Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-120-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-120-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think the issue of great urgency today is the state of play in Egypt. In 2005 I was the chairman of a small observer mission for the elections there. We were asked to go for the first round and then for the second round, but the first round was so chaotic and impossibly badly run, so corrupt, that we decided not to return for the second round. Egypt is a country where for 30 or so years a dictator, in the person of Mubarak, has assumed absolute power in a particularly brutal, tyrannous and arbitrary rule and, while we all recognise the extraordinary evolution on the streets of Egypt, we also recognise in Mubarak’s reaction somebody who feels he has got support, not only in Egypt but elsewhere. Now, we recognise too that the European Union does not have the Sixth Fleet. We are only capable of projecting moral power, so when Baroness Ashton spoke, very softly, at the beginning of this debate, she unfortunately did not carry a big stick as well. So we have to speak softly, yes, but also with one voice and I think the problem for Europe at the moment is that it is not speaking with one voice at the level of Cathy Ashton and other leaders. This has been referred to earlier – the prime ministers of Britain, France and Germany issuing separate statements. Let us speak together. Let us get it absolutely straight where we stand – in support of democracy and human rights, not only in Europe but around the world, and especially at this time in the Mediterranean."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, myslím, že dnešním vysoce naléhavým tématem je situace v Egyptě. V roce 2005 jsem byl předsedou malé mise pozorovatelů tamních voleb. Byli jsme požádáni, abychom se zúčastnili prvního a potom druhého kola, ale první kolo bylo tak chaotické a špatně vedené, tak zkorumpované, že jsme se rozhodli se na druhé kolo již nevrátit. Egypt je zemí, kde po zhruba 30 let diktátor Mubarak na sebe vzal absolutní moc v obzvláště brutální, tyranské a svévolné vládě a i když všichni uznáváme neobyčejný vývoj v ulicích Egypta, poznáváme také v Mubarakově reakci někoho, kdo cítí, že má podporu, a to nejen v Egyptě, ale i jinde. Připouštíme ale také, že Evropská unie nemá Šestou flotilu. Jsme schopni jen promítnout morální sílu, a tak když baronka Ashtonová na počátku této rozpravy mluvila opatrně, bohužel u sebe zároveň neměla velký klacek. Takže musíme mluvit opatrně, to ano, ale také jedním hlasem a myslím, že problémem Evropy v tuto chvíli je, že na úrovni Cathy Ashtonové a dalších představitelů se jedním hlasem nehovoří. To bylo zmíněno již dříve – ministerští předsedové Británie, Francie a Německa vydali samostatná prohlášení. Promluvme společně. Vyjasněme si zcela jasně kde stojíme – podporujeme demokracii a lidská práva, a to nejen v Evropě, ale ve světě a v této době zejména ve Středomoří."@cs1
"Hr. formand! Jeg synes, det vigtigste spørgsmål i dag er tingenes tilstand i Egypten. I 2005 var jeg der som formand for en mindre gruppe observatører i forbindelse med valget . Vi var blevet bedt om at være der under valgets første runde og så siden under den anden, men den første runde forløb så kaotisk og var så helt utrolig dårligt ledet, så korrupt, at vi besluttede ikke at komme tilbage til den anden runde. Egypten er et land, hvor en diktator i 30 år eller deromkring – i skikkelse af Mubarak – har tiltaget sig den absolutte magt i et særlig brutalt, tyrannisk og egenmægtigt styre. Samtidig med at vi ser den ekstraordinære udvikling, der ruller sig ud i Egyptens gader, så ser vi også i Mubaraks reaktion et menneske, der oplever at have fået støtte – ikke kun i Egypten, men også andre steder fra. Desuden indser vi nu, at EU ikke har den sjette flåde. Det eneste, vi kan, er at formidle moralsk styrke, så da Baroness Ashton, i begyndelsen af denne forhandling, talte i meget afdæmpede vendinger, havde hun desværre heller ingen magtbeføjelser med. Så vi er nødt til at tale afdæmpet, ja, men også med en fælles stemme, og jeg tror, at problemet for Europa i øjeblikket er, at Cathy Ashton og de andre ledere ikke taler med én stemme. Dette er omtalt tidligere – premierministrene fra Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland er kommet med hver deres udtalelse. Lad os tale sammen. Lad os gøre det helt fuldstændig klart, hvor vi står – til støtte for demokrati og menneskerettigheder, ikke kun i Europa, men i hele verden – og særlig lige nu i Middelhavsområdet."@da2
"Herr Präsident, ich bin der Ansicht, dass dringlichste Thema heute ist die aktuelle Lage in Ägypten. 2005 war ich dort Vorsitzender einer kleinen Wahlbeobachtungsmission. Wir wurden gebeten, zu dem ersten Durchgang zu kommen und dann zu dem zweiten, doch der erste Wahldurchgang war so chaotisch und unglaublich schlecht geführt, so korrupt, dass wir uns entschieden, für den zweiten Durchgang nicht zurückzukehren. Ägypten ist ein Land, in dem vor etwa 30 Jahren ein Diktator, in Gestalt von Herrn Mubarak, die absolute Macht in einer besonders brutalen, tyrannischen und willkürlichen Herrschaft an sich gerissen hat. Während wir die außergewöhnliche Entwicklung der Ereignisse in den Straßen Ägyptens begreifen, erkennen wir auch anhand von Herrn Mubaraks Reaktion einen Menschen, der merkt, dass er Unterstützung hat, nicht nur in Ägypten sondern auch in anderen Ländern. Wir müssen nun auch erkennen, dass die Europäische Union keine Sechste Flotte hat. Wir sind nur in der Lage, moralische Macht auszustrahlen. Als Baroness Ashton zu Beginn dieser Diskussion sehr leise sprach, hatte sie leider auch keinen großen Stab bei sich. Wir müssen also sanft sprechen, ja, aber auch mit einer Stimme, und ich denke, dass das Problem für Europa derzeit darin besteht, dass es nicht mit einer Stimme auf der Ebene von Cathy Ashton und anderen Führungspersonen spricht. Darauf wurde bereits früher hingewiesen, die Premierminister von Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben getrennt Stellungnahmen abgegeben. Lassen Sie uns gemeinsam sprechen. Lassen Sie uns absolut klarstellen, wo wir stehen – bei der Unterstützung der Demokratie und der Menschenrechte, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt und diesmal vor allem im Mittelmeerraum."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το θέμα που επείγει σήμερα είναι η κατάσταση στην Αίγυπτο. Το 2005, ήμουν πρόεδρος μιας μικρής αποστολής παρατηρητών για τις εκλογές στη χώρα. Μας ζητήθηκε να πάμε για τον πρώτο γύρο και στη συνέχεια για τον δεύτερο, όμως ο πρώτος γύρος ήταν τόσο χαοτικός και με τόσο κακή οργάνωση, τόση διαφθορά, ώστε αποφασίσαμε να μην επιστρέψουμε για τον δεύτερο γύρο. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα όπου για 30 περίπου χρόνια ένας δικτάτορας, στο πρόσωπο του Mubarak, ασκούσε την απόλυτη εξουσία ασκώντας μια ιδιαίτερα βάναυση, τυραννική και αυθαίρετη διακυβέρνηση και, ενώ όλοι αναγνωρίζουμε την απρόσμενη εξέλιξη στους δρόμους της Αιγύπτου, αναγνωρίζουμε επίσης στην αντίδραση του Mubarak κάποιον που αισθάνεται ότι έχει υποστήριξη, όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και αλλού. Τώρα, αναγνωρίζουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει Έκτο Στόλο. Είμαστε ικανοί μόνο για προβολή ηθικής δύναμης, και έτσι όταν η βαρόνη Ashton μίλησε, πολύ ήπια, στην αρχή της παρούσας συζήτησης, δυστυχώς δεν είχε φέρει και μια μεγάλη βέργα μαζί της. Πρέπει λοιπόν να μιλούμε ήπια, ναι, αλλά και με μία φωνή, νομίζω δε ότι το πρόβλημα για την Ευρώπη αυτήν τη στιγμή είναι ότι δεν μιλά με μία φωνή στο επίπεδο της Cathy Ashton και άλλων ηγετών. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας εξέδωσαν ξεχωριστές δηλώσεις. Ας μιλήσουμε μαζί. Ας ξεκαθαρίσουμε πλήρως τι πρεσβεύουμε –ως προς τη στήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, και ειδικά αυτήν την εποχή στη Μεσόγειο."@el10
"Señor Presidente, creo que la cuestión más urgente a día de hoy es la situación en Egipto. En 2005 presidí una pequeña misión de observación de las elecciones en aquel país. Se nos pidió que acudiéramos con motivo de la primera ronda y también de la segunda. Sin embargo, la primera ronda fue tan caótica y estuvo tan pésimamente organizada, con tanta corrupción, que decidimos no regresar para la segunda ronda. Egipto es un país en el que durante treinta años un dictador, personalizado por Mubarak, ha asumido el poder absoluto con un régimen especialmente brutal, tiránico y arbitrario y, pese a que todos reconocemos la extraordinaria evolución experimentada en las calles de Egipto, también reconocemos en la reacción de Mubarak la sombra de alguien que piensa que cuenta con un respaldo, no solamente en Egipto sino en otros lugares. Por otra parte, también reconocemos que la Unión Europea no cuenta con la Sexta Flota. Únicamente podemos proyectar una autoridad moral, de modo que cuando la baronesa Ashton ha intervenido, muy suavemente, al comienzo de este debate, por desgracia no portaba un buen palo. Así que tenemos que hablar suavemente, sí, pero también con una voz, y creo que el problema de Europa en estos momentos reside en que no hablamos con una voz a escala de la señora Ashton y de otros líderes. Ya se ha mencionado esto anteriormente; los primeros ministros de Gran Bretaña, Francia y Alemania emitiendo declaraciones separadas. Hablemos juntos. Dejemos absolutamente clara cuál es nuestra posición; de apoyo a la democracia y a los derechos humanos, no solamente en Europa sino en todo el mundo, y especialmente y en estos momentos en el Mediterráneo."@es21
"− Austatud juhataja! Ma arvan, et praegu on kõige pakilisem küsimus seis Egiptuses. Viibisin 2005. aastal seal väikese valimiste jälgimise missiooni juhatajana. Meil paluti minna sinna valimiste esimese ja seejärel teise etapi ajal, kuid see esimene etapp oli nii kaootiline ja võimatult halvasti korraldatud, nii korrumpeerunud, et otsustasime teiseks etapiks mitte tagasi pöörduda. Egiptus on riik, kus diktaator Mubaraki isikus on juba umbes 30 aastat hoidnud enda käes absoluutset võimu, valitsedes eriti jõhkralt, türanlikult ja omavoliliselt, ning kui oleme kõik tunnistajateks asjade ebaharilikule arengule Egiptuse tänavatel, oleme tunnistajaks ka Mubaraki reageeringule, kes tunnetab, et teda toetatakse, mitte ainult Egiptuses, vaid mujal. Nüüd oleme tunnistajateks ka sellele, et Euroopa Liidul ei ole USA-taolist üksust Sixth Fleet. Me saame pakkuda ainult moraalset jõudu ja paruness Ashtoni väga vaiksest sõnavõtust selle arutelu alguses järeldub, et kahjuks ei poolda ka tema olulist sekkumist. Seega peame küll kõnelema tasasel, kuid ühel häälel ja minu arvates on Euroopa probleem praegu selles, et see ei kõnele Cathy Ashtoni ja teiste juhtidega ühel häälel. Sellele on ka varem viidatud – Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa peaministrid esitasid eraldi teatised. Avaldagem oma arvamust ühiselt! Tehkem täielikult selgeks, kelle poolt oleme – me toetame demokraatiat ja inimõigusi, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas ja praegu eriti Vahemere piirkonnas!"@et5
"Arvoisa puhemies, katson, että kiireellinen asia tänään on Egyptin tilanne. Vuonna 2005 olin siellä pienen vaalitarkkailuvaltuuskunnan puheenjohtajana. Meitä pyydettiin sinne ensimmäistä ja sitten toista kierrosta varten, mutta ensimmäinen kierros oli niin kaoottinen ja mahdottoman huonosti järjestetty ja niin korruptoitunut, että päätimme jättää toisen kierroksen väliin. Egypti on valtio, jossa noin 30 vuoden aikana diktaattori on Mubarakin hahmossa haalinut itselleen absoluuttisen vallan, joka on ollut erityisen julmaa, tyrannimaista ja mielivaltaista, ja samalla kun me kaikki näemme tavatonta kehitystä Egyptin kaduilla, me havaitsemme myös Hosni Mubarakin reaktiossa henkilön, joka luulee saavansa tukea Egyptin lisäksi muualtakin. Me huomaamme senkin, että Euroopan unionilla ei ole kuudetta laivastoa. Me voimme tarjota vain moraalista valtaa, joten kun Catherine Ashton käytti hyvin pehmeitä sanoja keskustelun alussa, hänellä ei valitettavasti ollut mukanaan isoa keppiä. Meidän on siis puhuttava pehmeästi, kyllä, mutta myös yhdellä äänellä, ja mielestäni EU:n ongelmana tällä hetkellä on se, ettei EU puhu yhdellä äänellä Catherine Ashtonin ja muiden johtajien tasolla. Tästä on puhuttu aikaisemminkin – Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan pääministerit antavat erillisiä lausuntoja. Puhutaan yhdessä. Tehdään täysin selväksi mikä meidän kantamme on – tuemme demokratiaa ja ihmisoikeuksia Euroopan lisäksi kaikkialla maailmassa ja erityisesti nyt Välimeren alueella."@fi7
"Monsieur le Président, je pense que la question la plus urgente aujourd’hui concerne la situation en Égypte. En 2005, je présidais une petite mission d’observation électorale dans ce pays. On nous avait demandé de venir pour le premier tour et ensuite pour le second tour, mais le premier tour a été si chaotique, si mal organisé et tellement corrompu que nous avons décidé de ne pas assister au second tour. L’Égypte est un pays où pendant une trentaine d’années un dictateur, Moubarak, a assumé le pouvoir absolu d’une manière particulièrement brutale, tyrannique et arbitraire. Tout en reconnaissant l’évolution extraordinaire de la rue égyptienne, nous reconnaissons aussi dans la réaction de Moubarak quelqu’un qui a le sentiment de jouir d’un soutien non seulement en Égypte, mais ailleurs. Nous reconnaissons également que l’Union européenne ne possède pas une sixième flotte. Nous ne sommes capables que de déployer une puissance morale et quand Mme Ashton a parlé, très doucement au début de ce débat, elle ne disposait malheureusement pas d’un gros bâton. Alors, nous devons parler doucement bien sûr, mais nous devons parler aussi d’une seule voix et je pense que le problème actuel de l’Europe est qu’elle ne parle pas d’une seule voix au niveau de Cathy Ashton et d’autres dirigeants. Comme cela a été dit, les Premiers ministres britannique, français et allemand se sont exprimés séparément. Parlons de concert. Disons clairement quelle est notre position — pour la démocratie et les droits de l’homme, non seulement en Europe, mais dans le monde entier et surtout, à l’heure actuelle, en Méditerranée."@fr8
"Elnök úr! Úgy gondolom, hogy a jelenlegi egyiptomi helyzet nagyon sürgős. 2005-ben én voltam az elnöke egy kisebb megfigyelő missziónak az ott megrendezett választásokon. Arra kértek minket, hogy menjünk el az első fordulóra, aztán a második fordulóra is, de az első forduló annyira kaotikus és olyan lehetetlenül rosszul megszervezett, annyira korrupt volt, hogy úgy döntöttünk, nem megyünk vissza a második fordulóra. Egyiptomban már vagy 30 éve egy diktátor – Mubarak személyében – abszolút hatalmat tulajdonít magának egy különösen brutális, zsarnoki és önkényes uralommal, és miközben valamennyien felismerjük az egyiptomi utcákon zajló forradalom rendkívüli jelentőségét, Mubarak reakciói alapján egy olyan embert látunk benne, aki érzi maga mögött a támogatást, nemcsak Egyiptomból, hanem más országokból is. Most azt is látjuk, hogy az Európai Uniónak nincs hatodik flottája. Mi csak erkölcsi erőt tudunk kivetíteni, így amikor Ashton bárónő a vita kezdetén nagyon lágyan felszólalt, sajnálatos módon nem tartott a kezében egy hatalmas botot. Tehát valóban lágyan kell beszélnünk, de egységes hangon kell megszólalnunk, és szerintem pillanatnyilag Európának az a problémája, hogy nem egységes hangon szólal meg Cathy Ashton és más vezetők szintjén. Erre korábban történt már hivatkozás – Nagy-Britannia, Franciaország és Németország miniszterelnöke külön nyilatkozatot adott ki. Beszéljünk együttesen. Tegyük teljesen egyértelművé, mi az álláspontunk – a demokrácia és az emberi jogok támogatása területén, nemcsak Európában, hanem az egész világon, és most különösen a földközi-tengeri térségben."@hu11
"Signor Presidente, credo che la questione odierna più urgente sia l’attuale stato delle cose in Egitto. Nel 2005 ho presieduto una piccola missione di osservatori per le elezioni egiziane. Ci era stato chiesto di recarci in Egitto per il primo turno e poi per il secondo turno, ma il primo turno era stato così caotico e mal gestito, così corrotto, che avevamo deciso di non ritornare per il secondo turno. L’Egitto è un paese in cui per circa 30 anni un dittatore, nella persona di Mubarak, ha assunto il potere assoluto in un governo particolarmente brutale, tirannico e dispotico e, mentre riconosciamo tutti l’evoluzione straordinaria che sta avendo luogo per le strade d’ Egitto, notiamo anche che la reazione di Mubarak è tipica di una persona che sente di godere di un certo sostegno, non soltanto in Egitto ma altrove. Ora, riconosciamo anche che l’Unione europea non possiede la sesta flotta. Possiamo solamente esercitare un’influenza morale, pertanto quando la Baronessa Ashton è intervenuta molto sommessamente all’inizio di questa discussione, abbiamo notato che purtroppo non portava con sé anche un bel bastone. Dobbiamo parlare con dolcezza, è vero, ma anche a una voce, e penso che il problema attuale dell’Europa sia che non stia dando prova di una posizione univoca a livello di Cathy Ashton e di altri leader. Se ne è già parlato anche prima del fatto che i Primi ministri britannico, francese e tedesco abbiano rilasciato dichiarazioni separate. Cerchiamo di parlare a una voce. Diciamo con assoluta chiarezza qual è la nostra posizione – a sostegno della democrazia e dei diritti umani non soltanto in Europa, bensì in tutto il mondo, e soprattutto nel Mediterraneo, viste le circostanze attuali."@it12
"Pone pirmininke, manau, kad padėtis Egipte – šiandien labai svarbus klausimas. 2005 m. buvau mažos tos šalies rinkimų stebėjimo misijos pirmininkas. Mūsų buvo prašyta dalyvauti pirmame ir antrame etape, bet pirmas etapas buvo toks chaotiškas ir neįmanomai blogai vykdomas, buvo tiek korupcijos, kad nusprendėme nebegrįžti į antrą etapą. Egiptas – šalis, kurioje 30 ar panašiai metų diktatorius, H. Mubarak, manė turintis absoliučią galią ir galėjo valdyti labai brutaliai, tironiškai ir savo nuožiūra, ir, nors visi pripažįstame, kad Egipto gatvėse dedasi nepaprasti dalykai, H. Mubarako reakcijose taip pat atpažįstame, kad jis jaučiasi turintis palaikymą, ne tik Egipte, bet ir kitur. Dabar ir mes pripažįstame, kad Europos Sąjunga neturi šeštosios flotilės. Mes galime remtis tik moraline galia, taigi, kai baronienė C. Ashton kalbėjo, labai švelniai, diskusijos pradžioje, ji, deja, taip pat nesilaikė vėzdo politikos. Taigi turime kalbėti švelniai, taip, bet taip pat turime kalbėti vienu balsu ir manau, kad šiuo metu Europos problema yra ta, kad ji nekalba vienu balsu Cathy Ashton ir kitų vadovų lygmeniu. Tai minėta anksčiau – Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos ministrų pirmininkų pareiškimuose. Kalbėkime kartu. Visiškai tiesiai išreikškime savo poziciją – mes palaikome demokratiją ir žmogaus teises, ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, o šiuo metu visų pirma Viduržemio jūros regione."@lt14,14
"Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka šodien ārkārtīgi steidzams ir jautājums par situāciju Ēģiptē. Es tur biju nelielas novērotāju misijas priekšsēdētājs 2005. gada vēlēšanās. Mums tika lūgts doties uz pirmo kārtu un pēc tam uz otro kārtu, taču pirmā kārta bija tik haotiska un neiespējami slikti organizēta, tik korumpēta, ka mēs izlēmām neatgriezties uz otro kārtu. Ēģipte ir valsts, kurā aptuveni 30 gadus diktators personā ir pārņēmis absolūtu varu ar īpaši brutālu, despotisku un patvaļīgu valdīšanu, un, lai gan mēs visi atzīstam ārkārtējās norises Ēģiptes ielās, mēs arī atpazīstam reakcijā personu, kurai šķiet, ka tai ir atbalsts ne vien Ēģiptē, bet arī citur. Tagad mēs arī atzīstam, ka Eiropas Savienībai nav Sestās flotes. Mēs esam tikai spējīgi izmantot morālu spēku, tāpēc tad, kad baronese ļoti klusi runāja šo debašu sākumā, viņai diemžēl nebija arī pātagas. Tādēļ mums ir jārunā mierīgi, jā, taču arī vienbalsīgi, un es uzskatu, ka Eiropas problēma pašlaik ir tā, ka un citu vadītāju līmenī tā nerunā vienbalsīgi. Tas jau iepriekš tika minēts— ka Lielbritānijas, Francijas un Vācijas premjerministri, sagatavoja atsevišķus paziņojumus. Paudīsim vienotu nostāju! Noteiksim pilnīgi skaidri, kāda ir mūsu nostāja — atbalstīt demokrātiju un cilvēktiesības ne vien Eiropā, bet arī visā pasaulē un jo īpaši šajā laikā Vidusjūras reģionā."@lv13
"Mr President, I think the issue of great urgency today is the state of play in Egypt. In 2005 I was the chairman of a small observer mission for the elections there. We were asked to go for the first round and then for the second round, but the first round was so chaotic and impossibly badly run, so corrupt, that we decided not to return for the second round. Egypt is a country where for 30 or so years a dictator, in the person of Mubarak, has assumed absolute power in a particularly brutal, tyrannous and arbitrary rule and, while we all recognise the extraordinary evolution on the streets of Egypt, we also recognise in Mubarak’s reaction somebody who feels he has got support, not only in Egypt but elsewhere. Now, we recognise too that the European Union does not have the Sixth Fleet. We are only capable of projecting moral power, so when Baroness Ashton spoke, very softly, at the beginning of this debate, she unfortunately did not carry a big stick as well. So we have to speak softly, yes, but also with one voice and I think the problem for Europe at the moment is that it is not speaking with one voice at the level of Cathy Ashton and other leaders. This has been referred to earlier – the prime ministers of Britain, France and Germany issuing separate statements. Let us speak together. Let us get it absolutely straight where we stand – in support of democracy and human rights, not only in Europe but around the world, and especially at this time in the Mediterranean."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat de meest dringende kwestie vandaag de stand van zaken in Egypte is. In 2005 was ik voorzitter van een kleine waarnemingsmissie voor de verkiezingen daar. Ons was gevraagd de eerste ronde bij te wonen en daarna ook de tweede ronde, maar de eerste ronde was zo onvoorstelbaar slecht georganiseerd en verliep zo chaotisch en corrupt dat we besloten niet terug te gaan voor de tweede ronde. Egypte is een land dat al een jaar of dertig zwaar gebukt gaat onder een bijzonder wreed, tiranniek en willekeurig regime onder leiding van een dictator, in de persoon van Mubarak, die de absolute macht heeft, en hoewel we allemaal de buitengewone evolutie in de straten van Egypte onderschrijven, herkennen we in de reactie van Mubarak ook iemand die het gevoel heeft dat hij wordt gesteund, niet alleen in Egypte maar ook daarbuiten. Welnu, we erkennen ook dat de Europese Unie niet over een Zesde Vloot beschikt. We zijn slechts in staat om morele macht uit te oefenen. Dus toen barones Ashton aan het begin van dit debat, heel zacht, sprak, had ze helaas ook geen grote stok om mee te slaan. We moeten dus inderdaad niet te hard praten, maar wel met één stem, en ik denk dat het probleem met Europa momenteel is dat het op het niveau van Cathy Ashton en andere leiders niet met één stem spreekt. Er is al eerder naar verwezen – de regeringsleiders van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland die aparte verklaringen afleggen. We kunnen beter samen spreken. Laten we heel goed duidelijk maken wat ons standpunt is: we staan voor democratie en mensenrechten, niet alleen in Europa maar overal ter wereld en momenteel met name in het Middellandse-Zeegebied."@nl3
"Panie Przewodniczący! Sądzę, że obecnie niezwykle pilną sprawą jest sytuacja w Egipcie. W 2005 roku byłem przewodniczącym małej misji obserwacyjnej przy okazji odbywających się tam wyborów. Zwrócono się do nas o przyjazd na pierwszą i na drugą turę, ale pierwsza tura była tak chaotyczna, niewiarygodnie źle zorganizowana i nieuczciwa, że podjęliśmy decyzję, aby na druga turę nie wracać . Egipt to kraj, w którym od mniej więcej 30 lat dyktator, w osobie prezydenta Mubaraka, sprawuje władzę absolutną, rządząc w sposób szczególnie brutalny, bezwzględny i arbitralny, a chociaż wszyscy dostrzegamy nadzwyczajny rozwój sytuacji na ulicach Egiptu, to na podstawie reakcji prezydenta Mubaraka możemy ocenić, że czuje on poparcie nie tylko w Egipcie, ale i poza nim. Teraz musimy również przyznać, że Unia Europejska nie dysponuje Szóstą Flotą. Możemy jedynie prezentować siłę moralną, zatem kiedy pani baronessa Ashton przemawiała bardzo łagodnie na początku tej debaty, to niestety nie miała ze sobą wielkiego kija. Musimy więc mówić łagodnie, to prawda, ale musimy też mówić jednym głosem, a moim zdaniem obecny problem Europy polega na tym, że nie przemawia jednym głosem na poziomie pani baronessy Ashton i innych przywódców. Jak już wcześniej wspomniano, premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec wydali odrębne oświadczenia. Musimy mówić razem. Musimy całkowicie jasno powiedzieć, jakie jest nasze stanowisko – popieramy demokrację i prawa człowieka, nie tylko w Europie, lecz na całym świecie, a obecnie w szczególności w regionie śródziemnomorskim."@pl16
"Senhor Presidente, penso que a questão de grande urgência hoje é a situação actual no Egipto. Em 2005, presidi a uma pequena missão de observação das eleições naquele país. Foi-nos pedido que estivéssemos presentes na primeira ronda e, seguidamente, na segunda ronda, mas a primeira ronda foi de tal forma caótica e mal organizada, com tanta corrupção, que decidimos não regressar para a segunda. O Egipto é um país onde, durante cerca de 30 anos, um ditador, na pessoa de Mubarak, assumiu poder total através de um regime particularmente brutal, tirânico e arbitrário e, apesar de todos reconhecermos a evolução extraordinária nas ruas do Egipto, também reconhecemos na reacção de Mubarak alguém que sente que tem apoio, não só no Egipto mas também noutros países. Reconhecemos também agora que a União Europeia não tem a Sexta Esquadra. Apenas podemos projectar poder moral e, por isso, quando a Baronesa Ashton falou, muito suavemente, no início deste debate, ela não vinha, infelizmente, munida também de um enorme bastão. Por isso, temos de falar suavemente, sim, mas também temos de falar a uma só voz, e penso que o problema da Europa no momento é que não está a falar a uma só voz ao nível de Catherine Ashton e de outros dirigentes. Este aspecto já foi referido anteriormente – tendo os primeiros-ministros da Grã-Bretanha, França e Alemanha proferido declarações separadas. Falemos em conjunto. Sejamos perfeitamente claros relativamente à nossa posição – de apoio à democracia e aos direitos humanos, não só na Europa mas em todo o mundo e, em especial neste momento, no Mediterrâneo."@pt17
"Domnule președinte, cred că chestiunea de mare urgență astăzi este situația actuală din Egipt. În 2005 am fost președintele unei mici misiuni de observare pentru alegerile din această țară. Ni s-a cerut să mergem pentru turul întâi și apoi pentru turul doi, însă primul tur a fost atât de haotic și de rău organizat, atât de corupt, încât am decis să nu ne întoarcem pentru al doilea tur. Egiptul este o țară unde, timp de aproximativ 30 de ani, un dictator, în persoana lui Mubarak, și-a asumat puterea absolută într-o domnie extrem de brutală, tirană și arbitrară și, deși recunoaștem cu toții extraordinara revoluție de pe străzile Egiptului, recunoaștem, de asemenea, în reacția lui Mubarak, pe cineva care simte că este sprijinit, nu numai în Egipt, ci și în altă parte. Recunoaștem că Uniunea Europeană nu are A Șasea Flotă. Suntem capabili doar să proiectăm putere morală, iar când doamna Ashton a vorbit, foarte blând, la începutul acestei dezbateri, nu a adus din păcate cu sine și un băț mare. Așadar, trebuie să vorbim blând, în regulă, însă și într-un singur glas, și cred că problema actuală a Europei este că nu vorbește într-un singur glas la nivelul lui Cathy Ashton și al altor lideri. Am făcut referire la acest lucru mai devreme – la faptul că prim-miniștrii Britaniei, Franței și Germaniei au făcut declarații separate. Ce-ar fi dacă am vorbi împreună? Să lămurim cu exactitate poziția noastră – în sprijinul democrației și drepturilor omului, nu numai în Europa, ci în întreaga lume, și mai ales, în momentul de față, în Mediterană."@ro18
"Myslím si, že dnes je najnaliehavejšou otázkou situácia v Egypte. V roku 2005 som bol predsedom malej pozorovacej misie počas tamojších volieb. Boli sme požiadaní, aby sme sa zúčastnili na prvom kole a potom na druhom kole, ale prvé kolo bolo také chaotické a neuveriteľne zle zorganizované, také skorumpované, že sme sa rozhodli nevrátiť sa na druhé kolo. Egypt je krajinou, v ktorej približne 30 rokov vládol diktátor – v osobe Mubaraka – s absolútnou mocou mimoriadne brutálnym, tyranským a svojvoľným spôsobom. Všetci oceňujeme úžasný vývoj v uliciach Egypta, ale zároveň v Mubarakovej reakcii vidíme reakciu človeka, ktorý cíti, že má podporu, a to nielen v Egypte, ale aj inde. Uvedomujeme si aj to, že Európska únia nemá šiestu flotilu. Sme schopní vyvíjať len morálny nátlak, takže keď pani barónka Ashtonová hovorila na začiatku tejto rozpravy veľmi opatrne, nepoužila, žiaľ, príliš veľký bič. Takže musíme sa vyjadrovať opatrne, to áno, ale aj jednotne a myslím si, že problémom Európy v súčasnosti je to, že nehovorí jednotným hlasom na úrovni Cathy Ashtonovej a ďalších predstaviteľov. Už sa o tom hovorilo – premiéri Británie, Francúzska a Nemecka vydali samostatné vyhlásenia. Hovorme spoločne. Hovorme úplne jasne svoje názory – na podporu demokracie a ľudských práv, a to nielen v Európe, ale aj na celom svete, a najmä teraz v Stredozemí."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da je trenutno stanje v Egiptu današnje zelo nujno vprašanje. Leta 2005 sem predsedoval manjši misiji za opazovanje tamkajšnjih volitev. Prosili so nas, da prisostvujemo prvemu in nato še drugemu krogu, a je bil prvi krog voden tako kaotično in nemogoče slabo, tako nepošteno, da smo se odločili, da drugemu krogu ne bomo prisostvovali. Egipt je država, kjer je v približno 30 letih diktator, sam Mubarak, prevzel popolno oblast s posebno surovim, tiranskim in samovoljnim vladanjem in, medtem ko vsi prepoznavamo izreden razvoj na ulicah Egipta, pa v Mubarakovem odzivu prepoznamo nekoga, ki meni, da je deležen podpore, ne le v Egiptu, temveč tudi drugod. Zdaj, ugotavljamo pa tudi, da Evropska unija nima šeste flote. Lahko le prenesemo moralno moč, torej, ko je baronica Ashton na začetku te razprave govorila zelo tiho, na žalost tudi ona ni nosila velike gorjače. Torej, govoriti moramo tiho, da, a tudi v en glas, in menim, da je težava Evrope zdaj ta, da ne govori v en glas na ravni Cathy Ashton in drugih voditeljev. To je bilo omenjeno že prej – predsedniki britanske, francoske in nemške vlade so podali ločene izjave. Spregovorimo skupaj. Povsem odkrito izrazimo svoje stališče – v podporo demokracije in človekovih pravic, ne le v Evropi, temveč tudi po svetu, tokrat še posebno v Sredozemlju."@sl20
"Herr talman! Jag tror att den mest angelägna frågan i dag är situationen i Egypten. 2005 var jag ordförande för en liten grupp valobservatörer i samband med valet där. Vi ombads åka vid den första valomgången och därefter för den andra valomgången, men den första omgången var så kaotisk och oerhört illa skött, så korrupt, att vi beslutade att inte återvända för den andra valomgången. Egypten är ett land där under cirka 30 år en diktator i form av Mubarak har haft absolut makt genom en ovanligt brutal, tyrannisk och godtycklig regim och även om vi ser den oerhörda utvecklingen på Egyptens gator, så ser vi också i Mubaraks reaktion någon som känner att han har stöd och inte bara i Egypten utan också från andra håll. Nu ser vi också att EU inte har inte särskilt stora påtryckningsmöjligheter. Vi kan bara utstråla moralisk makt. När Catherine Ashton talade, mycket försiktigt, i början av den här debatten var hon inte heller särskilt väl beväpnad. Så vi måste tala försiktigt, men också med en enda röst och jag tror att problemet för Europa just nu är att man inte talar med en röst på Cathy Ashtons och andra ledares nivå. Det har tagits upp tidigare – Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands premiärministrar som gör separata uttalanden. Låt oss tala tillsammans. Låt oss vara tydliga med var vi står – med stöd för demokrati och mänskliga rättigheter, inte bara i EU, utan runt om i världen och just nu framför allt i Medelhavsområdet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Edward McMillan-Scott (ALDE ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph