Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-111-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-111-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, France, of course, nurtured the Ayatollah Khomeini and flew him back to Tehran. But, on another issue, Egypt has been a republic since 1956 but Mubarak is only the country’s third President. In Tunisia, Ben Ali was only the second leader since independence 53 years ago. When the political landscape offers such little hope of change, inevitably frustrations boil over – as we now see with the hurricane of change blowing across the region. My group, the ECR Group, calls for a genuinely democratic and peaceful transition in Egypt. Today we see a worrying trend towards violence. It is hard to see how Mubarak can credibly play a role in that transition other than by stepping down. Tunisia also remains in ferment, and the longer that lasts the greater the danger that Islamists will seize the political initiative. Tunisia may have been authoritarian and corrupt, but it was profoundly secular and pro-Western; we must remember that. Indeed this is also a danger in Egypt, where the Islamist Muslim Brotherhood is seeking to fill the political vacuum as we speak. The radicalisation of Egyptian politics would be a disaster for that country and for neighbouring Israel. But it could also have grave implications for the operation of the Suez Canal. The EU’s diplomatic efforts in Tunisia and Egypt must be focused entirely on ensuring stability and order, and resisting those who would wish to spread violence and fear as we see today. To build a liberal democracy in these countries with no such traditions, the EU, the USA and our political think-tanks in Europe must now place significant resources behind moderate democratic politicians and new parties who must be committed to democratic pluralism and free and fair elections and, unlike the Muslim Brotherhood, be prepared to relinquish power if defeated at the ballot box. This is a huge challenge and of course we may now be witnessing an historic ‘fall of the Berlin Wall moment’ in the Muslim world. There are already good democratic role models in Muslim-majority countries, such as Indonesia, Turkey and Bangladesh, for Egypt and Tunisia to emulate. Hopefully, in future the choice in the Muslim world will not be between secular tyranny and Islamist theocracies but instead enduring democracy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Francie, samozřejmě ájatolláha Chomejního podporovala a vyvezla zpět do Teheránu. Ale, na jiné téma, Egypt je republikou od roku 1956, ale Mubarak je teprve jejím třetím prezidentem. V Tunisku byl Ben Ali jen jeho druhým představitelem od vyhlášení nezávislosti před 53 roky. Když politické prostředí poskytuje jen takto málo naděje na změnu, frustrace nevyhnutelně vyvřou na povrch – jak nyní vidíme v případě hurikánu oznamující změnu napříč regionem. Má skupina, ECR, vyzývá ke skutečně demokratické a klidné transformaci v Egyptě. Dnes ale vidíme znepokojující vývoj k násilí. Je jen obtížné si představit jinou úlohu, kterou Mubarak může v tomto přechodovém období důvěryhodně sehrát, než tu, že odstoupí. V Tunisku to vře a čím déle toto potrvá, tím větší je nebezpečí, že se islamisté chopí politické iniciativy. Tunisko mohlo být autoritářskou a zkorumpovanou zemí, ale bylo hluboce sekulární a prozápadní; to musíme mít na paměti. Samozřejmě toto představuje i nebezpečí v Egyptě, kde islamistické Muslimské bratrstvo zrovna teď usiluje o vyplnění politického vakua. Radikalizace egyptské politiky by byla pro zemi a sousedící Izrael neštěstím. Mohla by také mít závažné dopady na provoz Suezského kanálu. Diplomatické úsilí EU v Tunisku a Egyptě musí být zcela zaměřeno na zajištění stability a pořádku a musí vzdorovat těm, kdo by chtěli rozsévat násilí a strach, jak to vidíme dnes. Při budování liberálních demokracií v těchto zemích, kde taková tradice není, musí EU, USA a naše politické skupiny expertů v Evropě vložit značné prostředky do umírněných demokratických politiků a nových stran, které musejí být oddány demokratickému pluralismu a svobodným a spravedlivým volbám a narozdíl od Muslimského bratrstva, musejí být připraveny vzdát se moci, pokud budou u volebních uren poraženy. To je obrovská výzva a možná právě dnes budeme svědky historického hnutí „pádu Berlínské zdi“ v muslimském světě. V zemích s muslimskou většinou, jako je Indonésie, Turecko a Bangladéš existují již dobré demokratické modely, které mohou Egypt a Tunisko napodobit. Doufejme, že v budoucnu bude volba v muslimském světě nikoliv volbou mezi sekulární tyranií a islamistickou teokracií, ale volbou trvalé demokracie."@cs1
"Hr. formand! Frankrig ernærede selvfølgelig Ayatollah Khomeini og og fløj ham tilbage til Teheran. Men en anden ting er, at Egypten har været en republik siden 1956, men Mubarak er kun landets tredje præsident. I Tunesien var Ben Ali bare den anden leder, siden landet blev selvstændigt for 53 år siden. Når det politiske landskab giver så lidt plads for håb om forandringer, er det uundgåeligt, at frustrationerne koger over – som vi nu ser det med den orkan af forandring, der blæser igennem regionen. Min gruppe, ECR-gruppen, opfordrer til ægte demokratiske og fredelige forandringer i Egypten. I dag ser vi en bekymrende tendens hen imod vold. Det er svært at se, hvordan Mubarak kan spille en troværdig rolle i den overgang – ud over at træde tilbage. I Tunesien gærer det stadig, og jo længere dét varer ved, desto større er faren for, at islamister vil bemægtige sig det politiske initiativ. Tunesien var måske nok autoritært og korrupt, men det var helt igennem sekulært og vestligt orienteret – det skal vi huske. Det er bestemt også en risiko i Egypten, hvor det islamistiske muslimske broderskab arbejder på at udfylde det politiske tomrum, mens vi står her og taler. Radikalisering af egyptisk politik ville være en katastrofe for landet og for Israel, der ligger lige ved siden af. Men det ville også kunne få alvorlige konsekvenser for driften af Suezkanalen. EU's diplomatiske indsats i Tunesien og Egypten skal helt fokuseres på at sikre stabilitet og orden og på at stå op imod dem, der vil sprede vold og frygt, som vi ser det i dag. For at opbygge et liberalt demokrati i disse lande, som ikke har tradition for det, må EU, USA og vores politiske tænketank i Europa med betydelige midler støtte moderate demokratiske politikere og nye partier, der går ind for demokratisk pluralisme og frie og retfærdige valg, og som – til forskel fra det muslimske broderskab – er indstillet på at afgive magten, hvis de besejres på valgdagen. Dette er en enorm udfordring, og vi kan nu blive vidner til et historisk "Berlinmurens fald-øjeblik" i den muslimske verden. Der findes allerede gode demokratiske rollemodeller i lande, hvor befolkningsflertallet er muslimsk – det er f.eks. Indonesien, Tyrkiet og Bangladesh – som Egypten og Tunesien kan efterligne. Forhåbentlig vil valget i den muslimske verden i fremtiden ikke stå mellem sekulært tyranni eller islamisk teokrati, men i stedet kunne falde på et varigt demokrati."@da2
"Herr Präsident, Frankreich hat natürlich Ayatollah Khomeini gefördert und flog ihn zurück nach Teheran. Andererseits ist Ägypten seit 1956 eine Republik, doch Mubarak ist erst der dritte Präsident des Landes. In Tunesien war Ben Ali lediglich der zweite Regierungschef seit der Unabhängigkeit vor 53 Jahren. Wenn die politische Landschaft so wenig Hoffnung auf Veränderung bietet, werden die Frustrationen unweigerlich hochkochen – so wie wir es jetzt mit dem Hurrikan der Veränderung sehen, der über diese Region hinwegfegt. Meine Fraktion, die EKR-Fraktion, ruft zu einer wahrhaften Demokratie und zu einem friedlichen Übergang in Ägypten auf. Heute sehen wir einen Besorgnis erregenden Trend hin zu Gewalt. Es ist schwer abzuschätzen, wie Herr Mubarak eine glaubwürdige Rolle in diesem Übergang haben kann, wenn nicht durch seinen Rücktritt. In Tunesien brodelt es weiterhin und je länger dieser Zustand anhält, desto größer ist die Gefahr, dass die Islamisten diese politische Initiative nutzen. Tunesien mag autoritär und korrupt gewesen sein, doch es war durch und durch weltlich und prowestlich; das dürfen wir nicht vergessen. Dies ist auch eine Gefahr in Ägypten, wo die islamistische Muslimbruderschaft danach strebt, das politische Vakuum, von dem wir sprechen, zu füllen. Die Radikalisierung der ägyptischen Politik wäre für das Land selbst und für das benachbarte Israel ein Desaster. Doch es könnte auch schwerwiegende Konsequenzen für die Nutzung des Suezkanals haben. Die diplomatischen Bemühungen der EU in Tunesien und Ägypten müssen auf die Gewährleistung von Stabilität und Ordnung abzielen sowie auf den Widerstand gegenüber jenen, die Angst und Gewalt verbreiten wollen, wie wir sie heute sehen. Für den Aufbau einer liberalen Demokratie in diesen Ländern, ohne bestehende einschlägige Tradition, müssen die EU, die Vereinigten Staaten und unsere politischen Denkfabriken in Europa beträchtliche Ressourcen hinter moderaten, demokratischen Politikern und neuen Parteien bündeln, die dem demokratischen Pluralismus sowie freien, fairen Wahlen verpflichtet sind und die im Gegensatz zur Muslimbruderschaft bereit sind, im Fall einer Wahlniederlage Macht abzugeben. Das ist eine enorme Herausforderung, und natürlich könnten wir jetzt einen Moment ähnlich dem Fall der Berliner Mauer in der muslimischen Welt erleben. Es gibt bereits gute demokratische Vorbilder in Ländern mit muslimischer Mehrheit, wie in Indonesien, der Türkei und Bangladesch, denen Ägypten und Tunesien nacheifern können. Hoffentlich wird in Zukunft in der muslimischen Welt nicht nur zwischen säkularer Tyrannei und islamistischen Theokratien zu wählen sein, sondern vielmehr andauernde Demokratie."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Γαλλία φυσικά ανέθρεψε τον Αγιατολαχ Χομεϊνί και τον έστειλε πίσω στην Τεχεράνη. Όμως, ένα άλλο ζήτημα, η Αίγυπτος είναι δημοκρατία από το 1956, αλλά ο Mubarak είναι μόλις ο τρίτος πρόεδρος της χώρας. Στην Τυνησία, ο Ben Ali ήταν ο δεύτερος μόλις ηγέτης μετά την ανεξαρτησία της 53 χρόνια πριν. Όταν το πολιτικό τοπίο προσφέρει τόσο λίγη ελπίδα αλλαγής, αναπόφευκτα η απογοήτευση ξεχειλίζει –όπως διαπιστώνουμε τώρα με τον τυφώνα της αλλαγής που πνέει σε ολόκληρη την περιοχή. Η ομάδα μου, η Ομάδας ECR, ζητεί μια πραγματικά δημοκρατική και ειρηνική μετάβαση στην Αίγυπτο. Σήμερα παρατηρείται μια ανησυχητική τάση βίας. Δεν φαίνεται πιθανόν ο Mubarak να μπορεί να παίξει πειστικά άλλον ρόλο σε αυτό το μεταβατικό στάδιο παρά μόνο με την παραίτησή του. Η Τυνησία παραμένει επίσης σε αναβρασμό, και όσο περισσότερο διαρκεί αυτός, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος οι ισλαμιστές να αναλάβουν την πολιτική πρωτοβουλία. Η Τυνησία μπορεί να υπήρξε αυταρχική και διεφθαρμένη, ήταν όμως βαθιά κοσμική και φιλοδυτική· πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί κίνδυνο και για την Αίγυπτο, όπου η ισλαμιστική Μουσουλμανική Αδελφότητα επιδιώκει να καλύψει το πολιτικό κενό ενόσω μιλάμε. Η ριζοσπαστικοποίηση της αιγυπτιακής πολιτικής θα ήταν πραγματική καταστροφή για τη χώρα αυτή και για το γειτονικό Ισραήλ. Αλλά θα μπορούσε να έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις για τη λειτουργία της διώρυγας του Σουέζ. Οι διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ στην Τυνησία και την Αίγυπτο πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διασφάλιση της σταθερότητας και της τάξης και στην αναχαίτιση όσων επιθυμούν την εξάπλωση της βίας και του φόβου, όπως βλέπουμε σήμερα. Για να οικοδομήσουμε μια φιλελεύθερη δημοκρατία στις χώρες αυτές που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους παραδόσεις, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι πολιτικές ομάδες προβληματισμού στην Ευρώπη πρέπει τώρα να επενδύσουν σημαντικούς πόρους σε μετριοπαθείς δημοκράτες πολιτικούς και σε νέα κόμματα τα οποία θα πρέπει να ενστερνίζονται τη δημοκρατική πολυφωνία και τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και, σε αντίθεση με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, να είναι προετοιμασμένα να εγκαταλείψουν την εξουσία αν ηττηθούν στις κάλπες. Πρόκειται για πολύ μεγάλη πρόκληση και φυσικά ενδέχεται τώρα να παρακολουθούμε μια ιστορική «στιγμή πτώσης του Τείχους του Βερολίνου» στον μουσουλμανικό κόσμο. Υπάρχουν ήδη καλά δημοκρατικά πρότυπα ρόλων σε χώρες όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι, όπως η Ινδονησία, η Τουρκία και το Μπαγκλαντές, που η Αίγυπτος και η Τυνησία μπορούν να αντιγράψουν. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον η επιλογή του μουσουλμανικού κόσμου δεν θα είναι μεταξύ κοσμικής τυραννίας και ισλαμιστικής θεοκρατίας αλλά αντίθετα η διαρκής δημοκρατία."@el10
"Señor Presidente, Francia, por supuesto, alimentó al Ayatolá Jomeini y lo llevó de vuelta a Teherán. Sobre otra cuestión, Egipto ha sido una república desde 1956, pero Mubarak es únicamente el tercer Presidente del país. En Túnez, Ben Ali era solamente el segundo líder desde la independencia, obtenida 53 años atrás. Cuando el panorama político ofrece tan escasas opciones de cambio, inevitablemente las frustraciones entran en ebullición; como ahora vemos con el huracán de cambio que recorre la región. Mi Grupo, el Grupo ECR, pide una transición auténticamente democrática y pacífica en Egipto. Hoy vemos una inquietante corriente de violencia. Es muy difícil pensar que Mubarak pueda desempeñar una función creíble en esa transición, a no ser que dimita. Túnez también está en plena efervescencia, y cuanto más se prolongue la situación, mayor será el peligro de que los islamistas se hagan con la iniciativa política. Túnez puede haber sido autoritario y corrupto, pero era un Estado profundamente laico y pro occidental; debemos recordar esto. En efecto, esto también constituye un peligro en Egipto, donde los islamistas Hermanos Musulmanes pretenden ocupar el vacío político mientras hablamos. La radicalización de la vida política egipcia supondría un desastre para ese país y para el vecino Israel. Sin embargo, esto también podría tener implicaciones graves para el funcionamiento del Canal de Suez. Las iniciativas diplomáticas de la UE en Túnez y en Egipto deben centrarse por entero en garantizar la estabilidad y el orden, y en hacer frente a quienes desearían extender la violencia y el miedo como vemos actualmente. Para construir una democracia liberal en estos países sin ese tipo de tradición, la UE, los EE.UU. y nuestros grupos de estudios en Europa deben asignar unos recursos significativos a los políticos democráticos moderados y a partidos nuevos que deben estar comprometidos con el pluralismo político y con unas elecciones libres y justas, y que, a diferencia de lo que sucede con los Hermanos Musulmanes, deben estar preparados para ceder el poder si son derrotados en las urnas. Estamos ante un desafío enorme y por supuesto ahora podemos ser testigos de un histórico «momento al estilo de la caída del Muro de Berlín» en el mundo musulmán. Túnez y Egipto tienen ante sí modelos susceptibles de ser imitados en países con mayoría musulmana, como Indonesia, Turquía y Bangladesh. Con suerte, en el futuro el mundo musulmán no deberá elegir entre tiranías laicas y teocracias islámicas, sino que optará por perseverar en la democracia."@es21
"Austatud juhataja! Loomulikult toetas Prantsusmaa ajatolla Khomeinit ja lennutas ta Teherani tagasi. Pöördudes nüüd teise teema juurde, Egiptus on olnud vabariik alates 1956. aastast, kuid Mubarak on alles selle riigi kolmas president. Tuneesias on Ben Ali alles teine riigijuht pärast 53 aastat tagasi toimunud iseseisvumist. Kui poliitiline maastik pakub muutusteks niivõrd vähe võimalusi, tekitab see kahtlemata pingete ülekeemise, nagu me praegu üle kogu selle piirkonna puhuva muutuste tuule kujul näeme. Minu fraktsioon, Euroopa Konservatiivid ja Reformistid, kutsub üles tõeliselt demokraatlikuks ja rahulikuks üleminekuperioodiks Egiptuses. Praegu näeme murettekitavat suundumust vägivalla suunas. Raske on näha, kuidas Mubarak peale tagasiastumise üleminekul usaldusväärselt rolli täita saaks. Tuneesias toimub samuti jätkuvalt käärimine ning mida kauem see kestab, seda suurem on oht, et islamistid poliitilise initsiatiivi enda kätte haaravad. Tuneesia võis olla küll autoritaarne ja korrumpeerunud, kuid me ei tohi unustada, et ta on ka täielikult ilmalik ja läänemeelne. Sama oht valitseb tõepoolest ka Egiptuses, kus islamistlik moslemi vennaskond poliitilist tühimikku täita püüab, nagu juba öeldud. Egiptuse poliitika radikaliseerimine oleks katastroof riigile endale ja naaberriigile Iisraelile. Samuti võiksid sel olla rängad tagajärjed Suessi kanali kasutamisele. ELi diplomaatilised jõupingutused Tuneesias ja Egiptuses tuleks suunata täielikult stabiilsuse ja korra tagamisse ning nende isikute vastu, kes tahavad külvata vägivalda ja hirmu, nagu me praegu näeme. Liberaalse demokraatia ülesehitamiseks nendes riikides, kus seda olnud ei ole, peavad EL, USA ja meie poliitilised ekspertrühmad andma märkimisväärselt vahendeid mõõdukalt demokraatlikele poliitikutele ja uutele parteidele, kes peavad olema pühendunud demokraatlikule pluralismile ja õiglastele valimistele ning olema erinevalt moslemite vennaskonnast valmistunud ette valimistel kaotuse korral oma volitustest loobuma. See on raske ülesanne ning loomulikult võime praegu olla tunnistajaks ajaloolisele nn Berliini müüri langemise hetkele islamimaailmas. Egiptusele ja Tuneesiale on head demokraatlikud eeskujud ka islamienamusega riigid, nagu Indoneesia, Türgi ja Bangladesh. Loodetavasti ei ole islamimaailmas tulevikus vaja valida ilmaliku türannia ja islamistliku teokraatia vahel, vaid nende asemel on püsiv demokraatia."@et5
"Arvoisa puhemies, Ranska hoiti luonnollisesti ajatollah Khomeinia ja lennätti hänet takaisin Teheraniin. Mennään kuitenkin muihin asioihin: Egypti on ollut vuodesta 1956 lähtien tasavalta, mutta Mubarak on vasta maan kolmas presidentti. Tunisiassa Ben Ali oli vasta toinen johtaja 53 vuotta sitten tapahtuneen itsenäistymisen jälkeen. Kun poliittinen maisema tarjoaa niin vähän toivoa muutoksesta, turhautuminen johtaa väistämättä kuohuntaan – kuten tällä hetkellä muutoksen hurrikaanin pyyhkiessä alueen yli. Ryhmäni ECR vaatii Egyptiin aitoa demokratiaa ja rauhanomaista muutosta. Näemme tällä hetkellä huolestuttavan taipumuksen käyttää väkivaltaa. On vaikea ajatella, että Mubarak voisi osallistua uskottavasti muutokseen muulla tavoin kuin siirtymällä syrjään. Myös Tunisiassa kuohuu edelleen, ja mitä kauemmin kuohunta kestää, sitä suurempi on riski, että islamistit käyttävät tämän poliittisen aloitteen omaksi hyväkseen. Tunisia on ehkä ollut autoritaarinen ja korruptoitunut maa, mutta se on ollut perinpohjaisesti maallinen ja länsimielinen. Meidän on muistettava tämä. Tämä uhka koskee itse asiassa myös Egyptiä, jossa islamistinen Muslimiveljeskunta pyrkii juuri tällä hetkellä täyttämään poliittisen tyhjiön. Politiikan radikalisoituminen Egyptissä olisi katastrofi sekä Egyptin että sen naapurimaan Israelin kannalta. Se voisi vaikuttaa myös Suezin kanavan toimintaan. EU:n on keskitettävä kaikki diplomaattiset toimensa sekä Tunisiassa että Egyptissä siihen, että vakaus ja järjestys voidaan varmistaa ja että ne, jotka nyt pyrkivät levittämään väkivaltaa ja pelkoa, saadaan pysäytettyä. Liberaalin demokratian rakentaminen maissa, joihin se ei perinteisesti ole kuulunut, edellyttää EU:lta, Yhdysvalloilta ja eurooppalaisilta poliittisilta mietintäryhmiltä merkittävää tukea maltillisille ja demokraattisille poliitikoille sekä uusille puolueille. Noiden poliitikkojen ja puolueiden täytyy myös sitoutua demokraattiseen moniarvoisuuteen sekä vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin ja – toisin kuin Muslimiveljeskunta – olla valmiita luopumaan vallasta, jos vaaliuurnilla käy huonosti. Tämä on suuri haaste, ja saattaa olla, että todistamme juuri historiallista "Berliinin muurin murtumista" muslimimaailmassa. Jotkut muslimienemmistöiset maat, kuten Indonesia, Turkki ja Bangladesh, ovat hyviä roolimalleja demokratian alalla, ja Egypti ja Tunisia voivat ottaa niistä mallia. Toivottavasti muslimimaailma ei joudu tulevaisuudessa valitsemaan maallisen hirmuhallinnon ja islamistisen teokratian välillä, vaan vaihtoehtona on kestävä demokratia."@fi7
"Monsieur le Président, il est vrai que la France a pris soin de l’ayatollah Khomeiny avant de le renvoyer à Téhéran. Mais, d’un autre côté, l’Égypte est une république depuis 1956, mais Moubarak n’est que son troisième président. En Tunisie, Ben Ali n’était que le deuxième chef d’État depuis l’indépendance du pays, il y a 53 ans. Lorsque le paysage politique offre si peu d’espoir de changement, les frustrations débordent inévitablement – comme nous le voyons maintenant avec cette tornade de changement qui s’abat sur la région. Mon groupe, le groupe ECR, appelle à une transition véritablement démocratique et pacifique en Égypte. Nous assistons aujourd’hui à une vague de violence inquiétante. Nous voyons mal comment Moubarak peut jouer un rôle crédible dans cette transition autrement qu’en démissionnant. La Tunisie reste aussi en effervescence, et, plus cette situation perdurera, plus il y aura de risques que les islamistes prennent l’initiative politique. La Tunisie était peut-être autoritaire et corrompue, mais elle était profondément laïque et pro-occidentale, nous ne devons pas l’oublier. Du reste, ce danger touche aussi l’Égypte, où le groupe islamiste des Frères musulmans cherche à combler le vide politique à l’instant même où nous parlons. La radicalisation de la vie politique égyptienne serait une catastrophe pour ce pays et pour son voisin Israël. Mais cela pourrait aussi avoir de graves incidences sur le fonctionnement du canal de Suez. Les efforts diplomatiques de l’Union européenne en Tunisie et en Égypte doivent être entièrement axés sur la défense de la stabilité et de l’ordre et sur la résistance à opposer à ceux qui voudraient propager la violence et la peur, comme nous le voyons aujourd’hui. Afin de bâtir une démocratie libérale dans ces pays qui n’ont pas de tradition en ce sens, l’Union européenne, les États-Unis et nos groupes de réflexion politique doivent maintenant fournir des ressources considérables à des hommes politiques et à de nouveaux partis modérés et démocrates qui doivent s’engager en faveur du pluralisme démocratique et des élections libres et justes et, ce qui n’est pas le cas des Frères musulmans, doivent être prêts à renoncer au pouvoir s’ils sont battus lors des suffrages. C’est un défi considérable, il se peut bien évidemment que nous soyons en train d’assister à un moment historique telle une «chute du mur de Berlin» du monde musulman. Nous avons déjà de bons exemples de démocratie dans des pays à majorité musulmane, tels que l’Indonésie, la Turquie et le Bangladesh, desquels l’Égypte et la Tunisie peuvent s’inspirer. Espérons que dans le futur, dans le monde musulman, le choix ne sera pas celui de la tyrannie laïque ou de théocraties islamistes, mais plutôt celui d’une démocratie durable."@fr8
"Elnök úr! Franciaország természetesen támogatta Komeini ajatollahot és visszaküldte őt repülőgéppel Teheránba. De egy más kérdés. Egyiptom köztársaság már 1956 óta, de Mubarak az országnak még csak a harmadik elnöke. Tunéziában Ben Ali csak a második vezető volt a függetlenség 53 évvel ezelőtt történt elnyerése óta. Ha a politikai tájkép ilyen kevés reményt ad a változásoknak, akkor elkerülhetetlenül kialakul a csalódottság érzése – amint ezt most láthatjuk a régión végigsöprő változások hurrikánjában. Képviselőcsoportom, az ECR képviselőcsoport, valóban demokratikus és békés átmenetre szólít fel Egyiptomban. Ma azt láthatjuk, hogy aggasztóan eltolódnak az események az erőszak irányába. Nem igazán látható, hogy Mubarak hogyan játszhatna hiteles szerepet az átmenetben azon a lehetőségen kívül, hogy lemond. Tunézia továbbra is erjedésben marad, és minél tovább tart ez a helyzet, annál nagyobb a veszélye annak, hogy az iszlamisták ragadják magukhoz a politikai kezdeményezést. Tunézia tekintélyelvű és korrupt volt ugyan, de alapjaiban véve világi és nyugatbarát volt; erről nem szabad megfeledkeznünk. Valójában Egyiptomban is ugyanez a veszély fenyeget, ahol az iszlamista Muzulmán Testvériség a politikai vákuum kitöltésére törekszik, miközben mi most beszélünk. Az egyiptomi politika radikalizálódása katasztrofális lenne az ország és a szomszédos Izrael számára. De a Szuezi-csatorna működését is súlyosan befolyásolhatná. Az EU tunéziai és egyiptomi diplomáciai erőfeszítéseinek teljes egészében a stabilitás és a rend biztosítására kell összpontosulniuk, és szembe kell szegülniük azokkal, akik el akarják terjeszteni az erőszakot és a félelmet, amint ezt ma láthatjuk. A liberális demokrácia felépítéséhez ezekben az országokban, ahol ennek nincsenek hagyományai, az EU-nak, az Egyesült Államoknak és Európa politikai agytrösztjeinknek jelentős erőforrásokat kell felsorakoztatniuk a mérsékelt demokratikus politikusok és az új pártok mögött, akiknek elkötelezetteknek kell lenniük a demokratikus pluralizmus, valamint a szabad és a tisztességes választások iránt, és a Muzulmán Testvériséggel ellentétben készen kell állniuk arra, hogy lemondjanak a hatalomról, ha vereséget szenvednek a szavazóurnáknál. Ez roppant nagy kihívás, és természetesen most a „berlini fal leomlása” történelmi pillanatának lehetünk a szemtanúi a muzulmán világban. A demokráciának már vannak jó modelljei muzulmán többségű országokban, például Indonéziában, Törökországban és Bangladesben, amellyel Egyiptom és Tunézia vetélkedhet. Remélhetőleg a jövőben a muzulmán világban a választási lehetőség nem korlátozódik majd a világi zsarnokság és az iszlamista teokrácia közötti különbségre, hanem a tartós demokrácia is választható lesz."@hu11
"Signor Presidente, fu la Francia, naturalmente, ad “allevare” l’Ayatollah Khomeini e a riportarlo a Teheran. Passando a un’altra questione, l’Egitto è una repubblica dal 1956 ma Mubarak è soltanto il terzo Presidente del paese. In Tunisia, Ben Ali è stato soltanto il secondo leader che ha avuto il paese dall’indipendenza di 53 anni fa. Quando il panorama politico offre così poche speranze di cambiamento, è inevitabile che esplodano le frustrazioni – come vediamo adesso, con l’uragano del cambiamento che impazza nella regione. Il mio gruppo, il gruppo ECR, chiede una transizione democratica e pacifica autentica per l’Egitto. Oggi assistiamo a una tendenza preoccupante alla violenza. è difficile credere che Mubarak possa svolgere un ruolo credibile in tale transizione se non dimettendosi. Anche la Tunisia rimane in fermento, e quanto più perdurerà tale situazione, maggiore sarà il pericolo che gli islamici prendano l’iniziativa politica. La Tunisia sarà anche stata autoritaria e corrotta, ma era profondamente laica e filoccidentale; non dobbiamo dimenticarlo. Questo pericolo sussiste di fatto anche in Egitto, dove in questo stesso istante la Fratellanza islamica musulmana sta cercando di riempire il vuoto politico. La radicalizzazione della politica egiziana sarebbe disastrosa per il paese e per il vicino Israele. Ma potrebbe avere anche ripercussioni gravi sul funzionamento del Canale di Suez. Gli sforzi diplomatici dell’UE in Tunisia ed Egitto devono concentrarsi esclusivamente sulla salvaguardia della stabilità e dell’ordine, e sull’opporre resistenza a coloro che vorrebbero seminare violenza e paura, come accade oggi. Per costruire una democrazia liberale in questi paesi che non hanno una tradizione in tal senso, l’UE, gli USA e i nostri think-tank politici in Europa devono stanziare risorse ingenti a favore dei politici democratici moderati e dei nuovi partiti, che devono caldeggiare il pluralismo democratico ed elezioni libere ed eque e che, a differenza della Fratellanza musulmana, devono essere pronti a rinunciare al potere se vengono sconfitti alle urne. Si tratta di una sfida considerevole e naturalmente potremmo essere in procinto di assistere a un momento storico del genere “caduta del Muro di Berlino” nel mondo musulmano. Nei paesi a maggioranza musulmana esistono già dei modelli democratici di tutto rispetto a cui si possono ispirare l’Egitto e la Tunisia, quali l’Indonesia, la Turchia e il Bangladesh. La speranza è che in futuro la scelta del mondo musulmano non sarà tra la tirannia laica e le teocrazie islamiche, bensì a favore di una democrazia durevole."@it12
"Pone pirmininke, Prancūzija, žinoma, leido Ajatolai Khomeini pagyventi savo teritorijoje ir grąžino jį į Teheraną. Bet, kalbant apie kitus dalykus, Egiptas respublika tapo 1956 m., o H. Mubarak yra tik trečias šalies prezidentas. Tunise Ben Ali nuo nepriklausomybės atgavimo prieš 53 metus buvo tik antras vadovas. Kai politinis peizažas suteikia tokią mažą pokyčių viltį, neišvengiamai kyla nusivylimas – ir dabar matome, kad regione siaučia pokyčių uraganas. Mano frakcija, ECR frakcija, Egipte reikalauja tikrai demokratinių ir taikių permainų. Šiandien matome nerimą keliančią smurto tendenciją. Sunku įsivaizduoti, kaip H. Mubarak galėtų patikimai atlikti vaidmenį tuo pereinamuoju laikotarpiu, jam reikia tik atsistatydinti. Tunise taip pat ir toliau vyksta bruzdėjimai, ir kuo ilgiau tai tęsis, tuo didesnis pavojus, kad islamistai perims politinę iniciatyvą. Tunise galbūt būta autoritarizmo ir korupcijos, bet tai buvo tikrai pasaulietinė ir vakarietiškai nusiteikusi valstybė; turime to nepamiršti. Iš tikrųjų, pavojus kyla ir Egipte, kur, kol mes kalbame, politinį vakuumą užpildyti siekia islamistų judėjimas „Musulmonų brolija“. Egipto politikų radikalėjimas būtų nelaimė ir šaliai, ir kaimyniniam Izraeliui. Tai taip pat gali turėti didelės reikšmės Sueco kanalo eksploatacijai. Visos ES diplomatinės pastangos Tunise ir Egipte turi būti sutelktos į stabilumo ir tvarkos užtikrinimą ir pasipriešinimą tiems, kas nori skleisti smurtą ir baimę, kaip matome šiandien. Norėdami, kad tose šalyse būtų sukurta liberali demokratija, nors tose šalyse tokių tradicijų nėra, ES, JAV ir mūsų politiniai ekspertai Europoje dabar turi skirti didžiulius išteklius nuosaikiems demokratiniams politikams ir naujoms partijoms, kurios turi prisiimti įsipareigojimus puoselėti demokratinį pliuralizmą, rengti laisvus ir sąžiningus rinkimus ir, priešingai „Musulmonų brolijai“, būti pasirengusios atsisakyti valdžios, jei pralaimėtų rinkimus. Tai didžiulis uždavinys ir, žinoma, dabar galime tapti istorinio „Berlyno sienos griuvimo momento“ musulmoniškajame pasaulyje liudininkais. Jau yra gerų demokratijos pavyzdžių šalyse, kuriose dauguma yra musulmonai, pvz., Indonezijoje, Turkijoje ir Bangladeše, ir Egiptas su Tunisu galėtų jais sekti. Tikėkimės, ateityje musulmoniškajame pasaulyje nereikės rinktis tarp pasaulietiškosios tironijos ir islamistų teokratijos, bet bus galima rinktis tvarią demokratiją. ("@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Francija, protams, parūpējās par un nodrošināja viņa lidojumu atpakaļ uz Teherānu. Taču, runājot par citu jautājumu, Ēģipte ir republika kopš 1956. gada, bet ir tikai trešais valsts prezidents. Tunisijā bija tikai otrais līderis kopš neatkarības iegūšanas pirms 53 gadiem. Kad politiskā vide pieļauj tik maz cerību uz pārmaiņām, neizbēgami sāk mutuļot vilšanās, kā mēs tagad redzam attiecībā uz pārmaiņu vētru, kas brāžas pāri šim reģionam. Mana grupa, ECR grupa, aicina Ēģiptē panākt patiesi demokrātisku un miermīlīgu pāreju. Šodien mēs esam liecinieki satraucošai vardarbības tendencei. Ir grūti iedomāties, kā citādi var ticamā veidā piedalīties pārejā, kas nebūtu viņa atkāpšanās. Arī Tunisijā joprojām valda satraukums, un jo ilgāks tas būs, jo lielākas ir briesmas, ka politisko iniciatīvu pārņems islāmisti. Iespējams, Tunisija ir bijusi autoritāra un korumpēta, taču tā bija dziļi sekulāra un atbalstīja rietumus. Mums tas jāatceras. Patiesi, tādas pašas briesmas draud arī Ēģiptē, kur islāmistu Musulmaņu brālība mēģina aizpildīt politisko vakuumu, kamēr mēs te runājam. Ēģiptes politiķu radikalizācija šai valstij un kaimiņos esošajai Izraēlai būtu katastrofa. Taču tas arī varētu smagi ietekmēt Suecas kanāla darbību. ES diplomātiskajiem centieniem Tunisijā un Ēģiptē ir jābūt pievērstiem vienīgi tam, lai nodrošinātu stabilitāti un kārtību un pretotos pret tiem, kuri vēlas izplatīt vardarbību un bailes, kā tas redzams šodien. Lai izveidotu liberālu demokrātiju šajās valstīs bez šādām tradīcijām, ES, ASV un mūsu politiskajiem ideju ģeneratoriem Eiropā tagad ir jāpiešķir ievērojami resursi mēreniem demokrātiskiem politiķiem un jaunām partijām, kurām jābūt ar apņemšanos ievērot demokrātijas plurālismu un brīvas un godīgas vēlēšanas un atšķirībā no Musulmaņu brālības jābūt gataviem atkāpties no varas, kad ir ciesta sakāve pie vēlēšanu urnām. Tas ir milzīgs uzdevums, un, protams, mēs tagad varbūt piedzīvojam vēsturisku „Berlīnes mūra krišanas mirkli” musulmaņu pasaulē. Jau pastāv labi demokrātiski paraugi valstīs, kur vairākums iedzīvotāju ir musulmaņi, piemēram, Indonēzijā, Turcijā un Bangladešā, ko atdarināt Ēģiptē un Tunisijā. Cerams turpmāk musulmaņu pasaulē izvēle nebūs starp sekulāru tirāniju un islāmistu teokrātijām, bet gan tā vietā pastāvīgu demokrātiju."@lv13
"Mr President, France, of course, nurtured the Ayatollah Khomeini and flew him back to Tehran. But, on another issue, Egypt has been a republic since 1956 but Mubarak is only the country’s third President. In Tunisia, Ben Ali was only the second leader since independence 53 years ago. When the political landscape offers such little hope of change, inevitably frustrations boil over – as we now see with the hurricane of change blowing across the region. My group, the ECR Group, calls for a genuinely democratic and peaceful transition in Egypt. Today we see a worrying trend towards violence. It is hard to see how Mubarak can credibly play a role in that transition other than by stepping down. Tunisia also remains in ferment, and the longer that lasts the greater the danger that Islamists will seize the political initiative. Tunisia may have been authoritarian and corrupt, but it was profoundly secular and pro-Western; we must remember that. Indeed this is also a danger in Egypt, where the Islamist Muslim Brotherhood is seeking to fill the political vacuum as we speak. The radicalisation of Egyptian politics would be a disaster for that country and for neighbouring Israel. But it could also have grave implications for the operation of the Suez Canal. The EU’s diplomatic efforts in Tunisia and Egypt must be focused entirely on ensuring stability and order, and resisting those who would wish to spread violence and fear as we see today. To build a liberal democracy in these countries with no such traditions, the EU, the USA and our political think-tanks in Europe must now place significant resources behind moderate democratic politicians and new parties who must be committed to democratic pluralism and free and fair elections and, unlike the Muslim Brotherhood, be prepared to relinquish power if defeated at the ballot box. This is a huge challenge and of course we may now be witnessing an historic ‘fall of the Berlin Wall moment’ in the Muslim world. There are already good democratic role models in Muslim-majority countries, such as Indonesia, Turkey and Bangladesh, for Egypt and Tunisia to emulate. Hopefully, in future the choice in the Muslim world will not be between secular tyranny and Islamist theocracies but instead enduring democracy."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, Frankrijk heeft ayatollah Khomeini gekoesterd en teruggevlogen naar Teheran. En wat Egypte betreft: dat land is al sinds 1956 een republiek maar Mubarak is nog maar de derde president van het land. In Tunesië was Ben Ali nog maar de tweede leider sinds de onafhankelijkheid 53 jaar geleden. Als het politieke landschap zo weinig hoop op verandering biedt, is het onvermijdelijk dat de frustraties de pan uit rijzen – zoals we nu zien met de orkaan van verandering die door de regio raast. Mijn fractie, de ECR-Fractie, roept op tot een waarachtig democratische en vreedzame overgang in Egypte. Momenteel zien we een onrustbarende trend van geweld. Het is moeilijk voorstelbaar dat Mubarak tijdens deze overgang een geloofwaardige rol kan spelen anders dan door af te treden. In Tunesië blijft het ook gisten. Hoe langer dat duurt, des te groter het gevaar dat islamisten het politieke initiatief nemen. Tunesië mag dan autoritair en corrupt zijn geweest, maar het was wel zeer seculier en pro-westers; dat mogen we niet vergeten. Dit gevaar bestaat ook in Egypte, waar de islamistische Moslimbroederschap het politieke vacuüm probeert te vullen terwijl wij hier praten. De radicalisering van de Egyptische politiek zou een ramp zijn voor dat land en voor het buurland Israël, maar het zou ook ernstige gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van het Suezkanaal. De diplomatieke inspanningen van de EU in Tunesië en Egypte moeten volledig gericht zijn op het verkrijgen van stabiliteit en orde en moeten weerstand bieden tegen lieden die geweld en angst willen verspreiden, zoals we dat momenteel zien. Om een vrije democratie tot stand te brengen in deze landen die deze tradities niet kennen, moeten de EU, de VS en onze politieke denktanks in Europa aanzienlijke middelen ter beschikking stellen van gematigde democratische politici en nieuwe partijen die zich moeten inzetten voor democratisch pluralisme en vrije en eerlijke verkiezingen en die, anders dan de Moslimbroederschap, bereid zijn de macht af te staan als ze in het stemhokje verslagen worden. Dit is een enorme uitdaging. Wie weet zijn we nu getuige zijn van een historisch moment in de moslimwereld dat te vergelijken is met de val van de Berlijnse muur. Er zijn al goede democratische rolmodellen in landen met een moslimmeerderheid, zoals Indonesië, Turkije en Bangladesh, waaraan Egypte en Tunesië zich kunnen spiegelen. Hopelijk is de keuze in de moslimwereld in de toekomst niet die tussen seculiere tirannie en islamistische theocratieën maar wordt er gekozen voor duurzame democratie."@nl3
"Panie Przewodniczący! Francja oczywiście troszczyła się o ajatollaha Chomeiniego i przywiozła go z powrotem do Teheranu. Ale przechodząc do zupełnie innej sprawy: Egipt jest republiką od 1956 roku, ale pan Mubarak jest dopiero trzecim prezydentem tego kraju. W Tunezji prezydent Ben Ali jest dopiero drugim przywódcą od czasu uzyskania niepodległości 53 lata temu. Kiedy krajobraz polityczny daje tak niewielkie nadzieje na zmianę, w nieunikniony sposób wzbierają frustracje, co obecnie widzimy w postaci huraganu przemian w całym regionie. Moja grupa, grupa ECR, wzywa do prawdziwie demokratycznej i pokojowej transformacji w Egipcie. Jesteśmy dziś świadkami niepokojącej tendencji do przemocy. Trudno wyobrazić sobie, w jaki inny sposób prezydent Mubarak może odegrać wiarygodną rolę w tej transformacji, niż poprzez ustąpienie. Sytuacja w Tunezji także pozostaje niestabilna, a im dłużej to trwa, tym większe jest niebezpieczeństwo przejęcia inicjatywy politycznej przez islamistów. Być może Tunezja była krajem despotycznym i skorumpowanym, ale także głęboko świeckim i prozachodnim; musimy o tym pamiętać. Takie samo zagrożenie istnieje również w Egipcie, gdzie właśnie w tej chwili islamistyczne Bractwo Muzułmańskie stara się wypełnić polityczną próżnię. Radykalizacja polityki egipskiej byłaby katastrofą dla tego kraju i sąsiadującego z nim Izraela. Ale może to mieć również poważne konsekwencje dla funkcjonowania Kanału Sueskiego. Wysiłki dyplomatyczne UE w Tunezji i Egipcie muszą koncentrować się w pełni na zapewnieniu stabilności i porządku oraz stawieniu oporu tym, którzy pragną rozprzestrzenienia się przemocy i strachu, czego obecnie jesteśmy świadkami. Aby stworzyć liberalną demokrację w tych krajach, które nie mają stosownej tradycji, UE, Stany Zjednoczone i nasze polityczne kuźnie idei w Europie muszą teraz przeznaczyć znaczne środki dla umiarkowanych polityków demokratycznych i nowych partii, które powinny opowiadać się za pluralizmem demokratycznym oraz wolnymi i uczciwymi wyborami, a w przeciwieństwie do Bractwa Muzułmańskiego powinny być gotowe oddać władzę w razie porażki przy urnie wyborczej. To ogromne wyzwanie, a my oczywiście możemy być świadkami historycznej chwili „upadku Muru Berlińskiego” w świecie muzułmańskim. Istnieją już dobre wzorce demokratyczne w krajach, gdzie istnieje muzułmańska większość, na przykład w Indonezji, Turcji czy Bangladeszu, z których skorzystać mogłyby Egipt i Tunezja. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wybór, jaki do dyspozycji będzie miał świat muzułmański, nie będzie ograniczony do świeckiej tyranii lub teokracji islamskiej, lecz obejmie również trwałą demokrację."@pl16
"Senhor Presidente, a França, é certo, apoiou o Aiatola Khomeini e levou-o de regresso a Teerão. Mas, por outro lado, desde 1956 que o Egipto é uma república, mas Mubarak é só o terceiro presidente. Na Tunísia, Ben Ali foi só o segundo líder desde a independência, há 53 anos. Quando o espectro político oferece tão pouca esperança de mudança, é inevitável que as frustrações venham ao de cima – como agora testemunhamos, com o furacão de mudanças a soprar na região. O meu grupo, o ECR, apela a uma transição genuinamente democrática e pacífica no Egipto. Hoje assistimos a uma escalada preocupante da violência. É difícil perceber como é que Mubarak poderá desempenhar um papel credível nessa transição a não ser demitindo-se. A Tunísia continua em agitação e, quanto mais tempo assim permanecer, maior será o perigo de os islamistas tomarem a iniciativa política. Na Tunísia pode ter havido autoritarismo e corrupção, mas era profundamente secular e pró-ocidental; não podemos esquecer isso. E isso é realmente também um perigo no Egipto, onde, enquanto estamos aqui a falar, a Irmandade Muçulmana procura preencher o vazio político. A radicalização da política egípcia seria um desastre para o país e para o vizinho Israel. Mas pode ter também sérias repercussões no funcionamento do Canal do Suez. Os esforços diplomáticos da UE na Tunísia e no Egipto devem visar por inteiro assegurarem a estabilidade e a ordem, opondo-se àqueles que, como vemos hoje, gostariam de espalhar a violência e o medo. Para construir uma democracia liberal nestes países sem tal tradição, a UE, os EUA e os nossos grupos de reflexão na Europa devem apoiar significativamente os políticos e os novos partidos democráticos moderados, empenhados no pluralismo democrático e na realização de eleições livres e justas, que, contrariamente à Irmandade Muçulmana, estejam preparados para ceder o poder se forem derrotados nas urnas. Trata-se de um enorme desafio e é claro que podemos estar agora a assistir ao momento histórico da "queda de um muro de Berlim" no mundo muçulmano. Há já bons modelos de democracia em países de maioria muçulmana, como a Indonésia, a Turquia e o Bangladesh, que o Egipto e a Tunísia podem emular. Esperemos que a escolha no mundo muçulmano não seja entre a tirania secular e as teocracias islâmicas, mas antes uma democracia consistente."@pt17
"Domnule președinte, Franța a avut desigur grijă de Ayatollah Khomeini și l-a trimis înapoi cu avionul în Teheran. Însă, trecând la un alt aspect, Egiptul este republică din 1956, însă Mubarak este doar al treilea președinte al țării. În Tunisia, Ben Ali a fost doar al doilea lider de la obținerea independenței în urmă cu 53 de ani. Când decorul politic oferă atât de puține speranțe de schimbare, încep în mod inevitabil să se adune frustrări – așa cum se întâmplă acum, când uraganul schimbării suflă în întreaga regiune. Grupul meu, Grupul ECR, cere o tranziție cu adevărat democratică și pașnică în Egipt. Astăzi asistăm la o tendință îngrijorătoare spre violență. Este greu să credem că Mubarak poate juca un rol în această tranziție în afară de acela de a se retrage. Tunisia rămâne, de asemenea, în fierbere, și cu cât mai mult durează aceasta, cu atât mai mare este pericolul ca islamicii să preia inițiativa politică. Poate că Tunisia a fost autoritară și coruptă, însă a fost profund seculară și pro-occidentală; nu trebuie să uităm acest lucru. Acesta este într-adevăr un pericol și în Egipt, unde Frăția Musulmană Islamistă încearcă să umple golul politic chiar în timp ce vorbim. Radicalizarea politicilor egiptene ar fi un dezastru pentru această țară și pentru Israelul învecinat. Însă ar putea avea implicații grave și pentru operarea Canalului Suez. Eforturile diplomatice ale UE în Tunisia și Egipt trebuie să se concentreze în întregime pe garantarea stabilității și ordinii și pe combaterea celor care încearcă să răspândească violență și frică, așa cum vedem astăzi. Pentru a construi o democrație liberală în aceste țări fără astfel de tradiții, UE, SUA și instituțiile noastre politice din Europa trebuie să le ofere acum resurse semnificative politicienilor democratici moderați și noilor partide, care trebuie să fie devotați pluralismului politic și organizării unor alegeri libere și corecte și, spre deosebire de Frăția Musulmană, să fie pregătiți să renunțe la putere dacă vor fi învinși la vot. Aceasta este o provocare imensă și poate că nu vom asista la un „moment istoric de genul căderii Zidului Berlinului” în lumea musulmană. Există deja modele democratice bune în țările majoritar musulmane, precum Indonezia, Turcia și Bangladesh, care pot fi urmate de Egipt și Tunisia. Sperăm că, pe viitor, alegerea în lumea musulmană nu se va face între tirania seculară și teocrațiile islamice și că se va opta pentru o democrație trainică."@ro18
"Francúzsko, samozrejme, chránilo ajatoláha Chomejního a potom ho poslalo späť do Teheránu. Prejdem ale k ďalšej téme: Egypt je republikou od roku 1956, ale Mubarak je len tretím prezidentom tejto krajiny. V Tunisku bol bin Alí len druhým lídrom od vyhlásenia nezávislosti pred 53 rokmi. Keď politická situácia poskytuje tak málo nádeje na zmenu, frustrácia nevyhnutne prekročí únosnú hranicu – ako to teraz vidíme na hurikáne zmien, ktorý zmieta celým regiónom. Naša skupina, skupina ECR, vyzýva na skutočnú demokratickú a pokojnú premenu v Egypte. Dnes vidíme znepokojujúci trend smerom k násiliu. Je ťažké predstaviť si inú dôveryhodnú úlohu Mubaraka v tejto premene ako jeho odstúpenie. Stále to vrie aj v Tunisku a čím dlhšie to bude trvať, tým je väčšie nebezpečenstvo, že politickej iniciatívy sa chopia islamisti. Tunisko možno bolo autoritárske a skorumpované, bolo však hlboko sekulárne a prozápadne orientované, na to nesmieme zabúdať. Takéto riziko hrozí aj v Egypte, kde sa práve v tejto chvíli snaží islamské Moslimské bratstvo zaplniť politické vákuum. Radikalizácia egyptskej politiky by bola katastrofou pre túto krajinu i pre susedný Izrael. Mohla by však mať aj vážne dôsledky na prevádzku Suezského prieplavu. Diplomatické úsilie EÚ v Tunisku a v Egypte sa musí zamerať výlučne na zaistenie stability a poriadku a na obranu proti tým, ktorí by chceli šíriť násilie a strach, ako to vidíme dnes. Ak chceme v týchto krajinách bez liberálnych tradícií vybudovať liberálnu demokraciu, EÚ, USA a naše politické skupiny expertov v Európe musia teraz investovať značné zdroje do umiernených demokratických politikov a nových strán, ktoré musia byť oddané demokratickému pluralizmu a slobodným a spravodlivým voľbám a ktoré musia byť na rozdiel od Moslimského bratstva pripravené odovzdať moc v prípade porážky vo voľbách. Toto je obrovská výzva a, samozrejme, možno sme práve svedkami historického okamihu pádu Berlínskeho múra v moslimskom svete. V krajinách s moslimskou väčšinou už existujú dobré demokratické vzory, ktoré by Egypt a Tunisko mohli napodobniť, napríklad Indonézia, Turecko a Bangladéš. Dúfajme, že budúca voľba v moslimskom svete nebude medzi sekulárnou tyraniou a islamskou teokraciou, ale bude to voľba trvalej demokracie."@sk19
"Gospod predsednik, Francija je seveda poskrbela za ajatolo Homeinija in ga z letalom odpeljala nazaj v Teheran. Vendar pa je po drugi strani Egipt republika od leta 1956, Mubarak pa je šele tretji predsednik države. V Tuniziji je bil Ben Ali šele drugi voditelj od osamosvojitve pred 53 leti. Kadar politično prizorišče ponuja tako malo upanja na spremembe, frustracije neizogibno prekipijo – kot vidimo zdaj, ko je vihar sprememb zajel vso regijo. Moja skupina, skupina ECR, poziva k resnično demokratičnemu in mirnemu prehodu v Egiptu. Danes vidimo zaskrbljujočo težnjo k nasilju. Težko si je predstavljati, kako lahko Mubarak verodostojno odigra vlogo v tem prehodu drugače, kot da odstopi. Tudi v Tuniziji vre in dlje ko to traja, večja je nevarnost, da bodo islamisti prevzeli politično pobudo. Tunizija je bila morda avtoritarna in skorumpirana, vendar pa je bila nadvse posvetna in zahodno usmerjena; tega ne smemo pozabiti. To je nevarnost tudi v Egiptu, kjer si islamska Muslimanska bratovščina prizadeva v tem trenutku zapolniti politični prazni prostor. Radikalizacija egiptovske politike bi bila katastrofa za to državo in za sosednji Izrael. Vendar pa bi lahko imela tudi pomembne posledice za delovanje Sueškega prekopa. Diplomatska prizadevanja EU v Tuniziji in Egiptu se morajo osredotočati izključno na zagotavljanje stabilnosti in reda ter se upreti tistim, ki hočejo širiti nasilje in strah, kot vidimo danes. Za izgradnjo liberalne demokracije v teh državah brez tovrstne tradicije morajo EU, ZDA in skupine neodvisnih strokovnjakov v Evropi zdaj nameniti precejšnja sredstva zmernim demokratičnim politikom in novim strankam, ki morajo biti zavezani demokratičnemu pluralizmu ter svobodnim in poštenim volitvam ter biti za razliko od Muslimanske bratovščine pripravljeni predati oblast, če bodo poraženi na volitvah. To je velik izziv in seveda smo zdaj morda priča zgodovinskemu „padcu berlinskega zidu“ v muslimanskem svetu. V večinsko muslimanskih državah, kot so Indonezija, Turčija in Bangladeš, že obstajajo demokratični zgledi, ki jih lahko posnemata Egipt in Tunizija. Upam, da v prihodnosti muslimanski svet ne bo izbiral med laično tiranijo in islamsko teokracijo, ampak trajno demokracijo."@sl20
"Herr talman! Frankrike stödde förstås ayatolla Khomeini och flög tillbaka honom till Teheran. Men för att återgå till ämnet har Egypten varit en republik sedan 1956, men Mubarak är bara landets tredje president. I Tunisien var Ben Ali bara den andra ledaren sedan självständigheten för 53 år sedan. När det politiska landskapet erbjuder lite hopp om förändring kokar frustrationerna oundvikligen över – vilket vi nu ser med den förändringens orkan som blåser över regionen. Min grupp, ECR-gruppen, manar till en verkligt demokratisk och fredlig övergång i Egypten. I dag ser vi en oroväckande tendens till våld. Det är svårt att se hur Mubarak på ett trovärdigt sätt ska kunna spela en roll i denna övergång på något annat sätt än genom sin avgång. Tunisien befinner sig också fortfarande i ett oroligt tillstånd och ju längre det varar desto större risk för att islamister tar det politiska initiativet. Tunisien må ha varit ett auktoritärt och korrupt land, men det var i grunden ett sekulärt och västvänligt land, vilket vi inte får glömma. Detta är också faran i Egypten, där det muslimska brödraskapet försöker fylla det politisk vakuumet i detta nu. En radikalisering av egyptisk politik skulle vara en katastrof för landet och för grannlandet Israel. Men det kan också få allvarliga konsekvenser för driften av Suez-kanalen. EU:s diplomatiska insatser i Tunisien och Egypten måste fokuseras helt på att säkerställa stabilitet och ordning och på att motarbeta dem som vill sprida våld och skräck på det sätt som vi ser i dag. För att bygga upp en liberal demokrati i de här länderna som saknar sådana traditioner måste EU, USA och våra politiska tankesmedjor i Europa nu satsa betydande resurser på moderata, demokratiska politiker. Nya partier måste ställa sig bakom demokratisk pluralism och fria och rättvisa val och, till skillnad från det muslimska brödraskapet, vara beredda att ge upp alla maktanspråk om de besegras i valet. Detta är en jättelik utmaning, och självfallet kan vi nu bevittna ett historiskt ögonblick i den muslimska världen som påminner om Berlinmurens fall. Det finns redan goda demokratiska förebilder i länder med en muslimsk majoritet, t.ex. Indonesien, Turkiet och Bangladesh, som Egypten och Tunisien kan försöka efterlikna. Förhoppningsvis kommer valet i den muslimska världen i framtiden inte att stå mellan sekulär tyranni och islamistiska teokratier, utan man kan i stället välja hållbar demokrati."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Sõnavõtja nõustus vastama sinise kaardi küsimusele kodukorra artikli"5
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
"Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę, pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)"14
" 149 lõike 8 alusel)"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph