Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-220-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.16.3-220-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Beim jüngsten Referendum im Südsudan entschied die Bevölkerung, dass die alten willkürlichen kolonialen Grenzen fallen. Im Juli wird der 193. Staat der Welt offiziell gegründet werden. 3,8 Millionen Wählerstimmten für einen unabhängigen Staat und nur 45 000 für einen Verbleib: Das ist eine überwältigende Mehrheit, die von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht hat, und es ist ein Grund zu großer Freude. Die Abspaltung allein schafft allerdings keine Stabilität im Land. Der Sudan ist nach wie vor ein Krisenherd, und im Norden ist der radikale Islamismus allgegenwärtig. Wichtig sind daher neben vielen anderen Maßnahmen, dass Verwaltungsstrukturen aufgebaut werden, denn eine neue Grenze muss verwaltet und auch kontrolliert werden Dazu bedarf es einer effizienten Sicherheitspolitik in der gesamten Region, in Somalia, im Sudan und im Südsudan. Die Hohe Vertretung der EU wird gefragt sein, gemeinsam mit den internationalen Akteuren Sicherheit und Stabilität in dieser Region zu fördern und vor allem radikale Tendenzen zu bekämpfen und dem Südsudan tapfer zur Seite zu stehen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v nedávném referendu v jižním Súdánu lidé rozhodli, že staré, svévolně stanovené koloniální hranice mají padnout. V červenci bude oficiálně založen 193. stát světa. Pro nezávislý stát hlasovalo 3,5 milionu lidí, zatímco pro zachování současného stavu hlasovalo jen 45 000 lidí: to znamená, že naprostá většina využívá svého práva na sebeurčení, a to je důvodem k velké radosti. Nicméně samo rozdělení v zemi stabilitu nevytvoří. Súdán je dosud problematickým místem a na severu je všudypřítomný radikální islamismus. Vedle dalších opatření je proto důležité vybudovat správní struktury, protože nové hranice je zapotřebí spravovat a také sledovat. To vyžaduje, aby v celé oblasti fungovala účinná bezpečnostní politika – v Somálsku, Súdánu i jižním Súdánu. Po místopředsedkyni Komise/vysoké představitelce EU budeme požadovat, aby spolu s mezinárodními hráči v této oblasti prosazovala bezpečnost a stabilitu a především bojovala proti radikálním tendencím a statečně podporovala jižní Súdán."@cs1
"Hr. formand! I den nylige folkeafstemning i Sydsudan besluttede befolkningen, at de gamle, vilkårlige kolonigrænser skulle falde. I juli blev verdens 193. stat officielt grundlagt. 3,8 mio. mennesker stemte for en uafhængig stat, og kun 45 000 stemte for en opretholdelse af tingenes tilstand. Dette udgør et overvældende flertal, der har benyttet sig af deres ret til selvbestemmelse, og giver anledning til stor glæde. Delingen alene vil imidlertid ikke skabe stabilitet i landet. Sudan er stadig et urocenter, og mod nord er der den allestedsnærværende yderligtgående islamisme. Det er derfor vigtigt, at der ud over andre foranstaltninger bliver udviklet administrative strukturer, da en ny grænse skal forvaltes og ligeledes overvåges. Dette kræver en effektiv sikkerhedspolitik i hele regionen, dvs. i Somalia, Sudan og Sydsudan. EU's højtstående repræsentant opfordres sammen med de internationale aktører til at fremme sikkerhed og stabilitet i denne region og frem for alt at bekæmpe yderligtgående tendenser og modigt støtte Sydsudan."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, στο πρόσφατο δημοψήφισμα που διεξήχθη στο Νότιο Σουδάν, ο λαός αποφάσισε ότι τα παλαιά, αυθαίρετα αποικιοκρατικά σύνορα πρέπει να καταρριφθούν. Τον Ιούλιο, ιδρύεται επισήμως το 193ο κράτος του κόσμου. 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν υπέρ της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου κράτους και μόλις 45.000 ψήφισαν υπέρ του να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν· αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα τάχθηκε υπέρ της άσκησης του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση και τούτο πρέπει να μας χαροποιεί. Ωστόσο, η διαίρεση καθαυτή δεν πρόκειται να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της χώρας. Το Σουδάν εξακολουθεί να είναι ταραγμένη περιοχή, ενώ στον Βορρά είναι πανταχού παρών ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός. Εκτός από τα υπόλοιπα μέτρα, είναι συνεπώς σημαντικό να αναπτυχθούν διοικητικές δομές, διότι τα νέα σύνορα απαιτούν διαχείριση και εποπτεία. Αυτό προϋποθέτει μια αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής – στη Σομαλία, στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ καλείται, σε συνεργασία με τους διεθνείς παράγοντες, να προωθήσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε αυτήν την περιοχή και, πάνω απ’ όλα, να καταπολεμήσει τις ριζοσπαστικές τάσεις και να υποστηρίξει με γενναιότητα το Νότιο Σουδάν."@el10
"Mr President, in the most recent referendum in Southern Sudan, the people decided that the old, arbitrary colonial borders should fall. In July, the world’s 193rd state was officially founded. There were 3.8 million people who voted in favour of an independent state and only 45 000 voted for things to remain as they were: this represents an overwhelming majority utilising the right to self-determination, and it is grounds for great joy. However, the split alone will not create stability in the country. Sudan is still a trouble spot, and in the north there is the omnipresent radical Islamism. In addition to other measures, it is therefore important for administrative structures to be developed, because a new border needs to be managed and also monitored. This requires an efficient security policy throughout the entire region – in Somalia, Sudan and Southern Sudan. The High Representative of the EU is called on, together with the international players, to promote security and stability in this region and, above all, to combat radical tendencies and to bravely support Southern Sudan."@en4
"Señor Presidente, en el referéndum más reciente en el Sur de Sudán, el pueblo decidió que las antiguas fronteras arbitrarias debían desaparecer. En julio se fundó oficialmente el Estado 193º del mundo. Hubo 3,8 millones de personas que votaron a favor de un Estado independiente y solo 45 000 votaron a favor de que la situación se quedara como estaba: esto significa que una abrumadora mayoría ha hecho uso del derecho a la autodeterminación, y eso es motivo de una gran alegría. No obstante, la separación por sí sola no creará estabilidad en el país. Sudán sigue siendo una zona problemática, y en el norte está el omnipresente islamismo radical. Además de otras medidas, es importante que se desarrollen estructuras administrativas, porque hay que gestionar y controlar una nueva frontera. Esto exige que haya una política de seguridad eficiente en toda la región —en Somalia, Sudán y el Sur de Sudán—. Apelamos al Alto Representante de la UE, así como a los actores internacionales, para que promuevan la seguridad y la estabilidad en esta región y, sobre todo, luchen contra las tendencias radicales y apoyen valientemente al Sur de Sudán."@es21
"Lugupeetud juhataja! Hiljutisel referendumil Lõuna-Sudaanis otsustasid inimesed, et vanad meelevaldsed koloniaalpiirid peaksid kaduma. Juulis luuakse ametlikult maailma 193. riik. Iseseisva riigi poolt hääletas 3,8 miljonit inimest ja ainult 45 000 hääletas senise korralduse poolt: see esindab enamikku neist, kes kasutavad oma õigust enesemääramisele, ning toimunu pakub suurt rõõmu. Jagunemine üksi ei loo aga riigis stabiilsust. Sudaan on endiselt kriisipiirkond ning põhjaosas valitseb kõikjal radikaalne islamism. Seepärast on oluline, et lisaks muudele meetmetele arendataks välja haldusstruktuurid, sest uut piiri on vaja hallata ja kontrollida. See nõuab tõhusat julgeolekupoliitikat kogu piirkonnas – Somaalias, Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis. ELi kõrge esindaja ja rahvusvahelised toimijad peavad edendama selles piirkonnas turvalisust ja stabiilsust ning eelkõige võitlema radikaalsete suundumuste vastu ja toetama julgesti Lõuna-Sudaani."@et5
"Arvoisa puhemies, viimeisimmässä kansanäänestyksessä Etelä-Sudanissa kansa päätti, että vanhat, mielivaltaiset siirtomaarajat olisi poistettava. Heinäkuussa perustetaan virallisesti maailman 193. valtio. Itsenäisen valtion puolesta äänesti 3,8 miljoonaa ihmistä, ja vain 45 000 äänesti sen puolesta, että asiat pysyisivät ennallaan; tämä merkitsee musertavaa enemmistöä, joka käytti itsemääräämisoikeutta, ja se on suuri ilonaihe. Pelkkä irtautuminen ei kuitenkaan luo maahan vakautta. Sudan on edelleen kriisialue, ja pohjoisessa radikaali islamismi on läsnä kaikkialla. Muiden toimenpiteiden lisäksi on näin ollen tärkeää kehittää hallinnollisia rakenteita, koska uutta rajaa on hallittava ja myös valvottava. Tämä edellyttää tehokasta turvallisuuspolitiikkaa koko alueella – Somaliassa, Sudanissa ja Etelä-Sudanissa. Vetoamme EU:n korkeaan edustajaan, jotta hän yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa edistää turvallisuutta ja vakautta tällä alueella ja ennen kaikkea torjuu radikaaleja suuntauksia ja tukee rohkeasti Etelä-Sudania."@fi7
"Monsieur le Président, lors du récent référendum au Sud-Soudan, la population a décidé que les anciennes frontières coloniales arbitraires devaient tomber. Le 193e État de la planète a officiellement été fondé en juillet. 3,8 millions de citoyens se sont exprimés en faveur d’un État indépendant et seuls 45 000 ont voté pour le maintien des choses en l’état: une majorité écrasante a donc utilisé le droit à l’autodétermination et il y a de quoi éprouver une immense joie. La séparation seule ne permettra pas au pays de devenir stable. Le Soudan demeure un point névralgique et il y a au Nord un islamisme radical omniprésent. Outre les autres mesures, il est par conséquent essentiel de développer des structures administratives, car une nouvelle frontière se doit d’être gérée, mais aussi surveillée. Cela nécessite une politique de sécurité efficace à l’échelle de la région tout entière – en Somalie, au Soudan et au Sud-Soudan. La haute représentante de l’UE est invitée, en collaboration avec les acteurs internationaux, à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région et, surtout, à lutter contre les tendances radicales et à soutenir courageusement le Sud-Soudan."@fr8
"Elnök úr! A Dél-Szudánban tartott legutóbbi népszavazáson az emberek úgy döntöttek, hogy a régi, mesterséges, gyarmati határoknak le kell omlaniuk. Júliusban hivatalosan megalakult a világ 193. állama. 3,8 millió ember szavazott egy független államra, és csak 45 000 ember akarta azt, hogy a dolgok változatlanul maradjanak: ez azt jelenti, hogy elsöprő többség élt önrendelkezési jogával, és ez nagy örömre ad okot. Az elszakadás azonban önmagában nem teremti meg az ország stabilitását. Szudán továbbra is egy kritikus térség, és északon ott van a mindenütt jelenlévő radikális iszlamizmus. Egyéb intézkedések mellett fontos a közigazgatási rendszer kialakítása, mert az új határt kezelni és ellenőrizni kell. Ehhez hatékony biztonságpolitikára van szükség az egész régióban: Szomáliában, Szudánban és Dél-Szudánban. Az EU főképviselőjét a nemzetközi szereplőkkel együtt felszólítjuk, hogy segítse elő a biztonság és a stabilitás kialakulását a térségben, és mindenekelőtt vegye fel a harcot a radikális tendenciákkal, és támogassa bátran Szudánt."@hu11
"Signor Presidente, nell’ultimo referendum nel Sudan meridionale, il popolo ha deciso che i vecchi confini coloniali e arbitrari dovevano cadere. A luglio è stato ufficialmente creato il 193° Stato del mondo. 3,8 milioni di persone hanno votato a favore di uno Stato indipendente, e solo 45 000 si sono espresse a favore dello status quo: questo indica che la stragrande maggioranza si è avvalsa del diritto all’autodeterminazione, ed è motivo di grande gioia. Ciononostante, la separazione non porterà di per sé stabilità al paese. Il Sudan è ancora un punto caldo, e nel nord c’è l’onnipresente radicalismo islamico. Oltre ad altre misure è quindi importante sviluppare strutture amministrative, perché bisogna gestire e controllare un nuovo confine. Ciò prevede una politica di sicurezza efficace nell’intera regione, ovvero in Somalia, in Sudan e nel Sudan meridionale. L’Alto rappresentante dell’Unione europea è chiamato, insieme agli attori internazionali, a promuovere la sicurezza e la stabilità della regione e, soprattutto, a combattere le tendenze radicali e a sostenere con coraggio il Sudan meridionale."@it12
"Gerb. Pirmininke, visai neseniai įvykusiame referendume Pietų Sudane gyventojai nusprendė, kad turi griūti senosios, kolonistų savivale primestos sienos. Liepos mėnesį oficialiai susikūrė 193-ioji valstybė. 3,8 mln. žmonių balsavo už nepriklausomą valstybę, ir tik 45 000 balsavo už tai, kad viskas liktų taip, kaip yra; tai triuškinama turinčiųjų teisę į apsisprendimą dauguma ir tuo galima nuoširdžiai džiaugtis. Vis dėlto vien pasidalijimas šalyje stabilumo nesukurs. Sudanas vis dar yra probleminė vieta, o Šiaurėje visur vyrauja radikalusis islamizmas. Todėl labai svarbu, kad be kitų priemonių, būtų suformuota administracinė struktūra, nes būtina valdyti ir stebėti naująsias sienas. Tam reikalinga veiksminga viso regiono saugumo politika, apimanti Somalį, Sudaną ir Pietų Sudaną. Raginame ES vyriausiąją įgaliotinę kartu su tarptautiniais veikėjais skatinti šiame regione saugumą ir stabilumą, visų pirma kovoti su radikaliosiomis tendencijomis ir tvirtai remti Pietų Sudaną."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Nesen Dienvidsudānā notikušajā referendumā tauta izlēma, ka senās, patvaļīgās koloniālās robežas ir jānojauc. Jūlijā oficiāli tiks pasludināta 193. valsts pasaulē. Par neatkarīgu valsti nobalsoja 3,8 miljoni cilvēku, savukārt tikai 45 000 cilvēku balsoja par pašreizējās situācijas saglabāšanos. Tas liecina par to, ka lielākā daļa iedzīvotāju vēlas izmantot pašnoteikšanās tiesības, un tas ir iemesls lielam priekam. Tomēr atdalīšana vien nepadarīs šo valsti stabilu. Sudāna joprojām ir problēmvieta, un ziemeļos valda radikālais islāms. Tāpēc papildus citiem pasākumiem ir jāizstrādā administratīvas struktūras, jo būs jāpārvalda un jāuzrauga jauna robeža. Lai to paveiktu, ir jāīsteno efektīva drošības politika visā reģionā ― Somālijā, Sudānā un Dienvidsudānā. ES Augstā pārstāve tiek aicināta kopā ar citiem starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem veicināt drošību un stabilitāti reģionā un galvenokārt izskaust radikālās tendences un drosmīgi atbalstīt Dienvidsudānu."@lv13
"Herr Präsident! Beim jüngsten Referendum im Südsudan entschied die Bevölkerung, dass die alten willkürlichen kolonialen Grenzen fallen. Im Juli wird der 193. Staat der Welt offiziell gegründet werden. 3,8 Millionen Wähler stimmten für einen unabhängigen Staat und nur 45 000 für einen Verbleib: Das ist eine überwältigende Mehrheit, die von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht hat, und es ist ein Grund zu großer Freude. Die Abspaltung allein schafft allerdings keine Stabilität im Land. Der Sudan ist nach wie vor ein Krisenherd, und im Norden ist der radikale Islamismus allgegenwärtig. Wichtig sind daher neben vielen anderen Maßnahmen, dass Verwaltungsstrukturen aufgebaut werden, denn eine neue Grenze muss verwaltet und auch kontrolliert werden. Dazu bedarf es einer effizienten Sicherheitspolitik in der gesamten Region, in Somalia, im Sudan und im Südsudan. Die Hohe Vertretung der EU wird gefragt sein, gemeinsam mit den internationalen Akteuren Sicherheit und Stabilität in dieser Region zu fördern und vor allem radikale Tendenzen zu bekämpfen und dem Südsudan tapfer zur Seite zu stehen."@mt15
"Meneer de Voorzitter, bij het laatste referendum in Zuid-Soedan heeft de bevolking besloten dat de oude, willekeurige koloniale grenzen moeten verdwijnen. In juli zal officieel de 193 staat ter wereld worden gesticht. Er hebben 3,8 miljoen mensen voor een onafhankelijke staat gestemd en slechts 45 000 voor handhaving van de status quo. Een overweldigende meerderheid heeft van het stemrecht gebruik gemaakt, en dit geeft reden tot grote vreugde. Door de afscheiding alleen ontstaat er echter nog geen stabiliteit in het land. Soedan is nog steeds een crisishaard en in het noorden is het radicale islamisme alomtegenwoordig. Naast vele andere maatregelen is het daarom van belang dat er bestuursstructuren worden ontwikkeld, want een nieuwe grens moet beheerd en ook gecontroleerd worden. Daartoe hebben we in de hele regio, in Somalië, Soedan en Zuid-Soedan, een efficiënt veiligheidsbeleid nodig. Wij roepen dan ook de hoge vertegenwoordiger van de EU op om samen met de internationale actoren de veiligheid en stabiliteit in deze regio te bevorderen en vooral om radicale tendensen te bestrijden en Zuid-Soedan dapper terzijde te staan."@nl3
"Panie Przewodniczący! W ostatnim referendum w Południowym Sudanie, obywatele zdecydowali, że stare arbitralne granice powinny upaść. W lipcu oficjalnie ustanowiono 193. państwo. 3,8 miliona osób zagłosowało za niepodległym państwem, a zaledwie 45 000 głosowało za utrzymaniem stanu rzeczy: stanowi to ogromną większość wykorzystującą prawo do samostanowienia, a to jest powodem do wielkiej radości. Jednakże sam podział nie spowoduje stabilności kraju. Sudan nadal jest miejscem konfliktu, a na północy panuje wszechobecny radykalny islam. Oprócz innych działań ważne jest więc wypracowanie struktur administracyjnych, gdyż nowe granice trzeba utrzymywać i monitorować. Wymaga to skutecznej polityki bezpieczeństwa w całym regionie – w Somalii, w Sudanie i Południowym Sudanie. Wzywamy wysoką przedstawiciel UE oraz inne podmioty międzynarodowe do promowania bezpieczeństwa i stabilności w tym regionie, a przede wszystkim do zwalczania radykalnych tendencji i odważnego wsparcia Południowego Sudanu."@pl16
"Senhor Presidente, no mais recente referendo no Sudão do Sul, o povo decidiu que as antigas e arbitrárias fronteiras coloniais deveriam cair. Em Julho, foi oficialmente fundado o 193.º Estado mundial. Houve 3,8 milhões de pessoas que votaram a favor de um Estado independente e apenas 45 000 votaram pela manutenção do : este número representa uma esmagadora maioria a exercer o direito à autodeterminação, e é um motivo de grande alegria. No entanto, a separação por si só não criará estabilidade no país. O Sudão continua a ser um local problemático, e no Norte existe o omnipresente islamismo radical. Para além de outras medidas, é por isso importante desenvolver estruturas administrativas, devido à necessidade de gestão e controlo de uma nova fronteira. Esta situação requer uma política de segurança eficiente em toda a região – na Somália, no Sudão e no Sudão do Sul. Juntamente com os intervenientes internacionais, a Alta Representante da UE é chamada a promover a segurança e a estabilidade nesta região e, acima de tudo, a combater as tendências radicais e a apoiar corajosamente o Sudão do Sul."@pt17
"Domnule președinte, în cel mai recent referendum din Sudanul de Sud, populația a decis că vechile frontiere arbitrare, coloniale, ar trebui să cadă. În iulie, a fost înființat în mod oficial statul cu numărul 193 din lume. 3,8 milioane de oameni au votat în favoarea unui stat independent și doar 45 000 au votat ca lucrurile să rămână așa cum erau: această cifră reprezintă o majoritate covârșitoare care folosește dreptul la autodeterminare și este un prilej de mare bucurie. Cu toate acestea, de una singură, separarea nu va crea stabilitate în țară. Sudanul este în continuare un punct fierbinte și în nord domnește omniprezentul islamism radical. Prin urmare, pe lângă alte măsuri, este important să se dezvolte structuri administrative deoarece trebuie gestionată și supravegheată o nouă frontieră. În acest sens, este nevoie de o politică de securitate eficientă de-a lungul întregii regiuni – în Somalia, Sudan și Sudanul de Sud. Înaltul Reprezentant al UE este îndemnată, împreună cu jucătorii internaționali, să promoveze securitatea și stabilitatea în această regiune și, mai presus de toate, să combată tendințele radicale și să sprijine ferm Sudanul de Sud."@ro18
"V nedávnom referende v južnom Sudáne sa ľudia rozhodli, že staré svojvoľné hranice z koloniálnych čias by mali padnúť. V júli oficiálne vznikne 193. štát sveta. Za nezávislý štát hlasovalo 3,8 milióna ľudí a len 45 000 hlasovalo za to, aby sa nič nezmenilo. To znamená, že prevažná väčšina uplatnila právo na sebaurčenie, a to je dôvod na veľkú radosť. Samotné rozdelenie však nevytvorí stabilitu v krajine. Sudán je stále problematickou krajinou a na severe je všadeprítomný radikálny islamizmus. Okrem iných opatrení je preto nevyhnutné, aby sa vytvorili správne štruktúry, pretože nové hranice treba riadiť a monitorovať. To si vyžaduje účinnú bezpečnostnú politiku v celom regióne – v Somálsku, v Sudáne a južnom Sudáne. Vyzývame pani vysokú predstaviteľku EÚ, ako aj medzinárodných aktérov, aby podporovali bezpečnosť a stabilitu v tomto regióne a najmä aby bojovali proti radikálnym tendenciám a statočne podporovali južný Sudán."@sk19
"Gospod predsednik, na zadnjem referendumu v Južnem Sudanu so se ljudje odločili, da bi morale stare samovoljne kolonialne meje pasti. Julija je bila uradno ustanovljena 193. država na svetu. Za neodvisno državo je glasovalo 3,8 milijona ljudi in le 45 tisoč ljudi je glasovalo za to, da stvari ostanejo, kakršne so bile: to predstavlja veliko večino, ki uporablja pravico do samoodločbe, in je razlog za veliko veselje. Vendar pa samo razdelitev ne bo ustvarila stabilnosti v državi. Sudan je še vedno težaven in na severu je splošno prisoten radikalni islamizem. Poleg drugih ukrepov je zato pomembno, da se razvijejo upravne strukture, ker je treba novo mejo vzdrževati in tudi nadzirati. Za to je potrebna učinkovita varnostna politika v celotni regiji – v Somaliji, Sudanu in Južnem Sudanu. Visoka predstavnica EU je pozvana skupaj z mednarodnimi akterji, naj spodbuja varnost in stabilnost v tej regiji in predvsem naj se bori proti skrajnim strujam ter pogumno podpira Južni Sudan."@sl20
"Herr talman! I den senaste folkomröstningen i södra Sudan bestämde folket att de gamla godtyckliga koloniala gränserna skulle avskaffas. I juli bildades officiellt världens 193:e stat. Runt 3,8 miljoner människor röstade för en självständig stat och endast 45 000 människor röstade för att allt skulle förbli som det var. Det utgör en överväldigande majoritet som använde sig av sin rätt till självbestämmande och det är till stor glädje. Men delningen i sig kommer inte att skapa stabilitet i landet. Sudan är fortfarande ett oroligt område och i norr förekommer radikal islamism överallt. Utöver andra åtgärder är det därför viktigt att utveckla administrativa strukturer, för en ny gräns måste förvaltas och också övervakas. Det krävs därför en effektiv säkerhetspolitik i hela regionen – i Somalia, Sudan och södra Sudan. EU:s höga representant uppmanas att tillsammans med internationella aktörer främja säkerhet och stabilitet i regionen och framför allt bekämpa radikala tendenser och tappert stödja södra Sudan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph