Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-175-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-175-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame Ashton, après avoir été dans l’erreur en soutenant les régimes dictatoriaux de la rive sud de la Méditerranée, sous prétexte de faire rempart contre l’intégrisme musulman, il nous appartient aujourd’hui d’être à la hauteur des moments historiques que nous vivons. L’Europe doit rénover la politique existante à l’égard des régimes autoritaires et des dictateurs. Moubarak doit partir maintenant. Nous devons soutenir les démocraties et les processus de démocratisation tels qu’ils sont choisis par les peuples, pas seulement selon notre vision. Soyons à l’écoute, soyons modestes, ne confondons pas laïcité et sécurisation; celle-ci est déjà en marche dans ces pays. Nos instruments financiers doivent être réorientés dans le sens du soutien infaillible aux démocrates... ( )"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, baronko Ashtonová, podél jižních břehů Středomoří jsme chybně podporovali diktátorské režimy, údajně jako baštu proti islámskému fundamentalismu, a nyní se musíme vyrovnat s výzvou, kterou představují tyto historické události. Evropa musí zrevidovat svou současnou politiku k autoritativním režimům a diktaturám. Prezident Mubarak musí ihned odstoupit. Sluší se podporovat demokracie a demokratické procesy zvolené občany těchto zemí, a ne pouze vnucovat naší vlastní vizi. Vyslyšme jejich hlasy, buďme pokorní, nezaměňujme sekularismus za bezpečnost. Změna v těchto zemích již probíhá. Je zapotřebí upravit naše finanční nástroje, abychom poskytli spolehlivou podporu zastáncům demokracie … ( )"@cs1
"Fru formand, Baroness Ashton! Efter at vi fejlagtigt har støttet diktatoriske regimer langs Middelhavets sydlige kyster, angiveligt som et bolværk mod islamistisk fundamentalisme, skal vi nu håndtere udfordringen fra disse historiske begivenheder. Europa skal revidere sin nuværende politik over for autoritære regimer og diktaturer. Præsident Mubarak skal straks træde tilbage. Det sømmer sig for os at støtte de demokratier og demokratiske processer, som disse landes indbyggere har valgt, i stedet for blot at pånøde dem vores egen vision. Lad os lytte til deres stemmer, lad os være ydmyge, og lad os ikke forveksle verdslighed med sikkerhed. Der finder allerede forandringer sted i disse lande. Vores finansielle instrumenter skal tilpasses for at give pålidelig støtte til demokratiets forkæmpere … ( )"@da2
"Frau Präsidentin, Baroness Ashton, nachdem wir irrtümlicherweise diktatorische Regimes entlang der Südküste des Mittelmeerraums unterstützt haben, vermutlich als Bollwerk gegen islamischen Fundamentalismus, müssen wir uns jetzt der Herausforderung dieser historischen Ereignisse stellen. Europa muss seine derzeitige Politik zu autoritären Regimes und Diktaturen überdenken. Präsident Mubarak muss jetzt zurücktreten. Wir sind gefordert, die Demokratien und demokratischen Prozesse zu unterstützen, für die sich die Menschen dieser Länder entscheiden, und nicht einfach unsere eigene Vision aufzuoktroyieren. Lassen Sie uns auf ihre Stimme hören, Demut an den Tag legen, und nicht Säkularismus und Sicherheit durcheinander bringen. In diesen Ländern vollzieht sich bereits ein Wandel. Unsere finanziellen Instrumente müssen angepasst werden, um die Verfechter der Demokratie zuverlässig zu unterstützen … ( )"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, αφού υποστηρίξαμε εσφαλμένα τα δικτατορικά καθεστώτα κατά μήκος της νότιας ακτής της Μεσογείου, δήθεν ως προπύργιο ενάντια στον ισλαμικό φονταμενταλισμό, πρέπει τώρα να ανταποκριθούμε στην πρόκληση που θέτουν τα παρόντα ιστορικά γεγονότα. Η Ευρώπη πρέπει να αναθεωρήσει την τρέχουσα πολιτική της για τα αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα. Ο πρόεδρος Mubarak πρέπει να παραιτηθεί τώρα. Επιβάλλεται να υποστηρίξουμε τις δημοκρατίες και τις δημοκρατικές διαδικασίες που επέλεξαν οι πολίτες των χωρών αυτών, όχι να επιβάλουμε απλά το δικό μας όραμα. Ας ακούσουμε τη φωνή τους, ας φερθούμε με ταπεινοφροσύνη, ας μην συγχέουμε την εκκοσμίκευση και την ασφάλεια. Ήδη πραγματοποιείται αλλαγή στις χώρες αυτές. Τα χρηματοδοτικά μας μέσα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να παράσχουν αξιόπιστη υποστήριξη στους υπέρμαχους της δημοκρατίας ..."@el10
"Madam President, Baroness Ashton, having mistakenly supported dictatorial regimes along the southern coast of the Mediterranean, supposedly as a bulwark against Islamic fundamentalism, we now need to rise to the challenge presented by these historic events. Europe needs to revise its current policy on authoritarian regimes and dictatorships. President Mubarak must step down now. It behoves us to support the democracies and democratic processes chosen by the people of these countries, not simply to impose our own vision. Let us listen to their voices, let us exercise humility, let us not confuse secularism and security. Change is already happening in these countries. Our financial instruments need to be adapted in order to provide reliable support for the champions of democracy … ( )"@en4
"Señora Presidenta, Baronesa Ashton, después de haber apoyado erróneamente unos regímenes dictatoriales a lo largo de toda la costa sur del Mediterráneo, supuestamente a modo de bastión contra el fundamentalismo islámico, nos enfrentamos ahora al desafío que nos plantean estos acontecimientos históricos. Europa debe revisar su política actual en lo referente a las dictaduras y los regímenes autoritarios. El Presidente Mubarak debe dimitir de forma inmediata. Nuestro papel ha de ser el de respaldar las democracias y los procesos democráticos elegidos por el pueblo de esos países, no simplemente el de imponer nuestra visión. Escuchemos sus voces, ejerzamos la humildad, no confundamos secularidad con seguridad. El cambio ya se está produciendo en esos países. Debemos adaptar nuestros instrumentos financieros para proporcionar un apoyo fiable a los campeones de la democracia… ( )"@es21
"Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton! Olles ekslikult toetanud diktatuure Vahemere lõunakaldal ning seda väidetavalt tõkkena islami fundamentalismi vastu, peame nüüd saama üle katsumusest, mida need ajaloolised sündmused endast kujutavad. Euroopa Liit peab vaatama üle oma praeguse autoritaarsete režiimide ja diktatuuridega seotud poliitika. President Mubarakil on nüüd aeg lahkuda. Meil on kohane toetada nende riikide elanike valitud demokraatlikku korda ja demokraatlikke protsesse, mitte suruda peale üksnes omaenda seisukohti. Kuulakem nende hääli, olgem tagasihoidlikud, ärgem ajagem segi ilmalikkust ja turvalisust! Muutused on neis riikides juba toimumas. Meie finantsvahendeid tuleb kohandada, et pakkuda demokraatia eestvõitlejatele kindlat toetust..."@et5
"Arvoisa puhemies, Catherine Ashton, tuettuamme virheellisesti diktatuureja Välimeren etelärannikolla oletettavasti islamilaisen fundamentalismin suojamuurina, meidän on nyt vastattava haasteeseen, jonka nämä historialliset tapahtumat esittävät. EU:n on tarkistettava nykyistä politiikkaansa, joka koskee autoritaarisia hallintojärjestelmiä ja diktatuureja. Presidentti Mubarakin on nyt väistyttävä. Velvollisuutemme on tukea demokratioita ja demokraattisia prosesseja, jotka kyseisten valtioiden kansalaiset ovat valinneet, eikä vain tuputettava omia näkemyksiämme. Kuunnellaan heidän ääntään, ollaan nöyriä, ei sekoiteta sekularismia ja turvallisuutta. Kyseisissä valtioissa on jo käynnissä muutos. Rahoitusvälineitämme on mukautettava, jotta voimme tarjota luotettavaa tukea demokratian puolustajille…"@fi7
"Elnök asszony, Ashton bárónő! Miután tévedésből támogattuk a Földközi-tenger déli partja mentén létrejött diktatórikus rendszereket, amelyek állítólag az iszlám fundamentalizmus elleni erődítményként szolgáltak, most fel kell kelnünk a jelenlegi történelmi események által támasztott kihívással szemben. Európának felül kell vizsgálnia a tekintélyelvű rendszerekkel és a diktatúrákkal szemben tanúsított jelenlegi politikáját. Mubarak elnöknek most le kell mondania. A demokráciák, valamint a szóban forgó országok népe által választott demokratikus folyamatok támogatása illik hozzánk, nem egyszerűen saját jövőképünk rájuk kényszerítése. Figyeljünk oda az ő hangjukra, gyakoroljunk alázatot, ne tévesszük össze a szekularizációt a biztonsággal. A változás már folyamatban van ezekben az országokban. Ki kell igazítanunk pénzügyi eszközeinket, hogy megbízható támogatást nyújthassunk a demokrácia bajnokainak … (Az elnök félbeszakítja a felszólalót)"@hu11
"Signora Presidente, baronessa Ashton, dopo aver erroneamente appoggiato i regimi dittatoriali lungo la costa meridionale del Mediterraneo, col pretesto di fare scudo contro il fondamentalismo islamico, dobbiamo ora essere all’altezza del momento storico in cui ci troviamo a vivere. L’Europa deve rivedere la sua politica attuale in materia di regimi autoritari e dittature. Il Presidente Mubarak deve dimettersi. Il nostro compito consiste nel sostenere le democrazie e i processi democratici scelti dal popolo di questi paesi, e non nell’imporre semplicemente la nostra visione delle cose. Ascoltiamo la loro voce, facciamo esercizio di umiltà, non confondiamo laicismo e sicurezza. Il cambiamento sta già avvenendo in questi paesi. I nostri strumenti finanziari devono essere rivisti per offrire sostegno ragionevole ai paladini della democrazia … ( )"@it12
"Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, iki šiol klaidingai palaikėme Viduržemio jūros pietinės pakrantės šalių diktatūrų režimus, nes manėme, kad jie yra užtvara, padedanti apsisaugoti nuo islamo fundamentalizmo, o dabar turime priimti šių istorinių įvykių sukeltus iššūkius. Europa turi persvarstyti savo dabartinę politiką, susijusią su autoritariniais režimais ir diktatūromis. Prezidentas H. Mubarak dabar turi atsistatydinti. Turime palaikyti demokratiją ir šių šalių žmonių pasirinktus demokratinius procesus, o ne tiesiog primesti jiems savo viziją. Įsiklausykime į jų balsus, parodykime nuolankumą ir nepainiokime pasaulietiškumo su saugumu. Šiose šalyse jau vyksta pokyčiai. Turime pritaikyti savo priemones, kad demokratijos šalininkams galėtume teikti patikimą paramą... ( )"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, baronese ! Kļūdaini atbalstot diktatoriskos režīmus Vidusjūras dienvidu piekrastē, domājams, kā aizsargvalni pret islāma fundamentālismu, mums tagad jārisina problēma, ko izraisījuši šie vēsturiskie notikumi. Eiropai jāpārskata tās spēkā esošā politika attiecībā uz autoritārajiem režīmiem un diktatūrām. Prezidentam tagad jāatkāpjas. Mums tas nozīmē atbalstu demokrātijām un demokrātiskajiem procesiem, kurus izvēlējušās šo valstu tautas, nevis vienkāršu sava skatījuma uzspiešanu. Ieklausīsimies viņu balsīs, būsim pazemīgi, nejauksim sekulārismu un drošību. Pārmaiņas šajās valstīs jau notiek. Mūsu finanšu instrumenti jāpielāgo, lai nodrošinātu drošu atbalstu demokrātijas aizstāvjiem... ("@lv13
"Madame la Présidente, Madame Ashton, après avoir été dans l'erreur en soutenant les régimes dictatoriaux de la rive sud de la Méditerranée, sous prétexte de faire rempart contre l'intégrisme musulman, il nous appartient aujourd'hui d'être à la hauteur des moments historiques que nous vivons. L'Europe doit rénover la politique existante à l'égard des régimes autoritaires et des dictateurs. Moubarak doit partir maintenant. Nous devons soutenir les démocraties et les processus de démocratisation tels qu'ils sont choisis par les peuples, pas seulement selon notre vision. Soyons à l'écoute, soyons modestes, ne confondons pas laïcité et sécurisation; celle-ci est déjà en marche dans ces pays. Nos instruments financiers doivent être réorientés dans le sens du soutien infaillible aux démocrates... ( )"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, barones Ashton, we zaten er naast toen we dictatoriale regimes in landen aan de zuidelijke oever van de Middellandse zee steunden, zogenaamd omdat ze een bolwerk vormden tegen het moslimfundamentalisme. Deze keer moeten we tonen opgewassen te zijn tegen de uitdagingen in deze historische tijden. Europa moet het huidige beleid tegenover autoritaire regimes en dictaturen herzien. Mubarak moet nu vertrekken. We moeten de democratie en het democratiseringsproces steunen zoals de volkeren die willen en niet alleen zoals wij die willen. We moeten luisteren, we moeten bescheiden zijn, we mogen secularisme niet verwarren met zekerheid. Er is reeds verandering op gang gebracht in deze landen. Onze financiële instrumenten moeten worden bijgestuurd en worden gericht op de niet-aflatende steun voor de democraten... ( )"@nl3
"Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso Ashton! Błędnie popierając despotyczne reżimy wzdłuż południowego wybrzeża Morza Śródziemnego, prawdopodobnie jako bufor przed fundamentalizmem islamskim, musimy teraz stawić czoła wyzwaniu, jakim są te historyczne wydarzenia. Europa musi zmienić swoją obecną politykę wobec despotycznych reżimów i dyktatur. Prezydent Mubarak musi zdać urząd już teraz. Właściwym krokiem z naszej strony byłoby poparcie demokracji i procesów demokratycznych wybranych przez ludność tych krajów, a nie zwykłe narzucanie naszej własnej wizji. Wsłuchajmy się w ich głosy, okażmy pokorę, nie mylmy świeckości i bezpieczeństwa. W tych krajach już obecnie dokonują się zmiany. Trzeba dostosować nasze instrumenty finansowe, aby zapewnić wiarygodne wsparcie obrońcom demokracji … ( )"@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Baronesa Ashton, depois de termos erradamente apoiado regimes ditatoriais ao longo da costa sul do Mediterrâneo, supostamente como baluartes contra o fundamentalismo islâmico, precisamos agora de estar à altura do desafio que representam estes acontecimentos históricos. A Europa tem de rever a sua actual política em relação a regimes autoritários e a ditaduras. O Presidente Mubarak tem de se demitir imediatamente. Compete-nos apoiar as democracias e os processos democráticos escolhidos pelos povos destes países, e não impor simplesmente a nossa maneira de ver. Ouçamos as suas vozes, sejamos humildes, e não confundamos secularismo e segurança. Nestes países, a mudança já está a acontecer. Os nossos instrumentos financeiros precisam de ser adaptados a fim de proporcionar um apoio sólido aos campeões da democracia… ( )"@pt17
"Doamnă președintă, doamnă Ashton, după ce am sprijinit greșit regimuri dictatoriale de-a lungul coastei de sud a Mediteranei, chipurile ca zid de apărare împotriva fundamentalismului islamic, acum trebuie să ne ridicăm la înălțimea provocării acestor evenimente istorice. Europa trebuie să-și revizuiască politica actuală cu privire la regimurile autoritare și dictaturi. Președintele Mubarak trebuie să se retragă acum. Trebuie să sprijinim democrațiile și procesele democratice alese de oamenii din aceste țări, nu doar să ne impunem propria viziune. Propun să le ascultăm vocile, să fim umili, să nu confundăm secularismul și siguranța. În aceste țări se produc deja schimbări. Instrumentele noastre financiare trebuie să fie adaptate pentru a oferi sprijin sigur campionilor democrației… ( )"@ro18
"Keďže sme omylom podporovali diktátorské režimy na južnom pobreží Stredozemia, údajne ako ochranu pred islamským fundamentalizmom, musíme sa teraz chopiť úlohy, ktorú prinášajú tieto historické udalosti. Európa musí revidovať svoju súčasnú politiku v súvislosti s autoritárskymi režimami a diktatúrami. Prezident Mubarak musí teraz odstúpiť. Je našou povinnosťou podporiť demokracie a demokratické procesy, pre ktoré sa rozhodli ľudia v týchto krajinách, nielen im vnucovať našu víziu. Počúvajme ich hlasy, prejavme skromnosť, nemýľme si sekularizmus s bezpečnosťou. V týchto krajinách už dochádza k zmene. Naše finančné nástroje sa musia upraviť, aby mohli poskytnúť spoľahlivú podporu zástancom demokracie…"@sk19
"Gospa predsednica, baronica Ashton, potem ko smo zmotno podpirali diktatorske režime ob južni obali Sredozemlja domnevno kot zaščito proti islamskemu fundamentalizmu, pa se moramo zdaj spoprijeti z izzivom, ki ga predstavljajo ti zgodovinski dogodki. Evropa mora revidirati svojo sedanjo politiko o avtoritarnih režimih in diktaturah. Predsednik Mubarak mora zdaj odstopiti. Spodobi se, da podpiramo demokracije in demokratične procese, ki so jih izbrali ljudje teh držav, in ne, da preprosto vsiljujemo svojo vizijo. Poslušajmo njihove glasove, bodimo skromni, ne zamenjajmo sekularizma in varnosti. Spremembe v teh državah že potekajo. Treba je prilagoditi naše finančne instrumente, da bi zagotovili zanesljivo podporo zagovornikom demokracije …"@sl20
"Fru talman, baronessan Ashton! Efter att av misstag ha stött diktaturregimer utmed Medelhavets södra kust, efter vad man får förmoda som ett bålverk mot islamsk fundamentalism, måste vi nu ta itu med den utmaning som dessa historiska händelser utgör. EU behöver se över sin nuvarande politik för auktoritära regimer och diktaturer. President Mubarak måste avgå nu. Det är vår plikt att stödja demokratierna och de demokratiska processer som befolkningarna i dessa länder väljer, i stället för att bara att påtvinga dem vårt eget perspektiv. Låt oss lyssna till deras röster, låt oss vara ödmjuka, låt oss inte förväxla sekularism och säkerhet. Förändringen pågår redan i dessa länder. Våra finansiella instrument behöver anpassas så att vi kan tillhandahålla tillförlitligt stöd till demokratins förkämpar… ( )"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Președinta a întrerupt-o pe vorbitoare"18
"Przewodnicząca odebrała mówczyni głos"16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph