Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-133-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-133-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υποστηρίζει την εξέγερση των Αιγυπτίων και αυτό είναι βέβαια πολύ σωστό, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως αυτή που ακούσαμε μόλις τώρα. Όμως, νομίζω, και θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου, ότι πολιτική σημαίνει να είναι κανείς έγκαιρος και καίριος και πιστεύω ότι όλοι εμείς εδώ πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν είδαμε αυτό που συνέβαινε στην Αίγυπτο, τις τελευταίες αυτές δεκαετίες. Πού ήμασταν εμείς όλοι, όταν δισεκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες διοχετεύονταν στην Αίγυπτο για υποστήριξη αυτού του καθεστώτος; Είμαστε υπέρ του λαού της Αιγύπτου που εξεγείρεται για τα δικαιώματά του στην ευημερία, στην υγεία, στην εκπαίδευση. Για αυτό το λόγο πρέπει το Κοινοβούλιο να συνεχίσει ομόθυμα την υποστήριξή του. Θα πρέπει να αναφέρω ότι σε αυτήν τη διαδικασία πρέπει να έχουμε έγνοια τους Παλαιστίνιους, ώστε να μην θυματοποιηθεί ο παλαιστινιακός λαός. Εμείς, εκπροσωπώντας εδώ και την Κύπρο, μια γειτονική χώρα της Αιγύπτου παρακολουθούμε τα γεγονότα με περισσή έγνοια και υποστηρίζουμε, επαναλαμβάνω, τα δικαιώματα του αιγυπτιακού λαού σε αυτήν την εξέγερση."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, pochopitelně naprostá většina v Parlamentu podporuje povstání v Egyptě, a to je samozřejmě docela v pořádku, i když je zde několik výjimek, jak jsme právě nyní slyšeli. Myslím ale, a měli byste se mnou souhlasit, že politika znamená být přesný a včasný a věřím, že všichni zde musíme uznat, že jsme neviděli, co se v Egyptě v uplynulých desetiletích dělo. Kde jsme všichni byli, když ze Spojených států plynuly do Egypta miliardy dolarů na podporu tohoto režimu? Jsme s lidem Egypta protestujícím za svá práva na blahobyt, zdraví a vzdělání. Proto by měl Parlament i nadále poskytnout svou jednomyslnou podporu. Měl bych zmínit, že musíme v tomto procesu pamatovat na Palestince, aby se Palestinci nestali obětí. Ti z nás zde, kdo zastupují Kypr, jednoho ze sousedů Egypta, velmi pečlivě události sledují a, znovu opakuji, v tomto povstání podporujeme práva egyptského lidu."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Et stort flertal i Europa-Parlamentet støtter tydeligvis opstanden i Egypten, og det er selvfølgelig helt fint, skønt der er nogle få undtagelser, sådan som vi netop har hørt. Jeg mener imidlertid – og De vil sikkert give mig ret heri – at politik handler om at være prompte og betids, og efter min mening må vi alle acceptere det faktum, at vi ikke bemærkede, hvad der foregik i Egypten i de seneste årtier. Hvor var vi alle sammen, da milliarder af dollars fra USA blev kanaliseret til Egypten for at støtte dette regime? Vi støtter den egyptiske befolkning, der protesterer for deres ret til velstand, sundhed og uddannelse. Derfor bør Parlamentet fortsat levere sin enstemmige støtte. Jeg vil gerne nævne, at vi under processen skal have tanke for palæstinenserne, så det palæstinensiske folk ikke bliver ofre. De af os her i salen, der repræsenterer Cypern, der er et af Egyptens nabolande, følger begivenhederne meget nøje, og jeg vil gentage, at vi støtter det egyptiske folks rettigheder i denne opstand."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, offensichtlich unterstützt die überwältigende Mehrheit im Parlament den Aufstand in Ägypten. Das ist, natürlich, ganz in Ordnung, obwohl es einige Ausnahmen gibt, wie wir gerade gehört haben. Wie auch immer, ich bin der Ansicht, und Sie sollten hier mit mir einer Meinung sein, dass Politik schnelles und zeitgerechtes Handeln bedeutet, und ich glaube, dass alle von uns hier akzeptieren müssen, dass wir nicht gesehen haben, was in den vergangenen Jahrzehnten in Ägypten geschehen ist. Wo waren wir alle, als Milliarden von Dollar von den Vereinigten Staaten nach Ägypten zur Unterstützung dieses Regimes flossen? Wir protestieren mit dem ägyptischen Volk für sein Recht auf Wohlstand, Gesundheit und Bildung. Das ist der Grund, warum das Parlament fortfahren sollte, seine einstimmige Unterstützung zu geben. Ich möchte anmerken, dass wir die Palästinenser in diesem Prozess berücksichtigen müssen, damit die palästinensische Bevölkerung nicht zum Opfer wird. Diejenigen hier unter uns, die Zypern repräsentieren, eines von Ägyptens Nachbarländern, beobachten die Ereignisse sehr genau, und ich wiederhole, wir unterstützen die Rechte des ägyptischen Volkes in diesem Aufstand."@de9
"Mr President, ladies and gentlemen, obviously the overwhelming majority in Parliament supports the uprising in Egypt and that is, of course, quite right, although there are a few exceptions, as we heard just now. However, I think, and you should agree with me, that politics means being prompt and timely and I believe that all of us here must accept that we did not see what was happening in Egypt over recent decades. Where were we all, when billions of dollars from the United States were being channelled into Egypt to support this regime? We are with the people of Egypt protesting for their rights to prosperity, health and education. That is why Parliament should continue to provide its unanimous support. I should mention that we must keep the Palestinians in mind during this process, so that the Palestinian people do not become the victims. Those of us here who represent Cyprus, one of Egypt’s neighbours, are monitoring events extremely closely and, I repeat, we support the rights of the Egyptian people in this uprising."@en4
"Señor Presidente, Señorías, obviamente la abrumadora mayoría de este Parlamento apoya el levantamiento en Egipto y, por supuesto, lo hace de manera correcta, aunque como acabamos de oír hay algunas excepciones. Sin embargo, creo, y coincidirán conmigo, que la política consiste en mostrar rapidez y con oportunidad, y considero que todos nosotros debemos reconocer que no hemos sido capaces de ver lo que sucedía en Egipto durante las últimas décadas. ¿Dónde estábamos cuando los Estados Unidos destinaba miles de millones de dólares a Egipto para apoyar a su régimen? Estamos junto a los ciudadanos egipcios que se manifiestan por su derecho a la prosperidad, a la sanidad y a la educación. Por eso este Parlamento debe seguir proporcionando su respaldo unánime. Mencionaré que debemos tener muy presentes a los ciudadanos palestinos durante este proceso, para evitar que se conviertan en víctimas. Los que aquí representamos a Chipre, uno de los vecinos de Egipto, estamos siguiendo los acontecimientos con una atención extrema, y repito que apoyamos los derechos de los ciudadanos egipcios en este levantamiento."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Ilmselgelt toetab valdav enamik parlamendiliikmeid Egiptuse ülestõusu ja see on muidugi üsna õige, kuigi on ka mõned erandid, nagu me äsja kuulsime. Siiski leian – ja te peaksite minuga nõustuma –, et poliitika tähendab täpsust ja õigeaegsust, ning ma usun, et kõik siinviibijad peavad tunnistama, et me ei ole märganud viimaste aastakümnete jooksul Egiptuses toimunut. Kus me kõik olime, kui Ameerika Ühendriigid andsid Egiptuse režiimi toetamiseks miljardeid dollareid? Oleme koos Egiptuse inimestega, kes võitlevad oma õiguste eest jõukusele, tervisele ja haridusele. Just seetõttu peaks parlament jätkuvalt oma üksmeelset toetust pakkuma. Pean mainima, et me ei tohi seejuures unustada palestiinlasi, nii et neist ohvrid ei saaks. Siinviibijad, kes esindavad Küprost, ühte Egiptuse naabritest, jälgivad sündmusi väga põhjalikult ja – ma kordan veel kord – me toetame Egiptuse inimeste õigusi sellel ülestõusul."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, parlamentin enemmistön tukee ilmeisesti Egyptin kansannousua ja se on tietysti aivan oikein, vaikka poikkeuksiakin on, kuten juuri kuulimme. Katson kuitenkin, ja te lienette samaa mieltä siitä, että politiikka merkitsee sitä, että toimitaan nopeasti ja oikeaan aikaan, ja uskon, että kaikkien meidän täällä on hyväksyttävä se, että emme nähneet sitä, mitä Egyptissä tapahtui viime vuosikymmeninä. Missä me kaikki olimme, kun Yhdysvalloista ohjattiin miljardeja dollareita Egyptiin hallituksen tukemiseksi? Tuemme egyptiläisiä, jotka osoittavat mieltä sen puolesta, että saavat oikeuden hyvinvointiin, terveyteen ja koulutukseen. Siksi Euroopan parlamentin pitäisi antaa edelleen yksimielinen tukensa. Sanoisin, että meidän on pidettävä mielessämme palestiinalaiset prosessin aikana, niin että palestiinalaisista ei tule uhreja. Ne meistä, jotka edustavat Kyprosta, yhtä Egyptin naapureista, seuraavat tapahtumia erittäin tiiviisti, ja toistan, tuemme egyptiläisten oikeuksia tässä kansannousussa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de toute évidence, la majorité écrasante du Parlement soutient la révolte en Égypte, et ce, bien entendu, relativement à juste titre, bien qu’il y ait quelques exceptions comme nous venons de l’entendre. Toutefois, je pense, et vous en conviendrez avec moi, que la politique implique d’agir rapidement et en temps opportun et je crois que chacun de nous doit accepter que nous n’ayons pas vu venir ce qui se passait en Égypte ces dernières décennies. Où étions-nous quand des milliards de dollars des États-Unis ont été envoyés en Égypte pour soutenir ce régime? Nous sommes avec le peuple d’Égypte qui proteste pour ses droits à la prospérité, à la santé et à l’éducation. C’est la raison pour laquelle le Parlement doit continuer d’accorder son soutien unanime. J’ajouterais que nous ne devons pas perdre les Palestiniens de vue au cours de ce processus, afin que le peuple palestinien ne devienne pas une victime. Ceux d’entre nous qui représentent Chypre, l’un des voisins de l’Égypte, surveillent de très près les événements et, je le répète, nous soutenons les droits du peuple égyptien dans cette révolte."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nyilvánvaló, hogy a Parlament túlnyomó többsége támogatja az egyiptomi felkelést és ez természetesen nagyon helyes, bár van néhány kivétel, amint ezt éppen az előbb hallhattuk. Én azonban úgy gondolom, és egyet kell érteniük velem, hogy a politika azt jelenti, hogy azonnal és kellő időben cselekszünk és meggyőződésem, hogy valamennyiünknek el kell fogadnunk, hogy az elmúlt évtizedek során nem láttuk, mi történik Egyiptomban. Hol voltunk mi valamennyien, amikor az Egyesült Államokból sok milliárd dollárt irányítottak Egyiptomba ennek a rendszernek a támogatására? A jóléthez, az egészséghez és az oktatáshoz fűződő jogaikért protestáló egyiptomi emberekkel vagyunk. Ezért a Parlamentnek fenn kell tartania egyhangú támogatását. Meg kell említenem, hogy továbbra is gondolnunk kell a palesztinokra ennek a folyamatnak a során, hogy a palesztin nép ne váljon áldozattá. Közülünk azok, akik itt Ciprust, Egyiptom egyik szomszédját képviseljük, rendkívül szoros figyelemmel követjük az eseményeket, és megismétlem, hogy támogatjuk az egyiptomi emberek jogait ebben a felkelésben."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente la stragrande maggioranza del Parlamento appoggia le rivolte egiziane, e a ragione, ma ci sono comunque alcune eccezioni, come abbiamo appena appreso. Tuttavia, sono del parere – e dovreste condividere anche voi la mia opinione – che fare politica significhi essere preparati e tempestivi, e credo che dovremmo ammettere tutti che non ci eravamo affatto accorti di quello che stava accadendo in Egitto negli ultimi decenni. Dove eravamo tutti quando miliardi di dollari provenienti dagli Stati Uniti venivano versati all’Egitto a sostegno di questo regime? Stiamo dalla parte del popolo egiziano che protesta per il diritto alla ricchezza, alla salute e all’istruzione. Per questo il Parlamento dovrebbe continuare a offrire il suo appoggio unanime. Mi preme ricordare che durante questo processo dobbiamo tener conto anche dei palestinesi, affinché non ne escano svantaggiati. Chi di noi europarlamentari rappresenta Cipro, uno dei paesi limitrofi dell’Egitto, segue tali eventi molto da vicino e, lo ripeto, noi sosteniamo i diritti del popolo egiziano in queste rivolte."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, akivaizdu, kad didžioji Parlamento dauguma remia sukilimą Egipte, ir tai, žinoma, gana teisinga, nors yra kelios išimtys, kaip ką tik girdėjome. Tačiau manau, kad turėtumėte sutikti su manimi, kad politika reiškia veikti greitai ir laiku, ir manau, kad visi čia esantys turime sutikti, kad nematėme, kas vyko Egipte per pastaruosius dešimtmečius. Kur mes visi buvome, kai milijardai dolerių iš Jungtinių Valstijų buvo siunčiami į Egiptą šiam režimui remti? Mes esame su Egipto žmonėmis, kovojančiais už savo teises į klestėjimą, sveikatą ir išsilavinimą. Štai kodėl Parlamentas turėtų toliau teikti vieningą paramą. Norėčiau paminėti, kad per šį procesą neturime pamiršti palestiniečių, kad Palestinos žmonės netaptų aukomis. Tie iš mūsų čia esančių, kurie atstovauja Kiprui, vienai iš Egipto kaimynių, įvykius stebi labai atidžiai ir, kartoju, mes remiame Egipto žmonių teises šiame sukilime."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Acīmredzot lielākais vairākums Parlamentā atbalsta sacelšanos Ēģiptē, un tas, protams, ir ļoti pareizi, lai gan ir daži izņēmumi, kā mēs tikko dzirdējām. Tomēr es uzskatu, ka — un jums vajadzētu man piekrist — politika nozīmē ātru un savlaicīgu rīcību, un es uzskatu, ka mums, visiem klātesošajiem, ir jāpiekrīt, ka mēs neredzējām, kas pēdējos gadu desmitos notiek Ēģiptē. Kur mēs visi bijām, kad miljardiem ASV dolāru tika virzīti Ēģiptē, lai atbalstītu šo režīmu? Mēs esam ar Ēģiptes iedzīvotājiem, kuri protestē par savām tiesībām uz labklājību, veselību un izglītību. Tāpēc Parlamentam vajadzētu turpināt sniegt vienprātīgu atbalstu. Es gribētu minēt, ka mums šā procesa gaitā ir jāpatur prātā palestīnieši, lai Palestīnas iedzīvotāji nekļūtu par upuriem. Tie no klātesošajiem, kuri pārstāv Kipru, vienu no Ēģiptes kaimiņvalstīm, ārkārtīgi cieši uzrauga notikumu gaitu, un — es atkārtoju — mēs atbalstām Ēģiptes iedzīvotāju tiesības šajos nemieros."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υποστηρίζει την εξέγερση των Αιγυπτίων και αυτό είναι βέβαια πολύ σωστό, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως αυτή που ακούσαμε μόλις τώρα. Όμως, νομίζω, και θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου, ότι πολιτική σημαίνει να είναι κανείς έγκαιρος και καίριος και πιστεύω ότι όλοι εμείς εδώ πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν είδαμε αυτό που συνέβαινε στην Αίγυπτο, τις τελευταίες αυτές δεκαετίες. Πού ήμασταν εμείς όλοι, όταν δισεκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες διοχετεύονταν στην Αίγυπτο για υποστήριξη αυτού του καθεστώτος; Είμαστε υπέρ του λαού της Αιγύπτου που εξεγείρεται για τα δικαιώματά του στην ευημερία, στην υγεία, στην εκπαίδευση. Για αυτό το λόγο πρέπει το Κοινοβούλιο να συνεχίσει ομόθυμα την υποστήριξή του. Θα πρέπει να αναφέρω ότι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχουμε έγνοια τους Παλαιστίνιους, ώστε να μην θυματοποιηθεί ο παλαιστινιακός λαός. Εμείς, εκπροσωπώντας εδώ και την Κύπρο, μια γειτονική χώρα της Αιγύπτου παρακολουθούμε τα γεγονότα με περισσή έγνοια και υποστηρίζουμε, επαναλαμβάνω, τα δικαιώματα του αιγυπτιακού λαού σε αυτή την εξέγερση."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van het Parlement de opstand van de Egyptische bevolking steunt, en dat is natuurlijk heel juist, hoewel er enkele uitzonderingen zijn, zoals wij ook zojuist nog hebben kunnen horen. Ik denk echter, en u zult het met mij eens zijn, dat politiek betekent op tijd en bijtijds zijn, en ik geloof dat allen hier moeten toegeven dat wij niet hebben gezien wat in Egypte de afgelopen decennia is gebeurd. Waar waren wij allen toen miljarden dollars door de Verenigde Staten naar Egypte werden gesluisd voor de ondersteuning van dit regime? Wij staan aan de kant van het Egyptische volk dat in opstand komt voor zijn recht op welzijn, gezondheid en onderwijs. Om deze reden moet het Parlement eensgezind zijn ondersteuning voortzetten. Ik wil ook naar voren brengen dat wij ons in dit proces om de Palestijnen moeten bekommeren en moeten voorkomen dat het Palestijnse volk het slachtoffer wordt. Degenen van ons die hier Cyprus vertegenwoordigen, een buurland van Egypte, volgen de gebeurtenissen met grote aandacht en, ik herhaal, ondersteunen de rechten van het Egyptische volk in deze opstand."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Oczywiście ogromna większość tego Parlamentu popiera powstanie w Egipcie i to naturalnie całkiem słuszne, chociaż istnieje kilka wyjątków, o czym mogliśmy się przed chwilą przekonać. Uważam jednak – a Państwo się pewnie ze mną zgodzą – że polityka oznacza szybkie działanie w odpowiednim momencie, a ja sądzę, że wszyscy tu obecni powinni zgodzić się, że nie dostrzegaliśmy tego, co działo się w Egipcie w ostatnich dziesięcioleciach. Gdzie byliśmy, kiedy ze Stanów Zjednoczonych płynęły miliardy dolarów na wsparcie tego reżimu? Stoimy po stronie obywateli Egiptu walczących o swoje prawa do dobrobytu, zdrowia i kształcenia. Właśnie dlatego Parlament powinien utrzymać swoje jednogłośne poparcie. Chciałbym wspomnieć, że w tym procesie musimy pamiętać o Palestyńczykach, by nie stali się oni ofiarami. Ci z nas, którzy reprezentują Cypr – jednego z sąsiadów Egiptu – śledzą tę sytuację niezwykle uważnie i – co chciałbym powtórzyć – popieramy w tym powstaniu prawa obywateli Egiptu."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, obviamente que a maioria no Parlamento apoia a sublevação no Egipto e isso, é claro, está bastante correcto, apesar de haver algumas excepções, como acabámos de ouvir. Contudo, penso, e deverão concordar comigo, que política significa ser rápido e atempado, e penso que todos nós aqui temos de reconhecer que não vimos o que estava a acontecer no Egipto nas últimas décadas. Onde estávamos nós todos quando milhares de milhões de dólares dos Estados Unidos estavam a ser canalizados para o Egipto para apoiar este regime? Estamos com a população do Egipto que protesta pelos seus direitos à prosperidade, à saúde e à educação. É por esse motivo que o Parlamento deve continuar a dar o seu apoio unânime. Gostaria de referir que temos de ter os Palestinianos em mente durante este processo, para que o povo palestiniano não passe a ser a vítima. Aqueles de nós que representam nesta Câmara o Chipre, um dos vizinhos do Egipto, estão a fazer um acompanhamento muito atento dos acontecimentos e, repito, apoiamos os direitos do povo egípcio nesta sublevação."@pt17
"Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în mod evident vasta majoritate din Parlament sprijină revolta din Egipt și, desigur, o face pe bună dreptate, deși există și unele excepții, după cum tocmai am auzit. Totuși, cred, și ar trebui să fiți de acord cu mine, că politica înseamnă a fi prompt și oportun și cred că toți cei care ne aflăm aici ar trebui să acceptăm că nu ne-am dat seama de ceea ce s-a întâmplat în Egipt în ultimele decade. Unde eram noi toți când miliarde de dolari din Statele Unit erau trimise în Egipt pentru a sprijini acest regim? Suntem de partea cetățenilor din Egipt care protestează pentru drepturile lor la prosperitate, sănătate și educație. De aceea Parlamentul ar trebui să continue să-și ofere sprijinul unanim. Ar trebui să menționez că în timpul acestui proces ar trebui să-i avem în vedere și pe palestinieni, pentru ca poporul palestinian să nu devină victimă. Reprezentanții din această sală ai Ciprului, unul dintre vecinii Egiptului, monitorizează evenimentele de foarte aproape și, repet, sprijinim poporul egiptean în această revoltă."@ro18
"Prevažná väčšina v Parlamente evidentne podporuje povstanie v Egypte a to je, samozrejme, úplne správne, hoci je tu aj pár výnimiek, ako sme práve počuli. Myslím si však, a mali by ste so mnou súhlasiť, že politika znamená konať rýchlo a včas, a domnievam sa, že my všetci si musíme priznať, že v posledných desaťročiach sme nevideli, čo sa deje v Egypte. Kde sme všetci boli, keď Spojené štáty vynakladali miliardy dolárov na podporu tohto režimu v Egypte? Sme s Egypťanmi, ktorí protestujú za svoje práva na prosperitu, zdravie a vzdelanie. Práve preto by mal Parlament aj naďalej vyjadrovať svoju jednomyseľnú podporu. Chcem pripomenúť, že počas celého tohto procesu musíme myslieť aj na Palestínčanov, aby sa nestali obeťami. Tí z nás, ktorí tu zastupujú Cyprus, jedného zo susedov Egypta, udalosti veľmi pozorne monitorujú a, opakujem, podporujeme práva Egypťanov v tomto povstaní."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, očitno velika večina v Parlamentu podpira upore v Egiptu in to je seveda popolnoma prav, pa čeprav je nekaj izjem, kot smo pravkar slišali. Vendar menim, in morali bi se strinjati z menoj, da politika pomeni urnost in pravočasnost, in prepričan sem, da moramo vsi tukaj sprejeti, da nismo videli, kaj se je dogajalo v Egiptu v zadnjih desetletjih. Kje smo bili vsi, ko so se milijarde dolarjev iz Združenih držav stekale v Egipt v podporo tega režima? Smo z ljudmi v Egiptu, ki protestirajo za svoje pravice do blaginje, zdravja in izobraževanja. Zato bi moral Parlament še naprej zagotavljati enotno podporo. Rad bi omenil, da v tem procesu ne smemo pozabiti na Palestince, da ti ne bi postali žrtve. Tisti med nami, ki zastopajo Ciper, eno od sosed Egipta, dogodke zelo pozorno spremljajo in, ponavljam, podpiramo pravice Egipčanov v tem uporu."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Självklart stöder en överväldigande majoritet i parlamentet upproret i Egypten och det är naturligtvis helt riktigt, även om det finns några undantag, som vi hörde just nu. Jag anser emellertid, och ni lär nog hålla med mig, att politik innebär att handla snabbt och i rätt tid, och jag tror att vi alla här måste acceptera att vi inte har sett vad som har hänt i Egypten under de senaste decennierna. Var befann vi oss när miljarder dollar från Förenta staterna strömmade in i Egypten för att stödja denna regim? Vi stöder folket i Egypten som protesterar för sin rätt till välstånd, hälsa och utbildning. Därför bör parlamentet fortsätta att ge sitt enhälliga stöd. Jag bör nämna att vi måste tänka på palestinierna under denna process så att inte det palestinska folket blir lidande. De av oss här som företräder Cypern, en av Egyptens grannar, bevakar utvecklingen mycket noggrant, och jag upprepar att vi stöder det egyptiska folkets rättigheter i detta uppror."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL )."14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph