Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-218-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.16.3-218-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, quiero saludar aquí el final del referéndum de Sudán del Sur. Una sociedad compleja, con diferencias étnicas y religiosas y con serias disputas económicas, ha acabado, gracias a un procedimiento democrático, con un conflicto que costó dos millones de muertos. Quiero, pues, felicitar a los protagonistas del proceso y reconocer el papel de las Naciones Unidas, que han cumplido con su misión pacificadora. Además, deseo que otros conflictos sigan este ejemplo y espero que, aquí, algunos Estados pierdan también el miedo a principios como el derecho a decidir de las personas y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. La ambición, la obstinación, no reconocer las minorías y sus derechos y no aceptar la pluralidad son el origen de muchas tensiones. El diálogo y la política sirven para resolverlas; utilizarlos a tiempo es prevenir conflictos; negar lo que ocurre y tratar de superarlos sin contar la verdad es el camino más seguro para acabar lamentándonos."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych zde vzdát hold závěru referenda v jižním Súdánu. Komplikovaná, nábožensky i etnicky rozrůzněná společnost řešící vážné ekonomické spory dokázala prostřednictvím demokratického procesu ukončit konflikt, který stál dva miliony životů. Chtěla bych proto blahopřát hlavním aktérům procesu a vyjádřit uznání OSN za její úlohu, protože splnila svoji mírovou misi. Navíc bych si přála, aby se další konflikty řídily tímto příkladem, a doufám, že určité státy zde se přestanou bát zásad, jako je právo lidí rozhodovat a uplatňovat právo na sebeurčení. Příčinou mnoha napětí jsou ctižádost, neústupnost, neochota uznat menšiny a jejich práva a neochota uznat pluralitu. Tato napětí se řeší dialogem a politikou. Včasné rozhovory a politická opatření zabraňují konfliktům, ale popírat skutečný stav věcí a snažit se konflikty řešit, aniž bychom přiznali pravdu, je nejjistější cestou ke smutnému konci."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne fejre resultatet af Sydsudans folkeafstemning. Takket være en demokratisk proces, et kompliceret samfund med etniske og religiøse forskelle og med økonomiske tvister er der blevet sat en stopper for en konflikt, der har kostet 2 mio. mennesker livet. Jeg ønsker derfor at lykønske de væsentligste medspillere i processen og udtrykke anerkendelse over for FN's rolle, idet FN opfyldte sin fredsbevarende mission. Jeg ønsker endvidere, at dette eksempel brugs som forbillede i andre konflikter, og jeg håber, at visse stater her vil få aflivet deres frygt for principper som f.eks. befolkningens ret til at vælge og udøvelsen af retten til selvbestemmelse. Ambitioner, stædighed, manglende anerkendelse af mindretal og deres rettigheder og en manglende accept af mangfoldighed er årsag til mange spændinger. Dialog og politik er de redskaber, der skal bruges til at løse op for disse spændinger. En rettidig dialog og anvendelse af politiske redskaber forebygger konflikter, men benægtelse af det, der sker, og forsøg på at afhjælpe disse konflikter uden at sige sandheden er den sikre vej til at ende med beklagelser."@da2
"Herr Präsident, ich möchte hier den Abschluss des Referendums Südsudans begrüßen. Dank eines demokratischen Prozesses hat eine komplexe Gesellschaft, in der ethnische und religiöse Unterschiede und ernsthafte wirtschaftliche Konflikte bestehen, einen Konflikt beendet, der zwei Millionen Menschenleben gekostet hat. Daher möchte ich den wichtigsten Akteuren des Prozesses gratulieren und der Rolle der Vereinten Nationen, die ihre Friedensmission erfüllt hat, meine Anerkennung zollen. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass andere Konflikte diesem Beispiel folgen, und ich hoffe, dass gewisse Staaten ihre Furcht vor Grundsätzen wie der Wahlfreiheit der Menschen und der Wahrnehmung des Rechts auf Selbstbestimmung verlieren. Ehrgeiz, Sturheit, die mangelnde Anerkennung von Minderheiten und ihren Rechten und die mangelnde Anerkennung der Vielfalt sind die Ursachen vieler Spannungen. Dialog und Politik dienen dazu, diese Spannungen abzubauen. Der rechtzeitige Rückgriff auf den Dialog und die Politik verhindert Konflikte, aber wenn man verleugnet, was wirklich vorgeht und versucht, Konflikte zu überwinden, ohne die Wahrheit zu sagen, führt dies auf sicherem Wege zu einem Ende, das man bedauert."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω από το βήμα αυτό να αποδώσω εύσημα για την ολοκλήρωση του δημοψηφίσματος στο Νότιο Σουδάν. Χάρη σε μια δημοκρατική διαδικασία, μια σύνθετη κοινωνία, με εθνοτικές και θρησκευτικές διαφορές, και με σοβαρές οικονομικές αντιπαραθέσεις, έθεσε τέλος σε μια σύγκρουση που κόστισε δύο εκατομμύρια ζωές. Θέλω, λοιπόν, να συγχαρώ τους βασικούς συντελεστές της διαδικασίας και να αναγνωρίσω τον ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος εκπλήρωσε την ειρηνευτική του αποστολή. Επιπλέον, θέλω να εκφράσω την ευχή να ακολουθηθεί το ίδιο παράδειγμα και σε άλλες συγκρούσεις, ευελπιστώ δε ότι ορισμένα κράτη στην περιοχή μας θα εγκαταλείψουν τους φόβους τους έναντι αρχών όπως το δικαίωμα των λαών στην επιλογή και η άσκηση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση. Η φιλοδοξία, η αδιαλλαξία, η μη αναγνώριση των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους και η μη αποδοχή της πολυμορφίας αποτελούν αιτία πολλών εντάσεων. Ο διάλογος και οι πολιτικές διαδικασίες οδηγούν στην επίλυση αυτών των εντάσεων. Η έγκαιρη προσφυγή στον διάλογο και σε πολιτικές διαδικασίες προλαμβάνει τις συγκρούσεις, αλλά όταν αρνούμαστε να δεχτούμε την πραγματικότητα και επιχειρούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις συγκρούσεις χωρίς να λέμε την αλήθεια, βρισκόμαστε σε δρόμο που είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει αργότερα σε μεταμέλεια."@el10
"Mr President, I should like to pay tribute here to the end of Southern Sudan’s referendum. Thanks to a democratic process, a complex society, with ethnic and religious differences, and with serious economic disputes, has brought an end to a conflict that cost two million lives. I should therefore like to congratulate the principle players in the process and give recognition to the role of the United Nations, which fulfilled its peacekeeping mission. Moreover, I should like other conflicts to follow this example and I hope that certain states here will lose their fear of principles like people’s right to choice and the exercise of the right to self-determination. Ambition, obstinacy, failure to recognise minorities and their rights, and failure to accept plurality are the cause of many tensions. Dialogue and politics serve to resolve these tensions. Timely recourse to dialogue and politics prevents conflicts, but by denying what is going on and attempting to overcome these conflicts without telling the truth we are on the surest path to ending up with regrets."@en4
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin avaldada heameelt Lõuna-Sudaani referendumi lõppemise pärast. Tänu demokraatlikule protsessile on keeruline ühiskond, mida iseloomustavad etnilised ja religioossed erinevused ning keerulised majanduslikud vaidlused, teinud lõpu kaks miljonit inimelu maksnud konfliktile. Seepärast tahaksin kiita protsessi peaosalisi ja tunnustada rahuvalvemissiooni täitnud ÜRO rolli. Lisaks sooviksin, et muude konfliktide juures järgitaks sama eeskuju, ning loodan, et mõned riigid siin kaotavad oma hirmu selliste põhimõtete ees nagu inimeste õigus valikule ja enesemääramisõiguse kasutamine. Auahnus, kangekaelsus, suutmatus tunnistada vähemusi ja nende õigusi ning suutmatus aktsepteerida paljusust on paljude pingete allikas. Dialoog ja poliitika aitavad need pinged lahendada. Õigeaegne pöördumine dialoogi ja poliitika poole hoiab konfliktid ära. Toimuva eitamine ja püüd ületada konfliktid ilma tõtt rääkimata on kindlaim tee kahetsust kaasa toova lõpuni."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan osoittaa kunnioitustani Etelä-Sudanin kansanäänestyksen lopputulokselle. Kiitos demokraattisen prosessin monimutkainen yhteiskunta, joka kärsii etnisistä ja uskonnollisista erimielisyyksistä ja vakavista taloudellisista kiistoista, on tehnyt lopun konfliktista, joka on vienyt kahden miljoonan ihmisen hengen. Haluan siksi onnitella prosessin tärkeimpiä toimijoita ja antaa tunnustusta Yhdistyneiden kansakuntien roolille; se suoritti rauhanturvaamistehtävänsä. Lisäksi toivoisin muissa konflikteissa seurattavan tätä esimerkkiä, ja toivon tiettyjen valtioiden luopuvan pelostaan sellaisia periaatteita kohtaan kuin ihmisten oikeus valita ja itsemääräämisoikeuden käyttäminen. Kunnianhimo, itsepäisyys, piittaamattomuus vähemmistöjen ja niiden oikeuksien tunnustamisesta sekä moninaisuuden torjuminen ovat syynä moniin jännitteisiin. Vuoropuhelu ja politiikka auttavat näiden jännitteiden purkamisessa. Vuoropuheluun ja politiikkaan turvautuminen ajoissa ehkäisee konflikteja, mutta tapahtumien kiistäminen ja yritys selvitä näistä konflikteista kertomatta totuutta vie meidät suorinta tietä tilanteeseen, jossa joudumme katumaan."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais saluer ici la fin du référendum du Sud-Soudan. Une société complexe, caractérisée par des différences ethniques et religieuses et des conflits économiques graves, est parvenue, au moyen d’un processus démocratique, à mettre un terme à un conflit qui a coûté la vie à deux millions de personnes. Je voudrais dès lors féliciter les protagonistes de ce processus et saluer le rôle des Nations unies, qui a rempli sa mission de maintien de la paix. Je voudrais que d’autres conflits suivent cet exemple et j’espère que certains États ici oublieront leurs craintes de principes tels que le droit des citoyens à choisir et l’exercice du droit à l’autodétermination. L’ambition, l’obstination, la non-reconnaissance des minorités et de leurs droits et le rejet de la pluralité sont à l’origine de nombreuses tensions, que le dialogue et la politique contribuent à apaiser. Le recours opportun au dialogue et à la politique permet d’éviter des conflits. Par contre, nier ce qui se passe et tenter de résoudre ces conflits en cachant la vérité conduit tout droit à des regrets."@fr8
"Elnök úr! Szeretném itt kifejezni elismerésemet a dél-szudáni népszavazás lezárásáért. A demokratikus folyamatnak köszönhetően egy összetett társadalom – amelyet etnikai és vallási különbségek és súlyos gazdasági viták osztanak meg – véget vetett a kétmillió ember életét követelő konfliktusnak. Ezért gratulálnék a folyamatban résztvevő főszereplőknek, és szeretném elismerni az Egyesült Nemzetek szerepét, amely teljesítette békefenntartó misszióját. Továbbá azt kívánom, hogy más konfliktusok is hasonlóképpen végződjenek, és remélem, hogy bizonyos államokban itt megszűnik a félelem az olyan elvektől, mint az emberek választási szabadsága és az önrendelkezési jog gyakorlása. Nagyravágyás, hajlíthatatlanság, a kisebbségek és azok jogainak el nem ismerése, valamint a pluralizmus el nem ismerése – ezek az okai sok feszültségnek. A párbeszéd és a politika pedig arra szolgálnak, hogy feloldják ezeket a feszültségeket. Ha idejében a párbeszédhez és a politikához fordulunk, megelőzhetjük a konfliktusokat, de ha letagadjuk a valóságot, és úgy próbálunk meg túllépni a konfliktusokon, hogy elleplezzük az igazságot, akkor a legbiztosabb úton haladunk a kudarc felé."@hu11
"Signor Presidente, vorrei rendere omaggio alla fine del referendum del Sudan meridionale. Grazie a un processo democratico una società complessa, caratterizzata da differenze etniche e religiose e con gravi dissidi economici, ha messo fine a un conflitto costato due milioni di vite. Desidero quindi congratularmi con i protagonisti del processo e riconoscere il ruolo delle Nazioni Unite, che hanno portato a termine la missione di pace. Inoltre, vorrei che altri conflitti seguissero questo esempio e spero che alcuni Stati abbandonino i timori su principi come il diritto di scelta delle persone e l’esercizio del diritto all’autodeterminazione. L’ambizione, l’ostinazione, la mancata riconoscenza delle minoranze e dei loro diritti e la mancata accettazione della pluralità sono all’origine di molte tensioni. Il dialogo e la politica servono a risolverle: utilizzandoli a tempo debito si possono prevenire conflitti, ma negando ciò che succede e tentando di superare i conflitti senza dire la verità siamo destinati ad avere rimpianti."@it12
"Gerb. Pirmininke, norėčiau tinkamai įvertinti Pietų Sudano referendumo baigtį. Vykstant demokratiniam procesui, sudėtinga visuomenė su etniniais ir religiniais skirtumais ir rimtais ekonominiais ginčais, užbaigė konfliktą, kuris kainavo du milijonus gyvybių. Todėl norėčiau pasveikinti pagrindinius proceso dalyvius ir pripažinti taikos palaikymo misiją rėmusių Jungtinių Tautų vaidmenį. Be to, norėčiau, kad kiti konfliktai būtų užbaigti sekant šiuo pavyzdžiu ir tikiuosi, kad tam tikros valstybės nustos bijoti tokių principų kaip žmonių pasirinkimo teisės ir apsisprendimo teisės. Puikybė, užsispyrimas, nesugebėjimas pripažinti mažumų, jų teisių ir įvairovės sukuria daugybę įtampų. Dialogas ir politika padeda šias įtampas sumažinti. Laiku pradėjus dialogą ir imantis politikos priemonių konfliktų galima išvengti, tačiau neigiant tai, kas vyksta, ir stengiantis įveikti šiuos konfliktus nesakant tiesos, vieną dieną tenka to gailėtis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vēlos pagodināt Dienvidsudānas referenduma noslēgumu. Pateicoties demokrātiskam procesam, sarežģīta sabiedrība ar etniskām un reliģiskām atšķirībām, kā arī nopietnām ekonomiska rakstura nesaskaņām ir pārtraukusi konfliktu, kas ir prasījis dzīvību diviem miljoniem cilvēku. Tāpēc vēlos sveikt galvenos šā procesa dalībniekus un izteikt atzinību arī Apvienoto Nāciju Organizācijai, kas pildīja tās miera uzturēšanas misiju. Turklāt es vēlētos, lai līdzīgā veidā tiktu atrisināti arī citi konflikti, un es ceru, ka atsevišķas valstis šeit atbrīvosies no savām bailēm attiecībā uz tādiem principiem kā tautas izvēles tiesības un pašnoteikšanās tiesību izmantošana. Godkāre, stūrgalvība, nespēja atzīt minoritātes un to tiesības, kā arī nespēja pieņemt majoritāti ir iemesls daudziem saspīlējumiem. Tos var nogludināt, uzturot dialogu un īstenojot politiku. Laikus īstenota pievēršanās dialogam un politikai novērš konfliktus, savukārt notiekošā noliegšana un cenšanās atrisināt konfliktus ar patiesības slēpšanu ir drošākais ceļš uz nožēlu."@lv13
"Señor Presidente, quiero saludar aquí el final del referéndum de Sudán del Sur. Una sociedad compleja, con diferencias étnicas y religiosas y con serias disputas económicas, ha acabado, gracias a un procedimiento democrático, con un conflicto que costó dos millones de muertos. Quiero, pues, felicitar a los protagonistas del proceso y reconocer el papel de las Naciones Unidas, que han cumplido con su misión pacificadora. Además, deseo que otros conflictos sigan este ejemplo y espero que, aquí, algunos Estados pierdan también el miedo a principios como el derecho a decidir de las personas y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. La ambición, la obstinación, no reconocer las minorías y sus derechos y no aceptar la pluralidad son el origen de muchas tensiones. El diálogo y la política sirven para resolverlas; utilizarlos a tiempo es prevenir conflictos; negar lo que ocurre y tratar de superarlos sin contar la verdad es el camino más seguro para acabar lamentándonos."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil hier mijn waardering uitspreken voor het sluitstuk van het referendum in Zuid-Soedan. Dankzij een democratisch proces heeft een gecompliceerde samenleving met etnische en godsdienstige verschillen en met ernstige economische geschillen een einde weten te maken aan een conflict dat twee miljoen mensen het leven heeft gekost. Ik wil de belangrijkste partijen bij dit proces dan ook gelukwensen, en de rol van de VN erkennen die hun vredesmissie volbracht hebben. Verder spreek ik de wens uit dat dit voorbeeld in andere conflicten zal worden nagevolgd, en ik hoop dat sommige staten hier hun angst zullen verliezen voor principes zoals het recht van mensen om te kiezen en het recht op zelfbeschikking uit te oefenen. Eerzucht, koppigheid, het niet erkennen van minderheden en hun rechten en het niet accepteren van pluraliteit kunnen leiden tot allerlei spanningen. De dialoog en de politiek zijn er om die spanningen op te lossen, en door hiervan tijdig gebruik te maken, kunnen conflicten voorkomen worden. Als daarentegen ontkend wordt wat er gebeurt en als gepoogd wordt die conflicten te overwinnen zonder de waarheid te vertellen, dan is dat de kortste weg naar wat we uiteindelijk zullen betreuren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Chciałabym wyrazić swoje uznanie dla zakończenia referendum w sprawie Południowego Sudanu. Dzięki procesowi demokratycznemu, złożone społeczeństwo, zróżnicowanie etnicznie i religijnie, a także toczące poważne spory gospodarcze, położyło kres konfliktowi, który pochłonął życie dwóch milionów osób. Dlatego też pragnę pogratulować głównym uczestnikom procesu i uhonorować rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych, która spełniła swoją misję pokojową. Ponadto, życzyłabym sobie, żeby w przypadku innych konfliktów korzystać z tego przykładu, a mam nadzieję, że niektóre obecne państwa porzucą swoje obawy przed zasadami takimi, jak prawo ludzi do wyboru oraz wykonywanie prawa do samostanowienia. Ambicja, upór, nieuznawanie mniejszości i ich praw oraz nieakceptacja pluralizmu stanowią przyczyny wielu napięć. Dialog i polityka służą zmniejszaniu tych napięć. Właściwy moment wykorzystania dialogu i polityki zapobiega konfliktom, jednak zaprzeczanie sytuacji i próba rozstrzygnięcia tych konfliktów bez mówienia prawdy stanowią prostą drogę do niefortunnego końca."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de prestar aqui o meu tributo ao fim do referendo do Sudão do Sul. Graças ao processo democrático, uma sociedade complexa, com diferenças étnicas e religiosas, e com conflitos económicos graves, pôs termo a confrontos que custaram a vida a dois milhões de pessoas. Assim, gostaria de congratular-me com os principais intervenientes no processo e expressar o meu reconhecimento ao papel das Nações Unidas, que completaram a sua missão de manutenção da paz. Além disso, gostaria que outros conflitos seguissem este exemplo e espero que alguns Estados percam o seu medo relativamente a princípios como o direito de os povos escolherem e exercerem o seu direito à autodeterminação. Ambição, obstinação, incapacidade de reconhecer as minorias e os seus direitos, a par da incapacidade de aceitar a pluralidade: aqui reside a causa de muitas tensões. O diálogo e a política servem para resolver estas tensões. O recurso atempado ao diálogo e à política previne os conflitos, mas ao negar o que está a acontecer e ao procurar ultrapassar estes conflitos sem dizer a verdade estamos no caminho mais certo para acabar com remorsos."@pt17
"Domnule președinte, aș dori să salut aici încheierea referendumului din Sudanul de Sud. Datorită unui proces democratic, o societate complexă cu diferențe etnice și religioase și cu litigii economice grave a pus capăt unui conflict care a costat două milioane de vieți. Prin urmare, aș dori să felicit principalii jucători din cadrul acestui proces și să recunosc rolul Organizației Națiunilor Unite, care și-a îndeplinit misiunea de menținere a păcii. În plus, aș dori ca alte conflicte să urmeze acest exemplu și sper că unele state își vor învinge teama de principii precum dreptul oamenilor la alegere și exercitarea dreptului la autodeterminare. Ambiția, încăpățânarea, nerecunoașterea minorităților și a drepturilor lor, refuzul de a accepta pluralitatea provoacă multe tensiuni. Dialogul și politica contribuie la soluționarea acestor tensiuni. Apelarea la timp la dialog și politică previne conflictele, însă negând ceea ce se întâmplă și încercând să depășim aceste conflicte fără să spunem adevărul vom sfârși cu siguranță prin a regreta."@ro18
"Chcela by som tu vzdať hold ukončeniu referenda v južnom Sudáne. Vďaka demokratickému procesu sa komplexnej spoločnosti s etnickými a náboženskými rozdielmi a závažnými hospodárskymi spormi podarilo ukončiť konflikt, ktorý si vyžiadal dva milióny životov. Preto by som chcela zablahoželať hlavným aktérom procesu a uznať úlohu Organizácie Spojených národov, ktorá splnila svoju mierovú misiu. Okrem toho by som chcela, aby aj iné konflikty nasledovali tento príklad, a dúfam, že niektoré tu prítomné štáty sa už nebudú obávať zásad, akými sú právo ľudí na voľbu a uplatňovanie práva na sebaurčenie. Ambície, neústupnosť, neschopnosť uznávať menšiny a ich práva a neschopnosť akceptovať pluralitu v mnohých prípadoch spôsobujú napätie. Dialóg a politické opatrenia slúžia na riešenie tohto napätia. Včasné využívanie dialógu a politických opatrení zabraňuje konfliktom, ale ak budeme popierať to, čo sa deje, a pokúšať sa o predchádzanie konfliktov bez toho, aby sme hovorili pravdu, určite to nakoniec budeme ľutovať."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi izrazila spoštovanje izidu referenduma v Južnem Sudanu. Zaradi demokratičnega procesa je zapletena družba z etničnimi in verskimi razlikami in z resnimi gospodarskimi spori končala spor, zaradi katerega je bilo izgubljenih dva milijona življenj. Zato bi rada čestitala glavnim akterjem v tem postopku in dala priznanje vlogi Združenih narodov, ki so izpolnili svojo misijo vzdrževanja miru. Dalje, želela bi, da se pri drugih sporih ravna po tem zgledu, in upam, da bodo tu nekatere države izgubile svoj strah pred načeli, kot sta človekova pravica do izbire in uveljavljanje pravice do samoodločbe. Ambicioznost, svojeglavost in neuspeh pri priznavanju manjšin in njihovih pravic ter neuspeh pri sprejemanju pluralnosti so vzroki za mnoge napetosti. Dialog in politika služita za reševanje teh napetosti. Pravočasno zatekanje k dialogu in politiki preprečuje spore, a z zanikanjem tega, kaj se dogaja, in s poskušanjem premagovanja teh sporov, ne da bi povedali resnico, smo na gotovi poti, da bomo na koncu polni obžalovanja."@sl20
"Herr talman! Jag vill välkomna utgången av folkomröstningen i södra Sudan. Genom en demokratisk process har ett komplicerat samhälle med etniska och religiösa skillnader samt allvarliga ekonomiska tvister kunnat lösa en konflikt som har kostat två miljoner människor livet. Jag vill därför gratulera de viktigaste parterna i processen och ge erkännande till FN, som fullföljde sitt fredsbevarande uppdrag. Jag önskar också att man i andra konflikter tar efter exemplet och jag hoppas att några stater här kommer att sluta oroa sig för principer som exempelvis människors rätt att välja och rätten att utöva självbestämmande. Ambition, envishet, underlåtenhet att erkänna minoriteter och deras rättigheter samt underlåtenhet att godkänna pluralitet förorsakar många spänningar. Dialog och politik är till för att lösa spänningarna. Dialog och politik i rätt tid förebygger konflikter, men om vi förnekar det som pågår och försöker lösa konflikterna utan att tala sanning, kan vi vara säkra på att vi kommer att ångra oss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph