Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-187-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-187-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Os acontecimentos que se sucedem em inúmeros países árabes, em especial na Tunísia e no Egipto, são manifestações que ficarão para a história da libertação dos povos de regimes autoritários, não cumpridores das regras básicas de uma sociedade democrática: o Estado de Direito e a defesa dos direitos humanos. Penso que agora será importante repensar as estratégias, a curto e a longo prazo, para a Tunísia e o Egipto, no longo processo de transição democrática, evitando a subida ao poder de extremismos. Congratulo a missão da UE na Tunísia de avaliação à situação jurídica da fase anterior às eleições e à missão de observação das mesmas – medidas idênticas deverão ser tomadas logo que se alcance a estabilidade no Egipto. Contudo, considero de extrema importância a revisão da política de vizinhança, que vimos não desempenhar um dos seus objectivos, a promoção da democracia e dos direitos humanos. Penso que a abordagem dos acordos euromediterrânicos deve apresentar uma maior diversificação e incidir directamente na sociedade civil. O diálogo com a Tunísia, o Egipto e os países vizinhos deve prosseguir a fim de garantir a estabilidade democrática. Para isso é necessário criar estratégias e reforçar os meios disponíveis para as necessárias reformas socioeconómicas e políticas."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Události odehrávající se v nesčetných arabských zemích, zejména v Tunisku a Egyptě, jsou demonstracemi, které vejdou do historie osvobození národů od autoritářských režimů, které nerespektují základní pravidla demokratické společnosti: právní stát a obranu lidských práv. Myslím si, že nyní bude důležité znovu promyslet krátkodobé a dlouhodobé strategie pro Tunisko a Egypt a dlouhý proces jejich přechodu k demokracii, aby se předešlo tomu, že se extrémistické skupiny ujmou moci. Vítám misi EU do Tuniska, která vyhodnotí právní situaci ve stádiu před volbami a misi pozorovatelů pro tyto volby: stejná opatření musejí být co nejdříve přijata na dosažení stability v Egyptě. Považuji nicméně za nesmírně důležité, aby byla zrevidována politika sousedství, která selhala v jednom z cílů: v podpoře demokracie a lidských práv. Myslím si, že náš přístup k evropsko-středomořským dohodám musí být diversifikovanější, což by mělo mít přímý dopad na občanskou společnost. Dialog s Tuniskem, Egyptem a sousedícími zeměmi musí sledovat cíl zajištění demokratické stability. Abychom toho dosáhli, musí být vytvořeny strategie a navýšeny alokované zdroje pro nezbytné socioekonomické a politické reformy."@cs1
"De begivenheder, der finder sted i utallige arabiske lande, herunder især Tunesien og Egypten, er demonstrationer, der vil gå over i historien som folkets frigørelse fra de autoritære regimer, som ikke overholder de grundlæggende spilleregler for et demokratisk samfund, nemlig retsstatsprincippet og beskyttelse af menneskerettighederne. Jeg mener, at det nu vil være nødvendigt at genoverveje de kort- og langsigtede strategier for Tunesien og Egypten i den lange proces, som overgangen til demokrati udgør, for at hindre ekstremistiske grupper i at komme til magten. Jeg bifalder EU's mission i Tunesien, som har til formål at vurdere retstilstanden i den fase, der ligger forud for valget, og observatørmissionen i forbindelse med dette valg, og der skal træffes identiske foranstaltninger, så snart der er opnået stabilitet i Egypten. Ikke desto mindre anser jeg det for at være yderst vigtigt at revidere naboskabspolitikken, da vi med egne øjne har set, at den har været ude af stand til at opfylde et af sine mål, nemlig fremme af demokrati og menneskerettigheder. Efter min mening bør der være en større mangfoldighed af strategier i aftalerne mellem EU og Middelhavslandene, som bør have en direkte indvirkning på civilsamfundet. Formålet med dialogen med Tunesien, Egypten og deres nabolande skal være at sikre demokratisk stabilitet. Med henblik på at nå dette mål skal der udarbejdes strategier, og de ressourcer, der er til rådighed for de nødvendige samfundsøkonomiske og politiske reformer, skal øges."@da2
"Die Ereignisse, die in unzähligen arabischen Ländern, einschließlich Tunesien und Ägypten, stattfinden, sind Demonstrationen, die in die Geschichte der Befreiung der Menschen von autoritären Regimen eingehen werden, die die Grundregeln einer demokratischen Gesellschaft nicht einhalten: die Rechtsstaatlichkeit und die Verteidigung der Menschenrechte. Ich denke, dass es jetzt wichtig sein wird, im langen Prozess des Übergangs zur Demokratie die kurz- und langfristigen Strategien für Tunesien und Ägypten zu überdenken, um zu verhindern, dass extremistische Gruppierungen die Macht ergreifen. Ich begrüße die Mission der EU zur Bewertung der rechtlichen Situation in der Phase vor den Wahlen und die Beobachtungsmission für diese Wahlen: Sobald in Ägypten Stabilität hergestellt ist, müssen die gleichen Maßnahmen auch dort getroffen werden. Dennoch sehe ich es als äußerst wichtig an, die Nachbarschaftspolitik zu überprüfen, die, wie wir beobachten konnten, eines ihrer Ziele nicht erfüllen konnte: die Förderung der Demokratie und der Menschenrechte. Ich denke, dass es eine größere Vielfalt an Herangehensweisen in den Vereinbarungen zwischen der EU und den Mittelmeeranrainerstaaten geben sollte, die eine andere Wirkung auf die Zivilgesellschaft haben sollten. Ein Dialog mit Tunesien, Ägypten und ihren Nachbarländern muss das Ziel verfolgen, die demokratische Stabilität sicherzustellen. Um dies zu erreichen, müssen Strategien geschaffen und Mittel für die notwendigen soziökonomischen und politischen Reformen müssen aufgestockt werden."@de9
"Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται σε πολλές αραβικές χώρες, ιδίως στην Τυνησία και την Αίγυπτο, είναι διαδηλώσεις οι οποίες θα μείνουν στην Ιστορία της απελευθέρωσης των λαών από αυταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν σέβονται τους στοιχειώδεις κανόνες μιας δημοκρατικής κοινωνίας: το κράτος δικαίου και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι τώρα είναι σημαντικό να επανεξετάσουμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την Τυνησία και την Αίγυπτο όσον αφορά τη μακρά διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία, έτσι ώστε να αποτραπεί η άνοδος ακραίων ομάδων στην εξουσία. Χαιρετίζω την αποστολή της ΕΕ στην Τυνησία για την αξιολόγηση της νομικής κατάστασης στο στάδιο πριν από τις εκλογές και την αποστολή παρατηρητών για τις εκλογές αυτές: τα ίδια μέτρα πρέπει να ληφθούν αμέσως μόλις επιτευχθεί η σταθερότητα στην Αίγυπτο. Ωστόσο, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να αναθεωρηθεί η πολιτική γειτονίας, η οποία διαπιστώσαμε ότι δεν κατάφερε να τηρήσει έναν από τους στόχους της: την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτιμώ ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφοροποίηση ως προς την προσέγγιση των ευρωμεσογειακών συμφωνιών, οι οποίες πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία των πολιτών. Ο διάλογος με την Τυνησία, την Αίγυπτο και τις γειτονικές τους χώρες πρέπει να έχει ως στόχο την εγγύηση της δημοκρατικής σταθερότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να χαραχθούν κατάλληλες στρατηγικές και να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι για τις αναγκαίες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις."@el10
"The events taking place in innumerable Arab countries, especially Tunisia and Egypt, are demonstrations that will go down in the history of peoples’ liberation from authoritarian regimes that do not respect the basic rules of a democratic society: the rule of law and the defence of human rights. I think that it will now be important to rethink the short- and long-term strategies for Tunisia and Egypt in the long process of the transition to democracy, to prevent extremist groups from coming to power. I welcome the EU mission in Tunisia to evaluate the legal situation in the stage prior to elections and the observation mission for those elections: identical measures must be taken as soon as stability is achieved in Egypt. Nevertheless, I consider it extremely important to revise the neighbourhood policy, which we have witnessed failing to commit to one of its goals: the promotion of democracy and human rights. I think that there should be greater diversity of approach in the Euro-Mediterranean agreements, which should have a direct effect on civil society. Dialogue with Tunisia, Egypt and their neighbouring countries must pursue the aim of guaranteeing democratic stability. In order to achieve this, strategies must be created and the resources available for the necessary socioeconomic and political reforms must be increased."@en4
"Los sucesos que se están produciendo en innumerables países árabes, especialmente en Túnez y Egipto, son manifestaciones que pasarán a formar parte de la historia de la liberación de los pueblos respecto de regímenes autoritarios que no respetan las normas básicas de una sociedad democrática: el estado de derecho y la defensa de los derechos humanos. Creo que ahora será importante reconsiderar las estrategias a corto y largo plazo para Túnez y Egipto en el largo proceso de la transición a la democracia, para impedir que los grupos extremistas accedan al poder. Acojo con beneplácito la misión de la UE en Túnez destinada a evaluar la situación jurídica en la fase previa a las elecciones y la misión de observación para dichas elecciones: deben adoptarse medidas idénticas tan pronto como se alcance la estabilidad en Egipto. No obstante, considero sumamente importante revisar la política de vecindad, que, según hemos visto, no se ha comprometido con uno de sus objetivos: la promoción de la democracia y los derechos humanos. Creo que debería haber una mayor diversidad de enfoque en los acuerdos euromediterráneos, que deberían tener un efecto directo en la sociedad civil. El diálogo con Túnez, Egipto y sus países vecinos debe perseguir el objetivo de garantizar la estabilidad democrática. Para lograrlo, deben crearse estrategias y deben incrementarse los recursos disponibles para las reformas socioeconómicas y políticas necesarias."@es21
"Paljudes araabia maades, eeskätt Tuneesias ja Egiptuses praegu toimuvad sündmused on meeleavaldused, mis lähevad ajalukku. See ajalugu hõlmab rahvaste vabanemisi autoritaarsete režiimide alt, mis ei austa demokraatliku ühiskonna põhireegleid: õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste kaitset. Minu arvates on nüüd oluline vaadata uuesti läbi Tuneesia ja Egiptuse jaoks ette nähtud lühi- ja pikaajalised strateegiad pikas demokraatiale ülemineku protsessis, et vältida äärmusrühmituste võimuletulekut. Väljendan heameelt ELi missiooni üle Tuneesias, mille eesmärk on hinnata õiguslikku olukorda valimistele eelnevas etapis, ja ELi valimiste vaatlemise missiooni üle: samasugused meetmed tuleb võtta Egiptuses kohe, kui seal on stabiilsus saavutatud. Minu arvates on aga ülioluline vaadata läbi naabruspoliitika – nägime, kuidas sel puhul ei suudetud täita üht selle eesmärki: edendada demokraatiat ja inimõigusi. Minu arvates peaks Euroopa-Vahemere kokkulepped sisaldama mitmekesisemat käsitlusviisi ning sel peaks olema otsene mõju kodanikuühiskonnale. Dialoog Tuneesiaga, Egiptusega ja nende naaberriikidega peab jätkuvalt püüdma demokraatliku stabiilsuse tagamise poole. Selle saavutamiseks tuleb luua strateegiad ja suurendada ressursse, mis oleks kättesaadavad vajalikeks sotsiomajanduslikeks ja poliitilisteks reformideks."@et5
"Tapahtumat lukemattomissa arabimaissa, erityisesti Tunisiassa ja Egyptissä, ovat mielenosoituksia, jotka jäävät historiaan kansojen vapautumisena autoritaarisista hallintojärjestelmistä, jotka eivät kunnioita demokraattisen yhteiskunnan perussääntöjä: oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien puolustamista. Mielestäni nyt on tärkeää arvioida uudelleen Tunisian ja Egyptin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiat pitkässä prosessissa kohti demokratiaa, jotta estetään ääriryhmien valtaanpääsy. Olen tyytyväinen, että EU lähettää valtuuskunnan arvioimaan Tunisian oikeudellisen tilanteen vaaleja edeltävässä vaiheessa ja tarkkailuvaltuuskunnan kyseisiin vaaleihin: Egyptissä on ryhdyttävä samankaltaisiin toimiin heti, kun vakaus on saavutettu. Pidän kuitenkin erittäin tärkeänä, että tarkistamme naapuruuspolitiikkaa, jonka olemme havainneet epäonnistuvan sitoumuksessaan yhteen tavoitteistaan: demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Tarvitsemme mielestäni monipuolisempia lähestymistapoja Euro–Välimeri-sopimuksiin, joilla olisi oltava suora vaikutus kansalaisyhteiskuntaan. Vuoropuhelun Tunisian, Egyptin ja niiden naapurimaiden kanssa on pyrittävä takaamaan demokraattinen vakaus. Jotta tähän päästään, on luotava strategioita ja lisättävä tarvittaviin sosioekonomisiin ja poliittisiin uudistuksiin käytettävissä olevia resursseja."@fi7
"Les événements qui se déroulent dans plusieurs pays arabes, notamment en Tunisie et en Égypte resteront inscrits dans l’histoire de la libération des peuples du joug de régimes autoritaires qui ne respectent pas les règles fondamentales d’une société démocratique: l’état de droit et la défense des droits de l’homme. Je pense qu’il est maintenant important de repenser les stratégies à court et à long terme à l’égard de la Tunisie et de l’Égypte dans le long processus de la transition vers la démocratie, afin d’empêcher que des groupes extrémistes ne parviennent au pouvoir. Je me félicite de l’envoi en Tunisie d’une mission de l’UE pour y évaluer la situation juridique préalablement aux élections et de la mission d’observation de ces élections. Des mesures identiques doivent être prises pour l’Égypte dès que la stabilité y sera rétablie. Néanmoins, j’estime qu’il est extrêmement important de repenser la politique de voisinage, que nous avons vu échouer dans la réalisation de l’un de ses objectifs: la promotion de la démocratie et des droits de l’homme. Je pense qu’il faut une plus grande diversité d’approche dans les accords euro-méditerranéens, qui devraient avoir un effet direct sur la société civile. Le dialogue avec la Tunisie, l’Égypte et leurs voisins doit avoir pour but de garantir la stabilité démocratique. Afin d’atteindre ces objectifs, des stratégies doivent être élaborées et les ressources disponibles pour les nécessaires réformes socio-économiques et politiques doivent être augmentées."@fr8
"A számos arab országban, különösen Tunéziában és Egyiptomban jelenleg zajló tüntetések úgy vonulnak majd be a történelembe, mint az embereknek olyan önkényuralmi rendszerek alóli felszabadulása, amelyek nem tartják tiszteletben egy demokratikus társadalom alapvető szabályait: a jogállamiságot és az emberi jogok védelmét. A demokratikus átmenet hosszú folyamatában mindezek után véleményem szerint fontos átgondolni a Tunéziára és Egyiptomra vonatkozó rövid és hosszú távú stratégiákat a szélsőséges csoportok hatalomra kerülésének megelőzése érdekében. Üdvözlöm a választásokat megelőzően a jogi helyzet felmérésére Tunéziába küldött uniós missziót, valamint az e választásokat megfigyelő missziót: ugyanilyen intézkedéseket kell hozni, amint megvalósul Egyiptomban a stabilitás. Rendkívül fontosnak tartom ugyanakkor, hogy felülvizsgáljuk a szomszédsági politikát, amely – amint azt beismertük – nem képes teljesíteni egyik célkitűzését: a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását. Véleményem szerint többféle megközelítést kellene alkalmazni az euromediterrán megállapodásokban, amelyeknek közvetlen hatást kellene gyakorolniuk a civil társadalomra. A Tunéziával, Egyiptommal és az őket határoló országokkal folytatott párbeszédnek a demokratikus stabilitás biztosításának célkitűzését kell szolgálnia. Ennek eléréséhez stratégiákat kell kialakítani, valamint növelni kell a szükséges társadalmi-gazdasági és politikai reformok számára rendelkezésre álló forrásokat."@hu11
"Gli eventi che si registrano in numerosi paesi arabi, soprattutto in Tunisia ed Egitto, sono manifestazioni che rimarranno nella storia della liberazione dei popoli dai regimi autoritari che non rispettano le regole di base di una società democratica: lo Stato di diritto e la difesa dei diritti dell’uomo. Ora, credo, sarà importante ripensare le strategie a breve e lungo termine per la Tunisia e l’Egitto nel lungo processo di transizione verso la democrazia, evitando l’ascesa al potere dei gruppi estremisti. Accolgo con favore la missione dell’Unione europea in Tunisia per valutare la situazione giuridica nella fase precedente le elezioni e la missione di osservazione elettorale: bisognerà adottare le stesse misure non appena si raggiungerà la stabilità in Egitto. Ciononostante, ritengo estremamente importante rivedere la politica di vicinato, che abbiamo visto venire meno a uno dei suoi obiettivi: la promozione della democrazia e dei diritti dell’uomo. Penso occorra più diversificazione nella strategia degli accordi euromediterranei, che devono incidere direttamente sulla società civile. Il dialogo con la Tunisia, l’Egitto e i paesi confinanti deve essere volto a garantire la stabilità democratica. Per questo motivo bisogna mettere a punto strategie e aumentare le risorse disponibili alle necessarie riforme politiche e socioeconomiche."@it12
"Įvykiai daugybėje arabų šalių, ypač Tunise ir Egipte, įeis į žmonių išsilaisvinimo nuo autoritarinių režimų, nepaisiusių pamatinių demokratinės visuomenės taisyklių – teisės viršenybės ir žmogaus teisių, istoriją. Manau, kad dabar būtų svarbu permąstyti trumpalaikes bei ilgalaikes strategijas dėl Tuniso ir Egipto, vykstant ilgam perėjimo prie demokratijos procesui, neleisti ekstremistinėms grupuotėms ateiti į valdžią. Palankiai vertinu ES misiją Tunise, kurios tikslas įvertinti teisinę padėtį prieš rinkimus ir šių rinkimų stebėjimo misiją; tokių pat priemonių reikia kuo greičiau imtis Egipte. Kad ir kaip būtų, manau, kad nepaprastai svarbu persvarstyti kaimynystės politiką, kuri, kaip turėjome progos įsitikinti, nesugebėjo įgyvendinti vieno iš savo tikslų – skatinti demokratiją ir žmogaus teises. Manau, kad į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimus, kurie turėtų daryti tiesioginį poveikį pilietinei visuomenei, turėtų būti įtraukta didesnė požiūrių įvairovė. Vykstant dialogui su Tunisu, Egiptu ir jų kaimyninėmis šalimis būtina siekti užtikrinti demokratinį stabilumą. Norint tai pasiekti, reikia sukurti atitinkamas strategijas ir sutelkti didesnius išteklius būtinoms socialinėms, ekonominėms ir politinėms reformoms."@lt14
"Notikumi neskaitāmās arābu valstīs, jo īpaši Tunisijā un Ēģiptē, ir demonstrācijas, kas ieies vēsturē kā cilvēku atbrīvošanās no autoritāriem režīmiem, kas nerespektē demokrātiskas sabiedrības pamatlikumus: tiesiskuma varu un cilvēktiesību aizsardzību. Es domāju, ka tagad būs svarīgi pārdomāt īstermiņa un ilgtermiņa stratēģijas Tunisijai un Ēģiptei ilgajā pārejas procesā uz demokrātiju, lai novērstu ekstrēmistu grupu nākšanu pie varas. Es atzinīgi vērtēju ES misiju Tunisijā, lai novērtētu tiesisko situāciju posmā pirms vēlēšanām un novērošanas misiju šīm vēlēšanām — tādi paši pasākumi jāveic arī Ēģiptē, tiklīdz tiks panākta stabilitāte. Tomēr es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pārskatīt kaimiņattiecību politiku, kur mēs esam bijuši aculiecinieki tam, ka tā nesasniedz vienu no saviem mērķiem — demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanu. Domāju, ka jābūt lielākai pieeju dažādībai Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumos, kam vajadzētu tieši ietekmēt pilsonisko sabiedrību. Dialogam ar Tunisiju, Ēģipti un to kaimiņvalstīm jāsasniedz mērķis garantēt demokrātisku stabilitāti. Lai panāktu to, jārada stratēģijas un jāpalielina nepieciešamajām sociāli ekonomiskajām un politiskajām reformām pieejamie resursi."@lv13
"Os acontecimentos que se sucedem em inúmeros países árabes, em especial na Tunísia e no Egipto, são manifestações que ficarão para a história da libertação dos povos de regimes autoritários, não cumpridores das regras básicas de uma sociedade democrática: o Estado de Direito e a defesa dos direitos humanos. Penso que agora será importante repensar as estratégias, a curto e a longo prazo, para a Tunísia e o Egipto, no longo processo de transição democrática, evitando a subida ao poder de extremismos. Congratulo a missão da UE na Tunísia de avaliação à situação jurídica da fase anterior às eleições e à missão de observação das mesmas – medidas idênticas deverão ser tomadas logo que se alcance a estabilidade no Egipto. Contudo, considero de extrema importância a revisão da política de vizinhança, que vimos não desempenhar um dos seus objectivos, a promoção da democracia e dos direitos humanos. Penso que a abordagem dos acordos euro-mediterrânicos deve apresentar uma maior diversificação e incidir directamente na sociedade civil. O diálogo com a Tunísia, o Egipto e os países vizinhos deve prosseguir a fim de garantir a estabilidade democrática. Para isso é necessário criar estratégias e reforçar os meios disponíveis para as necessárias reformas socioeconómicas e políticas."@mt15
"De huidige ontwikkelingen in talloze Arabische landen, met name in Tunesië en Egypte, zijn demonstraties die een plaats zullen krijgen in de geschiedenis van de bevrijding van volkeren uit de klauwen van autoritaire regimes die geen respect opbrengen voor de grondregels van de democratische samenleving: rechtsstaat en bescherming van de mensenrechten. Mijns inziens is het nu belangrijk om op de korte en de middellange termijn nieuwe strategieën op te zetten voor Tunesië en Egypte, in het kader van het langdurige overgangsproces naar de democratie, teneinde te voorkomen dat extremistische groeperingen de macht in handen krijgen. Ik ben ingenomen met zowel de EU-missie in Tunesië om de rechtstoestand te beoordelen in de fase die voorafgaat aan de verkiezingen als de waarnemingsmissie bij de verkiezingen. Zodra de situatie in Egypte weer stabiel is, moeten daar identieke maatregelen worden genomen. Desalniettemin ben ik van oordeel dat het buitengewoon belangrijk is om het nabuurschapsbeleid te herzien, aangezien we hebben kunnen vaststellen dat het huidige beleid ontoereikend is om een van de doelstellingen te verwezenlijken, namelijk het bevorderen van de democratie en de mensenrechten. Volgens mij moeten de Euromediterrane overeenkomsten voorzien in een meer gediversifieerde aanpak en moeten zij directe gevolgen hebben voor het maatschappelijk middenveld. De dialoog met Tunesië, Egypte en hun buurlanden moet gericht zijn op het waarborgen van democratische stabiliteit. Om deze doelstelling te verwezenlijken moeten strategieën worden uitgezet en moeten meer middelen beschikbaar worden gesteld voor de sociaaleconomische en politieke hervormingen."@nl3
"Wydarzenia, do których dochodzi w niezliczonych krajach arabskich, zwłaszcza w Tunezji i Egipcie, to manifestacje, które przejdą do historii wyzwalania ludzkości od reżimów autorytarnych, które nie szanują podstawowych zasad społeczeństwa demokratycznego: rządów prawa i ochrony praw człowieka. Uważam, że obecnie trzeba będzie przeanalizować krótko- i długofalową strategię wobec Tunezji i Egiptu w długim procesie przechodzenia do demokracji, aby uniknąć dojścia do władzy grup ekstremistycznych. Z zadowoleniem przyjmuję wyjazd delegacji UE do Tunezji, służący ocenie sytuacji prawnej na etapie poprzedzającym wybory, oraz misji obserwacyjnej na te wybory: analogiczne działania należy podjąć, jak tylko uda się zapewnić stabilność w Egipcie. Za niezwykle istotną uważam jednak zmianę polityki sąsiedztwa; o jej niezdolności do realizacji jednego z jej celów – wspierania demokracji i praw człowieka – mogliśmy się przekonać. Uważam, że potrzebne jest większe zróżnicowanie podejść w porozumieniach eurośródziemnomorskich, które powinny wywierać bezpośredni wpływ na społeczeństwo obywatelskie. Dialog z Tunezją, Egiptem i ich sąsiadami musi służyć zagwarantowaniu stabilności demokratycznej. Aby to osiągnąć, konieczne jest opracowanie strategii i zwiększenie zasobów potrzebnych na niezbędne reformy społeczno-gospodarcze i polityczne."@pl16
"Evenimentele care au loc în nenumărate țări arabe, în special în Tunisia și Egipt, sunt demonstrații care vor face parte din istoria eliberării oamenilor de regimurile autoritare care nu respectă normele de bază ale unei societăți democratice: statul de drept și apărarea drepturilor omului. Cred că acum va fi important să regândim strategiile pe termen scurt și pe termen lung pentru Tunisia și Egipt în procesul îndelungat de tranziție către democrație, pentru a preveni venirea la putere a grupurilor extremiste. Salut misiunea UE în Tunisia de a evalua situația legală din etapa dinaintea alegerilor și misiunea de observare a acestor alegeri: măsuri identice trebuie luate în cel mai scurt timp posibil de îndată ce Egiptul devine stabil. Totuși, consider că este foarte important să revizuim politica de vecinătate, care, așa cum am văzut, nu a reușit să realizeze unul dintre obiectivele sale: promovarea democrației și a drepturilor omului. Cred că ar trebui să existe o mai mare diversitate a abordărilor în acordurile euro-mediteraneene, care ar trebui să aibă un efect direct asupra societății civile. Dialogul cu Tunisia, Egipt și țările învecinate trebuie să urmărească scopul de a garanta stabilitatea democratică. Pentru a realiza acest lucru, trebuie create strategiile și resursele care să fie puse la dispoziție pentru reformele socioeconomice necesare și este nevoie să se intensifice reformele politice."@ro18
"Udalosti, ku ktorým dochádza v mnohých arabských krajinách, najmä v Tunisku a v Egypte, sú prejavom toho, čo bude zaznamenané v dejinách oslobodzovania národov spod autoritárskych režimov, ktoré nedodržiavajú základné pravidlá demokratickej spoločnosti: právny štát a ochranu ľudských práv. Myslím si, že teraz bude dôležité prehodnotiť krátkodobé a dlhodobé stratégie pre Tunisko a Egypt v dlhom procese demokratickej premeny s cieľom zabrániť nástupu extrémistov k moci. Vítam misiu EÚ v Tunisku zameranú na zhodnotenie právneho stavu v období pred voľbami a volebnú pozorovateľskú misiu: rovnaké opatrenia je potrebné prijať, len čo sa v Egypte dosiahne stabilita. Považujem však za mimoriadne dôležité prehodnotiť susedskú politiku, pretože sme boli svedkami toho, že zlyhala pri plnení jedného zo svojich cieľov – podpory demokracie a ľudských práv. Myslím si, že euro-stredomorské dohody by mali mať diverzifikovanejší prístup, čo by malo priamo ovplyvniť občiansku spoločnosť. Dialóg s Tuniskom, Egyptom a susednými krajinami musí mať za cieľ zabezpečenie demokratickej stability. Ak to chceme dosiahnuť, je potrebné vytvoriť stratégie a zvýšiť prostriedky, ktoré sú k dispozícii na nevyhnutné sociálno-hospodárske a politické reformy."@sk19
"Protesti, ki se odvijajo v številnih arabskih državah, zlasti v Tuniziji in Egiptu, se bodo zapisali v zgodovino ljudskega osvobajanja izpod avtoritarnih režimov, ki ne spoštujejo temeljnih pravil demokratične družbe: pravne države in varstvo človekovih pravic. Menim, da bo zdaj v dolgem procesu prehoda v demokracijo pomembno ponovno razmisliti o kratkoročnih in dolgoročnih strategijah za Tunizijo in Egipt, da bi skupinam skrajnežev preprečili prevzem oblasti. Pozdravljam misijo EU v Tuniziji, ki bo ocenila pravni položaj v fazi pred volitvami in misijo za opazovanje teh volitev: popolnoma enake ukrepe pa je treba sprejeti takoj, ko bo v Egiptu dosežena stabilnost. Kljub temu menim, da je nujno treba revidirati sosedsko politiko, saj ji, kot smo lahko videli, ni uspelo izpolniti enega od ciljev: spodbujanja demokracije in človekovih pravic. Menim, da bi morali v evro-sredozemskih sporazumih uporabljati bolj raznolike pristope, ki bi morali neposredno vplivati na civilno družbo. Dialog s Tunizijo, Egiptom in njihovimi sosednjimi državami mora slediti cilju zagotavljanja demokratične stabilnosti. Da bi ga dosegli, je treba ustvariti strategije, povečati pa je treba tudi sredstva, namenjena nujnim družbenogospodarskim in političnim reformam."@sl20
"De händelser som äger rum i oräkneliga arabländer, särskilt i Tunisien och Egypten, är demonstrationer som kommer att skrivas in i historien om befolkningars frigörelse från auktoritära regimer som inte respekterar grundreglerna för ett demokratiskt samhälle: rättsstatsprincipen och försvaret av de mänskliga rättigheterna. Nu är det viktigt att ompröva de kort- och långsiktiga strategierna för Tunisien och Egypten i den långa processen för övergång till demokrati, för att förhindra att extremistgrupper kommer till makten. Jag välkomnar EU-uppdraget i Tunisien för att utvärdera det rättsliga läget i stadiet före valet och observatörsuppdraget för detta val: samma åtgärder måste vidtas så snart som stabilitet har uppnåtts i Egypten. Trots detta anser jag det oerhört viktigt att se över den grannskapspolitik som vi har sett varit oförmögen att ta ställning för ett av sina mål: främjandet av demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det bör enligt min mening finnas en större mångfald i uppläggningen av avtalen mellan EU och Medelhavsländerna, som bör ha en direkt effekt på det civila samhället. I dialog med Tunisien, Egypten och deras grannländer bör vi eftersträva målet att garantera demokratisk stabilitet. För att uppnå detta måste strategier utformas och resurserna för de nödvändiga socioekonomiska och politiska reformerna behöver ökas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph