Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-209-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.16.3-209-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, el principio fundamental de la Unión Europea es la democracia, y puesto que la inmensa mayoría de los habitantes del Sur de Sudán ha votado democráticamente a favor de la independencia, la Unión Europea tiene que respaldar la creación inmediata del nuevo Estado. Lo tenemos que hacer porque, entre otras razones, la democracia es la base de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en África y también en el Mediterráneo. En este sentido, también quiero remarcar la relevancia internacional que está tomando el derecho a la autodeterminación como herramienta de las relaciones internacionales; lo hemos visto en Kosovo y ahora también en Sudán del Sur. El mismo Tribunal Internacional de Justicia ha determinado que los procesos democráticos de independencia caben perfectamente en la legalidad internacional. La definición de las fronteras está volviendo donde tiene que estar: en la democracia. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que estar preparada también para reconocer el derecho a la autodeterminación de países europeos, como Cataluña, Escocia o Flandes, que democráticamente decidan independizarse para fortalecer a la propia Unión Europea."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, základní zásadou Evropské unie je demokracie a vzhledem k tomu, že většina obyvatel jižního Súdánu demokraticky hlasovala pro nezávislost, musí Evropská unie podpořit bezodkladné vytvoření nového státu. Musíme to udělat kromě jiného pro to, že demokracie je základem pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu v Africe a ve Středomoří. V tomto ohledu bych také vyzdvihl, že roste mezinárodní důležitost práva na sebeurčení jakožto nástroje mezinárodních vztahů: byli jsme toho svědky v Kosovu a nyní to vidíme v jižním Súdánu. Samotný Mezinárodní trestní soud učinil závěr, že demokratické procesy získávání nezávislosti jsou naprosto v souladu s mezinárodním právem. Určování hranic se vrací tam, kam patří: do demokracie. Proto musí být EU v zájmu posílení Unie také připravena uznat právo na sebeurčení všech evropských zemí – například Katalánska, Skotska nebo Flander –, které si demokraticky zvolí nezávislost."@cs1
"Hr. formand! EU's grundlæggende princip er demokrati, og eftersom langt de fleste af Sydsudans indbyggere på demokratisk vis har stemt for uafhængighed, skal EU give sin støtte til en omgående oprettelse af den nye stat. Det skal vi bl.a. gøre, fordi demokrati er grundlaget for stabilitet, sikkerhed og velstand i Afrika samt i Middelhavsområdet. Ligeledes vil jeg også fremhæve den internationale betydning, som retten til selvbestemmelse får som et redskab med hensyn til internationale forbindelser. Det har vi set i Kosovo, og vi ser det nu i Sydsudan. Den Internationale Straffedomstol har selv konkluderet, at demokratiske uafhængighedsprocesser er fuldt ud lovlige i henhold til folkeretten. Grænsedragningen bliver ført tilbage til der, hvor den skal være, nemlig til demokratiet. For at styrke Unionen selv skal EU også være indstillet på at anerkende ethvert europæisk lands ret til selvbestemmelse, som f.eks. Catalonien, Skotland eller Flandern, som på demokratisk vis stemmer for uafhængighed."@da2
"Herr Präsident, das Grundprinzip der Europäischen Union ist die Demokratie, und angesichts der Tatsache, dass die große Mehrheit der Bewohner Südsudans auf demokratische Weise für die Unabhängigkeit gestimmt hat, muss die Europäische Union die sofortige Schaffung des neuen Staates unterstützen. Wir müssen dies unter anderem deswegen tun, weil die Demokratie die Grundlage für Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in Afrika und auch im Mittelmeerraum ist. Aus denselben Beweggründen möchte ich die internationale Bedeutung betonen, die das Recht auf Selbstbestimmung als ein Werkzeug für internationale Beziehungen hat: Wir konnten das in Kosovo beobachten, und wir sehen es jetzt in Südsudan. Der Internationale Strafgerichtshof selbst ist zum Schluss gekommen, dass demokratische Unabhängigkeitsprozesse nach internationalem Recht vollkommen legal sind. Die Festlegung von Grenzen kehrt dorthin zurück, wo sie hingehört: zur Demokratie. Daher muss die EU, um sich selbst zu stärken, auch bereit sein, das Recht auf Selbstbestimmung jedes europäischen Landes – wie Katalonien, Schottland oder Flandern – anzuerkennen, das sich auf demokratische Weise für seine Unabhängigkeit entscheidet."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημοκρατία και, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων του Νοτίου Σουδάν ψήφισε δημοκρατικά υπέρ της ανεξαρτησίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποστηρίξει την άμεση σύσταση του νέου κράτους. Πρέπει δε να το πράξουμε επειδή, μεταξύ άλλων λόγων, η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Αφρική, όπως και στη Μεσόγειο. Στο ίδιο πνεύμα, θέλω επίσης να υπογραμμίσω τη διεθνή σημασία που αποκτά το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ως εργαλείο στις διεθνείς σχέσεις: το είδαμε στο Κοσσυφοπέδιο και το βλέπουμε τώρα στο Νότιο Σουδάν. Το ίδιο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατέληξε στο πόρισμα ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες που οδηγούν στην ανεξαρτησία είναι απολύτως νόμιμες με βάση το διεθνές δίκαιο. Οι διαδικασίες καθορισμού συνόρων επιστρέφουν στην αρχή στην οποία οφείλουν να υπόκεινται: τη δημοκρατία. Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενισχυθεί η ίδια η Ένωση, η ΕΕ πρέπει επίσης να είναι διατεθειμένη να αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών –όπως η Καταλονία, η Σκωτία ή η Φλάνδρα– οι οποίες επιλέγουν με δημοκρατικό τρόπο την ανεξαρτησία."@el10
"Mr President, the European Union’s fundamental principle is democracy and, given that the vast majority of Southern Sudan’s inhabitants have democratically voted in favour of independence, the European Union must give its support to the immediate creation of the new state. We have to do so because, amongst other reasons, democracy is the foundation for stability, security and prosperity in Africa, as well as in the Mediterranean. In the same vein, I would also stress the international importance that the right to self-determination is taking on as a tool for international relations: we have seen it in Kosovo and we are now seeing it in Southern Sudan. The International Criminal Court itself has concluded that democratic independence processes are perfectly legal under international law. The establishment of borders is returning to where it has to be: democracy. Therefore, in order to strengthen the Union itself, the EU must also be prepared to recognise the right to self-determination of any European countries – such as Catalonia, Scotland or Flanders – that democratically opt for independence."@en4
"Lugupeetud juhataja! Euroopa Liidu aluspõhimõte on demokraatia ning arvestades seda, et enamik Lõuna-Sudaani elanikest on demokraatlikult iseseisvuse poolt hääletanud, peab Euroopa Liit toetama uue riigi viivitamatut loomist. Peame seda tegema, sest muude põhjuste seas on demokraatia ka aluseks stabiilsusele, turvalisusele ja heaolule nii Aafrikas kui ka Vahemere piirkonnas. Samamoodi toonitan ka rahvusvahelist tähtsust, mis enesemääramisõigus omandab rahvusvaheliste suhete vahendina: oleme seda varem näinud Kosovos ja näeme nüüd Lõuna-Sudaanis. Rahvusvaheline Kriminaalkohus ise on otsustanud, et demokraatlikud iseseisvumisprotsessid on rahvusvahelise õiguse alusel täiesti seaduslikud. Piiride sisseseadmine pöördub tagasi sinna, kuhu ta kuulub: demokraatia juurde. Seepärast peab EL liidu enda tugevdamiseks olema valmis tunnistama ka iga demokraatlikul viisil iseseisvuse valinud Euroopa riigi – Kataloonia, Šotimaa või Flandria – enesemääramisõigust."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unionin perusperiaate on demokratia, ja koska Etelä-Sudanin asukkaista suurin osa on demokraattisesti äänestänyt itsenäisyyden puolesta, Euroopan unionin on annettava tukensa uuden valtion välittömälle perustamiselle. Meidän on tehtävä niin muun muassa sen vuoksi, että demokratia on perusta vakaudelle, turvallisuudelle ja vauraudelle Afrikassa, samoin kuin Välimeren alueella. Korostaisin myös kansainvälistä merkitystä, jonka itsemääräämisoikeus on saamassa kansainvälisten suhteiden välineenä; olemme nähneet sen Kosovossa ja näemme sen nyt Etelä-Sudanissa. Itse Kansainvälinen rikostuomioistuin on päättänyt, että demokraattiset itsenäisyysprosessit ovat täysin laillisia kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Rajojen määrittäminen on palaamassa sinne, mihin se kuuluu: demokratiaan. Näin ollen EU:n on itse unionin vahvistamiseksi oltava myös valmis tunnustamaan sellaisten Euroopan maiden – kuten Katalonian, Skotlannin tai Flanderin – itsemääräämisoikeus, jotka demokraattisesti valitsevat itsenäisyyden."@fi7
"Monsieur le Président, le principe fondamental de l’Union européenne est la démocratie et, au vu de l’immense majorité des Sud-soudanais qui ont voté démocratiquement en faveur de l’indépendance, l’Union européenne se doit d’apporter son soutien à la création immédiate du nouvel État. Nous devons le faire parce que, entre autres raisons, la démocratie est le fondement de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité en Afrique, tout comme dans la Méditerranée. Dans le même ordre d’idées, je voudrais également souligner l’importance que prend l’utilisation du droit à l’autodétermination sur la scène mondiale en tant qu’outil des relations internationales, nous l’avons vu au Kosovo et nous le voyons maintenant au Sud-Soudan. La Cour pénale internationale a conclu que les processus démocratiques d’indépendance étaient parfaitement légaux en vertu du droit international. La détermination des frontières est en train de revenir là où elle doit être: dans la démocratie. Dès lors, pour renforcer l’Union elle-même, l’UE doit se préparer à reconnaître également le droit à l’autodétermination des pays européens – tels que la Catalogne, l’Écosse ou la Flandre – qui choisissent l’indépendance de manière démocratique."@fr8
"Elnök úr! Az Európai Unió alapelve a demokrácia, és tekintve, hogy Dél-Szudán lakosainak túlnyomó többsége demokratikus körülmények között a függetlenségre szavazott, az Európai Uniónak támogatnia kell az új állam azonnali létrehozását. Azért kell így tennünk, mert egyéb okok mellett, a demokrácia a stabilitás, a biztonság és a jólét alapja Afrikában és a mediterrán térségben. A gondolatmenetet folytatva azt is hangsúlyoznám, hogy az önrendelkezés joga milyen nemzetközi fontosságú eszközzé válik a nemzetközi kapcsolatokban: láttuk ezt Koszovóban, és most látjuk ezt Dél-Szudánban. A Nemzetközi Büntetőbíróság maga határozott úgy, hogy a demokratikus függetlenségi folyamatok teljesen jogszerűek a nemzetközi jog szerint. A határok megállapítása ismét úgy zajlik, ahogy annak zajlania kell: demokratikusan. Ezért magának az Uniónak a megerősítése érdekében az EU-nak készen kell állnia arra, hogy elismerje bármely olyan európai ország, például Katalónia, Skócia vagy Flandria önrendelkezési jogát, amely demokratikusan a függetlenség mellett dönt."@hu11
"Signor Presidente, il principio fondamentale dell’Unione europea è la democrazia e, poiché la grande maggioranza degli abitanti del Sudan meridionale ha democraticamente votato a favore dell’indipendenza, l’Unione europea deve appoggiare l’immediata creazione del nuovo Stato. Dobbiamo farlo perché, tra gli altri motivi, la democrazia è il fondamento della stabilità, della sicurezza e della prosperità in Africa, così come nel Mediterraneo. Allo stesso modo, sottolineo la rilevanza internazionale che sta assumendo il diritto all’autodeterminazione come strumento delle relazioni internazionali: lo abbiamo visto in Kosovo e ora lo vediamo nel Sudan meridionale. Lo stesso Tribunale penale internazionale ha concluso che i processi democratici di indipendenza sono assolutamente legali in base al diritto internazionale. La definizione dei confini sta tornando a significare quello che deve essere: democrazia. Pertanto, per rafforzare la stessa Unione, l’UE deve anche essere pronta a riconoscere il diritto all’autodeterminazione di tutti i paesi europei che democraticamente decidono per l’indipendenza come la Catalogna, la Scozia e le Fiandre."@it12
"Gerb. Pirmininke, pamatinis Europos Sąjungos principas yra demokratija, tad atsižvelgdama į tai, kad didžioji dauguma Pietų Sudano gyventojų demokratiškai balsavo už nepriklausomybę, Europos Sąjunga privalo pritarti, kad nedelsiant būtų sukurta nauja valstybė. Taip turime padaryti dėl to, kad be kitų priežasčių, demokratija yra stabilumo, saugumo ir klestėjimo Afrikoje ir Viduržemio jūros regione pagrindas. Taip pat norėčiau pažymėti tarptautiniu mastu ypač svarbų dalyką, kad apsisprendimo teisė taikoma kaip tarptautinių santykių priemonė – mes tai matėme Kosove ir dabar – Pietų Sudane. Pats Tarptautinis baudžiamasis teismas padarė išvadą, kad demokratiniai nepriklausomybės procesai pagal tarptautinę teisę yra visiškai teisėti. Sienų nustatymas reiškia sugrįžimą ten, kur ir reikia būti – prie demokratijos. Todėl norėdama sustiprinti pačią Sąjungą, ES privalo būti pasirengusi pripažinti bet kurios Europos šalies, tokios kaip Katalonija, Škotija ar Flandrija, kurios demokratiniu keliu siekia nepriklausomybės, apsisprendimo teisę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Demokrātija ir Eiropas Savienības pamatprincips, un, ņemot vērā to, ka lielākā daļa Dienvidsudānas iedzīvotāju ir demokrātiskā veidā nobalsojuši par neatkarību, Eiropas Savienībai ir jāatbalsta tūlītēja jaunās valsts izveide. Mums tas ir jādara, jo demokrātija cita starpā ir stabilitātes, drošības un labklājības pamats Āfrikā, kā arī Vidusjūras reģionā. Turpinot tādā pašā garā, es uzsvērtu arī pašnoteikšanās tiesību starptautisko nozīmi starptautisko attiecību veidošanā; mēs to esam piedzīvojuši Kosovā un tagad piedzīvojam arī Dienvidsudānā. Starptautiskā Krimināltiesa ir noteikusi, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām demokrātiskie neatkarības procesi ir likumīgi. Robežu noteikšana ietver atgriešanos pie iecerētā, proti, pie demokrātijas. Tāpēc, lai stiprinātu pašu Savienību, arī ES jābūt gatavai atzīt jebkuras Eiropas valsts pašnoteikšanos ― piemēram, Katalonijas, Skotijas vai Flandrijas ―, kas demokrātiskā veidā izvēlas neatkarību."@lv13
"Señor Presidente, el principio fundamental de la Unión Europea es la democracia, y puesto que la inmensa mayoría de los habitantes del Sur de Sudán ha votado democráticamente a favor de la independencia, la Unión Europea tiene que respaldar la creación inmediata del nuevo Estado. Lo tenemos que hacer porque, entre otras razones, la democracia es la base de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en África y también en el Mediterráneo. En este sentido, también quiero remarcar la relevancia internacional que está tomando el derecho a la autodeterminación como herramienta de las relaciones internacionales; lo hemos visto en Kosovo y ahora también en Sudán del Sur. El mismo Tribunal Internacional de Justicia ha determinado que los procesos democráticos de independencia caben perfectamente en la legalidad internacional. La definición de las fronteras está volviendo donde tiene que estar: en la democracia. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que estar preparada también para reconocer el derecho a la autodeterminación de países europeos, como Cataluña, Escocia o Flandes, que democráticamente decidan independizarse para fortalecer a la propia Unión Europea."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het grondbeginsel van de Europese Unie is democratie, en aangezien een overgrote meerderheid van de inwoners van Zuid-Soedan op democratische wijze voor onafhankelijkheid gestemd heeft, dient de Europese Unie de ogenblikkelijke oprichting van de nieuwe staat te ondersteunen. We moeten dat onder meer doen omdat democratie de basis is voor stabiliteit, veiligheid en welvaart in Afrika, en ook in het Middellandse-Zeegebied. In dat verband zou ik tevens willen wijzen op het toenemende internationale belang van het recht op zelfbeschikking als instrument van internationale betrekkingen; we hebben dat gezien in Kosovo, en we zien het nu weer in Zuid-Soedan. Het Internationale Strafhof heeft bepaald dat democratische onafhankelijkheidsprocessen geheel en al wetmatig zijn overeenkomstig het internationaal recht. Het bepalen van de grenzen keert terug naar waar het thuishoort: naar de democratie. Daarom moet de Unie om zichzelf te versterken ook bereid zijn om het recht op zelfbeschikking van elk Europees land te erkennen – zoals Catalonië, Schotland of Vlaanderen – dat op democratische wijze kiest voor onafhankelijkheid."@nl3
"Panie Przewodniczący! Fundamentalną zasadą Unii Europejskiej jest demokracja, a zważywszy na fakt, że ogromna większość mieszkańców Południowego Sudanu demokratycznie zagłosowało za niepodległością, Unia Europejska musi udzielić wsparcia w natychmiastowym tworzeniu nowego państwa. Musimy to zrobić, gdyż między innymi demokracja stanowi fundament stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w Afryce, a także w obszarze śródziemnomorskim. W tym duchu pragnę też zaakcentować międzynarodową wagę faktu, że prawo do samostanowienia przyjmuje się jako narzędzie prowadzenia stosunków międzynarodowych – widzieliśmy to w Kosowie, a teraz ma to miejsce w Południowym Sudanie. Międzynarodowy Trybunał Karny sam stwierdził, że procesy demokratyczne na rzecz niepodległości są zupełnie legalne zgodnie z prawem międzynarodowym. Ustanowienie granic stanowi powrót tam, gdzie należy: do demokracji. Stąd, w celu wzmocnienia samej Unii, UE musi również być przygotowana na uznanie prawa do samostanowienia krajów europejskich – na przykład Katalonii, Szkocji, czy Flandrii – które demokratycznie zadecydują o niepodległości."@pl16
"Senhor Presidente, o princípio fundamental da União Europeia é a democracia e, dado que a vasta maioria dos habitantes do Sudão do Sul votou democraticamente a favor da independência, a União Europeia tem de dar o seu apoio à criação imediata do novo Estado. É necessário fazê-lo porque, entre outros motivos, a democracia é a base para a estabilidade, a segurança e a prosperidade em África assim como no Mediterrâneo. Dentro deste espírito, saliento também a importância internacional que o direito à auto-determinação está a ganhar como uma ferramenta para relações internacionais: isto já foi constatado no Kosovo e estamos agora a constatá-lo no Sudão do Sul. O próprio Tribunal Penal Internacional concluiu que os processos de independência democráticos são perfeitamente legais à luz do direito internacional. A definição de fronteiras está a voltar a onde tem de estar: democracia. Como tal, para fortalecer a própria União, a UE tem também de estar preparada para reconhecer o direito à auto-determinação de qualquer país europeu - como a Catalunha, a Escócia ou a Flandres - que optem democraticamente pela independência."@pt17
"Domnule președinte, democrația este principiul fundamental al Uniunii Europene și, având în vedere faptul că marea majoritatea a locuitorilor din Sudanul de Sud a votat în mod democratic în favoarea independenței, Uniunea Europeană trebuie să susțină crearea fără întârziere a noului stat. Trebuie să facem acest lucru deoarece, printre altele, democrația este baza stabilității, securității și prosperității în Africa, precum și în Mediterană. În aceeași linie, aș accentua, de asemenea, importanța internațională pe care o dobândește dreptul la autodeterminare în calitate de instrument al relațiilor internaționale: am văzut acest lucru în Kosovo și acum îl vedem în Sudanul de Sud. Curtea Penală Internațională însăși a conchis că procesele de independență democratice sunt pe deplin legale în conformitate cu legislația internațională. Stabilirea frontierelor se întoarce acolo unde trebuie să fie: la democrație. Prin urmare, pentru a consolida Uniunea însăși, UE trebuie să fie pregătită, de asemenea, să recunoască dreptul la autodeterminare al oricărei țări europene – precum Catalonia, Scoția sau Flandra – care optează în mod democratic pentru independență."@ro18
"Základnou zásadou Európskej únie je demokracia a vzhľadom na to, že prevažná väčšina obyvateľov južného Sudánu hlasovala za nezávislosť, Európska únia musí podporiť okamžité vytvorenie nového štátu. Musíme tak urobiť, pretože demokracia je okrem iného základom stability, bezpečnosti a prosperity v Afrike, ako aj v Stredozemí. Zároveň by som chcel zdôrazniť, že právo na sebaurčenie ako nástroj medzinárodných vzťahov nadobúda medzinárodný význam. Videli sme to v Kosove a teraz to vidíme v južnom Sudáne. Samotný Medzinárodný trestný súd dospel k názoru, že demokratické procesy za nezávislosť sú v rámci medzinárodných právnych predpisov úplne zákonné. Vymedzenie hraníc sa opäť stáva tým, čím by malo byť: otázkou demokracie. Preto s cieľom posilniť samotnú Úniu, EÚ musí byť pripravená uznať právo na sebaurčenie európskych krajín, napríklad Katalánska, Škótska alebo Flámska, ktoré sa demokraticky rozhodli pre nezávislosť."@sk19
"Gospod predsednik, osnovno načelo Evropske unije je demokracija in glede na to, da je velika večina prebivalcev Južnega Sudana demokratično glasovala za neodvisnost, mora Evropska unija podpreti takojšnjo ustanovitev nove države To moramo med drugim storiti tudi zato, ker je demokracija temelj stabilnosti, varnosti in blaginje v Afriki in tudi v Sredozemlju. Prav tako bi rad poudaril mednarodni pomen, ki ga pravica do samoodločbe pridobiva kot orodje v mednarodnih odnosih: temu smo bili priča v primeru Kosova in temu smo zdaj priča v primeru Južnega Sudana. Mednarodno kazensko sodišče je odločilo, da so demokratična prizadevanja za neodvisnost z vidika mednarodnega prava povsem zakonita. Vzpostavitev mej se vrača tja, kjer bi morala biti: k demokraciji. Zato mora biti Evropska unija, da bi okrepila samo sebe, pripravljena priznati pravico do samoodločbe tudi kateremu koli območju evropskih držav – kot na primer Kataloniji, Škotski in Flandriji –, ki bi se demokratično odločilo za neodvisnost."@sl20
"Herr talman! EU:s grundläggande princip är demokrati och med tanke på att den stora majoriteten av invånarna i södra Sudan demokratiskt har röstat för självständighet måste EU ge sitt stöd till ett omedelbart upprättande av den nya staten. En av anledningarna till att vi måste göra det är att demokrati är grunden för stabilitet, säkerhet och välfärd i såväl Afrika som Medelhavsområdet. Jag vill även betona den internationella betydelse som självbestämmanderätten har som ett verktyg för internationella förbindelser. Vi har sett det i Kosovo och vi ser det nu i södra Sudan. Internationella brottmålsdomstolen har dragit slutsatsen att demokratiska processer för att uppnå självständighet är fullt lagliga enligt internationell rätt. Upprättandet av gränser måste handla om demokrati. Därför måste EU, för att kunna stärka unionen i sig, även vara redo att erkänna självbestämmanderätten för alla europeiska länder – såsom Katalonien, Skottland och Flandern – som i demokratiska val uttryckt sin vilja att bli självständiga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph