Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-121-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-121-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Liebe Frau Ashton, ich möchte die Aufforderung an Sie wiederholen, uns die Liste der Empfänger von EU-Geldern in diesen Ländern mitzuteilen. Es gibt begründete Befürchtungen, dass der Familienclan von Ben Ali und seine Unternehmen auch von EU-Geldern profitieren. Ich glaube, wir brauchen eine Aufarbeitung unserer eigenen Arbeit in dieser Region, eine Klärung der Verwendung unserer Gelder und eine klare Umsteuerung. Für diese klare Umsteuerung braucht es auch als allererstes in Tunesien einen neuen Delegationschef. Ich würde Ihnen gerne vorlesen, was er heute in einer E-Mail an uns geschrieben hat: Europas Strategie in Tunesien muss nicht überdacht werden. Wir werden mehr Freiheit bei der Wahl unserer Gesprächspartner und Partner haben, allerdings werden die Interventionsbereiche und unsere Abkommen mit dem Land heute sogar noch mehr an Bedeutung gewinnen. Ich denke es ist unglaublich, dass der Delegationsleiter schreibt, wir müssten unsere Strategien betreffend Tunesien nicht überdenken. Ich rufe Sie auf, die Verantwortung zu übernehmen und den Delegationsleiter auszuwechseln. Wenn ich noch einen Punkt zu dem von Frau De Keyser Gesagten hinzufügen darf: Ich denke, es ist auch an der Zeit, die Frauen im Übergang zu unterstützen. Warum nicht, zum Beispiel, eine große Konferenz mit Ihrer Unterstützung überall abhalten und Frauen für den Übergang unterstützen, ihre Rolle hervorheben und sie zu unterstützen, um den laizistischen bzw. säkularen Prozess in diesen Ländern zu stärken und zu betonen. Das könnte eine feministisches Programm für Sie sein."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, baronko Ashtonová, ráda bych zopakovala výzvu, abyste nám poskytla seznam příjemců peněz EU v těchto zemích. Existují podložené obavy, že klan Bena Alího a jeho podniky mají také prospěch z peněz EU. Jsem přesvědčena, že musíme přezkoumat naši vlastní práci v tomto regionu. Potřebujeme jasně vědět, jak jsou naše peníze využívány a samozřejmě potřebujeme i jasnou změnu. Aby k této změně došlo, je především nutné, aby byl v Tunisku nový vedoucí delegace. Ráda bych vám přečetla, co nám dnes napsal v emailu: Není nutné přezkoumat strategii Evropy v Tunisku. Budeme mít větší svobodu ve výběru účastníků a partnerů, ale odvětví intervence a naše dohody s touto zemí se dnes ukazují jako ještě relevantnější. Je neuvěřitelné, že vedoucí delegace píše, že nemusíme přezkoumávat naše politiky vůči Tunisku. Apeluji na vás, abyste přijali odpovědnost a vedoucího delegace vyměnili. Pokud mohu ještě doplnit jeden bod týkající se toho, co řekla paní De Keyserová; myslím, že také nastal čas podpořit v tomto přechodném období ženy. Proč například neuspořádat velkou konferenci s vaší podporou, kam půjdete a podpoříte ženy podporující tento přechod, vyzdvihnete jejich úlohu a podpoříte je, aby byl v těchto zemích podpořen a podtrhnut laický a sekulární proces. To by mohlo být váš feministický program."@cs1
"Hr. formand, Baroness Ashton! Jeg vil gerne gentage opfordringen til Dem om at give os en liste over modtagere af EU-midler i disse lande. Der er en velbegrundet frygt for, at Ben Ali-klanen og hans foretagender også nyder godt af EU-midlerne. Efter min mening skal vi revidere vores eget arbejde i denne region. Vi har brug for at få afklaret, hvordan vores penge bruges, ligesom vi har brug for en kursændring. Hvis vi skal have en sådan markant kursændring, er der i Tunesien først og fremmest brug for en ny delegationschef. Jeg vil gerne læse op, hvad han skrev til os i dag i en e-mail: Hr. formand! Europas strategi i Tunesien behøver ingen revision. Vi vil have større valgfrihed i vores valg af samtalepartnere og partnere, men interventionssektorerne og vores aftaler med landet er endnu mere relevante i dag. Hr. formand! Jeg finder det utroligt, at delegationschefen skriver, at vi ikke er nødt til at revidere vores politikker over for Tunesien. Jeg vil opfordre Dem til at tage ansvaret for at udskifte delegationschefen. Jeg vil gerne føje noget til det, som fru De Keyser nævnte. Jeg synes også, at det er på tide at støtte kvinder i overgangstider. Man kunne f.eks. med Deres støtte afholde en stor pressekonference, hvor man støtter kvinder, der ønsker en overgang, fremhæver deres rolle og støtter dem for at styrke og understrege den bekendelsesfrie og verdslige proces i disse lande. Det kunne være en feministisk dagsorden for Dem."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, θα ήθελα να επαναλάβω την έκκληση να μας παραδώσετε τον κατάλογο των αποδεκτών των χρημάτων της ΕΕ σε αυτές τις χώρες. Υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι η φατρία του Ben Ali και οι επιχειρήσεις του επωφελούνται και από κοινοτικά χρήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το έργο μας στην περιοχή. Χρειαζόμαστε διευκρίνιση για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα χρήματά μας και σαφή αλλαγή πορείας. Για την εν λόγω σαφή αλλαγή πορείας, αυτό που χρειάζεται καταρχάς στην Τυνησία είναι ένας νέος επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Θα ήθελα να σας διαβάσω τι μας έγραψε σήμερα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Η στρατηγική της Ευρώπης στην Τυνησία δεν χρειάζεται να επανεξεταστεί. Θα έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής συνομιλητών και εταίρων, όμως οι τομείς παρέμβασης και οι συμφωνίες μας με τη χώρα αποδεικνύονται ακόμα πιο σημαντικές σήμερα. Νομίζω ότι είναι απίστευτο το γεγονός ότι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας γράφει ότι δεν χρειάζεται να επανεξετάσουμε τις πολιτικές μας έναντι της Τυνησίας. Σας καλώ να αναλάβετε την ευθύνη της αλλαγής του επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω μία παρατήρηση σχετικά με αυτό που ανέφερε η κ. De Keyser: νομίζω ότι είναι, επίσης, πλέον καιρός να υποστηρίξετε τις γυναίκες κατά τη μετάβαση. Για παράδειγμα, γιατί να μην διεξαχθεί μια μεγάλη διάσκεψη με τη στήριξή σας όπου θα μεταβείτε και θα υποστηρίξετε τις γυναίκες για τη μετάβαση, τονίζοντας τον ρόλο τους και υποστηρίζοντάς τις προκειμένου να ενισχυθεί και να υπογραμμιστεί η λαϊκή και κοσμική διαδικασία στις χώρες αυτές; Αυτή θα μπορούσε να είναι μια φεμινιστική ατζέντα για εσάς."@el10
"Mr President, Baroness Ashton, I would like to repeat the call for you to provide us with the list of recipients of EU money in these countries. There are well-founded fears that the Ben Ali clan and his enterprises are also profiting from EU money. I believe that we need to review our own work in this region. We need clarification of how our money is being used and a clear change of course. For this clear change of course, what is needed first of all in Tunisia is a new Head of Delegation. I would like to read you what he wrote to us today in an e-mail: Europe’s strategy in Tunisia does not need to be reviewed. We will have greater freedom in our choice of interlocutors and partners, but the sectors for intervention and our agreements with the country are proving to be even more relevant today. I think it is incredible that the Head of Delegation writes that we do not have to review our policies vis-à-vis Tunisia. I call on you to take the responsibility to change the Head of the Delegation. If I may add one point concerning what was mentioned by Ms De Keyser; I think it is also time for you to support women in transition. For example, why not hold a big conference with your support where you go and support women for transition, highlighting their role and supporting them in order to strengthen and underline the laic and secular process in these countries. That could be a feminist agenda for you."@en4
"Señor Presidente, baronesa Ashton, quiero repetir la petición de que nos proporcione usted la lista de receptores del dinero comunitario en estos países. Existen miedos bien fundados de que el clan Ben Ali y sus empresas también se hayan beneficiado de este dinero. Considero que hemos de revisar nuestro propio trabajo en esta región. Necesitamos clarificar el modo en que se usa nuestro dinero, así como un cambio de rumbo nítido. Para lograrlo, lo que necesitamos en primer lugar en Túnez es un jefe de delegación nuevo. Quiero leerles lo que nos ha escrito hoy en un correo electrónico: La estrategia de Europa en Túnez no debe ser revisada. Tendremos una mayor libertad para escoger interlocutores y socios, pero los sectores de intervención y nuestros acuerdos con el país demuestran ser aún más importantes hoy en día. Me parece increíble que el jefe de la delegación escriba que no debemos revisar nuestras políticas con respecto a Túnez. Les pido que asuman la responsabilidad de cambiar al jefe de la delegación. Si puedo añadir un comentario relativo a lo mencionado por la señora De Keyser; creo que también es el momento de que apoye a las mujeres en la transición. Por ejemplo, podemos celebrar una gran conferencia con su apoyo, en la que usted estaría presente para apoyar a las mujeres durante la transición, destacando su función y respaldándolas con el fin de reforzar y de subrayar el proceso laico y secular en estos países. Ese puede ser un programa feminista para usted."@es21
"Austatud juhataja, paruness Ashton! Soovin korrata üleskutset, et annaksite meile nimekirja nende isikute kohta, kes nendes riikides ELi raha saanud on. Hästi põhjendatud kartuste kohaselt võivad ELi rahast kasumit lõigata ka Ben Ali klann ja tema ettevõtted. Arvan, et peame enda tegevuse selles piirkonnas läbi vaatama. Vajame selgust oma raha kasutamise kohta ja selget suunamuutust. Selleks suunamuutuseks on kõigepealt loomulikult vaja uut Tuneesia delegatsiooni juhti. Tahaksin teile ette lugeda, mida ta meile täna e-kirjas kirjutas: Euroopa strateegiat Tuneesias ei ole vaja läbi vaadata. Meil on suurem vabadus valida vestluskaaslasi ja partnereid, kuid sekkumise ja meie kokkulepete valdkonnad selle riigiga on praegu isegi asjakohasemaks osutunud. Minu arvates on uskumatu, et delegatsiooni juhi arvates ei pea me oma poliitikasuundi Tuneesia suhtes läbi vaatama. Soovin, et võtaksite endale kohustuse delegatsiooni juht välja vahetada. Lubage mul lisada üks punkt kolleeg De Keyseri mainitule. Ma arvan, et teil on aeg toetada ka naisi üleminekul. Miks mitte korraldada teie toetusel suur konverents, kuhu te lähete ja toetate naisi üleminekul, rõhutades nende rolli ja toetades neid, et tõhustada ja rõhutada nende riikide ilmalikku korda. See võiks olla teie feministlik päevakord."@et5
"Arvoisa puhemies, Catherine Ashton, toistaisin vetoomukseni, että annatte meille luettelon EU:n rahojen vastaanottajista kyseissä valtioissa. On perusteltuja pelkoja siitä, että Ben Alin klaani ja hänen yrityksensä hyötyvät myös EU:n rahoista. Mielestäni meidän on tarkistettava omaa työtämme kyseisellä alueella. Meidän on selvitettävä miten rahojamme on käytetty ja muutettava kurssia selvästi. Selvää kurssin muutosta varten tarvitaan ensinnäkin uusi valtuuskunnan puheenjohtaja Tunisiaan. Luen teille mitä hän kirjoitti meille tänään sähköpostissa: EU:n Tunisian strategiaa ei tarvitse tarkistaa. Meillä on entistä enemmän vaihtoehtoja neuvottelukumppanien ja kumppanien valinnassa, mutta alat, joilla toimimme, ja sopimuksemme Tunisian kanssa ovat osoittautumassa entistä olennaisemmiksi. Minusta on uskomatonta, että valtuuskunnan puheenjohtaja kirjoittaa, että meidän ei tarvitse tarkistaa Tunisian politiikkaamme. Vetoan teihin, että te otatte vastuullenne valtuuskunnan puheenjohtajan vaihtamisen. Sallinette, että lisään yhden asian siihen, mitä Véronique De Keyser sanoi; mielestäni teidän on myös aika tukea naisia siirtymävaiheessa. Miksi ette järjestäisi tuellanne esimerkiksi suurta konferenssia, jossa tukisitte naisia siirtymävaiheessa ja korostaisitte heidän rooliaan ja tukisitte heitä, jotta maallistumisprosessi kyseisissä valtioissa vahvistuu ja korostuu. Siinä olisi teille feminististä ohjelmaa."@fi7
"Monsieur le Président, Madame Ashton, je voudrais vous demander une nouvelle fois de nous fournir la liste des destinataires de l’argent de l’UE dans ces pays. Selon des craintes bien fondées, le clan Ben Ali et ses entreprises profitent également de l’argent de l’UE. Je pense que nous devons revoir notre travail dans cette région. Nous avons besoin d’une clarification concernant l’utilisation de notre argent et d’un véritable changement de cap bien sûr. Pour cela, la première chose à faire en Tunisie consiste à mettre en place un nouveau chef de délégation. Je voudrais vous lire ce qu’il nous a écrit aujourd’hui dans un courrier électronique: La stratégie européenne en Tunisie n’a pas besoin d’être revue. On aura plus de liberté dans nos choix d’interlocuteurs et de partenaires, mais les secteurs d’intervention et nos accords avec le pays s’avèrent encore plus pertinents aujourd’hui. Je trouve incroyable que le chef de délégation écrive que nous ne devons pas revoir notre stratégie en Tunisie. Je vous demande de prendre la responsabilité de changer le chef de délégation. Permettez-moi d’ajouter une chose à ce que Mme De Keyser a dit. Je pense qu’il est temps que vous souteniez aussi les femmes dans la transition. Pourquoi ne pas organiser par exemple une grande conférence avec votre aide, là où vous allez, et soutenir les femmes dans la transition en insistant sur leur rôle et en les soutenant afin de renforcer et de souligner le processus laïc dans ces pays. Ce pourrait être un programme féministe pour vous."@fr8
"Elnök úr, Ashton bárónő! Szeretném megismételni azt a felszólítást, hogy biztosítsák számunkra azoknak a személyeknek a hiánytalan felsorolását, akik az uniós pénzeszközökből részesülnek ezekben az országokban. Alapos okunk van félni attól, hogy Ben Ali klánja és vállalkozásai is profitáltak az uniós pénzből. Meggyőződésem, hogy felül kell vizsgálnunk az ebben a régióban végzett munkánkat. Tisztáznunk kell, milyen módon használják fel a pénzünket és egyértelmű irányváltásra van szükség. Ehhez az egyértelmű irányváltáshoz Tunéziában mindenekelőtt új küldöttségvezetőre van szükség. Szeretném felolvasni Önöknek, mit írt ma nekünk e-mail-ben: Európa tunéziai stratégiáját nem kell felülvizsgálnunk. Nagyobb választási szabadságunk lesz a tárgyalópartnerek és a partnerek kiválasztása területén, de a beavatkozás ágazatai és az országgal kötött megállapodásaink ma még relevánsabbnak bizonyulnak. Hihetetlennek tartom, hogy a küldöttség vezetője azt írja, hogy nem kell felülvizsgálnunk Tunéziával kapcsolatos politikáinkat. Felszólítom Önt arra, hogy vállalja magára a küldöttségvezető leváltásának felelősségét. Szeretnék még egy szempontot hozzátenni ahhoz, amit De Keyser asszony említett; szerintem annak is eljött az ideje, hogy támogassa a változást akaró nőket. Például rendezhetnének egy nagy konferenciát az Ön támogatásával, ahol Ön támogathatná a változást akaró nőket, rávilágíthatna szerepkörükre és támogathatná őket, hogy megerősítse és kihangsúlyozza a kérdéses országokban zajló laikus és világi folyamatokat. Igazi feminista feladat lenne ez az Ön számára."@hu11
"Signor Presidente, Baronessa Ashton, vorrei ribadire l’appello rivoltole di fornirci la lista dei beneficiari degli aiuti europei in questi paesi. Serpeggiano timori fondati che anche il clan di Ben Ali e le sue industrie stiano percependo fondi europei. Credo che sia opportuno rivedere il nostro operato in questa regione. Dobbiamo fare luce su come vengono impiegati i nostri fondi e occorre un cambio di rotta decisivo. A tal fine, quello che serve soprattutto in Tunisia è un nuovo capo della delegazione. Vorrei leggervi quello che ci ha scritto oggi in un messaggio di posta elettronica: La strategia dell’Europa in Tunisia non necessita di revisioni. avremo una maggiore libertà nella scelta dei nostri interlocutori e partner, ma i settori di intervento e i nostri accordi con il paese si stanno dimostrando ancora più rilevanti nella situazione attuale. Reputo incredibile che il capo della delegazione scriva che non dobbiamo rivedere le nostre politiche per la Tunisia. Vi esorto ad assumervi la responsabilità di cambiare il capo della delegazione. Vorrei ora aggiungere un’osservazione a quanto sostenuto dall’onorevole; credo sia anche giunto il momento di sostenere le donne nel processo di transizione. Ad esempio, potremmo organizzare una grande conferenza col suo sostegno e lei potrebbe andare a perorare la causa delle donne per la transizione, ponendo l’accento sul loro ruolo e appoggiandole per rafforzare e sottolineare il processo laico di questi paesi. Potrebbe essere una sorta di agenda femminista che lei potrebbe portare avanti."@it12
"Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, norėčiau pakartoti raginimą, kad jūs pateiktumėte mums ES pinigų gavėjų tose šalyse sąrašą. Yra pagrįsto baiminimosi, kad iš ES pinigų pelnosi Ben Ali klanas ir jo įmonės. Manau, kad turime persvarstyti savo pačių darbą šiame regione. Mums reikia paaiškinimo, kaip naudojami mūsų pinigai, ir aiškiai kitokios krypties. Kad ši kryptis būtų aiškiai pakeista, Tunise pirmiausia reikia pakeisti delegacijos vadovą. Norėčiau perskaityti jums, ką jis mums parašė šiandien elektroniniame laiške: Europos strategijos Tunise persvarstyti nereikia. Turėsime didesnę laisvę rinktis pašnekovus ir partnerius, bet pasirodo, kad intervencijų sritys ir mūsų susitarimai su šalimi šiandien yra dar aktualesni. Manau, neįtikėtina, kad delegacijos vadovas rašo, kad mums nereikia persvarstyti savo politikos Tuniso atžvilgiu. Raginu jus imtis atsakomybės ir pakeisti delegacijos vadovą. Norėčiau dar pridurti dėl to, ką paminėjo V. De Keyser; manau, taip pat laikas permainų metu jums paremti moteris. Pavyzdžiui, kodėl su jūsų parama nesurengus didelės konferencijos, kurioje galėtumėte dalyvauti ir paremti moteris permainų metu, nušviesti jų vaidmenį ir palaikyti jas, kad šiose šalyse būtų sustiprinti ir pabrėžti pasaulietiniai procesai. Tai jums galėtų būti feministinė darbotvarkė."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, baronese es vēlētos atkārtot jums pausto aicinājumu mums iesniegt ES naudas saņēmēju sarakstu šajās valstīs. Pastāv pamatotas bažas, ka klans un viņa uzņēmumi arī izmanto ES naudu. Es uzskatu, ka mums ir jāpārskata mūsu pašu darbs šajā reģionā. Mums ir jānoskaidro, kā tiek izmantota mūsu nauda, un mums, protams, vajadzīgas skaidras pārmaiņas. Šīm skaidrajām pārmaiņām Tunisijā, protams, vispirms ir vajadzīgs jauns delegācijas vadītājs. Es jums vēlētos nolasīt to, ko viņš mums šodien rakstīja e-pasta vēstulē: Eiropas stratēģija Tunisijā nav jāpārskata. Mums būs lielāka sarunu pušu un partneru izvēles brīvība, taču intervences nozares un mūsu nolīgumi ar šo valsti pašlaik izrādās vēl jo svarīgāki. Es uzskatu, ka ir neticami, ka delegācijas vadītājs raksta, ka mums nav jāpārskata mūsu politika attiecībā uz Tunisiju. Es aicinu jūsu uzņemties pienākumu mainīt delegācijas vadītāju. Es arī vēlētos izteikt piebildi attiecībā uz to, ko minēja kundze; es uzskatu, ka ir arī pienācis laiks jums atbalstīt sievietes pārejas periodā. Piemēram, kādēļ neorganizēt lielu konferenci ar jūsu atbalstu, kurā atbalstītu sievietes pārejas periodā, uzsverot viņu nozīmi un atbalstot viņas, lai nostiprinātu un uzsvērtu ar garīdzniecību nesaistīto un sekulāro procesu šajās valstīs. Tā jums varētu būt feministu programma."@lv13
"Herr Präsident! Liebe Frau Ashton, ich möchte die Aufforderung an Sie wiederholen, uns die Liste der Empfänger von EU-Geldern in diesen Ländern mitzuteilen. Es gibt begründete Befürchtungen, dass der Familienclan von Ben Ali und seine Unternehmen auch von EU-Geldern profitieren. Ich glaube, wir brauchen eine Aufarbeitung unserer eigenen Arbeit in dieser Region, eine Klärung der Verwendung unserer Gelder und eine klare Umsteuerung. Für diese klare Umsteuerung braucht es auch als allererstes in Tunesien einen neuen Delegationschef. Ich würde Ihnen gerne vorlesen, was er heute in einer E-Mail an uns geschrieben hat: La stratégie européenne en Tunisie n'a pas besoin d'être revue. On aura plus de liberté dans nos choix d'interlocuteurs et de partenaires, mais les secteurs d'intervention et nos accords avec le pays s'avèrent encore plus pertinents aujourd'hui. I think it is incredible that the Head of Delegation writes that we do not have to review our policies vis-à-vis Tunisia. I call on you to take the responsibility to change the Head of the Delegation. If I may add one point concerning what was mentioned by Ms De Keyser; I think it is also time for you to support women in transition. For example, why not hold a big conference with your support where you go and support women for transition, highlighting their role and supporting them in order to strengthen and underline the laic and secular process in these countries. That could be a feminist agenda for you."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Ashton, ik wil u nogmaals verzoeken aan ons de lijst van ontvangers van EU-gelden in deze landen bekend te maken. Er bestaat gegronde vrees dat de familieclan van Ben Ali en zijn ondernemingen ook van EU-gelden profiteren. Ik denk dat we in deze regio ons eigen werk moeten bijstellen, dat er duidelijkheid moet komen over het gebruik van ons geld en dat we behoefte hebben aan een duidelijke koerswijziging. Voor deze duidelijke koerswijziging hebben we in Tunesië ook allereerst een nieuwe delegatieleider nodig. Ik zou u graag voorlezen wat hij vandaag in een e-mail aan ons heeft geschreven: De Europese strategie in Tunesië hoeft niet te worden herzien. We krijgen meer vrijheid in de keuze van onze gesprekspartners, maar onze bijdrage in verschillende sectoren en onze overeenkomsten met dit land zullen nog relevanter worden dan ze vandaag al zijn. 3-123 Ik vind het ongelooflijk dat het hoofd van de delegatie schrijft dat we ons beleid inzake Tunesië niet hoeven te herzien. Ik doe een beroep op u om de verantwoordelijkheid te nemen en het hoofd van de delegatie te vervangen. Ik wil nog één ding zeggen over de opmerking van mevrouw De Keyser. Ik denk dat het tijd wordt dat u vrouwen in tijden van transitie steunt. Er zou met uw steun bijvoorbeeld een grote conferentie kunnen worden gehouden waar u naartoe kunt gaan om vrouwen in tijden van transitie te steunen en hun rol te benadrukken om zo het wereldlijke en seculiere proces in deze landen te versterken en te onderstrepen. Dat zou een feministische agenda voor u kunnen zijn. Ik vind het ongelooflijk dat het hoofd van de delegatie schrijft dat we ons beleid inzake Tunesië niet hoeven te herzien. Ik doe een beroep op u om de verantwoordelijkheid te nemen en het hoofd van de delegatie te vervangen. Ik wil nog één ding zeggen over de opmerking van mevrouw De Keyser. Ik denk dat het tijd wordt dat u vrouwen in tijden van transitie steunt. Er zou met uw steun bijvoorbeeld een grote conferentie kunnen worden gehouden waar u naartoe kunt gaan om vrouwen in tijden van transitie te steunen en hun rol te benadrukken om zo het wereldlijke en seculiere proces in deze landen te versterken en te onderstrepen. Dat zou een feministische agenda voor u kunnen zijn."@nl3
"Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Chciałabym powtórzyć skierowany do Pani apel o dostarczenie nam listy odbiorców środków UE w tych krajach. Istnieją uzasadnione obawy, że klan Ben Alego i jego przedsiębiorstwa także korzystają ze środków UE. Uważam, że musimy dokonać przeglądu naszych działań w tym regionie. Potrzebujemy wyjaśnień dotyczących sposobu wykorzystywania naszych pieniędzy oraz jasnej zmiany kierunku. Ta jasna zmiana kierunku wymaga przede wszystkim nowego szefa przedstawicielstwa w Tunezji. Chciałabym przeczytać Państwu, co on nam dzisiaj napisał w wiadomości elektronicznej: Strategia Europy w Tunezji nie wymaga zmiany. Będziemy mieć większą swobodę w zakresie wyboru rozmówców i partnerów, ale obecnie sektory interwencji oraz nasze porozumienia z tym krajem okazują się być jeszcze ważniejsze. Moim zdaniem to niewiarygodne, że szef przedstawicielstwa pisze, iż nie musimy zmieniać naszej polityki wobec Tunezji. Wzywam Panią do przyjęcia odpowiedzialności i dokonania zmiany tego szefa przedstawicielstwa. Chciałabym dodać jedną uwagę w sprawie, o której mówiła pani poseł De Keyser; uważam, że nadszedł również czas udzielenia wsparcia kobietom w transformacji. Na przykład dlaczego nie mielibyśmy zorganizować dużej konferencji z Pani poparciem, gdzie mogłaby Pani wystąpić i udzielić poparcia kobietom na rzecz transformacji, zwracając uwagę na ich rolę i wspierając je, aby wzmocnić i podkreślić laicki i świecki proces w tych krajach. Tak mógłby wyglądać Pani program feministyczny."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Baronesa Ashton, gostaria de repetir o pedido para que nos faculte a lista de beneficiários de dinheiro da UE nestes países. Existem receios bem fundados de que o clã de Ben Ali, bem como as suas empresas, também estejam a beneficiar de dinheiro da UE. Penso que temos de reavaliar o nosso próprio trabalho nesta região. Precisamos de uma clarificação sobre a forma como o nosso dinheiro está a ser utilizado e de uma mudança de percurso clara. Para esta mudança clara no percurso, aquilo que é necessário antes de mais na Tunísia é um novo chefe de delegação. Gostaria de vos ler aquilo que ele nos escreveu hoje num : A estratégia da Europa na Tunísia não precisa de ser reavaliada. Teremos uma maior liberdade na nossa escolha de interlocutores e parceiros, mas os sectores de intervenção e os nossos acordos com o país estão a revelar-se hoje ainda mais relevantes. Considero incrível que o chefe da delegação escreva que não precisamos de reavaliar as nossas políticas relativamente à Tunísia. Apelo-lhe a que assuma a responsabilidade pela substituição do chefe da delegação. Gostaria de acrescentar um ponto àquilo que foi dito pela senhora deputada De Keyser; penso que também chegou o momento de apoiar as mulheres nesta transição. Por exemplo, porque não organizar uma conferência alargada com o seu apoio onde fosse apoiar as mulheres na transição, sublinhando o papel que desempenham e apoiando-as para reforçar e sublinhar o processo laico e secular nestes países. Esta poderia ser uma agenda feminista para si."@pt17
"Domnule președinte, doamnă Ashton, aș dori să repet solicitarea de a ne furniza lista beneficiarilor fondurilor UE din aceste țări. Există temeri bine întemeiate conform cărora clanul Ben Ali și întreprinderile sale beneficiază, de asemenea, de bani UE. Cred că trebuie să ne revizuim activitatea în această regiune. Avem nevoie de lămuriri cu privire la cum sunt folosiți banii noștri și de o schimbare clară de direcție. Pentru această schimbare clară de direcție, în Tunisia este nevoie mai întâi de un nou șef de delegație. Aș dori să vă citesc ceea ce ne-a scris acesta astăzi într-un e-mail: Strategia Europei în Tunisia nu trebuie revizuită. Vom avea o mai mare libertate în alegerea interlocutorilor și partenerilor noștri, însă sectoarele de intervenție și acordurile noastre cu această țară se dovedesc și mai relevante astăzi. Cred că este incredibil că șeful de delegație scrie că nu este necesar să ne revizuim politicile față de Tunisia. Vă îndemn să vă asumați responsabilitatea de a schimba șeful de delegație. Dacă îmi permiteți, aș mai adăuga un lucru cu privire la remarcile doamnei De Keyser; cred că a venit timpul să sprijiniți femeile în tranziție. De exemplu, ce-ar fi să organizăm o conferință cu sprijinul dvs. la care veți participa și veți sprijini femeile pentru tranziție, punând accent pe rolul acestora și susținându-le pentru a consolida și scoate în evidență procesul laic și secular din aceste țări? Aceasta ar putea fi un program feminist pentru dvs."@ro18
"Pani barónka Ashtonová, chcela by som zopakovať výzvu, aby ste nám poskytli zoznam prijímateľov peňazí EÚ v týchto krajinách. Existujú oprávnené obavy, že klan bin Alího a jeho podniky využívajú aj peniaze EÚ. Myslím si, že musíme prehodnotiť svoju činnosť v tomto regióne. Musí sa objasniť, ako sa používajú naše peniaze, a jednoznačne musíme zmeniť kurz. Ak chceme dosiahnuť túto jednoznačnú zmenu kurzu, v prvom rade potrebujeme v Tunisku nového vedúceho delegácie. Chcela by som vám prečítať, čo nám dnes napísal v e-maile: Európsku stratégiu v Tunisku netreba revidovať. Budeme mať väčšiu voľnosť pri výbere partnerov, ale odvetvia, v ktorých zasahujeme, a naše dohody s touto krajinou sa dnes ukazujú ako ešte dôležitejšie. Myslím si, že je neuveriteľné, že vedúci delegácie píše, že nemusíme revidovať svoje politiky voči Tunisku. Vyzývam vás, aby ste prebrali zodpovednosť za výmenu vedúceho delegácie. Chcem dodať ešte jednu vec v súvislosti s tým, čo povedala pani De Keyserová: myslím si, že je tiež čas, aby ste v rámci tejto premeny podporili ženy. Prečo napríklad nezorganizovať veľkú konferenciu s vašou podporou, na ktorú by ste išli a na ktorej by ste podporili ženy v tejto premene, zdôraznili ich úlohu a podporili ich s cieľom posilniť a podčiarknuť laické a sekulárne procesy v týchto krajinách? To by bola pre vás dobrá feministická agenda."@sk19
"Gospod predsednik, baronica Ashton, rada bi vas ponovno pozvala, da nam zagotovite seznam prejemnikov denarja EU v teh državah. Obstaja utemeljena bojazen, da imajo klan Bena Alija in njegova podjetja prav tako koristi od denarja EU. Prepričana sem, da moramo pregledati naše lastno delo v tej regiji. Treba je pojasniti, kako se naš denar porablja, potrebujemo pa tudi jasno spremembo. Seveda pa za to jasno spremembo najprej potrebujemo novega vodjo delegacije v Tuniziji. Rada bi vam prebrala, kaj nam je napisal v svojem današnjem elektronskem sporočilu: Strategije Evrope v Tuniziji ni treba pregledati. Pri izbiri sogovornikov in partnerjev bomo imeli več svobode, a sektorji na področju posredovanja in naši sporazumi z državo so se danes izkazali za še pomembnejše. Menim, da je neverjetno, da vodja delegacije piše, da nam ni treba pregledati naših politik do Tunizije. Pozivam vas, da prevzamete odgovornost za zamenjavo vodje delegacije. Če smem dodati še pripombo glede tega, kar je omenila gospa De Keyser; menim, da je čas, da pri prehodu podprete ženske. Na primer, zakaj ne priredili velike konference z vašo podporo tam, kamor odhajate, in podprli ženske pri prehodu, poudarili njihovo vlogo ter jim nudili podporo pri krepitvi in poudarjanju laičnega in sekularnega procesa v teh državah. To bi lahko bila vaša feministična agenda."@sl20
"Herr talman, Catherine Ashton! Jag vill upprepa uppmaningen till er att förse oss med en lista över de som mottagit EU-medel i de här länderna. Det finns en välgrundad oro för att Ben Ali-klanen och hans företag också gynnas av EU-medel. Jag anser att vi måste granska vårt eget arbete i den här regionen. Vi behöver ett förtydligande av hur våra pengar används och självfallet en tydlig förändring. Denna tydliga förändring kräver främst en ny uppdragschef i Tunisien. Jag skulle vilja att ni läser vad han skrev till oss i dag i ett e-postmeddelande: EU:s strategi i Tunisien behöver inte granskas. Vi kommer att ha ett större urval av motparter och partner, men sektorerna där vi ingriper och våra avtal med landet visar sig vara än mer relevanta i dag. Jag anser att det är otroligt att uppdragschefen skriver att vi inte behöver granska vår politik gentemot Tunisien. Jag uppmanar er att ta ansvar för att byta ut uppdragschefen. Om jag kan få tillägga en punkt när det gäller det som Véronique De Keyser tog upp. Jag anser också att det är dags att ge kvinnorna stöd under övergången. Varför t.ex. inte hålla en stor konferens med ert stöd där ni åker och stöder kvinnorna under övergången, lyfter fram deras roll och ger dem stöd för att stärka och betona den sekulära processen i de här länderna. Det skulle kunna vara en feministisk agenda för er."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph