernele statelor membre sau orice organ public sau privat, iar, în schimb, acestea nu vor încerca să influențeze președintele sau directorul executiv în îndeplinirea sarcinilor lor. Regulamentele AES trebuie să respecte statutul funcționarilor adoptat de instituțiile UE. Ele conțin, de asemenea, mai multe dispoziții cheie menite să se asigure că președintele și directorul executiv al fiecărei autorități sunt selectați în cel mai obiectiv mod posibil, pe baza criteriilor stabilite la articolele 48 și 51 din regulamente. Pe lângă experiența managerială caracteristică profilului directorului executiv, observ că ambele articole enumeră drept criterii „meritele, aptitudinile, cunoștințele cu privire la instituțiile și piețele financiare, precum și experiența relevantă în privința supravegherii și reglementării financiare”. În ceea ce privește finanțarea, Consiliul a avut speranțe mari referitoare la AES-uri când a adoptat regulamentele și sunt sigură că la fel au stat lucrurile și în cazul Parlamentului. Acum este sarcina ambelor instituții, în calitate de autorități bugetare, să se asigure că acele ambiții sunt transformate în mijloace adecvate în fiecare an, pe baza propunerii bugetare a Comisiei. Președinția acordă, de asemenea, o importanță deosebită respectării de către toate statele membre a obligațiilor lor față de noile autorități. Pentru Consiliu, în calitate de colegiuitor, este esențial ca toate dispozițiile regulamentelor să fie puse în aplicare în întregime și cu exactitate. Ne așteptăm ca Comisia Europeană, în calitate de gardian al tratatelor, să asigure acest lucru."@ro18
"− Chcela by som poďakovať pánovi komisárovi a váženým poslancom – svojim drahým bývalým kolegom – za to, že mi poskytli príležitosť vyjadriť sa v mene Rady k postupu vymenovania predsedov a výkonných riaditeľov nových európskych orgánov dohľadu – orgánov ESA – a k zásadám, ktorými by sa malo riadiť vykonávanie ich úloh. Ako vážení poslanci určite vedia, Komisia je v článku 55 nariadení poverená aj úlohou vypracovať užší zoznam kandidátov na usmernenie procesu výberu prvého predsedu každého orgánu. Parlament a Rada pri prijímaní týchto nariadení súhlasili s týmto počiatočným postupom. Dúfam, že predsedovia teraz budú môcť začať svoju prácu. Je mimoriadne dôležité, aby nové orgány existovali a fungovali čo najskôr. Sú podstatnou súčasťou odpovede EÚ na problémy zapríčinené finančnou krízou. Nemôžeme si dovoliť čakať a som si istá, že môžem počítať s plnou podporou Parlamentu, aby sa zabezpečilo bezproblémové zriadenie a fungovanie nových orgánov. Výsledkom dobrej spolupráce Parlamentu a Rady je to, že EÚ má úplne novú štruktúru orgánov dohľadu. Našou spoločnou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby orgány ESA začali čím skôr pracovať. Ako zástupkyňa predsedníctva priateľského voči Parlamentu som plne odhodlaná pracovať v maximálnej zhode s Európskym parlamentom a tiež dúfam, že budem môcť pracovať s Parlamentom, ktorý bude dôveryhodným partnerom. Nariadenia ESA, ktoré sme prijali ani nie pred tromi mesiacmi, nedávajú Rade žiadnu osobitnú úlohu pri vymenúvaní predsedov a výkonných riaditeľov jednotlivých orgánov ESA, ktoré vykonáva príslušná dozorná rada. Podľa nariadení ESA predsedov jednotlivých orgánov ESA menuje dozorná rada. Nariadenia ESA udeľujú okrem toho významnú úlohu Európskemu parlamentu, ktorému bola poskytnutá možnosť vzniesť námietky proti vymenovaniu týchto riadiacich pracovníkov a na základe rozhodnutia dozornej rady odvolať predsedu z funkcie. Aká je teda úloha Rady v tomto procese? Rada sa ako spoluzákonodarca s Parlamentom dohodla, že sa do týchto nariadení začlenia ustanovenia, ktorých cieľom bude zabezpečiť, aby boli členovia dozornej rady, správnej rady, predseda a výkonný riaditeľ každého orgánu ESA chránení a viazaní nekompromisnou nezávislosťou tak, aby konali výhradne v záujme Únie. Nebudem citovať celé znenie ustanovení týchto nariadení, osobitne články 42, 46, 49 a 52, ale ich podstata je jasná. Žiadny z hlasujúcich členov rady, predseda a ani výkonný riaditeľ nesmú žiadať ani prijímať inštrukcie od inštitúcií a orgánov EÚ, vlád členských štátov, verejných alebo súkromných orgánov a tie sa zas nesmú pri plnení svojich úloh snažiť ovplyvňovať predsedu alebo výkonného riaditeľa. Nariadenia ESA podliehajú služobnému poriadku prijatému inštitúciami EÚ. Obsahujú tiež mnoho zásadných ustanovení, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby predseda a výkonný riaditeľ všetkých orgánov boli vyberaní najobjektívnejším možným spôsobom striktne na základe kritérií stanovených v článku 48 a článku 51 týchto nariadení. Chcela by som poukázať na to, že okrem manažérskych skúseností príznačných pre profil výkonného riaditeľa uvádzajú tieto články ako kritériá zásluhy, kvalifikáciu, znalosti finančných inštitúcií a trhov a skúsenosti súvisiace s finančným dohľadom a reguláciou. Pokiaľ ide o financovanie, Rada vkladala pri prijímaní týchto nariadení veľké ambície do orgánov ESA a som si istá, že to tak bolo aj v prípade Parlamentu. Teraz je úlohou obidvoch inštitúcií ako rozpočtových orgánov zabezpečiť, aby sa tieto ambície na základe rozpočtového návrhu Komisie každý rok odrazili v podobe primeraných prostriedkov. Predsedníctvo prikladá tiež veľký význam tomu, aby všetky členské štáty plnili svoje povinnosti voči novým orgánom. Pre Radu ako spoluzákonodarkyňu je veľmi dôležité, aby všetky ustanovenia nariadení boli vykonávané úplne a presne. Od Európskej komisie ako strážkyne zmlúv očakávame, že zaistí, aby to tak naozaj bolo."@sk19,19
". Gospod predsednik, rada bi se zahvalila komisarju in spoštovanim poslancem – mojim dragim nekdanjim kolegom –, ker so mi dali možnost podati pripombe v imenu Sveta glede postopka imenovanja predsednikov in izvršnih direktorjev novih evropskih nadzornih organov in o načelih, ki bi morala voditi opravljanje njihovih dolžnosti. Kakor spoštovani poslanci vedo, je Komisiji v uvodni izjavi 55 uredb zaupana tudi odgovornost, da sestavil ožji seznam kandidatov, ki bodo vodili postopek izbire prvega predsednika vsakega organa. Parlament in Svet sta se s tem začetnim postopkom strinjala, ko sta sprejela te uredbe. Upam, da bodo predsedniki zdaj lahko začeli z delom. Temeljnega pomena je, da začnejo novi organi delovati čim prej. So temeljni del odziva EU na izzive, ki jih je ustvarila finančna kriza. Ne moremo si privoščiti čakanja in prepričana sem, da lahko računam na popolno podporo Parlamenta, da zagotovi tekočo ustanovitev in delovanje novih organov. Kot posledica dobrega sodelovanja med Parlamentom in Svetom ima EU popolnoma novo strukturo nadzornega organa. Naša skupna odgovornost je zagotoviti, da bodo začeli evropski nadzorni organi čim prej poslovati. Kot predstavnica predsedstva, ki je naklonjeno Parlamentu, sem popolnoma predana delu v največji možni usklajenosti z Evropskim parlamentom in upam tudi, da bom lahko delala s Parlamentom, ki je zvest partner. Uredbe o evropskih nadzornih organih, ki smo jih sprejeli pred manj kot tremi meseci, ne dajejo posebne vloge Svetu pri imenovanju predsednika in izvršnega direktorja evropskega nadzornega organa, ki jih opravi ustrezni nadzorni odbor. Tako v skladu z uredbami o evropskih nadzornih organih predsednika vsakega evropskega nadzornega organa imenuje nadzorni odbor. Dalje, uredbe o evropskih nadzornih organih dajejo odločilno vlogo Evropskemu parlamentu, ki je dobil možnost, da nasprotuje imenovanju tistih izvršnih organov ali odstranitvi predsednika s službe po odločitvi nadzornega odbora. Kje je potem v tem scenariju Svet? Torej, Svet se je v vlogi sozakonodajalca s Parlamentom dogovoril, da v te predpise vstavlja določbe, katerih cilj je zagotavljanje, da bodo člani nadzornega odbora – upravnega odbora – predsednik in izvršni direktor vsakega evropskega nadzornega organa zaščiteni s strogo neodvisnostjo in ji zavezani, da bi ravnali izključno v interesu Unije. Ne bom v celoti navajala določb teh uredb, natančneje členov 42, 46, 49 in 52, a njihov duh je jasen. To je, da niti člani odborov z glasovalno pravico niti predsednik ali izvršni direktor ne bodo prosili ali sprejemali navodil institucij ali teles EU, vlad držav članic ali katerega koli javnega ali zasebnega telesa in da ti potem ne bodo poskušali vplivati na predsednika ali izvršnega direktorja pri izvajanju njihovih nalog. Uredbe o evropskih nadzornih organih so predmet kadrovskih predpisov, ki so jih sprejele institucije EU. Vsebujejo tudi številne ključne določbe, katerih cilj je zagotavljanje, da se predsednik in izvršni direktor vsakega organa izbereta čim bolj objektivno na strogi osnovi meril, določenih v členih 48 in 51 teh uredb. Poleg vodstvenih izkušenj, ki so značilne za profil izvršnega direktorja, ugotavljam, da v obeh členih merila temeljijo na podlagi „dosežkov, znanja in spretnosti, poznavanja finančnih institucij in trgov ter izkušenj, pomembnih za finančni nadzor in pravno ureditev.“ Kar zadeva financiranje, je Svet pri sprejemanju teh uredb evropskim nadzornim organom pripisal velike ambicije in prepričana sem, da je bilo tako tudi pri Parlamentu. Zdaj sta obe instituciji v vlogi organov za proračun dolžni zagotoviti, da bodo te ambicije vsako leto prenesene v ustrezna sredstva na podlagi proračunskega predloga Komisije. Predsedstvo velik pomen pripisuje tudi temu, da vse države članice izpolnjujejo svoje obveznosti do novih organov. Za Svet kot sozakonodajalca je nujno, da se vse določbe uredb uveljavljajo v celoti in zvesto. Od Evropske komisije v vlogi varuhinje Pogodb pričakujemo, da bo zagotovila, da bo res tako."@sl20
"Jag vill tacka kommissionsledamoten och ledamöterna – mina före detta kolleger – för att jag för rådet får möjlighet att kommentera förfarandet för utnämning av ordförande och verkställande direktörer för de nya europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) och principerna som bör leda dem i deras arbete. Ledamöterna är säkert medvetna om att kommissionen enligt skäl 55 i förordningen ansvarar för att upprätta en slutlista över kandidaterna, i syfte att styra förfarandet för att utse varje myndighets första ordförande. Europaparlamentet och rådet kom överens om detta inledande förfarande när förordningarna antogs. Jag hoppas att ordförandena nu kommer att kunna inleda sitt arbete. Det är av största vikt att de nya myndigheterna inrättas och kommer igång så snart som möjligt. De utgör en väsentlig del av EU:s svar på den finansiella krisens utmaningar. Vi har inte råd att vänta och jag är övertygad om att jag kan räkna med Europaparlamentets fulla stöd för att se till att de nya myndigheterna inrättas och inleder sitt arbete på ett smidigt sätt. Det goda samarbetet mellan Europaparlamentet och rådet medförde att EU nu har en helt ny struktur för sin tillsynsmyndighet. Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att de europeiska tillsynsmyndigheterna inleder sitt arbete så snart som möjligt. Som företrädare för ett ordförandeskap som står på god fot med Europaparlamentet är jag helt engagerad i ett harmoniskt arbete med Europaparlamentet, som jag också hoppas kunna samarbeta med på ett förtroendefullt sätt. I förordningarna om de europeiska tillsynsmyndigheterna, som vi antog för mindre än tre månader sedan, tilldelas rådet ingen särskild funktion vid utnämningen av ordförande och verkställande direktör för varje europeisk tillsynsmyndighet. Det görs av respektive tillsynsstyrelse. I enlighet med förordningarna om de europeiska tillsynsmyndigheterna utnämns därför ordföranden för varje europeisk tillsynsmyndighet av tillsynsstyrelsen. I förordningarna om de europeiska tillsynsmyndigheterna fastställs också en viktig roll för Europaparlamentet, som får invända mot utnämningen av de högre tjänstemännen och skilja en ordförande från sitt uppdrag efter beslut av tillsynsstyrelsen. Var står då rådet i denna fråga? Som medlagstiftare har rådet kommit överens med Europaparlamentet om att i förordningarna infoga bestämmelser som ser till att ledamöter i tillsynsstyrelsen – förvaltningsstyrelsen – ordförande och verkställande direktörer för varje europeisk tillsynsmyndighet skyddas av och är bundna till strikt oberoende för att handla uteslutande i EU:s intressen. Jag ska inte återge bestämmelserna i förordningarna fullständigt, särskilt artiklarna 42, 46, 49 och 52, men andan är tydlig. Varken de röstberättigade ledamöterna i tillsynsstyrelsen, ordföranden eller den verkställande direktören får varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, någon regering i en medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ. Dessa får i sin tur inte försöka påverka hur ordföranden eller den verkställande direktören utför sina uppgifter. I förordningarna om de europeiska tillsynsmyndigheterna fastställdes tjänsteföreskrifter för tjänstemän, som EU-institutionerna antog. De innehåller också ett antal viktiga bestämmelser för att se till att ordföranden och den verkställande direktören för varje myndighet utses så objektivt som möjligt och endast utifrån de kriterier som anges i artiklarna 48 och 51 i förordningarna. Utöver erfarenhet i ledande ställning enligt den verkställande direktörens profil, noterar jag att i båda artiklarna anges som kriterier ”meriter, färdigheter, kunskaper om finansinstitut och finansmarknader och […] erfarenheter med relevans för finansiell tillsyn och reglering”. När det gäller finansieringen ställde rådet höga krav på de europeiska tillsynsmyndigheterna när förordningarna antogs och jag är övertygad om att också Europaparlamentet gjorde det. Nu åligger det båda institutionerna – i egenskap av budgetmyndigheter – att se till att ambitionerna överförs till lämpliga anslag varje år, utifrån kommissionens budgetförslag. Ordförandeskapet lägger också stor vikt vid att alla medlemsstater fullföljer sina skyldigheter gentemot de nya myndigheterna. För rådet, som är medlagstiftare, är det mycket viktigt att alla bestämmelser i förordningen genomförs fullt ut och på ett trovärdigt sätt. Vi förväntar oss att Europeiska kommissionen, som är fördragens väktare, ser till att det faktiskt blir så."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Enikő Győri,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,9,21,4,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph