Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-117-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Domnule președinte, primul lucru care îmi vine în minte în acest moment, în timp ce mă pregătesc pentru delegația ad hoc care va pleca în Tunisia mâine – din care am onoarea de a face parte – este bunăstarea poporului tunisian și necesitatea de a ne aminti cu toții cât de important este să le respectăm valorile culturale și identitatea în timp ce-i ajutăm să construiască un viitor bazat pe statul de drept și pe idealuri democratice. Oamenii se așteaptă la schimbare și se așteaptă la ajutor fără a fi condiționați. Sunt foarte bucuroasă că domnul Cohn-Bendit a menționat tocmai aspectul pe care l-am adus în discuție în comisia pentru delegație în dimineața aceasta cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu banii europeni în toți acești ani. Reprezentantul SAE a spus că au fost cheltuiți pe reforme. Care reforme? Dacă ar fi existat reforme adecvate, oamenii nu s-ar fi revoltat așa cum au făcut-o. Putem obține niște răspunsuri sincere? Trebuie să-i solicităm guvernului provizoriu să ancheteze unde au mers banii și să se asigure de cheltuirea corectă a banilor UE pe viitor."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Kuna ma valmistun ette homseks erakorraliseks delegatsiooniks Tuneesiasse, millest mul on heameel osa võtta, siis on mu mõtetes praegu eelkõige sealsete inimeste heaolu ning vajadus meile kõigile meelde tuletada, kui tähtis see on ja miks me nende kultuuriväärtusi ja identiteeti lugupidavalt suhtume – sest me aitame neil rajada uut tulevikku, mis põhineb õigusriigil ja demokraatlikel ideaalidel. Inimesed ootavad muutusi ja abi ning seda ilma igasuguste tingimusteta. Mul on väga hea meel, et kolleeg Cohn-Bendit tõstatas punkti, mida ma tänahommikusel delegatsiooni komitee kohtumisel rõhutasin, ehk kuhu siis ELi raha kõigi nende aastate jooksul läinud on. Euroopa välisteenistuse esindaja sõnul kulutati see raha reformidele. Millistele reformidele? Kui seal oleks tehtud asjakohaseid reforme, siis ei oleks inimesed niimoodi mässama hakanud. Kas saaksime tõeseid vastuseid? Peame avaldama ajutisele valitsusele survet selle välja selgitamiseks, millele raha kulutati, ning kontrollima, et edaspidi kulutataks kogu ELi raha õigel viisil."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gospod predsednik, med pripravami na jutrišnjo delegacijo v Tuniziji – glede katere sem vesela, da sodelujem v njej – razmišljam predvsem o dobrobiti Tunizijcev in potrebi po tem, da nihče izmed nas ne pozabi, kako pomembno je spoštovati njihove kulturne vrednote in njihovo identiteto ter zakaj, ko jim pomagamo graditi novo prihodnost, utemeljeno na pravni državi in demokratičnih idealih. Ljudje pričakujejo spremembe in pomoč brez pogojev. Zelo sem vesela, da je gospod Cohn-Bendit povzel pripombo, ki sem jo danes zjutraj podala v odboru delegacije o tem, kaj točno se je v vseh teh letih zgodilo z denarjem EU. Predstavnik službe za zunanje delovanje je povedal, da je bil porabljen za reforme. Kakšne reforme? Če bi prišlo do ustreznih reform, se ljudje ne bi uprli, kot so se. Lahko dobimo verodostojne odgovore? Začasno vlado moramo pripraviti do tega, da razišče, kam je šel ta denar, in zagotoviti, da se ves denar EU v prihodnosti ustrezno porablja."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:translated text
"Mr President, foremost in my mind at the moment, as I prepare for the ad hoc delegation to Tunisia tomorrow – which I am delighted to be part of – is the well-being of the Tunisian people and the need for all of us to remember how important it is and why we respect their cultural values and their identity, as we help them build a new future based on the rule of law and democratic ideals. People expect change and they expect aid without strings. I am so glad that Mr Cohn-Bendit has followed up the point I made in the delegation committee this morning about exactly what has happened to the EU money over all these years. The EAS representative there said that it was spent on reforms. What reforms? If there were adequate reforms, the people would not have revolted in the way they did. Can we have some truthful answers? We need to push the provisional government to investigate where that money went and make sure that any EU money in the future is rightfully spent."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:translated text
"Pane předsedající, v této chvíli, kdy se připravuji na zítřejší ad hoc delegaci do Tuniska – a těší mě, že se jí mohu účastnit – mám na mysli blaho tuniského lidu a nutnost, abychom si všichni uvědomili, jak je to důležité a proč respektujeme jejich kulturní hodnoty a jejich identitu, když jim zároveň pomáháme budovat novou budoucnost založenou na právním státu a demokratických ideálech. Lidé očekávají změnu a očekávají pomoc bez podmínek. Jsem ráda, že pan Cohn-Bendit navázal na otázku, kterou jsem vznesla dnes ráno ve výboru delegace, týkající se toho, co se za všechny ty roky stalo s penězi EU. Přítomný představitel EAS řekl, že byly utraceny za reformy. Jaké reformy? Pokud by tam existovaly odpovídající reformy, lidé by takto neprotestovali. Můžeme dostat nějaké pravdivé odpovědi? Musíme přimět dočasnou vládu, aby vyšetřila, kam ty peníze šly a zajistit, aby v budoucnu všechny peníze EU byly řádně investovány."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:translated text
"Momentálne, keď sa pripravujem na zajtrajšiu delegáciu do Tuniska – som rada, že som jej súčasťou –, je u mňa na prvom mieste dobro tuniských občanov a potreba, aby sme všetci pamätali na to, aké je to veľmi dôležité a prečo rešpektujeme ich kultúrne hodnoty a ich identitu, keď im budeme pomáhať budovať novú budúcnosť založenú na princípoch právneho štátu a demokratických myšlienkach. Ľudia očakávajú zmenu a očakávajú pomoc bez podmienok. Veľmi ma teší, že pán Cohn-Bendit nadviazal na to, o čom som hovorila v delegačnom výbore dnes ráno, teda čo sa dialo s peniazmi EÚ počas celých tých rokov. Predstaviteľ Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v tejto krajine povedal, že sa minuli na reformy. Aké reformy? Ak by sa uskutočnili riadne reformy, ľudia by sa nevzbúrili takým spôsobom, akým sa vzbúrili. Môžeme dostať nejaké pravdivé odpovede? Musíme tlačiť na dočasnú vládu, aby vyšetrila, kam tieto peniaze išli, a zaistiť, aby sa akékoľvek peniaze EÚ v budúcnosti použili správne."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"ad hoc"19,14,13
lpv:translated text
"Pone pirmininke, šiuo metu, man rengiantis rytoj su delegacija – džiaugiuosi būdama jos dalimi – vykti į Tunisą, pirmiausia galvoju apie Tuniso žmones ir tai, kad visi mes turime nepamiršti, kokie jie yra svarbūs ir kodėl mes gerbiame jų kultūros vertybes ir tapatybę, padėdami jiems kurti naują ateitį, pagrįstą teisine valstybe ir demokratijos idealais. Žmonės tikisi pokyčių ir tikisi pagalbos be išankstinių sąlygų. Labai džiaugiuosi, kad D. Cohn-Bendit suprato, ką šįryt delegacijos komitete norėjau pasakyti apie tai, kas tiksliai vyko su ES pinigais visus tuos metus. EIVT atstovas ten sakė, kad jie išleisti reformoms. Kokioms reformoms? Jei būtų tinkamos reformos, žmonės nebūtų sukilę taip, kaip dabar sukilo. Ar galime gauti teisingus atsakymus? Turime daryti spaudimą laikinajai vyriausybei, kad ji ištirtų, kur pateko tie pinigai, ir užtikrinti, kad ateityje ES pinigai būtų tinkamai leidžiami."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:unclassifiedMetadata
"ad hoc"19,14,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Obecnie, kiedy przygotowuję się do jutrzejszego wyjazdu doraźnej delegacji do Tunezji – i cieszę się, że mogę wziąć w niej udział – myślę przede wszystkim o pomyślności obywateli Tunezji i potrzebie, byśmy wszyscy pamiętali, jak bardzo jest ona istotna i dlaczego szanujemy ich wartości kulturowe i ich tożsamość, kiedy pomagamy im budować nową przyszłość opierającą się na rządach prawa i ideałach demokratycznych. Ludzie oczekują zmian i pomocy bez ograniczeń. Z tego względu cieszę się, że pan poseł Cohn-Bendit przedstawił uwagę, którą zgłosiłam dziś rano na posiedzeniu komitetu delegacji, dotyczącą właśnie tego, co stało się ze środkami UE przez te wszystkie lata. Przedstawiciel ESDZ stwierdził, że wydano je na reformy. Jakie reformy? Gdyby przeprowadzono odpowiednie reformy, ludzie nie zbuntowaliby się w taki sposób. Czy możemy uzyskać jakieś szczere odpowiedzi? Musimy skłonić rząd tymczasowy do zbadania, na co przeznaczano pieniądze, i zagwarantować prawidłowe wydawanie środków UE w przyszłości."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr! Most, amikor a holnapi tunéziai ad hoc delegációra készülök, amelyben nagy örömömre részt vehetek, elsősorban a tunéziai emberek jólétére és arra tudok gondolni, hogy valamennyiünknek tisztában kell lennünk azzal, mennyire fontos és miért, hogy tiszteletben tartsuk kulturális értékeiket és önazonosságukat, amikor segítünk nekik felépíteni egy új jövőt, amely a jogállamiságra és a demokratikus eszmékre épül. Az emberek változásokra számítanak és segítséget remélnek, anélkül hogy dróton rángatnák őket. Nagyon örülök annak, hogy Cohn-Bendit úr továbbvezette azt a szempontot, amelyet ma reggel a delegációs bizottságban felvetettem pontosan azzal kapcsolatban, hogy mi történt az EU pénzével az elmúlt évek során. Az Európai Külügyi Szolgálat ott jelenlévő képviselője azt mondta, hogy reformokra fordították. Miféle reformokra? Ha voltak megfelelő reformok, az emberek nem kelnek fel úgy, ahogyan tették. Kaphatnánk valósághű válaszokat? Rá kell kényszerítenünk az átmeneti kormányt annak kivizsgálására, mi lett ezzel a pénzzel, és gondoskodnunk kell arról, hogy a jövőben minden uniós pénzt megfelelő módon használjanak fel."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. formand! Det, jeg mest tænker på lige nu, hvor jeg forbereder mig på at rejse med den ad hoc-delegation, der skal til Tunesien i morgen – hvilket jeg er glad for at være en del af – er det tunesiske folks velfærd og behovet for, at vi alle husker på, hvor vigtigt det er, og hvorfor vi respekterer deres kulturelle værdier og deres identitet, mens vi hjælper dem med at opbygge en ny fremtid, der er baseret på retsstatsprincippet og demokratiske idealer. Folk forventer forandring, og de forventer hjælp uden bindinger. Jeg er så glad for, at hr. Cohn-Bendit har fulgt op på den pointe, jeg fremlagde i delegationsudvalget her til morgen, om, hvad der helt nøjagtig er blevet af de EU-penge, der er givet igennem alle disse år. Repræsentanten for EU's Udenrigstjeneste sagde, at de var brugt på reformer. Hvilke reformer? Hvis der havde været tilstrækkelige reformer, ville befolkningen ikke have rejst sig på den måde, de har gjort. Kan vi få nogle svar, der rummer sandheden? Vi er nødt til at presse den provisoriske regering til at undersøge, hvor de penge er blevet af og at sikre, at EU-penge i fremtiden anvendes til de rette formål."@da2
lpv:translated text
"Herr talman! Det jag tänker på främst just nu när jag förbereder mig för ad hoc-delegationen till Tunisien i morgon – som jag är glad att få vara medlem i – är det tunisiska folkets välbefinnande och att vi alla måste komma ihåg hur viktigt det är och varför vi respekterar deras kulturella värderingar och deras identitet när vi hjälper dem att bygga upp en ny framtid som bygger på rättsprinciper och demokratiska ideal. Människor förväntar sig förändring och de förväntar sig ovillkorat bistånd. Jag är så glad att Daniel Cohn-Bendit har följt upp den punkt jag lade fram i delegationsutskottet i morse om exakt vad som hänt med EU-medlen under alla dessa år. EAS-företrädaren där sade att de hade gått till reformer. Vilka reformer? Om det hade funnits adekvata reformer skulle folket inte ha revolterat på det sätt de gjorde. Kan vi få sanningsenliga svar? Vi måste uppmana den provisoriska regeringen att undersöka vart medlen gick och se till att eventuella EU-medel i framtiden spenderas på ett korrekt sätt."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, päällimmäisenä mielessäni tällä hetkellä, kun valmistaudun huomiseen tilapäiseen Tunisian valtuuskuntaan – johon osallistun mielelläni – on Tunisian kansalaisten hyvinvointi ja meidän kaikkien tarve muistaa miten tärkeää se on ja miksi kunnioitamme heidän kulttuuriarvojaan ja identiteettiään, kun autamme heitä rakentamaan uutta tulevaisuutta, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratian ihanteisiin. Ihmiset odottavat muutosta, ja he odottavat apua ilman ehtoja. Olen kovin iloinen siitä, että Daniel Cohn-Bendit on selvittänyt asiaa, jonka esitin valtuuskunnan komiteassa tänä aamuna ja joka koskee sitä, mitä EU:n rahoille on itse asiassa tapahtunut kaikkina näinä vuosina. Euroopan ulkosuhdehallinnon edustaja siellä totesi, että ne on käytetty uudistuksiin. Mihin uudistuksiin? Jos maassa olisi tehty asianmukaisia uudistuksia, ihmiset eivät olisi kapinoineet niin kuin tekivät. Voimmeko saada totuudenmukaisia vastauksia? Meidän on saatava väliaikainen hallitus tutkimaan minne rahat menivät ja varmistettava, että EU:n rahat käytetään tulevaisuudessa oikein."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, waar ik me momenteel, in de voorbereiding op de ad-hocdelegatie naar Tunesië morgen – waarvan ik tot mijn vreugde deel mag uitmaken – vooral om bekommer, is het welzijn van de Tunesische bevolking en het feit dat wij met zijn allen niet mogen vergeten hoe belangrijk dat is en waarom we hun culturele waarden en hun identiteit respecteren, terwijl we hen helpen op basis van de rechtsstaat en democratische idealen een nieuwe toekomst op te bouwen. De mensen verwachten verandering en ze verwachten onvoorwaardelijke hulp. Ik ben heel blij dat de heer Cohn-Bendit is ingegaan op het punt dat ik vanmorgen tijdens de delegatiebijeenkomst naar voren heb gebracht, namelijk de vraag wat er de afgelopen jaren precies met het geld van de EU is gebeurd. De vertegenwoordiger van EDEO daar zei dat het aan hervormingen is besteed. Wat voor hervormingen? Als er adequate hervormingen hadden plaatsgevonden, waren de mensen niet in opstand gekomen op de manier zoals nu het geval was. Wij willen eerlijke antwoorden. We moeten er bij de voorlopige regering op aandringen dat ze onderzoeken waar het geld heen gegaan is en ervoor zorgen dat EU-geld in de toekomst op de juiste wijze besteed wordt."@nl3
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο που σκέφτομαι αυτήν τη στιγμή ενώ προετοιμάζομαι για την ad hoc αντιπροσωπεία στην Τυνησία αύριο –στην οποία έχω τη χαρά να συμμετέχω– είναι η ευημερία του λαού της Τυνησίας και η ανάγκη όλοι μας να θυμόμαστε πόσο σημαντικός είναι και γιατί σεβόμαστε τις πολιτιστικές αξίες και την ταυτότητά του καθώς τον βοηθούμε να οικοδομήσει ένα νέο μέλλον με βάση το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά ιδεώδη. Οι άνθρωποι αναμένουν αλλαγή και ενίσχυση χωρίς όρους. Χαίρομαι πολύ που ο κ. Cohn-Bendit επανήλθε σε όσα είπα στην επιτροπή της αντιπροσωπείας σήμερα το πρωί σχετικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα χρήματα της ΕΕ όλα αυτά τα χρόνια. Ο εκεί εντεταλμένος της ΕΥΕΔ δήλωσε ότι δαπανήθηκαν για μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις; Εάν είχαν γίνει επαρκείς μεταρρυθμίσεις, οι άνθρωποι δεν θα είχαν εξεγερθεί όπως έκαναν. Μπορούμε να έχουμε κάποιες ειλικρινείς απαντήσεις; Πρέπει να πιέσουμε την προσωρινή κυβέρνηση να διερευνήσει πού διατέθηκαν τα χρήματα αυτά και να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον όλα τα χρήματα της ΕΕ θα δαπανώνται σωστά."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, gatavojoties delegācijai, kas rīt dodas uz Tunisiju un kurā man ir prieks piedalīties, es pašlaik galvenokārt domāju par Tunisijas iedzīvotāju labklājību un to, ka mums visiem jāatceras, cik svarīgi tas ir un kāpēc mēs cienām viņu kultūras vērtības un viņu identitāti, palīdzot viņiem veidot jaunu nākotni, pamatojoties uz tiesiskumu un demokrātijas ideāliem. Iedzīvotāji gaida pārmaiņas, un viņi gaida palīdzību bez saistībām. Es ļoti priecājos, ka kungs ir turpinājis pievērsties jautājumam, kuru es šorīt izvirzīju delegācijas komitejā par to, kas tieši ir noticis ar ES naudu visu šo gadu laikā. EĀDD pārstāvis norādīja, ka tā ir iztērēta reformām. Kādām reformām? Ja būtu bijušas pienācīgas reformas, iedzīvotāji nebūtu šādi sacēlušies. Vai mēs varam saņemt patiesas atbildes? Mums ir jāizdara spiediens uz pagaidu valdību, lai izmeklētu, kur šī nauda ir nonākusi, un nodrošinātu, lai ES nauda turpmāk tiktu tērēta pareizi."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:unclassifiedMetadata
"ad hoc"19,14,13
lpv:translated text
"Herr Präsident, im Vordergrund stehen für mich im Moment, in dem ich die morgige Ad-hoc-Delegation für Tunesien vorbereite – der auch in angehöre – das Wohlergehen des tunesischen Volkes und die Notwendigkeit für uns alle, uns an die Bedeutung zu erinnern sowie an den Grund für den Respekt ihrer kulturellen Werte und ihrer Identität, wenn wir ihnen dabei helfen, eine neue Zukunft basierend auf dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Idealen aufzubauen. Die Menschen erwarten Veränderung, und sie erwarten Hilfe ohne Verpflichtungen. Ich bin sehr froh, dass Herr Cohn-Bendit den Punkt, was genau mit den EU-Geldern in all diesen Jahren geschehen ist, aufgegriffen hat, den ich in meinem Delegationsausschuss heute morgen angesprochen habe. Der Vertreter des EAD hat gesagt, es wurde für Reformen ausgegeben. Welche Reformen? Wenn es angemessene Reformen gegeben hat, würden die Menschen nicht so rebellieren, wie sie es getan haben. Können wir einige ehrliche Antworten erhalten? Wir müssen die vorläufige Regierung zu einer Untersuchung drängen, wohin das Geld floss und sicherstellen, dass alle EU-Gelder in Zukunft rechtmäßig verwendet werden."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:translated text
"Señor Presidente, lo principal para mí en estos momentos, mientras preparo mi participación en la delegación especial para Túnez mañana —de la que me complace formar parte—, es el bienestar de los ciudadanos tunecinos y la necesidad de que todos nosotros recordemos cuán importantes son y por qué respetamos sus valores culturales y su identidad, mientras les ayudamos a construir un futuro nuevo basado en el Estado de Derecho y en unos ideales democráticos. Los ciudadanos esperan un cambio y esperan ayuda sin condiciones. Me complace que el señor Cohn-Bendit haya seguido con el comentario que realicé en la comisión delegada esta mañana sobre lo que ha sucedido exactamente con el dinero de la UE durante todos estos años. El representante del Servicio Europeo de Acción Exterior allí presente dijo que se había gastado en reformas. ¿Qué reformas? Si hubiese unas reformas adecuadas, los ciudadanos no habrían protagonizado las revueltas que hemos visto. ¿Es posible obtener alguna respuesta veraz? Hemos de presionar al gobierno provisional para que investigue adónde fue a parar ese dinero y para garantizar que el dinero de la UE se gasta de manera correcta en el futuro."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:spoken text
"Mr President, foremost in my mind at the moment, as I prepare for the ad hoc delegation to Tunisia tomorrow – which I am delighted to be part of – is the well-being of the Tunisian people and the need for all of us to remember how important it is and why we respect their cultural values and their identity, as we help them build a new future based on the rule of law and democratic ideals. People expect change and they expect aid without strings. I am so glad that Mr Cohn-Bendit has followed up the point I made in the delegation committee this morning about exactly what has happened to the EU money over all these years. The EAS representative there said that it was spent on reforms. What reforms? If there were adequate reforms, the people would not have revolted in the way they did. Can we have some truthful answers? We need to push the provisional government to investigate where that money went and make sure that any EU money in the future is rightfully spent."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:translated text
"Senhor Presidente, a minha maior preocupação no momento em que me preparo para integrar amanhã a delegação para a Tunísia – o que faço com todo o gosto – é o bem-estar do povo tunisino e a necessidade de todos nos lembrarmos como ele é importante e por que respeitamos os seus valores culturais e a sua identidade, enquanto o ajudamos a construir um novo futuro baseado na respeito pela lei e nos ideais democráticos. As pessoas esperam mudança e esperam ajuda sem amarras. Alegra-me que o senhor deputado Cohn-Bendit tenha secundado a opinião que manifestei esta manhã, no comité da delegação, exactamente acerca do que tem acontecido ao dinheiro da UE ao longo destes anos. O representante do SEAE que a integrou disse que foi gasto em reformas. Que reformas? Se tivesse havido reformas adequadas, as pessoas não se teriam revoltado da forma como o fizeram. Podemos ter respostas verdadeiras? Temos de incentivar o governo provisório a investigar para onde foi o dinheiro e certificarmo-nos de que o dinheiro da UE é gasto correctamente no futuro."@pt17
lpv:translated text
"Signor Presidente, il mio primo pensiero al momento, mentre mi preparo per la delegazione ad hoc che si recherà domani in Tunisia – e di cui sono lieta di fare parte – è il benessere del popolo tunisino e la necessità che noi tutti teniamo bene a mente quanto sia importante rispettare i suoi valori culturali e la sua identità e le ragioni di tale rispetto, mentre aiutiamo questo popolo a costruire un nuovo futuro basato sullo stato di diritto e su ideali democratici. Le persone si attendono il cambiamento e si aspettano un sostegno senza secondi fini. Mi fa veramente piacere che l’onorevole Cohn-Bendit abbia dato seguito al punto da me sollevato stamani nella commissione della delegazione su quello che è accaduto esattamente ai fondi europei in tutti questi anni. Il rappresentante dell’EAS ha dichiarato che sono stati spesi per le riforme. Quali riforme? Se ci fossero state riforme adeguate, il popolo non si sarebbe ribellato come invece è successo. Potremmo avere delle risposte veritiere? Dobbiamo convincere il governo provvisorio a indagare su che fine abbiano fatto quei fondi e ad accertarsi che tutti i fondi europei che verranno erogati in futuro vengano spesi in maniera opportuna."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, au moment où je me prépare à faire partie de la délégation ad hoc qui se rendra en Tunisie demain — et j’en suis heureuse — la première chose qui me vient à l’esprit c’est le bien-être de la population tunisienne et la nécessité pour nous tous de nous rappeler son importance et pourquoi nous respectons ses valeurs culturelles et son identité, alors que nous l’aidons à construire un nouvel avenir basé sur l’état de droit et les idéaux démocratiques. Les gens s’attendent à un changement et ils s’attendent à une aide sans condition. Je me réjouis que M. Cohn-Bendit ait embrayé sur le point que j’ai évoqué ce matin au sein de la commission de la délégation pour savoir où est passé exactement l’argent de l’UE durant toutes ces années. Le représentant du SEAE dans ce pays a déclaré qu’il avait servi aux réformes. Quelles réformes? S’il y avait eu des réformes appropriées, la population ne se serait pas soulevée comme elle l’a fait. Pouvons-nous avoir quelques vraies réponses? Nous devons pousser le gouvernement provisoire à enquêter sur la destination de cet argent et nous assurer que l’argent de l’UE sera dépensé comme il se doit à l’avenir."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-117-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph