Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-174-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-174-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Na koncu te revolucije, ki poteka na ulicah Kaira, bo ljudstvo izbralo politični sistem in voditelje. Verjetno se bo našel tudi kdo, ki bo priznal Mubaraku njegovo pozitivno vlogo, ki jo je odigral v sistemu ohranjanja neke relativne stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Ampak to me v tem trenutku manj zanima. Dogodki v Tuniziji in Egiptu razkrivajo marginalno vlogo, ki jo Evropska unija igra v Mediteranu in na vsem področju naše sosedne politike. Potrebujemo reformo sosedske politike, potrebujemo strategijo, ki bo dinamizirala reševanje odprtih problemov, od Belorusije, Osetije, Abhazije, Zgornjega Karabaha, Transdnjestrije, Cipra, Palestine, Zahodne Sahare. Potrebujemo strategijo do držav bivše Sovjetske zveze v srednji Aziji in Zakavkazju. Tudi njih bo zajel veter demokratizacije, ni treba biti profet zato, da to predvidimo. Veliko dela je tukaj za vas, gospa Ashton, bodite ambiciozni, pa vas bomo podprli."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, až skončí revoluce, která v současnosti probíhá v ulicích Káhiry, Egypťané si zvolí politický systém a jeho představitele. Je možné, že budou také tací, kteří ocení prezidenta Mubaraka za pozitivní roli, kterou sehrál při udržení určité míry stability na Středním východě. O tom ale právě teď nechci hovořit. Vývoj v Tunisku a v Egyptě odhaluje marginální úlohu, kterou Evropská unie hrála ve Středomoří a v regionech, které zahrnuje naše politika sousedství. Musíme evropskou politiku sousedství zreformovat, potřebujeme dynamickou strategii, která se bude zabývat řešením průběžných otázek, od Běloruska, Osetie, Abcházie, Náhorního Karabachu, Podněstří, Kypru, Palestiny a Západní Sahary. Potřebujeme strategii pro země bývalého Sovětského svazu ve Střední Asii a Zakavkazsku. I zde se prožene vítr demokratizace; nemusíte být věštec, abyste to věděli, že to nastane. Je zde pro vás opravdu hodně práce, baronko Ashtonová. Buďte ambiciózní a my vás podpoříme."@cs1
"Fru formand! Efter afslutningen på den revolution, der i øjeblikket finder sted i Kairos gader, vil det egyptiske folk vælge et politisk system og deres ledere. Der er også en chance for, at nogen vil anerkende præsident Mubarak for hans positive rolle for at bevare en vis stabilitet i Mellemøsten. Det er imidlertid ikke min pointe lige nu. Udviklingen i Tunesien og Egypten viser, at EU har spillet en marginal rolle i Middelhavsområdet og alle de lande, der er omfattet af vores naboskabspolitik. Vi skal reformere den europæiske naboskabspolitik, og vi har brug for en dynamisk strategi, der kan løse de igangværende problemer i Belarus, Ossetien, Abkhasien, Nagorno-Karabakh, Transdnestrien, Cypern, Palæstina og Vestsahara. Vi har brug for en strategi for landene fra det tidligere Sovjetunionen i Centralasien og Transkaukasien. De bliver også ramt af demokratiseringsvinden. Det behøver man ikke være spåmand for at se. Der ligger en stor arbejdsopgave her for Baroness Ashton, og hvis hun er ambitiøs, vil vi støtte hende."@da2
"Frau Präsidentin, wenn die Revolution, die sich derzeit in den Straßen Kairos ereignet, zum Ende kommt, wird das ägyptische Volk über ihr Regierungssystem und ihre Führungsspitze entscheiden. Es besteht die Möglichkeit, dass es solche geben wird, die Präsident Mubarak für die positive Rolle, die er bei der Erhaltung einer gewissen Stabilität im Nahen Osten gespielt hat, Anerkennung zollen werden. Das ist jedoch nicht der Punkt, den ich im Augenblick ansprechen möchte. Die Entwicklungen in Tunesien und Ägypten bringen die marginale Rolle zum Vorschein, die die Europäische Union im Mittelmeerraum und in den gesamten Regionen, die unsere Nachbarschaftspolitik umfasst, gespielt hat. Die Europäische Nachbarschaftspolitik bedarf einer Reform, wir brauchen eine dynamische Strategie, mit der wir auf aktuelle Fragestellungen im Zusammenhang mit Belarus, Ossetien, Abchasien, Nagorny-Karabach, Transnistrien, Zypern, Palästina und der Westsahara reagieren können. Wir brauchen eine Strategie für die Länder der ehemaligen Sowjetunion in Zentralasien und Transkaukasien. Auch sie werden von dem Wind der Demokratie erfasst werden; man muss kein Prophet sein, um dies kommen zu sehen. Hier wartet viel Arbeit auf Sie, Baroness Ashton. Seien Sie ehrgeizig, und wir werden Sie unterstützen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, όταν τελειώσει η επανάσταση που λαμβάνει χώρα σήμερα στους δρόμους του Καΐρου, ο αιγυπτιακός λαός θα επιλέξει ένα πολιτικό σύστημα και τους ηγέτες του. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν και εκείνοι που θα αποδώσουν εύσημα στον πρόεδρο Mubarak για τον θετικό ρόλο που διαδραμάτισε στη διατήρηση κάποιου βαθμού σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι αυτό, ωστόσο, το ζήτημα που θέλω να θίξω τώρα. Οι εξελίξεις στην Τυνησία και την Αίγυπτο αποκαλύπτουν τον περιθωριακό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσόγειο και σε όλες τις περιφέρειες που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας μας. Χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, χρειαζόμαστε μια δυναμική στρατηγική η οποία θα ασχοληθεί με την επίλυση των εν εξελίξει θεμάτων στη Λευκορωσία, την Οσετία, την Αμπχαζία, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, την Υπερδνειστερία, την Κύπρο, την Παλαιστίνη και τη Δυτική Σαχάρα. Χρειαζόμαστε στρατηγική για τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην Κεντρική Ασία και την Υπερκαυκασία. Και αυτές θα παρασυρθούν από τον άνεμο του εκδημοκρατισμού· δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να προβλέψει ότι επίκειται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνετε, βαρόνη Ashton. Να είστε φιλόδοξη και εμείς θα σας στηρίζουμε."@el10
"Madam President, when the revolution that is currently taking place in the streets of Cairo ends, the Egyptian people will choose a political system and their leaders. The chances are that there will also be those who will give credit to President Mubarak for the positive role he has played in maintaining some degree of stability in the Middle East. That, however, is not the point I want to make right now. The developments in Tunisia and Egypt reveal the marginal role played by the European Union in the Mediterranean and throughout the regions covered by our neighbourhood policy. We need to reform the European neighbourhood policy, we need a dynamic strategy which will address the resolution of ongoing issues, from Belarus, Ossetia, Abkhazia, Nagorno-Karabakh, Transdniestria, Cyprus, Palestine and Western Sahara. We need a strategy for the countries of the former Soviet Union in Central Asia and Transcaucasia. They, too, will be swept by the wind of democratisation; you do not need to be a prophet to see this coming. There is a great deal of work here for you, Baroness Ashton. Be ambitious and we will support you."@en4
"Señora Presidenta, cuando termine la revolución que se está produciendo en estos momentos en las calles de El Cairo, el pueblo egipcio elegirá un sistema político y a sus dirigentes. Es muy probable que haya quien siga confiando en el Presidente Mubarak por la función positiva que ha desempeñado en el mantenimiento de un determinado grado de estabilidad en Oriente Medio. No es ese, sin embargo, el tema que deseo plantear ahora. Los acontecimientos producidos en Túnez y Egipto revelan el papel marginal desempeñado por la Unión Europea en el Mediterráneo y en todas las regiones que abarca nuestra política de vecindad. Debemos introducir reformas en la política comunitaria de vecindad, necesitamos una estrategia dinámica que dé respuesta a los problemas actuales, desde Belarús, Osetia, Abjasia, Nagorno-Karabaj, Trans-Dniéster, Chipre, Palestina y el Sáhara Occidental. Necesitamos una estrategia para los países de la ex Unión Soviética en Asia Central y Transcaucasia. También a ellos les llegará el momento de la democratización; no hace falta ser profeta para saberlo. Tiene mucho trabajo por delante, baronesa Ashton. Sea ambiciosa y le apoyaremos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kui praegu Kairo tänavatel toimuv revolutsioon läbi saab, valivad egiptlased poliitilise süsteemi ja oma juhid. Tõenäoliselt on ka neid, kes avaldavad tunnustust president Mubarakile tänuväärse rolli eest, mida ta on täitnud Lähis-Ida mõningase stabiilsuse säilitamises. See ei ole aga midagi, millele ma praegu tähelepanu tahan juhtida. Sündmuste areng Tuneesias ja Egiptuses paljastab Euroopa Liidu marginaalse rolli Vahemere piirkonnas ja kõikidel naabruspoliitikaga hõlmatud aladel. Peame reformima Euroopa Liidu naabruspoliitikat, vajame dünaamilist strateegiat, mis käsitleks lahendusi jätkuvatele probleemidele alates Valgevenest, Osseetiast, Abhaasiast, Mägi-Karabahhist, Transnistriast, Küprosest, Palestiinast ja Lääne-Saharast. Vajame strateegiat endise Nõukogude Liidu riikide jaoks Kesk-Aasias ja Taga-Kaukaasias. Ka need demokratiseeritakse; selle ettenägemiseks ei pea olema prohvet. Teil on siinkohal suur töö ees, lugupeetud Catherine Ashton. Olge sihikindel ja teil on meie toetus!"@et5
"Arvoisa puhemies, kun vallankumous, joka on parhaillaan käynnissä Kairon kaduilla, päättyy, egyptiläiset valitsevat poliittisen järjestelmän ja johtajansa. On mahdollista, että sitten on niitäkin, jotka antavat Hosni Mubarakille tunnustusta myönteisestä roolista, jossa hän on ollut ylläpitäessään jonkinlaista vakautta Lähi-idässä. Se ei kuitenkaan ole asia, josta nyt haluan puhua. Tunisian ja Egyptin kehitys paljastaa marginaalisen roolin, jossa Euroopan unioni toimii Välimerellä ja kaikkialla naapuruuspolitiikkamme soveltamisalueella. Meidän on uudistettava Euroopan unionin naapuruuspolitiikka, me tarvitsemme dynaamisen strategian, jolla käsitellään ratkaisuja avoimiin kysymyksiin Valko-Venäjältä, Ossetiasta, Abhasiasta, Vuoristo-Karabahista, Transnistriasta, Kyproksesta, Palestiinasta ja Länsi-Saharasta. Tarvitsemme strategian, joka koskee entisen Neuvostoliiton valtioita Keski-Aasiassa ja Etelä-Kaukasiassa. Demokratian tuulet yltävät niihinkin; sen näkemiseen ei tarvita profeettaa. Teille on siinä paljon työtä, Catherine Ashton. Olkaa kunnianhimoinen niin me tuemme teitä."@fi7
"Madame la Présidente, quand la révolution qui se déroule actuellement dans les rues du Caire prendra fin, le peuple égyptien se choisira un système politique et des leaders. Il y a des chances pour que ceux qui accordent du crédit au président Moubarak pour avoir joué un rôle positif dans le maintien d’un certain degré de stabilité au Moyen-Orient se fassent entendre également. Mais ce n’est pas de cela que je veux parler maintenant. Les événements survenus en Tunisie et en Égypte révèlent le rôle marginal joué par l’Union européenne en Méditerranée et dans les régions couvertes par notre politique de voisinage. Nous devons réformer la politique européenne de voisinage, il nous faut une stratégie dynamique qui pourra contribuer à la résolution des questions en suspens, de la Biélorussie au Sahara occidental en passant par l’Ossétie, l’Abkhazie, le Haut-Karabakh, la Transnistrie, Chypre, et la Palestine. Il nous faut une stratégie pour les pays de l’ancienne Union soviétique en Asie centrale et dans le Caucase du Sud. Eux aussi seront balayés par un vent de démocratisation; nul besoin d’être prophète pour le voir arriver. Vous avez beaucoup de pain sur la planche, Madame Ashton. Soyez ambitieuse et nous vous soutiendrons."@fr8
"Elnök asszony! Amikor a Kairó utcáin jelenleg zajló forradalom véget ér, az egyiptomi nép megválasztja politikai rendszerét és vezetőit. Fennáll annak lehetősége, hogy azok is közöttük lesznek, akik hiteles vezetőnek tartják Mubarak elnököt azért a pozitív szerepért, amelyet a Közel-Kelet bizonyos mértékű stabilitásának biztosításában betöltött. Ám most nem erről akarok beszélni. A tunéziai és az egyiptomi események leleplezik, hogy az Európai Unió milyen marginális szerepet játszik a földközi-tengeri térségben és a szomszédságpolitikánk által lefedett régiókban. Meg kell reformálnunk az európai szomszédságpolitikát, dinamikus stratégiára van szükségünk, amely kezeli a folyamatban lévő kérdések megoldását Fehéroroszországban, Oszétiában, Abháziában, Hegyi Karabahban, a Dnyeszteren túli területen, Cipruson, Palesztinában és Nyugat-Szaharában. Szükségünk van stratégiára a volt Szovjetunió országaival szemben Közép-Ázsiában és a Kaukázuson túli területeken. Ott is végig fog söpörni a demokratizálódás szele; nem kell prófétának lenni annak meglátásához, hogy ez be fog következni. Nagyon sok munka vár Önre ezen a területen, Ashton bárónő. Legyen nagyratörő, és mi támogatni fogjuk Önt."@hu11
"Signora Presidente, quando si concluderà la rivoluzione attualmente in corso per le strade di Il Cairo, il popolo egiziano sceglierà un ordinamento politico e i propri leader. Sussiste la possibilità che tra loro figurino anche coloro che attribuiscono al Presidente Mubarak il merito del ruolo positivo che ha svolto per il mantenimento di un certo grado di stabilità in Medio Oriente. Ma non è questo il punto che vorrei sollevare adesso. L’evolversi degli eventi in Tunisia ed Egitto mette in luce il ruolo marginale svolto dall’Unione europea nel Mediterraneo e in tutte le regioni interessate dalla nostra politica di vicinato. Dobbiamo riformare la politica europea di vicinato, ci occorre una strategia dinamica che punti alla risoluzione delle questioni in sospeso, dalla Bielorussia all’Ossezia, all’Abkazia, al Nagorno-Karabakh, alla Transnistria, a Cipro, alla Palestina e al Sahara occidentale. Ci serve una strategia per i paesi dell’ex Unione Sovietica in Asia centrale e in Transcaucasia. Anche in queste regioni soffierà un giorno il vento della democratizzazione; non bisogna essere un profeta per intravedere tali sviluppi all’orizzonte. La aspetta molto lavoro su questo fronte, baronessa Ashton. Sia ambiziosa e noi la appoggeremo."@it12
"Ponia pirmininke, pasibaigus šiuo metu Kairo gatvėse vykstančiai revoliucijai, Egipto žmonės rinksis politinę sistemą ir jos lyderius. Gali būti, kad kai kurie žmonės pasitikės prezidentu H. Mubaraku dėl teigiamo vaidmens, kurį jis atliko išlaikydamas tam tikrą stabilumo lygį Artimuosiuose Rytuose. Tačiau ne apie tai dabar noriu kalbėti. Iš įvykių Egipte ir Tunise matyti, koks menkas Europos Sąjungos vaidmuo, kurį ji atlieka Viduržemio jūros regione ir visuose regionuose, kuriuose vykdoma mūsų kaimynystės politika. Turime atlikti Europos kaimynystės politikos reformą ir nustatyti dinamišką strategiją, kuri padėtų spręsti nuolatinius Baltarusijos, Osetijos, Abchazijos, Kalnų Karabacho, Padniestrės, Kipro, Palestinos ir Vakarų Sacharos klausimus. Mums reikia Vidurio Azijos ir Užkaukazės valstybėms, priklausiusioms buvusiajai Sovietų Sąjungai, skirtos strategijos. Jas taip pat apims demokratizavimo vėjas; nereikia būti pranašais, kad tai numatytumėte. Baroniene C. Ashton, šioje srityje turite daug nuveikti. Siekite didelių tikslų, ir mes jums padėsime."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Kad beigsies revolūcija, kas pašlaik notiek Kairas ielās, Ēģiptes tauta izvēlēsies politisko sistēmu un savus vadītājus. Pastāv iespēja, ka tur būs arī tie, kas atbalstīs prezidentu par to pozitīvo nozīmi, kas viņam bija, uzturot zināmu stabilitāti Tuvajos Austrumos. Tomēr tas nav tas, ko tieši tagad vēlos teikt. Notikumi Tunisijā un Ēģiptē atklāj izšķirošo nozīmi, kas piemīt Eiropas Savienībai Vidusjūras reģionā un visos reģionos, uz kuriem attiecas mūsu kaimiņattiecību politika. Mums jāreformē Eiropas kaimiņattiecību politika, mums vajadzīga dinamiska stratēģija, kas atrisinās iesāktos notikumus Baltkrievijā, Osetijā, Abhāzijā, Kalnu Karabahā, Piedņeprā, Kiprā, Palestīnā un Rietumsahārā. Mums vajadzīga stratēģija bijušajām Padomju Savienības republikām Vidusāzijā un Aizkaukāzā. Tās arī aizslaucīs demokratizācijas vējš; nav jābūt gaišreģim, lai redzētu to tuvojamies. Jūs gaida daudz darba, baronese ! Esiet mērķtiecīga, un mēs jūs atbalstīsim!"@lv13
"Na koncu te revolucije, ki poteka na ulicah Kaira, bo ljudstvo izbralo politični sistem in voditelje. Verjetno se bo našel tudi kdo, ki bo priznal Mubaraku njegovo pozitivno vlogo, ki jo je odigral v sistemu ohranjanja neke relativne stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Ampak to me v tem trenutku manj zanima. Dogodki v Tuniziji in Egiptu razkrivajo marginalno vlogo, ki jo Evropska unija igra v Mediteranu in na vsem področju naše sosedne politike. Potrebujemo reformo sosedske politike, potrebujemo strategijo, ki bo dinamizirala reševanje odprtih problemov, od Belorusije, Osetije, Abhazije, Zgornjega Karabaha, Transdnjestrije, Cipra, Palestine, Zahodne Sahare. Potrebujemo strategijo do držav bivše Sovjetske zveze v srednji Aziji in Zakavkazju. Tudi njih bo zajel veter demokratizacije, ni treba biti profet zato, da to predvidimo. Veliko dela je tukaj za vas, gospa Ashton, bodite ambiciozni, pa vas bomo podprli."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, als de revolutie die zich momenteel in de straten van Cairo voltrekt, afloopt zal de Egyptische bevolking een politiek stelsel en haar leiders kiezen. De kans bestaat dat er ook mensen zullen zijn die het als een verdienste van president Mubarak beschouwen dat hij een positieve rol heeft gespeeld bij het behoud van enige mate van stabiliteit in het Midden-Oosten. Dat is echter niet de opmerking die ik nu wilde maken. De ontwikkelingen in Tunesië en Egypte laten zien hoe gering de rol is die de Europese Unie heeft gespeeld in het Middellandse-Zeegebied en in het gehele gebied dat onder ons nabuurschapsbeleid valt. We moeten het Europees nabuurschapsbeleid hervormen. We hebben een dynamische strategie nodig waarmee kan worden gestreefd naar een oplossing van de huidige vraagstukken, van Belarus, Ossetië, Abchazië, Nagorno-Karabach en Transnistrië tot Cyprus, Palestina en de Westelijke Sahara. We hebben behoefte aan een strategie voor de landen van de voormalige Sovjet-Unie in Centraal-Azië en Trans-Kaukasië. Ook zij zullen worden meegevoerd door de wind van democratisering; je hoeft geen profeet te zijn om dit te zien aankomen. Hier is flink wat werk aan de winkel voor u, barones Ashton. Wees ambitieus en wij zullen u steunen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Kiedy zakończy się obecnie trwająca na ulicach Kairu rewolucja, społeczeństwo egipskie wybierze system polityczny i swoich przywódców. Istnieje możliwość, że będą to osoby, które wyrażą uznanie dla prezydenta Mubaraka za jego korzystną rolę, jaką odgrywał w utrzymywaniu pewnej stabilności na Bliskim Wschodzie. To jednak nie jest sprawa, o której chciałem teraz mówić. Rozwój sytuacji w Tunezji i Egipcie ujawnia marginalną rolę, jaką Unia Europejska odgrywa w regionie śródziemnomorskim i we wszystkich regionach objętych naszą polityką sąsiedztwa. Musimy zmienić europejską politykę sąsiedztwa, potrzebujemy dynamicznej strategii do rozwiązania bieżących problemów, począwszy od Białorusi, Osetii, Abchazji, Górnego Karabachu, Naddniestrza, Cypru, Palestyny i Sahary Zachodniej. Potrzebujemy strategii wobec krajów byłego Związku Radzieckiego i Azji Środkowej oraz Zakaukazia. Je również omiecie wicher demokratyzacji; nie trzeba być prorokiem, by to przewidzieć. W tym zakresie wiele pozostaje Pani do zrobienia, Pani Baronesso Ashton. Proszę okazać ambicję, a poprzemy Panią."@pl16
"Senhora Presidente, quando terminar a revolução que presentemente grassa nas ruas do Cairo, o povo egípcio escolherá um sistema político e os seus dirigentes. É muito possível que haja também quem reconheça o papel positivo desempenhado pelo Presidente Mubarak na manutenção de algum grau de estabilidade no Médio Oriente. Porém, não é esse o aspecto que agora aqui quero focar. Os desenvolvimentos na Tunísia e no Egipto revelam o papel marginal desempenhado pela União Europeia no Mediterrâneo e em todas as regiões abrangidas pela nossa política de vizinhança. Precisamos de reformar a política europeia de vizinhança, precisamos de uma estratégia dinâmica que aborde a resolução dos problemas actuais, da Bielorrússia, Ossétia, Abecásia, Nagorno-Karabakh, Transnístria, Chipre, Palestina e Sara Ocidental. Precisamos de uma estratégia para os países da antiga União Soviética na Ásia Central e na Transcaucásia. Também eles serão varridos pelo vento da democratização; não é preciso sermos profetas para vermos que isso está para breve. Há aqui muito trabalho para si, Senhora Baronesa Ashton. Seja ambiciosa, e apoiá-la-emos."@pt17
"Doamnă președintă, când revoluția care are loc în prezent pe străzile din Cairo se va termina, poporul egiptean va alege un sistem politic și propriii conducători. Sunt șanse să existe și persoane care îi vor recunoaște meritul președintelui Mubarak pentru rolul pozitiv pe care l-a jucat în menținerea unui oarecare grad de stabilitate în Orientul Mijlociu. Totuși, nu despre aceasta doresc să discut acum. Evenimentele din Tunisia și Egipt dezvăluie rolul marginal jucat de Uniunea Europeană în Mediterană și în regiunile acoperite de politica noastră de vecinătate. Trebuie să reformăm politica de vecinătate europeană, avem nevoie de o strategie dinamică care să abordeze soluționarea problemelor actuale, din Belarus, Osetia, Abhazia, Nagorno-Karabah, Transnistria, Cipru, Palestina și Sahara Occidentală. Avem nevoie de o strategie pentru țările din fosta Uniune Sovietică din Asia Centrală și Transcaucazia. Și acestea vor fi purtate de vântul democratizării; nu trebuie să fii profet ca să prevezi acest lucru. Există foarte mult de lucru pentru dvs. aici, doamnă Ashton. Fiți ambițioasă și noi vă vom sprijini."@ro18
"Keď sa skončí revolúcia, ktorá momentálne prebieha v uliciach Káhiry, egyptskí občania si zvolia politický systém a svojich predstaviteľov. Existuje možnosť, že tam budú aj takí, ktorí budú pripisovať zásluhy prezidentovi Mubarakovi za pozitívnu úlohu, ktorú zohral pri udržiavaní určitého stupňa stability na Blízkom východe. To však nie je to, čo chcem teraz povedať. Vývoj v Tunisku a Egypte odhalil okrajovú úlohu, ktorú zohráva Európska únia v Stredozemí a vo všetkých regiónoch, ktorých sa týka naša susedská politika. Musíme zreformovať európsku susedskú politiku, potrebujeme dynamickú stratégiu, ktorá sa bude týkať riešenia aktuálnych otázok, počnúc Bieloruskom, Osetskom, Abcházskom, Náhorným Karabachom, Podnesterskom, Cyprom, Palestínou až po Západnú Saharu. Potrebujeme stratégiu pre krajiny bývalého Sovietskeho zväzu v strednej Ázii a v Zakaukazsku. Aj ich zasiahne vietor demokratizácie – nemusíte byť prorokom, aby ste to videli. Je pred vami veľa práce, pani Ashtonová. Buďte ambiciózna a my vás podporíme."@sk19
"Fru talman! När den revolution som för närvarande utspelar sig på gatorna i Kairo är över kommer det egyptiska folket att välja ett politiskt system och sina ledare. Risken är också att det kommer att finnas somliga som ger president Mubarak äran för den positiva roll han har spelat i upprätthållandet av en viss stabilitet i Mellanöstern. Detta är dock inte den synpunkt som jag vill framföra just nu. Utvecklingarna i Tunisien och Egypten visar vilken marginell roll som EU spelade i Medelhavsområdet och alla de regioner som omfattas av vår grannskapspolitik. Vi behöver reformera den europeiska grannskapspolitiken. Vi behöver en dynamisk strategi som handlar om att lösa aktuella frågor alltifrån Vitryssland, Ossetien, Abchazien, Nagorno Karabach, Transnistrien, Cypern, till Palestina och Västsahara. Vi behöver en strategi för länderna i f.d. Sovjetunionen i Centralasien och Transkaukasien. Även där kommer demokratiseringsvinden att svepa fram. Man behöver inte vara profet för att se det komma. Det finns en hel del arbete för baronessan Ashton här. Var ambitiös så kommer vi att stödja dig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph