Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-216-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.16.3-216-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pred referendom sme mali veľké obavy zo sprievodných nepokojov a som rada, že referendum dopadlo pokojne a bolo platné. Je však nutné zabezpečiť, ako povedala lady Ashton, korektné dodatočné referendum v Abyei, ale i v oblasti, kde sa nachádza ropa. Pozorovateľská misia Európskeho parlamentu bude nutná aj pri tomto doplňujúcom hlasovaní. Aj po vyhlásení nezávislosti Južný Sudán zostane jednou z najchudobnejších krajín sveta. V oblasti pracujú aj viaceré slovenské MVO a bude dôležité, či budú mať podmienky pre svoju prácu. Zdôrazňujem aj úlohu lokálnej cirkvi a cirkevných organizácií, ktoré by mali nájsť miesto v našej podpore. Založili a spravujú viaceré školy a zdravotnícke zariadenia a sú v oblasti veľmi rešpektované. Ešte jednu vec, po rozdelení Sudánu by sme nemali zabudnúť na menšinu Juhosudáncov, ktorí ušli na sever pred prenasledovaním a žijú tam už veľa rokov. Ak Severný Sudán neuzná dvojité občianstvo, ako to sľubuje prezident al-Bašír, bude platiť šaría, a mohli by sa stať druhoradými občanmi."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, před referendem jsme měli velké obavy z průvodních nepokojů a jsem ráda, že referendum proběhlo pokojně a bylo platné. Je však nutné zajistit, jak řekla baronka Ashtonová, aby se konalo dodatečné řádné referendum v Abyei, ale také v oblasti, v níž se nachází ropa. Pozorovatelská mise Evropského parlamentu bude zapotřebí i při tomto dodatečném hlasování. I po vyhlášení nezávislosti zůstane jižní Súdán jednou z nejchudších zemí na světě. V oblasti působí mnohé slovenské nevládní organizace a je důležité, aby měly potřebné podmínky pro svou práci. Chtěla bych zdůraznit také roli místní církve a církevních organizací, které si také zaslouží naši podporu. Založily a provozují mnoho škol a zdravotnických zařízení a těší se v této oblasti značnému respektu. Na závěr bych chtěla říci, že po rozdělení Súdánu nesmíme zapomenout na jihosúdánskou menšinu, která před pronásledováním uprchla na sever a žije tam již mnoho let. Neuzná-li severní Súdán dvojí občanství, jež slíbil prezident al-Bašír, bude platit šaría a mohli by se stát občany druhé kategorie."@cs1
"Hr. formand! Inden folkeafstemningen var vi meget bekymrede over den uro, der ledsagede den, og jeg glæder mig over, at folkeafstemningen blev afviklet fredeligt, og at den var gyldig. Som nævnt af Baroness Ashton, er det imidlertid nødvendigt at sikre, at der bliver afholdt en behørig, supplerende folkeafstemning i Abyei samt i den region, hvor olien findes. Parlamentets observatørmission vil også være nødvendig ved denne supplerende afstemning. Selv når Sydsudan bliver erklæret uafhængigt, vil landet være et af verdens fattigste lande. Mange slovakiske ngo'er arbejder i området, og det er vigtigt for dem at have de rette arbejdsbetingelser. Jeg ønsker også at fremhæve den rolle, som den lokale kirke og de kirkelige organisationer spiller, da de også fortjener at blive bakket op af EU. De har åbnet og driver mange skoler og lægefaciliteter, og de er yderst respekterede i regionen. Afslutningsvis vil jeg sige, at vi efter Sudans splittelse ikke må glemme det mindretal af sydsudanesere, der flygtede mod nord på grund af forfølgelse, og som har boet der i mange år. Hvis det nordlige Sudan ikke anerkender dobbelt statsborgerskab, som præsident al-Bashir har lovet, finder sharialovgivningen anvendelse, og de kan risikere at blive andenrangsborgere."@da2
"Herr Präsident, vor dem Referendum waren wir sehr besorgt über damit einhergehende Unruhen, und ich bin sehr froh, dass das Referendum friedlich vonstatten gegangen ist, und dass es gültig war. Es muss jedoch sichergestellt werden, wie Frau Ashton gesagt hat, dass ein richtiges zusätzliches Referendum in Abyei sowie in der Region durchgeführt wird, in denen es Erdölvorkommen gibt. Es wird auch eine Beobachtungsmission des Europäischen Parlaments bei dieser zusätzlichen Abstimmung notwendig sein. Sogar nachdem Südsudan seine Unabhängigkeit erklärt, wird es eines der ärmsten Länder der Welt bleiben. Viele slowakische NRO arbeiten in der Region, und es ist wichtig, dass die richtigen Bedingungen vorherrschen, damit sie ihre Arbeit leisten können. Ich möchte auch die Rolle der Kirche vor Ort und der Kirchenorganisationen hervorheben, da diese auch unsere Unterstützung verdienen. Sie haben viele Schulen und medizinische Einrichtungen aufgebaut und leiten diese, und sie genießen in der Region ein sehr hohes Ansehen. Abschließend möchte ich sagen, dass wir nach der Aufspaltung Sudans nicht die Minderheit von Südsudanesen vergessen dürfen, die in den Norden geflohen sind, weil sie verfolgt wurden, und dort seit vielen Jahren leben. Wenn Nordsudan die doppelte Staatsangehörigkeit anerkennt, wie Präsident al-Bashir versprochen hat, wird für sie die Scharia gelten und sie könnten zu Bürgerinnen und Bürgern zweiter Klasse werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πριν από το δημοψήφισμα μας ανησυχούσε πολύ το ενδεχόμενο ταραχών και χαίρομαι για το γεγονός ότι η διεξαγωγή του ήταν ειρηνική και το αποτέλεσμά του έγκυρο. Εντούτοις, είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε, όπως επεσήμανε η βαρόνη Ashton, την ορθή διενέργεια συμπληρωματικού δημοψηφίσματος στην περιοχή Abyei, καθώς και στην περιοχή όπου βρίσκεται το πετρέλαιο. Σε αυτή τη συμπληρωματική ψηφοφορία θα είναι επίσης αναγκαία η αποστολή παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμη και μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας του, το Νότιο Σουδάν δεν θα πάψει να είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολλές σλοβακικές ΜΚΟ και είναι σημαντικό να επικρατούν κατάλληλες συνθήκες για την υλοποίηση του έργου τους. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω τον ρόλο της τοπικής εκκλησίας και των εκκλησιαστικών οργανώσεων, οι οποίες αξίζουν επίσης τη στήριξή μας. Έχουν ιδρύσει και διευθύνουν πολλά σχολεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και χαίρουν μεγάλου σεβασμού στην περιοχή. Θέλω να ολοκληρώσω αυτήν την παρέμβαση επισημαίνοντας ότι, μετά τη διχοτόμηση του Σουδάν, δεν πρέπει να λησμονήσουμε τη μειονότητα των κατοίκων του Νοτίου Σουδάν που προσέφυγαν στον Βορρά μετά τις διώξεις τις οποίες υπέστησαν και ζουν εκεί για πολλά χρόνια. Αν το Βόρειο Σουδάν δεν αναγνωρίσει το καθεστώς διπλής ιθαγένειας, όπως έχει υποσχεθεί ο Πρόεδρος al-Bashir, θα ισχύει ο νόμος της Σαρία, οπότε κινδυνεύουν να μετατραπούν σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας."@el10
"Mr President, prior to the referendum we were very concerned about the accompanying unrest, and I am pleased that the referendum went off peacefully and that it was valid. However, it is necessary to ensure, as Baroness Ashton said, that there is a proper additional referendum in Abyei, as well as in the region where oil is located. The observer mission of the European Parliament will also be needed at this additional vote. Even after the independence of Southern Sudan is declared, it will remain one of the poorest countries in the world. There are many Slovak NGOs working in the region, and it is important for them to have the right conditions for their work. I would also like to emphasise the role of the local church and church organisations, as they too deserve our support. They have set up and are running many schools and medical facilities, and they are highly respected in the region. I would like to end by saying that, following the break-up of Sudan, we must not forget the minority of South Sudanese who fled to the North in the face of persecution, and have been living there for many years. If North Sudan fails to recognise dual nationality, as President al-Bashir has promised, Sharia law will apply, and they may become second class citizens."@en4
"Señor Presidente, antes del referéndum nos preocupaba mucho el malestar que el mismo conllevaba, y me alegro de que el referéndum se haya desarrollado de forma pacífica y que haya sido válido. Sin embargo, hay que garantizar, como ha dicho la baronesa Ashton, que se produzca un referéndum adicional en Abyei, así como en la región en la que se encuentra el petróleo. La misión de observación del Parlamento Europeo también será necesaria en esta votación adicional. Incluso después de que se declare la independencia del Sur de Sudán, seguirá siendo uno de los países más pobres del mundo. Hay muchas ONG eslovacas trabajando en la región y para ellas es importante que existan las condiciones adecuadas para poder realizar su trabajo. También quisiera destacar el papel de la iglesia local y de las organizaciones religiosas, ya que también merecen nuestro apoyo. Han creado y gestionan muchas escuelas y centros médicos, y se les respeta mucho en la región. Quisiera terminar diciendo que, tras la separación de Sudán, no debemos olvidar a la minoría de ciudadanos del Sur de Sudán que huyó al norte en vista de la persecución y que ha estado viviendo allí durante muchos años. Si el Norte de Sudán no reconoce la doble nacionalidad, como ha prometido el Presidente al-Bashir, se aplicará la ley islámica y puede que se conviertan en ciudadanos de segunda categoría."@es21
"Lugupeetud juhataja! Enne referendumit olime väga mures sellega kaasnevate rahutuste pärast ning mul on hea meel, et referendum möödus rahumeelselt ning oli seaduslik. Nagu Catherine Ashton ütles, on vaja asjakohast lisareferendumit Abyeis ning piirkonnas, kus asub nafta. Ka selle lisahääletuse juurde on vaja saata Euroopa Parlamendi vaatlusmissioon. Isegi pärast Lõuna-Sudaani iseseisvumise väljakuulutamist jääb see endiselt üheks maailma vaeseimaks riigiks. Selles piirkonnas töötavad paljud Slovakkia vabaühendused ning nende jaoks on tähtis õigete töötingimuste olemasolu. Tahaksin rõhutada ka kohaliku kiriku ja kirikuorganisatsioonide rolli, sest ka nemad väärivad meie toetust. Nad on asutanud ja haldavad mitmeid koole ja tervishoiuasutusi ning neid austatakse piirkonnas väga. Lõpetuseks tahaksin öelda, et pärast Sudaani jagunemist ei tohi me unustada lõunasudaanlastest vähemust, kes põgenes tagakiusamise hirmus põhja ning kes on elanud seal palju aastaid. Kui Põhja-Sudaan ei tunnusta kahekordset kodakondsust, nagu president al-Bashir on lubanud, kohaldatakse šariaadiõigust ning neist võivad saada teise klassi kodanikud."@et5
"Arvoisa puhemies, ennen kansanäänestystä olimme hyvin huolissamme siihen liittyvistä rauhattomuuksista, ja olen iloinen siitä, että kansanäänestys sujui rauhanomaisesti ja oli laillinen. On kuitenkin välttämätöntä varmistaa, kuten korkea edustaja Ashton sanoi, että Abyeissa pidetään asianmukainen lisäkansanäänestys, samoin kuin alueella, jolta löydetään öljyä. Euroopan parlamentin tarkkailijatehtävää tarvitaan myös tämän lisääänestyksen aikana. Myös sen jälkeen, kun Etelä-Sudanin itsenäisyys on julistettu, se on yksi maailman köyhimmistä maista. Alueella työskentelee useita slovakialaisia kansalaisjärjestöjä, ja niille on tärkeää voida työskennellä oikeissa olosuhteissa. Haluan painottaa myös paikallisen kirkon ja kirkollisten järjestöjen roolia, sillä nekin ansaitsevat tukemme. Ne ovat perustaneet ja pitävät käynnissä monia kouluja ja terveydenhoitopalveluja ja nauttivat alueella suurta arvonantoa. Haluan päättää puheenvuoroni sanomalla, että Sudanin hajoamisen jälkeen emme saa unohtaa niiden eteläsudanilaisten vähemmistöä, jotka pakenivat pohjoiseen vainon takia ja ovat eläneet siellä monia vuosia. Jos Pohjois-Sudan ei tunnusta kaksoiskansalaisuutta, kuten presidentti al-Bashir on luvannut, šaria-lakia sovelletaan, ja heistä saattaa tulla toisen luokan kansalaisia."@fi7
"Monsieur le Président, avant le référendum, nous étions extrêmement préoccupés par les troubles qui accompagnent un tel processus, et je me réjouis de voir que le référendum s’est déroulé de manière pacifique et a été validé. Il convient néanmoins de s’assurer, ainsi que l’a déclaré la baronne Ashton, qu’il y aura également un référendum à Abyei, ainsi que dans la région où se trouve le pétrole. La mission d’observation du Parlement européen sera également nécessaire lors de ce nouveau vote. Le Sud-Soudan demeurera l’un des pays les plus pauvres au monde, même après sa déclaration d’indépendance. De nombreuses ONG slovaques sont à pied d’œuvre dans la région et il est important qu’elles puissent travailler dans de bonnes conditions. Je voudrais également souligner le rôle de l’église locale et des organisations cléricales, qui méritent elles aussi notre soutien. Elles ont construit et dirigent un grand nombre d’écoles et de dispensaires, et jouissent d’un très grand respect dans la région. Pour terminer, je voudrais vous demander, après la scission du Soudan, de ne pas oublier la minorité de Sud-soudanais qui a fui vers le Nord en raison des persécutions et qui vit là depuis de nombreuses années. Si le Nord-Soudan venait à ne pas reconnaître la double nationalité, malgré la promesse faite en ce sens par le président el-Béchir, la charia sera appliquée et ils risquent de devenir des citoyens de seconde classe."@fr8
"Elnök úr! A népszavazás előtt nagyon aggódtunk az eseményt kísérő esetleges zavargások miatt, és örülök, hogy a az békésen zajlott le, és érvényes volt. Ugyanakkor el kell érni – amint Ashton bárónő mondta –, hogy Abyeiben korrekt módon megrendezzék a következő népszavazást, és abban a térségben is, ahol az olajlelőhelyek vannak. Az Európai Parlament megfigyelő missziójára szükség lesz ennél a következő választásnál is. Dél-Szudán azután is a világ egyik legszegényebb országa marad, hogy kinyilvánítják függetlenségét. Sok szlovák nem kormányzati szervezet tevékenykedik a térségben, és fontos, hogy megfelelő körülmények között dolgozhassanak. Szeretném kiemelni a helyi egyházak és egyházi szervezetek szerepét, mert ők is megérdemlik a támogatásunkat. Sok iskolát és egészségügyi intézményt állítottak fel és vezetnek, és nagy tekintélynek örvendenek a térségben. Azzal szeretném zárni a felszólalásomat, hogy Szudán felbomlása után ne feledkezzünk meg arról a dél-szudáni kisebbségről, amelynek tagjai az üldözés hatására északra menekültek, és sok éve ott élnek. Ha Észak-Szudán nem ismeri el a kettős állampolgárságot, amint Bashir elnök megígérte, a saria törvényei fognak rájuk vonatkozni, és másodrendű állampolgárokká válhatnak."@hu11
"Signor Presidente, prima del referendum eravamo molto preoccupati per i disordini che sarebbero nati, e sono felice che il referendum si sia svolto in un clima di serenità e sia stato convalidato. Occorre però fare in modo, come affermato dalla Baronessa Ashton, che si tenga un ulteriore referendum ad Abyei, oltre che nella regione in cui si trova il petrolio. La missione di osservazione del Parlamento europeo sarà necessaria anche in questo voto aggiuntivo. Anche dopo la dichiarazione d’indipendenza del Sudan meridionale, il paese rimarrà uno dei più poveri al mondo. Molte ONG slovacche operano nella regione, ed è importante che possano lavorare nelle giuste condizioni. Voglio altresì sottolineare il ruolo della chiesa locale e delle organizzazioni clericali, perché anch’esse meritano il nostro appoggio. Hanno infatti aperto e gestiscono molte scuole e strutture mediche, e godono di forte rispetto nella regione. Concludo dicendo che, dopo la separazione del Sudan, non dobbiamo dimenticare la minoranza della popolazione meridionale fuggita al nord per via delle persecuzioni, che vive là da molti anni. Se il Sudan settentrionale non riuscirà a riconoscere la doppia cittadinanza, come promesso dal Presidente al-Bashir, verrà applicata la legge della Sharia e loro potrebbero diventare cittadini di serie b."@it12
"Gerb. Pirmininke, prieš referendumą labai jaudinomės dėl galimų su juo susijusių neramumų, ir man be galo džiugu, kad referendumas vyko taikiai ir veiksmingai. Vis dėlto, kaip minėjo ir baronienė C. Ashton, labai svarbu užtikrinti, kad Abjėjaus regione ir regione, kuriame esama naftos, įvyktų atitinkamas papildomas referendumas. Taip pat šiam papildomam balsavimui bus reikalinga Europos Parlamento stebėtojų misija. Net ir paskelbus Pietų Sudano nepriklausomybę, jis išliks viena skurdžiausių pasaulio valstybių. Regione dirba nemažai Slovakijos NVO, ir joms labai svarbu turėti tinkamas jų darbui sąlygas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į vietos bažnyčios ir bažnytinių organizacijų vaidmenį, nes ir jos nusipelno mūsų paramos. Jos įkūrė ir globoja daugybę mokyklų ir medicinos įstaigų, regione jos yra labai gerbiamos. Baigdama norėčiau pasakyti, kad po Sudano pasidalijimo neturime užmiršti Pietų Sudano mažumos, pasitraukusios į Šiaurę nuo persekiojimų ir ten gyvenančios jau daugybę metų. Jei Šiaurės Sudanas nepripažins dvigubos pilietybės, kaip žadėjo prezidentas O. al-Bashiras, jiems bus taikoma šariato teisė ir jie taps antrarūšiais piliečiais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pirms referenduma mūs māca nopietnas bažas par to pavadošajiem nemieriem, un esmu gandarīta, ka referendums noritēja mierīgi un bija ticams. Tomēr, kā jau kundze norādīja, nepieciešams atbilstošs papildu referendums Abjejā, kā arī tajā reģionā, kur atrodas nafta. Šajā papildu balsošanā būs nepieciešama arī Eiropas Parlamenta vēlēšanu novērošanas misijas klātbūtne. Arī pēc Dienvidsudānas neatkarības pasludināšanas tā būs viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Tajā reģionā darbojas daudzas slovāku nevalstiskās organizācijas, un tām ir svarīgi, ka darbam tiek nodrošināti pareizie apstākļi. Vēlos uzsvērt arī vietējās baznīcas un baznīcas organizāciju nozīmi, jo arī tās ir pelnījušas mūsu atbalstu. Tās ir izveidojušas un vada daudzas skolas un medicīnas iestādes, turklāt reģionā tiek ļoti cienītas. Noslēgumā vēlos teikt, ka pēc Sudānas sadalīšanas mēs nedrīkstam aizmirst par dienvidsudāniešu minoritāti, kas par spīti vajāšanām bēga uz ziemeļiem un tur dzīvo jau daudzus gadus. Ja Ziemeļsudāna neatzīs dubulto pilsonību, kā solījis prezidents tiks piemēroti šariata likumi un viņi var kļūt par otrās šķiras pilsoņiem."@lv13
"Pred referendom sme mali veľké obavy zo sprievodných nepokojov a som rada, že referendum dopadlo pokojne a bolo platné. Je však nutné zabezpečiť, ako povedala lady Ashton, korektné dodatočné referendum v Abyei, ale i v oblasti, kde sa nachádza ropa. Pozorovateľská misia Európskeho parlamentu bude nutná aj pri tomto doplňujúcom hlasovaní. Aj po vyhlásení nezávislosti Južný Sudán zostane jednou z najchudobnejších krajín sveta. V oblasti pracujú aj viaceré slovenské MVO a bude dôležité, či budú mať podmienky pre svoju prácu. Zdôrazňujem aj úlohu lokálnej cirkvi a cirkevných organizácií, ktoré by mali nájsť miesto v našej podpore. Založili a spravujú viaceré školy a zdravotnícke zariadenia a sú v oblasti veľmi rešpektované. Ešte jednu vec, po rozdelení Sudánu by sme nemali zabudnúť na menšinu Juhosudáncov, ktorí ušli na sever pred prenasledovaním a žijú tam už veľa rokov. Ak Severný Sudán neuzná dvojité občianstvo, ako to sľubuje prezident al-Bašír, bude platiť šaría, a mohli by sa stať druhoradými občanmi."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, vóór het referendum waren we erg bezorgd over de onrust die ermee gepaard ging en ik ben blij dat het referendum rustig is verlopen en geldig was. Zoals mevrouw Ashton heeft opgemerkt, is er echter niet alleen een correct aanvullend referendum nodig in Abyei, maar ook in het gebied waar zich de aardolie bevindt. Ook bij deze aanvullende referenda dient een waarnemingsmissie van het Europees Parlement aanwezig te zijn. Ook na de uitroeping van zijn onafhankelijkheid zal Zuid-Soedan één van de armste landen ter wereld blijven. In het gebied zijn verschillende Slowaakse hulporganisaties actief, en het is belangrijk dat ze hun werk onder de juiste omstandigheden kunnen doen. Ik wil ook de rol van de lokale kerk en kerkorganisaties benadrukken, die onze steun ook verdienen. Ze hebben meerdere scholen en ziekenhuizen opgericht en worden in het gebied zeer gewaardeerd. Nog een laatste opmerking. Na de opsplitsing van Soedan mogen we niet de minderheid van Zuid-Soedanesen vergeten die wegens de vervolgingen naar het noorden zijn gevlucht en daar al jaren wonen. Als Noord-Soedan geen dubbele nationaliteit erkent, zoals president Al-Bashir heeft beloofd, zal de sharia gelden en dan zouden ze tweederangs burgers kunnen worden."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przed referendum obawialiśmy się towarzyszących mu zamieszek, cieszę się więc, że referendum odbyło się pokojowo i jest ważne. Mimo to, jak powiedziała baronessa Ashton, należy zapewnić właściwe dodatkowe referendum w Abyei, a także w regionie, gdzie zlokalizowana jest ropa naftowa. Na tym dodatkowym głosowaniu również konieczna będzie obecność misji obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego. Nawet po ogłoszeniu niepodległości Południowego Sudanu, pozostanie on jednym z najuboższych krajów świata. W regionie tym działa wiele słowackich organizacji pozarządowych, ważne jest zatem dla nich zapewnienie im właściwych warunków pracy. Pragnę również podkreślić rolę lokalnego kościoła i organizacji kościelnych, gdyż one również zasługują na nasze wsparcie. Utworzyły one i prowadzą wiele szkół i placówek medycznych i są bardzo szanowane w regionie. Pragnę zakończyć mówiąc, że po rozpadzie Sudanu nie możemy zapominać o mniejszości osób z Południowego Sudanu, które uciekły na Północ w obliczu prześladowań, a mieszkały tam od lat. Jeżeli Północny Sudan nie uzna ich podwójnej narodowości, jak obiecał prezydent al-Baszir, będzie obowiązywać prawo szariatu i mogą się oni stać obywatelami drugiej kategorii."@pl16
"Senhor Presidente, antes do referendo estávamos muito preocupados com todo o descontentamento que o acompanhava, e estou satisfeita com o facto de o referendo ter decorrido de forma pacífica e ter sido válido. No entanto, é necessário garantir, como referiu a Baronesa Catherine Ashton, a realização de mais um referendo idóneo em Abyei, bem como na região onde está localizado o petróleo. A missão de observação do Parlamento Europeu também será necessária nesta votação adicional. Mesmo após a declaração de independência do Sudão do Sul, este país continuará a ser um dos mais pobres do mundo. Há muitas ONG eslovacas a trabalhar na região e é importante que tenham as condições adequadas para o seu trabalho. Gostaria ainda de salientar o papel da igreja local e das organizações ligadas à igreja, dado que também merecem o nosso apoio. Já criaram e estão a gerir várias escolas e infra-estruturas de cuidados de saúde, sendo amplamente respeitadas na região. Gostaria agora de terminar referindo que, na sequência da secessão do Sudão, não podemos esquecer a minoria de sudaneses do Sul que fugiram para o Norte sob a ameaça da perseguição, e têm vivido nesta parte do país durante muitos anos. Se o Sudão do Norte não reconhecer a dupla nacionalidade, como prometido pelo Presidente al-Bashir, aplicar-se-á a lei da Sharia, e eles poderão tornar-se cidadãos de segunda categoria."@pt17
"Domnule președinte, înainte de referendum am fost foarte îngrijorați de tensiunea din jurul acestuia și sunt mulțumită de faptul că referendumul s-a desfășurat în mod pașnic și că a fost validat. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm, după cum a spus și doamna Ashton, că va avea loc un referendum suplimentar corect în Abyei, precum și în regiunea unde se află petrolul. Misiunea de observare a Parlamentului European va fi, de asemenea, necesară la acest vot suplimentar. Sudanul de Sud va rămâne una dintre cele mai sărace țări din lume, chiar și după declararea independenței sale. Există multe ONG-uri slovace care-și desfășoară activitatea în regiune și este important pentru ele să aibă condițiile adecvate necesare muncii lor. Aș dori, de asemenea, să subliniez rolul bisericii locale și al organizațiilor religioase, deoarece și ele merită sprijinul nostru. Au fondat și conduc multe școli și centre medicale și sunt foarte respectate în regiune. Aș dori să închei prin a spune că, în urma secesiunii Sudanului, nu trebuie să uităm de minoritatea de locuitori din Sudanul de Sud care a fugit în nord în ca să scape de persecuție și locuiește acolo de mulți ani. În cazul în care Sudanul de Nord nu va recunoaște cetățenia dublă, așa cum a promis președintele al-Bashir, legea islamică se va aplica și ar putea deveni cetățeni de mâna a doua."@ro18
"Gospod predsednik, pred referendumom nas je zelo skrbel nemir, ki ga je spremljal, in vesela sem, da je referendum potekal mirno in da je bil veljaven. Vendar pa je nujno zagotoviti, kakor je povedala baronica Ashton, da bomo imeli ustrezen dodatni referendum v pokrajini Abyei, pa tudi v regiji, kjer se nahaja nafta. Tudi na tem dodatnem glasovanju bo potrebna misija Evropskega parlamenta za opazovanje. Tudi, ko bo razglašena neodvisnost Južnega Sudana, bo ta ostal ena najrevnejših držav na svetu. V tej regiji dela mnogo slovaških nevladnih organizacij in zanje je pomembno, da imajo prave razmere za delo. Rada bi tudi poudarila vlogo lokalne cerkve in cerkvenih organizacij, saj si tudi one zaslužijo našo podporo. Postavile so mnogo šol in zdravstvenih objektov, ki jih vodijo, in v tej regiji so zelo spoštovane. Za konec bi rada povedala, da po razpadu Sudana ne smemo pozabiti na manjšino prebivalcev Južnega Sudana, ki so pobegnili na sever zaradi preganjanja in tam živijo že več let. Če severni Sudan ne bo priznal dvojnega državljanstva, kakor je obljubil predsednik al Bašir, bo veljalo šeriatsko pravo in lahko postanejo drugorazredni državljani."@sl20
"Herr talman! Innan folkomröstningen var vi väldigt oroade för oroligheterna som den medförde och jag är glad över att den gick fredligt till och att den godkändes. Men som Catherine Ashton sade är det viktigt att se till att det genomförs en giltig extra folkomröstning i Abyei och i den region där det förekommer olja. Europaparlamentets observatörsgrupp kommer också att behövas vid den extra folkomröstningen. När södra Sudans självständighet utropas kommer regionen fortfarande att vara en av världens fattigaste. Många slovakiska icke-statliga organisationer arbetar i regionen och det är viktigt att de får arbeta under rätt förutsättningar. Jag vill också betona den lokala kyrkans och kyrkliga organisationers roll, eftersom de också behöver vårt stöd. De har inrättat och driver många skolor och vårdinrättningar och är mycket väl ansedda i regionen. Jag vill avsluta med att säga att efter Sudans splittring får vi inte glömma minoriteten sudaneser från söder som flydde till den norra delen i samband med förföljelser och som har levt där i många år. Om norra Sudan inte erkänner dubbel nationalitet, så som president al-Bashir lovade, kommer sharialagar att tillämpas och de kan komma att bli en andra klassens medborgare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph