Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-150-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, democrații tunisieni ne-au dat o lecție exemplară de maturitate în ultimul timp. Prin urmare, în aceste momente de tensiune pe care le trăim și în lumina masacrului care are loc în Egipt, am dori o voce unită în Uniunea Europeană pentru a putea să oprim efectiv acest masacru și pentru ca aceste aripi ale libertății să poată contribui efectiv la o schimbare profundă spre democrație și în Egipt. Totuși, în cazul Tunisiei încă avem timp. Aici în Parlament, vom vota mâine cu privire la o rezoluție – va fi o delegație în țară – și sprijinul nostru, garanția noastră democratică este, de asemenea, foarte importantă în aceste momente, mai ales în Tunisia, apoi în Egipt și în toate acele țări care solicită mai multă libertate. Există încă foarte multe lucruri pe care le putem face, căci costurile unei prăbușiri economice provocate de o despărțire și o revoluție de acest tip trebuie menținute la cel mai mic nivel. Există prea mulți dușmani care vor să transforme Tunisia într-un model care este complet diferit față de cel pe care îl dorim. Tunisia s-a transformat într-un model, iar ceea ce vedem noi este de fapt sfârșitul unei ere post-coloniale și începutul adevăratei independențe. Prin urmare, situația economică din Tunisia este o oportunitate – pe lângă ajutorul pe care l-a menționat doamna Ashton – ca Banca Europeană Centrală să ia atitudine pentru a nu pierde o experiență care ar putea fi esențială pentru viitorul țărilor mediteraneene. Este esențial ca această decizie să fie luată cât mai repede."@ro18
lpv:translated text
"Lugupeetud juhataja, kolleegid! Tuneesia demokraadid andsid meile hiljuti näitliku õppetunni küpsuse kohta. Seepärast tahame, et praegusel pingelisel ajal ja Egiptuses toimuva veresauna taustal kõneleks Euroopa Liit ühel häälel, et võiksime tõepoolest selle veresauna lõpetada ning et vabadusetuuled võiksid tõepoolest tuua ka Egiptuses kaasa põhjaliku kursimuutuse demokraatia suunas. Tuneesia puhul on meil aga veel aega. Homme hääletame Euroopa Parlamendis resolutsiooni üle – riiki saadetakse delegatsioon – ning meie toetus, meie demokraatlik tagatis on praegu samuti väga olulised, eeskätt Tuneesias, siis Egiptuses ja kõikides nendes riikides, mis nõuavad suuremat vabadust. Me saame teha siiski väga palju, sest sedalaadi jagunemisest ja revolutsioonist põhjustatud majandusliku kokkuvarisemise kulud tuleb hoida minimaalsed. Liiga palju on vaenlasi, kes soovivad muuta Tuneesia teistsuguseks eeskujuks, kui meie soovime. Tuneesiast on saanud eeskuju ja tegelikkuses näeme postkolonialistliku ajastu lõppu ja tõelise iseseisvuse algust. Seepärast on Tuneesia majanduslik olukord – lisaks Catherine Ashtoni nimetatud abile – Euroopa Keskpanga jaoks võimalus asuda seisukohale, et mitte jääda ilma kogemusest, mis võiks Vahemere piirkonna tulevikku silmas pidades ülioluline olla. On väga tähtis, et see otsus võetaks kiiresti."@et5
lpv:translated text
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, tunizijski demokrati nam v zadnjem času dajejo zgled na področju zrelosti. Zato bi si v teh trenutkih napetosti, ki jih preživljamo, in spričo pokola, ki se dogaja v Egiptu, želeli v Evropski uniji enotnega glasu, tako da lahko resnično ustavimo ta pokol in da lahko veter svobode resnično povzroči korenito spremembo k demokraciji tudi v Egiptu. V primeru Tunizije pa je na voljo še dovolj časa. Tu v Parlamentu bomo jutri glasovali o resoluciji – delegacija bo v državi – in naša podpora, naše demokratično jamstvo je tudi zelo pomembno v teh trenutkih, zlasti v Tuniziji, nato v Egiptu in vseh tistih državah, ki zahtevajo več svobode. Še vedno lahko veliko storimo, saj je treba škodo gospodarskega zloma, ki sta ga povzročila razpad in takšna revolucija, ohraniti na čim nižji ravni. Preveč je sovražnikov, ki hočejo Tunizijo spremeniti v model, ki je povsem drugačen od tistega, ki ga hočemo mi. Tunizija je postala model in to, čemur smo zdaj priča, je v resnici konec pokolonialnega obdobja in začetek prave neodvisnosti. Zato predstavljajo gospodarske razmere v Tuniziji priložnost – poleg pomoči, ki jo je omenila baronica Ashton – za Evropsko centralno banko, da zavzame stališče in tako ne zamudi izkušnje, ki bi lahko bila temeljnega pomena za prihodnost Sredozemlja. Pomembno je, da to odločitev sprejmemo dovolj hitro."@sl20
lpv:translated text
"Señora Presidenta, Señorías, los demócratas de Túnez nos han dado una lección ejemplar y de madurez en estos momentos. Por eso, con esta tensión que estamos viviendo y ante la masacre se está produciendo en Egipto, queremos que haya una sola voz en la Unión Europea, para que realmente podamos parar esta masacre y para que estos vientos de libertad supongan de verdad un cambio profundo hacia la democracia, también en Egipto. Pero en el caso de Túnez aún estamos a tiempo. Aquí, en el Parlamento, mañana votamos una resolución —va a haber una delegación en el país— y nuestro apoyo, nuestro aval democrático, también es muy importante en estos momentos, sobre todo en Túnez, después en Egipto, y en todos estos países que están demandando más libertad. Pero podemos hacer todavía muchas cosas, porque el colapso económico que suponen una ruptura y una revolución de esta naturaleza debe tener el menor coste posible. Hay demasiados enemigos que quieren hacer de Túnez, por ejemplo, un modelo diferente al que todos nosotros deseamos. Túnez se ha convertido en un modelo, y realmente estamos viviendo el fin de una era poscolonial y el comienzo de su verdadera independencia. Por eso, la situación económica de Túnez permite pensar que —además de las ayudas que la señora Ashton ha mencionado— es posible que haya una toma de posición del Banco Central Europeo para no dejar caer una experiencia que puede ser vital para el futuro del Mediterráneo. Es necesario que esa decisión se tome con una cierta urgencia."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, tuniští demokraté nám nedávno dali ukázkovou lekci dospělosti. Proto v těchto chvílích napětí, které prožíváme a ve světle masakru, který se odehrává v Egyptě, bychom v Evropské unii přivítali jednotný hlas, abychom skutečně tento masakr dokázali zastavit a aby svoboda mohla skutečně i do Egypta přinést hluboké změny směrem k demokracii. V případě Tuniska ale máme stále čas. Zde v Parlamentu zítra hlasujeme o usnesení – v zemi bude delegace – a naše podpora, naše demokratická záruka je v těchto chvílích také velmi důležitá, zejména v Tunisku, pak v Egyptě a všech těch zemích, které požadují více svobody. Stále je ještě toho hodně, co můžeme udělat, protože cena hospodářského kolapsu způsobeného rozpadem a revolucí této povahy musí být držena na minimu. Je příliš mnoho nepřátel, kteří chtějí obrátit Tunisko k modelu, jenž je naprosto jiný než ten, který chceme. Tunisko se stalo modelem a co nyní vidíme, je ve skutečnosti konec postkoloniální éry a začátek skutečné nezávislosti. Proto je hospodářská situace v Tunisku příležitostí – kromě toho, co paní Ashtonová zmínila – pro Evropskou centrální banku zaujmout stanovisko, aby nepromeškala zkušenost, která by mohla být životně důležitá pro budoucnost Středomoří. Je důležité, aby bylo rozhodnutí urychleně přijato."@cs1
lpv:translated text
"Tuniskí demokrati nám v poslednej dobe dávajú príkladnú lekciu z vyspelosti. Takže v týchto okamihoch napätia, ktoré prežívame, a vzhľadom na masaker, ku ktorému dochádza v Egypte, by sme chceli mať v Európskej únii jednotný hlas, aby sme mohli skutočne zastaviť tento masaker a aby tento vietor slobody mohol aj v Egypte priniesť skutočné hlboké zmeny smerom k demokracii. V prípade Tuniska však stále máme čas. Tu v Parlamente budeme zajtra hlasovať o uznesení – do krajiny bude vyslaná delegácia – a naša podpora, naša demokratická záruka je v týchto chvíľach takisto veľmi dôležitá, a to najmä pre Tunisko a potom pre Egypt a všetky ostatné krajiny, ktoré žiadajú viac slobody. Ešte stále toho môžeme veľa urobiť, pretože náklady hospodárskeho krachu spôsobeného rozvratom a revolúciou tohto typu sa musia udržať na minime. Je príliš veľa nepriateľov, ktorí chcú zmeniť Tunisko na vzor, ktorý je úplne odlišný od toho, ktorý chceme. Tunisko sa zmenilo na vzor a v skutočnosti vidíme koniec postkoloniálnej éry a začiatok skutočnej nezávislosti. Hospodárska situácia Tuniska je preto príležitosťou – okrem pomoci, o ktorej hovorila pani Ashtonová – pre Európsku centrálnu banku, aby zaujala takú pozíciu, aby neprišla o skúsenosti, ktoré môžu byť dôležité pre budúcnosť Stredozemia. Je kľúčové, aby sa toto rozhodnutie prijalo naliehavo."@sk19
lpv:translated text
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pastaruoju metu Tuniso demokratai davė mums svarbią brandos pamoką. Todėl šiais įtampos, kurią dabar patiriame, laikais ir atsižvelgdami į Egipte vykstančias žudynes norėtume, kad Europos Sąjunga kalbėtų vienu balsu, kad galėtume iš tikrųjų sustabdyti šias žudynes ir kad šie laisvės vėjai ir Egiptui atneštų tikrai esminių pokyčių siekiant demokratijos. Tačiau Tuniso atveju dar turime laiko. Čia, Parlamente, rytoj balsuosime dėl rezoliucijos, be to, į šią šalį vyks delegacija, todėl šiomis akimirkomis taip pat labai svarbu užtikrinti paramos teikimą ir palaikyti demokratiją, ypač Tunise, Egipte ir visose šalyse, kuriose reikalaujama suteikti daugiau laisvės. Tačiau dar galime daug nuveikti, nes reikia užtikrinti, kad ekonomikos žlugimo, kurį sukėlė suirutė ir tokio pobūdžio revoliucija, išlaidos būtų kuo mažesnės. Yra pernelyg daug priešų, norinčių paversti Tunisą visiškai kitokiu, nei jį norime matyti. Tunisas tapo pavyzdžiu, ir tai, ką matome, iš tikrųjų yra pokolonijinio laikotarpio pabaiga ir tikros nepriklausomybės pradžia. Todėl Tuniso ekonominę padėtį reikia vertinti kaip Europos centriniam bankui suteiktą galimybę – be pagalbos, kurią minėjo C. Ashton, – užimti poziciją nepraleisti progos pasinaudoti patirtimi, kuri galėtų būti labai svarbi Viduržemio jūros regiono ateičiai. Labai svarbu kuo greičiau priimti šį sprendimą."@lt14
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Tunezyjscy demokraci dali nam w ostatnim okresie popisową lekcję dojrzałości. Dlatego w tym okresie napięć, które obecnie przeżywamy, i w świetle masakry, do której dochodzi w Egipcie, chcielibyśmy, aby Unia Europejska mówiła jednym głosem, byśmy faktycznie mogli położyć kres tej masakrze, i by te wichry wolności naprawdę mogły spowodować również w Egipcie zasadniczą zmianę w kierunku demokracji. Jednakże w przypadku Tunezji nadal mamy czas. Tutaj, w tym Parlamencie, będziemy jutro głosować nad przyjęciem rezolucji – do tego kraju uda się delegacja – a nasze poparcie, nasze demokratyczne gwarancje są również bardzo istotne w tym okresie, zwłaszcza w Tunezji, ale także w Egipcie i tych wszystkich krajach, które domagają się więcej wolności. Nadal możemy wiele uczynić, ponieważ koszty załamania się gospodarki, spowodowanego rozpadem i rewolucją tego rodzaju, trzeba ograniczyć do minimum. Istnieje zbyt wielu wrogów, którzy chcą uczynić z Tunezji wzór całkowicie odmienny od tego, jakiego byśmy sobie życzyli. Tunezja stała się wzorem, a to, czego jesteśmy świadkami, to w rzeczywistości koniec epoki postkolonialnej i początek prawdziwej niepodległości. Dlatego sytuacja gospodarcza Tunezji to – oprócz pomocy, o której wspomniała pani baronessa Ashton – szansa zajęcia przez Europejski Bank Centralny takiej pozycji, by nie stracić okazji, która może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu śródziemnomorskiego. Ważne, by te decyzje zostały podjęte w trybie pilnym."@pl16
lpv:translated text
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A tunéziai demokraták mintaszerű leckét adtak nekünk érettségből az elmúlt időszakban. Ezért a feszültségnek ezekben a pillanataiban, amelyekben most élünk, és az Egyiptomban zajló tömegmészárlás fényében azt szeretnénk, hogy az Európai Unió egységes hangon szólaljon meg, hogy valóban véget vethessünk ennek a tömegmészárlásnak és hogy a szabadság szelei valóban alapvető változásokat idézhessenek elő az egyiptomi demokrácia érdekében is. Tunézia esetében azonban még van időnk. Itt a Parlamentben holnap szavazni fogunk egy állásfoglalásról – delegációt indítunk ebbe az országba –, és támogatásunk, demokratikus garanciánk szintén rendkívül fontos ezekben az időkben, különösen Tunéziában, majd Egyiptomban és minden olyan országban, amely több szabadságot követel. Még mindig nagyon sok mindent tehetünk, mivel az ilyen jellegű zűrzavar és forradalom által előidézett gazdasági összeomlás költségeit minimális szintre kell szorítanunk. Túl sok ellenség akar Tunéziában egy olyan modellt bevezetni, amely homlokegyenest eltér attól, amit mi akarunk. Tunézia modellé vált, és amit most látunk, az a valóságban a gyarmatosítás utáni korszak vége és a valódi függetlenség kezdete. Ezért a tunéziai gazdasági helyzet lehetőség – az Ashton asszony által említett segítség mellett – az Európai Központi Bank számára egy olyan pozíció elfoglalására, hogy ne szalassza el annak a tapasztalatnak a megszerzését, amely létfontosságú lehet a Földközi-tenger jövője szempontjából. Ezt a döntést mindenképpen sürgősen meg kell hoznunk."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer! På det seneste har de tunesiske demokrater givet os en eksemplarisk lektion i modenhed. Derfor ønsker vi i disse højspændte tider og i lyset af massakren i Egypten en samlet stemme i EU, så vi kan gøre en ende på denne massakre, og så frihedens vinde også i Egypten kan resultere i væsentlige ændringer i retning af demokrati. Med hensyn til Tunesien er der imidlertid fortsat tid. Her i Parlamentet stemmer vi i morgen om en beslutning – der bliver en delegation i landet – og vores støtte og vores demokratiske garanti er også meget vigtig i disse tider, specielt i Tunesien og dernæst i Egypten og alle de lande, der kræver mere frihed. Der er stadig meget, som vi kan gøre, da omkostningerne ved et økonomisk sammenbrud som følge af en opløsning og en omvæltning af denne art skal holdes på et minimum. Der er alt for mange fjender, der ønsker at gøre Tunesien til en model, der er meget forskellig fra det, vi ønsker. Tunesien er blevet til en model, og i virkeligheden er vi vidner til afslutningen på en postkolonial æra og starten på ægte uafhængighed. Derfor er den økonomiske situation i Tunesien en mulighed – rent bortset fra den støtte, som Baroness Ashton nævnte – for, at Den Europæiske Centralbank indtager en holdning, så den ikke går glip af en oplevelse, der kunne have afgørende betydning for Middelhavsområdets fremtid. Det er helt afgørende, at denne beslutning træffes ganske hurtigt."@da2
lpv:translated text
"Fru talman, mina damer och herrar! Demokratikämparna i Tunisien har gett oss en föredömlig lektion i mognad under senare tid. Därför skulle vi i de tider av spänning som vi lever i och mot bakgrund av den massaker som sker i Egypten vilja att EU uppträdde enat, så att vi verkligen kan sätta stopp för detta blodbad och frihetens vindar verkligen kan föra med sig en genomgripande förändring mot demokrati också i Egypten. När det gäller Tunisien har vi emellertid fortfarande tid. Här i parlamentet röstar vi i morgon om en resolution – en delegation ska skickas till landet – och vårt stöd, vår demokratiska garanti, är också avgörande i denna tid, särskilt i Tunisien, därefter i Egypten och alla de länder som kräver mer frihet. Det finns fortfarande en hel del vi kan göra, eftersom priset för ett ekonomiskt sammanbrott orsakat av ett uppbrott och en revolution av detta slag måste begränsas till ett minimum. Det finns alltför många fiender som vill göra Tunisien till en förebild som är helt annorlunda än den vi vill ha. Tunisien har blivit en förebild, och det vi ser är i själva verket slutet på en postkolonial tid och början på verklig självständighet. Därför är Tunisiens ekonomiska situation en möjlighet för Europeiska centralbanken att – förutom det bistånd som Catherine Ashton har nämnt – anta en ståndpunkt för att inte försumma en händelse som skulle kunna vara mycket viktig för Medelhavsområdets framtid. Det är viktigt att detta beslut fattas med viss skyndsamhet."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Tunisian demokraatit ovat antaneet meille esimerkillisen oppitunnin kypsyydestä viime aikoina. Siksi näinä jännittävinä tunteina, joita me elämme, ja Egyptissä tapahtuvan verilöylyn valossa tarvitsemme Euroopan unionin yhtenäistä ääntä, niin että voimme todella lopettaa verilöylyn ja niin että vapauden tuulet voivat todella aikaansaada syvällisen muutoksen kohti demokratiaa myös Egyptissä. Tunisian tapauksessa meillä on kuitenkin vielä aikaa. Täällä Euroopan parlamentissa me äänestämme huomenna päätöslauselmasta – maahan lähetetään valtuuskunta – ja meidän tukemme, meidän demokraattinen takuumme on myös erittäin tärkeää näinä hetkinä, erityisesti Tunisiassa, sitten Egyptissä ja kaikissa niissä valtioissa, jotka vaativat lisää vapautta. On vielä paljon, mitä voimme tehdä, sillä tällaisen luhistumisen ja vallankumouksen aiheuttaman taloudellisen romahduksen kustannukset on pidettävä minimissä. On olemassa liian monta vihollista, jotka haluavat muuttaa Tunisian malliksi, joka on täysin erilainen kuin se, jota me haluamme. Tunisia on muuttunut malliksi, ja me haluamme todellisuudessa postkolonialistisen kauden päättymistä ja todellisen itsenäisyyden alkamista. Siksi Tunisian taloudellinen tilanne on – Catherine Ashtonin mainitseman tuen lisäksi – tilaisuus Euroopan keskuspankille ottaa kantaa, niin ettei jätetä käyttämättä tilaisuutta, joka voi olla elintärkeä Välimeren alueen tulevaisuudelle. On elintärkeää, että päätös tehdään nopeasti."@fi7
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, de democraten in Tunesië hebben ons de laatste tijd een voorbeeldige les in politieke volwassenheid gegeven. Daarom willen wij dat de Europese Unie, in deze tijd van spanning en gezien de moordpartijen die in Egypte aan de gang zijn, met één enkele stem spreekt, zodat we die moordpartijen echt een halt kunnen toeroepen en zodat die wind van vrijheid daadwerkelijk een ingrijpende verandering teweeg kan brengen in de richting van de democratie, ook in Egypte. In het geval van Tunesië zijn we echter nog op tijd. Morgen zullen we hier in het Parlement stemmen over een resolutie – er zal een delegatie naar het land gaan – en onze steun, onze democratische garantie is ook heel belangrijk op dit moment, vooral in Tunesië, en vervolgens in Egypte en in al deze landen die meer vrijheid eisen. Er is nog veel wat we kunnen doen, want de kosten van de economische inzinking die het gevolg zal zijn van deze breuk en revolutie moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Er zijn vijanden te over die van Tunesië iets heel anders willen maken dan het model dat wij voor ogen hebben. Tunesië is een toonbeeld geworden, en wat we in werkelijkheid zien, is het einde van het postkoloniale tijdperk en het begin van de echte onafhankelijkheid van het land. Afgezien van de door mevrouw Ashton genoemde steun is de economische situatie in Tunesië ook een gelegenheid voor de Europese Centrale Bank om zijn standpunt te bepalen, zodat we geen ontwikkelingen missen die van vitaal belang zouden kunnen zijn voor de toekomst van het Middellandse-Zeegebied. Achter dat besluit moet wel een zekere spoed worden gezet."@nl3
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι δημοκράτες της Τυνησίας μάς έδωσαν ένα υποδειγματικό μάθημα ωριμότητας τον τελευταίο καιρό. Ως εκ τούτου, σε αυτές τις στιγμές έντασης που βιώνουμε και υπό το πρίσμα της σφαγής που σημειώνεται στην Αίγυπτο, θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφράζεται ομόφωνα έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε πραγματικά ένα τέλος σε αυτήν τη σφαγή και αυτοί οι άνεμοι της ελευθερίας να επιφέρουν πραγματικά και στην Αίγυπτο μια βαθιά αλλαγή προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας. Στην περίπτωση της Τυνησίας, ωστόσο, έχουμε ακόμα χρόνο. Εδώ, στο Κοινοβούλιο, θα ψηφίσουμε αύριο για ένα ψήφισμα, πρόκειται να υπάρξει αντιπροσωπεία στη χώρα, η δε υποστήριξή μας, η δημοκρατική μας εγγύηση είναι επίσης πολύ σημαντική σε αυτές τις στιγμές, ιδιαίτερα στην Τυνησία, στη συνέχεια στην Αίγυπτο και σε όλες εκείνες τις χώρες που ζητούν περισσότερη ελευθερία. Υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούμε να κάνουμε, δεδομένου ότι το κόστος της οικονομικής κατάρρευσης που θα προκληθεί από μια διάλυση και επανάσταση αυτού του είδους πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί που θέλουν να μετατρέψουν την Τυνησία σε πρότυπο εντελώς διαφορετικό από αυτό που εμείς θέλουμε. Η Τυνησία έχει μετατραπεί σε πρότυπο και αυτό που βιώνουμε είναι, στην πραγματικότητα, το τέλος της μετααποικιακής εποχής και η έναρξη της πραγματικής ανεξαρτησίας. Ως εκ τούτου, η οικονομική κατάσταση της Τυνησίας αποτελεί ευκαιρία –εκτός από την ενίσχυση που ανέφερε η κ. Ashton– για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λάβει θέση ώστε να μην απολέσει μια εμπειρία που θα μπορούσε να είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Μεσογείου. Είναι σημαντικό η απόφαση αυτή να ληφθεί κάπως σύντομα."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Tunisijas demokrāti mums pasnieguši pēdējā laika brieduma paraugstundu. Tādēļ šajos spriedzes brīžos, kuros mēs dzīvojam, un, ņemot vērā Ēģiptē notiekošās masu slepkavības, mēs vēlētos vienotu Eiropas Savienības balsi, lai patiešām varam pielikt punktu šai slepkavošanai un lai brīvības vēji patiešām var atnest lielas pārmaiņas demokrātijas virzienā arī Ēģiptē. Tomēr Tunisijas gadījumā mums vēl ir laiks. Parlamentā mēs rīt balsosim par rezolūciju — valstī būs delegācija — un mūsu atbalsts, mūsu demokrātiskā garantija arī ir ļoti svarīga šajos brīžos, jo īpaši Tunisijā, tad Ēģiptē un visās tajās valstīs, kas prasa vairāk brīvības. Joprojām ir daudz lietu, ko mēs varam darīt, jo sadalīšanās un šāda veida revolūcijas radītā ekonomikas sabrukuma izmaksas jāsamazina līdz minimumam. Ir pārāk daudz ienaidnieku, kuri vēlas pārvērst Tunisiju par paraugu, kas ir pilnīgi atšķirīgs no tā, ko vēlamies mēs. Tunisija ir pārvērtusies par paraugu, un tas, ko mēs redzam, patiesībā ir postkoloniālā laikmeta beigas un patiesas neatkarības sākums. Tādējādi Tunisijas ekonomiskā situācija — nemaz nerunājot par palīdzību, kuru minēja kundze, — ir iespēja Eiropas Centrālajai bankai ieņemt nostāju, lai nepalaistu garām pieredzi, kura varētu būt vitāli svarīga Vidusjūras reģiona nākotnei. Ir svarīgi, lai šis lēmums tiktu pieņemts steidzamības kārtā."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die tunesischen Demokraten haben uns in jüngster Zeit eine beispielhafte Lektion in Sachen Reife erteilt. Daher würden wir uns in diesen Momenten der Spannungen, die wir durchleben, und angesichts des Massakers in Ägypten freuen, wenn die Europäische Union geschlossen ihre Stimme erheben würde, damit wir diesem Blutbad wirklich ein Ende bereiten können und der Wind der Freiheit auch in Ägypten tatsächlich einen tief greifenden Wandel zur Demokratie ermöglichen kann. Im Falle Tunesiens haben wir jedoch noch Zeit. Morgen werden wir hier im Parlament über eine Entschließung abstimmen – es wird eine Delegation in dem Land geben – und auch unsere Unterstützung, unsere demokratische Garantie ist in diesen Momenten wichtig, vor allem in Tunesien, dann in Ägypten und all den Ländern, die nach mehr Freiheit verlangen. Es gibt immer noch eine Menge zu tun, da die Kosten eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs, der durch eine Zerrüttung und Revolution dieser Art verursacht wird, auf ein Minimum reduziert werden müssen. Es gibt zu viele Gegner, die Tunesien in ein Modell verwandeln wollen, das sich gänzlich von dem unterscheidet, das wir uns wünschen. Tunesien hat sich in ein Modell verwandelt, und das, was wir sehen, ist in Wahrheit das Ende einer postkolonialen Ära und der Beginn einer echten Unabhängigkeit. Deshalb bietet die wirtschaftliche Situation Tunesiens der Europäischen Zentralbank – neben der von Frau Ashton genannten Unterstützung – eine Gelegenheit, Stellung zu beziehen, um nicht ein Ereignis zu verpassen, das für die Zukunft des Mittelmeerraums entscheidend sein könnte. Bei dieser Entscheidung ist eine gewisse Dringlichkeit geboten."@de9
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, Señorías, los demócratas de Túnez nos han dado una lección ejemplar y de madurez en estos momentos. Por eso, con esta tensión que estamos viviendo y ante la masacre se está produciendo en Egipto, queremos que haya una sola voz en la Unión Europea, para que realmente podamos parar esta masacre y para que estos vientos de libertad supongan de verdad un cambio profundo hacia la democracia, también en Egipto. Pero en el caso de Túnez aún estamos a tiempo. Aquí, en el Parlamento, mañana votamos una resolución —va a haber una delegación en el país— y nuestro apoyo, nuestro aval democrático, también es muy importante en estos momentos, sobre todo en Túnez, después en Egipto, y en todos estos países que están demandando más libertad. Pero podemos hacer todavía muchas cosas, porque el colapso económico que suponen una ruptura y una revolución de esta naturaleza debe tener el menor coste posible. Hay demasiados enemigos que quieren hacer de Túnez, por ejemplo, un modelo diferente al que todos nosotros deseamos. Túnez se ha convertido en un modelo, y realmente estamos viviendo el fin de una era poscolonial y el comienzo de su verdadera independencia. Por eso, la situación económica de Túnez permite pensar que —además de las ayudas que la señora Ashton ha mencionado— es posible que haya una toma de posición del Banco Central Europeo para no dejar caer una experiencia que puede ser vital para el futuro del Mediterráneo. Es necesario que esa decisión se tome con una cierta urgencia."@es21
lpv:translated text
"Madam President, ladies and gentlemen, the Tunisian democrats have given us an exemplary lesson in maturity in recent times. Therefore, in these moments of tension that we are living and in light of the massacre that is occurring in Egypt, we would like a unified voice in the European Union so that we can truly put a stop to this massacre and so that these winds of freedom can truly bring about a profound change towards democracy in Egypt too. In the case of Tunisia, however, we still have time. Here in Parliament, tomorrow we vote on a resolution – there is going to be a delegation in the country – and our support, our democratic guarantee is also very important in these moments, particularly in Tunisia, then in Egypt and all those countries that are demanding more freedom. There is still a great deal that we can do, as the costs of an economic collapse caused by a break-up and revolution of this nature must be kept to a minimum. There are too many enemies that want to turn Tunisia into a model that is totally different from the one we want. Tunisia has turned into a model and what we are seeing is, in reality, the end of a post-colonial era and the start of true independence. Therefore, the economic situation of Tunisia is an opportunity – aside from the aid that Mrs Ashton has mentioned – for the Central European Bank to take a position so as not to miss an experience that could be vital for the future of the Mediterranean. It is essential that this decision is taken with a degree of urgency."@en4
lpv:translated text
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os democratas tunisinos deram-nos uma lição exemplar de maturidade nos últimos tempos. Nestes momentos de tensão que estamos a viver e à luz do massacre que se está a produzir no Egipto, queremos que haja uma só voz na União Europeia para podermos realmente pôr fim a este massacre e para que estes ventos de liberdade suponham, de facto, uma mudança profunda no sentido da democracia, também no Egipto. No entanto, no caso da Tunísia, ainda estamos a tempo. Este Parlamento votará amanhã uma resolução – será enviada uma delegação ao país – e o nosso apoio, o nosso aval democrático é igualmente muito importante nestes momentos, sobretudo na Tunísia, depois no Egipto e em todos estes países que anseiam por mais liberdade. Há muito que pode ser feito, pois o colapso económico causado por uma ruptura e por uma revolução desta natureza deve ter o menor custo possível. Há demasiados inimigos que querem transformar a Tunísia num modelo totalmente diferente daquele que todos nós desejamos. A Tunísia converteu-se num modelo e, de facto, o que estamos a assistir é o fim de uma era pós-colonial e o começo da verdadeira independência. Por conseguinte, a situação económica da Tunísia permite pensar que – para além das ajudas que a Senhora Ashton referiu – seja possível uma tomada de posição por parte do Banco Central Europeu para que não se deixe perder uma experiência que poderá ser vital para o futuro do Mediterrâneo. É essencial que esta decisão seja tomada com carácter urgente."@pt17
lpv:translated text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, i democratici tunisini ci hanno recentemente dato una lezione mirabile di maturità. Pertanto, in questi momenti di tensione di cui siamo testimoni e alla luce del massacro che si sta consumando in Egitto, vorremmo che l’Unione europea parlasse veramente a una voce per poter porre fine a questo massacro e per far sì che questi venti di libertà possano veramente dare luogo anche in Egitto a un cambiamento profondo verso la democrazia. Nel caso della Tunisia abbiamo comunque ancora tempo. Domani qui in Parlamento voteremo su una risoluzione – verrà inviata una delegazione nel paese – e il nostro sostegno, la nostra garanzia di democrazia sono anch’esse determinanti in questi momenti, in primo luogo in Tunisia, poi in Egitto e in tutti quei paesi che rivendicano maggiore libertà. Ci sono ancora moltissime cose che possiamo fare, in quanto i costi di un collasso economico causati da una rottura e da una rivoluzione di questa natura devono essere ridotti al minimo. Ci sono troppi nemici che vogliono trasformare la Tunisia in un modello totalmente diverso da quello da noi ambito. La Tunisia è diventata un modello, e quella a cui stiamo assistendo è in pratica la fine di un’era postcoloniale e l’inizio della vera indipendenza. Pertanto, la situazione economica tunisina – a parte gli aiuti citati dalla baronessa Ashton – offre alla Banca centrale europea l’opportunità di assumere una posizione e di non lasciarsi sfuggire un’occasione che potrebbe essere vitale per il futuro del Mediterraneo. è essenziale che tale decisione venga presa con una certa urgenza."@it12
lpv:translated text
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ces derniers temps, les démocrates tunisiens nous ont donné une leçon exemplaire de maturité. C’est pourquoi, dans ces moments de tension que nous vivons actuellement et à la suite du massacre qui a lieu en Égypte, nous voudrions que l’Union européenne parle d’une seule voix pour que nous puissions véritablement mettre un terme à ce massacre et que ces vents de liberté puissent vraiment apporter un changement profond en faveur de la démocratie en Égypte également. Dans le cas de la Tunisie, toutefois, nous avons encore du temps devant nous. Demain, ici au Parlement, nous voterons une résolution − il y aura une délégation dans le pays − et notre soutien, notre aval démocratique est également très important dans ces moments, en particulier en Tunisie, puis en Égypte et dans tous ces pays qui exigent plus de liberté. Il y a encore pas mal de choses que nous pouvons faire, car le coût de l’effondrement économique provoqué par une rupture et une révolution de cette nature doit être minimisé le plus possible. Il y a trop d’ennemis qui veulent transformer la Tunisie en un modèle totalement différent de celui que nous souhaitons. La Tunisie s’est transformée en modèle et ce que nous constatons, en réalité, c’est la fin de l’ère postcoloniale et le début de la véritable indépendance. Dès lors, la situation économique de la Tunisie est une opportunité − outre l’aide que Mme Ashton a mentionnée − pour que la Banque centrale européenne adopte une position lui permettant de ne pas manquer une expérience qui pourrait s’avérer vitale pour l’avenir de la Méditerranée. Il est essentiel que cette décision soit prise en urgence."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-150-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph