Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-135-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Domnule președinte, doamnă Ashton, nu mai fiți atât de naivi. Domnule Guy Verhofstadt, acest mesaj este valabil și pentru dvs. La urma urmei, ceea ce vrea Frăția Islamică este legea islamică și legea islamică nu înseamnă democrație. Cel mai important partid de opoziție, Frăția Musulmană, dorește război cu Israel. Doamnă Ashton, nu ați spus nimic în această privință. Vă prefaceți naivă în această sală, când cereți un viitor mai bun pentru Egipt, însă în același timp refuzați să recunoașteți pericolele pe care le reprezintă Islamul. Deoarece Islamul și democrația nu pot coexista. Aș dori să spuneți acest lucru tare și răspicat, deoarece nu vreau să văd o doamnă Ashton naivă care se va duce în Israel cu mesajul greșit. Doamnă Ashton, fiți vigilentă cu privire la pericolele care pândesc Egiptul și pe noi și comunicați-le. Avertizați poporul egiptean că legea islamică înseamnă dezastru, un dezastru pentru noi toți."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Austatud juhataja, paruness Ashton! Ärge olge nii naiivne! Guy Verhofstadt, see kehtib ka teie kohta. Lõppude lõpuks on see, mida Isalmi vennaskond tahab, šariaat ning see ei ole demokraatia. Kõige tähtsam opositsioonipartei Isalmi vennaskond tahab sõda Iisraeliga. Paruness Ashton, te ei ole selle kohta midagi öelnud. Teesklete siinkohal naiivsust, nõudes Egiptusele paremat tulevikku, keeldudes samal ajal tunnistamast ohtusid, mida islam endast kujutab. Islam ja demokraatia ei saa kõrvuti eksisteerida. Sooviksin, et te selle valjusti selgeks teeksite, sest ma ei taha näha paruness Ashtonit naiivselt vale sõnumiga Egiptusesse minevat. Paruness Ashton, olge valvel Egiptuse ja meie ees olevate ohtude suhtes ning suhelge sealsete inimestega! Hoiatage Egiptuse inimesi, et šariaat tähendab katastroofi – ja seda meile kõigile!"@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, baronica Ashton, ne bodite tako naivni. Gospod Guy Verhofstadt, tudi vi ne bodite tako naivni. Navsezadnje je to, kar hoče Muslimanska bratovščina, šeriatsko pravo in slednje ni demokracija. Najpomembnejša opozicijska stranka, Muslimanska bratovščina, hoče vojno z Izraelom. Baronica Ashton, o tem niste povedali ničesar. Hlinite naivnost, ko pozivate k boljši prihodnosti za Egipt, a hkrati nočete priznati nevarnosti, ki jih predstavlja islam. Kajti islam in demokracija ne moreta sobivati. Rad bi, da to izrazite jasno in glasno, saj nočem videti, da bi naivna gospa Ashton v Egipt odšla z napačnim sporočilom. Gospa Ashton, bodite pozorni na nevarnosti, ki pretijo Egiptu in nam, in poročajte o njih. Opozorite Egipčane, da šeriatsko pravo pomeni katastrofo, katastrofo za vse nas."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom 149(8).)"20
lpv:translated text
"Mevrouw Ashton, wees toch niet zo naïef. En mijnheer Guy Verhofstadt, wees dat ook niet. De moslimbroeders willen immers de sharia en de sharia is geen democratie. De belangrijkste oppositiepartij, de moslimbroeders, wil oorlog tegen Israël. Mevrouw Ashton, ik hoor u daar met geen woord over. U hangt hier de naïeveling uit die roept om een betere toekomst voor Egypte, maar u weigert de gevaren uit te spreken die de islam kent. Want islam en democratie gaan niet samen. Ik wil dat u dat uitspreekt, want ik wil geen naïeve mevrouw Ashton, die met de verkeerde boodschap naar Egypte gaat. Mevrouw Ashton, zie de gevaren die Egypte en ons wachten en spreek dit uit. Waarschuw de Egyptische bevolking dat de sharia onheil betekent, onheil voor ons allemaal."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, baronko Ashtonová, přestaňte být tak naivní. Pane Guyi Verhofstadte, také přestaňte být naivní. Konec konců, co Muslimské bratrstvo chce, je šaría a šaría není demokracie. Nejdůležitější opoziční strana, Muslimské bratrstvo, chce válku s Izraelem. Baronko Ashtonová, o tom jste neřekla ani slovo. Předstíráte zde, že jste naivní, když voláte po lepší budoucnosti Egypta, ale zároveň odmítáte uznat nebezpečí, které představuje islám. Protože islám a demokracie nemohou existovat vedle sebe. Byl bych rád, kdybyste toto sdělila nahlas a jasně, protože nechci vidět naivní paní Ashotnovou jak jde do Egypta se špatným vzkazem. Paní Ashtonová, buďte ostražitá před hrozbami, kterým čelí Egypt i my, a mluvte o nich. Varujte Egypťany, že je šaría katastrofou, katastrofou pro nás všechny. ("@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Řečník souhlasil s položením otázky „postupem modré karty“ podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)"1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pani barónka Ashtonová, nebuďte taká naivná. Pán Verhofstadt, ani vy nebuďte naivný. Koniec koncov, Moslimské bratstvo chce šaríu a šaría nie je demokracia. Najdôležitejšia opozičná strana Moslimské bratstvo chce vojnu s Izraelom. Pani Ashtonová, o tom ste nepovedali ani slovo. Tvárite sa tu naivne, keď žiadate lepšiu budúcnosť pre Egypt, ale zároveň odmietate priznať nebezpečenstvá, ktoré predstavuje islam. Pretože islam a demokracia nemôžu existovať vedľa seba. Chcel by som, aby ste to nahlas a jasne povedali, pretože nechcem vidieť naivnú pani Ashtonovú, ako ide do Egypta s nesprávnym posolstvom. Pani Ashtonová, buďte si vedomá rizík, ktoré čakajú Egypt i nás, a hovorte o nich. Varujte Egypťanov, že šaría znamená katastrofu, katastrofu pre nás všetkých."@sk19
lpv:translated text
"Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, nebūkite tokia naivi. Pone Guy Verhofstadtai, ir jūs nebūkite naivus. Galų gale „Musulmonų brolija“ nori tik šariato, o šariatas nėra demokratija. Svarbiausia opozicinė partija „Musulmonų brolija“ nori karo su Izraeliu. Baroniene C. Ashton, apie tai netarėte nė žodžio. Čia reikalaudama geresnės ateities Egiptui ir kartu atsisakydama pripažinti pavojus, kuriuos kelia islamas, apsimetate naivia. Nes islamas ir demokratija kartu būti negali. Noriu, kad tai pasakytumėte garsiai ir aiškiai, nes nenoriu matyti, kaip naivi ponia C. Ashton vyksta į Egiptą skleisdama ne tą žinią. Ponia C. Ashton, saugokitės pavojų, kurie laukia Egipto ir mūsų, ir kalbėkite apie juos. Perspėkite Egipto žmones, kad šariatas yra nelaimė, nelaimė mums visiems."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Niech Pani nie będzie tak naiwna. Panie Pośle Verhofstad, Pan również nie powinien być tak naiwny. Przecież Bractwo Muzułmańskie domaga się szariatu, a szariat to nie demokracja. Najważniejsza partia opozycyjna, Bractwo Muzułmańskie, domaga się wojny z Izraelem. Pani Baronesso Ashton, nie wspomniała Pani o tym ani jednym słowem. Udaje Pani naiwną, apelując o lepszą przyszłość dla Egiptu, ale jednocześnie odmawia Pani uznania zagrożeń, jakie niesie ze sobą islam. Ponieważ islam i demokracja nie mogą ze sobą współistnieć. Chciałbym, by powiedziała Pani to głośno i wyraźnie, ponieważ nie chcę, aby naiwna pani Ashton pojechała do Egiptu z niewłaściwym sygnałem. Pani Baronesso Ashton! Proszę zachować czujność wobec zagrożeń stojących przed Egiptem i nami oraz mówić o nich. Proszę ostrzec Egipcjan, że szariat oznacza katastrofę, katastrofę dla nas wszystkich. ("@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane za pomocą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)"16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Elnök úr, Ashton bárónő! Ne legyenek már ennyire naivak! Guy Verhofstadt úr! Ön se legyen ennyire naiv! Elvégre a Muzulmán Testvériség a shariát akarja, a sharia pedig nem demokrácia. A legfontosabb ellenzéki párt, a Muzulmán Testvériség háborút akar Izraellel. Ashton bárónő! Erről Ön egyetlen egy szót sem szólt. Ön itt úgy tesz, mintha naiv lenne, amikor Egyiptom jobb jövőjére szólít fel, ugyanakkor nem hajlandó elismerni az iszlám által képviselt veszélyeket. Mert az iszlám és a demokrácia együtt nem létezhet. Szeretném ezt hangosan és érthetően közölni Önnel, mert én nem akarom azt látni, hogy egy naiv Ashton asszony téves üzenettel elmegy Egyiptomba. Ashton asszony! Legyen résen azokkal a veszélyekkel szemben, amelyek Egyiptomra és ránk várakoznak, és közölje azokat. Figyelmeztesse az egyiptomiakat arra, hogy a sharia katasztrófát jelent, katasztrófát valamennyiünkre nézve."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand, Baroness Ashton, hr. Guy Verhofstadt! Lad være med at være så naive. Det Muslimske Broderskab ønsker sharialovgivning, og sharia er ikke demokrati. Det vigtigste oppositionsparti, Det Muslimske Broderskab, ønsker krig med Israel. Det har Baroness Ashton ikke nævnt et ord om. De foregiver at være naiv her, når De kræver en bedre fremtid for Egypten, samtidig med at De nægter at erkende de farer, som islam repræsenterer, da islam og demokrati ikke kan sameksistere. Det vil jeg bede Dem om klart at tilkendegive, da jeg ikke ønsker at se en naiv Baroness Ashton tage til Egypten med det forkerte budskab. Baroness Ashton skal være opmærksom på de farer, der venter Egypten og os, og melde dem ud. Advar den egyptiske befolkning om, at sharia er ensbetydende med en katastrofe for os alle. ("@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"Taleren accepterede et blåt kort-spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)"2
lpv:translated text
"Arvoisat puhemies ja Catherine Ashton, älkää olko niin naiveja. Guy Verhofstadt, älkää tekään olko naivi. Loppujen lopuksi Muslimiveljeskunta haluaa šariaa, eikä šaria ole demokratiaa. Tärkein oppositiopuolue Muslimiveljeskunta haluaa sotaa Israelin kanssa. Catherine Ashton, ette ole sanoneet sanaakaan siitä asiasta. Teeskentelette täällä naivia, kun vetoatte Egyptin paremman tulevaisuuden puolesta, mutta samalla te kieltäydytte tunnustamasta vaaroja, joita islam edustaa. Sillä islam ja demokratia eivät voi elää rinnakkain. Toivon, että kertoisitte sen selvästi, koska en halua nähdä naivin Catherine Ashtonin menevän Egyptiin väärä viesti mukanaan. Catherina Ashton, varokaa vaaroja, jotka uhkaavat Egyptiä ja meitä ja kertokaa siitä egyptiläisille. Varoittakaa Egyptiä, että šaria merkitsee katastrofia meille kaikille."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Mevrouw Ashton, wees toch niet zo naïef. En mijnheer Guy Verhofstadt, wees dat ook niet. De moslimbroeders willen immers de sharia en de sharia is geen democratie. De belangrijkste oppositiepartij, de moslimbroeders, wil oorlog tegen Israël. Mevrouw Ashton, ik hoor u daar met geen woord over. U hangt hier de naïeveling uit die roept om een betere toekomst voor Egypte, maar u weigert de gevaren uit te spreken die de islam kent. Want islam en democratie gaan niet samen. Ik wil dat u dat uitspreekt, want ik wil geen naïeve mevrouw Ashton, die met de verkeerde boodschap naar Egypte gaat. Mevrouw Ashton, zie de gevaren die Egypte en ons wachten en spreek dit uit. Waarschuw de Egyptische bevolking dat de sharia onheil betekent, onheil voor ons allemaal."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr talman, fru Ashton! Var inte så naiv. Också du, Guy Verhofstadt, måste sluta att var så naiv. När allt kommer omkring vill Muslimska brödraskapet ha sharia och sharia är inte demokrati. Det viktigaste oppositionspartiet, det muslimska brödraskapet, vill ha krig med Israel. Catherine Ashton, du har inte sagt ett ord om det. Du spelar naiv i detta sammanhang när du kräver en bättre framtid för Egypten, men samtidigt vägrar att erkänna de risker som är förknippade med islam. För islam och demokrati kan inte finnas samtidigt. Jag vill att du säger det högt och klart, för jag vill inte se en naiv Catherine Ashton åka till Egypten med fel budskap. Catherine Ashton, var uppmärksam på de faror som väntar Egypten och oss och berätta om dem. Gör det egyptiska folket uppmärksamma på att sharia innebär katastrof, katastrof för oss alla."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, σταματήστε να είστε τόσο αφελής. Κύριε Verhofstadt, σταματήστε να είστε αφελής και εσείς. Σε τελική ανάλυση, αυτό που θέλει η Μουσουλμανική Αδελφότητα είναι σαρία και η σαρία δεν είναι δημοκρατία. Το σημαντικότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, η Μουσουλμανική Αδελφότητα, επιθυμεί πόλεμο με το Ισραήλ. Βαρόνη Ashton, δεν έχετε αναφέρει ούτε μια λέξη ως προς αυτό. Προσποιείστε ότι είστε αφελής εδώ όταν ζητάτε ένα καλύτερο μέλλον για την Αίγυπτο, ταυτόχρονα όμως αρνείστε να αναγνωρίσετε τους κινδύνους που αντιπροσωπεύει το Ισλάμ. Διότι Ισλάμ και δημοκρατία δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Θα ήθελα να το ανακοινώσετε αυτό δυνατά και με σαφήνεια, διότι δεν θα ήθελα μια αφελής κυρία Ashton να μεταβεί στην Αίγυπτο με λάθος μήνυμα. Κυρία Ashton, προσέξτε τους κινδύνους που περιμένουν την Αίγυπτο και εμάς και ανακοινώστε τους. Προειδοποιείστε τον αιγυπτιακό λαό ότι σαρία σημαίνει καταστροφή, μια καταστροφή για όλους μας."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, baronese beidziet būt tik naiva. kungs, beidziet būt tik naivs arī jūs. Galu galā Musulmaņu brālība vēlas šariatu, un šariats nav demokrātija. Vissvarīgākā opozīcijas partija — Musulmaņu brālība — vēlas karu ar Izraēlu. Baronese jūs par to neesat teikusi ne vārda. Jūs šeit izliekaties, ka esat naiva, kad pieprasāt labāku nākotni Ēģiptei, taču vienlaikus atsakāties atzīt draudus, ko rada islāms. Jo islāms un demokrātija nevar pastāvēt līdzās. Es gribu to jums paziņot skaļi un skaidri, jo es nevēlos redzēt, kā uz Ēģipti ar nepareizu vēstījumu dodas naiva kundze. kundze, esiet modra attiecībā uz briesmām, kas sagaida Ēģipti un mūs, un informējiet par tām. Brīdiniet Ēģiptes iedzīvotājus, ka šariats nozīmē katastrofu, katastrofu mums visiem. ("@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, kas uzdots saskaņā ar „zilās kartītes” procedūru (Reglamenta 149. panta 8. punkts ))"13
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhora Baronesa Ashton, deixem de ser tão ingénuos. Senhor Deputado Verhofstadt, deixe também de ser ingénuo. Afinal de contas, o que a Irmandade Muçulmana quer é a lei sharia, e a lei sharia não é democracia. O partido mais importante da oposição, a Irmandade Muçulmana, quer guerra com Israel. Senhora Baronesa Ashton, a senhora não disse uma só palavra relativamente a esta questão. Está a fingir ser ingénua aqui quando apela a um melhor futuro para o Egipto, mas se recusa ao mesmo tempo a reconhecer os perigos que o Islão representa. Porque Islão e democracia não podem coexistir. Gostaria que a senhora o anunciasse bem alto e de forma clara, porque não quero ver uma Senhora Ashton ingénua a ir ao Egipto com a mensagem errada. Senhora Baronesa Ashton, esteja atenta aos perigos que esperam o Egipto e a nós, e comunique esses perigos. Avise o povo egípcio de que a lei sharia significa catástrofe, uma catástrofe para todos nós. ("@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"O orador aceita responder a uma pergunta de outro deputado segundo o procedimento "cartão azul", nos termos do n.º 8 do artigo 149.º.)"17
lpv:translated text
"Señor Presidente, baronesa Ashton, dejen de ser tan ingenuos. Señor Verhofstadt, también lo digo por usted. Después de todo lo que los Hermanos Musulmanes quieren es la Sharia, y la Sharia no es democracia. El partido más importante de la oposición, los Hermanos Musulmanes, quiere la guerra con Israel. Baronesa Ashton, no ha dicho una sola palabra al respecto. Se muestra cándida cuando pide un futuro mejor para Egipto pero al mismo tiempo se niega a reconocer los peligros que entraña el Islam. Porque el Islam y la democracia no pueden coexistir. Me gustaría que transmitiese esto alto y claro, porque no quiero ver a una baronesa Ashton ingenua presentarse en Egipto con el mensaje equivocado. Señora Ashton, permanezca alerta a los peligros que amenazan a Egipto y a nosotros mismos y dé cuenta de ellos. Advierta a los ciudadanos egipcios que la Sharia equivale al desastre. Un desastre para todos nosotros."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident, Baroness Ashton, hören Sie auf, naiv zu sein. Herr Guy Verhofstadt, hören Sie ebenfalls auf, naiv zu sein. Denn was die Muslimbruderschaft will, ist die Sharia und die Sharia ist nicht Demokratie. Die wichtigste Oppositionspartei, die Muslimbruderschaft, will Krieg mit Israel. Baroness Ashton, Sie haben kein einziges Wort darüber gesagt. Sie geben hier vor, naiv zu sein, wenn Sie eine bessere Zukunft für Ägypten fordern und sich gleichzeitig weigern, die Gefahren anzuerkennen, die der Islam darstellt. Denn Islam und Demokratie können nicht nebeneinander bestehen. Ich möchte dies laut und deutlich mitteilen, dann ich möchte keine naive Frau Ashton sehen, die mit einer falschen Botschaft nach Ägypten geht. Frau Ashton, seien Sie wachsam gegenüber den Gefahren, die in Ägypten auf uns warten, und machen Sie diese bekannt. Warnen Sie das ägyptische Volk, dass die Sharia einer Katastrophe gleichkommt, einer Katastrophe für uns alle. ("@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, Baroness Ashton, stop being so naïve. Mr Guy Verhofstadt, stop being naïve, as well. After all, what the Muslim Brotherhood wants is sharia and sharia is not democracy. The most important opposition party, the Muslim Brotherhood, wants war with Israel. Baroness Ashton, you have not said a single word about that. You are pretending to be naïve here, when you call for a better future for Egypt, but at the same time refuse to acknowledge the dangers which Islam represents. Because Islam and democracy cannot coexist. I would like you to communicate that loud and clear, because I do not want to see a naïve Madam Ashton going to Egypt with the wrong message. Madam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them. Warn the Egyptian people that sharia means disaster, a disaster for all of us. ("@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8).)"4
lpv:translated text
"Signor Presidente, baronessa Ashton, la smetta di essere così ingenua. Onorevole Guy Verhofstadt, rivolgo anche a lei lo stesso appello. Dopo tutto, la Fratellanza musulmana non vuole altro che la sharia, e la sharia non è democrazia. Il partito d’opposizione più importante, la Fratellanza musulmana, vuole la guerra con Israele. Baronessa Ashton, lei non si è espressa su questo aspetto. Quando chiede un futuro migliore per l’Egitto ma al contempo si rifiuta di riconoscere i pericoli rappresentati dall’Islam, si comporta da ingenua. Perché Islam e democrazia non possono coesistere. Vorrei che ribadisse forte e chiaro questo concetto, perché non vorrei una baronessa Ashton ingenua che si reca in Egitto a portare il messaggio sbagliato. Baronessa Ashton, sia consapevole dei pericoli che il futuro riserva all’Egitto e a noi e ne parli apertamente. Faccia presente al popolo egiziano che sharia è sinonimo di disastro, una catastrofe per noi tutti."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton, ne soyez pas si naïfs. Monsieur Guy Verhofstadt, arrêtez d’être naïf également. Après tout, ce que les Frères musulmans veulent, c’est la charia, et la charia n’est pas la démocratie. Le plus important parti d’opposition, les Frères musulmans, veulent la guerre avec Israël. Madame la Baronne Ashton, vous n’avez pas dit un seul mot à ce sujet. Vous faites semblant d’être naïve quand vous appelez à un meilleur avenir pour l’Égypte, mais que vous refusez en même temps de reconnaître les dangers que l’Islam représente. Car l’Islam et la démocratie ne peuvent coexister. Je vous conseillerais de le dire haut et clair, car je ne veux pas voir une Mme Ashton naïve se rendre en Égypte avec le mauvais message. Madame Ashton, soyez vigilante à propos des dangers qui attendent l’Égypte et qui nous attendent, et dites-leur. Avertissez le peuple égyptien que la charia est synonyme de catastrophe, une catastrophe pour nous tous."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-135-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph