Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-186-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Experții cred că revoltele din Tunisia au provocat un efect de domino. Este foarte posibil ca următoarea țară din regiune afectată de schimbare, după Tunisia și Egipt, să fie Yemenul. Libia, Algeria, Iordan, Siria și Maroc au fost, de asemenea, menționate. Globalizarea și fluxul liber de informații care o însoțește deschide ochii cetățenilor care trăiesc sub aceste regimuri. Aceștia doresc schimbare, o viață decentă într-un stat democratic modern și o legislație adoptată în conformitate cu principii transparente. În situații de acest fel, UE ar trebui să promoveze aceste valori și să facă tot ceea ce poate pentru a se asigura că țările arabe evită războiul civil sau preluarea puterii de către extremiști. Aș dori să subliniez că sprijinul nostru trebuie să se limiteze la măsuri politice și nu trebuie să includă acțiuni militare. În calitate de UE, ar trebui să sprijinim țările arabe în urmărirea pașnică a reformelor. Există o nevoie clară de dialog, atât cu reprezentanții autorităților care se pregătesc de plecare, cât și cu opoziția, în rândul căreia se află și mișcările islamice. UE trebuie să fie mai prezentă în această regiune și se impune revizuirea întregii politici de vecinătate a UE, fapt care va face posibilă promovarea democrației într-un mod mai eficient nu numai în țările arabe, ci și în țările care se învecinează cu noi la est, precum Belarus. Avem nevoie de planuri strategice eficiente care să includă ajutor financiar UE adecvat pentru promovarea democrației, societății civile și a drepturilor omului. Cred că UE ar trebui să vorbească într-un singur glas și să exprime condamnarea categorică a regimurilor antidemocratice."@ro18
lpv:translated text
"Eksperdid arvavad, et rahutused Tuneesias on põhjustanud doominoefekti. On väga tõenäoline, et järgmine selle piirkonna riik, kus pärast Tuneesiat ja Egiptust muutused hakkavad toimuma, on Jeemen. Nimetatud on ka Liibüat, Alžeeriat, Jordaaniat, Süüriat ja Marokot. Globaliseerumine ja sellega kaasnev teabe vaba liikumine avab nende režiimide all elavate kodanike silmad. Nad tahavad muutust, korralikku elu tänapäevases demokraatlikus riigis ja läbipaistvate põhimõtete alusel vastuvõetud seadusi. Sedalaadi olukordades peaks EL neid väärtusi edendama ja tegema kõik selleks, et araabia maades hoitaks ära kodusõda või äärmuslaste võimuvõtmine. Tahaksin rõhutada, et meie toetus peab piirduma poliitiliste meetmetega ega tohi hõlmata sõjalist tegevust. Euroopa Liiduna peaksime aitama araabia maadel saavutada reforme rahumeelselt. Vajadus dialoogi järele nii lahkuva valitsuse esindajate kui ka opositsiooni, sealhulgas islamistliku liikumisega on ilmne. EL peab olema piirkonnas rohkem esindatud ja kogu ELi naabruspoliitika tuleb läbi vaadata. See võimaldab edendada demokraatiat tulemuslikumalt mitte üksnes araabia maades, vaid ka meie idapoolsetes naaberriikides, näiteks Valgevenes. Vajame tõhusaid strateegilisi plaane, mis hõlmavad asjakohast ELi finantsabi demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste edendamiseks. Usun, et EL peaks kõnelema ühel häälel ja väljendama ühest hukkamõistu demokraatiavastastele režiimidele."@et5
lpv:translated text
"Strokovnjaki menijo, da so nemiri v Tuniziji sprožili verižni učinek. Naslednja država za Tunizijo in Egiptom, ki bo po vsej verjetnosti doživela spremembe, je Jemen. Omenja se tudi Libijo, Alžirijo, Jordanijo, Sirijo in Maroko. Globalizacija in prost pretok informacij, ki jo spremlja, odpirata oči državljanom pod temi režimi. Hočejo spremembo, dostojno življenje v sodobni demokratični državi in zakonodajo, sprejeto v skladu s preglednimi načeli. V takšnih razmerah bi morala EU te vrednote spodbujati in storiti vse, kar lahko v zagotovilo, da se arabske države izognejo državljanski vojni ali prevzemu oblasti skrajnežev. Rad bi poudaril, da mora biti naša podpora omejena na politične ukrepe in da ne sme vključevati vojaškega posredovanja. Kot EU bi morali arabske države spodbujati pri miroljubnem uresničevanju reform. Obstaja jasna potreba po dialogu tako s predstavniki oblasti v odhodu in z opozicijo, vključno z islamskimi gibanji. EU mora biti v regiji bolj navzoča, revidirati pa je treba celotno evropsko sosedsko politiko, kar bo omogočilo učinkovitejše spodbujanje demokracije ne le v arabskih državah, temveč tudi v naših sosednjih državah na vzhodu, kot je denimo Belorusija. Potrebujemo učinkovite strateške načrte, ki vključujejo ustrezno finančno pomoč EU za spodbujanje demokracije, civilne družbe in človekovih pravic. Mislim, da bi morala EU govoriti v en glas in jasno obsojati protidemokratične režime."@sl20
lpv:translated text
"Szanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Koledzy i Koleżanki, Eksperci są zdania, że zamieszki w Tunezji spowodowały efekt domina. Jest duże prawdopodobieństwo, że następnym krajem w tym regionie po Tunezji i Egipcie, w którym nastąpią zmiany będzie Jemen. Wspominane są również Libia, Algieria, Jordania, Syria i Maroko. Globalizacja poprzez swobodną wymianę informacji otwiera oczy obywatelom reżimów. Chcą oni zmian, godnego życia w nowoczesnych demokratycznych państwach prawa o przejrzystych zasadach. W jakiej sytuacji Unia powinna promować te wartości i zrobić wszystko by kraje arabskie uniknęły wojen domowych czy przejęcia władzy przez ekstremistów. Pragnę podkreślić, że nasze wsparcie musi się ograniczyć do działań politycznych, wyłączając działania militarne. Jako UE powinniśmy wesprzeć Kraje Arabskie w pokojowym przeprowadzaniu reform. Istnieje ewidentna potrzeba prowadzenia dialogu tak z przedstawicielami ustępującej władzy jak i z opozycją włączając ruchy islamistyczne. Konieczne jest zwiększenie obecności UE w tym rejonie, konieczne jest zreformowanie całej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, co umożliwi lepszą promocję demokratyzacji nie tylko w Krajach Arabskich, ale i u naszych wschodnich sąsiadów jak Białoruś. Potrzebujemy skutecznych planów strategicznych uwzględniających odpowiednią pomoc finansową z naszej strony, tak by promować demokrację, społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka. Jestem zdania, że Unia powinna mówić jednym głosem jednoznacznie potępiając antydemokratyczne reżimy."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Odborníci věří, že nepokoje v Tunisku způsobily dominový efekt. Je vysoce pravděpodobné, že další zemí v regionu, která zažije změnu po Tunisku a Egyptě, bude Jemen. Libye, Alžírsko, Jordán, Sýrie a Maroko byly také zmíněny. Globalizace a s tím související svobodný tok informací otevírá oči občanů těchto režimů. Chtějí změnu, slušný život v moderním demokratickém státě a legislativu přijatou podle transparentních zásad. V takovýchto situacích by EU měla tyto hodnoty podporovat a udělat vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že se arabské země vyhnou občanské válce nebo že se moci ujmou extrémisté. Rád bych zdůraznil, že naše podpora musí být omezena na politická opatření a nesmí zahrnovat vojenský zákrok. EU by měla arabské země podporovat v mírumilovném úsilí o reformy. Existuje jasná potřeba dialogu jak s představiteli stávajících úřadů, tak s opozicí, včetně islámských hnutí. EU musí být v regionu více přítomná a celá evropská politika sousedství musí být zrevidována, což jí umožní, aby účinněji podporovala demokracii nejen v arabských zemích, ale také v zemích sousedících s námi na východě, jako s Běloruskem. Potřebujeme účinné strategické plány, které zahrnou přiměřenou finanční pomoc EU na podporu demokracie, občanské společnosti a lidských práv. Jsem přesvědčen, že by EU měla hovořit jedním hlasem a jednoznačně odsoudit nedemokratické režimy."@cs1
lpv:translated text
"Odborníci sú presvedčení, že nepokoje v Tunisku vyvolali domino efekt. Je vysoko pravdepodobné, že po Tunisku a Egypte bude Jemen ďalšou krajinou regiónu, v ktorej nastanú zmeny. Spomínajú sa aj Líbya, Alžírsko, Jordánsko, Sýria a Maroko. Globalizácia a s ňou spojený voľný tok informácií otvárajú občanom týchto režimov oči. Chcú zmenu, dôstojný život v modernom demokratickom štáte a právne predpisy prijaté podľa transparentných zásad. V takýchto situáciách by mala EÚ podporovať tieto hodnoty a robiť všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila, že v arabských krajinách nedôjde k občianskej vojne ani k prevzatiu moci extrémistami. Rád by som zdôraznil, že naša podpora sa musí obmedziť na politické opatrenia a nesmie zahŕňať vojenské operácie. Ako EÚ by sme mali arabské krajiny podporovať v pokojnom presadzovaní reforiem. Jednoznačne je potrebný dialóg jednak so zástupcami odstupujúcich orgánov a jednak s opozíciou vrátane islamských hnutí. EÚ musí zvýšiť svoju prítomnosť v regióne a celú európsku susedskú politiku je potrebné prehodnotiť. Umožní sa tým účinnejšie presadzovanie demokracie nielen v arabských krajinách, ale aj v krajinách, s ktorými susedíme na východe, napríklad v Bielorusku. Potrebujeme účinné strategické plány, ktoré budú obsahovať primeranú finančnú pomoc EÚ na podporu demokracie, občianskej spoločnosti a ľudských práv. Som presvedčený, že EÚ by mala vystupovať jednotne a vyjadriť jednoznačné odsúdenie protidemokratických režimov."@sk19
lpv:translated text
"Ekspertų manymu, riaušės Tunise sukėlė domino efektą. Labai tikėtina, kad po Tuniso ir Egipto kita regiono šalis, kurios laukia pokyčiai, bus Jemenas. Taip pat reikėtų paminėti Libiją, Alžyrą, Jordaną, Siriją ir Maroką. Globalizacija ir su tuo susijęs laisvas informacijos srautas atveria šių režimų valdomų piliečių akis. Jie nori pokyčių, padoraus gyvenimo modernioje valstybėje ir skaidriais principais paremtų įstatymų. Tokiomis aplinkybėmis ES turėtų skleisti šias vertybes ir daryti viską, kas įmanoma, kad arabų šalys išvengtų pilietinio karo ar neleistų ekstremistams ateiti į valdžią. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų palaikymas turi apsiriboti politinėmis priemonėmis ir neturi apimti karinių veiksmų. Kaip ES mes turėtume skatinti, kad arabų šalys taikiai vykdytų reformas. Akivaizdu, kad reikalingas dialogas ir su nueinančios valdžios atstovais ir su opozicija, įskaitant islamo judėjimus. ES buvimas turi būti labiau juntamas regione, o visą Europos kaimynystės politiką reikia persvarstyti, kad demokratiją veiksmingiau skatinti būtų labiau įmanoma ne tik arabų šalyse, bet ir kaimyninėse Rytų šalyse, tokiose kaip Baltarusija. Reikia sukurti veiksmingus strateginius planus, tarp kurių būtų tinkama ES finansinė parama demokratijos, pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių sklaidai. Esu įsitikinęs, kad ES turėtų kalbėti vienu balsu ir vienbalsiai pasmerkti nedemokratinius režimus."@lt14
lpv:spoken text
"Szanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Koledzy i Koleżanki, Eksperci są zdania, że zamieszki w Tunezji spowodowały efekt domina. Jest duże prawdopodobieństwo, że następnym krajem w tym regionie po Tunezji i Egipcie, w którym nastąpią zmiany będzie Jemen. Wspominane są również Libia, Algieria, Jordania, Syria i Maroko. Globalizacja poprzez swobodną wymianę informacji otwiera oczy obywatelom reżimów. Chcą oni zmian, godnego życia w nowoczesnych demokratycznych państwach prawa o przejrzystych zasadach. W jakiej sytuacji Unia powinna promować te wartości i zrobić wszystko by kraje arabskie uniknęły wojen domowych czy przejęcia władzy przez ekstremistów. Pragnę podkreślić, że nasze wsparcie musi się ograniczyć do działań politycznych, wyłączając działania militarne. Jako UE powinniśmy wesprzeć kraje arabskie w pokojowym przeprowadzaniu reform. Istnieje ewidentna potrzeba prowadzenia dialogu tak z przedstawicielami ustępującej władzy jak i z opozycją, włączając ruchy islamistyczne. Konieczne jest zwiększenie obecności UE w tym rejonie, konieczne jest zreformowanie całej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, co umożliwi lepszą promocję demokratyzacji nie tylko w Krajach Arabskich, ale i u naszych wschodnich sąsiadów jak Białoruś. Potrzebujemy skutecznych planów strategicznych uwzględniających odpowiednią pomoc finansową z naszej strony, tak by promować demokrację, społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka. Jestem zdania, że Unia powinna mówić jednym głosem jednoznacznie potępiając antydemokratyczne reżimy."@pl16
lpv:translated text
"Szakértők véleménye szerint a tunéziai lázadások dominóhatást váltottak ki. A régió következő országa, amelyben Tunézia és Egyiptom után változások történnek majd, nagy valószínűséggel Jemen lesz. Líbia, Algéria, Jordánia, Szíria és Marokkó neve is említésre került. A globalizáció és az ezt kísérő információáramlás felnyitja e rendszerek polgárainak szemét. E polgárok változást, egy modern demokratikus államban leélt tisztességes életet és átlátható elvek alapján elfogadott jogszabályokat akarnak. Ehhez hasonló helyzetekben az Uniónak elő kell mozdítania ezeket az értékeket, és mindent meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy az arab országok elkerüljék a polgárháborút vagy a hatalom szélsőségesek általi megszerzését. Szeretném hangsúlyozni, hogy támogatásunkat a politikai intézkedésekre kell korlátozni, és ez nem foglalhat magában katonai fellépést. Mint az EU, támogatnunk kell az arab országokat a reformok békés végrehajtásában. Egyértelműen szükség van egy olyan párbeszédre, amelybe mind a leköszönő hatalom képviselőit, mind az ellenzéket – beleértve az iszlám mozgalmakat is – be kell vonni. Az Uniónak nagyobb jelenlétet kell biztosítania a régióban, és teljes egészében felül kell vizsgálnia az európai szomszédsági politikát, aminek köszönhetően hatékonyabban előmozdíthatja majd a demokráciát nemcsak az arab országokban, hanem a bennünket keletről határoló országokban, például Fehéroroszországban is. Hatékony stratégiai tervekre van szükségünk, amelyek a demokrácia, a civil társadalom és az emberi jogok előmozdítása érdekében megfelelő uniós pénzügyi támogatást foglalnak magukban. Véleményem szerint az Uniónak egy hangon kell felszólalnia, és határozottan el kell ítélnie az antidemokratikus rendszereket."@hu11
lpv:translated text
"Eksperter mener, at oprøret i Tunesien har sat gang i en dominoeffekt. Det er yderst sandsynligt, at det næste land i regionen, som vil blive gjort til genstand for forandringer efter Tunesien og Egypten, er Yemen. Libyen, Algeriet, Jordan, Syrien og Marokko er også blevet nævnt. Globaliseringen og den tilhørende frie informationsstrøm åbner borgerne i disse regimers øjne. De ønsker forandringer, et værdigt liv i en moderne demokratisk stat, og en lovgivning, der i overensstemmelse med gennemsigtige principper. I disse og lignende situationer bør EU fremme disse værdier og gøre alt, der står i dens magt for at sikre, at de arabiske lande undgår borgerkrig eller ekstremisters magtovertagelse. Jeg ønsker at fremhæve, at vores støtte skal være begrænset til politiske foranstaltninger, og at den ikke må omfatte militære aktioner. EU bør støtte de arabiske lande i deres fredelige arbejde for reformer. Der er tydeligvis brug for en dialog med både repræsentanterne for de afgående myndigheder og med oppositionen, herunder islamiske bevægelser. EU er nødt til at være meget mere synlig i regionen, og det er nødvendigt at revidere hele den europæiske naboskabspolitik, hvilket vil gøre det muligt at fremme demokrati mere effektivt i ikke blot de arabiske lande, men også i vores nabolande mod øst, som f.eks. Belarus. Vi har brug for effektive strategiske planer, som omfatter passende finansiel støtte fra EU til fremme af demokrati, civilsamfundet og menneskerettighederne. Efter min mening bør EU tale med én stemme og udtrykke en utvetydig fordømmelse af de antidemokratiske regimer."@da2
lpv:translated text
"Asiantuntijat uskovat, että Tunisian mellakat ovat aiheuttaneet ketjureaktion. On erittäin todennäköistä, että Tunisian ja Egyptin jälkeen seuraava alueen maa, jossa tapahtuu muutoksia, on Jemen. Libya, Algeria, Jordania, Syyria ja Marokko on myös mainittu. Globalisaatio ja siihen kuuluva vapaa tiedonkulku avaavat näiden maiden kansalaisten silmät. He haluavat muutosta, ihmisarvoisen elämän nykyaikaisessa demokraattisessa valtiossa ja lainsäädännön, joka hyväksytään avoimien periaatteiden mukaisesti. Tällaisissa tilanteissa EU:n pitäisi edustaa näitä arvoja ja tehdä voitavansa sen varmistamiseksi, että arabimaissa vältetään sisällissota tai ääriryhmien valtaanpääsy. Haluan painottaa, että meidän tukemme on rajoituttava poliittisiin toimiin, eikä siihen saa kuulua sotilaallisia toimia. Euroopan unionina meidän olisi tuettava arabimaita uudistusten rauhanomaisessa tavoittelussa. Vuoropuhelulle on selkeä tarve, sekä väistyvien viranomaisten edustajien kanssa että opposition, muun muassa islamilaisten liikkeiden, kanssa. EU:lla on oltava vahvempi läsnäolo alueella ja koko eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa on tarkistettava, jotta demokratiaa voidaan edistää tehokkaammin arabimaiden lisäksi myös itäisissä naapurimaissamme, kuten Valko-Venäjällä. Tarvitsemme tehokkaita strategisia suunnitelmia, joihin kuuluu asianmukainen EU:n rahoitustuki demokratian, kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Mielestäni EU:n on puhuttava yhdellä äänellä ja tuomittava demokratian vastaiset hallitukset yksiselitteisesti."@fi7
lpv:translated text
"Experts geloven dat de onlusten in Tunesië een domino-effect in gang hebben gezet. Hoogstwaarschijnlijk zal Jemen, na Tunesië en Egypte, het volgende land zijn in deze regio waar veranderingen gaan plaatsvinden. Ook Libië, Algerije¸ Jordanië, Syrië en Marokko worden genoemd. De ogen van de burgers van deze regimes zijn geopend door de globalisering die het gevolg is van de vrije uitwisseling van informatie. Zij willen verandering, een waardig leven in moderne, democratische rechtsstaten met transparante regelgeving. In dit soort situaties moet Europa deze waarden propageren en er alles aan doen om in Arabische landen het uitbreken van burgeroorlogen of een machtsovername door extremisten te voorkomen. Ik wil daarbij benadrukken dat onze steun beperkt moet blijven tot politieke maatregelen. Militair ingrijpen is uitgesloten. Als EU moeten we de Arabische landen steunen bij de invoering van vreedzame hervormingen. Er bestaat een duidelijke behoefte aan een dialoog met zowel vertegenwoordigers van de terugtredende machthebbers, als met de oppositie, inclusief de islamitische bewegingen. Versterking van de aanwezigheid van de EU in de regio en hervorming van het complete Europese nabuurschapsbeleid zijn noodzakelijk. Hierdoor kunnen we de democratie beter bevorderen, niet alleen in de Arabische landen, maar ook bij onze buren in het oosten, zoals Wit-Rusland. We hebben effectieve, strategische plannen nodig, inclusief passende financiële steun van de EU voor de bevordering van democratie, het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten. Ik ben van mening dat de EU met één stem moet spreken en de antidemocratische regimes moet veroordelen."@nl3
lpv:translated text
"Experter anser att upploppen i Tunisien har orsakat en dominoeffekt. Det är mycket troligt att nästa land i regionen efter Tunisien och Egypten att erfara förändringar kommer att bli Jemen. Libyen, Algeriet, Jordanien, Syrien och Marocko har också nämnts. Globalisering och det åtföljande fria informationsflödet öppnar ögonen på medborgarna i dessa regimer. De vill ha förändring, ett anständigt liv i en modern demokratisk stat och lagstiftning som antagits enligt öppna principer. I situationer av detta slag bör EU främja dessa värden och göra allt vad det kan för att se till att arabländerna undviker inbördeskrig eller att extremister tar makten. Jag vill framhålla att vårt stöd måste begränsas till politiska åtgärder och inte får innefatta militära åtgärder. Som Europeiska unionen bör vi stödja arabländerna i deras fredliga strävan efter reformer. Det finns ett klart behov av dialog, både med företrädarna för de avgående myndigheterna och med oppositionen, även islamiska rörelser. EU behöver vara mer närvarande i regionen och hela den europeiska grannskapspolitiken behöver ses över. Då kommer det att bli möjligt att främja demokrati mer effektivt, inte bara i arabländerna utan även i länder som är våra grannar i öster, exempelvis Vitryssland. Vi behöver effektiva strategiska planer som inbegriper lämpligt ekonomiskt EU-bistånd för att främja demokrati, det civila samhället och de mänskliga rättigheterna. Jag anser att EU bör agera gemensamt och entydigt fördöma antidemokratiska regimer."@sv22
lpv:translated text
"Οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι οι διαδηλώσεις στην Τυνησία προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η επόμενη χώρα της περιοχής που θα υποστεί αλλαγές, μετά την Τυνησία και την Αίγυπτο, είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι η Υεμένη. Αναφέρθηκαν επίσης η Λιβύη, η Αλγερία, η Ιορδανία, η Συρία και το Μαρόκο. Η παγκοσμιοποίηση, και η συνακόλουθη ελεύθερη ροή πληροφοριών, ανοίγει τα μάτια των πολιτών αυτών των καθεστώτων. Επιθυμούν την αλλαγή, μια αξιοπρεπή ζωή σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος, καθώς και τη θέσπιση νομοθεσίας σύμφωνα με διαφανείς αρχές. Σε καταστάσεις αυτού του είδους, η ΕΕ οφείλει να προάγει αυτές τις αξίες και να κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι οι αραβικές χώρες θα αποφύγουν τον εμφύλιο πόλεμο ή την ανάληψη της εξουσίας από ακραία στοιχεία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η στήριξή μας πρέπει να περιοριστεί σε πολιτικά μέτρα και δεν πρέπει να περιλαμβάνει στρατιωτική δράση. Ως ΕΕ, οφείλουμε να υποστηρίξουμε τις αραβικές χώρες στην ειρηνική επιδίωξη μεταρρυθμίσεων. Είναι σαφής η ανάγκη για διάλογο, τόσο με τους εκπροσώπους των απερχόμενων αρχών όσο και με την αντιπολίτευση, περιλαμβανομένων των ισλαμικών κινημάτων. Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την παρουσία της στην περιοχή, και το σύνολο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας πρέπει να αναθεωρηθεί, κάτι που θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη προαγωγή της δημοκρατίας όχι μόνον στις αραβικές χώρες, αλλά και σε γειτονικές μας χώρες στα ανατολικά, όπως στη Λευκορωσία. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά στρατηγικά σχέδια που θα περιλαμβάνουν κατάλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση από την ΕΕ για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φρονώ ότι η ΕΕ πρέπει να μιλά με μία φωνή και να καταδικάζει με απερίφραστο τρόπο τα αντιδημοκρατικά καθεστώτα."@el10
lpv:translated text
"Eksperti uzskata, ka nemieri Tunisijā ir radījuši domino efektu. Ļoti iespējams, ka nākamā valsts reģionā, kas piedzīvos pārmaiņas pēc Tunisijas un Ēģiptes, būs Jemena. Lībija, Alžīrija, Jordānija, Sīrija un Maroka arī ir minētas. Globalizācija un to pavadošā brīvā informācijas plūsma atver acis šo režīmu iedzīvotājiem. Viņi vēlas pārmaiņas, pieklājīgu dzīvi mūsdienīgā, demokrātiskā valstī un tiesību aktus, kurus pieņem saskaņā ar pārredzamiem principiem. Šādā situācijā ES vajadzētu veicināt šīs vērtības un darīt visu, ko tā var, lai nodrošinātu, ka arābu valstis izvairās no pilsoņu kara vai ekstrēmistu nākšanas pie varas. Es vēlos uzsvērt, ka mūsu atbalstam jāaprobežojas ar politiskiem pasākumiem un tas nedrīkst ietvert militāru darbību. Kā ES mums vajadzētu atbalstīt arābu valstis mierīgā reformu īstenošanā. Ir skaidra nepieciešamība pēc dialoga gan ar draudzīgajām valdībām, gan ar opozīciju, tostarp islāmiskām kustībām. ES vairāk jābūt klāt reģionā un jāpārskata visa Eiropas kaimiņattiecību politika, kas dos iespēju efektīvāk veicināt demokrātiju ne tikai arābu valstīs, bet arī mūsu kaimiņvalstīs austrumos, piemēram, Baltkrievijā. Mums vajadzīgi efektīvi stratēģiskie plāni, kas ietver piemērotu ES finanšu palīdzību demokrātijas vecināšanai, pilsoniskajai sabiedrībai un cilvēktiesībām. Esmu pārliecināts, ka ES jārunā vienā balsī un jāpauž vienbalsīgs antidemokrātisko režīmu nosodījums."@lv13
lpv:translated text
"Os especialistas acreditam que os motins na Tunísia provocaram um efeito dominó. É muito provável que o próximo país da região a sofrer mudanças, depois da Tunísia e do Egipto, seja o Iémen. A Líbia, a Argélia, a Jordânia, a Síria e Marrocos foram também mencionados. A globalização e o fluxo livre de informação que a acompanha estão a abrir os olhos dos cidadãos desses regimes. Estes querem mudança, uma vida decente num Estado democrático moderno e uma legislação aprovada segundo princípios transparentes. Em situações deste género, a UE deveria promover estes valores e fazer todos os possíveis para assegurar que os países árabes evitem a guerra civil ou a tomada do poder por extremistas. Gostaria de salientar que o nosso apoio se deve limitar a medidas políticas e não pode incluir intervenção militar. Enquanto União Europeia, deveríamos apoiar os países árabes na realização pacífica de reformas. Existe uma necessidade clara de diálogo, tanto com os representantes das autoridades demissionárias como com a oposição, nomeadamente os movimentos islâmicos. A UE tem de estar mais presente na região, e toda a política de vizinhança europeia precisa de ser revista, o que possibilitará a promoção mais eficaz da democracia, não apenas nos países árabes, mas igualmente em países nossos vizinhos a leste, como a Bielorrússia. Precisamos de planos estratégicos eficazes, que incluam uma ajuda financeira europeia apropriada para a promoção da democracia, da sociedade civil e dos direitos humanos. Penso que a UE deve falar a uma só voz e expressar a sua condenação inequívoca dos regimes antidemocráticos."@pt17
lpv:translated text
"Los expertos creen que los disturbios en Túnez han causado un efecto dominó. Es muy probable que el siguiente país de la región que experimente cambios, después de Túnez y Egipto, sea Yemen. Libia, Argelia, Jordania, Siria y Marruecos también se han mencionado. La globalización, acompañada de la libre circulación de información, está abriendo los ojos de los ciudadanos de estos regímenes. Quieren un cambio, una vida decente en un Estado democrático moderno y una legislación adoptada con arreglo a principios transparentes. En este tipo de situaciones, la UE debería promover estos valores y hacer todo lo posible por garantizar que los países árabes eviten la guerra civil o la toma del poder por parte de los extremistas. Me gustaría hacer hincapié en que nuestro apoyo debe limitarse a medidas políticas y no debe incluir ninguna acción militar. Como Unión Europea, deberíamos apoyar a los países árabes en la búsqueda pacífica de reformas. Hay una clara necesidad de diálogo, tanto con los representantes de las autoridades salientes como con la oposición, incluidos los movimientos islámicos. La UE tiene que estar más presente en la región y hay que revisar toda la política europea de vecindad, lo que hará posible promover la democracia de manera más efectiva no solo en los países árabes, sino también en los países que lindan con nosotros por el este, como Belarús. Necesitamos planes estratégicos efectivos que incluyan una ayuda financiera adecuada de la UE para promover la democracia, la sociedad civil y los derechos humanos. Creo que la UE debería hablar con una sola voz y expresar su condena inequívoca de los regímenes antidemocráticos."@es21
lpv:translated text
"Laut der Meinung von Experten haben die Unruhen in Tunesien einen Dominoeffekt verursacht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das nächste Land in der Region, in dem es nach Tunesien und Ägypten zu Veränderungen kommt, Jemen sein wird. Auch Libyen, Jordanien, Syrien und Marokko wurden erwähnt. Die Globalisierung und der damit einhergehende freie Informationsfluss öffnet den Bürgerinnen und Bürgern dieser Regime die Augen. Sie wollen einen Wandel, ein Leben in Würde in einem modernen demokratischen Rechtsstaat, der nach transparenten Grundsätzen funktioniert. In derartigen Situationen sollte die EU diese Werte fördern und alles dafür tun, um sicherzustellen, dass die arabischen Länder einen Bürgerkrieg oder die Übernahme der Macht durch Extremisten verhindern. Ich möchte unterstreichen, dass unsere Unterstützung auf politische Maßnahmen beschränkt sein muss und keine militärischen Maßnahmen einschließen darf. Als EU sollten wir die arabischen Länder bei der friedlichen Umsetzung von Reformen unterstützen. Es ist ganz klar nötig, einen Dialog sowohl mit den Vertretern der Regierung, die die Macht abgeben, als auch mit der Opposition, einschließlich der islamistischen Bewegungen, zu führen. Die EU muss in der Region stärker präsent sein, und die gesamte europäische Nachbarschaftspolitik muss reformiert werden, wodurch es möglich sein wird, nicht nur in den arabischen Ländern, sondern auch in unseren östlichen Nachbarländern, wie Belarus, die Demokratie besser zu fördern. Wir brauchen wirksame Strategiepläne, die eine angemessene EU-Finanzhilfe für die Förderung der Demokratie, der Zivilgesellschaft und von Menschenrechten einschließen. Ich bin der Ansicht, dass die EU mit einer Stimme sprechen und antidemokratische Regime eindeutig verurteilen sollte."@de9
lpv:translated text
"Experts believe that the riots in Tunisia have caused a domino effect. It is highly likely that the next country in the region to experience change, after Tunisia and Egypt, will be Yemen. Libya, Algeria, Jordan, Syria and Morocco have also been mentioned. Globalisation, and the accompanying free flow of information, is opening the eyes of the citizens of these regimes. They want change, a decent life in a modern democratic state and legislation adopted according to transparent principles. In situations of this kind, the EU should promote these values and do everything it can to ensure that the Arab countries avoid civil war or the taking over of power by extremists. I would like to stress that our support must be limited to political measures, and must not include military action. As the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms. There is a clear need for dialogue, both with the representatives of the outgoing authorities and with the opposition, including Islamic movements. The EU needs to be more present in the region, and the entire European neighbourhood policy needs to be revised, which will make it possible to promote democracy more effectively not only in the Arab countries, but also in countries neighbouring us to the east, such as Belarus. We need effective strategic plans which include appropriate EU financial aid for promoting democracy, civil society and human rights. I believe that the EU should speak with one voice and express unequivocal condemnation for anti-democratic regimes."@en4
lpv:translated text
"Secondo gli esperti le rivolte in Tunisia hanno provocato un effetto domino. Con ogni probabilità, dopo Tunisia ed Egitto il prossimo paese della regione oggetto di cambiamento sarà lo Yemen. Si è anche parlato di Libia, Algeria, Giordania, Siria e Marocco. La globalizzazione e il libero flusso di informazioni che ne consegue stanno aprendo gli occhi dei cittadini di questi regimi che vogliono il cambiamento, una vita dignitosa in un moderno Stato democratico e una legislazione approvata secondo principi di trasparenza. In simili situazioni l’Unione europea deve promuovere questi valori e fare il possibile per evitare che i paesi arabi ricorrano alla guerra civile e gli estremisti prendano il potere. Sottolineo che il nostro aiuto deve limitarsi alle misure politiche, e non prevedere interventi di natura militare. Come Unione europea dobbiamo sostenere i paesi arabi nella pacifica attuazione delle riforme. Ovviamente c’è bisogno di un dialogo, sia con i rappresentanti delle autorità uscenti che con l’opposizione, movimenti islamici compresi. L’Unione deve essere più presente nella regione e bisogna rivedere tutta la politica europea di vicinato, con la quale si potrà promuovere la democrazia con maggiore efficacia non solo nei paesi arabi, ma anche nei paesi confinanti a est, come la Bielorussia. Abbiamo bisogno di piani strategici efficaci che prevedano, da parte nostra, aiuti finanziari sufficienti a promuovere la democrazia, la società civile e i diritti dell’uomo. Credo che l’Unione debba parlare all’unisono e condannare inequivocabilmente i regimi antidemocratici."@it12
lpv:translated text
"Les experts pensent que les émeutes survenues en Tunisie ont provoqué un effet domino. Il est très probable que le prochain pays de la région à faire l’expérience du changement, après la Tunisie et l’Égypte, sera le Yémen. La Libye, l’Algérie, la Jordanie, la Syrie et le Maroc ont également été mentionnés. La mondialisation et le libre flux d’informations qui l’accompagne ouvrent les yeux des citoyens de ces régimes. Ils veulent un changement, une vie décente dans un État moderne et démocratique et des lois adoptées conformément au principe de transparence. Dans des situations de ce type, l’UE devrait promouvoir ces valeurs et faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les pays arabes éviteront la guerre civile ou une prise du pouvoir par des extrémistes. Je voudrais souligner que notre soutien doit se limiter à des mesures politiques et doit exclure toute action militaire. En tant qu’UE, nous devrions soutenir les pays arabes dans la mise en œuvre pacifique des réformes. Il y a un besoin manifeste de dialogue avec les représentants des autorités sortantes et avec l’opposition, y compris les mouvements islamiques. L’UE doit être plus présente dans la région et l’ensemble de la politique européenne de voisinage doit être repensé, de manière à permettre une promotion plus efficace de la démocratie non seulement dans les pays arabes, mais également dans les pays de notre voisinage oriental, comme la Biélorussie. Il nous faut des plans stratégiques efficaces incluant une aide financière européenne appropriée pour promouvoir la démocratie, la société civile et les droits de l’homme. Je pense que l’UE devrait parler d’une seule voix et condamner clairement les régimes antidémocratiques."@fr8
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-186-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph