Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-145-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-145-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"O Mundo, e a Europa em particular, não podem ficar indiferentes à força de um intenso movimento de contestação popular que está a ocorrer em vários países do Norte de África e do Médio Oriente, nem deixar de reconhecer a importância e a legitimidade dessas manifestações. Qualquer povo que aspira à democracia e à liberdade só pode receber da nossa parte toda a solidariedade, como fizemos, aliás, no passado recente com os nossos amigos do Leste Europeu. Vivemos actualmente um raro momento da História, daqueles que mudam o seu curso e que constroem novas realidades. É preciso afirmar, objectivamente, que o islamismo extremista tem surgido como uma resposta política, e não religiosa, a alguns destes problemas, alimentado pela exclusão social e como resposta a esta. O futuro desta região precisa de democracias sólidas, tolerantes e respeitadoras das minorias, onde o Estado seja uma promessa para todos e não o abuso de alguns. Aqui ao lado há uma parte do mundo que tem que aproveitar este momento de renascimento para aprofundar um caminho de paz e de progresso social. Provar que nesta região vizinha, independentemente da sua confissão religiosa, opção política, ou etnia, todos podem coabitar em paz e com respeito mútuo. É preciso, e termino Senhora Presidente, que a Europa no seu todo, e não apenas alguns líderes em conjunto ou isoladamente - em português diz-se, Senhora Alta Representante, "é difícil ser-se pároco na sua freguesia" -, assuma um papel claro de liderança política na ajuda a estas reformas e encontre para o Médio Oriente um novo paradigma, sem radicalismo, no respeito pelos direitos humanos, e das mulheres em particular."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, svět a zejména Evropa nemůže zůstat lhostejná k síle intenzivního hnutí lidové opozice v řadě zemí severní Afriky a Středního východu nebo opomenout uznat důležitost a legitimitu těchto demonstrací. Musíme všem lidem toužícím po demokracii a svobodě poskytnout naší naprostou solidaritu, jako jsme v nedávné minulosti poskytli našim přátelům ve východní Evropě. V současnosti zažíváme v dějinách výjimečný okamžik: jeden z těch, jenž mění jejich směr a vytváří novou realitu. Objektivně je nutno zdůraznit, že islámský extremismus se objevuje jako politická – a nikoliv náboženská – reakce na některé z těchto problémů, živená sociálním vyloučením a reakcí na něj. Budoucnost tohoto regionu potřebuje pevné, tolerantní demokracie, které respektují menšiny a v nichž je stát slíben všem a není zneužíván několika jedinci. Vedle nás je část světa, jenž musí využít této chvíle znovuzrození k tomu, aby šla dál po cestě k míru a sociálnímu pokroku. Musí dokázat, že v tomto sousedícím regionu mohou všichni žít společně v míru a vzájemném respektu bez ohledu na náboženskou víru, politickou volbu nebo etnickou příslušnost. Paní předsedající, nyní závěr. Baronko Ashtonová, namísto několika málo vedoucích představitelů jednajících společně nebo izolovaně – v portugalštině říkáme „je těžké být knězem ve vlastní farnosti“ – je zapotřebí, aby Evropa jako celek převzala vedoucí úlohu při poskytování pomoci těmto reformám a aby pro Střední východ našel nový vzor, který se vyhýbá radikalismu a který respektuje lidská práva a zejména pak práva žen."@cs1
"Fru formand! Verden og Europa i særdeleshed kan ikke forblive ligegyldige over for styrken af en intens folkelig modstandsbevægelse i adskillige lande i Nordafrika og Mellemøsten eller undgå at anerkende betydningen og legitimiteten af disse demonstrationer. Vi skal give alle folk, der higer efter demokrati og frihed, intet mindre end vores fulde solidaritet, sådan som vi tidligere gjorde over for vores venner i Østeuropa. For tiden oplever vi et sjældent øjeblik i historien: Et af disse øjeblikke, der ændrer kursen og skaber en ny virkelighed. Objektivt set må man påpege, at islamistisk ekstremisme er dukket op som et politisk – og ikke et religiøst – svar på nogle af disse problemer, der er næret af og opstået som et svar på social udstødelse. Denne regions fremtid har brug for solide og tolerante demokratier, der respekterer minoriteter, og hvor staten er til fordel for alle i stedet for at blive misbrugt af de få. Ved siden af os er her en del af verden, der skal udnytte dette genfødselsøjeblik til at bevæge sig længere ud på vejen mod fred og sociale fremskridt. Den skal vise, at alle i dette naboområde kan leve i fred og gensidig respekt uanset religiøs overbevisning, politisk tilhørighed eller etnicitet. Afslutningsvis vil jeg sige til Baroness Ashton, at der i stedet for nogle få ledere, der handler sammen eller i isolation – i Portugal siger vi, at "det er hårdt at være præst i eget sogn" – er brug for, at Europa under ét indtager en ledende rolle med hensyn til at hjælpe disse reformer på vej og finde et nyt paradigme for Mellemøsten, så man undgår en radikalisering og respekterer menneskerettigheder og specielt kvinders rettigheder."@da2
"Frau Präsidentin, die Welt, und vor allem Europa, kann der Wucht einer massiven Volksbewegung in Opposition zum Regime, die sich in zahlreichen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas ereignet, weder gleichgültig gegenüberstehen, noch die Bedeutung und Rechtmäßigkeit dieser Demonstrationen verleugnen. Wir müssen jedem Volk, das nach Demokratie und Freiheit strebt, unsere echte uneingeschränkte Solidarität bekunden, wie wir es bereits bei unseren Freunden in Osteuropa vor kurzem getan haben. Wir werden derzeit Zeuge eines seltenen Moments in der Geschichte: einer, der den Lauf der Geschichte verändert und neue Realitäten schafft. Objektiv ist zu sagen, dass der islamische Extremismus eine politische – und nicht religiöse – Antwort auf einige dieser Probleme ist, indem er durch soziale Ausgrenzung genährt und ausgelöst wurde. Die Zukunft dieser Region erfordert zuverlässige und tolerante Demokratien, in denen Minderheiten respektiert werden und der Staat allen zugesichert und nicht von einigen wenigen missbraucht wird. Wir haben einen Teil der Welt als Nachbarn, der diesen Moment der Wiedergeburt ausschöpfen muss, um den Weg in Richtung Frieden und sozialen Fortschritt weiterzugehen. Es muss sich zeigen, dass in dieser Nachbarregion jeder in Frieden und gegenseitiger Achtung leben kann, ungeachtet des Glaubens, der politischen Entscheidung oder der ethnischen Zugehörigkeit. Frau Präsidentin, ich komme zum Abschluss. Baroness Ashton, anstelle nur einiger weniger Staats- und Regierungschefs, die gemeinsam oder allein vorgehen – in Portugal sagen wir „Es ist schwer, der Pfarrer in der eigenen Gemeinde zu sein“ – muss ganz Europa eine führende Rolle bei der Unterstützung dieser Reformen einnehmen und ein neues Paradigma für den Nahen Osten finden, um Radikalismus zu vermeiden und die Achtung der Menschenrechte, vor allem die Rechte der Frauen, sicherzustellen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ο κόσμος, και η Ευρώπη ειδικότερα, δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη στη δύναμη του έντονου κινήματος λαϊκής αντίθεσης που σημειώνεται σε διάφορες χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής ή να μην αναγνωρίσει τη σημασία και τη νομιμότητα αυτών των διαδηλώσεων. Πρέπει να προσφέρουμε σε όσα άτομα προσβλέπουν στη δημοκρατία και την ελευθερία την αμέριστη αλληλεγγύη μας όπως πράξαμε, στην ουσία, για τους φίλους μας στην Ανατολική Ευρώπη στο πρόσφατο παρελθόν. Βιώνουμε σήμερα μια σπάνια στιγμή στην ιστορία: μία από αυτές που αλλάζουν την πορεία της και δημιουργούν νέες πραγματικότητες. Αντικειμενικά, πρέπει να επισημανθεί ότι ο ισλαμικός εξτρεμισμός αρχίζει να εμφανίζεται ως πολιτική –και όχι θρησκευτική– αντίδραση σε ορισμένα από τα προβλήματα αυτά τα οποία τροφοδοτούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό και συνιστούν απάντηση σε αυτόν. Το μέλλον της περιοχής χρειάζεται σταθερές και ανεκτικές δημοκρατίες που σέβονται τις μειονότητες, και στις οποίες το κράτος είναι για όλους χωρίς να γίνεται κατάχρησή του από τους λίγους. Κοντά σε εμάς βρίσκεται ένα μέρος του κόσμου που πρέπει να εκμεταλλευθεί τη στιγμή αυτή της αναγέννησης ώστε να προχωρήσει περισσότερο στον δρόμο προς την ειρήνη και την κοινωνική πρόοδο. Πρέπει να αποδείξει ότι, σε αυτήν τη γειτονική περιοχή, όλοι μπορούν να ζήσουν μαζί σε συνθήκες ειρήνης και αμοιβαίου σεβασμού, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης, πολιτικής επιλογής ή εθνότητας. Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Βαρόνη Ashton, αντί για λίγους μόνο ηγέτες που ενεργούν από κοινού ή μεμονωμένα –στα πορτογαλικά λέμε «είναι δύσκολο να είσαι παπάς στην δική σου ενορία»– αυτό που χρειάζεται είναι η Ευρώπη ως σύνολο να αναλάβει ηγετικό ρόλο για τη στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων και να βρεθεί ένα νέο πρότυπο για τη Μέση Ανατολή που να αποφεύγει τον ριζοσπαστισμό και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα τα δικαιώματα των γυναικών."@el10
"Madam President, the world, and Europe in particular, cannot remain indifferent to the strength of an intense movement of popular opposition taking place in several countries of North Africa and the Middle East, or fail to acknowledge the importance and legitimacy of these demonstrations. We must give any people aspiring to democracy and freedom nothing short of our total solidarity, as, in fact, we did for our friends in Eastern Europe in the recent past. We are currently experiencing a rare moment in history: one of those that change its course and construct new realities. Objectively, it must be pointed out that Islamic extremism has been emerging as a political – and not religious – response to some of these problems, fed by and as a response to social exclusion. The future of this region needs solid, tolerant democracies that respect minorities and in which the state is promised to all and not abused by the few. Next to us here is a part of the world that must take advantage of this moment of rebirth to go further down the path towards peace and social progress. It must prove that in this neighbouring region everyone can live together in peace and mutual respect, irrespective of religious faith, political choice or ethnicity. Madam President, I am concluding. Baroness Ashton, instead of just a few leaders acting together or in isolation – in Portuguese we say ‘it is hard to be the priest in one’s own parish’ – what is needed is for Europe as a whole to take a leading role in aiding these reforms and to find a new paradigm for the Middle East that avoids radicalism and respects human rights, and women’s rights in particular."@en4
"Señora Presidenta, el mundo, y Europa en particular, no pueden permanecer indiferentes ante la fuerza del intenso movimiento de oposición popular que se está produciendo en varios países del norte de África y de Oriente Medio, ni dejar de reconocer la importancia y la legitimidad de esas revueltas. Debemos ofrecer toda nuestra solidaridad a cualquier pueblo que aspire a conseguir la democracia y la libertad, al igual que hicimos recientemente con nuestros amigos de Europa oriental. Estamos asistiendo a un momento extraño de la historia, uno de esos que alteran su curso y derivan en nuevas realidades. Desde un punto de vista objetivo hay que destacar que el extremismo islámico ha emergido como una respuesta política —y no solo religiosa— a algunos de esos problemas, alimentado por la exclusión social y en respuesta a ella. El futuro de esa región precisa de unas democracias sólidas y tolerantes que respeten a las minorías y en las que el Estado sea una promesa para todos y no el reducto del que se aprovechan unos pocos para cometer sus abusos. Muy próxima a nosotros se encuentra una parte del mundo que debe aprovechar este momento de resurgimiento para continuar avanzando en el camino hacia la paz y el progreso social. Debe demostrar que en esa región vecina todos pueden vivir juntos en paz y respetarse mutuamente con independencia de su credo religioso, de sus ideas políticas o de su etnia. Señora Presidenta, concluyo. Baronesa Ashton, en lugar de unos pocos dirigentes que actúen juntos o de forma aislada —en portugués decimos que «es duro ser el sacerdote de la propia parroquia»—, lo que se necesita es que Europa en su conjunto asuma un papel de liderazgo en el impulso de esas reformas así como en la construcción de un nuevo paradigma para Oriente Medio que deje de lado el radicalismo y respete los derechos humanos en general y los de la mujer en particular."@es21
"Lugupeetud juhataja! Maailm ja eeskätt Euroopa ei saa jääda ükskõikseks mõjujõu suhtes, mida avaldab mitmes Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riigis toimuv rahva jõuline protestiliikumine. Samuti peab ta suutma tunnistada nende demonstratsioonide tähtsust ja õiguspärasust. Peame kõikidele demokraatia ja vabaduse poole püüdlevatele inimestele pakkuma ei midagi vähemat kui oma täielikku solidaarsust, nagu tegime lähiminevikus ka oma Ida-Euroopa sõprade puhul. Elame praegu läbi haruldast ajaloohetke: ühte neist, mis muudavad ajaloo kulgu ja loovad uue tegelikkuse. Objektiivselt võttes tuleb märkida, et islami äärmuslusest on kujunenud poliitiline, mitte religioosne vastus mõnele neist probleemidest, mida toidab sotsiaalne tõrjutus ning vastus sellele tõrjutusele. Selle piirkonna tulevik vajab kindlat sallivat demokraatiat, mis austab vähemusi ja kus riik on paljutõotav kõigi jaoks ning seda ei kuritarvita vaid mõned üksikud. Siin meie kõrval asub maailma osa, mis peab kasutama ära seda ümbersünni hetke, et liikuda edasi rahu ja ühiskondliku progressi suunas. Ta peab tõestama, et selles naaberpiirkonnas võivad kõik elada koos rahus ja vastastikuses lugupidamises vaatamata religioonile, poliitilistele valikutele või etnilisele kuuluvusele. Lugupeetud juhataja! Ma lõpetan. Lugupeetud Catherine Ashton! Selle asemel, et vaid mõned juhid koos või eraldi tegutseksid – portugali keeles ütleme, et omaenda kogukonnas on raske preester olla –, on vaja, et kogu Euroopa võtaks juhtrolli nendele reformidele kaasaaitamises ja leiaks Lähis-Ida jaoks uue paradigma, mis väldiks radikaalsust ja austaks inimõigusi ja eeskätt naiste õigusi."@et5
"Arvoisa puhemies, maailma sekä erityisesti Eurooppa ei voi jäädä välinpitämättömäksi kansan muodostaman opposition voimakkaalle liikehdinnälle, jota esiintyy useissa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän valtioissa, tai olla huomaamatta mielenosoitusten merkitystä ja oikeutusta. Meidän on osoitettava täydellistä solidaarisuutta kaikille kansoille, jotka haluavat demokratiaa ja vapautta, kuten me itse asiassa teimme itäeurooppalaisille ystävillemme lähimenneisyydessä. Olemme parhaillaan kokemassa harvinaista hetkeä historiassa: yhtä sellaista, joka muuttaa sen kulkua ja luo uusia todellisuuksia. Objektiivisesti on huomautettava, että islamilaisia ääriliikkeitä on noussut poliittisena – eikä uskonnollisena – vastauksena joihinkin ongelmiin, sosiaalisen syrjäytymisen ruokkimana ja vastauksena siihen. Kyseisellä alueella tarvitaan tulevaisuudessa vakaita, suvaitsevaisia demokratioita, jotka kunnioittavat vähemmistöjä ja joissa valtio on luvattu kaikille eikä se ole harvojen hyväksikäyttämä. Meidän naapurissamme on sellainen osa maailmaa, jonka on tartuttava uudelleensyntymän hetkeen jatkaakseen tiellä kohti rauhaa ja sosiaalista edistystä. Sen on osoitettava, että kyseisellä naapurialueella kaikki voivat elää yhdessä rauhassa ja keskinäisessä kunnioituksessa riippumatta uskonnosta, poliittisesta vakaumuksesta tai etnisestä alkuperästä. Arvoisa puhemies, lopettelen nyt puheenvuoroani. Catherine Ashton, sen sijaan että muutama johtaja toimii yhdessä tai erikseen – Portugalissa me sanomme, että "on vaikea olla pappi omassa seurakunnassa" – koko EU:n on asetuttava johtoasemaan tukemalla kyseisiä uudistuksia, jotta löydetään Lähi-idälle uusi malli, jossa vältetään radikalismi ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia sekä erityisesti naisten oikeuksia."@fi7
"Madame la Présidente, le monde, et l’Europe en particulier, ne peut rester indifférent face à la force d’un mouvement intense d’opposition populaire qui se déroule dans plusieurs pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ou ne pas reconnaître l’importance et la légitimité de ces manifestations. Nous devons offrir à tout peuple aspirant à la démocratie et à la liberté rien de moins que notre totale solidarité comme nous l’avons fait, en fait, pour nos amis d’Europe de l’Est dans un passé récent. Nous assistons actuellement à un moment rare de l’histoire: l’un de ceux qui changent le cours des choses et façonnent de nouvelles réalités. Objectivement, il convient de souligner que l’extrémisme islamique a émergé en tant que réponse politique − et non religieuse −à certains de ces problèmes, nourri et causé par l’exclusion sociale. L’avenir de cette région nécessite des démocraties solides et tolérantes qui respectent les minorités et au sein desquelles l’État est promis à tous et non bafoué par quelques-uns. Juste à côté de nous, il y a une partie du monde qui doit tirer profit de la situation actuelle de renaissance pour s’enfoncer encore davantage sur la voie de la paix et du progrès social. Elle doit prouver que, dans cette région voisine, tout le monde peut vivre ensemble en paix et dans le respect mutuel, quelle que soit la croyance religieuse, le choix politique ou l’appartenance ethnique. Madame la Présidente, je conclus. Madame la Baronne Ashton, au lieu d’une poignée de dirigeants agissant ensemble ou isolément − en portugais, nous disons «il est dur d’être prêtre dans sa propre paroisse» − ce qu’il faut, c’est que l’Europe dans son ensemble assume un rôle prépondérant dans le but de faciliter ces réformes et de trouver un nouveau paradigme pour le Moyen-Orient qui évite le radicalisme et qui respecte les droits de l’homme, et notamment les droits de la femme."@fr8
"Elnök asszony! A világ, és különösen Európa nem maradhat közömbös Észak-Afrika és a Közel-Kelet néhány országában zajló népi ellenállás intenzív mozgalmának erejével szemben, és nem teheti meg, hogy nem ismeri el ezeknek a demonstrációknak a jelentőségét és legitimitását. Minden demokráciára és szabadságra törekvő embernek meg kell adnunk teljes szolidaritásunkat, amint ezt kelet-európai barátainkkal szemben is tettük a közelmúltban. Jelenleg a történelemnek egy ritka pillanatát éljük át: egy olyan pillanatot, amikor változás és új realitások felépítése van folyamatban. Ha tárgyilagosak akarunk maradni, akkor rá kell mutatnunk arra, hogy az iszlám szélsőségesek egyre inkább politikai – és nem vallási – válaszként jelentkeznek néhány említett problémára, a társadalmi kirekesztettségtől támogatva és az arra adott válaszként. A régió jövőjének szilárd, toleráns demokráciákra van szüksége, amelyek tiszteletben tartják a kisebbségeket, és amelyekben az állam mindenkinek a számára ígéret, nem pedig kevesek számára adott visszaélési lehetőség. Itt helyezkedik el mellettünk a világnak egy olyan része, amelynek ki kell használnia az újjászületés jelenlegi pillanatának előnyeit arra, hogy továbbhaladjon a béke és a társadalmi haladás felé vezető ösvényen. Be kell bizonyítania, hogy ebben a szomszédos régióban mindenki képes békében és egymást kölcsönösen tisztelve együtt élni, a vallásos hittől, a politikai választástól vagy az etnikumtól függetlenül. Elnök asszony, befejezem. Ashton bárónő! Ahelyett, hogy alig néhány vezető közösen vagy egymástól elszigetelten cselekedne – Portugáliában mi ezt így fejezzük ki: „senki nem lehet próféta a saját hazájában” –, arra van szükség, hogy Európa egységes egészként lépjen fel, hogy vezető szerepet tölthessen be ezeknek a reformoknak az elősegítésében és hogy új paradigmát találhassunk a Közel-Kelet számára, amely kerüli a radikalizmust és tiszteletben tartja az emberi jogokat, különös tekintettel a nők jogaira."@hu11
"Signora Presidente, il mondo, e l’Europa in particolare, non possono rimanere indifferenti di fronte alla forza di un movimento intenso di opposizione popolare che si sta verificando in diversi paesi del Nordafrica e del Medio Oriente, né trascurare l’importanza e legittimità di tali dimostrazioni. Qualsiasi popolo che aspiri alla libertà e alla democrazia deve ricevere la nostra totale solidarietà, come di fatto è già accaduto nel passato più recente con i nostri amici dell’Europa orientale. Stiamo assistendo a un momento storico raro, uno di quelli che potrebbe cambiare il corso della storia e far scaturire nuove realtà. Se vogliamo essere obiettivi, dobbiamo riconoscere che l’estremismo islamico si è proposto come risposta politica – e non religiosa – ad alcuni di questi problemi, alimentato dall’esclusione sociale e in reazione alla stessa. Il futuro di questa regione ha bisogno di democrazie solide e tolleranti che rispettino le minoranze e nelle quali lo Stato viene promesso a tutti e non abusato da pochi. Vicino a noi c’è una parte di mondo che deve approfittare di questo momento di rinascita per proseguire ulteriormente lungo il sentiero che conduce alla pace e al progresso sociale, e dimostrare che in questa regione a noi vicina tutti possono convivere in pace e nel rispetto reciproco, indipendentemente dalla confessione religiosa, dalle convinzioni politiche o dall’etnia. Signora Presidente, mi avvio a concludere. Baronessa Ashton, al posto di un gruppetto di leader che agiscono insieme o isolatamente – c’è un detto portoghese che ricorda che è difficile fare il parroco nella propria parrocchia – quello che serve è che l’Europa nel suo complesso assuma un ruolo di prim’ordine nell’agevolare le riforme e nell’individuare per il Medio Oriente un nuovo paradigma privo di radicalismo e animato dal rispetto per i diritti umani, in particolare i diritti delle donne."@it12
"Ponia pirmininke, pasaulis ir visų pirma Europa negali būti abejingi smarkaus populiarios opozicijos judėjimo, kuris vyksta keliose Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalyse, jėgai ar nepripažinti šių demonstracijų svarbos ir teisėtumo. Privalome visiems žmonėms, siekiantiems demokratijos ir laisvės, parodyti ne ką kitą, o visišką solidarumą, kaip visai neseniai iš tikrųjų pasielgėme mūsų draugų Rytų Europoje atveju. Šiuo metu išgyvename retą istorijos akimirką: vieną iš tų, po kurių pasikeičia istorijos kryptis ir pradedama kurti nauja tikrovė. Vertinant objektyviai privalu pasakyti, kad islamo ekstremizmas atsirado ne kaip religinis, o kaip politinis atsakas į kai kurias šias problemas, kurį paskatino socialinė atskirtis, taigi islamo ekstremizmas tapo atsaku į ją. Siekiant užtikrinti šio regiono ateitį, reikia tvirtos ir tolerantiškos demokratijos, kurią įtvirtinus gerbiamos mažumos, valstybė veikia visų savo žmonių labui ir ja nepiktnaudžiauja keli asmenys. Šalia mūsų yra pasaulio regionas, turintis pasinaudoti šia atgimimo akimirka, kad galėtų toliau eiti taikos ir socialinės pažangos keliu. Jis turi įrodyti, kad šiame kaimyniniame regione visi žmonės gali gyventi taikiai ir gerbdami vienas kitą, nepaisant išpažįstamos religijos, politinių pasirinkimų ar etninės kilmės. Ponia pirmininke, netrukus baigsiu kalbą. Baroniene C. Ashton, mums nereikia kelių lyderių, veikiančių kartu ar po vieną Portugalijoje sakoma, kad savo kaime pranašu nebūsi; reikia, kad visa Europa imtųsi vadovaujamojo vaidmens ir padėtų įgyvendinti šias reformas bei nustatyti naujas Artimiesiems Rytams skirtas taisykles, pagal kurias būtų vengiama imtis radikalių veiksmų ir būtų gerbiamos žmogaus teisės, visų pirma moterų teisės."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pasaule un jo īpaši Eiropa nevar palikt vienaldzīga pret dažās Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstīs notiekošo tautas pretošanās kustību spēku vai neatzīt šo demonstrāciju nozīmi un likumību. Jebkurai tautai, kas tiecas pēc demokrātijas un brīvības, mums jāapliecina pilnīga solidaritāte, kā faktiski mēs darījām attiecībā uz saviem draugiem Austrumeiropā nesenā pagātnē. Mēs šobrīd piedzīvojam īpašu vēstures momentu — vienu no tiem, kas maina tās gaitu un rada jaunas realitātes. Objektīvi jānorāda, ka islāma ekstrēmisms ir radies kā politiska — un nevis reliģiska — atbilde uz dažām no šīm problēmām, kuru veicināja sociālā atstumtība un kas ir atbilde uz sociālo atstumtību. Šī reģiona nākotnei vajadzīgas stipras, tolerantas demokrātijas, kas respektē minoritātes, kurās valsts ir apsolīta visiem un to netaisni neizmanto tikai daži. Mums blakus ir pasaules daļa, kam jāizmanto šis atdzimšanas brīdis, lai virzītos tālāk uz mieru un sociālo progresu. Tai jāpierāda, ka šajā kaimiņu reģionā visi var dzīvot kopā mierā un savstarpējā cieņā, neatkarīgi no reliģiskās ticības, politiskās izvēles vai tautības. Priekšsēdētājas kundze, es beidzu savu uzstāšanos. Baronese tā vietā, lai tikai daži vadītāji strādātu kopā vai atsevišķi — Portugālē mēs sakām „Ir grūti būt par mācītāju savā draudzē” — Eiropai kā veselumam ir jāuzņemas vadošā loma palīdzībā šīm reformām un jāmeklē jauna paradigma Tuvajiem Austrumiem, kas izvairās no radikālisma, respektē cilvēktiesības un jo īpaši sieviešu tiesības."@lv13
"O Mundo, e a Europa em particular, não podem ficar indiferentes à força de um intenso movimento de contestação popular que está a ocorrer em vários países do Norte de África e do Médio Oriente, nem deixar de reconhecer a importância e a legitimidade dessas manifestações. Qualquer povo que aspira à democracia e à liberdade só pode receber da nossa parte toda a solidariedade, como fizemos, aliás, no passado recente com os nossos amigos do Leste Europeu. Vivemos actualmente um raro momento da História, daqueles que mudam o seu curso e que constroem novas realidades. É preciso afirmar, objectivamente, que o islamismo extremista tem surgido como uma resposta política, e não religiosa, a alguns destes problemas, alimentado pela exclusão social e como resposta a esta. O futuro desta região precisa de democracias sólidas, tolerantes e respeitadoras das minorias, onde o Estado seja uma promessa para todos e não o abuso de alguns. Aqui ao lado há uma parte do mundo que tem que aproveitar este momento de renascimento para aprofundar um caminho de paz e de progresso social. Provar que nesta região vizinha, independentemente da sua confissão religiosa, opção política, ou etnia, todos podem coabitar em paz e com respeito mútuo. É preciso, e termino Senhora Presidente, que a Europa no seu todo, e não apenas alguns líderes em conjunto ou isoladamente - em português diz-se, Senhora Alta Representante, "é difícil ser-se pároco na sua freguesia" -, assuma um papel claro de liderança política na ajuda a estas reformas e encontre para o Médio Oriente um novo paradigma, sem radicalismo, no respeito pelos direitos humanos, e das mulheres em particular."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de wereld in het algemeen, en Europa in het bijzonder, mag geen onverschilligheid aan de dag leggen ten opzichte van de krachtige en intense beweging van volksverzet die zich in diverse landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten manifesteert. Noch mogen wij het belang en de legitimiteit van deze demonstraties negeren. Alle volkeren die naar democratie en vrijheid streven, verdienen onze onverdeelde solidariteit, net zoals wij nog niet zo lang geleden onze solidariteit hebben betuigd met onze vrienden in Oost-Europa. Wij maken thans een bijzonder moment in de geschiedenis door: een van die zeldzame momenten die de loop van de geschiedenis wijzigen en een nieuwe realiteit tot stand brengen. In objectieve termen zij erop gewezen dat het islamitische extremisme zich heeft aangeboden als een politiek – geen religieus – antwoord op sommige van deze vraagstukken, een extremisme dat wordt gevoed door en tegelijkertijd een antwoord biedt op de sociale uitsluiting. De toekomst van deze regio staat of valt met sterke en tolerante democratieën die hun minderheden eerbiedigen en waarin de staat een belofte inhoudt voor iedereen en niet door enkelen wordt misbruikt. Naast ons ligt een deel van de wereld dat dit moment van wedergeboorte moet benutten om de weg van de vrede en de sociale vooruitgang te bewandelen en te bewijzen dat in deze nabuurregio alle mensen in staat zijn samen te leven in een sfeer van vrede en wederzijds respect, ongeacht hun religie, politieke keuze of etnische afkomst. Tot slot nog een laatste punt, mevrouw de Voorzitter. Barones Ashton, het is noodzakelijk dat Europa in zijn geheel en niet slechts een paar leiders samen of alleen – in het Portugees zeggen wij "het is moeilijk om pastoor te zijn in zijn eigen parochie"– een leidinggevende politieke rol spelen bij het ondersteunen van deze hervormingen en het vinden van een nieuw paradigma voor het Midden-Oosten waarin geen plaats is voor radicalisme maar waarin garanties worden geboden voor de eerbiediging van de mensenrechten, en in het bijzonder van de vrouwenrechten."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Świat, a w szczególności Europa, nie może pozostać obojętny na siłę wielkiego ruchu opozycji ludowej, który pojawił się w kilku krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, lub nie uznać znaczenia i słuszności tych demonstracji. Wszystkim ludziom aspirującym do demokracji i wolności musimy zapewnić co najmniej naszą solidarność, jak to w rzeczywistości uczyniliśmy w niedawnej przeszłości wobec naszych przyjaciół z Europy Wschodniej. Jesteśmy obecnie świadkami rzadkiego momentu w historii: jednego z tych, które zmieniają jej bieg i tworzą nową rzeczywistość. Należy obiektywnie zauważyć, że ekstremizm islamski pojawia się jako polityczna – a nie religijna – reakcja na niektóre z tych problemów, żywiąc się wykluczeniem społecznym i będąc reakcją na nie. Przyszłość tego regionu wymaga solidnych, tolerancyjnych demokracji, szanujących prawa mniejszości, i w których państwo jest dla wszystkich, a nie służy nielicznym do popełniania nadużyć. Obok nas istnieje część świata, która musi skorzystać z tej chwili ponownych narodzin, by uczynić kolejny krok na drodze do pokoju i postępu społecznego. Musi udowodnić, że w tym sąsiednim regionie wszyscy mogą żyć razem w pokoju i wzajemnym szacunku, bez względu na wyznanie religijne, przekonania polityczne czy pochodzenie etniczne. Już kończę, Pani Przewodnicząca. Pani Baronesso Ashton! Zamiast zaledwie kilku przywódców działających wspólnie lub oddzielnie – w Portugalii mówimy, że „trudno być księdzem we własnej parafii” – Europa jako całość musi objąć wiodącą rolę we wspieraniu tych reform i znalezieniu nowego paradygmatu dla Bliskiego Wschodu, który pozwoliłby uniknąć radykalizmu i zapewniłby poszanowanie praw człowieka, a w szczególności praw kobiet."@pl16
"Doamnă președintă, lumea, și mai ales Europa, nu poate rămâne indiferentă la puterea unei mișcări intense de opoziție populară care are loc în mai multe țări din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, și nici să nu recunoască importanța și legitimitatea acestor demonstrații. Trebuie să acordăm oricărui popor care aspiră la democrație și libertate întreaga noastră solidaritate, așa cum am făcut de fapt pentru prietenii noștri din Europa de Est în trecutul recent. În prezent asistăm la un moment rar în istorie: unul dintre acelea care îi schimbă cursul și construiește noi realități. Din punct de vedere obiectiv, trebuie să subliniem că extremismul islamic a apărut ca un răspuns politic – și nu unul religios – la unele dintre aceste probleme, alimentat de și ca răspuns la excluziunea socială. Viitorul acestei regiuni are nevoie de democrații solide, tolerante, care să respecte minoritățile și în care statul este promis tuturor și nu abuzat de o minoritate. Alături de noi este o parte a lumii care trebuie să profite de acest moment de renaștere pentru a-și continua drumul spre pace și progres social. Trebuie să dovedească faptul că în această regiune învecinată toată lumea poate trăi împreună în pace și respect reciproc, indiferent de credința religioasă, preferință politică sau etnicitate. Doamnă președintă, voi încheia acum. Doamnă Ashton, în locul câtorva lideri care acționează împreună sau izolat – în portugheză spunem „este greu să fii preot în propria parohie” – este nevoie ca Europa în ansamblul său să preia un rol principal în a veni în sprijinirea acestor reforme și în găsirea unei noi paradigme pentru Orientul Mijlociu care să evite radicalismul și să respecte drepturile omului, și mai ales ale femeilor."@ro18
"Svet a najmä Európa nemôžu zostať ľahostajní voči sile intenzívneho hnutia ľudového odporu vo viacerých krajinách severnej Afriky a Blízkeho východu a musia si uvedomiť význam a legitimitu týchto demonštrácií. Všetkým ľuďom, ktorí túžia po demokracii a slobode, musíme ponúknuť úplnú solidaritu, čo sme urobili aj pre svojich priateľov z východnej Európy v nedávnej minulosti. V súčasnosti prežívame výnimočný historický okamih: jeden z tých, ktoré menia smer dejín a vytvárajú novú skutočnosť. Objektívne treba povedať, že islamský extrémizmus sa objavil ako politická – a nie náboženská – reakcia na niektoré z týchto problémov a živí ho sociálne vylúčenie. Budúcnosť tejto oblasti potrebuje pevné a tolerantné demokracie, ktoré rešpektujú menšiny a v ktorých štát slúži všetkým a nie je zneužívaný len niektorými. Hneď vedľa nás je časť sveta, ktorá musí využiť tento okamih znovuzrodenia a vydať sa cestou mieru a sociálneho pokroku. Musí dokázať, že v tomto susediacom regióne dokážu všetci žiť spolu v mieri a so vzájomným rešpektom bez ohľadu na náboženskú vieru, politickú voľbu či etnický pôvod. Pani predsedajúca, už budem končiť. Pani Ashtonová, je potrebné, aby namiesto hŕstky vedúcich činiteľov, ktorí konajú spoločne či sami – v Portugalsku hovoríme, že je ťažké byť kňazom vo vlastnej farnosti –, prevzala vedúcu úlohu pri podpore týchto reforiem Európa ako celok a našla pre Blízky východ nový model, ktorý zabráni radikalizmu a bude rešpektovať ľudské práva a najmä práva žien."@sk19
"Gospa predsednica, svet in še zlasti Evropa ne moreta ostati ravnodušna do silovitosti intenzivnega ljudskega uporniškega gibanja, ki se odvija v različnih državah Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, niti ne moreta spregledati pomembnosti in upravičenosti teh protestov. Ljudem, ki stremijo za demokracijo in svobodo, moramo nuditi najmanj našo popolno solidarnost, kot smo dejansko storili nedavno za naše prijatelje v vzhodni Evropi. Zdaj smo priča redkemu trenutku v zgodovini: enega tistih, ki spremenijo njen tok in porajajo novo stvarnost. Če smo nepristranski, je treba poudariti, da se je islamski ekstremizem porodil kot politični – in ne verski – odziv na socialno izključenost in na nekatere težave, ki jih slednja povzroča. Prihodnost te regije potrebuje trdne, strpne demokracije, ki spoštujejo manjšine in v katerih država prinaša obete za vse in ni podvržena zlorabam redkih posameznikov. Poleg nas je del sveta, ki mora izkoristiti ta trenutek preporoda, da bi šel naprej po poti miru in družbenega napredka. Dokazati mora, da lahko v tej sosednji regiji vsi živijo skupaj v miru in medsebojnem spoštovanju ne glede na versko prepričanje, politično izbiro ali etnično pripadnost. Gospa predsednica, zaključujem. Baronica Ashton, namesto da bi se zgolj nekaj voditeljev povezalo ali nastopalo posamično – v portugalščini pravimo „nihče ni prerok v svoji domovini“ –, mora zdaj Evropa kot celota prevzeti vodilno vlogo in pomagati pri teh reformah in iskanju nove paradigme za Bližnji vzhod, ki se bo izogibala radikalizmu in spoštovala človekove pravice, še zlasti pa pravice žensk."@sl20
"Fru talman! Världen, och särskilt EU, kan inte förhålla sig likgiltig till styrkan i den kraftfulla rörelse av folkligt uppror som äger rum i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern, eller låta bli att erkänna att dessa demonstrationer är betydelsefulla och berättigade. Vi måste vara fullständigt solidariska med alla människor som längtar efter demokrati och frihet, vilket vi faktiskt var när det gäller våra vänner i Östeuropa för inte så länge sedan. Vi upplever just nu ett sällsynt ögonblick i historien, ett av de ögonblick då historiens förlopp ändras och en ny verklighet formas. Det måste påpekas att islamisk extremism objektivt sett har utvecklats som ett politiskt – inte religiöst – svar på en del av dessa problem, underblåst av och som en rektion på social utestängning. För att ha en framtid behöver denna region stabila, toleranta demokratier som respekterar minoriteter och där staten kommer alla till del och inte missbrukas av ett fåtal. Alldeles intill oss har vi en del av världen som måste utnyttja detta ögonblick av pånyttfödelse för att fortsätta på vägen mot fred och sociala framsteg. De måste bevisa att alla i denna grannregion kan leva tillsammans i fred och ömsesidig respekt, oavsett religion, politisk övertygelse eller etnicitet. Fru talman! Jag ska avsluta. Fru Ashton! Istället för att bara några få ledare agerar tillsammans eller var för sig – på portugisiska säger vi att ”det är svårt att vara präst i sin egen församling” – måste EU som helhet ta på sig en ledande roll för att hjälpa dessa reformer att utvecklas och för att man ska hitta en ny världsbild i Mellanöstern där radikalism undviks och mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter, respekteras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph