Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-201-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.16.3-201-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Wij zijn getuige van de geboorte van een nieuwe staat en daar word ik heel blij van, maar ook bezorgd. Zuid-Soedan is immers een van de armste landen in Afrika. Het is ook een land met heel veel olie in de grond. Het is bovendien ook een land waar een heleboel mensen naar terugkeren, vluchtelingen zonder dak boven hun hoofd, zonder eten en zonder baan. Dat is een recept voor ongelukken en zelfs een recept voor een gewapend conflict. Als er niet een oplossing verzonnen wordt tussen de olie die in de grond zit in Zuid-Soedan en de haven in het noorden die deze olie moet verschepen, dan komt er inderdaad, zoals mijn collega Goerens zegt, een internationaal conflict uit. Dus wat kunnen wij doen? Europa moet daar zijn en moet daar blijven. Waarom geen Eupol-missie naar Zuid-Soedan om de rechtsstaat te helpen oprichten, om dit land een eigen, verse, nieuwe kans te geven en wie weet wordt dat land dan wel een voorbeeld in Afrika. Dat help ik ze hopen!"@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, jsme svědky zrodu nového státu. Mám z toho velkou radost, ale také obavy. Jižní Súdán je konec konců jednou z nejchudších zemí v Africe. Je také zemí, na jejímž území se nachází hodně ropy. Navíc je zemí, do níž se vrací spousta lidí, uprchlíků, kteří nemají kde bydlet, nemají co jíst a nemají práci. To je návodem na neštěstí a dokonce ozbrojený konflikt. Pokud se ti, kdo ovládají zdroje ropy v jižním Súdánu a přístavy v severní části země, přes které se musí tato ropa dopravovat, nedohodnou, pak skutečně vypukne, jak tu řekl kolega poslanec Goerens, mezinárodní konflikt. Co s tím můžeme udělat? Evropa tam musí být přítomna a musí tam zůstat. Co takhle vyslat do jižního Súdánu policejní misi Evropské unie, aby tam pomohla vytvořit právní stát a dala této zemi příležitost sama nově začít? Kdo ví, třeba se tato země ještě stane příkladem pro zbytek Afriky. Velmi doufám, že tomu tak bude."@cs1
". Hr. formand! Vi er vidner til fødslen af en ny stat. Det glæder jeg mig meget over, men jeg er også bekymret. Sydsudan er trods alt et af de fattigste lande i Afrika. Det er også et land med store oliereserver. Desuden er det et land, som mange mennesker vender tilbage til, nemlig flygtninge uden noget sted at bo, uden mad og uden arbejde. Det er drejebogen til en katastrofe og sågar også drejebogen til en væbnet konflikt. Medmindre dem, der kontrollerer olieressourcerne i Sydsudan og havnene i den nordlige del af landet, hvorfra denne olie skal afskibes, indgår en aftale, er det både sikkert og vist, som hr. Goerens sagde, at der vil udbryde en international konflikt. Så hvad kan vi gøre? Europa skal være til stede der og skal blive der. Lad os sende en Eupol-mission til Sydsudan for at hjælpe med at etablere en retsstat og give dette land en frisk, ny mulighed og, hvem ved, måske kan dette land vise sig at være et forbillede for resten af Afrika. Det er mit store håb, at dette bliver tilfældet."@da2
". Herr Präsident, wir sind Zeugen der Geburt eines neuen Staates. Ich freue mich sehr darüber, aber ich mache mir auch Sorgen. Schließlich ist Südsudan eines der ärmsten Länder Afrikas. Es ist außerdem ein Land, auf dessen Staatsgebiet es große Erdölvorkommen gibt. Darüber hinaus ist es ein Land, in das viele Menschen zurückkehren, Flüchtlinge, die keine Unterkunft, kein Essen und keine Arbeit haben. Damit ist eine Katastrophe und sogar ein bewaffneter Konflikt vorprogrammiert. Sofern diejenigen, die die Erdölvorkommen in Südsudan und die Häfen im Nordteil des Landes kontrollieren, über die dieses Öl verschifft werden muss, sich nicht einigen, wird in der Tat, wie mein Kollege Herr Goerens gesagt hat, ein internationaler Konflikt ausbrechen. Was können wir also tun? Europa muss dort eine Präsenz aufbauen und dort bleiben. Wieso entsenden wir nicht eine EUPOL-Mission nach Südsudan, um dabei zu helfen, einen Rechtsstaat aufzubauen und diesem Land eine neue Chance zu geben, es alleine zu schaffen? Wer weiß, vielleicht wird dieses Land zu einem Vorbild für den Rest von Afrika. Ich hoffe sehr, dass das der Fall sein wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαστε μάρτυρες της γέννησης ενός νέου κράτους. Αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα, όμως διατηρώ και ορισμένες επιφυλάξεις. Εξάλλου, το Νότιο Σουδάν είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής. Είναι επίσης μια χώρα με μεγάλο πετρελαϊκό πλούτο στην επικράτειά της. Επιπλέον, είναι μια χώρα στην οποία επιστρέφει μεγάλος αριθμός ατόμων, προσφύγων οι οποίοι δεν έχουν πού αλλού να ζήσουν, χωρίς τροφή και χωρίς δουλειά. Αυτή είναι συνταγή για καταστροφή, ακόμη και συνταγή για ένοπλη σύγκρουση. Εάν όσοι έχουν τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων στο Νότιο Σουδάν και των λιμανιών στο βόρειο τμήμα της χώρας, μέσω των οποίων θα μεταφέρεται αυτό το πετρέλαιο, δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε όντως, όπως επεσήμανε ο συνάδελφός μου κ. Goerens, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια διεθνή σύγκρουση. Τι μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε; Η Ευρώπη πρέπει να εδραιώσει την παρουσία της και να παραμείνει στην περιοχή. Θα μπορούσαμε ίσως να στείλουμε μια αποστολή της EUPOL στο Νότιο Σουδάν προκειμένου να συμβάλει στην εδραίωση του κράτους δικαίου και να προσφέρει στη χώρα μια νέα ευκαιρία υγιούς οργάνωσης και, ποιος ξέρει, ίσως αυτή η χώρα να αποδειχθεί πρότυπο για την υπόλοιπη Αφρική. Ευελπιστώ ειλικρινώς ότι έτσι ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα."@el10
". Mr President, we are bearing witness to the birth of a new state. I am very pleased about that, but I have concerns, as well. After all, Southern Sudan is one of the poorest countries in Africa. It is also a country with a great deal of oil in its territory. Moreover, it is a country to which a lot of people are returning, refugees without anywhere to live, without food and without jobs. That is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict. Unless those who control the oil resources in Southern Sudan and the ports in the northern part of the country through which that oil has to be shipped come to an agreement, then indeed, as my fellow member Mr Goerens has said, an international conflict will break out. So, what can we do? Europe must establish a presence there and must stay there. Why not send a Eupol mission to Southern Sudan to help establish the rule of law and give this country a fresh, new opportunity of its own and, who knows, that country might well prove to be an example to the rest of Africa. I very much hope that that will be the case."@en4
". Señor Presidente, estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo Estado. Estoy muy contenta por ello, pero también tengo mis preocupaciones. Después de todo, el Sur de Sudán es uno de los países más pobres de África. También es un país que alberga una gran cantidad de petróleo en su territorio. Además, es un país al que están volviendo muchas personas, refugiados sin ningún lugar donde vivir, sin alimentos y sin trabajos. Esa es una receta para el desastre e incluso una receta para el conflicto armado. A menos que lleguen a un acuerdo quienes controlan los recursos petroleros en el Sur de Sudán y los puertos de la parte septentrional del país a través de los cuales se ha de enviar por barco el petróleo, realmente, como ha dicho mi compañero diputado, el señor Goerens, estallará un conflicto internacional. Así pues, ¿qué podemos hacer? Europa debe estar presente allí y debe permanecer allí. ¿Por qué no enviar una misión EUPOL al Sur de Sudán para ayudar a establecer el estado de derecho y dar a este país una nueva oportunidad que sea suya propia? Quién sabe; quizás ese país resulte ser un ejemplo para el resto de África. Espero muy sinceramente que ese sea el caso."@es21
"Lugupeetud juhataja! Oleme uue riigi sünni tunnistajad. See valmistab mulle suurt heameelt, kuid ka muresid. Lõppude lõpuks on Lõuna-Sudaan ju üks vaesemaid riike Aafrikas. See on ka riik, mille territooriumil asuvad suured naftavarud. Lisaks on see riik, kuhu pöörduvad tagasi paljud inimesed, põgenikud, kel ei ole kusagil elada, kel ei ole toitu ega tööd. See on kindel tee, kuidas jõuda katastroofi ja isegi relvastatud konfliktini. Kui need, kes kontrollivad Lõuna-Sudaani naftaressursse ja riigi põhjaosas asuvaid sadamaid, mille kaudu seda naftat edasi saata, ei jõua kokkuleppele, puhkeb rahvusvaheline konflikt, nagu kaasparlamendiliige Charles Goerens ütles. Niisiis – mida me saame teha? Euroopa Liit peab seal oma esindatust süvendama ja sinna jääma. Miks mitte saata ELi politseimissioon Lõuna-Sudaani, et aidata luua õigusriik ja anda sellele riigile värske ning uus võimalus ja kes teab – võib-olla kujuneb sellest riigist hoopis eeskuju ülejäänud Aafrika jaoks. Loodan väga, et just nii juhtub."@et5
". Arvoisa puhemies, todistamme uuden valtion syntymää. Olen siitä hyvin iloinen, mutta olen myös huolissani. Etelä-Sudan on yksi Afrikan köyhimmistä maista. Se on myös maa, jonka alueella on paljon öljyä. Sen lisäksi se on maa, johon palaa paljon ihmisiä, monet heistä pakolaisia, joilla ei ole asuinpaikkaa, ruokaa tai työtä. Tässä on katastrofin ainekset ja jopa ainekset aseelliseen konfliktiin. Jos tahot, jotka hallitsevat Etelä-Sudanin öljyvaroja ja tahot, jotka hallitsevat pohjoisosan satamia, joista öljy kuljetetaan, eivät pääse sopimukseen, syntyy kansainvälinen konflikti, aivan kuten kollegani Goerens totesi. Mitä siis voimme tehdä? Euroopan on lähetettävä maahan pysyvät edustajat. Miksi emme lähettäisi Etelä-Sudaniin EUPOL-operaatiota, joka auttaisi oikeusvaltion perustamisessa ja antaisi maalle uuden oman mahdollisuuden, ja kuka tietää, maasta saattaisi tulla esimerkki koko Afrikalle. Toivon kovasti, että näin tapahtuu."@fi7
". Monsieur le Président, nous sommes aujourd’hui les témoins de la naissance d’un nouvel État. J’en suis extrêmement ravie, mais cela m’inquiète également. Le Sud-Soudan est un des pays les plus pauvres d’Afrique. C’est aussi un pays qui possède beaucoup de pétrole sur son territoire. Enfin, c’est un pays vers lequel retournent de nombreuses personnes, des réfugiés sans endroit où loger, sans nourriture et sans emploi. Tous les ingrédients d’une catastrophe, voire d’un conflit armé, sont réunis. À moins que les personnes qui contrôlent les ressources pétrolières du Sud-Soudan et les ports dans le nord du pays par lesquels transite le pétrole ne parviennent à un accord, un conflit international éclatera, ainsi que l’a déclaré mon collègue M. Goerens. Alors, que pouvons-nous faire? L’Europe doit établir une présence là-bas et y rester. Pourquoi ne pas envoyer une mission Eupol au Sud-Soudan afin de l’aider à instaurer un État de droit et d’offrir à ce pays des perspectives d’avenir nouvelles et uniques. Et, qui sait, ce pays pourrait bien devenir un exemple pour le reste de l’Afrique. J’espère de tout cœur que ce sera le cas."@fr8
"Elnök úr, egy új állam születésének vagyunk a tanúi. Nagyon örülök, de aggódom is. Végül is Dél-Szudán Afrika egyik legszegényebb állama. Olyan ország, amely azonban nagy olajtartalékokkal rendelkezik. Továbbá olyan ország, ahová sokan térnek vissza, menekültek, akiknek nincs hol lakniuk, nincs mit enniük és nincs munkájuk. Mindez egy katasztrófa, sőt egy fegyveres konfliktus receptje is lehet. Ha azok, akik Dél-Szudán olajerőforrásait ellenőrzik, és azok, akik az ország északi részén található, az olaj elszállításához szükséges kikötőket a kezükben tartják, nem egyeznek meg, akkor valóban nemzetközi konfliktus robban ki, ahogy azt képviselőtársam, Goerens úr kijelentette. Mit tehetünk tehát? Európának meg kell teremtenie a jelenlétét, és ott kell maradnia. Miért nem küldünk egy rendőri missziót Dél-Szudánba, és segítünk megteremteni a törvényességet, és adunk ennek az országnak egy saját új esélyt, és – ki tudja – talán példát mutathat Afrika többi államának. Nagyon remélem, hogy így is lesz."@hu11
". Signor Presidente, stiamo assistendo alla nascita di un nuovo Stato. Ne sono molto felice, ma nutro anche qualche timore. Del resto il Sudan meridionale è uno dei paesi più poveri dell’Africa, e anche una nazione con molto petrolio. Inoltre è un paese in cui stanno tornando molte persone, profughi senza un posto in cui vivere, senza cibo e senza lavoro. È la formula per il fallimento e persino per un conflitto armato. Se chi controlla le risorse petrolifere nel Sudan meridionale e i porti nella parte settentrionale del paese attraverso cui viene trasportato il petrolio non giungeranno a un accordo, scoppierà un conflitto internazionale come ha affermato il collega, onorevole Goerens. Cosa possiamo fare noi? L’Europa deve predisporre una presenza in loco e stare sul posto. Perché non inviare una missione Eupol nel Sudan meridionale per aiutare a istituire lo Stato di diritto e dare a questo paese una nuova opportunità? Chissà, questo paese potrebbe benissimo fungere da esempio per il resto dell’Africa. Spero vivamente che sia così."@it12
". Gerb. Pirmininke, esame naujos valstybės gimimo liudininkai. Dėl to labai džiaugiuosi, tačiau kartu norėčiau išreikšti savo susirūpinimą. Visų pirma, Pietų Sudanas yra viena skurdžiausių Afrikos šalių. Kartu tai yra šalis, savo teritorijoje turinti daug naftos. Be to, į šią šalį grįžta daug žmonių, pabėgėlių, neturinčių, kur gyventi, neturinčių maisto ir darbo. Tai žada nelaimę ar net ginkluotą konfliktą. Jei nesusitars tie, kurie kontroliuoja naftos išteklius Pietų Sudane ir uostus šiaurinėje šalies dalyje, per kuriuos gabenama nafta, tada iš tiesų, kaip minėjo mano kolega Parlamento narys Ch. Goerens, gali kilti tarptautinis konfliktas. Tad ką galime padaryti? Europa privalo įtvirtinti ten savo buvimą ir privalo ten pasilikti. Kodėl nenusiuntus Europos Sąjungos policijos misijos į Pietų Sudaną ir nepadėjus jiems įvesti teisės viršenybės, tuo šiai šaliai suteikiant visiškai naują galimybę ir, kas žino, galbūt ši šalis taps pavyzdžiu visai Afrikai. Labai tikiuosi, kad taip ir bus."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Mēs esam liecinieki jaunas valsts dzimšanai. Man par to ir liels prieks, tomēr mani māc arī bažas. Galu galā, Dienvidsudāna ir viena no nabadzīgākajām Āfrikas valstīm. Šīs valsts teritorijā atrodas arī diezgan lieli naftas krājumi. Turklāt šajā valstī atgriežas ļoti daudz cilvēku, bēgļu, kuriem nav māju, nav pārtikas un nav darba. Tā rodas katastrofas, pat bruņoti konflikti. Ja netiks panākta vienošanās starp personām, kas Dienvidsudānā pārrauga naftas resursus, un tām, kas ziemeļu daļā pārrauga ostas, caur kurām šī nafta jātransportē, tad patiesi, kā teica mans kolēģis kungs, izcelsies starptautisks konflikts. Tātad — ko mēs varam darīt? Ir nepieciešama Eiropas klātbūtne šajā valstī. Kāpēc gan uz Dienvidsudānu nevarētu nosūtīt Eiropas Savienības Policijas misiju, lai tā palīdzētu ieviest tiesiskumu un dotu šai valstij svaigu, jaunu iespēju, un, kas zina, varbūt šī valsts kļūs par piemēru visai Āfrikai. Es ļoti ceru, ka tā notiks."@lv13
"Wij zijn getuige van de geboorte van een nieuwe staat en daar word ik heel blij van, maar ook bezorgd. Zuid-Soedan is immers een van de armste landen in Afrika. Het is ook een land met heel veel olie in de grond. Het is bovendien ook een land waar een heleboel mensen naar terugkeren, vluchtelingen zonder dak boven hun hoofd, zonder eten en zonder baan. Dat is een recept voor ongelukken en zelfs een recept voor een gewapend conflict. Als er niet een oplossing verzonnen wordt tussen de olie die in de grond zit in Zuid-Soedan en de haven in het noorden die deze olie moet verschepen, dan komt er inderdaad, zoals mijn collega Goerens zegt, een internationaal conflict uit. Dus wat kunnen wij doen? Europa moet daar zijn en moet daar blijven. Waarom geen Eupol-missie naar Zuid-Soedan om de rechtsstaat te helpen oprichten, om dit land een eigen, verse, nieuwe kans te geven en wie weet wordt dat land dan wel een voorbeeld in Afrika. Dat help ik ze hopen!"@mt15
"Panie Przewodniczący! Jesteśmy świadkami narodzin nowego państwa. Bardzo mnie to cieszy, lecz mam też pewne obawy. Bądź co bądź, Południowy Sudan jest jednym z najbiedniejszych krajów Afryki. Jest też krajem, na którego terytorium znajduje się sporo ropy naftowej. Ponadto, jest to kraj, do którego wraca wiele ludzi, uchodźcy niemający gdzie mieszkać, bez jedzenia i bez pracy. To jest przepis na katastrofę, a nawet na konflikt zbrojny. O ile ci, którzy kontrolują złoża ropy w Południowym Sudanie i porty w północnej części kraju, poprzez które ropa ta musi być wysyłana, nie dojdą do porozumienia, wtedy faktycznie, jak powiedział kolega poseł Goerens, wybuchnie konflikt międzynarodowy. Co więc możemy zrobić? Europa musi być tam obecna i musi tam pozostać. Można by wysłać misję Eupolu do Południowego Sudanu, aby pomóc we wprowadzeniu państwa prawa i dać temu krajowi własne nowe możliwości, a kto wie, kraj ten może stać się przykładem dla reszty Afryki. Mam ogromną nadzieję, że tak się stanie."@pl16
". Senhor Presidente, estamos a testemunhar o nascimento de um novo Estado. Isso deixa-me muito satisfeita, mas também preocupada. Afinal, o Sudão do Sul é um dos países mais pobres da África. É também um país com muito petróleo no seu território. Além disso, é um país ao qual estão a regressar muitas pessoas, refugiados sem ter onde viver, sem comida e sem trabalho. Isso é uma receita para o desastre e até mesmo uma receita para o conflito armado. A menos que quem controla os recursos petrolíferos no Sudão do Sul e os portos na parte norte do país através dos quais o petróleo tem de ser expedido chegue a acordo, então de facto, conforme afirmou o meu colega deputado Goerens, irá surgir um conflito internacional. Assim sendo, o que é que podemos fazer? A Europa tem de estabelecer uma presença nesse território e aí permanecer. Porque não enviar uma missão Eupol para o Sudão do Sul para ajudar a criar um Estado de direito e dar a este país uma oportunidade totalmente nova e, quem sabe, pode ser que este país venha a ser um exemplo para o resto de África. Espero muito sinceramente que seja isso que aconteça."@pt17
". Domnule președinte, asistăm la nașterea unui nou stat. Sunt foarte mulțumită de acest lucru, dar sunt și îngrijorată. La urma urmei, Sudanul de Sud este una dintre cele mai sărace țări din Africa. Este, de asemenea, o țară cu mult petrol pe teritoriul său. În plus, este o țară în care se întorc mulți oameni, refugiați care nu au unde să locuiască, hrană și locuri de muncă. Aceasta este rețeta unui dezastru și chiar rețeta unui conflict armat. Dacă cei care controlează resursele de petrol din Sudanul de Sud și porturile din partea de nord a țării prin care trebuie transportat acest petrol nu ajung la un acord, atunci, după cum a spus colegul meu deputat domnul Goerens, va izbucni într-adevăr un conflict internațional. Așadar, ce putem face? Europa trebuie să devină și să rămână prezentă acolo. De ce nu am trimite o misiune de poliție a Uniunii Europene în Sudanul de Sud care să ajute la înființarea statului de drept și să-i ofere acestei țări o oportunitate nouă și, cine știe, poate această țară se va dovedi a fi un bun exemplu pentru restul Africii? Sper din toată inima că așa vor sta lucrurile."@ro18
"Sme svedkami zrodu nového štátu. Veľmi ma to teší, mám však aj obavy. Napokon, južný Sudán je jednou z najchudobnejších krajín Afriky. Je to tiež krajina, ktorá má na svojom území obrovské zásoby ropy. Okrem toho je to aj krajina, do ktorej sa vracia mnoho ľudí a utečencov, ktorí nemajú domov, sú bez jedla a bez práce. To je recept na katastrofu a dokonca aj na ozbrojený konflikt. Kým tí, ktorí majú kontrolu nad zdrojmi ropy v južnom Sudáne a nad prístavmi v severnej časti krajiny, cez ktoré sa ropa prepravuje, nedospejú k dohode, potom naozaj môže vzniknúť medzinárodný konflikt, ako povedal kolega poslanec pán Goerens. Čo teda môžeme robiť? Európa tam musí mať zastúpenie a musí tam ostať. Napríklad by mohla do južného Sudánu vyslať misiu EUPOL, ktorá by pomohla zaviesť zásady právneho štátu a poskytla by krajine nové vlastné príležitosti, a ktovie, tá krajina sa skutočne môže stať príkladom pre ostatné krajiny Afriky. Veľmi dúfam, že sa tak stane."@sk19
". Gospod predsednik, priča smo rojstvu nove države. To me zelo veseli, a sem obenem tudi zaskrbljena. Navsezadnje je Južni Sudan ena izmed najrevnejših afriških držav. Je tudi država, ki ima na svojem ozemlju velike zaloge nafte. Poleg tega je država, v katero se vrača veliko ljudi, beguncev brez domovanj, brez hrane in brez zaposlitve. To je recept za katastrofo in lahko vodi celo v oborožene spopade. Če tisti, ki nadzirajo naftne vire v Južnem Sudanu in pristanišča na severnem delu države, preko katerih je treba to nafto izvažati iz države, ne dosežejo dogovora, lahko dejansko izbruhne mednarodni spor, kot je rekel moj kolega poslanec, gospod Goerens. Kaj lahko torej ukrenemo? Evropa mora tam vzpostaviti in vzdrževati svojo navzočnost. Zakaj ne bi v Južni Sudan odposlali misije EUPOL, da bi pomagali vzpostaviti pravno državo in tej državi ponudili svežo, novo priložnost in, kdo ve, morda lahko ta država postane celo zgled preostalemu delu Afrike. Močno upam, da bo tako tudi v resnici."@sl20
". Herr talman! Vi bevittnar födelsen av en ny stat. Jag är mycket glad över detta, men jag hyser även oro. Södra Sudan är trots allt ett av de fattigaste länderna i Afrika. Det är även ett land med en hel del olja på sitt territorium. Dessutom är det ett land till vilket många människor återvänder, flyktingar utan någonstans att bo, utan mat och arbete. Det kan leda till katastrof eller t.o.m. väpnad konflikt. Såvida inte de som kontrollerar oljeresurserna i södra Sudan och hamnarna i den norra delen av landet, genom vilken oljan har transporterats, når en överenskommelse kommer en internationell konflikt utan tvekan att bryta ut, precis som min parlamentskollega Charles Goerens har sagt. Så vad kan vi göra? Europa måste etablera en närvaro och stanna kvar. Varför inte sända en Eupol-delegation till södra Sudan för att hjälpa till med att upprätta rättssäkerhet och ge detta land chansen att börja om från början på egen hand? Kanske landet rent av visar sig vara en förebild för resten av Afrika? Jag hoppas verkligen att så kommer att bli fallet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph