Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-219-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.16.3-219-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς δεν συμμερίζομαι τη μεγάλη αισιοδοξία που εκφράστηκε από τους περισσότερους ομιλητές στην αίθουσα αυτή. Κατ' αρχάς, γιατί πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιό λόγο, ειδικά το Νότιο Σουδάν, απέκτησε ‘τόσο εύκολα’ την ανεξαρτησία του τη στιγμή που η Δυτική Σαχάρα έχει ένα καθεστώς - όπως αυτό που γνωρίζουμε - και δεν της αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα. Για εμένα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η απάντηση είναι πολύ απλή. Το Νότιο Σουδάν είχε την τύχη να έχει πετρέλαια. Εμείς ευχόμαστε το πετρέλαιο να μην καταντήσει να είναι κατάρα για το λαό του Νότιου Σουδάν, όπως ήταν για το λαό του Ιράκ ή άλλων λαών. Υπάρχουν ακόμη σοβαρά, άλυτα προβλήματα. Πιστεύουμε, δυστυχώς, ότι θα ενταθεί ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων για την περιοχή αυτή και κάνουμε έκκληση στους εργαζόμενους του Νότιου Σουδάν να μην υποκύψουν στο διαίρει και βασίλευε, αλλά μαζί με τους εργαζόμενους του Βορείου Σουδάν να χαράξουν μια άλλη προοπτική για τη χώρα τους."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, bohužel nesdílím přehnaný optimismus většiny řečníků v této sněmovně. Za prvé proto, že si musíme položit otázku, proč v době, kdy je nám známo, jaký na Západní Sahaře vládne režim, a neuznali jsme její právo na nezávislost, dosáhl konkrétně jižní Súdán nezávislosti „tak snadno“. Já a Řecká komunistická strana na to máme jednoduchou odpověď: jižní Súdán má to štěstí, že má ropu. Doufáme, že tato ropa se pro lid jižního Súdánu nakonec nestane prokletím jako v případě iráckého lidu a dalších národů. Stále přetrvávají závažné nevyřešené problémy. Domníváme se, že boj mezi hlavními silami o tuto oblast se bohužel zintenzivní, a vyzýváme pracující jižního Súdánu, aby nepřistoupili na strategii „rozděl a panuj“ a aby společně s pracujícími severního Súdánu vytvářeli odlišné vyhlídky pro svoji zemi."@cs1
". Hr. formand! Desværre deler jeg ikke den enorme optimisme, der præger de fleste talere her i Parlamentet. Den første årsag hertil er, at vi skal spørge os selv, hvorfor netop Sydsudan fik sin uafhængighed "så let" på et tidspunkt, hvor regimet i Vestsahara er, som vi kender det, og ikke anerkendte landets ret til uafhængighed. Svaret ligger lige for, hvis du spørger mig og Grækenlands kommunistparti. Sydsudan er så heldig at have olie. Vi håber ikke, at denne olie ender med at blive en forbandelse for den sydsudanesiske befolkning, som den blev det for Irak og andre nationer. Der er stadig alvorlige problemer, der ikke er løst. Vi mener desværre, at konkurrencen mellem de største magthavere om dette område vil blive intensiveret, og vi opfordrer arbejderne i Sydsudan til ikke at give efter for del og hersk-strategien, men til derimod at stå sammen med arbejderne i Nordsudan om at udarbejde forskellige fremtidsscenarier for deres land."@da2
". Herr Präsident, leider teile ich nicht den großen Optimismus, den die meisten Redner in diesem Parlament zum Ausdruck gebracht haben. Erstens deswegen, weil wir uns die Frage stellen müssen, wieso, zu einer Zeit, in der das Regime in Westsahara so aussieht, wie wir es kennen, und das Recht dieses Landes nicht auf Unabhängigkeit anerkannt hat, speziell Südsudan seine Unabhängigkeit „so einfach“ erhalten hat. Für mich und die Kommunistische Partei Griechenlands ist die Antwort ganz einfach. Südsudan hatte das Glück, über Erdölvorkommen zu verfügen. Wir hoffen, dass die Erdölvorkommen sich nicht als ein Fluch für die Südsudanesen erweisen werden, wie es bei der irakischen Bevölkerung und anderen Nationen der Fall war. Es gibt immer noch ernsthafte, ungelöste Probleme. Wir sind bedauerlicherweise der Ansicht, dass der Konkurrenzkampf zwischen den Großmächten um dieses Gebiet zunehmen wird, und wir fordern die Arbeiter Südsudans auf, sich der Strategie des teile und herrsche zu widersetzen und sich mit den Arbeitern Nordsudans zusammenzuschließen, um andere Perspektiven für ihr Land zu schaffen."@de9
". Mr President, unfortunately I do not share the huge optimism expressed by most speakers in the House. Firstly, because we must ask ourselves why Southern Sudan in particular acquired its independence ‘so easily’, at a time when the regime in the Western Sahara is as we know it and did not recognise its right to independence. For me and the Greek Communist Party, the answer is very simple. Southern Sudan had the good fortune to have oil. We hope that its oil does not end up being a curse for the people of Southern Sudan, as it was for the people of Iraq and other nations. There are still serious, unresolved problems. We believe, unfortunately, that competition between the major powers for this area will increase and we call on the workers of Southern Sudan not to give in to the strategy of divide and rule and to join with the workers in Northern Sudan in creating different prospects for their country."@en4
". Señor Presidente, lamentablemente no comparto el enorme optimismo expresado por la mayoría de los oradores de la Cámara. En primer lugar, porque debemos preguntarnos por qué el Sur de Sudán en concreto ha conseguido su independencia «tan fácilmente» en un momento en que el régimen en el Sahara Occidental está tal y como está y no ha reconocido su derecho a la independencia. Para mí y para el Partido Comunista griego, la respuesta es muy simple. El Sur de Sudán ha tenido la gran suerte de tener petróleo. Esperemos que el petróleo no termine siendo una maldición para el pueblo del Sur de Sudán, como le ha pasado al pueblo de Iraq y a otros países. Todavía existen problemas graves que no se han resuelto. Nosotros creemos, lamentablemente, que aumentará la rivalidad entre las grandes potencias por dominar esta área y animamos a los trabajadores del Sur de Sudán a que no sucumban ante la estrategia de separación y dominación, y se unan a los trabajadores del Norte de Sudán para crear un porvenir diferente para su país."@es21
". Lugupeetud juhataja! Kahjuks ei jaga ma tohutut optimismi, mida enamik siin täiskogul sõnavõtjatest on väljendanud. Esiteks seepärast, et peame endalt küsima, miks just Lõuna-Sudaan sai iseseisvuse nii lihtsalt ajal, kui režiim Lääne-Saharas on, nagu ta on, ega tunnistanud oma õigust iseseisvusele. Minu ja Kreeka kommunistliku partei jaoks on vastus väga lihtne. Lõuna-Sudaanil on õnn omada naftat. Loodetavasti ei saa naftast lõunasudaanlaste jaoks needust, nagu juhtus iraaklaste ja muude rahvastega. Endiselt on keerulisi lahendamata probleeme. Usume kahjuks, et konkurents selle piirkonna juhtivate jõudude vahel suureneb ja kutsume Lõuna-Sudaani töötajaid üles mitte alistuma jaga-ja-valitse-põhimõttele ja ühinema Põhja-Sudaani töötajatega, et luua oma riigi jaoks teistsuguseid võimalusi."@et5
". Arvoisa presidentti, valitettavasti en jaa valtavaa optimismia, jota suurin osa parlamentin puhujista on ilmaissut. Ensinnäkin meidän on kysyttävä itseltämme, miksi juuri Etelä-Sudan sai itsenäisyytensä niin "helposti", aikana, jona tiedämme, millainen hallinto Länsi-Saharassa on, emmekä kuitenkaan tunnustaneet sen oikeutta itsenäisyyteen. Minulle ja Kreikan kommunistipuolueelle vastaus on hyvin yksinkertainen. Etelä-Sudanilla oli onni omistaa öljyä. Toivomme, ettei Etelä-Sudanin öljy päädy kiroukseksi sen kansalle, kuten kävi Irakin ja muiden kansojen kohdalla. Asiaan liittyy vielä vakavia, ratkaisemattomia ongelmia. Uskomme, valitettavasti, että kilpailu tästä alueesta suurvaltojen välillä lisääntyy, ja kehotamme Etelä-Sudanin työläisiä olemaan antamatta periksi hajota ja hallitse -strategialle ja liittymään Pohjois-Sudanin työläisiin erilaisten tulevaisuudennäkymien luomiseksi maalleen."@fi7
". Monsieur le Président, je ne partage malheureusement pas le très grand optimisme affiché par la plupart des orateurs dans ce Parlement. Tout d’abord, parce que nous devrions nous demander pourquoi le Sud-Soudan en particulier a obtenu son indépendance «aussi facilement», à une époque où le régime du Sahara occidental est tel que nous le connaissons et n’a pas reconnu son droit à l’indépendance. Pour le parti communiste grec et moi-même, la réponse est très simple. Le Sud-Soudan a la chance d’avoir du pétrole. Nous espérons que le pétrole ne finira pas par devenir une malédiction pour les Sud-soudanais, comme il l’a été pour les Irakiens et la population d’autres pays. Des problèmes graves ne sont toujours pas résolus. Nous pensons malheureusement que la rivalité entre les grandes puissances par rapport à cette région va s’intensifier et nous invitons les travailleurs du Sud-Soudan à ne pas céder à la stratégie consistant à diviser pour mieux régner et à s’unir aux travailleurs du Nord-Soudan pour offrir des perspectives d’avenir différentes à leur pays."@fr8
"Elnök úr, én sajnos nem osztom a felszólalók hatalmas optimizmusát. Először is, mert fel kell tennünk a kérdést, hogy Dél-Szudán miért szerezte meg „ilyen könnyen” a függetlenségét, miközben a Nyugat-Szaharában uralkodó rezsim olyan, amilyennek ismerjük, és nem ismerte el a terület jogát a függetlenségre. Számomra és a Görög Kommunista Párt számára nagyon egyszerű a válasz. Dél-Szudán abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendelkezik olajjal. Reméljük, hogy az olaj végül nem válik átokká a dél-szudáni emberek számára, ahogy ez az iraki néppel és más nemzetekkel történt. Továbbra is súlyos megoldatlan problémákkal kell szembenézniük. Mi úgy véljük, hogy a nagyhatalmak között élesedni fog a küzdelem ezért a területért, és felszólítjuk a dél-szudáni munkásokat, hogy ne tévessze meg őket az oszd meg és uralkodj stratégiája, és szövetkezzenek az észak-szudáni munkásokkal, hogy új távlatokat nyissanak az országuk számára."@hu11
". Signor Presidente, purtroppo non condivido il grande ottimismo espresso dalla maggioranza delle persone intervenute in Assemblea. In primo luogo perché dobbiamo chiederci il motivo per cui proprio il Sudan meridionale abbia acquisito l’indipendenza “così facilmente”, in un momento in cui il regime del Sahara occidentale si trova in certe condizioni e non ne ha riconosciuto il diritto all’indipendenza. Per me e il partito comunista greco la risposta è molto semplice: il Sudan meridionale aveva la bella fortuna di disporre del petrolio. Speriamo che il petrolio non finisca per essere una maledizione per il popolo del Sudan meridionale, come lo è stato per il popolo dell’Iraq e di altre nazioni. Gravi problemi rimangono irrisolti. Purtroppo, pensiamo che tra le maggiori potenze aumenterà la concorrenza su questa zona, ed esortiamo i lavoratori del Sudan meridionale a non cedere alla strategia del e a unirsi ai lavoratori del nord per creare prospettive diverse per il paese."@it12
". Gerb. Pirmininke, deja, negaliu išreikšti tokio pat didžiulio optimizmo, kokį išreiškė dauguma kalbėjusių šiame Parlamente. Pirma, kadangi privalome paklausti, kodėl būtent Pietų Sudanas „taip lengvai“ įgijo nepriklausomybę, o štai Vakarų Sacharoje režimas yra toks, kokį žinome, ir jis jos teisės į nepriklausomybę nepripažino. Mano ir Graikijos komunistų partijos atsakymas labai paprastas. Pietų Sudanui pasisekė turėti naftos. Tikimės, kad ilgainiui nafta Pietų Sudano gyventojams netaps prakeiksmu, kaip tai nutiko Irakui ir kitoms tautoms. Vis dar išlieka rimtų, neišspręstų problemų. Deja, manome, kad konkurencija tarp didžiųjų galybių dėl šios teritorijos padidės, todėl raginame Pietų Sudano darbininkus nepasiduoti strategijai „skaldyk ir valdyk“, bet prisijungti prie Šiaurės Sudano darbininkų ir kurti kitokią savo šalies ateitį."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Diemžēl es neesmu tik optimistiski noskaņots kā lielākā daļa runātāju Parlamentā. Vispirms tāpēc, ka mums sev jāpajautā, kāpēc tieši Dienvidsudāna „tik vienkārši” ieguva neatkarību laikā, kad Rietumsahārā valda tāds režīms, kādu mēs to zinām, kurš turklāt neatzina tās tiesības uz neatkarību. Man un Grieķijas Komunistiskajai partijai ir ļoti vienkārša atbilde. Dienvidsudānai ir paveicies, jo tai ir nafta. Mēs ceram, ka šī nafta nekļūs par Dienvidsudānas iedzīvotāju lāstu, kā tas bija Irākas un citu tautu iedzīvotājiem. Joprojām pastāv nopietnas, neatrisinātas problēmas. Diemžēl mēs uzskatām, ka galveno spēku sacensība par šo reģionu palielināsies, un mēs aicinām strādniekus Dienvidsudānā nepadoties sadalīšanas un likumu stratēģijai, bet apvienoties ar strādniekiem Ziemeļsudānā, lai savai valstij radītu atšķirīgas perspektīvas."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς δεν συμμερίζομαι τη μεγάλη αισιοδοξία που εκφράστηκε από τους περισσότερους ομιλητές στην αίθουσα αυτή. Κατ' αρχάς, γιατί πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιό λόγο, ειδικά το Νότιο Σουδάν, απέκτησε ‘τόσο εύκολα’ την ανεξαρτησία του τη στιγμή που η Δυτική Σαχάρα έχει ένα καθεστώς - όπως αυτό που γνωρίζουμε - και δεν της αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα. Για εμένα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η απάντηση είναι πολύ απλή. Το Νότιο Σουδάν είχε την τύχη να έχει πετρέλαια. Εμείς ευχόμαστε το πετρέλαιο να μην καταντήσει να είναι κατάρα για το λαό του Νότιου Σουδάν, όπως ήταν για το λαό του Ιράκ ή άλλων λαών. Υπάρχουν ακόμη σοβαρά, άλυτα προβλήματα. Πιστεύουμε, δυστυχώς, ότι θα ενταθεί ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων για την περιοχή αυτή και κάνουμε έκκληση στους εργαζόμενους του Νότιου Σουδάν να μην υποκύψουν στο διαίρει και βασίλευε, αλλά μαζί με τους εργαζόμενους του Βορείου Σουδάν να χαράξουν μια άλλη προοπτική για τη χώρα τους."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, helaas deel ik niet het grote optimisme dat de meeste sprekers in deze zaal aan de dag hebben gelegd. Ten eerste omdat wij ons moeten afvragen om welke reden juist Zuid-Soedan 'zo gemakkelijk' zelfstandigheid heeft verkregen, op het moment dat de Westelijke Sahara een status heeft – de ons bekende status – maar zijn recht op onafhankelijkheid niet wordt erkend. Voor mij en de Communistische Partij van Griekenland is het antwoord heel eenvoudig: Zuid-Soedan heeft het geluk over aardolie te beschikken. Wij hopen dat de aardolie geen vloek zal worden voor het volk van Zuid-Soedan, zoals dat het geval was voor het volk van Irak en andere volkeren. Er bestaan nog ernstige, onopgeloste problemen. Wij geloven, helaas, dat de rivaliteit tussen de grootmachten om deze regio zal toenemen, en wij roepen de werknemers van Zuid-Soedan op om niet te zwichten voor het verdeel en heers, maar om samen met de werknemers van Noord-Soedan een andere koers voor hun land uit te zetten."@nl3
"Panie Przewodniczący! Niestety nie podzielam ogromnego optymizmu wyrażanego przez większość mówców w tej Izbie. Po pierwsze, ze względu na fakt, że musimy zadać sobie pytanie, dlaczego zwłaszcza Południowy Sudan zdobył swoją niepodległość „tak łatwo” w chwili, gdy reżim Sahary zachodniej jest w wiadomym nam stanie i nie uznał jej prawa do niepodległości. Dla mnie i Greckiej Partii Komunistycznej odpowiedź jest bardzo prosta. Południowy Sudan ma szczęście mieć ropę naftową. Mamy nadzieję, że ta ropa naftowa nie stanie się przekleństwem dla mieszkańców Południowego Sudanu, jak miało to miejsce w przypadku Irakijczyków i innych narodowości. Nadal istnieją poważne, nierozwiązane problemy. Niestety, naszym zdaniem, konkurencja między głównymi potęgami na tym obszarze wzrośnie, wzywamy więc robotników z Południowego Sudanu, by nie ulegali strategii podziału i zdecydowali o przyłączeniu się do robotników w Północnym Sudanie w tworzeniu różnych perspektyw dla swojego kraju."@pl16
". Senhor Presidente, infelizmente não partilho do enorme optimismo expresso pela maioria dos oradores nesta Assembleia. Antes de mais, porque temos de nos perguntar porquê o Sudão do Sul conquistou justamente a sua independência ‘tão facilmente, numa altura em que o regime do Saara Ocidental se encontra da forma que sabemos sem ver reconhecido o seu direito à independência. Para mim, e para o Partido Comunista Grego, a resposta é muito simples. O Sudão do Sul teve a grande sorte de ter petróleo. Esperemos que o seu petróleo não se torne uma maldição para o povo do Sudão do Sul, tal como o foi para o povo do Iraque e de outras nações. Continua a haver problemas graves por resolver. Infelizmente, acreditamos que aumentará a concorrência entre as principais potências sobre esta área e exortamos os trabalhadores do Sudão do Sul a não cederem à estratégia de dividir para reinar e a unirem-se aos trabalhadores do Sudão do Norte para criar perspectivas diferentes para o seu país."@pt17
". Domnule președinte, din păcate nu împărtășesc optimismul uriaș exprimat de majoritatea vorbitorilor din această sală. În primul rând, deoarece trebuie să ne întrebăm de ce tocmai Sudanul de Sud și-a dobândit independența „atât de ușor” într-un moment în care regimul în Sahara Occidentală este așa cum îl știm și nu a recunoscut dreptul său la independență. Pentru mine și pentru Partidul Comunist Grec, răspunsul este foarte simplu. Sudanul de Sud a avut norocul de a avea petrol. Sperăm că petrolul său nu va sfârși prin a fi un blestem pentru populația din Sudanul de Sud, așa cum s-a întâmplat în cazul populației Irakului și al altor națiuni. Mai sunt încă probleme grave, nesoluționate. Credem, din păcate, că competiția dintre marile puteri pentru această zonă se va intensifica și îndemnăm lucrătorii din Sudanul de Sud să nu cedeze strategiei de dezbinare și cucerire și să se alăture lucrătorilor din Sudanul de Nord în vederea creării de oportunități diferite pentru țara lor."@ro18
". Žiaľ, nestotožňujem sa s obrovským optimizmom, ktorý vyjadrila väčšina rečníkov v Parlamente. Po prvé, musíme si položiť otázku, prečo práve južný Sudán dosiahol nezávislosť „tak jednoducho“ v čase režimu v Západnej Sahare, ktorý, ako vieme, neuznal jeho právo na nezávislosť. Pre mňa a Komunistickú stranu Grécka je odpoveď veľmi jednoduchá. Južný Sudán má šťastie, že má zásoby ropy. Dúfame, že ropa sa pre obyvateľstvo južného Sudánu nestane prekliatím, ako to bolo v prípade obyvateľstva Iraku a iných národov. Ešte stále sú tam vážne a nevyriešené problémy. Žiaľ, myslíme si, že hospodárska súťaž medzi veľmocami o túto oblasť sa zvýši, a preto vyzývame robotníkov južného Sudánu, aby sa nepoddali stratégii rozdelenia a vládnutia, ale spojili sa s robotníkmi severného Sudánu s cieľom vytvoriť iné vyhliadky pre svoju krajinu."@sk19
". Gospa predsednica, žal se ne strinjam z velikim optimizmom, ki ga je izrazila večina govornikov v Parlamentu. Najprej zato, ker se moramo vprašati, zakaj je zlasti Južni Sudan „tako zlahka“ dosegel neodvisnost v času, ko je režim v Zahodni Sahari takšen, kot ga poznamo in ni priznal njegove pravice do neodvisnosti. Zame in za Grško komunistično stranko je odgovor zelo preprost. Južni Sudan je imel to srečo, da ima nafto. Upamo, da ta nafta ne bo na koncu prekletstvo za prebivalce Južnega Sudana, kakor je bila za Iračane in za druge narode. Še vedno obstajajo resni nerešeni problemi. Žal verjamemo, da se bo tekmovalnost med glavnimi silami za to območje povečala in pozivamo delavce Južnega Sudana, naj se ne vdajo strategiji „deli in vladaj“ in naj se združijo z delavci severnega Sudana in ustvarijo drugačne obete za njihovo državo."@sl20
". Herr talman! Jag delar tyvärr inte den enorma optimism som de flesta talare i kammaren har uttryckt. För det första, för att vi måste fråga oss själva varför södra Sudan i synnerhet fick sin självständighet ”så enkelt”, i en tid då regimen i Västsahara är som den är och inte erkände rätten till självständighet. För mig och det grekiska kommunistpartiet är svaret mycket enkelt. Södra Sudan har turen att ha olja. Vi hoppas att oljan inte blir till ondo för människorna i södra Sudan, som den blev för människorna i Irak och andra nationer. Det finns fortfarande allvarliga olösta problem. Vi anser tyvärr att konkurrensen mellan de största makterna om området kommer att öka och vi uppmanar arbetarna i södra Sudan att inte ge sig in i en strategi som splittrar och att gå samman med arbetarna i norra Sudan för att arbeta fram olika framtidsperspektiv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph