Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-176-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-176-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, eu penso que estes dois países, como outros desta região, nos mostram como, nos últimos anos, não raras vezes, os líderes europeus souberam estar mais do lado dos negócios do que da democracia, mais do lado dos ditadores do que dos pobres. Estou francamente preocupada com a situação que se vive actualmente no Egipto e com os desenvolvimentos de hoje, e é por isso que entendo que não é calma que deveremos ter, mas devemos ter solidariedade, solidariedade com os milhões de cidadãos e de cidadãs egípcios que estão no Cairo e em todo o país fartos de fome, fartos de opressão, fartos de desemprego. E é por isso que, depois do discurso de hoje de Mubarak, depois de terem sido soltados os cães do regime, depois de se ter criado uma via aberta e limpa para a violência, nós devemos dizer que temos de estar ao lado destas pessoas. Não podemos permitir que seja criada uma estratégia de medo para que elas voltem para casa. Há trinta e seis anos, em Portugal, teríamos voltado para casa se tivéssemos ouvido esses conselhos. Ainda bem que não voltámos, porque assim tivemos uma revolução democrática."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, myslím, že tyto dvě země a další země v regionu jsou příkladem toho, jak v posledních letech při různých příležitostech představitelé Evropy byli více na straně byznysu, než na straně demokracie a více na straně diktátorů, než na straně chudých. Mám upřímné obavy o současnou situaci v Egyptě a o dnešní vývoj, proto jsem přesvědčena, že nesmíme dávat najevo rozvážnost, ale spíše solidaritu. Musíme projevit solidaritu s miliony Egypťanů v Káhiře a v celé zemi, kteří mají dost hladu, dost útlaku a dost nezaměstnanosti. Proto musíme říci, že při těchto lidech musíme stát, po dnešním proslovu prezidenta Mubaraka, poté, co režim vypustil své honící psy a poté, co se uvolnila cesta násilí. Nesmíme dovolit, aby byla vytvořena strategie strachu, která by je donutila jít domů. Kdybychom tyto návrhy před 36 roky zaslechli v Portugalsku, bývali bychom šli domů. Je dobře, že jsme domů nešli, protože to znamená, že jsme měli demokratickou revoluci."@cs1
"Fru formand! Efter min mening viser disse to lande samt andre lande i regionen, hvordan Europas ledere i de seneste år ved flere lejligheder har formået at være mere på erhvervslivets end demokratiets side samt mere på diktatorernes end de fattiges side. Jeg er ærlig talt bekymret over den aktuelle situation i Egypten og over dagens udvikling, så efter min mening skal vi ikke udvise ro, men derimod solidaritet. Vi skal udvise solidaritet med de millioner af egyptere i Kairo og resten af landet, der er syge af sult, undertrykkelse og arbejdsløshed. Derfor skal vi sige, at vi vil stå sammen med disse mennesker, efter at præsident Mubarak i dag har holdt tale, efter at regimet har sluppet hundene løs, og efter at vejen er blevet banet for vold. Vi må ikke tillade, at en frygtens strategi skal få dem til at gå hjem. Hvis vil havde lyttet til disse forslag i Portugal for 36 år siden, ville vi være gået hjem. Det er godt, at vi ikke gik hjem, fordi vi mente, at vi havde en demokratisk revolution."@da2
"Frau Präsidentin, meiner Meinung nach haben diese beiden und auch weitere Länder dieser Region in den letzten Jahren mehrfach gezeigt, dass die Führungsspitze Europas es fertig gebracht hat, sich mehr auf die geschäftliche als auf die demokratische Seite, und mehr auf die Seite der Diktatoren als auf die der Armen zu schlagen. Ich bin ehrlich gesagt besorgt über die derzeitige Situation in Ägypten sowie über die heutigen Entwicklungen, daher glaube ich, dass nicht Besonnenheit, sondern vielmehr Solidarität gefragt ist. Wir müssen Solidarität mit den Millionen von Ägyptern in Kairo und im gesamten Land zeigen, die den Hunger, die Unterdrückung und die Arbeitslosigkeit satt haben. Aus diesem Grund müssen wir darauf hinweisen, dass wir nach der heutigen Rede Mubaraks, nachdem das Regime seine Jagd eröffnet und den Weg für die Gewalt freigemacht hat, Seite an Seite mit diesen Menschen stehen müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Strategie der Angst geschaffen wird, damit sie umkehren. Hätten wir diese Empfehlungen vor 36 Jahren in Portugal gehört, wären wir umgekehrt. Gut, dass wir nicht umgekehrt sind, denn so hatten wir eine demokratische Revolution."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι οι δύο αυτές χώρες και άλλες στην περιοχή καταδεικνύουν πώς, σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, οι ηγέτες της Ευρώπης κατάφεραν να σταθούν περισσότερο στο πλευρό των επιχειρήσεων παρά στο πλευρό της δημοκρατίας, περισσότερο στο πλευρό των δικτατόρων παρά στο πλευρό των φτωχών. Ανησυχώ ειλικρινά για την τρέχουσα κατάσταση στην Αίγυπτο και τις σημερινές εξελίξεις, γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιδείξουμε ηρεμία, αλλά μάλλον αλληλεγγύη. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη προς τα εκατομμύρια των Αιγυπτίων στο Κάιρο και σε ολόκληρη τη χώρα που έχουν αρρωστήσει από την πείνα, έχουν αρρωστήσει από την καταπίεση, έχουν αρρωστήσει από την ανεργία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να δηλώσουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων μετά τη σημερινή ομιλία του προέδρου Mubarak, μετά την απελευθέρωση των λαγωνικών του καθεστώτος του, μετά την επιλογή της οδού της βίας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί μια στρατηγική φόβου που θα αναγκάσει τους πολίτες να επιστρέψουν σπίτι τους. Εάν είχαμε ακούσει τις υποδείξεις αυτές πριν από 36 χρόνια στην Πορτογαλία, θα είχαμε επιστρέψει σπίτι μας. Είναι θετικό το γεγονός ότι δεν επιστρέψαμε, διότι αυτό οδήγησε στη δημοκρατική επανάσταση."@el10
"Madam President, I think that these two countries and others in this region demonstrate how, on several occasions in recent years, Europe’s leaders have managed to be more on the side of business than on that of democracy, and more on the side of the dictators than on that of the poor. I am frankly concerned about the current situation in Egypt and about today’s developments, so I believe that we must not show calm but must rather show solidarity. We must show solidarity with the millions of Egyptians in Cairo and throughout the country who are sick of hunger, sick of oppression and sick of unemployment. That is why we must say that we have to stand side by side with these people following President Mubarak’s speech today, following the regime’s releasing of its hounds, and following its clearing of the way for violence. We must not allow a strategy of fear to be created to make them go home. If we had heard these suggestions 36 years ago in Portugal, we would have gone home. It is a good thing that we did not go home, because that meant we had a democratic revolution."@en4
"Señora Presidenta, creo que esos dos países y otros Estados de la región demuestran que, en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, los dirigentes comunitarios han dado prioridad a los aspectos comerciales frente a la democracia, y se han situado junto a los dictadores en lugar de junto a los pobres. Estoy francamente preocupada por la situación actual que se vive en Egipto y por los acontecimientos que se han producido hoy, por lo que en mi opinión ahora no debemos mostrar calma sino solidaridad. Debemos mostrar nuestra solidaridad con los millones de egipcios de El Cairo y de todo el país que están hartos de pasar hambre, de sufrir opresión y de no tener trabajo. Por estos motivos tenemos que decir que es nuestro deber unirnos al pueblo tras el discurso pronunciado hoy por el Presidente Mubarak, los ataques perpetrados contra el pueblo y su decisión de dejar vía libre al camino de la violencia. No debemos permitir que se imponga una estrategia del terror que obligue a la gente a volver a sus casas. Si hubiésemos oído esas sugerencias hace 36 años en Portugal, nos habríamos marchado a casa. Menos mal que no lo hicimos, porque gracias a ello iniciamos una revolución democrática."@es21
"Lugupeetud juhataja! Usun, et need kaks riiki ja teised riigid selles piirkonnas näitavad, kuidas viimaste aastate jooksul on Euroopa juhtidel mitmel korral õnnestunud hoida rohkem äri kui demokraatia poole ning rohkem diktaatorite kui vaeste poole. Olen sügavalt mures Egiptuse praeguse olukorra ja tänaste sündmuste arengu pärast ning usun, et me ei pea praegu olema mitte tasa, vaid näitama üles solidaarsust. Peame näitama solidaarsust miljonite Kairos ja kogu riigis olevate egiptlastega, kes on tüdinud näljast, rõhumisest ja tööpuudusest. Seepärast tuleb meil pärast president Mubaraki tänast kõnet, pärast seda, kui režiim päästis lahti oma verekoerad ja avas tee vägivallale, öelda, et peame seisma nende inimeste kõrval. Me ei tohi lubada seda, et kujundataks välja hirmu strateegia, mis nad koju saadaks. Kui oleksime kuulanud neid soovitusi 36 aastat tagasi Portugalis, oleksime koju läinud. On hea, et me ei läinud koju, sest see tähendas, et meil oli demokraatlik revolutsioon."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni nämä kaksi maata ja muut alueen maat osoittavat, kuinka Euroopan johtajat ovat viime vuosina moneen otteeseen olleet enemmän yritysten kuin demokratian puolella, ja enemmän diktaattorien kuin köyhien puolella. Olen rehellisesti sanottuna huolissani Egyptin nykytilanteesta ja tämänhetkisestä kehityksestä, joten katson, että meidän ei pidä osoittaa malttia vaan sen sijaan solidaarisuutta. Meidän on osoitettava solidaarisuutta niille miljoonille egyptiläisille Kairossa ja kaikkialla maassa, jotka ovat kyllästyneet nälkään, kyllästyneet sortoon ja kyllästyneet työttömyyteen. Tästä syystä meidän on sanottava, että meidän on seisottava näiden ihmisten rinnalla, kun he seuraavat tänään presidentti Mubarakin puhetta, kun he näkevät hallituksen päästävän koirat irti ja kun he näkevät sen tekevän tietä väkivallalle. Emme saa antaa luoda pelon strategiaa, joka saa heidät lähtemään kotiin. Jos olisimme kuulleet nämä ehdotukset Portugalissa 36 vuotta sitten, olisimme lähteneet kotiin. Oli hyvä, ettemme lähteneet, koska sen ansiosta maassa tapahtui demokraattinen vallankumous."@fi7
"Madame la Présidente, je pense que ce qui se passe dans ces deux pays et dans d’autres de cette région montre qu’en diverses occasions ces dernières années, les leaders européens se sont intéressés davantage aux affaires qu’à la démocratie et qu’ils étaient du côté des dictateurs plutôt que de celui des pauvres. Je suis franchement préoccupée par la situation et les développements actuels en Égypte aujourd’hui, aussi je pense que ce n’est pas notre calme que nous devons afficher, mais plutôt notre solidarité. Nous devons être solidaires avec les millions d’Égyptiens du Caire et de tout le pays qui souffrent de la faim, qui sont malades de l’oppression et malades du chômage. C’est pourquoi nous devons dire que nous devons être aux côtés de ces populations après le discours prononcé aujourd’hui par le président Moubarak, après que le régime a lâché ses chiens de garde, et après qu’il a ouvert la voie à la violence. Nous ne devons pas permettre qu’une stratégie de la peur soit établie pour de les faire rentrer chez eux. Si nous avions entendu ces suggestions il y a 36 ans au Portugal, nous serions rentrés à la maison. C’est une bonne chose que nous ne soyons pas rentrés chez nous, parce que cela veut dire que nous avons eu une révolution démocratique."@fr8
"Elnök asszony! Úgy gondolom, hogy ez a két ország és a régió néhány további országa szemlélteti, hogy Európa vezetői az elmúlt évek során több alkalommal is többet törődtek az üzlettel, mint a demokráciával, és inkább a diktátorok, nem a szegények oldalára álltak. Őszintén aggódom a jelenlegi egyiptomi helyzet és a mai fejlemények miatt, ezért meggyőződésem, hogy nem nyugalmat, hanem sokkal inkább szolidaritást kell tanúsítanunk. Szolidaritást kell tanúsítanunk az egyiptomiak millióival szemben, akiknek Kairóban és szerte az országban elegük van az éhezésből, elegük van az elnyomásból és elegük van a munkanélküliségből. Ezért azt kell mondanunk, hogy oda kell állnunk azok mellé az emberek mellé Mubarak elnök mai beszéde után, miután a rendszer rájuk szabadította kopóit és miután elszabadult az erőszak. Nem szabad megengednünk, hogy létrejöjjön a félelem stratégiája, hogy aztán ennek hatására hazamenjenek. Ha 36 évvel ezelőtt ezeket a javaslatokat halljuk Portugáliában, akkor hazamegyünk. Nagyon jó, hogy nem mentünk haza, mert így lefolytathattunk egy demokratikus forradalmat."@hu11
"Signora Presidente, credo che questi due paesi e altri della regione dimostrino come negli ultimi anni, in diverse occasioni, i leader europei siano riusciti a stare più dalla parte degli affari che non da quella della democrazia, e più dalla parte dei dittatori che non da quella dei poveri. Sono sinceramente preoccupata per la situazione attuale in Egitto e per gli sviluppi odierni, pertanto ritengo che non dobbiamo mostrarci calmi, bensì solidali. Dobbiamo dare prova di solidarietà con i milioni di egiziani de Il Cairo e del resto del paese che sono stanchi di soffrire la fame, stanchi dell’oppressione e stanchi della disoccupazione. Per questo dobbiamo ribadire la nostra volontà di schierarci al fianco di questo popolo dopo il discorso odierno del Presidente Mubarak, dopo che il regime ha sguinzagliato i suoi segugi e dopo che ha spianato la strada per la violenza. Non dobbiamo permettere che venga imposta una strategia della paura per convincerli ad abbandonare il campo. Se avessimo ricevuto questi suggerimenti 36 anni fa in Portogallo, ce ne saremmo tornati a casa. Per fortuna non l’abbiamo fatto, perché ciò ha permesso la rivoluzione democratica."@it12
"Ponia pirmininke, manau, šios dvi valstybės ir kitos šio regiono šalys parodė, kad pastaraisiais metais Europos lyderiai kelis kartus labiau palaikė verslą ir diktatorius, o ne demokratiją ir neturtinguosius. Man labai neramu dėl dabartinės padėties Egipte ir dėl šiandienos įvykių, todėl manau, kad, užuot demonstravę ramybę, turėtume parodyti solidarumą. Turime parodyti, kad solidarizuojamės su milijonais egiptiečių, esančių Kaire ir visoje šalyje, kuriems pabodo badas, priespauda ir nedarbas. Todėl po šiandien pasakytos prezidento H. Mubarako kalbos, nuo saito paleidus režimo šunis ir režimui nesunkiai prasiskynus kelią į smurtą, turime pasakyti, kad palaikome šiuos žmones. Negalime leisti sukurti baimės strategiją, kuri priverstų šiuos žmones grįžti į namus. Jei prieš 36 metus Portugalijoje būtume išgirdę šiuos pasiūlymus, būtume grįžę namo. Gerai, kad tuomet negrįžome, nes įvyko demokratinė revoliucija."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es domāju, ka šīs divas valstis un citas valstis šajā reģionā parāda, kā vairākkārt pēdējos gados Eiropas vadītāji spējuši vairāk būt darījumu, nevis demokrātijas un vairāk diktatoru, nevis nabadzīgo pusē. Es atklāti bažījos par pašreizējo situāciju Ēģiptē un par šodienas notikumiem, tādēļ uzskatu, ka mēs nedrīkstam parādīt mieru, bet drīzāk solidaritāti. Mums jāizrāda solidaritāte ar miljoniem ēģiptiešu Kairā un visā valstī, kam ir apnicis bads, apspiestība un bezdarbs. Tādēļ mums jāsaka, ka mums jāstāv plecu pie pleca ar šiem cilvēkiem pēc prezidenta runas šodien, kam seko režīma suņu palaišana un ceļa atbrīvošana vardarbībai. Mēs nedrīkstam atļaut radīt baiļu stratēģiju, kas liktu šiem cilvēkiem doties mājās. Ja mēs būtu dzirdējuši šos ierosinājumus pirms 36 gadiem Portugālē, mēs būtu devušies mājās. Labi, ka mēs negājām mājās, jo tas nozīmē, ka mums bija demokrātiska revolūcija."@lv13
"Senhora Presidente, eu penso que estes dois países, como outros desta região, nos mostram como, nos últimos anos, não raras vezes, os líderes europeus souberam estar mais do lado dos negócios do que da democracia, mais do lado dos ditadores do que dos pobres. Estou francamente preocupada com a situação que se vive actualmente no Egipto e com os desenvolvimentos de hoje, e é por isso que entendo que não é calma que deveremos ter, mas devemos ter solidariedade, solidariedade com os milhões de cidadãos e de cidadãs egípcios que estão no Cairo e em todo o país fartos de fome, fartos de opressão, fartos de desemprego. E é por isso que, depois do discurso de hoje de Mubarak, depois de terem sido soltados os cães do regime, depois de se ter criado uma via aberta e limpa para a violência, nós devemos dizer que temos de estar ao lado destas pessoas. Não podemos permitir que seja criada uma estratégia de medo para que elas voltem para casa. Há trinta e seis anos, em Portugal, teríamos voltado para casa se tivéssemos ouvido esses conselhos. Ainda bem que não voltámos, porque assim tivemos uma revolução democrática."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben van oordeel dat deze twee landen en andere landen in de regio een voorbeeld zijn van hoe de Europese leiders de afgelopen jaren de economie meer dan eens hebben laten prevaleren boven de democratie en geneigd waren om de zijde van de dictators te kiezen veeleer dan die van de armen. De huidige situatie in Egypte en de ontwikkelingen van vandaag baren mij ernstige zorgen. Ik ben dan ook van mening dat wij geen blijk moeten geven van kalmte maar veeleer van solidariteit. Wij moeten ons solidair verklaren met de miljoenen Egyptenaren in Cairo en in de rest van het land, die genoeg hebben van de honger, genoeg hebben van de repressie en genoeg hebben van de werkloosheid. Dat is de reden waarom wij, na de toespraak van president Mubarak en de beslissing van het regime om zijn honden los te laten en de deur naar het geweld te openen, moeten verklaren dat deze mensen onze steun verdienen. Wij mogen niet toestaan dat een strategie van de angst wordt toegepast om hen naar huis te sturen. Als wij deze raadgevingen 36 jaar geleden in Portugal zouden hebben gehoord, zouden wij naar huis zijn gegaan. Het is goed dat wij dat niet gedaan hebben, want juist omdat wij gebleven zijn, hebben wij een democratische revolutie gekend."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Uważam, że te dwa kraje wraz z innymi państwami tego regionu dostarczają przykładu, jak w kilku przypadkach w ubiegłych latach przywódcy europejscy stawali raczej po stronie przedsiębiorstw niż po stronie demokracji, bardziej wspierając dyktatorów niż ubogich. Jestem szczerze zaniepokojona obecną sytuacją w Egipcie i dzisiejszymi wydarzeniami, więc sądzę, że nie powinniśmy teraz okazywać spokoju, lecz raczej solidarność. Musimy okazać solidarność milionom Egipcjan w Kairze i całym kraju, którzy mają dość głodu, ucisku i bezrobocia. Właśnie dlatego musimy powiedzieć, że po dzisiejszym przemówieniu prezydenta Mubaraka, po spuszczeniu przez rząd psów gończych i po zapaleniu zielonego światła dla przemocy będziemy ramię w ramię stać z tymi ludźmi. Nie możemy pozwolić, aby strategia zastraszania zmusiła ich do powrotu do domów. Gdybyśmy usłyszeli takie sugestie 36 lat temu w Portugalii, nie poszlibyśmy do domów. To dobrze, że wówczas do domów nie wróciliśmy, bo dzięki temu mieliśmy demokratyczną rewolucję."@pl16
"Doamnă președintă, cred că aceste două țări și altele din această regiune demonstrează felul în care, cu diferite ocazii în ultimii ani, conducătorii Europei au reușit să fie mai mult de partea afacerilor decât de cea a democrației și mai mult de partea dictatorilor decât de cea a săracilor. Mă preocupă sincer situația actuală din Egipt și evenimentele de astăzi, și cred așadar că nu trebuie să dăm dovadă de calm, ci mai degrabă de solidaritate. Trebuie să arătăm solidaritate fașă de milioanele de egipteni din Cairo și din întreaga țară care sunt sătui de foamete, opresiune și șomaj. Din acest motiv trebuie să spunem că trebuie să stăm alături de acești oameni după discursul de astăzi al președintelui Mubarak, după ce regimul și-a eliberat câinii de vânătoare și a dat frâu liber violențelor. Nu trebuie să permitem să se creeze o strategie a fricii care să-i determine să plece acasă. Dacă am fi auzit aceste sugestii în urmă cu 36 de ani în Portugalia, am fi plecat acasă. Este bine că nu am plecat acasă, deoarece am avut astfel o revoluție democratică."@ro18
"Myslím si, že tieto dve krajiny i ďalšie v tomto regióne ukazujú, že pri viacerých príležitostiach v posledných rokoch boli európski predstavitelia častejšie na strane obchodu ako na strane demokracie a častejšie na strane diktátorov ako na strane chudobných. Súčasná situácia v Egypte a dnešný vývoj ma úprimne znepokojujú, takže si myslím, že nesmieme prejavovať pokoj, ale skôr solidaritu. Musíme prejaviť solidaritu s miliónmi Egypťanov v Káhire a v celej krajine, ktorí už majú dosť hladovania, majú dosť útlaku a majú dosť nezamestnanosti. Preto po dnešnom prejave prezidenta Mubaraka, po tom, ako režim vypustil svojich psov, a po tom, ako pripravuje cestu násiliu, musíme povedať, že budeme stáť po boku týchto ľudí. Nesmieme dovoliť, aby vznikla stratégia strachu, ktorá ich donúti ísť domov. Keby sme počuli tieto návrhy pred 36 rokmi v Portugalsku, išli by sme domov. Je dobré, že sme nešli domov, pretože to znamenalo, že sme mali demokratickú revolúciu."@sk19
"Gospa predsednica, menim, da ti dve državi in ostale v tej regiji kažejo, kako je voditeljem Evrope večkrat v zadnjih letih uspelo biti bolj na strani poslov kot demokracije in bolj na strani diktatorjev kot pa revnih. Odkrito sem zaskrbljena glede sedanjih razmer v Egiptu in glede današnjih dogodkov, zato sem prepričana, da ne smemo ostati mirni, temveč prej pokazati solidarnost. Pokazati moramo solidarnost z milijoni Egipčanov v Kairu in po vsej državi, ki so naveličani lakote, siti zatiranja in brezposelnosti. Zato moramo po današnjem govoru predsednika Mubaraka, po osvoboditvi preganjanih s strani režima in po odpravi njegovega nasilja povedati, da moramo tem ljudem stati ob strani. Ne smemo dopustiti, da bi bila ustvarjena strategija strahu, ki bi jih prisilila, da odidejo domov. Če bi te predloge slišali pred 36 leti na Portugalskem, bi odšli domov. Dobro je, da nismo odšli domov, saj je to pomenilo, da smo imeli demokratično revolucijo."@sl20
"Fru talman! Dessa båda länder och andra i regionen visar enligt min mening hur Europas ledare vid flera tillfällen på senare år lyckats att stå mer på affärsintressenas sida än på demokratins, och mer på diktatorernas sida än på de fattigas. Jag är uppriktigt sagt oroad över den rådande situationen i Egypten och över dagens utveckling. Jag anser att vi hellre bör visa vår solidaritet än mana till lugn. Vi måste visa solidaritet med miljontals egyptier i Kairo och i hela landet som är trötta på hunger, trötta på förtryck och trötta på arbetslöshet. Därför måste vi säga att vi ska stå sida vid sida med dessa människor efter president Mubaraks tal i dag, sedan regimen släppt lös sina fähundar efter att berett vägen för våld. Vi får inte tillåta att en skrämseltaktik används för att få människor att gå hem. Om vi hade hört sådana råd för 36 år sedan i Portugal, skulle vi ha gått hem. Det är bra att vi inte gick hem, eftersom det innebar att vi fick en demokratisk revolution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph