Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-178-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-178-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Lady Ashton! Optimisten meinen, dass die revolutionären Ereignisse in Tunesien und in Ägypten der Anfang von so etwas wie einem arabischen Völkerfrühling sein könnten, Ereignisse, wie wir sie etwa in Osteuropa 1989 erlebt haben. Es ist ja so, dass wir als Europäer stets auf der Seite der Freiheit und der Demokratie stehen sollten, und wir würden uns freuen, wenn es so wäre. Allerdings können wir nicht vergessen, dass auch wir Europäer, der Westen insgesamt, zum Teil mit den miesesten und brutalsten Diktaturen in dieser arabischen Welt paktiert haben. Wir sollten uns keine Illusionen machen. Facebook, Internet und Twitter sind zwar moderne Mittel, um eine Revolution voranzutreiben, sie ersetzen aber nicht rechtsstaatliche und demokratische Strukturen, die hinter den Kulissen existieren müssen, um eine Revolution in ein demokratisches System überführen zu können. Was wir Europäer machen können und sollten, ist, klar Stellung zu beziehen und beim Aufbau solcher demokratischer Strukturen zu helfen, um schließlich Rechtsstaat und auch freie Marktwirtschaft, die notwendig sind für eine Demokratie, in diesen Bereichen durchsetzen zu können."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, baronko Ashtonová, optimisté věří, že revoluční události v Tunisku a Egyptě by mohly být začátkem něčeho jako je Arabské jaro národů – událostí, jakých jsme byli svědky ve východní Evropě v roce 1989. Jako Evropané bychom samozřejmě vždy měli být na straně svobody a demokracie a velmi by nás těšilo, kdyby tomu tak bylo. Neměli bychom ale zapomínat, že my jako Evropané a Západ jako celek jsme do určité míry uzavřeli dohody s těmi nejodpornějšími a nejbrutálnějšími diktaturami v arabském světě. Neměli bychom mít iluze. I když jsou Facebook, internet a Twitter moderními prostředky na vedení revolucí, nenahrazují demokratické struktury a právní stát, jenž je nutné mít v zákulisí, aby revoluce byla schopná přechodu do demokratického systému. My Evropané můžeme a měli bychom vyjasnit naše stanovisko a pomoci vybudovat tyto demokratické struktury, aby nakonec bylo možné do těchto regionů zavést právní stát i tržní ekonomiku, které jsou pro demokracii nezbytné."@cs1
"Fru formand, Baroness Ashton! Optimisterne tror, at de revolutionære begivenheder i Tunesien og Egypten kan være starten på et arabisk forår i lighed med de begivenheder, der f.eks. fandt sted i Østeuropa i 1989. Som europæere skal vi naturligvis være på frihedens og demokratiets side, og vi skal være yderst tilfredse, hvis det bliver tilfældet. Vi må imidlertid ikke glemme, at vi europæere og Vesten som helhed i et vist omfang også har indgået aftaler med de mest ubehagelige og brutale diktaturer i den arabiske verden. Vi skal ikke have falske forestillinger. Skønt Facebook, internettet og Twitter er de moderne værktøjer til at styre en revolution, erstatter de ikke de demokratiske strukturer og retsstatsprincipper, der skal være på plads bag scenen for at en revolution kan klare overgangen til et demokratisk system. Vi europæere kan og bør gøre vores holdning klar og hjælpe med at opbygge disse demokratiske strukturer for i sidste ende at kunne indføre de retsstatsprincipper og den frie markedsøkonomi, der er nødvendige for et demokrati i disse regioner."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, οι αισιόδοξοι πιστεύουν ότι τα επαναστατικά γεγονότα στην Τυνησία και την Αίγυπτο θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αρχή για κάτι σαν μια αραβική Άνοιξη των Εθνών –για παράδειγμα, γεγονότα παρόμοια με εκείνα που σημειώθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη το 1989. Ως Ευρωπαίοι, φυσικά, θα πρέπει πάντοτε να βρισκόμαστε στο πλευρό της ελευθερίας και της δημοκρατίας, θα χαιρόμασταν δε πολύ εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και εμείς οι Ευρωπαίοι και η Δύση στο σύνολό της συνήψαμε ως ένα βαθμό συμφωνίες με τις πιο δυσάρεστες και πιο βάναυσες δικτατορίες στον αραβικό κόσμο. Δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Αν και το Facebook, το διαδίκτυο και το Twitter είναι τα σύγχρονα μέσα διεξαγωγής μιας επανάστασης, δεν αντικαθιστούν τις δημοκρατικές δομές και το κράτος δικαίου που πρέπει να υφίστανται στα παρασκήνια ώστε μια επανάσταση να μπορέσει να πραγματοποιήσει τη μετάβαση προς ένα δημοκρατικό σύστημα. Αυτό που εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε και πρέπει να πράξουμε, είναι να καταστήσουμε σαφή τη θέση μας και να συμβάλουμε στην οικοδόμηση των εν λόγω δημοκρατικών δομών ώστε, τελικά, να μπορέσουμε να φέρουμε σε αυτές τις περιοχές το κράτος δικαίου καθώς και μια ελεύθερη οικονομία της αγοράς, τα οποία αποτελούν απαραίτητα συστατικά για τη δημοκρατία"@el10
"Madam President, Baroness Ashton, optimists believe that the revolutionary events in Tunisia and Egypt could be the beginning of something like an Arabic Spring of Nations – events like those we saw in Eastern Europe in 1989, for example. As Europeans, of course, we should always be on the side of freedom and democracy, and we would be very pleased if that were to be the case. However, we should not forget that we Europeans and the West as a whole have to a certain extent also entered into agreements with the most unpleasant and most brutal dictatorships in the Arab world. We should be under no illusion. Although Facebook, the Internet and Twitter are the modern means of driving a revolution, they do not replace the democratic structures and the rule of law that need to be in place behind the scenes for a revolution to be able to make the transition into a democratic system. What we Europeans can and should do is to make our position clear and to help to build these democratic structures in order, ultimately, to be able to bring the rule of law as well as a free market economy, which are necessary for a democracy, into these regions."@en4
"Señora Presidenta, Baronesa Ashton, los optimistas creen que la revolución que ha estallado en Túnez y Egipto podría ser el principio de algo así como la Primavera Árabe de las Naciones; unos acontecimientos similares a los que vivimos en Europa oriental en 1989, por ejemplo. Como europeos, por supuesto, siempre debemos ponernos del lado de la libertad y la democracia, y si tuviéramos que hacerlo lo haríamos sin dudarlo. Sin embargo, no debemos olvidar que, en cierta medida, también nosotros los europeos y todo el Occidente hemos concluido acuerdos con las dictaduras más desagradables y brutales el mundo árabe. No nos engañemos. Pese a que Facebook, Internet y Twitter son los medios modernos que impulsan la revolución, no sustituyen a las estructuras democráticas ni al Estado de Derecho que se necesitan para hacer posible que la revolución se traduzca en una transición que lleve a un sistema democrático. Lo que podemos y debemos hacer los europeos es dejar clara nuestra posición y contribuir a la construcción de esas estructuras democráticas con el fin, en última instancia, de poder instaurar el Estado de Derecho y la economía de libre mercado, elementos necesarios para que la democracia llegue a esas regiones."@es21
"Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton! Optimistid arvavad, et revolutsioonilised sündmused Tuneesias ja Egiptuses võiksid olla alguseks millelegi sellisele nagu araabia maade nii-öelda rahvaste kevad – sündmused, nagu nägime näiteks 1989. aastal Ida-Euroopas. Eurooplastena peaksime loomulikult alati vabaduse ja demokraatia poolt olema ning oleksime väga rõõmsad, kui see nii oleks. Me ei tohiks siiski unustada, et ka meie, eurooplased, ja kogu läänemaailm on teatud määral sõlminud kokkuleppeid kõige ebameeldivama ja jõhkrama diktatuuriga araabia maades. Me ei peaks end petma. Kuigi Facebook, Internet ja Twitter on revolutsiooni juhtimise tänapäevased vahendid, ei asenda need demokraatlikke struktuure ja õigusriiki, mis peab kulisside taga kindlalt paigas olema, et revolutsioon suudaks viia demokraatlikule süsteemile üleminekuni. Meie eurooplastena saame võtta ja peaksime võtma selge seisukoha ja aitama neid demokraatlikke struktuure rajada, et neis piirkondades hakkaks lõpuks valitsema õigusriigi põhimõte ja vaba turumajandus, mida on demokraatiaks vaja."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, optimistit uskovat, että Tunisian ja Egyptin vallankumoukselliset tapahtumat voivat olla alkua arabialaiselle kansojen keväälle – tapahtumille, jollaisia näimme esimerkiksi Itä-Euroopassa vuonna 1989. Eurooppalaisina meidän pitäisi luonnollisesti aina puolustaa vapautta ja demokratiaa, ja olisimme hyvin tyytyväisiä, jos näin tapahtuisi. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että me eurooppalaiset ja koko länsi olemme myös jossain määrin solmineet sopimuksia arabimaailman epämiellyttävimpien ja raaimpien diktatuurien kanssa. Meidän ei pidä kuvitella turhia. Vaikka Facebook, Internet ja Twitter ovat uudenaikaisia keinoja edistää vallankumousta, ne eivät korvaa demokraattisia rakenteita ja oikeusvaltiota, joiden on oltava olemassa kulissien takana, jotta vallankumouksesta voi muodostua demokraattinen järjestelmä. Se, mitä me eurooppalaiset voimme tehdä ja mitä meidän pitäisi tehdä, on ilmaista kantamme ja auttaa näiden demokraattisten rakenteiden luomisessa, jotta näille alueille voidaan lopulta tuoda oikeusvaltioperiaate ja vapaa markkinatalous, jotka demokratiassa tarvitaan."@fi7
"Madame la Présidente, Madame Ashton, les optimistes pensent que les mouvements révolutionnaires touchant la Tunisie et l’Égypte pourraient être le début de ce que l’on pourrait appeler le printemps arabe des nations − le début d’événements comme ceux que nous avons vus en Europe orientale en 1989, par exemple. En tant qu’Européens, nous devrions bien sûr toujours être du côté de la liberté et de la démocratie, et nous serions très heureux si cela devait être le cas. Toutefois, n’oublions pas que nous, les Européens et l’Occident dans son ensemble, nous avons aussi, dans une certaine, conclu des accords avec les dictatures les plus odieuses et les plus brutales du monde arabe. Ne nous faisons pas d’illusions. Si Facebook, l’internet et Twitter sont devenus les moyens modernes de faire la révolution, ils ne remplacent pas les structures démocratiques et l’état de droit qui doivent être établis en coulisse pour qu’une révolution soit capable d’assurer la transition vers un système démocratique. Ce que nous, les Européens, pouvons et devrions faire, c’est prendre clairement position et contribuer à la construction de ces structures démocratique pour, en fin de compte, pouvoir instaurer dans ces régions l’état de droit et l’économie de marché qui sont nécessaires à la démocratie."@fr8
"Elnök asszony, Ashton bárónő! Az optimisták abban hisznek, hogy a tunéziai és az egyiptomi forradalmi események például a Nemzetek Tavasza arab verziójának, az 1989. évi kelet-európai eseményekhez hasonló eseményeknek a kezdetét jelezhetik. Európaiként nekünk természetesen mindig a szabadság és a demokrácia oldalán kell állnunk, és nagyon örülnénk, ha most is ez lenne a helyzet. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy mi, európaiak és az egész Nyugat bizonyos mértékben megállapodásra is léptünk az arab világ legkellemetlenebb és legbrutálisabb diktatúráival. Nem lehetnek illúzióink. Jóllehet a Facebook, az internet és a Twitter a forradalmak levezetésének modern eszközei, ezek nem helyettesíthetik azt a demokratikus struktúrát és azt a jogállamiságot, amelyeknek ott kell állniuk a színfalak mögött ahhoz, hogy a forradalom alkalmas legyen a demokratikus rendszerre történő átmenet levezetéséhez. Mi, európaiak annyit tehetünk és annyit kell tennünk, hogy egyértelműen megfogalmazzuk álláspontunkat és hozzájárulunk ezeknek a demokratikus struktúráknak a felépítéséhez annak érdekében, hogy végül ezekben a régiókban is be lehessen vezetni a jogállamiságot és a szabadpiaci gazdaságot, amelyek a demokrácia szükséges feltételei."@hu11
"Signora Presidente, baronessa Ashton, gli ottimisti ritengono che gli eventi rivoluzionari di Tunisia ed Egitto possano rappresentare l’inizio di qualcosa di simile a una primavera delle nazioni arabe – eventi analoghi a quelli avvenuti in Europa orientale nel 1989, ad esempio. Come europei, dovremmo naturalmente sempre schierarci dalla parte della libertà e della democrazia, e saremmo molto lieti se le cose prendessero questa piega. Non dovremmo tuttavia dimenticare che noi europei e l’occidente in generale abbiamo anche stipulato una sorta di accordi con le dittature più deplorevoli e brutali del mondo arabo. Non dovremmo farci illusioni. Benché Facebook, Internet e Twitter siano i mezzi moderni alla base della rivoluzione, non sostituiscono le strutture democratiche e lo stato di diritto che devono essere presenti dietro le quinte per far sì che una rivoluzione possa portare a compimento la transizione verso un sistema democratico. Quello che noi europei potremmo e dovremmo fare è rendere chiara la nostra posizione e contribuire a costruire tali strutture democratiche, per poter in ultima analisi importare in questi paesi lo stato di diritto e un’economia di mercato libera, necessari per la democrazia."@it12
"Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, optimistai tiki, kad revoliuciniai įvykiai Tunise ir Egipte galėtų būti, pvz., arabų Tautų pavasario – įvykių, kokius matėme 1989 m. Rytų Europoje, – pradžia. Kaip europiečiai, be abejonės, visada turėtume palaikyti laisvę ir demokratiją ir labai džiaugtumėmės, jei šis įvykis būtų būtent toks. Tačiau turėtume nepamiršti, kad mes, europiečiai, ir visas Vakarų pasaulis tam tikru mastu su labiausiai atstumiančiais ir brutaliausiais arabų pasaulio diktatūrų vadovais esame sudarę susitarimų. Neturėtume savęs klaidinti. Nors internetas ir socialiniai tinklai „Facebook“ ir „Twitter“ yra šiuolaikinės revoliucijos valdymo priemonės, jomis negalima pakeisti demokratinių struktūrų ir teisinės valstybės principo, kurie, norint, kad revoliucija padėtų pereiti prie demokratinės sistemos, turi būti matomi revoliucijos užkulisiuose. Mes, europiečiai, galėtume ir turėtume aiškiai pareikšti savo poziciją ir padėti sukurti šias demokratines struktūras, kad galiausiai šiuose regionuose galėtume įtvirtinti teisinės valstybės principą ir laisvos rinkos ekonomiką, būtinus demokratijai užtikrinti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, baronese ! Optimisti uzskata, ka revolucionārie notikumi Tunisijā un Ēģiptē varētu kalpot par sākumu kaut kam līdzīgam arābu nāciju pavasarim — līdzīgiem notikumiem, kādus mēs, piemēram, redzējām Austrumeiropā 1989. gadā. Kā eiropiešiem mums, protams, vienmēr vajadzētu būt brīvības un demokrātijas pusē, un mēs ļoti priecātos, ja tas tā būtu. Tomēr mums nevajadzētu aizmirst, ka mēs, eiropieši, un rietumi kopumā zināmā mērā arī esam noslēguši līgumsaistības ar visnepatīkamākajām un brutālākajām diktatūrām arābu pasaulē. Mums nevajadzētu lolot ilūzijas. Lai gan internets un ir mūsdienīgi revolūcijas virzīšanas līdzekļi, tie neaizstāj demokrātiskās struktūras un tiesiskumu, kam jābūt revolūciju pamatā, lai notiktu pāreja uz demokrātisku sistēmu. Tas, ko mēs, eiropieši, varam darīt, un tas, kas mums jādara, ir skaidri jāpauž mūsu nostāja un jāpalīdz būvēt šīs demokrātiskās sistēmas, lai galu galā spētu ieviest šajos reģionos tiesisku varu, kā arī brīvā tirgus ekonomiku, kas nepieciešama demokrātijai."@lv13
"Mevrouw de Voorzitter, barones Ashton, optimisten denken dat de revolutionaire gebeurtenissen in Tunesië en Egypte het begin kunnen zijn van zoiets als een lente voor Arabische volken, zoals we die ook in 1989 in Oost-Europa hebben meegemaakt. We zouden als Europeanen steeds aan de kant van vrijheid en democratie moeten staan, en het zou ons verheugen indien dit het geval was. We kunnen echter niet vergeten dat ook wij, Europeanen, en het Westen in zijn geheel ten dele met de verschrikkelijkste en meest meedogenloze dictaturen in deze Arabische wereld hebben geheuld. We mogen ons geen illusies maken. Facebook, internet en Twitter zijn weliswaar moderne middelen om een revolutie op gang te krijgen, maar ze kunnen niet in de plaats komen van de democratische structuren en de rechtsstaat die achter de coulissen moeten bestaan om een revolutie in een democratisch systeem te kunnen laten overgaan. Wat wij, Europeanen, kunnen en moeten doen, is duidelijk stelling nemen en bij de opbouw van dergelijke democratische structuren helpen, om ten slotte de rechtsstaat en ook de vrije markteconomie die voor een democratie noodzakelijk zijn, in dit gebied te kunnen doorvoeren."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso Ashton! Optymiści wierzą, że rewolucyjne wydarzenia w Tunezji i Egipcie mogą być zaczątkiem czegoś na kształt arabskiej Wiosny Ludów – takich wydarzeń, jakich świadkami byliśmy na przykład w Europie Wschodniej w 1989 roku. Jako Europejczycy oczywiście zawsze powinniśmy stać po stronie wolności i demokracji, i bardzo by nas uradowało, gdyby tak właśnie było. Nie możemy jednak zapomnieć, że Europejczycy i cały Zachód w pewnym sensie zawarli porozumienia z najbardziej nieprzyjemnymi i najbrutalniejszymi dyktaturami w świecie arabskim. Nie powinniśmy się łudzić. Chociaż Facebook, Internet i Twitter to nowoczesne sposoby prowadzenia rewolucji, to nie zastąpią struktur demokratycznych i rządów prawa, które powinny istnieć za kulisami, by rewolucja mogła spowodować przejście do systemu demokratycznego. My, Europejczycy, możemy i powinniśmy jasno określić nasze stanowisko oraz pomóc budować uporządkowane struktury demokratyczne, aby ostatecznie móc w tych regionach ustanowić rządy prawa oraz wolną gospodarkę rynkową, która jest demokracji niezbędna."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Baronesa Ashton, os optimistas consideram que os acontecimentos revolucionários na Tunísia e no Egipto podem ser o início de qualquer coisa como a Primavera Árabe das Nações – acontecimentos como os que vimos, por exemplo, na Europa Oriental em 1989. Enquanto europeus, devemos evidentemente estar sempre do lado da liberdade e da democracia, e ficaríamos muito satisfeitos se fosse esse o caso. Contudo, não devemos esquecer que nós, europeus, e o Ocidente como um todo temos até certo ponto também entrado em acordos com as mais desagradáveis e brutais ditaduras do mundo árabe. Não devemos ter ilusões. Embora o Facebook, a Internet e o Twitter sejam os meios modernos de desencadear uma revolução, eles não substituem as estruturas democráticas e o Estado de direito que têm de estar constituídos nos bastidores para que uma revolução seja capaz de fazer a transição para um sistema democrático. O que nós, europeus, podemos e devemos fazer é tornar clara a nossa posição e ajudar a construir essas estruturas democráticas, a fim de, em última análise, podermos levar o Estado de direito bem como a economia de mercado, que são necessários à democracia, a essas regiões."@pt17
"Doamnă președintă, doamnă Ashton, optimiștii cred că evenimentele revoluționare din Tunisia și Egipt ar putea fi începutul unui fel de primăvară arabă a națiunilor – evenimente precum cele la care am asistat în Europa de Est în 1989, de exemplu. În calitate de europeni, ar trebui să fim, desigur, întotdeauna de partea libertății și a democrației și am fi foarte încântați dacă așa ar sta lucrurile. Totuși, nu trebuie să uităm că noi, europenii, și occidentul ca întreg am încheiat, de asemenea, într-o anumită măsură, acorduri cu cele mai neplăcute și mai brutale dictaturi din lumea arabă. Nu ar trebui să ne facem iluzii. Deși Facebook, internetul și Twitter sunt mijloace moderne de a începe o revoluție, acestea nu înlocuiesc structurile democratice și statul de drept, care trebuie să fie puse în aplicare în culise pentru ca revoluția să poată să facă tranziția spre un sistem democratic. Ceea ce putem și ar trebui să facem noi, europenii, este să ne facem clară poziția și să ajutăm la construirea acestor structuri democratice pentru a fi capabili, în cele din urmă, să contribuim la statul de drept, precum și la o economie de piață liberă, care sunt necesare pentru o democrație în aceste regiuni."@ro18
"Optimisti veria, že revolučné udalosti v Tunisku a v Egypte by mohli byť začiatkom niečoho ako arabská Jar národov – udalostí ako tie, ktorých svedkami sme sa stali napríklad vo východnej Európe v roku 1989. Ako Európania by sme, samozrejme, mali byť vždy na strane slobody a demokracie a veľmi by nás potešilo, keby to bolo tak. Nemali by sme však zabúdať, že aj my Európania a Západ ako celok sme do istej miery uzavreli dohody s najnepríjemnejšími a najbrutálnejšími diktatúrami v arabskom svete. Nemali by sme si robiť žiadne ilúzie. Hoci Facebook, internet a Twitter sú modernými prostriedkami na vedenie revolúcie, nenahradia demokratické štruktúry a právny štát, ktoré musia existovať v pozadí, ak má revolúcia zabezpečiť prechod na demokratický systém. My Európania však môžeme a mali by sme urobiť to, že vyjasníme svoje stanovisko a prispejeme k vybudovaniu týchto demokratických štruktúr, čo nám napokon umožní priniesť do týchto regiónov právny štát a slobodné trhové hospodárstvo, ktoré sú pre demokraciu nevyhnutné."@sk19
"Gospa predsednica, baronica Ashton, optimisti verjamejo, da bi revolucionarni dogodki v Tuniziji in Egiptu lahko bili začetek nečesa takega, kot je pomlad arabskih narodov – dogodki, podobni tistim, ki smo jim bili denimo priča leta 1989 v vzhodni Evropi. Kot Evropejci bi morali seveda vedno biti na strani svobode in demokracije, in veselilo bi nas, če bi to bilo tako. Vendar pa ne bi smeli pozabiti, da smo Evropejci in ves zahod do določene mere sklepali sporazume z najbolj neprijetnimi in najbolj okrutnimi diktaturami v arabskem svetu. Ne smemo si delati utvar. Čeprav so Facebook, internet in Twitter sodobna sredstva za pospeševanje revolucije, pa ne nadomeščajo demokratičnih struktur in pravne države, ki morajo delovati v zakulisju, da lahko revolucija preide v demokratičen sistem. Kar Evropejci lahko storijo in bi morali storiti, je jasno izražanje stališča in pomoč pri izgradnji te demokratične strukture, da bi na koncu v teh regijah lahko uveljavili pravno državo in tudi gospodarstvo prostega trga, ki sta nujna za demokracijo."@sl20
"Fru talman, baronessan Ashton! Optimister anser att de revolutionära händelserna i Tunisien och Egypten kunde bli början till någonting liknande en arabisk revolutionens år – händelser av det slag som vi t.ex. såg i Östeuropa 1989. Som européer bör vi självfallet alltid stå på frihetens och demokratins sida och vi skulle vara mycket glada om så blev fallet. Vi får dock inte glömma att vi européer och västvärlden som helhet också i viss utsträckning har ingått avtal med de mest motbjudande och brutala diktaturerna i arabvärlden. Vi bör inte göra oss några illusioner. Även om Facebook, Internet och Twitter är de moderna medlen att bedriva en revolution, ersätter de inte de demokratiska strukturer och den rättsstatsprincip som behöver finnas bakom kulisserna för att en revolution ska kunna klara övergången till ett demokratiskt system. Det som vi européer kan och bör göra är att säga vår mening och hjälpa till att bygga upp dessa demokratiska strukturer så att rättsstatsprincipen och en fri marknadsekonomi till sist kan införas i dessa regioner, vilket är nödvändigt för en demokrati."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph