Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-151-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-151-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, right now, as we stand here, citizens in Egypt are being trapped and attacked in Tahrir Square and the army and the police are reportedly attacking instead of protecting. In their peaceful protests Egyptians of diverse backgrounds ask for respect for human rights and democracy, political reform and good governance, and socio-economic development. Perhaps these demands sound familiar to you as they are precisely the goals of EU programmes in the Middle East, and in Egypt specifically. The Commission alone has spent a total of almost EUR 3 billion on this in the past 15 years. As the people’s demands are already in line with our policy objectives, why is it so difficult to make a strong EU statement quickly? The need for a strong, proactive Europe is more urgent than ever. As the sun of freedom and democracy rises over the Middle East, clouds of division are hampering European unity and the ability to take responsibility. I urge you to look at what is happening as we speak and to act in unequivocal support of the people. Their rights and the EU’s credibility are tied. Another phenomenon consistently present in the relations between people and dictatorships is communication and information technologies. The Tunisian Government ranked among the most severe users of censorship, surveillance and filter technologies to repress citizens. European companies, such as Vodafone and French Telecom, have had a strong presence in Egypt and in killing the connections by flipping the switch and shutting Egypt down. I would like to see an inquiry into the role that European companies played in the violations of human rights by hampering free expression, a free press and access to information and creating an environment in which human rights violations could go undocumented."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, zrovna nyní, když zde zasedáme, jsou občané Egypta v pasti a na náměstí Tahrir na ně útočí a vojsko a policie je údajně napadají, místo toho, aby je chránily. Při svých mírumilovných protestech Egypťané z různých vrstev požadují respekt k lidským právům a demokracii, politickou reformu a řádnou veřejnou správu a socioekonomický rozvoj. Možná vám tyto požadavky připadají povědomé, neboť se přesně jedná o cíle programů EU pro Střední východ a konkrétně pro Egypt. Jen Komise na tento účel v průběhu 15 let celkem utratila téměř 3 miliardy EUR. Když jsou požadavky lidí konečně v souladu s cíli našich politik, proč je tak těžké rychle vydat stanovisko EU? Potřeba silné, aktivnější Evropy je naléhavější než kdy předtím. Tak, jak slunce svobody a demokracie vychází nad Středním východem, tak mraky rozkolu zabraňují evropské jednotě a schopnosti převzít odpovědnost. Vyzývám vás, abyste se podívali na to, co se právě teď odehrává a jednoznačně podpořili lidi. Jejich práva a důvěryhodnost EU jsou propojeny. Další jevy, které jsou trvale přítomné ve vztahu mezi lidmi a diktaturami, jsou komunikace a informační technologie. Tuniská vláda se při potlačování občanů řadila mezi nejtvrdší uživatele cenzury, sledování a technologií pro filtrování. Evropské společnosti jako Vodafone a francouzský Telecom byly v Egyptě aktivní při přerušení spojení. Přála bych si, aby proběhlo vyšetřování úlohy evropských společností, kterou sehrály při porušování lidských práv tím, že bránily svobodnému projevu, svobodnému tisku a přístupu k informacím a vytvořily prostředí, v němž nemohlo být porušování lidských práv zdokumentováno."@cs1
"Fru formand! Netop i dette øjeblik bliver indbyggere i Egypten fanget og angrebet på Tahrir-pladsen, og angiveligt angriber hæren og politiet dem i stedet for at beskytte dem. I deres fredelige protester beder egyptere med forskellig baggrund om respekt for menneskerettigheder og demokrati, politiske reformer og god regeringsførelse samt socioøkonomisk udvikling. Måske lyder disse krav velkendte, da de netop er målene med EU's programmer i Mellemøsten og særligt i Egypten. Kommissionen har alene brugt næsten 3 mia. EUR på dette i de seneste 15 år. Hvorfor er det, når befolkningens krav allerede er i tråd med vores politiske mål, så vanskeligt hurtigt at komme med en stærk EU-erklæring? Behovet for et stærkt og proaktivt Europa er mere presserende end nogensinde tidligere. Mens frihedens og demokratiets sol stiger op over Mellemøsten, hæmmer adskillelsens skyer Europas enhed og evne til at påtage sig et ansvar. Jeg vil opfordre Dem til at se, hvad der foregår lige nu og her, og til klart at støtte befolkningen. Dens rettigheder og EU's troværdighed er nært forbundet. Et andet fænomen, der er konsekvent til stede i forbindelserne mellem folk og diktaturer er kommunikation og informationsteknologier. Den tunesiske regering blev regnet blandt de mest hårdkogte brugere af censur, overvågning og filtreringsteknologier til undertrykkelse af borgerne. Europæiske selskaber som f.eks. Vodafone og France Telecom har haft en markant tilstedeværelse i Egypten og været stærkt medvirkende til at lukke for forbindelserne ved at slukke for afbryderen og lukke Egypten ned. Jeg vil gerne have en undersøgelse af de europæiske virksomheders rolle i menneskerettighedskrænkelserne med deres medvirken til at hæmme ytringsfriheden, den frie presse og adgangen til informationer og skabe et miljø, hvor menneskerettighedskrænkelser ikke blev dokumenteret."@da2
"Frau Präsidentin, genau in diesem Augenblick sind die ägyptischen Bürgerinnen und Bürger auf dem Tahrir-Platz eingeschlossen und werden angegriffen, und Berichten zufolge werden sie von der Armee und der Polizei nicht geschützt, sondern attackiert. Bei ihren friedlichen Protesten fordern Ägypter unterschiedlicher Herkunft die Achtung der Menschenrechte und der Demokratie, eine politische Reform und verantwortungsvolles Handeln sowie sozioökonomische Entwicklung. Diese Forderungen kommen Ihnen vielleicht bekannt vor, da es sich hier genau um die Ziele der EU-Programme im Nahen Osten, insbesondere Ägypten, handelt. Allein die Kommission hat in den letzten 15 Jahren insgesamt fast 3 Mrd. EUR in diese Ziele investiert. Da die Forderungen der Menschen bereits in Einklang mit unseren politischen Zielsetzungen stehen, warum fällt es der EU dann so schwer, unverzüglich eine eindeutige Stellungnahme abzugeben? Ein starkes, proaktives Europa ist jetzt dringlicher denn je. Jetzt, wo die Sonne der Freiheit und der Demokratie über dem Nahen Osten aufgeht, wird die Einheit Europas sowie die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, von der Zwiespalt überschattet. Ich bitte Sie eindringlich, die Ereignisse während unserer Aussprache im Auge zu behalten, und die Menschen einhellig zu unterstützen. Die Rechte und die Glaubwürdigkeit der EU sind miteinander verknüpft. Weitere Phänomene, die regelmäßig bei Beziehungen zwischen Menschen und Diktaturen zu beobachten sind, sind die Kommunikation und Informationstechnologien. Die tunesische Regierung gehört in Bezug auf Zensur, Überwachung und Filtertechnologie zu den schlimmsten Unterdrückern. Europäische Unternehmen, beispielsweise Vodafone und France Télécom, haben in Ägypten eine starke Präsenz und taten sich keinen Zwang an, die Netze auf Knopfdruck abzuschalten und Ägypten stillzulegen. Ich fordere eine Untersuchung der Rolle von europäischen Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen, indem die Verletzung der Freiheit der Meinungsäußerung, der Pressefreiheit und des freien Zugangs zu Informationen unterstützt bzw. begünstigt wurde und ein Umfeld geschaffen wurde, in dem Menschenrechtsverletzungen undokumentiert geschehen konnten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αυτήν ακριβώς τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, πολίτες στην Αίγυπτο είναι παγιδευμένοι και δέχονται επίθεση στην πλατεία Tahrir, ενώ λέγεται ότι ο στρατός και η αστυνομία τους επιτίθενται αντί να τους προστατεύουν. Στις ειρηνικές τους διαδηλώσεις, Αιγύπτιοι με διαφορετικό υπόβαθρο ζητούν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, πολιτική μεταρρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Ίσως τα εν λόγω αιτήματα σάς φαίνονται γνωστά, αφού αυτοί ακριβώς είναι οι στόχοι των προγραμμάτων της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, και στην Αίγυπτο συγκεκριμένα. Η Επιτροπή και μόνον έχει δαπανήσει συνολικά περίπου 3 δισ. ευρώ γι’ αυτό τα τελευταία 15 έτη. Εφόσον τα αιτήματα του λαού συνάδουν ήδη με τους στόχους της πολιτικής μας, γιατί είναι τόσο δύσκολο να προβούμε γρήγορα σε μια έντονη κοινοτική δήλωση; Η ανάγκη για μια ισχυρή και δυναμική Ευρώπη είναι περισσότερο επείγουσα παρά ποτέ. Καθώς ο ήλιος της ελευθερίας και της δημοκρατίας ανατέλλει πάνω από τη Μέση Ανατολή, τα σύννεφα της διάσπασης εμποδίζουν την ευρωπαϊκή ενότητα και την ικανότητα ανάληψης ευθύνης. Σας ζητώ να εξετάσουμε τι συμβαίνει την ώρα που μιλάμε και να ενεργήσουμε στηρίζοντας απερίφραστα τους πολίτες. Τα δικαιώματά τους και η αξιοπιστία της ΕΕ συνδέονται. Ένα άλλο φαινόμενο με διαρκή παρουσία στις σχέσεις μεταξύ πολιτών και δικτατοριών είναι οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής. Η κυβέρνηση της Τυνησίας συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αυστηρών χρηστών της λογοκρισίας, της επιτήρησης και των τεχνολογιών φιλτραρίσματος για την καταπίεση των πολιτών. Ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Vodafone και η French Telecom είχαν ισχυρή παρουσία στην Αίγυπτο και στη διακοπή των συνδέσεων, κατεβάζοντας τον διακόπτη και αποκόπτοντας την επικοινωνία με τη χώρα. Θα ήθελα να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρεμποδίζοντας την ελεύθερη έκφραση, την ελευθεροτυπία και την πρόσβαση στην πληροφόρηση και δημιουργώντας ένα περιβάλλον εντός του οποίου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα μπορούσαν να τεκμηριωθούν."@el10
"Señora Presidenta, en este preciso instante, mientras estamos aquí, los ciudadanos de Egipto están siendo objeto de ataques en la plaza Tahrir y, presuntamente, el ejército y la policía están atacando al pueblo en lugar de protegerlo. Los egipcios de diferentes procedencias están protestando pacíficamente, pidiendo el respeto de los derechos humanos y la democracia, reclamando una reforma política, el buen gobierno y el desarrollo socioeconómico. Es posible que estas demandas les resulten familiares, puesto que se trata precisamente de los objetivos de los programas que desarrolla la UE en Oriente Medio, y concretamente en Egipto. Solo la Comisión ha gastado un total de 3 000 millones de euros en esos programas a lo largo de los últimos 15 años. Si las demandas del pueblo coinciden que los objetivos de nuestras políticas, ¿por qué es tan complicado que la UE realice una declaración contundente con rapidez? Una Europa fuerte y proactiva es más urgente y necesaria que nunca. A medida que la libertad y la democracia comienzan a imponerse en Oriente Medio, los nubarrones de la división fracturan la unidad de Europa y debilitan su capacidad para asumir su responsabilidad. Les exhorto a mirar lo que está ocurriendo en estos momentos, mientras hablamos, y a actuar mostrando un apoyo inequívoco al pueblo. Sus derechos y la credibilidad de la UE están unidos de forma inextricable. Otro fenómeno que siempre está presente en las relaciones entre el pueblo y las dictaduras es la comunicación y las tecnologías de la información. El Gobierno de Túnez se encontraba entre aquellos que imponen una censura y una vigilancia más rigurosa, recurriendo incluso a tecnologías de filtrado para reprimir a sus ciudadanos. Las empresas europeas, como Vodafone o France Telecom, tenían una fuerte presencia en Egipto y han desempeñado un importante papel en el corte de las conexiones pulsando el interruptor y dejando a Egipto incomunicado. Me gustaría que se investigase el papel que han desempeñado las empresas europeas en las violaciones de los derechos humanos, poniendo obstáculos a libertad de expresión, a la libertad de prensa y al acceso a la información, y creando un entorno en el que las violaciones de los derechos humanos podrían quedar indocumentadas."@es21
"Lugupeetud juhataja! Just praegu, kui meie siin istume, aetakse Tahriri väljakul Egiptuse kodanikke lõksu ja rünnatakse ning kaitsmise asemel on sõjavägi ja politsei väidetavalt ründama asunud. Mitmesuguse taustaga egiptlased soovivad oma rahumeelsete protestidega inimõiguste austamist ja demokraatiat, poliitilisi reforme ja head valitsemist ja sotsiomajanduslikku arengut. Võib-olla tulevad need nõudmised teile tuttavad ette, sest need on täpselt Lähis-Ida ja eriti Egiptusega seotud ELi programmide eesmärgid. Komisjon üksi on viimase 15 aasta jooksul kulutanud selleks kokku kolm miljardit eurot. Kuna inimeste nõudmised on nagunii meie poliitiliste eesmärkidega kooskõlas, siis miks on nii raske teha kiiresti ELi jõuline avaldus? Vajadus tugeva ja proaktiivse Euroopa Liidu järele on pakilisem kui kunagi varem. Sellal kui vabaduse ja demokraatia päike tõuseb üle Lähis-Ida, takistavad erimeelsuste pilved Euroopa ühtsust ja suutlikkust võtta vastutus. Soovitan teil tungivalt toimuvat vaadelda ja inimeste ühemõttelise toetamise nimel tegutseda. Nende õigused ja ELi usaldusväärsus on omavahel seotud. Teine pidevalt päevakorral olev nähtus inimeste ja diktatuuride suhetes on kommunikatsiooni- ja infotehnoloogia. Tuneesia valitsus on üks rangemaid inimeste represseerimiseks ette nähtud tsensuuri, järelevalve ja filtreerimistehnoloogia kasutajaid. Euroopa ettevõtted, näiteks Vodafone ja France Telecom, on olnud Egiptuses jõuliselt esindatud ning nupulevajutaja ja Egiptuse nii-öelda väljalülitajana on neil olnud oluline osa ühenduse katkestamises. Tahaksin, et uuritaks, missugust osa täitsid Euroopa ettevõtted inimõiguste rikkumises, kui nad takistasid sõnavabadust, ajakirjandusvabadust ja juurdepääsu teabele ning lõid keskkonna, kus inimõiguste rikkumised võisid jääda registreerimata."@et5
"Arvoisa puhemies, juuri tällä hetkellä, kun olemme täällä, Egyptin kansalaisia ahdistellaan ja heitä vastaan hyökätään Tahrir-aukiolla, ja armeijan ja poliisin väitetään osallistuneen hyökkäykseen suojelun sijasta. Rauhanomaisessa mielenosoituksessa erilaisen taustan omaavat egyptiläiset vaativat kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa, poliittista uudistusta ja hyvää hallintoa sekä sosiaalis-taloudellista kehitystä. Vaatimukset kuulostavat kenties tutulta, sillä ne ovat täsmälleen samat tavoitteet kuin Lähi-idän sekä erityisesti Egyptin EU-ohjelmilla. Koimissio yksin on käyttänyt niihin kaiken kaikkiaan lähes 3 miljardia euroa 15 viime vuoden aikana. Koska ihmisten tavoitteet ovat jo samansuuntaisia kuin poliittiset tavoitteemme, miksi EU:n on niin vaikeaa antaa nopeasti voimakas lausunto? Vahvaa, ennakoivasti toimivaa EU:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Kun vapauden ja demokratian aurinko nousee Lähi-idän ylle, jakautumisen pilvet varjostavat Euroopan yhtenäisyyttä ja kykyä ottaa vastuuta. Kehotan teitä katsomaan sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja tukemaan ihmisiä yksiselitteisesti. Heidän oikeutensa ja EU:n uskottavuus ovat sidoksissa toisiinsa. Toinen ilmiö, joka on jatkuvasti läsnä ihmisten ja diktatuurien suhteissa, on tieto- ja viestintätekniikka. Tunisian hallitus kuului kaikkein kovimpiin sensuuri-, valvonta- ja suodatustekniikoiden käyttäjiin kansalaisten sortamiseksi. Eurooppalaiset yritykset kuten Vodafone ja France Telecom ovat olleet vahvasti edustettuina Egyptissä ja mukana katkomassa yhteyksiä kääntämällä katkaisinta ja pimentämällä Egyptin. Haluaisin nähdä tutkimuksen roolista, jossa eurooppalaiset yritykset toimivat ihmisoikeusloukkauksissa haittaamalla ilmaisunvapautta, vapaata lehdistöä ja tiedonsaantia sekä luomalla ympäristön, jossa ihmisoikeusrikkomuksia voitiin jatkaa huomaamatta."@fi7
"Madame la Présidente, pour l’instant, à l’heure où nous parlons, des citoyens égyptiens sont piégés et attaqués sur la place Tahrir et l’armée et la police sont, dit-on, en train d’attaquer au lieu de défendre. Lors de leurs protestations pacifiques, des Égyptiens venant d’horizons divers demandent le respect des droits de l’homme et de la démocratie, une réforme politique et une bonne gouvernance, ainsi que le développement socio-économique. Ces demandes vous semblent peut-être familières, car ce sont précisément les objectifs des programmes de l’UE au Moyen-Orient, et en Égypte en particulier. La Commission a dépensé à elle seule un total d’environ 3 milliards d’euros dans ces programmes au cours des quinze dernières années. Vu que les demandes du peuple correspondent déjà à nos objectifs politiques, pourquoi est-il si compliqué de publier rapidement une déclaration forte de l’UE? Le besoin d’une Europe forte et proactive est plus urgent que jamais. Alors que le soleil de la liberté et de la démocratie se lève sur le Moyen-Orient, des nuages de division entravent l’unité européenne et la capacité à prendre ses responsabilités. Je vous prie instamment de regarder ce qui se passe pour l’instant et d’apporter un soutien univoque au peuple. Leurs droits et la crédibilité de l’UE sont liés. Un autre phénomène est aussi constamment présent dans les relations entre le peuple et les dictatures: il s’agit des technologies de l’information et de la communication. Le gouvernement tunisien est classé parmi les utilisateurs les plus stricts des technologies de censure, de surveillance et de filtrage pour réprimer les citoyens. Les sociétés européennes, comme Vodafone et France Télécom, ont joui d’une forte présence en Égypte et dans le blocage des connexions en abaissant l’interrupteur et en isolant l’Égypte. Je voudrais qu’une enquête soit ouverte sur le rôle que les sociétés européennes ont joué dans les violations des droits de l’homme en faisant obstacle à la liberté d’expression, de la presse et de l’accès à l’information et en créant un environnement dans lequel les violations des droits de l’homme n’ont pas pu être répertoriées."@fr8
"Elnök asszony! Ebben a pillanatban is, amikor mi itt állunk, egyiptomi polgárokat ejtenek csapdába és támadnak meg a Tahrir téren, és a jelentések szerint a hadsereg és a rendőrség nem védi, hanem támadja az embereket. A különféle háttérből szármató békés egyiptomi tüntetők az emberi jogok iránti tiszteletet, demokráciát, politikai reformokat, felelősségteljes kormányzást és társadalmi-gazdasági fejlődést kérnek. Ezek a követelések talán ismerősen hangzanak az Önök számára, mivel pontosan ezek a célkitűzések szerepelnek az EU közel-keleti és kifejezetten az egyiptomi programjaiban. Egyedül a Bizottság összesen csaknem 3 milliárd eurót költött erre az elmúlt 15 év során. Mivel az emberek követelései amúgy is összhangban állnak politikai célkitűzéseinkkel, miért olyan nehéz gyorsan elfogadni egy erőteljes uniós nyilatkozatot? Az erős, kezdeményező Európa iránti igény sürgetőbb, mint valaha. Amint a szabadság és a demokrácia napja felkel a Közel-Kelet fölött, a megosztottság felhői akadályozzák az európai egységet és a felelősségvállalás képességét. Sürgetem Önöket, hogy nézzék meg, mi történik, miközben mi beszélünk és egyértelműen álljanak ki az emberek mellett. Az ő jogaik és az EU hitelessége egymástól elválaszthatatlanok. Egy másik jelenség, amely következetesen jelen van a népek és a diktatúrák közötti kapcsolatokban, az a kommunikációs és információs technológiák. A tunéziai kormány is beállt azoknak a sorába, akik a legszigorúbb cenzúrát, ellenőrzést és szűrési technológiákat alkalmaznak a polgárok elnyomása érdekében. Olyan európai társaságok mint a Vodafone és a French Telecom, erőteljesen jelen voltak Egyiptomban és részt vettek a kapcsolatok megszakításában azáltal, hogy leválasztották és kikapcsolták egész Egyiptomot. Szeretném, ha kivizsgálnák, milyen szerepet játszottak az európai társaságok az emberi jogok megsértésében azáltal, hogy akadályozták a véleménynyilvánítási szabadságot, a sajtószabadságot, az információk elérhetőségét és hozzájárultak egy olyan környezet létrehozásához, amelyben az emberi jogok megsértésének esetei dokumentálatlanul maradhattak."@hu11
"Signora Presidente, in questo momento, mentre discutiamo, i cittadini egiziani sono intrappolati in Piazza Tahrir ed esposti agli attacchi, mentre le notizie parlano di un esercito e di forze dell’ordine che aggrediscono invece di proteggere. Nelle loro dimostrazioni pacifiche, cittadini egiziani delle più diverse estrazioni chiedono il rispetto dei diritti umani e la democrazia, le riforme politiche, un governo giusto e lo sviluppo socioeconomico. Queste rivendicazioni potranno suonarvi familiari, in quanto coincidono esattamente con gli obiettivi dei programmi comunitari in Medio Oriente, e specificamente in Egitto. La Commissione da sola ha speso quasi 3 miliardi di euro per questo fine negli ultimi 15 anni. Visto che le rivendicazioni della gente coincidono esattamente con i nostri obiettivi politici, perché è così difficile rilasciare tempestivamente una dichiarazione europea convincente? L’esigenza di un’Europa forte e proattiva è più che mai impellente. Mentre in Medio Oriente sta sorgendo il sole della libertà e della democrazia, in Europa le nubi della divisione impediscono l’unità e ostacolano la capacità di assunzione delle responsabilità. Vi esorto a guardare quello che sta accadendo sotto i nostri occhi e ad agire nel sostegno inequivocabile della gente. I loro diritti e la credibilità dell’UE sono inestricabilmente legati. Un altro fenomeno sempre presente nei rapporti tra i cittadini e le dittature sono le tecnologie di comunicazione e informazione. Il governo tunisino era tra i più severi nel ricorso alla censura e a tecnologie di sorveglianza e di filtro ai fini della repressione. Società europee quali Vodafone e Telecom Francia, sono da sempre molto presenti in Egitto e hanno collaborato a interrompere le connessioni premendo l’interruttore e isolando totalmente questo paese. Vorrei che venisse avviata un’inchiesta sul ruolo svolto dalle aziende europee nella violazione dei diritti umani e nell’impedimento della libertà di espressione, della libertà di stampa e dell’accesso alle informazioni, nonché nella creazione di un ambiente in cui le violazioni dei diritti umani potessero passare inosservate."@it12
"Ponia pirmininke, būtent dabar, kai esame čia, Tahririo aikštėje Egipto piliečiai gaudomi ir puldinėjami, o kariuomenė ir policija, kaip kalbama, užuot juos saugojusios, taip pat rengia puolimus. Taikiai protestuodami įvairių sluoksnių egiptiečiai prašo gerbti žmogaus teises, įtvirtinti demokratiją, imtis politinių reformų ir užtikrinti gerą valdymą bei socialinę ir ekonominę plėtrą. Galbūt šie reikalavimai jums atrodo gerai žinomi, nes tai yra ES programų Artimuosiuose Rytuose, ypač Egipte, tikslai. Per pastaruosius 15 metų vien Komisija šiems tikslams pasiekti iš viso išleido beveik 3 mlrd. EUR. Kadangi žmonių reikalavimai jau atitinka mūsų vykdomos politikos tikslus, kodėl taip sudėtinga skubiai parengti griežtą ES pareiškimą? Dabar labiau nei kada nors anksčiau reikia stiprios ir iniciatyvios Europos. Kadangi virš Artimųjų Rytų kyla laisvės ir demokratijos saulė, susiskaidymo debesys trukdo Europos vienybei ir gebėjimui prisiimti atsakomybę. Raginu jus pažvelgti į tai, kas vyksta, kol kalbame, ir tvirtai paremti šiuos žmones. Jų teisės neatsiejamos nuo ES patikimumo. Kitas reiškinys, su kuriuo nuolat susiduriame kalbėdami apie žmonių ir diktatūros santykį, yra ryšiai ir informacinės technologijos. Tuniso vyriausybė priskiriama prie griežčiausių cenzūros, priežiūros ir informacijos filtravimo technologijų naudotojų savo gyventojams slopinti. Europos įmonės, pvz., „Vodafone“ ir prancūzų „Telekom“, yra gerai įsitvirtinusios Egipte ir nemažai prisidėjo nutraukiant ryšius, kai spragtelėjo jungtukus ir „išjungė“ Egiptą. Norėčiau, kad būtų atliktas tyrimas apie Europos įmonių vaidmenį, kurį jos atliko pažeidžiamų žmogaus teisių atvejais, kai trukdė laisvai reikšti nuomonę ir naudotis spaudos laisve, ribojo galimybę gauti informaciją ir padėjo kurti aplinką, kurioje galima pažeisti žmogaus teises to nefiksuojant dokumentuose."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Tieši tagad, kamēr mēs stāvam šeit, Ēģiptes iedzīvotāji ir ieslodzīti un viņiem uzbrūk Tahrira jeb Brīvības laukumā, un, kā tiek ziņots, armija un policija uzbrūk, nevis aizsargā. Savos mierīgajos protestos dažādas izcelsmes ēģiptieši pieprasa ievērot cilvēktiesības un demokrātiju, politiskās reformas, labu pārvaldību un sociāli ekonomisko attīstību. Varbūt šīs prasības izklausās jums pazīstamas, jo tie ir precīzi ES programmu mērķi Tuvajos Austrumos un jo sevišķi Ēģiptē. Komisija viena pati šiem mērķiem ir kopā iztērējusi gandrīz EUR 3 miljardus pēdējo 15 gadu laikā. Ja iedzīvotāju prasības jau atbilst mūsu politiskajiem mērķiem, kāpēc ir tik grūti ātri paust stingru ES nostāju? Pašlaik vairāk nekā jebkad ir vajadzīga stingra, proaktīva Eiropa. Brīvības un demokrātijas saulei uzlecot pār Tuvajiem Austrumiem, šķelšanās mākoņi apdraud Eiropas vienotību un spēju uzņemties atbildību. Es aicinu jūs skatīties, kas notiek, kamēr mēs runājam, un rīkoties, nepārprotami atbalstot tautu. Viņu tiesības un Eiropas uzticamība ir saistītas. Vēl viens fenomens, kas pastāvīgi ir tautu un diktatūru attiecībās, ir komunikācijas un informācijas tehnoloģijas. Tunisijas valdība ierindojās starp visbargākajām cenzūras, uzraudzības un filtrēšanas tehnoloģiju izmantotājām, lai apspiestu iedzīvotājus. Tādiem Eiropas uzņēmumiem kā un bija ievērojama nozīme Ēģiptē un sakaru pārtraukšanā, pagriežot slēdzi un „atvienojot” Ēģipti. Es vēlētos redzēt izmeklēšanu par Eiropas uzņēmumu nozīmi cilvēktiesību pārkāpšanā, vārda brīvības, preses brīvības un piekļuves informācijai traucēšanā un tādas vides radīšanā, kurā cilvēktiesību pārkāpumi var notikt bez dokumentēšanas."@lv13
"Madam President, right now, as we stand here, citizens in Egypt are being trapped and attacked in Tahrir Square and the army and the police are reportedly attacking instead of protecting. In their peaceful protests Egyptians of diverse backgrounds ask for respect for human rights and democracy, political reform and good governance, and socio-economic development. Perhaps these demands sound familiar to you as they are precisely the goals of EU programmes in the Middle East, and in Egypt specifically. The Commission alone has spent a total of almost EUR 3 billion on this in the past 15 years. As the people’s demands are already in line with our policy objectives, why is it so difficult to make a strong EU statement quickly? The need for a strong, proactive Europe is more urgent than ever. As the sun of freedom and democracy rises over the Middle East, clouds of division are hampering European unity and the ability to take responsibility. I urge you to look at what is happening as we speak and to act in unequivocal support of the people. Their rights and the EU’s credibility are tied. Another phenomenon consistently present in the relations between people and dictatorships is communication and information technologies. The Tunisian Government ranked among the most severe users of censorship, surveillance and filter technologies to repress citizens. European companies, such as Vodafone and French Telecom, have had a strong presence in Egypt and in killing the connections by flipping the switch and shutting Egypt down. I would like to see an inquiry into the role that European companies played in the violations of human rights by hampering free expression, a free press and access to information and creating an environment in which human rights violations could go undocumented."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, terwijl wij hier staan, worden burgers in Egypte op het Tahrirplein ingesloten en aangevallen en zijn er meldingen dat het leger en de politie de bevolking niet beschermen maar aanvallen. Egyptenaren met uiteenlopende achtergronden vragen met hun vreedzame protesten om respect voor de mensenrechten en democratie, om politieke hervorming en goed bestuur, en om sociaaleconomische ontwikkeling. Deze eisen klinken u wellicht bekend in de oren aangezien dit nu net de doelstellingen zijn van de EU-programma’s in het Midden-Oosten en met name in Egypte. Alleen de Commissie heeft hier de afgelopen vijftien jaar in totaal al bijna drie miljard euro uitgegeven. Waarom is het zo moeilijk om snel een krachtige EU-verklaring af te leggen, aangezien de eisen van de bevolking al op één lijn liggen met onze beleidsdoelstellingen? De behoefte aan een sterk, proactief Europa is nu dringender dan ooit. Terwijl de zon van de vrijheid en democratie daagt in het Midden-Oosten, wordt de Europese eenheid en het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen gehinderd door wolken van verdeeldheid. Ik vraag u dringend om te kijken naar de gebeurtenissen die plaatsvinden terwijl wij hier praten, en de bevolking onze onvoorwaardelijke steun te geven. Hun rechten en de geloofwaardigheid van de EU zijn nauw met elkaar verbonden. Een andere verschijnsel dat constant een rol speelt bij de betrekkingen tussen bevolkingen en dictaturen, zijn communicatie en informatietechnologieën. De Tunesische regering geldt als een van de meest strenge als het gaat om de toepassing van censuur, controle en filtertechnologieën om de burgers in bedwang te houden. Europese bedrijven, zoals Vodafone en French Telecom, hebben een sterke aanwezigheid in Egypte en hebben een rol gespeeld bij het stilleggen van de verbindingen door de schakelaar om te zetten en zo Egypte uit te schakelen. Ik zou graag zien dat er een onderzoek komt naar de rol die Europese bedrijven hebben gespeeld bij de schendingen van de mensenrechten door de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van de pers en de toegang tot informatie te belemmeren en een klimaat te scheppen waarin mensenrechtenschendingen ongedocumenteerd blijven."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Właśnie teraz, kiedy się tu spotykamy, obywatele Egiptu są chwytani w pułapkę i atakowani na placu Tahrir, a armia i policja podobno ich atakuje, zamiast bronić. W swoich pokojowych protestach pochodzący z różnych środowisk Egipcjanie proszą o poszanowanie praw człowieka i demokracji, reformy polityczne i dobre rządy oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Być może te żądania brzmią Państwu znajomo, ponieważ dokładnie tak wyglądają cele programów UE na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Egipcie. Sama Komisja wydała w ciągu ostatnich 15 lat prawie 3 miliardy euro na ten cel. Skoro żądania tych ludzi są już zgodne z celami naszej polityki, to dlaczego Unii z taką trudnością przychodzi szybkie przyjęcie zdecydowanego stanowiska? Silna, proaktywna Europa jest potrzebna bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy nad Bliskim Wschodem wstaje słońce wolności i demokracji, chmury podziałów zagrażają jedności europejskiej i zdolności podjęcia odpowiedzialności. Wzywam Państwa do przyjrzenia się obecnemu rozwojowi sytuacji i podjęcia działań będących jednogłośnym poparciem tych ludzi. Ich prawa i wiarygodność UE są ze sobą ściśle powiązane. Kolejnym zjawiskiem stale obecnym w stosunkach między społeczeństwami o dyktaturami są technologie komunikacyjne i informacyjne. Rząd tunezyjski należał do najgorętszych zwolenników cenzury, nadzoru i technologii filtrujących w celu represjonowania obywateli. Przedsiębiorstwa europejskie, na przykład Vodafone i francuski Telecom, odgrywały istotną rolę na rynku egipskim w odcinaniu połączeń poprzez wciśnięcie przycisku i wyłączenie Egiptu. Chciałabym, aby przeprowadzono dochodzenie dotyczące roli, jaką przedsiębiorstwa europejskie odegrały w naruszaniu praw człowieka poprzez ograniczanie wolności wypowiedzi, wolnej prasy i dostępu do informacji oraz poprzez tworzenie okoliczności, w których przypadki łamania praw człowieka mogły pozostać nieudokumentowane."@pl16
"Senhora Presidente, neste preciso momento, cidadãos no Egipto estão a ser capturados e agredidos na Praça Tahrir e o exército e a polícia estão alegadamente a reprimir em vez de proteger. Nos seus protestos pacíficos, os egípcios de diversas origens pedem o respeito pelos direitos humanos e pela democracia, reforma política, boa governação e desenvolvimento socioeconómico. Talvez estas reivindicações vos soem familiares porque são precisamente os objectivos dos programas da UE para o Médio Oriente e, especificamente, para o Egipto. Só a Comissão gastou um total de quase 3 mil milhões de euros nestes programas nos últimos 15 anos. Uma vez que as reivindicações da população já são consentâneas com os nossos objectivos políticos, por que razão é tão difícil emitir, num curto espaço de tempo, uma declaração enérgica da UE? A necessidade de uma Europa forte e pró-activa é mais do que nunca urgente. À medida que o sol da liberdade e da democracia se ergue no Médio Oriente, nuvens de divisão criam obstáculos à unidade europeia e à capacidade de assumir responsabilidades. Exorto-vos a olhar para o que está a acontecer no momento em que falamos e a agir em apoio inequívoco da população. Os seus direitos e a credibilidade da UE são indissociáveis. As tecnologias da informação e comunicação constituem um outro fenómeno sistematicamente presente nas relações entre a população e as ditaduras. O Governo tunisino foi classificado como um dos casos mais graves de utilização da censura, da vigilância e das tecnologias de filtragem para reprimir os cidadãos. Empresas europeias, como a Vodafone e a Telecom francesa, tiveram uma forte presença no Egipto e no corte das ligações ao carregarem no interruptor e "desligarem" o Egipto. Gostaria que se procedesse a um inquérito sobre o papel desempenhado pelas empresas europeias na violação dos direitos humanos, dificultando a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o acesso à informação, e criando um ambiente no qual as violações dos direitos humanos podiam ocorrer sem serem documentadas."@pt17
"Doamnă președintă, chiar acum, în timp ce ne aflăm aici, cetățenii din Egipt sunt prinși și atacați în piața Tahrir și se pare că armata și poliția atacă în loc să protejeze. În protestele lor pașnice, egipteni din medii diferite cer mai mult respect pentru drepturile omului și democrație, reforme politice și o bună guvernanță, precum și dezvoltare socioeconomică. Poate că aceste solicitări vi se par cunoscute deoarece sunt chiar obiectivele programelor UE din Orientul Mijlociu și mai concret din Egipt. Doar Comisia a cheltuit un total de aproape 3 miliarde de euro pentru acest lucru în ultimii 15 ani. Din moment ce cerințele poporului corespund deja obiectivelor noastre politice, de ce este atât de dificil să dăm o declarație UE fermă repede? Necesitatea unei Europe puternice, proactive este mai urgentă ca niciodată. În timp ce soarele libertății și al democrației se ridică deasupra Orientului Mijlociu, nori de dezbinare stânjenesc unitatea europeană și abilitatea de a-și asuma responsabilitatea. Vă îndemn să vă uitați la ceea ce se întâmplă în timp ce vorbim și să acționați în sprijinul fără echivoc al poporului. Sunt în joc drepturile acestora și credibilitatea UE. Un alt fenomen prezent constant în relațiile dintre oameni și dictaturi este reprezentat de comunicare și tehnologiile informației. Guvernul tunisian se numără printre cei mai stricți utilizatori ai cenzurii, supravegherii și tehnologiilor de filtrare cu scopul de a reprima cetățenii. Companiile europene, precum Vodafone și Telecomul francez, au avut o prezență puternică în Egipt și în distrugerea conexiunilor prin apăsarea comutatorului și deconectarea Egiptului. Aș dori să se ancheteze rolul pe care l-au jucat companiile europene în încălcarea drepturilor omului prin împiedicarea liberei exprimări, a presei libere și a accesului la informații și prin crearea unui mediu în care încălcările drepturilor omului pot trece neobservate."@ro18
"Práve teraz, keď tu stojíme, sú občania Egypta chytení v pasci na námestí Tahrír a armáda a polícia na nich údajne útočia namiesto toho, aby ich chránili. Prostredníctvom pokojných protestov Egypťania rôzneho pôvodu žiadajú rešpektovanie ľudských práv a demokracie, politickú reformu, dobrú správu vecí verejných a sociálno-hospodársky rozvoj. Možno vám tieto požiadavky znejú povedome, pretože sú to presne ciele programov EÚ na Blízkom východe a konkrétne v Egypte. Samotná Komisia na to minula sumu takmer 3 miliardy EUR za posledných 15 rokov. Keďže požiadavky ľudí sú už teraz v súlade s našimi politickými cieľmi, prečo je také ťažké rýchlo vydať rozhodné vyhlásenie EÚ? Potreba silnej, aktívnej Európy je naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Slnko slobody a demokracie stúpa nad Blízkym východom, ale mraky rozdelenia ohrozujú európsku jednotu a schopnosť prevziať zodpovednosť. Naliehavo vás žiadam, aby ste sa pozreli na to, čo sa deje vo chvíli, keď sa tu rozprávame, a jednohlasne podporili ľudí. Ich práva a dôveryhodnosť EÚ sú prepojené. Ďalším fenoménom, ktorý sa stabilne vyskytuje vo vzťahoch medzi ľuďmi a diktatúrami, sú komunikačné a informačné technológie. Tuniská vláda patrila medzi najintenzívnejších používateľov technológií cenzúry, dohľadu a filtrovania s cieľom utláčať občanov. Európske spoločnosti, napríklad Vodafone a French Telecom, majú v Egypte silné zastúpenie a podieľali sa na prerušovaní spojenia, čím Egypt odpájali od siete. Chcela by som vidieť prešetrenie úlohy, ktorú zohrali európske spoločnosti pri porušovaní ľudských práv obmedzovaním slobody prejavu, slobodnej tlače a prístupu k informáciám a vytváraním prostredia, v ktorom nie je možné zdokumentovať porušovanie ľudských práv."@sk19
"Gospa predsednica, prav zdaj, ko stojimo tukaj, so na trgu Tahrir ujeti in napadeni državljani Egipta, vojska in policija pa po poročanjih napadata, namesto da bi ščitili. Egipčani raznolikega porekla v svojih miroljubnih protestih prosijo za spoštovanje človekovih pravic in demokracije, politične reforme in dobro upravljanje ter družbenogospodarski razvoj. Morda vam te zahteve zvenijo znano, saj so natanko to cilji programov EU na Bližnjem vzhodu, natančneje, v Egiptu. Samo Komisija je v preteklih 15 letih za to porabila skupaj skoraj 3 milijarde EUR. Glede na to, da so zahteve ljudi skladne z našimi političnimi cilji, zakaj je tako težko hitro podati odločno izjavo EU? Potreba po močni, proaktivni Evropi je nujnejša kot kdaj koli prej. Medtem ko sonce svobode in demokracije vzhaja na Bližnjem vzhodu, se oblaki delitve zgrinjajo nad evropsko enotnost in ovirajo sposobnost prevzemanja odgovornosti. Pozivam vas, da si ogledate to, kar se v tem trenutku dogaja, in ukrepate z jasno podporo ljudi. Njihove pravice in verodostojnost EU so tesno povezane. Drug pojav, nenehno prisoten v povezavi med ljudmi in diktaturami, predstavljajo komunikacijske in informacijske tehnologije. Tunizijska vlada se je uvrstila med najstrožje uporabnike cenzure, nadzora in tehnoloških postopkov prestrezanja informacij za zatiranje državljanov. Evropska podjetja, kot sta denimo Vodafone in francoski Telecom, so s tamkajšnjo močno prisotnostjo sodelovala pri nenadnih prekinitvah povezav v Egiptu.. Želela bi si preiskave vloge, ki so jo evropska podjetja igrala pri kršenju človekovih pravic z oviranjem svobode izražanja, svobode tiska in dostopa do informacij in pri ustvarjanju okoliščin, v katerih bi lahko kršitve človekovih pravic ostale nedokumentirane."@sl20
"Fru talman! Just nu när vi står här blir egyptiska medborgare infångade och attackerade på Tahrirtorget, och enligt rapporter angriper armén och polisen demonstranterna istället för att skydda dem. Genom fredliga protester kräver egyptier med olika bakgrund respekt för mänskliga rättigheter och demokrati, politiska reformer och gott styre samt socioekonomisk utveckling. Dessa krav låter kanske bekanta för er och det är exakt de mål som ställs upp i EU-programmen för Mellanöstern, särskilt för Egypten. Enbart kommissionen har avsatt sammanlagt nästan 3 miljarder euro för dessa ändamål under de senaste femton åren. När nu folkets krav redan ligger helt i linje med våra politiska mål varför är det då så svårt att snabbt göra ett kraftfullt uttalande från EU:s sida? Behovet av ett starkt och proaktivt EU är mer angeläget än någonsin. Medan frihetens och demokratins sol går upp över Mellanöstern skymmer splittringens moln den europeiska enheten och förmågan att ta ansvar. Jag uppmanar er att se på vad som händer medan vi talar och ingripa för att ge folket ett entydigt stöd. Deras rättigheter och EU:s trovärdighet hänger samman med varandra. En annan företeelse som ständigt finns med i förhållandet mellan människor och diktaturer är kommunikation och informationsteknik. Den tunisiska regeringen var en av de strängaste regimerna när det gäller användning av censur, övervakning och filterteknik för att förtrycka medborgarna. Europeiska företag som Vodafone och franska Telecom har haft en stark närvaro i Egypten och bidragit till att klippa förbindelserna genom att slå av strömbrytaren och stänga ned Egypten. Jag vill att man utreder den roll som europeiska företag har haft när det gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom att hindra yttrandefriheten, den fria pressen och tillgången till information, samt genom att skapa en miljö där kränkningar av de mänskliga rättigheterna har kunnat pågå utan att dokumenteras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"French Telecom"13
"Marietje Schaake (ALDE ). -"18,20,15,1,14,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph