Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-105-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-105-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señora Vicepresidenta/Alta Representante, Señorías, sea cual fuere el resultado o el desenlace de la situación en Egipto, yo creo que podemos afirmar que habrá un antes y un después de los sucesos de Túnez. En mi opinión, no creo que debamos buscar culpables en este hemiciclo porque esta crisis haya encontrado a la Unión Europea con el pie cambiado, pero creo que debemos sacar algunas conclusiones sobre el particular. En primer lugar, la Unión Europea tiene que ser más visible, tiene que hablar con una sola voz y evitar toda cacofonía, y para eso hemos creado el Servicio Europeo de Acción Exterior y la figura del Alto Representante. En segundo lugar, tenemos que sacar las lecciones oportunas de políticas complacientes con los enemigos de la libertad, desde Belarús a Cuba, pasando por los países del Mediterráneo. Y tenemos que preguntarnos si hay más estabilidad, si hay más prosperidad y si hay más democracia, como pretendía el Proceso de Barcelona. Y, en tercer lugar, señor Presidente, creo que tenemos que distinguir entre lo que tiene que hacer la Unión Europea a medio plazo y lo que tiene que hacer a corto plazo. Y a corto plazo —yo creo que la señora Ashton ha trazado un camino— la Unión Europea tiene que apoyar decididamente estos procesos de transición para no frustrar las esperanzas de libertad de estos países amigos. Y es también nuestra obligación, señor Presidente, alertar de los riesgos que conllevan estos procesos, para que no sean secuestrados por los enemigos de las sociedades abiertas. A medio plazo, señor Presidente, es importante que la Unión Europea lleve a cabo una profunda reflexión de carácter estratégico acerca de cómo reformar nuestra política de vecindad en el sentido que solicitábamos ayer al señor Füle en la Comisión de Asuntos Exteriores. Y todo ello, señor Presidente, sin olvidar que muchas veces es más difícil mantener el equilibrio de la libertad que sacudirse el yugo de la tiranía."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, baronko Ashtonová, dámy a pánové, ať bude výsledek situace v Egyptě jakýkoliv, myslím, že můžeme s jistotou říci, že s ohledem na nedávné události čeká Tunisko budoucnost. Jsem toho názoru, že zde ve sněmovně bychom neměli hledat viníky, protože tato krize Evropskou unii zaskočila, cítím ale, že bychom měli z této věci vyvodit nějaké závěry. Zaprvé je nutné, aby byla Evropská unie viditelnější, musí mluvit jedním hlasem a vyvarovat se disharmonie; z tohoto důvodu jsme vytvořili Evropskou službu pro vnější činnost a pozici vysoké představitelky. Zadruhé se musíme poučit z toho, co nás naučily samolibé politiky nepřátel svobody, od Běloruska po Kubu, se zeměmi Středomoří mezi nimi. Musíme se zeptat sami sebe, jestli jsme skutečně dosáhli větší stability, prosperity a demokracie, jak zamýšlel barcelonský proces. Zatřetí, pane předsedající, jsem toho názoru, že je nutné rozlišit to, co Evropská unie musí udělat ve střednědobém horizontu a co v krátkodobém. V tom krátkodobém – myslím, že paní baronka Ashtonová nastínila plán – musí Evropská unie těmto přechodným procesům nabídnout pevnou podporu, aby nebyly zklamány naděje na svobodu těchto přátelských zemí. Je také naší povinností, pane předsedající, upozornit je na rizika, která tyto procesy zahrnují, aby nebyli ovládnuti nepřáteli svobodných společností. Pane předsedající, ve střednědobém horizontu je důležité, aby Evropská unie hluboce reflektovala strategický přístup k reformě naší politiky sousedství, jak jsme včera požadovali na panu Fülem ve Výboru pro zahraniční věci. Přitom zároveň musíme mít na paměti, že je často daleko těžší udržet rovnováhu svobody než setřást pouta tyranie."@cs1
"Hr. formand, Baroness Ashton, mine damer og herrer! Hvad end der kommer ud af situationen i Egypten, tror jeg roligt, vi kan sige, at der bliver et før og et efter i forbindelse med de begivenheder, der har fundet sted i Tunesien. Det er min opfattelse, at vi skal lade være med at lede efter syndebukke her i Parlamentet, eftersom denne krise har fanget EU på det forkerte ben. Dog synes jeg, at vi bør drage nogle erfaringer af det her. For det første skal EU være mere synlig. Vi har brug for at tale med én stemme og at undgå enhver form for kakofoni – det er derfor, vi etablerede EU's udenrigstjeneste og posten som højtstående repræsentant. For det andet er vi nødt til at lære af de erfaringer, vi har gjort med imødekommende politikker over for frihedens fjender – fra Belarus til Cuba og med Middelhavslandene herimellem. Vi har brug for at spørge os selv, om der virkelig er mere stabilitet, mere velstand og mere demokrati, som det var hensigten med Barcelonaprocessen. For det tredje synes jeg, at vi bør skelne mellem, hvad der er brug for, at EU gør på mellemlang sigt, og hvad det er nødvendigt at gøre på kort sigt. På kort sigt – og jeg tror, at Baroness Ashton har udarbejdet en køreplan – er der behov for, at EU tilbyder resolut støtte til disse overgangsprocesser, så vi ikke skuffer disse venligtsindede landes håb om frihed. Det er også vores pligt at advare dem om de risici, der er forbundet med disse processer, så landene ikke overtages af fjender af de frie samfund. På mellemlang sigt er det vigtigt, at EU grundigt gennemtænker en strategisk tilgang til en reform af vores naboskabspolitik, hvilket vi også i går har foreslået hr. Füle i Udenrigsudvalget. Alt dette skal gøres, mens vi samtidig ikke må glemme, at det er vanskeligere at opretholde frihedens balance end at ryste tyranniets åg af sig."@da2
"Herr Präsident, Baroness Ashton, meine Damen und Herren, was auch immer das Ergebnis bzw. das Resultat der Lage in Ägypten sein wird, glaube ich, wir können sicher sagen, dass es einen Unterschied zwischen der Situation vor und nach den Ereignissen in Tunesien geben wird. Meiner Meinung nach sollten wir in diesem Haus nicht nach Schuldigen suchen, da diese Krise die Europäische Union auf dem falschen Fuß erwischt hat. Dennoch bin ich der Ansicht, dass wir einige Schlussfolgerungen aus dieser Angelegenheit ziehen sollten. Erstens muss die Europäische Union sichtbarer werden, sie muss mit einer geeinten Stimme sprechen, um jede Form einer Kakophonie zu vermeiden; deshalb haben wir den Europäischen Auswärtigen Dienst und die Position des Hohen Vertreters geschaffen. Zweitens müssen wir die Lektionen aus den unbekümmerten Strategien gegenüber den Feinden der Freiheit, von Belarus bis Kuba und den dazwischen liegenden Mittelmeerländern, ziehen. Wir müssen uns selbst fragen, ob es tatsächlich mehr Stabilität, mehr Wohlstand und mehr Demokratie gibt wie es der Barcelona-Prozess vorsieht. Drittens: Herr Präsident, ich glaube, wir müssen unterscheiden, was die Europäische Union mittelfristig und was sie kurzfristig unternehmen muss. Kurzfristig gesehen muss die Europäische Union diese Übergangsprozesse entschlossen unterstützen, damit die Hoffnung dieser befreundeten Länder auf Freiheit nicht frustriert wird. Ich glaube, dass Baroness Ashton bereits einen Fahrplan entwickelt hat. Herr Präsident, es ist unsere Pflicht, sie vor den mit diesem Prozess einhergehenden Risiken zu warnen, damit sie nicht von den Feinden der freien Gesellschaften überfallen werden. In der Zwischenzeit, Herr Präsident, ist es wichtig, dass die Europäische Union eingehend über einen strategischen Ansatz zur Reformierung unserer Nachbarschaftspolitik nachdenkt, so wie wir gestern Herrn Füle im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten dazu aufgefordert haben. Alles muss getan werden, Herr Präsident, während wir berücksichtigen müssen, dass es oft schwieriger ist, das Gleichgewicht der Freiheit zu bewahren, als das Joch der Tyrannei abzuschütteln."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ή την έκβαση της κατάστασης στην Αίγυπτο, πιστεύω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι θα υπάρχει ένα πριν και ένα μετά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Τυνησία. Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα πρέπει να αναζητούμε ενόχους εδώ στο Σώμα, δεδομένου ότι η κρίση βρήκε την Ευρωπαϊκή Ένωση απροετοίμαστη, πιστεύω ωστόσο ότι πρέπει να αντλήσουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το θέμα αυτό. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο ορατή, πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή και να αποφεύγει οποιαδήποτε διαφωνία· για αυτόν ακριβώς τον λόγο συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η θέση του Ύπατου Εκπροσώπου. Δεύτερον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα που μας προσφέρουν οι πολιτικές εφησυχασμού έναντι των εχθρών της ελευθερίας, από τη Λευκορωσία έως την Κούβα και διαμέσου των μεσογειακών χωρών. Πρέπει να αναρωτηθούμε εάν πραγματικά υπάρχει περισσότερη σταθερότητα, περισσότερη ευημερία και περισσότερη δημοκρατία, όπως σκόπευε η Διαδικασία της Βαρκελώνης. Τρίτον, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πράξει μεσοπρόθεσμα και σε αυτό που πρέπει να πράξει βραχυπρόθεσμα. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο –νομίζω ότι η βαρόνη Ashton έχει καταρτίσει έναν οδικό χάρτη– η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει αποφασιστική στήριξη σε αυτές τις διαδικασίες μετάβασης, ούτως ώστε να μην διακυβευτούν οι ελπίδες για ελευθερία των φιλικών αυτών χωρών. Είναι επίσης καθήκον μας, κύριε Πρόεδρε, να τους προειδοποιήσουμε για τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις διαδικασίες αυτές, έτσι ώστε να μην καταστούν δέσμιοι των εχθρών των ελεύθερων κοινωνιών. Μεσοπρόθεσμα, κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει σε βάθος μια στρατηγική προσέγγιση για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής γειτονίας μας, όπως ζητήσαμε και από τον κ. Fule εχθές στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, κύριε Πρόεδρε, έχοντας παράλληλα υπόψη ότι συχνά είναι δυσκολότερο να διατηρηθεί η ισορροπία της ελευθερίας παρά να αποτιναχθεί ο ζυγός της τυραννίας."@el10
"Mr President, Baroness Ashton, ladies and gentlemen, whatever the result or outcome of the situation in Egypt, I believe that we are safe in saying that there will be a before and after the events that have taken place in Tunisia. It is my opinion that we should not be looking for culprits in this House as this crisis has caught the European Union on the wrong foot, however I feel that we ought to draw some conclusions on the matter. Firstly, the European Union needs to be more visible, it needs to speak with a unified voice and to avoid any cacophony; it is for this reason that we have created the European External Action Service and the figure of the High Representative. Secondly, we need to draw on the lessons offered to us by complacent policies with the enemies of freedom, from Belarus to Cuba and with the Mediterranean countries in between. We need to ask ourselves if there really is more stability, more prosperity and more democracy as the Barcelona Process intended. Thirdly, Mr President, I feel that we need to distinguish between what the European Union needs to do in the medium term and what it needs to do in the short term. In the short term – I think that Baroness Ashton has drawn up a road map – the European Union needs to offer resolute support to these transition processes so as not to frustrate these friendly countries’ hopes for freedom. It is also our duty, Mr President, to warn them of the risks involved in these processes, so they are not hijacked by the enemies of free societies. In the medium term, Mr President, it is important that the European Union reflects deeply on a strategic approach to reforming our neighbourhood policy as we also requested of Mr Füle yesterday in the Committee on Foreign Affairs. All of this must be done, Mr President, whilst bearing in mind that often it is more difficult to maintain the balance of freedom than to shake off the yoke of tyranny."@en4
"Austatud juhataja, paruness Ashton, head kolleegid! Olenemata Egiptuses valitseva olukorra tulemusest võime minu arust julgelt väita, et Tuneesia sündmused ei ole esimesed ega jää ka viimaseks. Minu arvates ei peaks me siin täiskogul süüdlasi otsima, sest Euroopa Liit ei olnud selleks kriisiks ette valmistunud, kuid sellele vaatamata leian, et peaksime selle teema kohta mõned järeldused tegema. Esiteks peab Euroopa Liidu kohalolek olema nähtavam, peame kõnelema ühel häälel ja vältima kakofooniat. Selleks oleme rajanud Euroopa välisteenistuse ja määranud ametisse kõrge esindaja. Teiseks peame toetuma õppetundidele, mille oleme omandanud vabaduse vaenlaste enesega rahulolevatest käitumisest alates Valgevenest kuni Kuubani ja Vahemeremaadega nende vahepeal. Peame endalt küsima, kas oleme tõesti saavutanud Barcelona protsessiga kavandatud suurema stabiilsuse, jõukuse ja demokraatia. Kolmandaks, austatud juhataja, tunnen, et peame tegema vahet, mida peab Euroopa Liit tegema keskpikas perspektiivis ja mida lühiajalises perspektiivis. Lühidalt – arvan, et paruness Ashton on koostanud tegevuskava – peab Euroopa Liit üleminekuprotsesse resoluutselt toetama, et nendes sõbralikes riikides vabaduse lootustega mitte pingeid tekitada. Austatud juhataja! Meie kohus on hoiatada neid riike ka selliste protsessidega kaasneda võivate ohtude eest, et vabade ühiskondade vaenlased neid üle võtta ei saaks. Austatud juhataja! Keskpikas perspektiivis on oluline, et Euroopa Liit kajastab süvendatult meie naabruspoliitika reformimise strateegilist lähenemisviisi, nagu me eile väliskomisjonis Štefan Fülelt palusime. Austatud juhataja, kõike seda tehes ei tohi unustada, et sageli on raskem vabaduse tasakaalu säilitada, kui türannia ikkest vabaneda."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvä paronitar Ashton, hyvät kuulijat, riippumatta siitä, mihin Egyptin tilanne johtaa, voimme uskoakseni varmasti sanoa, että jatkossa puhumme ajasta ennen Tunisian tapahtumia ja ajasta niiden jälkeen. Minun mielestäni Euroopan parlamentin ei pitäisi etsiä syyllisiä, sillä tämä kriisi on asettanut Euroopan unionin hankalaan asemaan. Mielestäni meidän pitäisi kuitenkin vetää tästä joitakin johtopäätöksiä. Ensinnäkin Euroopan unionin on oltava näkyvämpi, sen on puhuttava yhdellä äänellä ja vältettävä kakofonia. Juuri sen takia perustimme Euroopan ulkosuhdehallinnon sekä korkean edustajan toimen. Toiseksi meidän on otettava opiksemme omahyväisestä politiikasta, jota vapauden viholliset aina Valko-Venäjältä Kuubaan ja Välimeren alueelle harjoittavat. Meidän pitää miettiä, ovatko vakaus, hyvinvointi ja demokratia todella lisääntyneet sillä tavoin kuin Barcelonan prosessissa oli tarkoitus. Kolmanneksi, arvoisa puhemies, meidän pitää mielestäni tehdä ero sen välille, mitä Euroopan unionin täytyy tehdä keskipitkällä aikavälillä ja mitä lyhyellä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä – luullakseni paronitar Ashton on laatinut tiekartan – Euroopan unionin on tarjottava määrätietoista tukea siirtymäprosessissa, jotta kyseessä olevien ystävyysmaiden vapaustoiveita ei tehtäisi tyhjäksi. On myös meidän tehtävämme, arvoisa puhemies, varoittaa noita maita tähän prosessiin liittyvistä riskeistä, jotta vapaan yhteiskunnan viholliset eivät kaappaisi niitä. Keskipitkällä aikavälillä, arvoisa puhemies, Euroopan unionin on tärkeää pohtia syvällisesti strategista lähestymistapaa naapuruuspolitiikkamme uudistamiseksi. Tätä pyysimme eilen myös Štefan Füleltä ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa. Kaikki tämä on tehtävä, arvoisa puhemies, pitäen kuitenkin mielessä, että usein on vaikeampaa säilyttää vapauden tasapaino kuin päästä eroon tyranniasta."@fi7
"Monsieur le Président, Madame Ashton, Mesdames et Messieurs, quel que soit le résultat ou l’issue de la situation en Égypte, je pense que nous pouvons affirmer avec certitude qu’il y aura un avant et un après les évènements de Tunisie. À mon avis, il n’y a pas de coupable à rechercher dans cette Assemblée, car cette crise a pris l’Union européenne au dépourvu, mais je pense que nous devons tirer quelques conclusions de cette affaire. Premièrement, l’Union européenne doit être plus visible, elle doit parler d’une seule voix et éviter toute cacophonie; c’est pour cette raison que nous avons créé le service européen pour l’action extérieure et le poste de haut représentant de ce service. Deuxièmement, nous devons tirer des leçons de nos politiques complaisantes avec les ennemis de la liberté, de la Biélorussie à Cuba, en passant par les pays méditerranéens. Nous devons nous demander s’il y a réellement plus de stabilité, plus de prospérité et plus de démocratie, comme l’entendait le processus de Barcelone. En troisième lieu, Monsieur le Président, je crois que nous devons faire une distinction entre ce que l’Union européenne doit faire à moyen terme, et ce qu’elle doit faire à court terme. À court terme – et je crois qu’à cet égard Mme Ashton a dressé la marche à suivre – l’Union européenne doit offrir un soutien résolu à ces processus de transition, de manière à ne pas frustrer les espoirs de liberté de ces pays amis. Il est aussi de notre devoir, Monsieur le Président, de les avertir des risques que comportent ces processus, afin qu’ils ne se retrouvent pas prisonniers des ennemis des sociétés libres. À moyen terme, Monsieur le Président, il importe que l’Union européenne mène une réflexion approfondie sur l’approche stratégique à adopter pour réformer nos politiques de voisinage comme nous l’avons demandé hier à M. Füle en commission des affaires étrangères. Tout cela doit être fait, Monsieur le Président, tout en gardant à l’esprit qu’il est souvent plus difficile de maintenir l’équilibre de la liberté que de se défaire du joug de la tyrannie."@fr8
"Elnök úr, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim! Bármi legyen is az egyiptomi helyzet eredménye vagy végkifejlete, meggyőződésem szerint nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy a Tunéziában most zajló események vízválasztót fognak majd alkotni. Véleményem szerint nem szabad bűnbakot keresnünk itt a Parlamentben amiatt, hogy ez a válság nagyon alkalmatlan időpontban kezdődött az Európai Unió számára, viszont úgy érzem, hogy le kell vonnunk bizonyos következtetéseket ebből a helyzetből. Először: az Európai Uniónak láthatóbbá kell tennie magát, egységes hangon kell megszólalnia és kerülnie kell minden kakofóniát; pontosan ezért hoztuk létre az Európai Külügyi Szolgálatot és a főképviselő személyét. Másodszor: tanulnunk kell a demokráciával szemben ellenséges országok – Fehéroroszországtól kezdve egészen Kubáig, a köztük elhelyezkedő földközi-tengeri országokon keresztül – önelégült politizálása által felkínált tapasztalatokból. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy valóban létezik-e nagyobb stabilitás, nagyobb jólét és nagyobb demokrácia, a barcelonai folyamat szándékai szerint. Harmadszor: elnök úr, úgy érzem, hogy különbséget kell tennünk az Európai Unió közép- és rövid távú szükségletei között. Rövid távon – azt hiszem, hogy Ashton bárónő összeállított egy útitervet – az Európai Uniónak eltökélt támogatást kell felkínálnia ezekhez az átmeneti folyamatokhoz, hogy ne hiúsítsuk meg ezeknek a baráti országoknak a szabadsággal kapcsolatos reménységeit. Az is a kötelességünk, elnök úr, hogy figyelmeztessük őket az ezekkel a folyamatokkal kapcsolatos kockázatokra, nehogy eltérítsék őket a szabad társadalmak ellenségei. Középtávon, elnök úr, nagyon fontos, hogy az Európai Unió mélységesen elgondolkodjon szomszédságpolitikánk megreformálásának stratégiai megközelítési módján, amint ezt tegnap is kértük Füle úrtól a Külügyi Bizottságban. Ezt mind meg kell tennünk, elnök úr, és közben szem előtt kell tartanunk azt, hogy gyakran sokkal nehezebb fenntartani a szabadság egyensúlyát, mint lerázni a zsarnokság igáját."@hu11
"Signor Presidente, Baronessa Ashton, onorevoli colleghi, qualunque sarà il risultato o l’esito della situazione in Egitto, credo che possiamo affermare in tutta certezza che gli eventi verificatisi in Tunisia rappresenteranno uno spartiacque. Credo che non dovremmo andare alla ricerca dei colpevoli in quest’Aula per il fatto che la crisi in corso abbia preso l’Unione europea in contropiede, ma reputo che sia opportuno trarre qualche conclusione. In primo luogo, l’Unione europea deve essere più visibile, deve parlare a una voce ed evitare cacofonie; è per questa ragione che abbiamo creato il servizio europeo per l’azione esterna e la figura dell’Alto rappresentante. Dobbiamo poi trarre insegnamento dalle politiche accondiscendenti con i nemici della libertà, dalla Bielorussia a Cuba e con in mezzo i paesi del Mediterraneo. Dobbiamo chiederci se c’è veramente più stabilità, più prosperità e più democrazia, nello spirito del processo di Barcellona. In terzo luogo, signor Presidente, credo che dobbiamo fare una distinzione tra quello che l’Unione europea deve fare nel medio periodo e quello che va fatto nell’immediato. Nel breve periodo – penso che la Baronessa Ashton abbia redatto una tabella di marcia – l’Unione europea deve offrire sostegno deciso a questi processi di transizione, in modo da non frustrare le speranze di libertà di questi paesi amici. Signor Presidente, nostro compito è anche metterli in guardia dai rischi impliciti nel processo, affinché non vengano presi in ostaggio dai nemici delle società libere. Nel medio termine, signor Presidente, è importante che l’Unione europea rifletta profondamente su un approccio strategico alla riforma della nostra politica di vicinato, come abbiamo anche chiesto ieri all’onorevole Füle in seno alla commissione per gli affari esteri. E tutto questo va fatto, signor Presidente, tenendo bene a mente che spesso è più difficile mantenere l’equilibrio della libertà che non scrollarsi di dosso il giogo della tirannia."@it12
"Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai, kad ir koks bus padėties Egipte rezultatas ar pasekmės, manau, tikrai galime sakyti, kad nuo šiol padėtį įvardysime kaip padėtį iki įvykių Tunise ir po jų. Mano nuomone, neturėtume šiame Parlamente ieškoti kaltininkų, nes ši krizė Europos Sąjungą užklupo netikėtai, tačiau manau, kad turėtume padaryti tam tikras išvadas šiuo klausimu. Pirma, Europos Sąjunga turi būti matomesnė, ji turi kalbėti vienu balsu ir vengti bet kokios kakofonijos, būtent tam ir sukūrėme Europos išorės veiksmų tarnybą ir vyriausiojo įgaliotinio postą. Antra, turime remtis pamokomis, kurias gavome laikydamiesi ramios politikos laisvės priešų – įskaitant Baltarusiją, Kiniją, taip pat ir Viduržemio jūros regiono šalis – atžvilgiu. Turime paklausti savęs, ar tikrai yra daugiau stabilumo, didesnis klestėjimas ir didesnė demokratija, ką Barselonos procese numatyta pasiekti. Trečia, pone pirmininke, manau, kad turime skirti tai, ką Europos Sąjunga turi padaryti per vidutinės trukmės laikotarpį, ir tai, ką ji turi padaryti per trumpąjį laikotarpį. Per trumpąjį laikotarpį – manau, kad baronienė C. Ashton sudarė planą – Europos Sąjunga turi pasiūlyti ryžtingą paramą tiems pereinamojo laikotarpio procesams, kad tų draugiškų šalių laisvės viltys nežlugtų. Pone pirmininke, mūsų pareiga taip pat įspėti tas šalis apie su tais procesais susijusią riziką, kad valdžios neužimtų laisvos visuomenės priešai. Per vidutinės trukmės laikotarpį, pone pirmininke, svarbu, kad Europos Sąjunga gerai apsvarstytų strateginį požiūrį į mūsų kaimyninių šalių politikos reformavimą, kaip tik to vakar Užsienio reikalų komitete prašėme ir S. Füle. Visa tai padaryta turi būti, pone pirmininke, turint omenyje, kad dažnai sunkiau išlaikyti laisvę, negu nusimesti žiaurų jungą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, baronese dāmas un kungi! Lai kāds būtu Ēģiptes situācijas rezultāts vai iznākums, es uzskatu, ka varam droši sacīt, ka tur būs situācija „pirms” un „pēc”, ņemot vērā notikumus, kas norisinās Tunisijā. Manuprāt, mums nevajadzētu meklēt vainīgos šajā Parlamentā, jo šī krīze Eiropas Savienībai ir bijusi pārsteigums, tomēr es uzskatu, ka mums vajadzētu par šo tematu izdarīt dažus secinājumus. Pirmkārt, Eiropas Savienībai ir jābūt redzamākai, tai ir jāpauž vienota nostāja un jāizvairās no kakofonijas; tieši tādēļ mēs esam izveidojuši Eiropas Ārējās darbības dienestu un Augstā pārstāvja amatu. Otrkārt, mums ir jāmācās no bezrūpīgās politikas attiecībā uz brīvības ienaidniekiem: no Baltkrievijas līdz Kubai un ar Vidusjūras reģiona valstīm pa vidu. Mums ir sev jāpajautā, vai tur patiešām ir lielāka stabilitāte, labklājība un demokrātija, kā bija paredzēts Barselonas procesā. Treškārt, priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka mums ir jānošķir tas, kas Eiropas Savienībai ir jādara vidējā termiņā, un tas, kas tai ir jādara īstermiņā. Īstermiņā — manuprāt, baronese ir sagatavojusi ceļvedi — Eiropas Savienībai šiem pārejas procesiem ir jāsniedz mērķtiecīgs atbalsts, lai nepieviltu šo draudzīgo valstu cerības uz brīvību. Mūsu pienākums, priekšsēdētāja kungs, ir arī tās brīdināt par riskiem, ko šie procesi ietver, lai tos nesabojātu brīvu sabiedrību ienaidnieki. Vidējā termiņā, priekšsēdētāja kungs, ir svarīgi, lai Eiropas Savienība pamatīgi apdomātu stratēģisku pieeju, lai reformētu mūsu kaimiņattiecību politiku, ko mēs vakar arī pieprasījām kungam Ārlietu komitejā. Tas viss ir jādara, priekšsēdētāja kungs, vienlaikus paturot prātā, ka bieži ir grūtāk saglabāt brīvības līdzsvaru, nekā nokratīt tirānijas jūgu."@lv13
"Señor Presidente, señora Vicepresidenta/Alta Representante, Señorías, sea cual fuere el resultado o el desenlace de la situación en Egipto, yo creo que podemos afirmar que habrá un antes y un después de los sucesos de Túnez. En mi opinión, no creo que debamos buscar culpables en este hemiciclo porque esta crisis haya encontrado a la Unión Europea con el pie cambiado, pero creo que debemos sacar algunas conclusiones sobre el particular. En primer lugar, la Unión Europea tiene que ser más visible, tiene que hablar con una sola voz y evitar toda cacofonía, y para eso hemos creado el Servicio Europeo de Acción Exterior y la figura del Alto Representante. En segundo lugar, tenemos que sacar las lecciones oportunas de políticas complacientes con los enemigos de la libertad, desde Bielorrusia a Cuba, pasando por los países del Mediterráneo. Y tenemos que preguntarnos si hay más estabilidad, si hay más prosperidad y si hay más democracia, como pretendía el Proceso de Barcelona. Y, en tercer lugar, señor Presidente, creo que tenemos que distinguir entre lo que tiene que hacer la Unión Europea a medio plazo y lo que tiene que hacer a corto plazo. Y a corto plazo —yo creo que la señora Ashton ha trazado un camino— la Unión Europea tiene que apoyar decididamente estos procesos de transición para no frustrar las esperanzas de libertad de estos países amigos. Y es también nuestra obligación, señor Presidente, alertar de los riesgos que conllevan estos procesos, para que no sean secuestrados por los enemigos de las sociedades abiertas. A medio plazo, señor Presidente, es importante que la Unión Europea lleve a cabo una profunda reflexión de carácter estratégico acerca de cómo reformar nuestra política de vecindad en el sentido que solicitábamos ayer al señor Füle en la Comisión de Asuntos Exteriores. Y todo ello, señor Presidente, sin olvidar que muchas veces es más difícil mantener el equilibrio de la libertad que sacudirse el yugo de la tiranía."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ongeacht de uitkomst of de afloop van de ontwikkelingen in Egypte denk ik dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat er voortaan een ‘voor’ en een ‘na’ de gebeurtenissen in Tunesië zal zijn. Ik denk niet dat we in deze vergaderzaal moeten gaan zoeken naar schuldigen omdat de Europese Unie overrompeld werd door deze crisis, maar ik vind wel dat we er een aantal conclusies uit moeten trekken. In de eerste plaats dient de Europese Unie zichtbaarder te zijn. Zij dient met één enkele stem te spreken en elke vorm van kakofonie te vermijden. Daarom hebben we ook een Europese Dienst voor extern optreden en de functie van de hoge vertegenwoordiger gecreëerd. In de tweede plaats moeten we de juiste les trekken uit het toegeeflijke beleid jegens vijanden van de vrijheid, van Wit-Rusland tot Cuba, en met inbegrip van de Middellandse Zeelanden. We moeten ons afvragen of er werkelijk meer stabiliteit is, meer welvaar en meer democratie, zoals beoogd door het Barcelona-proces. In de derde plaats, mijnheer de Voorzitter, denk ik dat we een onderscheid moeten maken tussen wat de Europese Unie op de middellange termijn en wat haar op korte termijn te doen staat. Op de korte termijn – ik geloof dat mevrouw Ashton een route heeft uitgestippeld – moet de Europese Unie resolute steun geven aan de overgangsprocessen, teneinde te voorkomen dat de hoop op vrijheid van deze bevriende landen de bodem in wordt geslagen. Het is ook onze plicht, mijnheer de Voorzitter, om hen te waarschuwen tegen de risico’s van dergelijke processen zodat ze niet worden overgenomen door de vijanden van vrije samenleving. Op middellange termijn is belangrijk, mijnheer de Voorzitter, dat de Europese Unie zich diepgaand bezint op een strategische benadering van de manier waarop we ons nabuurschapbeleid moeten hervormen, zoals we de heer Füle gisteren hebben gevraagd in de Commissie buitenlandse zaken. Bij dit alles moeten we steeds voor ogen houden, mijnheer de Voorzitter, dat het vaak veel moeilijker is om het evenwicht van de vrijheid te bewaren dan om het juk van de tirannie af te schudden."@nl3
"Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton, Panie i Panowie! Bez względu na ostateczny efekt lub rozwiązanie sytuacji w Egipcie, moim zdaniem śmiało możemy powiedzieć, że wydarzenia, do których doszło w Tunezji, będą momentem zwrotnym w historii. Moim zdaniem nie należy szukać winnych w tym Parlamencie, nawet jeżeli kryzys dopadł Unię Europejską w niewłaściwym momencie, ale powinniśmy jednak wyciągnąć z tej sytuacji pewne wnioski. Po pierwsze, Unia Europejska musi być widoczniejsza, musi mówić jednym głosem i unikać wszelkiej kakofonii; właśnie w tym celu utworzyliśmy Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i stanowisko Wysokiego Przedstawiciela. Po drugie, musimy wyciągnąć wnioski z nauk, jakie płyną z pełnej samozadowolenia polityki prowadzonej wobec wrogów wolności − od Białorusi po Kubę − gdzie państwa śródziemnomorskie plasują się gdzieś pośrodku. Musimy się zastanowić, czy faktycznie zgodnie z zamierzeniami procesu barcelońskiego uzyskaliśmy więcej stabilności, dobrobytu i demokracji. Po trzecie, Panie Przewodniczący, uważam, że musimy wprowadzić rozróżnienie między tym, co Unia Europejska powinna uczynić w średnim okresie, a tym, co powinna zrobić w krótkim czasie. W krótkim okresie – wydaje mi się, że pani baronessa Ashton nakreśliła pewien plan działania – Unia Europejska powinna zaproponować stanowcze wsparcie dla tych procesów transformacji, aby nie zawieść nadziei tych przyjaznych nam krajów na uzyskanie wolności. Naszym obowiązkiem, Panie Przewodniczący, jest także ostrzeżenie ich przed zagrożeniami związanymi z tymi procesami, by nie stali się zakładnikami wrogów wolnego społeczeństwa. W średnim okresie, Panie Przewodniczący, Unia Europejska musi poważnie rozważyć strategiczne podejście do reformy naszej polityki sąsiedztwa, o co zwróciliśmy się także wczoraj do pana komisarza Fülego na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych. To wszystko należy zrobić, Panie Przewodniczący, pamiętając jednocześnie, że często trudniej jest utrzymać równowagę wolności, niż zrzucić jarzmo tyranii."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Baronesa Ashton, Senhoras e Senhores, qualquer que seja o resultado ou o desenvolvimento da situação no Egipto, creio que não erraremos se dissermos que haverá um antes e um depois, no que diz respeito aos acontecimentos que têm tido lugar na Tunísia. Em minha opinião, não devíamos estar à procura de culpados nesta Assembleia por a crise ter apanhado a União Europeia a dar um passo em falso, mas creio que devemos retirar conclusões quanto à matéria em questão. Em primeiro lugar, a União Europeia tem de ser mais visível, falar a uma só voz e evitar cacofonias; foi essa a razão por que criámos o Serviço Europeu para a Acção Externa e a figura do Alto Representante. Em segundo lugar, precisamos de retirar as devidas ilações na sequência de políticas complacentes com os inimigos da liberdade, desde a Bielorrússia a Cuba, passando pelos países do Mediterrâneo. Temos de questionar-nos se há realmente mais estabilidade, mais prosperidade e mais democracia, como era intenção do processo de Barcelona. Em terceiro lugar, Senhor Presidente, sinto que temos de distinguir entre o que a União Europeia tem de fazer a médio prazo e o que tem de cumprir a curto prazo. A curto prazo – e penso que a Senhora Baronesa Ashton traçou o caminho a seguir –, a União Europeia tem de prestar um apoio indefectível a estes processos de transição, para não frustrar as esperanças de liberdade destes países amigos. É também nosso dever alertá-los para os riscos que tais processos envolvem, para que não fiquem reféns dos inimigos das sociedades livres. A meio prazo, Senhor Presidente, é importante que a União Europeia faça uma reflexão profunda sobre uma abordagem estratégica conducente à reforma da nossa política de vizinhança, o que também solicitámos ontem ao Senhor Comissário Füle na Comissão dos Assuntos Externos. Tudo isto, Senhor Presidente, tendo em mente que muitas vezes é mais difícil manter o equilíbrio da liberdade do que sacudir o jugo da tirania."@pt17
"Domnule președinte, doamnă Ashton, doamnelor și domnilor, indiferent de rezultatul sau urmările situației din Egipt, cred că putem afirma în mod cert că va exista un înainte și după evenimentele care au avut loc în Tunisia. După părerea mea, nu ar trebui să căutăm vinovați în această sală pentru că această criză a prins Uniunea Europeană pe picior greșit, totuși consider că ar trebui să tragem unele concluzii cu privire la această chestiune. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să fie mai vizibilă, trebuie să vorbească într-un singur glas și să evite orice disonanță; din acest motiv am creat Serviciul European de Acțiune Externă și funcția de Înalt Reprezentant. În al doilea rând, trebuie să învățăm din lecțiile care ne-au fost date de politicile de complacere cu dușmanii libertății, din Belarus până în Cuba, țările mediteraneene situându-se undeva la mijloc. Trebuie să ne întrebăm dacă există efectiv mai multă stabilitate, mai multă prosperitate și mai multă democrație, așa cum a intenționat Procesul de la Barcelona. În al treilea rând, domnule președinte, consider că trebuie să distingem între ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană pe termen mediu și ceea ce trebuie să facă pe termen scurt. Pe termen scurt – cred că doamna Ashton a întocmit o foaie de parcurs – Uniunea Europeană trebuie să ofere un sprijin hotărât proceselor de tranziție, pentru a nu frustra speranțele de libertate ale acestor țări prietenoase. Este, de asemenea, datoria noastră, domnule președinte, să îi avertizăm cu privire la riscurile implicate în aceste procese astfel încât să nu fie deturnate de dușmanii societăților libere. Pe termen mediu, domnule președinte, este important ca Uniunea Europeană să mediteze profund la o abordare strategică în vederea reformării politicii noastre de vecinătate, lucru pe care i l-am cerut și domnului Füle ieri în Comisia pentru afaceri externe. Toate acestea trebuie făcute, domnule președinte, fără a pierde din vedere faptul că este mai dificil să păstrăm echilibrul libertății decât să scăpăm de jugul tiraniei."@ro18
"Bez ohľadu na to, ako dopadne situácia v Egypte, sa domnievam, že môžeme s istotou hovoriť o období pred udalosťami v Tunisku a po nich. Podľa môjho názoru by sme nemali v tomto Parlamente hľadať vinníkov, pretože kríza zastihla Európsku úniu nepripravenú, myslím si však, že by sme mali v tejto veci urobiť isté závery. Po prvé, Európska únia musí byť viditeľnejšia, musí vystupovať jednotne a vyhýbať sa akejkoľvek kakofónii. Práve z tohto dôvodu sme vytvorili Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a funkciu vysokej predstaviteľky. Po druhé, mali by sme sa poučiť z lekcií, ktoré nám dali politiky tolerovania nepriateľov slobody, počnúc Bieloruskom, cez krajiny Stredozemia až po Kubu. Musíme si položiť otázku, či je tu naozaj viac stability, viac prosperity a viac demokracie, čo bolo zámerom Barcelonského procesu. Po tretie, pán predsedajúci, myslím si, že musíme rozlišovať medzi tým, čo musí Európska únia robiť v strednodobom výhľade, a tým, čo musí robiť v krátkodobom výhľade. V krátkodobom výhľade – myslím si, že pani barónka Ashtonová pripravila stratégiu – musí Európska únia poskytnúť jednoznačnú podporu týmto procesom premien, aby nefrustrovala nádeje týchto priateľských krajín na slobodu. Našou povinnosťou, pán predsedajúci, je aj varovať ich pred rizikami, ktoré zahŕňajú tieto procesy, aby neboli zneužité nepriateľmi slobodnej spoločnosti. Zo strednodobého hľadiska, pán predsedajúci, je dôležité, aby Európska únia dôkladne prehodnotila strategický prístup k reforme našej susedskej politiky, o čo sme požiadali aj pána Füleho na včerajšom zasadnutí Výboru pre zahraničné veci. Toto všetko treba urobiť, pán predsedajúci, a pritom mať na pamäti, že často je náročnejšie udržať rovnováhu slobody ako striasť sa jarma tyranie."@sk19
"Gospod predsednik, baronica Ashton, gospe in gospodje, kakršen koli bo rezultat ali izid razmer v Egiptu, menim, da lahko rečemo, da bo obstajal čas pred in po dogodkih v Tuniziji. Po mojem mnenju krivcev za to, da je ta kriza ujela Evropsko unijo nepripravljeno, ne smemo iskati v tem parlamentu, vendar pa menim, da moramo glede te zadeve potegniti nekatere zaključke. Prvič, Evropska unija mora biti vidnejša, govoriti mora z enotnim glasom in se izogibati neubranosti; zaradi tega smo ustanovili Evropsko službo za zunanje delovanje in funkcijo visokega predstavnika. Drugič, učiti se moramo iz izkušenj samozadovoljne politike s sovražniki miru od Belorusije do Kube in sredozemskimi državami v sredini. Vprašati se moramo, ali imamo resnično večjo stabilnost, večjo blaginjo in večjo demokracijo, kot je načrtoval barcelonski proces. Tretjič, gospod predsednik, menim, da moramo razlikovati med tem, kaj mora Evropska unija storiti srednjeročno in kaj mora storiti kratkoročno. Kratkoročno – menim, da je baronica Ashton pripravila načrt – mora Evropska unija zagotoviti odločno podporo tem procesom prehoda, da ne bi uničila upanja na svobodo teh prijateljskih držav. Gospod predsednik, naša dolžnost je tudi, da jih opozorimo na tveganja, ki jih vključujejo ti procesi, da jih ne bi ugrabili sovražniki svobodnih družb. Srednjeročno, gospod predsednik, je pomembno, da Evropska unija globoko razmisli o strateškem pristopu k preoblikovanju naše sosedske politike, kot smo včeraj tudi prosili gospoda Füleja v Odboru za zunanje zadeve. Vse to je treba storiti, gospod predsednik, ob upoštevanju, da je pogosto težje ohraniti ravnotežje miru kot se otresti jarma tiranije."@sl20
"Herr talman, Catherine Ashton, mina damer och herrar! Oavsett vad situationen i Egypten leder till tror jag att vi med säkerhet kan säga att det kommer att finnas ett före och ett efter de händelser som nu äger rum i Tunisien. Jag anser att vi inte ska leta efter de skyldiga här i parlamentet, eftersom den här krisen har tagit EU på sängen, men jag tycker att vi borde dra en del slutsatser i frågan. För det första måste EU vara mer synligt. EU måste tala med en röst och undvika kakofoni. Det är därför vi har inrättat Europeiska utrikestjänsten och ämbetet som hög representant. För det andra måste vi dra lärdom av den överslätande politik vi för gentemot frihetens fiender, från Vitryssland till Kuba och med länderna kring Medelhavet däremellan. Vi måste fråga oss om det verkligen finns mer stabilitet, mer välstånd och mer demokrati som Barcelonaprocessen avsåg. För det tredje anser jag att vi måste skilja på vad EU måste göra på medellång sikt och vad man måste göra på kort sikt. På kort sikt – jag tror att Catherine Ashton har tagit fram en färdplan – måste EU erbjuda resolut stöd för dessa övergångsprocesser så att vi inte omintetgör dessa vänskapligt sinnade länders hopp om frihet. Det är också vår skyldighet att varna dem för de risker som finns i dessa processer, så att de inte tas som gisslan av det fria samhällets fiender. På medellång sikt är det viktigt att EU funderar noga över ett strategiskt sätt att reformera vår grannskapspolitik, som Štefan Füle begärde i går i utskottet för utrikesfrågor. Allt detta måste göras, samtidigt som man måste komma ihåg att det ofta är svårare att upprätthålla frihetens balans än att skaka av sig tyranniets ok."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph