Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-110-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-110-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame, je n’oserais pas vous donner une leçon d’histoire, mais je voudrais quand même rappeler qu’en Iran, c’est l’Occident, l’Amérique, qui a soutenu le shah d’Iran et que, jusqu’au dernier moment, même sous le gouvernement Bakhtiar, nous nous sommes trouvés du mauvais côté, et nous avons donné toutes les armes à la théocratie iranienne pour gagner. C’est exactement ce que je voulais vous expliquer, à savoir que si nous ne sommes pas du côté de ceux qui se battent pour la liberté, ceux qui se battent pour la liberté vont aboutir dans une voie sans issue et c’est l’autre voie qui va gagner. C’est justement la leçon de l’Iran, Madame. La leçon de l’Iran, c’est ce qu’a dit M. Gorbatchev: «Qui arrive trop tard dans l’histoire sera battu». Je demande que, pour une fois, l’Europe n’arrive pas trop tard dans cette région."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní Tzavelová, neodvážil bych se vás poučovat z dějin, ale rád bych nicméně podotkl, že v Íránu to byl Západ, Spojené státy, kdo podporoval iránského šáha a že až do poslední chvíle, dokonce i za Bakhtiarovy vlády, jsme byli na špatné straně a že jsme poskytli iránské teokracii veškeré zbraně, aby vyhrála. To je přesně to, co vám chci říci: pokud selžeme a neposkytneme pomoc těm, kdo bojují za svobodu, ocitnou se ve slepé uličce a druhá strana vyhraje. To je přesně to ponaučení, které jsme si z Íránu přinesli, paní Tzavelová. To, v čem jsme se z Íránu poučili shrnul pan Gorbačov: „Kdo přijde pozdě, toho potrestá život.“ Žádám, aby pro jednou, Evropa do tohoto regionu nedorazila příliš pozdě."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne sige til fru Tzavela, at jeg ikke ville vove at give hende en historietime, men jeg vil ikke desto mindre påpege, at det var Vesten, det var USA, som støttede Shahen af Iran, og at vi – indtil allersidste øjeblik – selv under Bakhtiars regering, var på den forkerte side, og at vi gav alle våbnene for at hjælpe det iranske teokrati med at vinde. Det er lige præcis den pointe, jeg gerne vil fremhæve, nemlig at hvis det ikke lykkes for os at støtte dem, der kæmper for frihed, så vil de ende i et dødvande, og den anden side vil vinde. Det er lige nøjagtig, hvad vi lærte af Iran. Det, vi lærte af Iran, blev opsummeret af hr. Gorbachev, som sagde "Historien straffer dem, der kommer for sent." Jeg beder om, at Europa – for en gangs skyld – ikke kommer for sent i denne region."@da2
"Frau Tzavela, ich würde es nicht wagen, Ihnen eine Geschichtsstunde zu geben, doch ich möchte dennoch darauf hinweisen, dass es im Iran der Westen war, die Vereinigten Staaten, die den iranischen Schah unterstützten. Des Weiteren möchte ich anmerken, dass wir bis zum allerletzten Moment, sogar unter der Bakhtiar-Regierung, auf der falschen Seite waren und dass wir der iranischen Theokratie all die Waffen gaben, um ihr bei ihrem Sieg zu helfen. Das war genau das, was ich anmerken wollte: Wenn wir jene nicht unterstützen, die für die Freiheit kämpfen, dann werden sie in einer Sackgasse enden, und die andere Seite wird gewinnen. Das ist genau die Lektion, die wir aus dem Iran gelernt haben, Frau Tzavela. Diese Lektion wurde von Herrn Gorbatschow so zusammengefasst: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Ich fordere, dass Europa in dieser Region einmal nicht zu spät kommt."@de9
"Κυρία Τζαβέλα, δεν θα τολμούσα να σας κάνω μάθημα ιστορίας, θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ότι στο Ιράν, η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν εκείνες που υποστήριζαν τον Σάχη του Ιράν, και ότι μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμη και υπό την κυβέρνηση Bakhtiar, υποστηρίζαμε τη λάθος πλευρά και προσφέραμε όλα τα όπλα για να συμβάλουμε στη νίκη του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος. Αυτήν ακριβώς την παρατήρηση ήθελα να σας κάνω: εάν δεν στηρίξουμε όσους αγωνίζονται για την ελευθερία, τότε θα καταλήξουν σε αδιέξοδο και η άλλη πλευρά θα κερδίσει. Αυτό ακριβώς το δίδαγμα αντλήσαμε από το Ιράν, κυρία Τζαβέλα. Το δίδαγμα που αντλήσαμε από το Ιράν συνοψίστηκε από τον κ. Gorbachev: «Η Ιστορία θα τιμωρήσει αυτούς που φθάνουν πολύ αργά». Ζητώ, για μια φορά, η Ευρώπη να μην φθάσει σε αυτήν την περιοχή πολύ αργά."@el10
"Mrs Tzavela, I would not dare to give you a history lesson, but I would like nonetheless to point out that, in Iran, it was the West, the United States, which supported the Shah of Iran and that, until the very last moment, even under the Bakhtiar Government, we were on the wrong side, and we gave all the arms to help the Iranian theocracy win. That is exactly the point I wished to make to you: if we fail to support those who are fighting for freedom, then they will end up in an impasse and the other side will win. That is precisely the lesson we learnt from Iran, Mrs Tzavela. The lesson we learnt from Iran was summed up by Mr Gorbachev: ‘History will punish those who arrive too late.’ I am asking that, for once, Europe does not arrive in this region too late."@en4
"Señora Tzavela, no me arriesgaré a darle una lección de historia, pero al menos me gustaría señalar que, en Irán, fue Occidente, es decir los Estados Unidos, el que apoyó al Shah y que, hasta el último momento, incluso bajo el Gobierno de Bakhtiar, nos encontramos en el lado equivocado, y entregamos todas las armas a la teocracia iraní para ayudarle a vencer. Eso exactamente es lo que quería explicar: si no apoyamos a quienes están luchando por la libertad, entonces terminarán en un callejón sin salida y el otro bando los derrotará. Esa es precisamente la lección que aprendimos en Irán, señora Tzavela. La lección que aprendimos en Irán fue resumida así por el señor Gorbachov: «La Historia castiga a quienes llegan demasiado tarde». Le pido que, por una vez, Europa no llegue a esta región demasiado tarde."@es21
"Austatud Niki Tzavela! Ma ei söanda teile küll ajaloos õppetundi anda, kuid sellele vaatamata tahaksin rõhutada, et Iraani puhul oli see läänemaailm, Ühendriigid, kes Iraani šahhi toetasid, ja et meie olime kuni viimase hetkeni, isegi Bakthiari valitsuse ajal, valel poolel, ning et andsime kõik relvad, et aidata Iraani teokraatial võita. Seda tahtsingi teile öelda. Kui meil ei õnnestu toetada neid, kes võitlevad vabaduse eest, siis jõuavad nad lõpuks ummikusse ning võidab vastaspool. Niki Tzavela, täpselt sellise õppetunni me Iraanist saimegi. Selle võttis kokku Mihhail Gorbatšov, kui ta ütles, et ajalugu karistab neid, kes liiga hilja sekkuvad. Palun veel kord, et Euroopa selles piirkonnas toimuvasse sekkumisega hiljaks ei jääks."@et5
"Hyvä Niki Tzavela, en hennoisi pitää teille historian oppituntia, mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, että Iranissa Iranin šaahia tuki Länsi, eli Yhdysvallat. Ja viimeiseen hetkeen asti, jopa Bakhtiarin ollessa vallassa, olimme myös väärällä puolella ja toimitimme kaikki mahdolliset aseet auttaaksemme iranilaista teokratiaa voittamaan. Juuri tämän tahdoin kertoa teille. Siis jos emme onnistu tukemaan niitä, jotka taistelevat vapauden puolesta, he joutuvat umpikujaan ja vastapuoli voittaa. Juuri tämän opimme Iranin tapauksesta, hyvä Niki Tzavela. Mihail Gorbatshov tiivisti sen, mitä opimme Iranissa: "Historia rankaisee niitä, jotka saapuvat paikalle liian myöhään." Pyydän, että Eurooppa saapuisi kerrankin tälle alueelle ajoissa."@fi7
"Tzavela asszony! Nem merészkednék történelemleckét adni Önnek, mindazonáltal szeretnék rámutatni arra, hogy Iránban a Nyugat, az Egyesült Államok támogatta az iráni sah rendszerét, és hogy egészen az utolsó pillanatig, még a Baktiar-kormány alatt is, a rossz oldalon álltunk, és minden fegyvert megadtunk az iráni teokrácia győzelmének elősegítéséhez. Pontosan erre szerettem volna Önnek rámutatni: ha nem támogatjuk azokat, akik a szabadságért harcolnak, akkor zsákutcába jutnak és a másik oldal győz. Pontosan ezt a leckét tanultuk meg Irán esetéből, Tzavela asszony. Azt a leckét, amelyet Irán esetéből megtanultunk, Gorbacsov úr így foglalta össze: „A történelem megbünteti azokat, akik túl későn érkeznek.” Azt kérem, hogy Európa most az egyszer ne érkezzen későn ebbe a régióba."@hu11
"Onorevole Tzavela, non mi permetterei mai di darle una lezione di storia, ma vorrei comunque precisare che in Iran è stato l’occidente, gli Stati Uniti, ad appoggiare lo scià e che, fino all’ultimo momento, persino sotto il governo Bakhtiar, siamo stati schierati dalla parte sbagliata e abbiamo fornito tutte le armi che hanno portato alla vittoria della teocrazia iraniana. Era proprio quello che volevo dirvi: se non sosterremo coloro che stanno lottando per la libertà, finiranno per subire una battuta d’arresto e verranno sopraffatti dal nemico. Ecco l’insegnamento che abbiamo tratto dall’Iran, onorevole Tzavela. La lezione che abbiamo imparato dall’Iran è stata riassunta da Gorbachev: “La storia punirà coloro che arrivano troppo tardi”. Vorrei che, per una volta, l’Europa non arrivasse troppo tardi in questa regione."@it12
"Ponia N. Tzavela, nenorėčiau jus mokyti istorijos, bet vis tiek norėčiau pasakyti, kad Irane buvo Vakarai, Jungtinės Valstijos, rėmusios Irano šachą, ir kad iki paskutinės minutės, net ir sudarius S. Bakhtiaro Vyriausybę, mes buvome ne toje pusėje, mes suteikėme ginklų, padėjusių Irane laimėti teokratijai. Būtent tai ir noriu jums pasakyti: jei neparemsime kovojančių už laisvę, jie atsidurs aklavietėje ir laimės kita šalis. Būtent to ir pasimokėme iš Irano, ponia N. Tzavela. Iš Irano išmoktas pamokas apibendrino M. Gorbačiovas: „istorija nubaus pavėlavusius“. Prašau, kad Europa bent kartą šiame regione nepavėluotų."@lt14
"kundze, es neuzdrošinātos jums nolasīt lekciju vēsturē, tomēr es vēlētos norādīt, ka Irānā tie bija rietumi, ASV, kas atbalstīja Irānas šahu, un ka līdz pat pēdējam brīdim, pat valdības laikā, mēs bijām nepareizajā pusē, un mēs devām visus ieročus, lai Irānas teokrātija uzvarētu. Tieši uz to es vēlējos jums norādīt — ja mēs neatbalstīsim tos, kuri cīnās par brīvību, tad viņi nonāks strupceļā, un pretējā puse uzvarēs. Tieši šādu mācību mēs guvām Irānā kundze. Mācību Irānā rezumēja Gorbačeva kungs: „Vēsture sodīs tos, kuri ierodas par vēlu.” Es aicinu, lai šoreiz Eiropa šajā reģionā neierastos par vēlu."@lv13
"Madame, je n'oserais pas vous donner une leçon d'histoire, mais je voudrais quand même rappeler qu'en Iran, c'est l'Occident, l'Amérique, qui a soutenu le shah d'Iran et que, jusqu'au dernier moment, même sous le gouvernement Bakhtiar, nous nous sommes trouvés du mauvais côté, et nous avons donné toutes les armes à la théocratie iranienne pour gagner. C'est exactement ce que je voulais vous expliquer, à savoir que si nous ne sommes pas du côté de ceux qui se battent pour la liberté, ceux qui se battent pour la liberté vont aboutir dans une voie sans issue et c'est l'autre voie qui va gagner. C'est justement la leçon de l'Iran, Madame. La leçon de l'Iran, c'est ce qu'a dit M. Gorbatchev: "Qui arrive trop tard dans l'histoire sera battu". Je demande que, pour une fois, l'Europe n'arrive pas trop tard dans cette région."@mt15
"Mevrouw Tzavela, ik zou u geen geschiedenisles durven geven, maar ik wil er toch even op wijzen dat het in Iran anders lag, daar heeft het Westen, Amerika, de sjah van Iran gesteund, tot het laatste moment. Zelfs ten tijde van de regering van Bakhtiar stonden we aan de verkeerde kant, en hebben we de Iranese theocratie alle wapens geleverd om de strijd te winnen. Dat is precies wat ik bedoelde. Wanneer we niet achter diegenen staan die strijden voor de vrijheid, zullen ze in een impasse terecht komen, en dan wint de andere partij. Dat is nou net wat we in Iran geleerd hebben, mevrouw Tzavela. De les die we in Iran hebben geleerd is wat de heer Gorbatsjov heeft gezegd: "Wie te laat komt, wordt gestraft door het leven". Ik hoop dat Europa in deze regio voor één keer niet te laat komt."@nl3
"Pani Poseł Tzavela! Nie ośmieliłbym się udzielić Pani lekcji historii, ale chciałbym jednak zwrócić uwagę, że w Iranie to kraje zachodnie, Stany Zjednoczone, popierały szacha Iranu, a do ostatniej chwili, nawet za czasu rządów Bakhtiara, znajdowaliśmy się po niewłaściwej stronie, i dostarczyliśmy wszelką broń, by wspomóc zwycięstwo irańskiej teokracji. Właśnie na to chciałem zwrócić Państwa uwagę: jeżeli nie poprzemy tych, którzy walczą o wolność, to znajdą się oni w impasie, a przeciwna strona wygra. Właśnie tego nauczył nas przypadek Iranu, Pani Poseł Tzavela. Wnioski, które wyciągnęliśmy ze sprawy Iranu, podsumował pan Gorbaczow: „historia ukarze spóźnialskich”. Proszę, by choć raz Europa nie była w tym regionie spóźniona."@pl16
"Senhora Deputada Tzavela, não me atreveria a dar-lhe uma lição de História, mas gostaria mesmo assim de frisar que no Irão foi o Ocidente, foram os Estados Unidos, a apoiar o Xá e que, até ao último momento, mesmo sob o governo de Bakhtiar, ficámos do lado errado e demos todas as armas para ajudar a teocracia iraniana a vencer. E essa é exactamente a questão que eu quis levantar: se cometermos o erro de não apoiarmos os que estão a lutar pela liberdade, acabaremos num impasse e vai ser o outro lado a ganhar. É precisamente essa a lição que aprendemos com o Irão, Senhora Deputada Tzavela. A lição aprendida com o Irão foi condensada numa frase de Mikhail Gorbachev: "A História encarregar-se-á de punir os que chegam tarde demais." Peço que, por uma vez que seja, a Europa não chegue tarde demais a esta região."@pt17
"Doamnă Tzavela, nu aș îndrăzni să vă dau o lecție de istorie, însă aș dori totuși să menționez faptul că, în Iran, Occidentul și Statele Unite au fost cele care au sprijinit șahul Iranului și că, până în ultimul moment, chiar și sub guvernarea Bakhtiar, ne-am situat de partea greșită și am oferit toate armele pentru a ajuta teocrația iraniană să câștige. Acesta este mesajul pe care am dorit să vi-l comunic: dacă nu vom reuși să-i sprijinim pe cei care luptă pentru libertate, atunci aceștia vor ajunge în impas și cealaltă parte va câștiga. Aceasta este lecția pe care am învățat-o în Iran, doamnă Tzavela. Lecția pe care am învățat-o în Iran a fost rezumată de domnul Gorbaciov: „Istoria îi va pedepsi pe cei care ajung prea târziu.” Cer ca, măcar o dată, Europa să nu ajungă prea târziu în această regiune."@ro18
"Pani Tzavelová, neodvážil by som sa dávať vám lekcie z histórie, chcem však aj tak pripomenúť, že v Iráne to bol práve Západ, Spojené štáty, kto podporoval iránskeho šacha, a že až do poslednej chvíle, dokonca aj za vlády Bachtiara, sme boli na nesprávnej strane a dali sme iránskej teokracii všetky zbrane, ktoré potrebovala na víťazstvo. A to je presne to, čo som vám chcel povedať: ak nedokážeme podporiť tých, ktorí bojujú za slobodu, skončia v slepej uličke a vyhrá druhá strana. Presne toto sme sa naučili v Iráne, pani Tzavelová. Lekciu, ktorú sme dostali v Iráne, zhrnul pán Gorbačov: „História potrestá tých, ktorí prídu príliš neskoro.“ Žiadam, aby Európa aspoň raz neprišla do tohto regiónu príliš neskoro."@sk19
"Gospa Cavela, ne drznem si vas učiti zgodovine, vendar pa bi kljub temu izpostavil, da je bil v Iranu zahod, Združene države, tisti, ki je podprl iranskega šaha, in da smo bili do zadnjega trenutka, celo pod bahtiarsko vlado, na napačni strani in smo priskrbeli vse orožje za zmago iranske teokracije. Prav to vam poskušam dopovedati: če nam ne uspe podpreti tistih, ki se borijo za svobodo, se bodo znašli v slepi ulici in bo zmagala nasprotna stran. Prav to je lekcija, ki smo se jo naučili od Irana, gospa Cavela. Lekcijo, ki smo se jo naučili od Irana, je povzel gospod Gorbačov: „Zgodovina kaznuje tiste, ki pridejo prepozno.“ Pozivam, naj Evropa enkrat ne pride v to regijo prepozno."@sl20
"Niki Tzavela! Jag vågar inte ge er en historielektion, men jag vill ändå påpeka att i Iran var det väst, Förenta staterna, som stödde shahen av Iran och att vi ända till sista minuten stod på fel sida, också under Bakhtiar-regeringen, och vi bidrog med alla vapen för att hjälpa den iranska teokratin att vinna. Det är precis detta jag vill lyfta fram för er: om vi inte lyckas ge dem som kämpar för frihet vårt stöd kommer de att hamna i en återvändsgränd och den andra sidan kommer att vinna. Det är precis den lärdom vi drog av Iran. Den lärdom vi drog av Iran sammanfattades av Michail Gorbatjov: ”Historien straffar dem som kommer för sent.” Det jag ber om är att Europa för en gångs skull inte ska komma för sent till den här regionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph