Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-098-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-098-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ich nehme zu zwei Themen Stellung: 1. Energiepolitik Der derzeitige energiepolitische Weg führt zu langsam in Richtung Ziel. Durch vereinfachte und beschleunigte Verfahren beim Ausbau der Energieinfrastruktur kann die EU wichtige Weichen stellen - allerdings keinesfalls zu Lasten der Bürger, eine Unterminierung des Arhus-Übereinkommens darf es nicht geben. Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Arbeiten sind eine notwendige Voraussetzung. Selbstverständlich müssen KMUs mit ihrer Innovationskraft als gleichberechtigte Partner eingebunden werden. 2. Finanzkrise Die Welt der Finanzmärkte dreht sich sehr viel schneller als der Rat bis heute reagiert. Um der daraus resultierenden allgemeinen Verunsicherung bei Bürgern und in der Finanzwelt entgegenzutreten ist ein schnelles und entschlossenes Agieren gefragt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Chtěla bych se vyjádřit ke dvěma věcem. 1. Energetická politika: současný směr, jímž se naše energetická politika ubírá, dosáhne svého cíle za příliš dlouhou dobu. Výrazného pokroku na své cestě může EU docílit tím, že zjednoduší a zkrátí příslušné postupy souvisící s rozvojem energetické infrastruktury – nesmí to však v žádném případě být na úkor občanů a je nutné plně respektovat Aarhuskou úmluvu. Nezbytnými předpoklady jsou transparentnost a vysledovatelnost práce. Rozumí se samo sebou, že je nutné jako rovnocenné partnery zapojit malé a střední podniky a jejich kapacitu pro inovace. 2. Finanční krize: realita finančních trhů se mění mnohem rychleji, než na ni Rada dosud reagovala. Musíme jednat rychle a rozhodně, abychom předešli tomu, že občany i finanční sféru ovládne všeobecná nejistota."@cs1
"Jeg vil gerne kommentere to ting. 1. Energipolitisk set vil det med den nuværende strategi tage for lang tid at nå målet. I den forbindelse kan EU fastlægge retningslinjerne i form af forenklede og accelererede procedurer vedrørende udvikling af infrastruktur på energiområdet – selvom dette under ingen omstændigheder må ske på bekostning af borgerne, og det må ikke underminere Århuskonventionen. Gennemsigtighed og sporbarhed i arbejdet er vigtige forudsætninger. Naturligvis skal små og mellemstore virksomheder med deres innovationskapacitet inddrages som ligeværdige partnere. 2. Med hensyn til finanskrisen er der det, at ude på de finansielle markeder går det meget hurtigere, end Rådet hidtil har kunnet følge med til. For at imødegå den generelle usikkerhed, der opleves af borgerne og i den finansielle verden som følge deraf, er der brug for hurtig og målrettet handling."@da2
"Έχω να σχολιάσω δύο θέματα: 1. Ενεργειακή πολιτική: Με τη σημερινή πορεία που ακολουθεί η ενεργειακή μας πολιτική, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επιτευχθεί ο στόχος. Με την απλοποίηση και την επίσπευση των διαδικασιών όσον αφορά την ανάπτυξη της ενεργειακής υποδομής, η ΕΕ μπορεί να σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον καθορισμό της πορείας της –αν και αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποβεί σε βάρος των πολιτών ή να υπονομεύσει τη σύμβαση του Aarhus. Η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα των εργασιών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Είναι αυτονόητο ότι οι ΜΜΕ, με την ικανότητά τους για καινοτομία, πρέπει να συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι. 2. Χρηματοπιστωτική κρίση: Ο κόσμος των χρηματοπιστωτικών αγορών περιστρέφεται πολύ ταχύτερα από όσο αντιδρά μέχρι σήμερα το Συμβούλιο. Για να αντιμετωπιστεί η γενικότερη αβεβαιότητα που αισθάνονται ως εκ τούτου οι πολίτες και ο οικονομικός κόσμος, απαιτείται ταχεία και αποφασιστική δράση."@el10
". I have comments to make on two matters: 1. Energy policy: The current path that our energy policy is on will take too long to reach the goal. By means of simplified and accelerated procedures with regard to the development of energy infrastructure, the EU can make important progress in setting its course – although this must under no circumstances be to the detriment of citizens and it must not undermine the Aarhus Convention. Transparency and traceability in the work are necessary prerequisites. It goes without saying that SMEs, with their capacity for innovation, must be involved as equal partners. 2. The financial crisis: The world of the financial markets turns much faster than the Council has reacted up to now. In order to counter the resulting general uncertainty felt by citizens and in the financial world, swift and decisive action is required."@en4
". Tengo que comentar dos asuntos. Primero, la política energética. Por el camino que sigue en la actualidad, nuestra política energética tardará demasiado en alcanzar el objetivo. Por medio de unos procedimientos simplificados y acelerados con respecto al desarrollo de la infraestructura energética, la UE puede registrar avances importantes en lo que se refiere a establecer su rumbo; aunque bajo ninguna circunstancia esto debe ir en detrimento de los ciudadanos, ni debe socavar el Convenio de Aarhus. La transparencia y la trazabilidad en el ámbito laboral son dos requisitos previos necesarios. No hace falta decir que las PYME, con su capacidad de innovación, deben estar implicadas como socios en igualdad de condiciones. Y, en segundo lugar, la crisis financiera. Los mercados financieros se mueven con mucha mayor rapidez que la capacidad de reacción mostrada por el Consejo hasta la fecha. Con el fin de contrarrestar la incertidumbre general resultante en el mundo financiero, necesitamos actuar con rapidez y decisión."@es21
"Soovin esitada mõned mõtted kahel teemal. Esiteks energiapoliitika: meie praegusel energiapoliitilisel arenguteel kulub eesmärgi saavutamisele liiga kaua aega. EL võib oma kursi määramisel saavutada olulist edu, kui lihtsustab ja kiirendab energeetika infrastruktuuri arendamisega seotud menetlusi, kuid see ei tohi mingil juhul toimuda kodanike kahjuks ega õõnestada Aarhusi konventsiooni. Töö läbipaistvus ja jälgitavus on vajalikud eeltingimused. Ütlematagi on selge, et innovatsioonivõimelised VKEd peavad olema kaasatud võrdsete partneritena. 2. Teiseks finantskriis: maailma finantsturud muutuvad palju kiiremini, kui nõukogu on seni suutnud reageerida. Sellest tuleneva kodanike ja finantsmaailma üldise ebakindluse tasakaalustamiseks on vaja kiireid ning otsustavaid meetmeid."@et5
". Minulla on kahteen asiaan kommentoitavaa: 1. Energiapolitiikka: Energiapolitiikan nykyisellä tiellä tavoitteen saavuttamiseen menee liian kauan. Yksinkertaistetuilla ja nopeutetuilla energiainfrastruktuurien kehitystä tukevilla menettelyillä EU voi saavuttaa merkittävää edistystä suuntansa määräämisessä, joskaan se ei saa missään tapauksessa koitua kansalaisten vahingoksi eikä se saa heikentää Århusin yleissopimuksen asemaa. Avoimuus ja jäljitettävyys työssä ovat välttämättömiä edellytyksiä. Sanomattakin on selvää, että pk-yrityksiä, jotka ovat innovointikykyisiä, on kohdeltava tasavertaisina kumppaneina. 2. Rahoituskriisi. Rahoitusmarkkinoiden maailma on tähän asti pyörinyt neuvoston reagointia paljon nopeammin. Jotta tästä johtuva kansalaisten tuntema ja rahoitusmarkkinoilla vallitseva yleinen epävarmuus voidaan torjua, tarvitaan ripeitä ja päättäväisiä toimia."@fi7
"Je souhaite faire des remarques sur deux points: 1. La politique énergétique: L’actuelle politique énergétique prendra trop de temps pour atteindre ses objectifs. L’UE peut accomplir des progrès significatifs en simplifiant et accélérant les procédures de développement des infrastructures énergétiques – ces mesures ne devant en aucun cas être prises au détriment des citoyens ou compromettre la convention d’Aarhus. La transparence et la traçabilité des opérations sont des conditions préalables indispensables. Il va sans dire que les PME, en raison de leurs capacités d’innovation, doivent être associées à ce processus en qualité de partenaires égaux. 2. La crise financière: Le monde des marchés financiers évolue très rapidement et le Conseil a jusqu’à présent eu du mal à suivre son rythme. Des mesures énergiques doivent être prises rapidement afin de répondre à l’incertitude générale ressentie par les citoyens et présente dans le monde financier."@fr8
". Két üggyel kapcsolatban lenne megjegyzésem. 1. Az energiapolitika: a jelenlegi pálya, amelyen energiapolitikánk mozog, túlzottan lassan vezet célhoz. Az energia-infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó egyszerűsített és gyorsított eljárásokkal az Európai Unió jelentősen előreléphet e pálya módosításában – bár ennek semmilyen körülmények között sem szabad a polgárok kárára történnie, és nem szabad veszélyeztetnie az Aarhusi Egyezményt. A munka átláthatósága és nyomon-követhetősége szükséges előfeltételek. Magától értetődik, hogy az innovációs kapacitásokkal bíró kis- és közép-vállalkozásokat egyenlő partnerként kell bevonni. 2. A pénzügyi válság: a pénzpiacok világa sokkal gyorsabban változik, mint ahogy a Tanács mindezidáig reagált. Az ebből következő, a polgárok és a pénzügyi világ által érzékelt általános bizonytalansággal csak gyors és határozott fellépéssel lehet szembeszállni."@hu11
". Vorrei esprimermi su due questioni: 1. Politica energetica: se proseguiremo lungo la via attualmente imboccata dalla nostra politica energetica impiegheremo troppo tempo per raggiungere l’obiettivo. Semplificando e accelerando le procedure per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche, l’UE può compiere importanti progressi nello stabilire la propria rotta – anche se ciò non deve pregiudicare in alcun modo i cittadini né la Convenzione di Aarhus. La trasparenza e la rintracciabilità dell’operato sono condizioni imprescindibili. è palese la necessità di coinvolgere come partner alla pari le PMI e la loro capacità di innovazione. 2. La crisi finanziaria: il mondo dei mercati finanziari si evolve molto più rapidamente della reazione messa in campo finora dal Consiglio. Occorre un intervento celere e determinato per contrastare l’incertezza generale percepita dai cittadini e dal mondo finanziario."@it12
". Pateiksiu pastabas dėl dviejų dalykų: 1. Energetikos politika: šiuo keliu, kuriuo dabar vykdoma mūsų energetikos politika, per ilgai užtruksime, kol pasieksime tikslą. Supaprastintomis ir pagreitintomis procedūromis dėl energetikos infrastruktūros vystymo ES gali daryti svarią pažangą, nustatydama savo planą, tačiau tai negali kaip nors pakenkti piliečiams ir pažeisti Orhuso konvencijos. Skaidrumas ir atsekamumas darbuose yra būtinos prielaidos. Nereikia nė sakyti, kad MVĮ, turinčios pajėgumų inovacijų atžvilgiu, turi būti įtrauktos kaip lygūs partneriai. 2. Finansų krizė: finansų rinkų pasaulis sukasi daug greičiau negu iki šiol į tai spėja reaguoti Taryba. Siekiant atremti kilusį bendrą piliečių ir finansų rinkos jaučiamą netikrumą reikalingi skubūs ir ryžtingi veiksmai."@lt14
"Man ir komentāri par diviem jautājumiem. 1. Enerģētikas politika: mūsu pašreizējais enerģētikas politikas ceļš ir pārāk garš, lai sasniegtu mērķi. Izmantojot vienkāršotas un paātrinātas procedūras attiecībā uz enerģētikas infrastruktūras attīstību, ES var panākt ievērojamu progresu sava virziena noteikšanā — kaut gan nekādos apstākļos tam nav jākaitē iedzīvotājiem un tam nav jāiedragā Orhūsas konvencija. Pārredzamība un izsekojamība darbā ir vajadzīgi priekšnosacījumi. Protams, ka MVU ar savu inovāciju jaudu jāiesaista kā vienlīdzīgi partneri. 2. Finanšu krīze: finanšu tirgu pasaule griežas daudz ātrāk nekā Padome līdz šim spējusi uz to reaģēt. Lai dotu pretsparu vispārējai neskaidrībai, ko izjūt iedzīvotāji un kas ir finanšu pasaulē, ir nepieciešama ātra un izšķiroša rīcība."@lv13
"Ich nehme zu zwei Themen Stellung: 1. Energiepolitik Der derzeitige energiepolitische Weg führt zu langsam in Richtung Ziel. Durch vereinfachte und beschleunigte Verfahren beim Ausbau der Energieinfrastruktur kann die EU wichtige Weichen stellen - allerdings keinesfalls zu Lasten der Bürger, eine Unterminierung des Arhus-Übereinkommens darf es nicht geben. Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Arbeiten sind eine notwendige Voraussetzung. Selbstverständlich müssen KMUs mit ihrer Innovationskraft als gleichberechtigte Partner eingebunden werden. 2. Finanzkrise Die Welt der Finanzmärkte dreht sich sehr viel schneller als der Rat bis heute reagiert. Um der daraus resultierenden allgemeinen Verunsicherung bei Bürgern und in der Finanzwelt entgegenzutreten ist ein schnelles und entschlossenes Agieren gefragt."@mt15
". Ik wil iets zeggen over twee onderwerpen: 1. Het energiebeleid. Via de huidige weg van het energiebeleid komen we niet snel genoeg bij ons doel. De EU kan belangrijke stappen zetten door eenvoudigere en snelle procedures toe te passen bij de uitbreiding van de energie-infrastructuur, hetgeen echter in geen geval ten koste mag gaan van de burgers en het Verdrag van Aarhus mag niet worden ondermijnd. Transparantie en begrijpelijkheid van de werkzaamheden zijn noodzakelijke voorwaarden. Natuurlijk moet het MKB met zijn innovatief vermogen als gelijkgerechtigde partner hierbij betrokken worden. 2. De financiële crisis. De veranderingen in de wereld van de financiële markten zijn veel sneller dan de reacties van Raad tot nu toe. Om de hieruit voortvloeiende algemene onzekerheid bij burgers en in de financiële wereld tegen te gaan is snel en vastberaden optreden vereist."@nl3
"Chciałabym przekazać dwie uwagi na temat dwóch kwestii: 1. Polityka energetyczna. Osiągnięcie celu za pomocą aktualnie realizowanej polityki energetycznej zajmie zbyt wiele czasu. Dzięki uproszczonym i szybszym procedurom dotyczącym rozwoju infrastruktury energetycznej UE może dokonać znacznego postępu w zakresie wyznaczenia jej kierunku – jednak w żadnym wypadku nie może to działać na niekorzyść obywateli ani podważać konwencji z Aarhus. Niezbędnymi warunkami wstępnymi są przejrzystość i możliwość śledzenia prac. Bez wątpienia muszą być w nie włączone MŚP z ich potencjałem innowacyjnym. 2. Kryzys finansowy. Świat rynków finansowych zmienia się znacznie szybciej, niż reaguje na to Rada. Chcąc przeciwdziałać wynikającej z tego ogólnej niepewności odczuwanej przez obywateli i świat finansów, musimy szybko podjąć zdecydowane działania."@pl16
". Tenho comentários a fazer quanto a duas questões: 1. Política energética: no caminho actual, a nossa política energética demorará demasiado tempo a atingir o seu objectivo. Através de procedimentos simplificados e acelerados no domínio do desenvolvimento de infra-estruturas energéticas, a UE pode fazer progressos importantes no estabelecimento do seu rumo – apesar de este aspecto não poder, em quaisquer circunstâncias, funcionar em detrimento dos cidadãos ou prejudicar a Convenção de Aarhus. A transparência e a rastreabilidade nestes trabalhos são condições necessárias. É evidente que as PME, com a sua capacidade de inovação, têm de ser envolvidas na qualidade de parceiras em situação de igualdade. 2. A crise financeira: o mundo dos mercados financeiros gira mais depressa do que o Conselho conseguiu reagir até agora. A fim de contrariar a resultante incerteza geral sentida pelos cidadãos e no mundo financeiro, são necessárias medidas rápidas e decisivas."@pt17
". Vreau să comentez două chestiuni: 1. Politica energetică: calea pe care se află politica energetică în acest moment este prea lungă pentru atingerea obiectivului. UE poate face progrese importante în stabilirea unei direcții de acțiune, prin intermediul unor proceduri simplificate și accelerate de dezvoltare a infrastructurii energetice, care să nu fie totuși, sub nicio formă, în detrimentul cetățenilor și nici să nu submineze Convenția de la Aarhus. Transparența și trasabilitatea activității sunt condiții prealabile necesare. Este de la sine înțeles că IMM-urile, grație capacității lor de inovare, trebuie să fie implicate ca parteneri egali. 2. Criza financiară: piețele financiare evoluează mult mai repede decât reacțiile de până acum ale Consiliului. Este nevoie de acțiuni rapide și decisive pentru a contracara nesiguranța generală resimțită de cetățeni și de domeniul financiar."@ro18
"Mám pripomienky k dvom záležitostiam: 1. Energetická politika: Ak pôjdeme cestou, na ktorej sa v súčasnosti nachádza naša energetická politika, bude nám dosahovanie cieľa trvať príliš dlho. Prostredníctvom zjednodušených a urýchlených postupov pri rozvoji energetickej infraštruktúry môže EÚ dosiahnuť významný pokrok vo vytyčovaní svojho smeru, pričom to však v žiadnom prípade nesmie byť na úkor občanov a nesmie to viesť k porušeniu Aarhuského dohovoru. Transparentnosť a vysledovateľnosť činností sú nevyhnutnými predpokladmi. Malé a stredné podniky so svojimi inovačnými schopnosťami musia byť do toho, prirodzene, zapojené ako rovnocenní partneri. 2. Finančná kríza: Svet finančných trhov sa točí oveľa väčšou rýchlosťou, akou bola doteraz schopná reagovať Rada. Zmierňovanie výslednej všeobecnej neistoty medzi občanmi a vo finančnom svete si vyžaduje rozhodné kroky."@sk19
"Imam pripombe v zvezi z dvema zadevama: 1. Energetska politika: Po sedanji poti bo naša energetska politika potrebovala vse preveč časa do cilja. S poenostavitvijo in pospešitvijo postopkov pri razvoju energetske infrastrukture lahko EU doseže znaten napredek pri usmerjanju politike ─ to pa nikakor ne sme iti v škodo državljanov in ne sme spodkopavati aarhuške konvencije. Nujna pogoja sta preglednost in sledljivost delovanja. Samoumevno je, da je treba MSP in njihove inovativne zmogljivosti vključiti kot enakovredne partnerje. 2. Finančna kriza: Svet finančnih trgov se vrti mnogo hitreje, kot se je vsaj doslej odzival Svet. Za odpravo splošne negotovosti med državljani in v finančnem svetu je potrebno hitro in odločno ukrepanje."@sl20
". Jag vill kommentera två frågor: 1. Energipolitik: Som situationen ser ut nu kommer det att ta lång tid innan vår energipolitik når målet. Med hjälp av förenklade och påskyndade förfaranden när det gäller utvecklingen av energiinfrastruktur kan EU göra viktiga framsteg för att fastställa kursen – även om det inte under några omständigheter får vara till men för medborgarna och inte får undergräva Århuskonventionen. Öppenhet och spårbarhet i arbetet är nödvändiga förutsättningar. Det behöver inte påpekas att små och medelstora företag med sin förmåga till innovation måste vara delaktiga som jämlika partner. 2. Finanskrisen: Finansmarknaderna förändras mycket snabbare än rådets reaktioner hittills. För att motverka den allmänna osäkerhet detta leder till och som medborgarna och finansvärlden känner krävs det snabba och kraftfulla åtgärder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"schrifftlich"15

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph