Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-146-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-146-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Op dit eigenste moment zijn er gewelddadige confrontaties aan de gang tussen betogers pro- en anti-Mubarak. Wij moeten een duidelijk signaal geven aan Mubarak en een oproep doen aan zijn medestanders om daar onmiddellijk weg te trekken en onnodig bloedvergieten te vermijden. Wat zich afspeelt in Egypte heeft ons allemaal verrast. Wij moeten dit benaderen als een ongelooflijke opportuniteit en een kans om deze regio na jaren van politieke en economische stagnatie te doen evolueren naar een echte democratie met kansen voor iedereen. Ik denk daarbij in eerste instantie aan de miljoenen jongeren die snakken naar meer vrijheid en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De impact daarvan kan niet worden onderschat. Sommigen spreken van een 1989 voor de Arabische wereld, maar dat zal dus moeten blijken. De Europese Unie mag wat meer voluntarisme aan de dag leggen om dat transitieproces een stevige duw in de rug te geven en ik had natuurlijk graag – en dat is al gezegd door anderen – u als enige aan het woord gehoord ter zake. Wij moeten heel snel duidelijk maken dat dat transitieproces nù moet starten en dat Mubarak duidelijk niet meer de legitimiteit heeft om dit te leiden of te sturen. Er moet dus zo snel mogelijk een kalender, een duidelijke agenda worden opgesteld van maatregelen en hervormingen die moeten leiden tot de eerste vrije en de eerste transparante verkiezingen in september dit jaar. Dat betekent bijvoorbeeld een wijziging van de grondwet, een wijziging van de kieswet, een wijziging van hoe media omgaan met politiek, zodanig dat alle kandidaten zich kunnen voorstellen aan de bevolking. Alle democratische krachten moeten zo snel mogelijk rond de tafel worden gebracht om dit in goede banen te leiden en Europa moet daar een positieve en constructieve rol bij spelen. Tegelijkertijd moeten wij ons ook bewust zijn van de complexiteit. Het leger bijvoorbeeld wordt gewaardeerd omwille van zijn matigende en beslissende rol. Het krijgt daarvoor veel lof, maar is tegelijkertijd economisch een zeer belangrijke speler. En als wij dus écht democratische hervormingen willen doorvoeren zullen ook economische hervormingen nodig zijn, en dat zal niet eenvoudig worden."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v této chvíli probíhají násilné střety mezi příznivci a odpůrci Mubaraka. Musíme panu Mubarakovi vyslat jasný signál a vyzvat jeho příznivce, aby se okamžitě stáhli a aby se vyhnuli zbytečnému krveprolití. To, co se děje v Egyptě, nás všechny překvapilo. Měli bychom k tomu přistupovat jako k neuvěřitelné příležitosti, příležitosti pomoci tomuto regionu se po letech politické a ekonomické stagnace dále rozvinout do skutečné demokracie, kde mají všichni příležitosti. Mám zde na mysli především miliony mladých lidí, kteří hladoví po svobodě a možnosti rozvíjet se. Tento dopad nesmíme podceňovat. Někteří hovoří o roce 1989 arabského světa, jestli to tak je nebo není teprve uvidíme. Evropská unie by mohla ukázat trochu více ochoty v podpoře tohoto procesu transformace a samozřejmě bych býval rád – jak jiní poslanci již zmínili – slyšel vás na toto téma promluvit. Velmi brzy bychom měli objasnit, že tento proces přechodu k demokracii musí okamžitě začít a že pan Mubarak prostě již nemá oprávnění tento proces vést a řídit. Proto musíme co nejdříve určit harmonogram, jasný program opatření a reforem, které by měly vést k prvním a transparentním volbám v září tohoto roku. To například znamená udělat změny v ústavě, ve volebních zákonech a v tom, jak média podávají zprávy o politických tématech, aby všichni kandidáti měli možnost lidem představit své kampaně. Všechny demokratické síly by měly být co nejdříve přizvány ke stolu, aby tento proces směřovaly správným směrem a Evropa by v tomto měla hrát pozitivní a konstruktivní úlohu. Zároveň si musíme být vědomi složitosti situace. Například vojsko je chváleno za rozhodující úlohu a za uklidnění situace. Za to sklidilo mnoho chvály, ale jedná se i o důležitého hospodářského hráče. Pokud chceme zavést skutečné demokratické reformy, potom budou nutné i hospodářské reformy, a to nebude jednoduché."@cs1
"Fru formand! Netop i dette øjeblik er der voldelige konfrontationer under opsejling mellem de demonstranter, der er tilhængere henholdsvis modstandere af Mubarak. Vi har udsendt et klart budskab til hr. Mubarak, og vi opfordrer hans tilhængere til en øjeblikkelig tilbagetrækning og til at undgå unødvendige blodsudgydelser. Begivenhederne i Egypten er kommet som en overraskelse for os alle. Vi skal betragte dette som en utrolig mulighed for at hjælpe regionen med efter mange års politisk og økonomisk stagnation at udvikle sig til et sandt demokrati med muligheder for alle. Her tænker jeg først og fremmest på de millioner af unge mennesker, der tørster efter mere frihed og flere udviklingsmuligheder. Man må ikke undervurdere effekten heraf. Nogle taler om en 1989-bevægelse i den arabiske verden, men det er endnu uvist, om det er tilfældet. EU kunne vise lidt støre villighed til at fremme overgangsprocessen, og som andre medlemmer allerede har sagt, havde det selvfølgelig været rart, hvis De havde sagt noget om dette emne. Vi bør meget snart gøre det klart, at denne overgangsproces straks skal igangsættes, og at hr. Mubarak tydeligvis ikke længere har nogen legitimitet til at lede eller styre processen. Vi skal derfor snarest muligt opstille en tidsplan og en klar dagsorden for de foranstaltninger og reformer, der skal føre til de første frie og gennemsigtige valg i september måned i år. Det vil f.eks. indebære ændringer i forfatningen, i valglovene og i mediernes præsentation af politiske emner, så alle kandidater kan præsentere deres kampagner for befolkningen. Alle demokratiske kræfter skal snarest muligt føres til forhandlingsbordet, så den rette kurs kan lægges, og Europa bør spille en positiv og konstruktiv rolle i denne forbindelse. Samtidig skal vi være opmærksomme på situationens kompleksitet. Hæren roses f.eks. for dens modererende og afgørende rolle. Den har fået stor ros herfor, men den er også en meget vigtig økonomisk aktør. Hvis vi vil indføre ægte demokratiske reformer, skal der også gennemføres økonomiske reformer, hvilket ikke bliver nogen let opgave."@da2
"Frau Präsidentin, zur Zeit ereignen sich gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten, die für bzw. gegen Mubarak sind. Wir müssen eine klares Signal an Herrn Mubarak aussenden und seine Befürworter auffordern, unverzüglich das Feld zu räumen und ein unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Das, was in Ägypten geschieht, kam für uns alle überraschend. Wir sollten dies als eine großartige Chance und als Möglichkeit ansehen, dieser Region zu helfen, sich nach Jahren der politischen und wirtschaftlichen Stagnation zu einer echten Demokratie zu entwickeln, die für alle eine Chance bedeutet. Hier denke ich vor allem an Millionen von jungen Menschen, die hungrig nach mehr Freiheit und Entwicklungschancen sind. Die Auswirkungen sollten hier nicht unterschätzt werden. Manche sprechen von einem 1989 für die arabische Welt, aber ob dem so ist oder nicht, wird sich noch zeigen. Die Europäische Union könnte etwas mehr Bereitschaft zeigen, dem Übergangsprozess einen deutlichen Impuls zu geben, und natürlich hätte ich – wie bereits von anderen Mitgliedern gesagt wurde – hier gern Ihre Stimme gehört. Wir sollten sehr bald klar machen, dass dieser Übergangsprozess unverzüglich beginnen muss und dass Herr Mubarak eindeutig keinerlei Legitimität mehr hat, den Prozess zu steuern oder zu regieren. Wir müssen daher baldmöglichst einen Zeitplan, eine klare Agenda über die Maßnahmen und Reformen erstellen, als Wegbereiter für die ersten freien und transparenten Wahlen im September dieses Jahres. Dies umfasst beispielsweise Änderungen der Verfassung, des Wahlrechts und der Art der politischen Berichterstattung in den Medien, so dass alle Kandidaten in der Lage sind, den Menschen ihre Kampagnen vorzustellen. Alle demokratischen Kräfte sollten sich baldmöglichst an den Verhandlungstisch begeben, um diesen Prozess in die richtige Richtung zu lenken, und Europa sollte hierbei eine positive und konstruktive Rolle spielen. Gleichzeitig müssen wir uns der Komplexität der Situation bewusst sein. Die Armee zum Beispiel wird wegen ihrer vermittelnden und wichtigen Rolle geschätzt. Hierfür hat sie viel Lob und Anerkennung erhalten, allerdings spielt sie auch in der Wirtschaft eine sehr große Rolle. Für die Umsetzung echter demokratischer Reformen brauchen wir auch wirtschaftliche Reformen, und das wird nicht einfach."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αυτήν ακριβώς τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις μεταξύ όσων διαδηλώνουν υπέρ του Mubarak και όσων διαδηλώνουν κατά του Mubarak. Πρέπει να αποστείλουμε σαφές μήνυμα προς τον κ. Mubarak και να καλέσουμε τους υποστηρικτές του να αποχωρήσουν αμέσως και να αποφύγουν τις άσκοπες αιματοχυσίες. Αυτό που συμβαίνει στην Αίγυπτο αποτέλεσε έκπληξη για όλους μας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα ως μια απίστευτη ευκαιρία και ως ευκαιρία για να βοηθήσουμε την περιοχή αυτή να εξελιχθεί, μετά από χρόνια πολιτικής και οικονομικής στασιμότητας, σε μια πραγματική δημοκρατία, με ευκαιρίες για όλους. Σκέφτομαι, πάνω απ’ όλα, τα εκατομμύρια των νέων που διψάνε για περισσότερη ελευθερία και την ευκαιρία να αναπτυχθούν. Ο αντίκτυπος που έχει αυτό δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Μερικοί μιλούν για στιγμές 1989 για τον αραβικό κόσμο, όμως δεν έχει ακόμη αποδειχθεί εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επιδείξει λίγο μεγαλύτερη προθυμία να δώσει σημαντική ώθηση στη διαδικασία της μετάβασης και, φυσικά, θα ήθελα –όπως ήδη ανέφεραν και άλλοι βουλευτές– να είχατε μιλήσει για το θέμα αυτό. Πρέπει πολύ σύντομα να καταστεί σαφές ότι η διαδικασία μετάβασης πρέπει να ξεκινήσει αμέσως και ότι ο κ. Mubarak, σαφώς, δεν νομιμοποιείται πλέον να ηγείται ή να διευθύνει τη διαδικασία. Πρέπει συνεπώς να ορίσουμε το ταχύτερο δυνατόν ένα χρονοδιάγραμμα και μια σαφή ημερήσια διάταξη με τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούσαν στις πρώτες ελεύθερες και διαφανείς εκλογές τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει τροποποίηση του συντάγματος, της εκλογικής νομοθεσίας και του τρόπου με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν τα πολιτικά ζητήματα, έτσι ώστε όλοι οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους στον λαό. Όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις θα πρέπει να κληθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό ώστε να κινηθεί το θέμα προς τη σωστή κατεύθυνση, η δε Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει θετικό και εποικοδομητικό ρόλο ως προς αυτό. Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε επίγνωση της πολυπλοκότητας της κατάστασης. Ο στρατός, για παράδειγμα, επιδοκιμάζεται για τον μετριοπαθή και καθοριστικό του ρόλο. Έγινε αποδέκτης πολλών επαίνων για αυτό, είναι όμως επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας από οικονομική άποψη. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε πραγματικές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, τότε θα είναι επίσης απαραίτητες οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, και αυτό δεν πρόκειται να είναι εύκολο."@el10
"Madam President, at this very moment, violent confrontations are under way between pro- and anti-Mubarak protesters. We have to send out a clear signal to Mr Mubarak and call on his supporters to withdraw immediately and prevent unnecessary bloodshed. What is happening in Egypt has come as a surprise to us all. We should approach this as an incredible opportunity and an opportunity to help this region evolve, after years of political and economic stagnation, into a true democracy, with opportunities for all. Here, I am thinking, above all, of the millions of young people who are hungry for more freedom and the opportunity to develop. The impact of this cannot be underestimated. Some are speaking of a 1989 moment for the Arab world, but whether or not that is the case remains to be seen. The European Union could show a little more willingness to give a significant boost to the transition process and, of course, I would have liked – as other members have already said – to have heard you speak on the matter. We should very soon make it clear that this transition process must begin immediately and that, Mr Mubarak, clearly, no longer has any legitimacy to lead or govern the process. We must therefore, as soon as possible, set a timetable, a clear agenda, of the measures and reforms that should lead to the first free and transparent elections in September of this year. That, for example, means making amendments to the constitution, to the electoral laws and to how the media report political issues, so that all candidates are able to present their campaigns to the people. All democratic forces should be brought to the table, as soon as possible, to steer this in the right direction and Europe should play a positive and constructive role in this. At the same time, we must be aware of the complexity of the situation. The army, for example, is being applauded for its moderating and decisive role. It has received a lot of praise for that, but it is also a very important player economically. If we want to implement genuine democratic reforms, then economic reforms will also be necessary, and that is not going to be easy."@en4
"Señora Presidenta, en este preciso instante se están produciendo violentas confrontaciones entre los partidarios de Mubarak y los manifestantes contrarios al régimen. Debemos enviar una señal clara al señor Mubarak e instar a sus partidarios a retirarse inmediatamente para evitar un baño de sangre innecesario. Lo sucedido en Egipto nos ha pillado a todos por sorpresa. Deberíamos considerarlo como una magnífica oportunidad para ayudar a esa región a evolucionar tras largos años de estancamiento político y económico y convertirse en una auténtica democracia que ofrezca oportunidades a todos. Estoy pensando, sobre todo, en los millones de jóvenes que aspiran a una mayor libertad y a tener la oportunidad de desarrollarse. No podemos subestimar el impacto de todo ello. Algunos hablan de que el mundo árabe está viviendo un momento como el de 1989, pero todavía está por ver si es así. La Unión Europea debería mostrar una voluntad mayor de impulsar el proceso de transición y, por supuesto, me habría gustado —como ya han dicho otros oradores— oírle hablar del asunto. Deberíamos dejar claro cuanto antes que este proceso de transición debe comenzar de forma inmediata y que es evidente que el señor Mubarak ya no tiene legitimidad para dirigir ni gobernar dicho proceso. Por tanto, debemos establecer lo antes posible un calendario, una agenda clara de las medidas y las reformas que deberían llevar a la celebración de las primeras elecciones libres y transparentes en septiembre de este año. Ello implica, por ejemplo, la necesidad de introducir enmiendas en la Constitución del país, en las leyes electorales y en el modo en que los medios de comunicación informan sobre las cuestiones políticas, de manera que todos los candidatos puedan presentar sus programas al pueblo. Todas las fuerzas democráticas deberían incorporarse a las negociaciones cuanto antes a fin de dirigir el cambio en la dirección correcta, y Europa debe desempeñar una función positiva y constructiva en ello. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de la complejidad de la situación. El ejército, por ejemplo, está recibiendo elogios por su papel moderado y decisivo. Se le ha encomiado mucho por ese motivo, pero también es un actor muy importante desde el punto de vista económico. Si queremos introducir reformas que sean verdaderamente democráticas, entonces será necesario introducir también reformas de carácter económico, lo que no va a resultar fácil."@es21
"Lugupeetud juhataja! Just praegu toimuvad Mubaraki pooldajatest ja vastastest protestijate vägivaldsed kokkupõrked. Oleme saatnud Hosni Mubarakile selge sõnumi ja kutsume tema toetajaid üles viivitamatult taanduma ja asjatut verevalamist vältima. Egiptuse sündmused on meile kõigile üllatus. Peaksime käsitlema seda kui uskumatut võimalust ning võimalust aidata sellel piirkonnal pärast aastaid kestnud poliitilist ja majanduslikku seisakut areneda tõeliseks demokraatiaks, mis pakub võimalusi kõikide jaoks. Mõtlen siinkohal eelkõige miljonitele noortele, kes janunevad suurema vabaduse ja arenemisvõimaluste järele. Selle mõju ei saa alahinnata. Mõned räägivad 1989. aasta hetkest Araabiamaades, kuid on see siis nii või ei, selgub hiljem. Euroopa Liit võiks näidata veidi suuremat valmisolekut edendada oluliselt üleminekuprotsessi ning nagu teised parlamendiliikmed on juba öelnud, oleks mulle loomulikult meeldinud, kui oleksin kuulnud teid selles asjas sõna võtmas. Peaksime üsna varsti selgelt märkima, et see üleminekuprotsess peab algama kohe ning et Hosni Mubarakil ei ole loomulikult enam mingit seaduslikku õigust protsessi juhtida või valitseda. Seepärast peame võimalikult kiiresti määrama ajakava, selgesõnalise tegevuskava meetmete ja reformide kohta, mis peaksid selle aasta septembris tooma kaasa esimesed vabad ja läbipaistvad valimised. See tähendab näiteks põhiseaduse, valimisseadustiku ning poliitiliste teemade meediakajastuse viiside muutmist, et kõik kandidaadid saaksid end avalikkusele tutvustada. Kõik demokraatlikud jõud tuleks võimalikult kiiresti kokku tuua, et need õigesse suunda juhtida ning Euroopa peaks täitma selles kasulikku ja edasiviivat rolli. Samal ajal peame olema teadlikud olukorra keerulisusest. Näiteks sõjaväele avaldatakse kiitust reguleeriva ja otsustava rolli eest. Selle eest on sõjaväge kiidetud, kuid ka majanduslikus mõttes on sõjavägi väga oluline toimija. Kui soovime viia ellu tõeliselt demokraatlikke reforme, on vaja ka majandusreforme, ning see ei kujune sugugi lihtsaks."@et5
"Arvoisa puhemies, tällä hetkellä Hosni Mubarakin kannattajien ja vastustajien välillä on käynnissä väkivaltaisia yhteenottoja. Meidän on lähetettävä Mubarakille selvä viesti ja kehotettava hänen kannattajiaan vetäytymään välittömästi ja välttämään tarpeetonta verenvuodatusta. Se, mitä Egyptissä on tapahtunut, on tullut yllätyksenä meille kaikille. Meidän pitäisi lähestyä tätä uskomattomana tilaisuutena ja tilaisuutena, jolla aluetta autetaan kehittymään vuosien poliittisen ja taloudellisen pysähtyneisyyden jälkeen todelliseksi demokratiaksi, jossa on mahdollisuuksia kaikille. Ajattelen nyt ennen kaikkea miljoonia nuoria, jotka janoavat vapautta ja kehitysmahdollisuuksia. Sen vaikutusta ei voida aliarvioida. Jotkut puhuvat arabimaailman 1989-hetkestä, mutta jää nähtäväksi käykö tässä niin. Euroopan unioni voisi osoittaa hieman enemmän halua antaa merkittävä sysäys siirtymäprosessille ja tietysti olisin halunnut – kuten toiset puhujat ovat jo sanoneet – kuulla teidän puhuvan asiasta. Meidän pitäisi tehdä pian selväksi, että siirtymäprosessin on alettava välittömästi ja että Mubarakilla ei selvästikään ole oikeutta johtaa tai hallita prosessia. Siksi meidän on mahdollisimman pian annettava aikataulu, selvä ohjelma toimista ja uudistuksista, joiden pitäisi johtaa ensimmäisiin vapaisiin ja avoimiin vaaleihin tämän vuoden syyskuussa. Se merkitsee esimerkiksi tarkistuksia perustuslakiin, vaalilainsäädäntöön ja siihen miten tiedotusvälineet raportoivat poliittisista asioista, niin että kaikki ehdokkaat voivat esittää kampanjansa kansalaisille. Kaikki demokraattiset voimat pitäisi tuoda pöydän ääreen mahdollisimman pian, jotta prosessi etenee oikeaan suuntaan, ja EU:n pitäisi toimia siinä myönteisessä ja rakentavassa roolissa. Samalla meidän pitäisi olla tietoisia tilanteen monimutkaisuudesta. Esimerkiksi armeijaa kehutaan sen maltillisesta ja ratkaisevasta roolista. Se on saanut siitä paljon kiitosta, mutta se on erittäin tärkeä tekijä myös taloudellisesti. Jos haluamme saada aikaan aitoja demokraattisia uudistuksia, niin myös taloudelliset uudistukset ovat tarpeen, eikä se ole helppoa."@fi7
"Madame la Présidente, à ce moment précis, de violents affrontements sont en cours entre les manifestants pro et anti-Moubarak. Nous devons envoyer un signal clair à M. Moubarak et inviter ses partisans à se retirer sans délai et à éviter un bain de sang inutile. Ce qui se passe en Égypte nous a tous surpris. Nous devons considérer cela comme une opportunité incroyable et une occasion d’aider cette région à évoluer, après des années de stagnation politique et économique, en une véritable démocratie, avec des chances pour tous. Je pense surtout aux millions de jeunes gens qui ont faim de plus de liberté et d’une chance de se développer. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences de cette situation. Certains parlent d’un 1989 du monde arabe, mais il reste à voir si c’est le cas ou pas. L’Union européenne pourrait faire preuve d’un peu plus de volonté de donner un élan significatif au processus de transition et, bien entendu, j’aurais aimé − comme d’autres députés l’ont déjà dit − vous entendre vous exprimer à ce sujet. Nous devrions bientôt affirmer clairement que le processus de transition doit commencer immédiatement et que M. Moubarak n’a de toute évidence plus la légitimité nécessaire pour diriger ou superviser le processus. Par conséquent, nous devons fixer un calendrier dès que possible, un agenda des mesures et des réformes qui doivent mener aux premières élections libres et transparentes en septembre de cette année. Cela signifie par exemple d’amender la constitution, les codes électoraux et la manière dont les médias relatent les questions politiques, de sorte que tous les candidats puissent présenter leur campagne au peuple. Toutes les forces démocratiques doivent être mises autour de la table, aussi vite que possible, pour amener le processus dans la bonne direction et l’Europe doit y assumer un rôle positif et constructif. En même temps, nous devons être conscients de la complexité de la situation. L’armée, par exemple, est louée pour son rôle modérateur et décisif. Elle a reçu beaucoup d’éloges pour cela, mais elle constitue également un important acteur au niveau économique. Si nous voulons mettre en œuvre de véritables réformes démocratiques, des réformes économiques seront également nécessaires, et ce ne sera pas simple."@fr8
"Elnök asszony! Ebben a pillanatban is erőszakos konfrontációk zajlanak a Mubarak mellett és ellen tüntetők között. Egyértelmű jelzést kell küldenünk Mubarak úrnak és fel kell szólítanunk támogatóit arra, hogy haladéktalanul vonuljanak vissza és előzzék meg a szükségtelen vérontást. Ami Egyiptomban történik, az mindenkit meglepetésként ért. Ezt a helyzetet hihetetlen lehetőségnek kell tekintenünk, lehetőségnek arra, hogy a politikai és gazdasági stagnálás évei után elősegítsük a valódi demokrácia kifejlődését a régióban, ahol mindenki kap lehetőségeket. Gondolok itt mindenekfelett arra a sok fiatalra, akik nagyobb szabadságra és fejlődési lehetőségekre áhítoznak. Ennek hatását nem lehet alábecsülni. Vannak, akik ezt az arab világ 1989. évi pillanatának tekintik, de hogy ez így van-e, vagy sem, azt a jövő fogja eldönteni. Az Európai Uniónak valamivel több hajlandóságot kellene tanúsítania az átmenet folyamatának jelentékeny mértékben történő előmozdítására, és természetesen – amint ezt más képviselőkhöz már elmondták – én is örültem volna, ha beszél erről a témáról. Nagyon gyorsan egyértelművé kell tennünk, hogy az átmenet folyamatának haladéktalanul meg kell kezdődnie, és hogy Mubarak úr nyilvánvaló módon semmiféle legitimitással nem rendelkezik ahhoz, hogy vezesse vagy irányítsa ezt a folyamatot. Ezért a lehető leghamarabb össze kell állítanunk egy ütemtervet, egy egyértelmű napirendet, azokról az intézkedésekről és reformokról, amelyeknek el kell vezetniük az első szabad és átlátható választásokhoz ez év szeptemberében. Ez például azt jelenti, hogy módosítani kell az alkotmányt, a választási törvényeket és azt, ahogyan a média beszámolhat politikai kérdésekről, hogy az összes jelölt képes legyen bemutatni kampányát az embereknek. Az összes demokratikus erőt a lehető leghamarabb az asztalhoz kell ültetni, hogy a helyes irányba fordíthassuk mindezt, és Európának pozitív és konstruktív szerepet kell ebben játszania. Ugyanakkor tisztában kell lennünk a helyzet bonyolultságával. A hadsereget például megünnepelték mértéktartó és döntő szerepéért. Nagyon sok dicséretben részesült ezért, de a hadsereg gazdasági szempontból is nagyon fontos szereplő. Ha valóban demokratikus reformokat akarunk végrehajtani, akkor gazdasági reformokra is szükség lesz, és ez nem lesz könnyű."@hu11
"Signora Presidente, in questo momento sono in corso scontro violenti tra i dimostranti sostenitori e oppositori di Mubarak. Dobbiamo trasmettere a Mubarak un messaggio chiaro e invitare i suoi sostenitori a ritirarsi immediatamente e ad evitare spargimenti di sangue non necessari. Gli eventi che si stanno susseguendo in Egitto hanno colto tutti noi di sorpresa. Dovremmo considerarla un’opportunità imperdibile e un’occasione di aiutare questa regione, dopo anni di ristagno politico ed economico, a diventare una vera democrazia, vantaggiosa per tutti. Penso in particolare ai milioni di giovani assetati di libertà e della possibilità di realizzarsi. Non si può sottovalutare l’impatto di tutto ciò. Alcuni parlano di un nuovo 1989 per il mondo arabo, ma non sappiamo ancora se il paragone sia o meno calzante. L’Unione europea potrebbe dare prova di una maggiore disponibilità a conferire un impulso significativo al processo di transizione, e avrei ovviamente gradito – come hanno sottolineato anche altri eurodeputati – un suo commento sulla questione. Ben presto dovremo chiarire che questo processo di transizione deve iniziare senza indugio e che Mubarak non è evidentemente più legittimato a guidare o governare il processo. Dobbiamo pertanto stabilire il prima possibile un calendario, un’agenda chiara delle misure e riforme che dovrebbero condurre alle prime elezioni libere e trasparenti nel settembre di quest’anno. Ciò implica ad esempio modificare la costituzione, le leggi elettorali e il modo in cui i media riferiscono sulle questioni politiche, permettendo così a tutti i candidati di presentare le proprie campagne al pubblico. Andrebbero quanto prima convocate intorno a un tavolo tutte le forze democratiche, per imprimere a tale processo la giusta direzione, e l’Europa dovrebbe ricoprire un ruolo positivo e costruttivo in tal senso. Al contempo, dobbiamo essere consapevoli della complessità della situazione. A titolo di esempio, l’esercito è stato elogiato per il ruolo di decisiva moderazione che ha svolto. Ha ricevuto moltissime lodi per questo, ma si tratta anche di un soggetto molto importante a livello economico. Se vogliamo attuare riforme democratiche autentiche, saranno anche necessarie riforme economiche, il che non sarà facile."@it12
"Ponia pirmininke, šią akimirką vyksta smurtiniai H. Mubarako šalininkų ir jam priešiškų asmenų susirėmimai. Turime pasiųsti H. Mubarakui aiškią žinią ir paraginti jo šalininkus nedelsiant nutraukti nereikalingą kraujo praliejimą ir užkirsti tam kelią. Įvykiai Egipte mums visiems buvo netikėti. Turėtume vertinti juos kaip labai didelę galimybę, galimybę padėti šiam regionui po ne vienų politinio ir ekonominio sąstingio metų pereiti prie tikro demokratinio režimo ir visiems suteikti naujų galimybių. Čia visų pirma turiu omenyje milijonus jaunų žmonių, kurie trokšta didesnės laisvės ir plėtros galimybių. Negalima neįvertinti šio poveikio. Kai kurie žmonės kalba, kad šie įvykiai arabų pasauliui prilygintini 1989 m. įvykiams, tačiau dar bus matyti, ar šis atvejis būtent toks. Europos Sąjunga galėtų parodyti šiek tiek daugiau noro reikšmingai paskatinti pereinamojo laikotarpio procesą, ir, žinoma, kaip jau sakė kiti Parlamento nariai, būčiau norėjęs išgirsti jus, kalbančią šiuo klausimu. Turėtume netrukus labai aiškiai pasakyti, kad šis perėjimo procesas turi prasidėti nedelsiant ir kad H. Mubarak neabejotinai daugiau neturi teisėtų įgaliojimų vadovauti šiam procesui ar jį valdyti. Todėl privalome kuo greičiau sudaryti tvarkaraštį, aiškią darbotvarkę, pagal kurią būtų galima imtis priemonių ir reformų, kurias įgyvendinus šių metų rugsėjo mėn. būtų galima surengti pirmuosius laisvus ir skaidrius rinkimus. Tai reiškia, kad, pvz., reikia iš dalies pakeisti Konstituciją ir rinkimų reglamentavimo teisės aktus, taip pat apibrėžti, kaip žiniasklaida turėtų nušviesti politinius klausimus, kad visi kandidatai galėtų pristatyti žmonėms savo rinkimų kampanijas. Visos demokratinės jėgos turėtų kuo greičiau susėsti prie vieno stalo ir nukreipti šiuos veiksmus tinkama linkme, o Europa šiame procese turėtų atlikti aiškų ir dalykišką vaidmenį. Kita vertus, taip pat turime suvokti padėties sudėtingumą. Pvz., kariuomenė palankiai vertinama dėl nuosaikaus ir lemiamo vaidmens, kurį ji atliko. Dėl to ji buvo labai giriama, tačiau ji taip pat yra labai svarbi veikėja ekonomikos požiūriu. Jei norime įgyvendinti iš tikrųjų demokratiškas reformas, reikės atlikti ir ekonomikos reformas, o tai nebus lengva."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šajā brīdī notiek vardarbīgas konfrontācijas starp atbalstītājiem un pretiniekiem. Mums jāsūta skaidrs signāls kungam un jāaicina viņa atbalstītāji nekavējoties atkāpties un novērst nevajadzīgu asinsizliešanu. Ēģiptē notiekošais mums visiem ir nācis kā pārsteigums. Mums jāizturas pret to kā neticamu iespēju un iespēju palīdzēt šim reģionam pēc gadiem ilgas politiskas un ekonomiskas stagnācijas attīstīties par īstu demokrātiju ar iespējām visiem. Šeit es vispirms domāju par miljoniem jaunu cilvēku, kuri ir izsalkuši pēc lielākas brīvības un iespējas attīstīties. Tā ietekmi nevar novērtēt par zemu. Daži runā par 1989. gada momentu arābu pasaulei, bet, vai tas būs šis gadījums vai nē, mēs redzēsim. Eiropas Savienība varētu izrādīt lielāku vēlēšanos sniegt nozīmīgu atbalstu pārejas procesam un, protams, man būtu gribējies — kā citi deputāti jau teica — dzirdēt jūs runājam par šo lietu. Mums vajadzētu ļoti drīz skaidri pateikt, ka šim pārejas procesam jāsākas nekavējoties un ka kungam, skaidri sakot, vairs nav nekādu likumīgu tiesību vadīt vai pārraudzīt procesu. Tādējādi mums pēc iespējas drīzāk jānosaka laika grafiks, skaidra darba kārtība pasākumiem un reformām, kam jānoved pie pirmajām brīvajām un pārredzamajām vēlēšanām šī gada septembrī. Tas, piemēram, nozīmē grozījumu izdarīšanu konstitūcijā, vēlēšanu likumos un politisko jautājumu atspoguļošanā plašsaziņas līdzekļos, lai visi kandidāti varētu iepazīstināt vēlētājus ar savām kampaņām. Pēc iespējas drīzāk visi demokrātiskie spēki jāpulcina pie sarunu galda, lai vadītu notiekošo pareizajā virzienā, un Eiropai tajā jādarbojas pozitīvi un konstruktīvi. Vienlaikus mums jāapzinās situācijas sarežģītība. Piemēram, armiju cildina par tās atturīgo un izlēmīgo darbību. Tā ir saņēmusi daudz uzslavu par to, bet tā ir arī svarīgs ekonomikas dalībnieks. Ja mēs vēlamies īstenot patiesi demokrātiskas reformas, tad būs nepieciešamas arī ekonomikas reformas, un tas nebūs viegli."@lv13
"Op dit eigenste moment zijn er gewelddadige confrontaties aan de gang tussen betogers pro- en anti-Mubarak. Wij moeten een duidelijk signaal geven aan Mubarak en een oproep doen aan zijn medestanders om daar onmiddellijk weg te trekken en onnodig bloedvergieten te vermijden. Wat zich afspeelt in Egypte heeft ons allemaal verrast. Wij moeten dit benaderen als een ongelooflijke opportuniteit en een kans om deze regio na jaren van politieke en economische stagnatie te doen evolueren naar een echte democratie met kansen voor iedereen. Ik denk daarbij in eerste instantie aan de miljoenen jongeren die snakken naar meer vrijheid en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De impact daarvan kan niet worden onderschat. Sommigen spreken van een 1989 voor de Arabische wereld, maar dat zal dus moeten blijken. De Europese Unie mag wat meer voluntarisme aan de dag leggen om dat transitieproces een stevige duw in de rug te geven en ik had natuurlijk graag - en dat is al gezegd door anderen - u als enige aan het woord gehoord ter zake. Wij moeten heel snel duidelijk maken dat dat transitieproces nù moet starten en dat Mubarak duidelijk niet meer de legitimiteit heeft om dit te leiden of te sturen. Er moet dus zo snel mogelijk een kalender, een duidelijke agenda worden opgesteld van maatregelen en hervormingen die moeten leiden tot de eerste vrije en de eerste transparante verkiezingen in september dit jaar. Dat betekent bijvoorbeeld een wijziging van de grondwet, een wijziging van de kieswet, een wijziging van hoe media omgaan met politiek, zodanig dat alle kandidaten zich kunnen voorstellen aan de bevolking. Alle democratische krachten moeten zo snel mogelijk rond de tafel worden gebracht om dit in goede banen te leiden en Europa moet daar een positieve en constructieve rol bij spelen. Tegelijkertijd moeten wij ons ook bewust zijn van de complexiteit. Het leger bijvoorbeeld wordt gewaardeerd omwille van zijn matigende en beslissende rol. Het krijgt daarvoor veel lof, maar is tegelijkertijd economisch een zeer belangrijke speler. En als wij dus écht democratische hervormingen willen doorvoeren zullen ook economische hervormingen nodig zijn, en dat zal niet eenvoudig worden."@mt15
"Pani Przewodnicząca! Właśnie w tej chwili dochodzi do gwałtownych starć między protestującymi zwolennikami i przeciwnikami prezydenta Mubaraka. Musimy wysłać mu jasny sygnał oraz wezwać jego zwolenników do natychmiastowego wycofania się i uniknięcia zbędnego rozlewu krwi. Wydarzenia w Egipcie zaskoczyły nas wszystkich. Powinniśmy potraktować je jako niewiarygodną szansę, szansę udzielenia pomocy temu regionowi w osiągnięciu – po wielu latach stagnacji politycznej i gospodarczej – prawdziwej demokracji, zapewniającej możliwości dla wszystkich. Mam tu na myśli przede wszystkim miliony młodych ludzi, którzy pragną więcej wolności i szans rozwoju. Nie można przecenić skutków tego zjawiska. Niektórzy mówią, że oto nastał rok 1989 dla świata arabskiego, ale dopiero okaże się, czy tak faktycznie się stanie, czy też nie. Unia Europejska mogłaby okazać nieco więcej gotowości do zapewnienia istotnego wsparcia dla procesu transformacji, a ja oczywiście życzyłbym sobie – o czym mówili już inni posłowie – usłyszeć, jak Pani mówi o konkretach. W najbliższym czasie powinniśmy jasno powiedzieć, że ten proces transformacji musi rozpocząć się natychmiast, a prezydent Mubarak w oczywisty sposób nie ma już żadnego mandatu do przewodzenia temu procesowi lub kierowania nim. Dlatego możliwie jak najszybciej musimy określić harmonogram, jasny program środków i reform, jakie powinny prowadzić do pierwszych wolnych i przejrzystych wyborów we wrześniu bieżącego roku. To na przykład oznacza wprowadzenie zmian w konstytucji, prawie wyborczym oraz sposobie informowania o sprawach politycznych przez media, aby wszyscy kandydaci mieli szansę przedstawienia obywatelom swoich kampanii. Należy możliwie jak najwcześniej zgromadzić przy jednym stole wszystkie siły demokratyczne, aby nadać temu procesowi właściwy kierunek, a Europa powinna odgrywać w nim korzystną i konstruktywną rolę. Jednocześnie musimy mieć świadomość skali złożoności tej sytuacji. Na przykład armia zdobywa uznanie za swoją pośredniczącą i wiodącą rolę. Zebrała za to wiele pochwał, ale stanowi również liczącą się siłę gospodarczą. Jeżeli chcemy przeprowadzić prawdziwie demokratyczne reformy, to konieczne będą też reformy gospodarcze, a to nie będzie łatwe."@pl16
"Senhora Presidente, neste preciso instante, ocorram violentos confrontos entre os manifestantes pró e contra Hosni Mubarak. Temos de enviar um sinal claro a Hosni Mubarak e apelar aos seus apoiantes para que procedam à retirada imediata e evitem um banho de sangue desnecessário. O que está a acontecer no Egipto foi para todos nós uma surpresa. Devíamos ver isto como uma oportunidade incrível para ajudar esta região a evoluir para uma verdadeira democracia, com oportunidades para todos, depois de anos de estagnação política e económica. Refiro-me, sobretudo, aos milhões de jovens que anseiam por mais liberdade e por mais oportunidades. O seu impacto não pode ser subestimado. Há quem fale de um 1989 no mundo árabe, mas isso ainda está para se ver. A União Europeia poderia mostrar um pouco mais de disponibilidade para impulsionar de forma significativa o processo de transição e, claro, gostaria muito – como outros deputados já o disseram – de tê-la ouvido falar sobre o assunto. Devemos deixar claro, com a maior brevidade, que este processo de transição deve começar imediatamente e que Hosni Mubarak já não tem, claramente, qualquer legitimidade para liderar ou conduzir o processo. Cumpre-nos, por conseguinte, o mais rapidamente possível, elaborar um calendário, uma agenda clara, sobre as medidas e reformas que deverão conduzir às primeiras eleições livres e transparentes em Setembro deste ano. Isso significa, por exemplo, a alteração da constituição, da legislação eleitoral e do modo como os meios de comunicação social tratam as questões políticas, por forma a que todos os candidatos possam apresentar os seus programas à população. Todas as forças democráticas devem reunir-se à mesa das negociações, o mais rapidamente possível, para conduzir este processo na direcção certa, sendo que a Europa deve desempenhar nele um papel construtivo e positivo. Simultaneamente, também devemos estar conscientes da complexidade da situação. O exército, por exemplo, está a ser aplaudido pelo seu papel moderador e decisivo, um papel que lhe mereceu grandes elogios. Não esqueçamos também que é um actor muito importante do ponto de vista económico. Se queremos implementar verdadeiras reformas democráticas, as reformas económicas também serão necessárias e não serão fáceis."@pt17
"Doamnă președintă, chiar în acest moment au loc confruntări violente între protestatarii pro și anti-Mubarak. Trebuie să-i trimitem un semnal foarte clar domnului Mubarak și să le cerem susținătorilor acestuia să se retragă imediat și să prevină o vărsare de sânge inutilă. Ceea ce se întâmplă în Egipt ne-a surprins pe toți. Ar trebui să abordăm aceste circumstanțe ca pe o oportunitate incredibilă și o oportunitate de a ajuta această regiune să evolueze, după ani de stagnare politică și economică, spre o adevărată democrație, cu oportunități pentru toată lumea. Mă gândesc, mai presus de toate, la milioanele de tineri care tânjesc după mai multă libertate și după oportunitatea de dezvoltare. Impactul acestui eveniment nu trebuie subestimat. Unii vorbesc despre un moment 1989 pentru lumea arabă, dar rămâne de văzut dacă au dreptate. Uniunea Europeană ar putea arăta puțin mai multă bunăvoință pentru a oferi un impuls semnificativ procesului de tranziție și, desigur, mi-ar fi plăcut – așa cum poate că au spus deja alți deputați – să vă aud vorbind cu privire la această chestiune. Ar trebui să lămurim foarte curând faptul că acest proces de tranziție trebuie să înceapă imediat și că domnul Mubarak, în mod evident, nu mai are nicio legitimitate pentru a conduce sau guverna acest proces. Prin urmare, trebuie să fixăm un program în cel mai scurt timp posibil, o agendă transparentă a măsurilor și reformelor care ar trebui să ducă la primele alegeri libere și transparente în luna septembrie a acestui an. Aceasta presupune, de exemplu, modificarea constituției, a legilor electorale și a felului în care mass-media relatează chestiunile politice, pentru ca toți candidații să-și poată prezenta campaniile oamenilor. Toate forțele democratice ar trebui să fie aduse la masa negocierilor în cel mai scurt timp posibil pentru a îndruma lucrurile în direcția cea bună, iar Europa ar trebui să joace un rol pozitiv și constructiv. În același timp, trebuie să fim conștienți de complexitatea situației. Armata, de exemplu, este aplaudată pentru rolul său de moderator și decisiv. A fost lăudată foarte mult pentru acest lucru, dar este, de asemenea, un jucător foarte important din punct de vedere economic. Dacă vrem să implementăm reforme democratice adevărate, atunci vor fi necesare și reforme economice și acest lucru nu va fi ușor."@ro18
"Práve v tejto chvíli dochádza k násilným stretom medzi podporovateľmi a odporcami prezidenta Mubaraka. Musíme pánovi Mubarakovi vyslať jasný signál a vyzvať jeho podporovateľov, aby sa okamžite stiahli a zabránili zbytočnému krviprelievaniu. To, čo sa deje v Egypte, nás všetkých prekvapilo. Mali by sme sa k tomu postaviť ako k neuveriteľnej príležitosti pomôcť zmene tohto regiónu po rokoch politickej a hospodárskej stagnácie na skutočnú demokraciu s príležitosťami pre všetkých. Tu mám na mysli predovšetkým milióny mladých ľudí, ktorí sú hladní po slobode a po možnosti rozvoja. Význam tejto príležitosti nemožno podceniť. Niektorí hovoria o podobnom okamihu pre arabský svet, akým bol rok 1989, uvidíme však, či to tak nakoniec bude alebo nie. Európska únia by mohla prejaviť o niečo viac vôle výrazne podporiť proces premeny a, samozrejme, bol by som rád – ako už povedali aj iní poslanci –, keby ste o tejto veci hovorili. Veľmi skoro by sme mali jasne povedať, že tento proces premeny sa musí začať ihneď a že pán Mubarak už jednoznačne nemá žiadne oprávnenie viesť alebo riadiť tento proces. Preto musíme čo najskôr vypracovať harmonogram, jasný program opatrení a reforiem, ktoré by mali viesť k prvým slobodným a transparentným voľbám v septembri tohto roku. To napríklad znamená novelizovať ústavu a volebný zákon a zmeniť spôsob, akým médiá informujú o politických otázkach, aby mohli všetci kandidáti predstaviť svoje kampane ľuďom. Všetky demokratické sily by si mali čo najskôr sadnúť k stolu, aby tento vývoj nasmerovali správnym smerom, a Európa by v tom mala zohrať pozitívnu a konštruktívnu úlohu. Zároveň si však musíme byť vedomí zložitosti situácie. Armáda napríklad dostala pochvalu za svoj zmierlivý a rozhodný postoj. Dostalo sa jej za to veľa chvály, je to však aj veľmi dôležitý hospodársky hráč. Ak chceme uskutočniť skutočné demokratické reformy, budú potrebné aj hospodárske reformy a to nebude ľahké."@sk19
"Gospa predsednica, prav zdaj potekajo nasilni spopadi med protestniki, ki so za in proti Mubaraku. Gospodu Mubaraku moramo poslati jasno sporočilo in njegove privržence pozvati, naj se nemudoma umaknejo in preprečijo nepotrebno prelivanje krvi. Dogajanje v Egiptu nas je vse presenetilo. To bi morali obravnavati kot neverjetno priložnost za pomoč tej regiji, da se po letih politične in gospodarske stagnacije razvije v demokracijo, kjer bodo priložnosti za vse. Tukaj imam v mislih predvsem milijone mladih, željnih več svobode in priložnosti za razvoj. Tega vpliva ne gre podcenjevati. Nekateri govorijo, da se v arabskem svetu ponavlja leto 1989, ali to drži, pa bomo še videli. Evropska unija bi lahko pokazala malce več pripravljenosti za dajanje pomembne spodbude procesu prehoda in vsekakor bi si vas želel – kot so povedali že drugi poslanci – slišati spregovoriti o tej zadevi. Kmalu bi morali pojasniti, da se mora ta proces prehoda začeti takoj in da gospod Mubarak, jasno, ni več upravičen voditi ali vplivati na proces. Zato moramo čim prej določiti časovni razpored, jasno agendo ukrepov in reform, ki naj bi septembra letos privedli do prvih svobodnih in preglednih volitev. To denimo pomeni, da spremenimo ustavo, volilno zakonodajo in način, na katerega mediji poročajo o političnih vprašanjih, tako da lahko vsi kandidati ljudem predstavijo svoje kampanje. Vse demokratične sile bi morale čim prej začeti razpravljati, da bi to usmerile v pravo smer, in Evropa bi pri tem morala odigrati pozitivno in konstruktivno vlogo. Obenem se moramo zavedati zapletenosti razmer. Na primer, vojski se čestita za njeno voditeljsko in odločilno vlogo. Za to je bila deležna številnih pohval, vendar pa je tudi zelo pomemben akter v gospodarskem smislu. Če želimo izvesti pristne demokratične reforme, potem bodo potrebne tudi gospodarske reforme, in to ne bo enostavno."@sl20
"Fru talman! Just nu pågår våldsamma sammanstötningar mellan Mubarakanhängare och -motståndare. Vi måste ge Hosni Mubarak tydliga signaler och uppmana hans anhängare att dra sig tillbaka omedelbart och förhindra onödiga blodsutgjutelser. Det som händer i Egypten har kommit som en överraskning för oss alla. Vi bör betrakta detta som en fantastisk möjlighet och en möjlighet att hjälpa denna region att efter åratal av politisk och ekonomisk stagnation utvecklas till en verklig demokrati med möjligheter för alla. I detta sammanhang tänker jag framför allt på de miljontals unga människor som längtar efter mer frihet och möjligheten att få utvecklas. Följderna av detta kan inte underskattas. En del talar om ett 1989 för arabvärlden, men om det är så eller inte återstår att se. EU skulle kunna visa lite större beredvillighet att ge betydande stöd till övergångsprocessen, och naturligtvis skulle jag – precis som andra ledamöter redan har sagt – ha velat höra dig yttra dig i denna fråga. Vi bör mycket snart fastslå att övergångsprocessen måste inledas omedelbart och att det är tydligt att Hosni Mubarak inte längre har några befogenheter att leda eller styra processen. Vi måste därför så snart som möjligt utarbeta en tidsplan, en tydlig dagordning för de åtgärder och reformer som bör leda till de första fria och öppna valen i september i år. Det innebär till exempel att göra ändringar i författningen och i vallagarna samt förändra det sätt på vilket medierna rapporterar om politiska frågor så att alla kandidater får möjlighet att presentera sina kampanjer för folket. Alla demokratiska krafter bör förmås att sätta sig vid förhandlingsbordet så snart som möjligt för att styra utvecklingen i rätt riktning, och EU bör spela en positiv och konstruktiv roll i detta sammanhang. Samtidigt måste vi vara medvetna om situationens komplexitet. Armén lovordas till exempel för sin ledande och beslutsamma roll. De har fått mycket beröm för det, men de är också en mycket viktig ekonomisk aktör. Om vi vill genomföra verkligt demokratiska reformer kommer det också att bli nödvändigt med ekonomiska reformer, och det kommer inte att bli lätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mubarak "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph