Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-128-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-128-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Hohe Beauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Antwort auf die Ereignisse in der arabischen Welt muss sich aus unserem Menschenbild ergeben. Jeder Mensch, ob Moslem, Jude, Christ oder ohne Bekenntnis, hat die gleiche Würde und das gleiche Recht, in Würde zu leben. Und wenn dies richtig ist, dann ergibt sich daraus das Recht für die Menschen in den arabischen Ländern, in Freiheit, in einer Demokratie und in einer die Würde des Menschen achtenden Lebensordnung zu leben. Deswegen ist es heute unsere Pflicht, unsere Verantwortung und unsere wichtige Aufgabe für die Zukunft, den Menschen in der arabischen Welt, die friedlich für Freiheit und Demokratie eintreten, zu sagen, wir stehen solidarisch an eurer Seite. Wir sind solidarisch mit den friedlichen Moslems in der arabischen Welt. Wir haben einmal den Fehler gemacht, dass wir im Verhältnis zum totalitären Kommunismus die Augen zugedrückt haben, weil wir sagten, wir brauchen Stabilität. Diesen Fehler dürfen wir heute nicht machen, denn zur Stabilität gehören die Freiheit und die Demokratie, und das sollten wir unterstützen. Wenn das nun stimmt, was wir in diesen Stunden hören – ich wusste das vorher nicht, dass in Kairo geschossen wird, und bisher war ja die Armee sowohl in Tunesien wie auch in Ägypten zurückhaltend –, dass sich die Armee mit Gewalt durchsetzt, dann kann das immer nur für eine kurze Zeit sein. In Europa hatten wir 1953 den Aufstand in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968 in der Tschechoslowakei, und dann kam Solidarność. Am Ende wird die Freiheit sich durchsetzen, und deswegen müssen wir allen, die heute Gewalt ausüben, sagen: Hört auf zu schießen und gebt den Menschen die Freiheit durch freie Wahlen. Das sollten wir mit Rat und Tat, mit aller Kraft unterstützen, auch als Europäisches Parlament."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, baronko Ashtonová, dámy a pánové, naše reakce na události v arabském světě musí vycházet z našeho pojetí humanity. Každá lidská bytost, ať je to muslim, Žid, křesťan nebo někdo bez konkrétního vyznání, má stejnou hodnotu a stejné právo na důstojný život. Pokud je tomu tak, pak to také znamená, že lidé v arabském světě mají právo na život ve svobodě, v demokracii a na takový způsob života, jenž respektuje lidskou důstojnost. Proto je dnes naší povinností, naší odpovědností a naším důležitým úkolem pro budoucnost říci lidem arabského světa, kteří pokojně povstali za svobodu a demokracii, že stojíme na jejich straně. Vyjadřujeme naši solidaritu s mírumilovnými muslimy v arabském světě. Již jednou jsme již udělali chybu, když jsme zavřeli oči před totalitním komunismem, protože jsme říkali, že potřebujeme stabilitu. Nesmíme tu chybu opakovat, protože stabilita také zahrnuje svobodu a demokracii a to je něco, co bychom měli podporovat. Pokud to, co nyní slyšíme, je pravda – nevěděl jsem předtím, že v Káhiře padly výstřely, předtím byla armáda v Tunisku i Egyptě zdrženlivá –, že armáda přechází k násilí, pak toto může trvat jen krátce. V Evropě jsme měli povstání ve východním Německu v roce 1953, v Maďarsku v roce 1956, v Československu v roce 1968, a pak přišla Solidarność. Svoboda nakonec zvítězí, a proto všem, kdo dnes používají násilí, musíme říci: přestaňte střílet a dejte lidem svobodu prostřednictvím svobodných voleb. Měli bychom vyjádřit svou podporu slovy i činy, což zahrnuje i tuto sněmovnu."@cs1
"Hr. formand, Baroness Ashton, mine damer og herrer! Vores svar på begivenhederne i den arabiske verden skal bygge på vores menneskekærlighed. Alle mennesker, det være sig muslimer, jøder, kristne eller folk uden religiøs overbevisning, har samme værdi og samme ret til at leve i værdighed. Hvis det er tilfældet, betyder det også, at befolkningen i de arabiske lande har ret til at leve i frihed i et demokrati med respekt for den menneskelige værdighed. Det er derfor vores pligt, vores ansvar og en vigtig opgave for fremtiden at fortælle indbyggerne i den arabiske verden, der på fredelig vis går i brechen for frihed og demokrati, at vi er solidariske med dem. Vi udtrykker vores solidaritet med de fredelige muslimer i den arabiske verden. Vi har tidligere begået den fejl at lukke øjnene for den totalitære kommunisme, fordi vi sagde, at vi har brug for stabilitet. Vi skal ikke begå den samme fejl i dag, da stabilitet også involverer frihed og demokrati, hvilket vi bør støtte. Hvis det, vi hører nu, er sandt – jeg har ikke tidligere hørt, at der blev skudt i Cairo, og tidligere blev hæren også holdt tilbage i både Tunesien og Egypten – om at hæren rykker ind med vold, kan det kun vare ved i kort tid. I Europa var der opstande i Østtyskland i 1953, i Ungarn i 1956, i Tjekkoslovakiet i 1968, og så kom Solidarność. Friheden vil sejre til slut, og derfor skal vi i dag sige til alle dem, der bruger vold: Stands skyderiet, og giv befolkningen frihed gennem frie valg. Vi bør gøre vores yderste for at støtte dette i ord og gerning også her i Europa-Parlamentet."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, η απάντησή μας στα γεγονότα στον αραβικό κόσμο πρέπει να βασίζεται στην ιδέα μας για τον άνθρωπο. Κάθε ανθρώπινο ον, ανεξάρτητα αν είναι μουσουλμάνος, εβραίος, χριστιανός ή δεν ακολουθεί καμία συγκεκριμένη πίστη, έχει την ίδια αξία και το ίδιο δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει επίσης ότι οι πολίτες στις αραβικές χώρες έχουν το δικαίωμα να ζουν με ελευθερία, σε μια δημοκρατία και με έναν τρόπο ζωής που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σήμερα, ως εκ τούτου, είναι καθήκον μας, ευθύνη μας και σημαντική υποχρέωση για το μέλλον να δηλώσουμε στους ανθρώπους του αραβικού κόσμου, οι οποίοι απαιτούν ειρηνικά ελευθερία και δημοκρατία, ότι βρισκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό τους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους ειρηνικούς μουσουλμάνους στον αραβικό κόσμο. Διαπράξαμε το σφάλμα μία φορά στο παρελθόν κλείνοντας τα μάτια μας σε σχέση με τον ολοκληρωτικό κομμουνισμό, επειδή είπαμε ότι χρειαζόμαστε σταθερότητα. Δεν πρέπει να διαπράξουμε το ίδιο σφάλμα και πάλι σήμερα, διότι η σταθερότητα περιλαμβάνει επίσης την ελευθερία και τη δημοκρατία, και αυτές είναι που θα πρέπει να στηρίξουμε. Αν όσα μαθαίνουμε αυτήν τη στιγμή είναι αληθινά –δεν γνώριζα προηγουμένως για τη ρίψη πυροβολισμών στο Κάιρο, και προηγουμένως ο στρατός συγκρατείτο, τόσο στην Τυνησία όσο και στην Αίγυπτο– ότι ο στρατός κινείται ασκώντας βία, τότε αυτό μπορεί να διαρκέσει μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Στην Ευρώπη, είχαμε τις εξεγέρσεις στην Ανατολική Γερμανία το 1953, στην Ουγγαρία το 1956, στην Τσεχοσλοβακία το 1968, και στη συνέχεια ήλθε η «Αλληλεγγύη» (Solidarność). Στο τέλος θα επικρατήσει η ελευθερία και, συνεπώς, πρέπει να πούμε σε όλους όσους χρησιμοποιούν βία σήμερα: σταματήστε τους πυροβολισμούς και δώστε στους ανθρώπους ελευθερία μέσω ελεύθερων εκλογών. Οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να το υποστηρίξουμε αυτό με λόγια και με πράξεις, και εδώ στο Σώμα."@el10
"Mr President, Baroness Ashton, ladies and gentlemen, our response to the events in the Arab world must be based on our concept of humanity. Every human being, whether Muslim, Jew, Christian or of no particular faith, has the same value and the same right to live in dignity. If this is the case, then it also means that the people in the Arab countries have the right to live in freedom, in a democracy and with a way of life that respects human dignity. Today, therefore, it is our duty, our responsibility and an important task for the future for us to say to the people of the Arab world, who are peacefully standing up for freedom and democracy, that we are standing in solidarity at their side. We express our solidarity with the peaceful Muslims in the Arab world. We made the mistake once before of closing our eyes in relation to totalitarian Communism because we said that we need stability. We must not make this mistake again today, because stability also involves freedom and democracy, and that is something we should support. If what we are hearing at this time is true – I did not previously know that shots were being fired in Cairo, and previously the army was also being restrained in both Tunisia and Egypt – that the army is moving in with violence, then this can only last for a short time. In Europe, we had the uprisings in East Germany in 1953, in Hungary in 1956, in Czechoslovakia in 1968, and then came Solidarność. Freedom will prevail in the end, and therefore to all those who are using violence today we must say: stop shooting and give the people freedom by means of free elections. We ought to put all our efforts into supporting this in word and deed, including in this House."@en4
"Señor Presidente, baronesa Ashton, Señorías, nuestra respuesta ante los acontecimientos registrado en el mundo árabe debe basarse en nuestro concepto de humanidad. Todo ser humano, sea musulmán, judío, cristiano o no pertenezca a un credo concreto, tiene el mismo valor y el mismo derecho a vivir con dignidad. Si esto es así, también significa que los ciudadanos de los países árabes tienen derecho a vivir en libertad, en una democracia y con un modo de vida que respete la dignidad humana. Así pues, hoy tenemos el deber, la responsabilidad y la importante tarea de futuro de decir al mundo árabe, que se está alzando pacíficamente a favor de la democracia y de la libertad, que nos solidarizamos con él. Manifestamos nuestra solidaridad con los musulmanes pacíficos del mundo árabe. En el pasado ya cometimos el error de cerrar nuestros ojos ante el comunismo totalitario porque decíamos que necesitábamos estabilidad. No debemos cometer el mismo error ahora, porque la estabilidad también implica libertad y democracia, y eso es algo que debemos apoyar. Si lo que escuchamos en estos momentos es cierto —antes no sabía que se estaba abriendo fuego en El Cairo, y previamente el ejército había sido contenido tanto en Túnez como en Egipto—, que el ejército ha entrado en escena utilizando la violencia, la situación no puede prolongarse. En Europa tuvimos revueltas en Alemania Oriental en 1953, en Hungría en 1956, en Checoslovaquia en 1968, y después llegó Solidaridad. Al final la libertad prevalecerá y, por tanto, a todos los que están usando la violencia hoy debemos decirles: dejen de disparar y ofrezcan libertad a los ciudadanos mediante unas elecciones libres. Debemos hacer todo lo posible para apoyar esto con palabras y con acciones, también en esta Cámara."@es21
"Austatud juhataja, paruness Ashton, head kolleegid! Meie reageering sündmustele araabia maailmas peab rajanema meie inimõiguste põhimõttel. Iga inimene – olenemata sellest, kas ta on moslem, juut, kristlane või mitte ühegi religiooni järgija – on sama väärtuslik ja tal on samasugune õigus väärikalt elada. Sel juhul tähendab see, et araabia maade inimestel on õigus elada vabalt, demokraatlikult ja inimõigusi austaval viisil. Seetõttu on praegu meie kohustus, vastutus ja oluline ülesanne meie endi tuleviku suhtes anda oma vabaduse ja demokraatia eest rahumeelselt seisvatele inimestele araabia maadest teada, et oleme solidaarselt nende poolel. Näitame üles oma solidaarsust araabia maailma rahumeelsete moslemitega. Oleme kord varem teinud vea, sulgedes oma silmad totalitaarse kommunismi ees, sest leidsime, et vajame stabiilsust. Me ei tohi seda viga praegu uuesti teha, sest stabiilsus hõlmab ka vabadust ja demokraatiat, mida peame toetama. Kui kuuldused praeguse kohta vastavad tõele – ma ei teadnud enne, et Kairos on toimunud tulistamine ja et nii Tuneesia kui Egiptuse sõjavägi on tundetu –, et sõjavägi rajab endale teed vägivalda kasutades, siis see võib kesta vaid lühikest aega. Euroopas toimusid ülestõusud Ida-Saksamaal 1953. aastal, Ungaris 1956. aastal, Tšehhoslovakkias 1968. aastal ja siis tuli Solidarnost. Lõpuks võidab vabadus ja seetõttu peame kõigile vägivallatsejatele ütlema, et nad tulistamise lõpetaksid ning inimestele vabade valimiste kaudu vabaduse annaksid. Peame tegema kõik jõupingutused selle toetamiseks sõnade ja tegudega, sealhulgas siin täiskogul."@et5
"Arvoisat puhemies ja Catherine Ashton, hyvät parlamentin jäsenet, vastauksemme arabimaailman tapahtumiin on perustuttava ihmiskäsitykseemme. Jokaisella ihmisellä riippumatta siitä, onko hän muslimi, juutalainen, kristitty tai uskonnoton, on sama arvo ja sama oikeus elää ihmisarvoisesti. Jos näin on, niin se merkitsee myös sitä, että arabimaiden asukkailla on oikeus elää vapaana demokratiassa ja noudattaa elämäntapaa, jossa kunnioitetaan ihmisarvoa. Siksi velvollisuutemme tänään ja tärkeä tehtävämme tulevaisuudessa on sanoa arabimaailman asukkaille, jotka puolustavat rauhanomaisesti vapautta ja demokratiaa, että me seisomme solidaarisesti heidän rinnallaan. Ilmaisemme solidaarisuutemme arabimaailman rauhallisia muslimeita kohtaan. Teimme aikaisemmin sen erehdyksen, että suljimme silmämme totalitaariselta kommunismilta, koska sanoimme tarvitsevamme vakautta. Emme saa tehdä sitä erehdystä nyt uudestaan, koska vakaus käsittää myös vapauden ja demokratian ja sitä meidän on tuettava. Jos se, mitä kuulemme nyt, on totta – en tiennyt aikaisemmin, että Kairossa ammuttiin laukauksia, ja aikaisemmin armeijaa myös pidäteltiin Tunisiassa ja Egyptissä – että armeija on ryhtynyt väkivaltaisiin toimiin, niin se voi kestää vain vähän aikaa. Euroopassa meillä oli kansannousut Itä-Saksassa vuonna 1953, Unkarissa vuonna 1956 ja Tšekkoslovakiassa vuonna 1968, ja sitten tuli Solidaarisuus. Vapaus voittaa lopulta, ja siksi meidän on sanottava kaikille, jotka toimivat väkivaltaisesti: lopettakaa ampuminen ja antakaa kansalle vapaus vapailla vaaleilla. Meidän olisi tuettava sitä ponnekkaasti sanoin ja teoin myös tässä parlamentissa."@fi7
"Monsieur le Président, Madame Ashton, Mesdames et Messieurs, notre réponse face aux événements du monde arabe doit reposer sur notre concept d’humanité. Chaque être humain, qu’il soit musulman, juif, chrétien ou athée, a la même valeur et le même droit à vivre dans la dignité. Si tel est le cas, alors cela signifie également que la population des pays arabes a le droit de vivre en liberté, en démocratie et selon un mode de vie qui respecte la dignité humaine. Aujourd’hui, il est donc de notre devoir, de notre responsabilité de dire à la population arabe, qui s’est dressée pacifiquement pour obtenir la liberté et la démocratie, que nous sommes solidaires à ses côtés. C’est une importante tâche que nous avons pour l’avenir. Nous exprimons notre solidarité avec les musulmans pacifiques du monde arabe. Nous avons déjà commis l’erreur une fois en fermant les yeux sur le communisme totalitaire parce que nous disions avoir besoin de stabilité. Nous ne devons pas répéter cette erreur aujourd’hui parce que la stabilité implique aussi la liberté et la démocratie. C’est une chose que nous devrions soutenir. Si ce que nous entendons maintenant est vrai − je ne savais pas que des tirs ont lieu au Caire alors que l’armée restait auparavant en retrait à la fois en Tunisie et en Égypte - s’il est vrai que l’armée intervient violemment, alors cela ne peut pas durer longtemps. En Europe, nous avons connu les soulèvements en Allemagne de l’Est en 1953, en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968 et ensuite Solidarność est arrivé. La liberté l’emportera à la fin, c’est pourquoi nous devons dire à tous ceux qui utilisent la violence aujourd’hui: cessez le tir et donnez la liberté au peuple grâce à des élections libres. Nous devrions nous efforcer de soutenir le mouvement par nos paroles et nos actes, y compris dans cette Assemblée."@fr8
"Elnök úr, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim! Az arab világban zajló eseményekre adott válaszunknak a humanitásról alkotott felfogásunkra kell épülnie. Minden emberi lénynek, legyen akár muzulmán, zsidó, keresztény vagy vallástalan, ugyanolyan értékkel kell bírnia és ugyanannyi joga van arra, hogy méltóságteljes életet éljen. Ha ez így van, akkor ez azt is jelenti, hogy az arab országokban élő embereknek joguk van szabadságban, demokráciában élni, olyan módon, ami tiszteletben tartja az emberi méltóságot. Ezért ma kötelességünk, felelősségünk és fontos feladatunk a jövőre nézve azt mondani az arab világ népeinek, akik békésen kiállnak a szabadságért és a demokráciáért, hogy szolidaritást vállalva mellettük állunk. Kifejezzük szolidaritásunkat az arab világ békés muzulmánjaival. Korábban elkövettük azt a hibát, hogy szemet hunytunk a totalitárius kommunizmus kapcsán, mert azt mondtuk, hogy stabilitásra van szükség. Ma nem szabad még egyszer elkövetnünk ugyanezt a hibát, mert a stabilitás a szabadságot és a demokráciát is felöleli, és ezt nekünk támogatnunk kell. Ha igaz az, amit most hallunk – korábban nem tudtam arról, hogy lövések dördültek el Kairóban, és korábban a hadsereg Tunéziában és Egyiptomban egyaránt visszafogottan viselkedett –, hogy a hadsereg erőszakosan lép fel, akkor ez a helyzet csak rövid ideig tarthat. Európában is voltak felkelések: 1953-ban Kelet-Németországban, 1956-ban Magyarországon, 1968-ban Csehszlovákiában, majd következett a Szolidaritás mozgalom fellépése. A szabadság végül diadalmaskodni fog, és ezért mindenkinek, aki ma erőszakot alkalmaz, ezt kell mondanunk: elég a lövöldözésből, és szabad választások útján adják meg az embereknek a szabadságot. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk ennek támogatása érdekében, szóval és tettel, ebben a Parlamentben is."@hu11
"Signor Presidente, Baronessa Ashton, onorevoli colleghi, la nostra risposta agli eventi del mondo arabo deve ispirarsi al nostro concetto di umanità. Ogni essere umano, che sia musulmano, ebreo, cristiano o non appartenga a nessuna confessione religiosa, ha lo stesso valore e lo stesso diritto a vivere in maniera dignitosa. Partendo da questo presupposto, anche i popoli dei paesi arabi hanno il diritto di vivere in libertà, in una democrazia e nel rispetto della dignità umana. Pertanto, oggi è nostro dovere, nostra responsabilità e nostro compito importante per il futuro far sapere ai popoli del mondo arabo, che stanno lottando pacificamente per la libertà e la democrazia, che siamo solidali, al loro fianco. Esprimiamo la nostra solidarietà ai musulmani pacifici del mondo arabo. In passato abbiamo già commesso l’errore di chiudere gli occhi dinanzi al comunismo totalitarista perché sostenevamo di aver bisogno della stabilità. Oggi non dobbiamo ripetere questo errore, in quanto stabilità implica anche libertà e democrazia, valori che dovremmo difendere. Se le notizie che ci giungono oggi sono vere – non sapevo che si stesse sparando a Il Cairo, e in precedenza l’esercito tunisino ed egiziano aveva dato prova di moderazione – vale a dire che l’esercito sta facendo ricordo alla violenza, una situazione del genere non può durare molto. In Europa abbiamo avuto le rivolte della Germania dell’Est nel 1953, quelle in Ungheria nel 1956, in Cecoslovacchia nel 1968, e poi c’è stato Solidarność. Alla fine sarà la libertà a trionfare, e pertanto dobbiamo dire a tutti coloro che oggi stanno facendo ricorso alla violenza: smettetela di sparare e concedete la libertà alla gente sotto forma di libere elezioni. Dovremmo adoperarci il più possibile per perorare questa causa nelle parole e nei fatti, anche in quest’Aula."@it12
"Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai, mūsų reakcija į įvykius arabų pasaulyje turi būti grindžiama humaniškumo sąvoka. Kiekvieno žmogaus – musulmono, žydo, krikščionio ar netikinčiojo – vertė tokia pat ir tokios pat teisės gyventi oriai. Jei su tuo sutinkame, tai reiškia, kad arabų šalių žmonės turi teisę gyventi laisvai, demokratiškai ir taip, kad būtų gerbiamas žmogiškasis orumas. Todėl šiandien mums tenka pareiga, atsakomybė ir svarbi užduotis ateičiai – pasakyti arabų pasaulio žmonėms, taikiai ginantiems laisvę ir demokratiją, kad esame su jais solidarūs. Reiškiame savo solidarumą su taikiais arabų pasaulio musulmonais. Kartą jau padarėme klaidą užmerkdami akis prieš totalitarinį komunizmą, nes sakėme, kad mums reikia stabilumo. Neturime tos pačios klaidos padaryti šiandien, nes stabilumas taip pat yra ir laisvė bei demokratija, ir tai dalykai, kuriuos turime remti. Jei tai, ką šiuo metu girdime, tiesa – anksčiau nežinojau, kad Kaire šaudyta, o anksčiau pasitelkta armija ir Tunise, ir Egipte – kad armija imasi smurto, tada tai gali trukti tik labai neilgai. Europoje sukilimai vyko Rytų Vokietijoje 1953 m., Vengrijoje 1956 m. ir Čekoslovakijoje 1968 m., vėliau buvo įvykiai. Galiausiai įsivyraus laisvė, todėl visiems tiems, kas šiandien naudoja smurtą, turime pasakyti: baikite šaudyti ir duokite žmonėms laisvę surengdami laisvus rinkimus. Turime dėti pastangas ir paremti tai žodžiais ir darbais, įskaitant ir šį Parlamentą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, baronese dāmas un kungi! Reaģējot uz notikumiem arābu valstīs, mums ir jābalstās uz mūsu humānisma jēdzienu. Ikvienam cilvēkam, vai nu tas ir musulmanis, ebrejs, kristietis vai cilvēks bez noteiktas ticības, ir vienāda vērtība un vienādas tiesības dzīvot ar cieņu. Ja tā ir, tad tas arī nozīmē, ka iedzīvotājiem arābu valstīs ir tiesības dzīvot brīvībā, demokrātijā un ar tādu dzīvesveidu, kas respektē cilvēka cieņu. Tādēļ šodien mūsu pienākums un svarīgs uzdevums mūsu nākotnei ir sacīt tiem arābu valstu iedzīvotājiem, kuri miermīlīgi atbalsta brīvību un demokrātiju, ka mēs esam solidāri kopā ar viņiem. Mēs paužam savu solidaritāti ar miermīlīgajiem musulmaņiem arābu valstīs. Mēs reiz izdarījām kļūdu, pieverot acis attiecībā uz totalitāro komunismu, jo sacījām, ka mums vajadzīga stabilitāte. Mēs šodien nedrīkstam atkārtot šo kļūdu, jo stabilitāte arī paredz brīvību un demokrātiju, un tas ir kas tāds, kas mums jāatbalsta. Ja tas, ko pašlaik dzirdam, ir tiesa — es iepriekš nezināju, ka Kairā ir notikusi šaušana, un agrāk armija bija arī apvaldīta gan Tunisijā, gan Ēģiptē —, ka vardarbīgā veidā iesaistās armija, tad tas var ilgt tikai īsu brīdi. Eiropā mums bija sacelšanās Austrumvācijā 1953. gadā, Ungārijā 1956. gadā, Čehoslovākijā 1968. gadā, un tad nāca . Galu galā uzvarēs brīvība, un tāpēc visiem tiem, kuri pašlaik izmanto vardarbību, mums jāsaka: beidziet šaut un dodiet tautai brīvību, nodrošinot brīvas vēlēšanas. Mums ir jāpieliek visi pūliņi, lai to atbalstītu gan vārdos, gan darbos, arī šajā Parlamentā."@lv13
"Herr Präsident, Frau Hohe Beauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Antwort auf die Ereignisse in der arabischen Welt muss sich aus unserem Menschenbild ergeben. Jeder Mensch, ob Moslem, Jude, Christ oder ohne Bekenntnis, hat die gleiche Würde und das gleiche Recht, in Würde zu leben. Und wenn dies richtig ist, dann ergibt sich daraus das Recht für die Menschen in den arabischen Ländern, in Freiheit, in einer Demokratie und in einer die Würde des Menschen achtenden Lebensordnung zu leben. Deswegen ist es heute unsere Pflicht, unsere Verantwortung und unsere wichtige Aufgabe für die Zukunft, den Menschen in der arabischen Welt, die friedlich für Freiheit und Demokratie eintreten, zu sagen, wir stehen solidarisch an eurer Seite. Wir sind solidarisch mit den friedlichen Moslems in der arabischen Welt. Wir haben einmal den Fehler gemacht, dass wir im Verhältnis zum totalitären Kommunismus die Augen zugedrückt haben, weil wir sagten, wir brauchen Stabilität. Diesen Fehler dürfen wir heute nicht machen, denn zur Stabilität gehören die Freiheit und die Demokratie, und das sollten wir unterstützen. Wenn das nun stimmt, was wir in diesen Stunden hören – ich wusste das vorher nicht, dass in Kairo geschossen wird, und bisher war ja die Armee sowohl in Tunesien wie auch in Ägypten zurückhaltend –, dass sich die Armee mit Gewalt durchsetzt, dann kann das immer nur für eine kurze Zeit sein. In Europa hatten wir 1953 den Aufstand in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968 in der Tschechoslowakei, und dann kam Solidarność. Am Ende wird die Freiheit sich durchsetzen, und deswegen müssen wir allen, die heute Gewalt ausüben, sagen: Hört auf zu schießen und gebt den Menschen die Freiheit durch freie Wahlen. Das sollten wir mit Rat und Tat, mit aller Kraft unterstützen, auch als Europäisches Parlament."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Ashton, beste collega’s, ons antwoord op de gebeurtenissen in de Arabische wereld moet voortkomen uit ons mensbeeld. Ieder mens, of hij nu moslim, jood, christen of zonder religie is, heeft dezelfde waardigheid en hetzelfde recht om een waardig leven te leiden. Indien dat zo is, dan hebben ook de mensen in de Arabische landen het recht om in vrijheid, in een democratie te leven en een bestaan te leiden waarin de waardigheid van de mens wordt gerespecteerd. Daarom is het nu onze plicht, onze verantwoordelijkheid en een belangrijke taak voor de toekomst om de mensen in de Arabische wereld die vreedzaam voor vrijheid en democratie opkomen, te zeggen dat we solidair zijn en aan hun kant staan. We zijn solidair met de vreedzame moslims in de Arabische wereld. We hebben eens de fout begaan dat we tegenover het totalitaire communisme de ogen sloten, omdat we zeiden stabiliteit nodig te hebben. Deze fout mogen we nu niet weer maken, want bij stabiliteit horen vrijheid en democratie en die moeten we ondersteunen. Indien klopt wat we nu horen – ik wist nog niet dat er in Cairo wordt geschoten en tot nu toe was het leger in Tunesië en ook in Egypte terughoudend – dat het leger met geweld terrein wint, dan kan dat slechts voor een korte tijd zijn. In Europa hebben we in 1953 de opstand in de DDR beleefd, in 1956 Hongarije, in 1968 Tsjecho-Slowakije en toen kwam Solidarność. Uiteindelijk zal de vrijheid overwinnen en daarom moeten we allen tegen degenen die nu geweld uitoefenen zeggen: hou op met schieten en geef de mensen vrijheid door middel van vrije verkiezingen. Dat moeten we met raad en daad en uit alle macht ondersteunen, ook als Europees Parlement."@nl3
"Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton, Panie i Panowie! Nasza reakcja na wydarzenia w świecie arabskim musi opierać się na naszej koncepcji człowieczeństwa. Każdy człowiek, bez względu na to, czy jest muzułmaninem, żydem, chrześcijaninem czy nie wyznaje żadnej konkretnej wiary, ma jednakową wartość i jednakowe prawo do godnego życia. Skoro tak jest, to mieszkańcy krajów arabskich mają prawo życia w wolności, demokracji i w sposób szanujący godność ludzką. Dlatego dzisiaj naszym obowiązkiem, naszą odpowiedzialnością i naszym ważnym zadaniem na przyszłość jest powiedzenie mieszkańcom świata arabskiego, którzy pokojowo stają w obronie wolności i demokracji, że solidarnie stoimy po ich stronie. Wyrażamy naszą solidarność z pokojowo nastawionymi muzułmanami w świecie arabskim. W przeszłości popełniliśmy już raz błąd, przymykając oczy na totalitarny komunizm, ponieważ stwierdziliśmy, że potrzebujemy stabilności. Nie wolno nam obecnie powtórzyć tego błędu, ponieważ stabilność oznacza także wolność i demokrację, a to jest coś, co powinniśmy popierać. Jeżeli to, co teraz słyszymy, jest zgodne z prawdą – wcześniej nie wiedziałem, że w Kairze padły strzały, a poprzednio armia nie angażowała się zarówno w Tunezji, jak i w Egipcie – że armia wkracza stosując przemoc, to może to trwać tylko przez chwilę. W Europie mieliśmy powstania w Niemczech Wschodnich w 1953 roku, na Węgrzech w 1956 roku, w Czechosłowacji w 1968 roku, a następnie pojawiła się Solidarność. Na końcu zwycięży wolność, zatem musimy powiedzieć wszystkim, którzy obecnie stosują przemoc: przestańcie strzelać i dajcie ludziom wolność poprzez wolne wybory. Musimy podjąć wszelkie wysiłki, by poprzeć to słowem i czynem, także w tym Parlamencie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Baronesa Ashton, Senhoras e Senhores Deputados, a nossa resposta aos acontecimentos no mundo árabe tem de ter por base o nosso conceito de humanidade. Todo o ser humano, quer muçulmano, judeu, cristão ou sem qualquer religião específica tem o mesmo valor e o mesmo direito de viver condignamente. Se assim for, então isso significa também que as pessoas nos países árabes têm direito a viver em liberdade, em democracia e num estilo de vida que respeite a dignidade humana. Assim, temos hoje como dever, como responsabilidade e como tarefa importante para o futuro dizer às populações do mundo árabe que estão a insurgir-se em prol da liberdade e da democracia, que estamos solidários a seu lado. Expressamos a nossa solidariedade para com os muçulmanos pacifistas no mundo árabe. Cometemos uma vez o erro de fechar os olhos ao comunismo totalitário porque dizíamos que precisávamos de estabilidade. Não podemos cometer este erro outra vez hoje, porque a estabilidade também implica liberdade e democracia, e isso é algo que devemos apoiar. Se aquilo que estamos a ouvir neste momento for verdade – eu não sabia antes que estavam a ser disparados tiros no Cairo, e antes o exército também estava a mostrar alguma contenção, quer na Tunísia, quer no Egipto – e se o exército está a avançar com violência, então esta situação só pode durar pouco tempo. Na Europa, houve sublevações na Alemanha de Leste em 1953, na Hungria em 1956, na Checoslováquia em 1968 e depois surgiu o . A liberdade acabará por prevalecer, e por isso temos de dizer a todos os que usam da força hoje: parem de disparar e dêem às pessoas a liberdade através de eleições livres. Temos de orientar todos os nossos esforços no sentido de apoiar este objectivo em palavras e actos, inclusive nesta Assembleia."@pt17
"Domnule președinte, doamnă Ashton, doamnelor și domnilor, răspunsul nostru la evenimentele din lumea arabă trebuie să se bazeze pe conceptul de umanitate. Fiecare om, indiferent dacă este musulman, evreu, creștin sau dacă nu crede în ceva anume, are aceeași valoare și același drept de a trăi în demnitate. Dacă așa stau lucrurile, atunci aceasta înseamnă, de asemenea, că oamenii din țările arabe au dreptul să trăiască în libertate, într-o democrație și cu un stil de viață care respectă demnitatea umană. Prin urmare, astăzi este responsabilitatea noastră și o sarcină importantă pentru viitor să le spunem oamenilor din lumea arabă, care cer în mod pașnic libertate și democrație, că le stăm alături solidar. Ne exprimăm solidaritatea față de musulmanii pașnici din lumea arabă. Am făcut greșeala odată de a închide ochii la comunismul totalitar deoarece am spus că avem nevoie de stabilitate. Nu trebuie să facem această greșeală din nou astăzi, deoarece stabilitatea implică, de asemenea, libertate și democrație, pe care ar trebui să le sprijinim. Dacă ceea ce auzim acum este adevărat – până acum nu am știut că la Cairo se trag focuri de armă și că până acum armata a fost oprită atât în Tunisia, cât și în Egipt – dacă armata avansează prin violență, atunci acest lucru nu poate dura foarte mult timp. În Europa, am avut revoltele din Germania de Est în 1953, din Ungaria în 1956, din Cehoslovacia în 1968, și apoi a venit Solidarność. Libertatea va triumfa în cele din urmă și prin urmare astăzi trebuie să le spunem tuturor celor care recurg la violență: opriți împușcăturile și oferiți-le oamenilor libertate prin intermediul alegerilor libere. Ar trebui să depunem eforturi pentru a sprijini această afirmație prin cuvinte și fapte, inclusiv în această sală."@ro18
"Naša reakcia na udalosti v arabskom svete musí byť založená na našej zásade ľudskosti. Každý človek, či už moslim, žid, kresťan, alebo človek bez konkrétnej viery, má rovnakú hodnotu a rovnaké právo na dôstojný život. Ak je to tak, potom to tiež znamená, že ľudia v arabských krajinách majú právo žiť v slobode, v demokracii a takým spôsobom života, ktorý rešpektuje ľudskú dôstojnosť. Dnes je teda našou povinnosťou, našou zodpovednosťou a dôležitou úlohou pre budúcnosť povedať ľuďom v arabskom svete, ktorí pokojne povstali za slobodu a demokraciu, že solidárne stojíme na ich strane. Vyjadrujeme svoju solidaritu s mierumilovnými moslimami v arabskom svete. Už sme raz urobili chybu, keď sme zatvárali oči v súvislosti s totalitným komunizmom, pretože sme hovorili, že potrebujeme stabilitu. Dnes nesmieme túto chybu urobiť znova, pretože stabilita zahŕňa aj slobodu a demokraciu, a tie by sme mali podporiť. Ak je pravda to, čo teraz počúvame – predtým som nevedel, že sa v Káhire strieľa, a armáda bola doteraz v Tunisku i v Egypte tiež zdržanlivá –, že armáda používa násilie, potom to môže trvať len krátko. V Európe sme mali povstania vo Východnom Nemecku v roku 1953, v Maďarsku v roku 1956, v Československu v roku 1968 a potom prišlo hnutie Solidarita. Sloboda nakoniec zvíťazí, a preto musíme všetkým, ktorí dnes používajú násilie, povedať: zastavte streľbu a dajte ľuďom slobodu prostredníctvom slobodných volieb. Mali by sme vynaložiť svoje maximálne úsilie na podporu tohto procesu slovami i činmi, a to aj v tomto Parlamente."@sk19
"Gospod predsednik, baronica Ashton, gospe in gospodje, naši odzivi na dogodke v arabskem svetu morajo temeljiti na našem pojmovanju človečnosti. Vsako človeško bitje, bodisi musliman, jud, kristjan ali versko neopredeljeni, ima enako vrednost in enako pravico do dostojnega življenja. Če je to tako, potem to pomeni tudi, da imajo ljudje v arabskih državah pravico do življenja v svobodi, demokraciji in na način, ki spoštuje človekovo dostojanstvo. Zato je danes naša dolžnost, naša odgovornost ter pomembna naloga za prihodnost, da ljudem arabskega sveta, ki se miroljubno zavzemajo za svobodo in demokracijo, povemo, da smo solidarno na njihovi strani. Izražamo svojo solidarnost z miroljubnimi muslimani v arabskem svetu. Nekoč smo že storili napako, ko smo si zatiskali oči v zvezi s totalitarnim komunizmom, saj smo rekli, da potrebujemo stabilnost. Danes te napake ne smemo ponoviti, saj stabilnost prav tako vključuje svobodo in demokracijo, in to je tisto, kar bi morali podpirati. Če to, kar zdaj poslušamo, drži – prej nisem vedel za streljanje v Kairu in pred tem je bila vojska tako v Tuniziji kot Egiptu zadržana –, da vojska nasilno prodira, potem lahko to traja le kratek čas. V Evropi smo že bili priča uporom, leta 1953 v Vzhodni Nemčiji, leta 1956 na Madžarskem, leta 1968 na Češkoslovaškem, nato je sledila Solidarność. Svoboda bo na koncu prevladala in zato moramo vsem tistim, ki danes izvajajo nasilje, povedati: nehajte streljati in dajte ljudem svobodo na svobodnih volitvah. Ves svoj trud bi morali vložiti v podporo slednjega z besedami in dejanji, vključno s tem parlamentom."@sl20
"Herr talman, Catherine Ashton, mina damer och herrar! Vårt svar på händelserna i arabvärlden måste bygga på vår uppfattning om mänsklighet. Alla människor, oavsett om de är muslimer, judar, kristna eller saknar särskild trostillhörighet, har samma värde och samma rätt att leva i värdighet. Om så är fallet innebär det också att människor i arabländerna har rätt att leva i frihet, i en demokrati och med en livsstil som respekterar människors värdighet. Därför är det i dag vår skyldighet, vårt ansvar och en viktig uppgift för framtiden att vi säger till folken i arabvärlden, som fredligt reser sig för frihet och demokrati, att vi står i solidaritet vid deras sida. Vi uttrycker vår solidaritet med de fredliga muslimerna i arabvärlden. Vi begick det här misstaget en gång tidigare innan vi slöt våra ögon för den totalitära kommunismen, eftersom vi sade att vi behövde stabilitet. Vi får inte begå det här misstaget på nytt, eftersom stabilitet inbegriper frihet och demokrati, och det är något vi ska stöda. Om det vi hör just nu är sant – jag kände inte till att skott avlossats i Kairo och att armén tidigare också hållits tillbaka i Tunisien och Egypten – att armén gått in med våld, då kan detta bara pågå en kort tid. I Europa hade vi upproren i Östtyskland 1953, i Ungern 1956, i Tjeckien 1968 och sedan Solidarność. Friheten kommer att segra i slutändan och därför måste vi säga till alla som använder våld i dag: sluta skjuta och ge människor frihet genom fria val. Vi måste lägga alla våra insatser på att stödja detta i ord och handling, inklusive här i parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph