Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-094-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-094-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pentru ca Uniunea Europeană să își atingă obiectivele propuse, este prioritară implementarea corectă și rapidă a celui de-al treilea pachet Piața Internă, Energie, Gaze Naturale și Electricitate. Dezvoltarea infrastructurii energetice este un element esențial pentru asigurarea funcționării pieței interne de energie, context în care doresc să subliniez faptul că un accent deosebit trebuie pus pe finanțarea acestei infrastructuri pentru orizontul de timp 2020. Comisia Europeană trebuie să prezinte cifre concrete cu privire la necesarul de investiții și să înainteze cât mai rapid noul instrument de finanțare a infrastructurii energetice. Complementar măsurilor ce trebuie luate de către Comisia Europeană, este importantă consolidarea parteneriatelor Uniunii Europene cu instituții financiare internaționale, pentru identificarea de instrumente financiare inovative. De asemenea, este necesară crearea unui cadru adecvat de finanțare, în special prin îmbunătățirea regulilor de alocare a costurilor pentru proiecte transfrontaliere sau proiecte complexe din punct de vedere tehnologic."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlavní prioritou Evropské unie pro dosažení vytyčených cílů je řádné a urychlené provedení třetího balíčku pro trh s elektřinou a plynem. Rozvoj energetické infrastruktury hraje pro zajištění fungování vnitřního trhu s energií klíčovou roli. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že je nutné věnovat zvláštní pozornost financování této infrastruktury do roku 2020. Evropská komise musí předložit konkrétní čísla ohledně investičních požadavků a co nejdříve i nový nástroj pro financování energetické infrastruktury. Kromě opatření, jež musí přijmout Evropská komise, je důležité posílit partnerství Evropské unie s mezinárodními finančními institucemi s cílem nalézt nové inovativní finanční nástroje. Současně je nutné vytvořit vhodný rámec financování, a to zejména prostřednictvím zlepšení pravidel pro přidělení prostředků na přeshraniční projekty nebo projekty technologicky náročné."@cs1
"Hvis EU skal nå de foreslåede mål, er det vigtigste fuldt ud og hurtigt at gennemføre den tredje pakke om elektricitets- og gasmarkederne. Udvikling af infrastruktur på energiområdet spiller en nøglerolle i forbindelse med at sikre funktionen af det indre energimarked. I den sammenhæng ønsker jeg at understrege, at vi må være specielt opmærksomme på finansieringen af denne infrastruktur i tiden frem til 2020. Kommissionen skal fremlægge specifikke tal for de nødvendige investeringer og skal hurtigst muligt præsentere det nye instrument til finansiering af infrastruktur på energiområdet. Ud over foranstaltninger, som skal iværksættes af Kommissionen, er det vigtigt at styrke EU's partnerskab med internationale finansielle institutioner med henblik på at identificere innovative finansielle instrumenter. Der skal også etableres en egnet finansieringsramme, særlig gennem forbedring af reglerne for allokering af omkostninger i forbindelse med projekter på tværs af grænserne eller teknologisk avancerede projekter."@da2
"Wenn es darum geht, dass die Europäische Union die von ihr vorgeschlagenen Ziele erreicht, muss die oberste Priorität auf der ordnungsgemäßen und schnellen Umsetzung des dritten Pakets für die Strom und Gasmärkte liegen. Der Ausbau der Energieinfrastruktur spielt eine Schlüsselrolle dabei, den Betrieb des Energiebinnenmarktes zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass es besonders nötig ist, sich auf die Finanzierung dieser Infrastruktur für den zeitlichen Rahmen bis 2020 zu konzentrieren. Von der europäischen Kommission müssen genaue aktuelle Zahlen über die Investitionsanforderungen präsentiert und das neue Instrument für die Finanzierung der Energieinfrastruktur so schnell wie möglich vorgebracht werden. Zusätzlich zu den Maßnahmen, die von der Europäischen Kommission ergriffen werden müssen, ist es wichtig, die Partnerschaften der Europäischen Union mit den internationalen Finanzinstitutionen im Hinblick auf eine Identifizierung der Finanzinstrumente zu stärken. Darüber hinaus muss auch ein geeigneter Finanzierungsrahmen geschaffen werden, insbesondere durch eine Verbesserung der Regeln für die Aufteilung der Kosten bei grenzüberschreitenden Projekten oder technologisch anspruchsvollen Projekten."@de9
"Για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους προτεινόμενους στόχους της, βασική προτεραιότητα είναι η σωστή και γρήγορη εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η ανάπτυξη της ενεργειακής υποδομής διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να τονίσω ότι η προσοχή πρέπει να εστιασθεί ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση της εν λόγω υποδομής για το χρονικό διάστημα έως το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες και να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν το νέο μέσο για τη χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών. Εκτός από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον εντοπισμό καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων.Πρέπει επίσης να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο χρηματοδότησης, ιδίως μέσω της βελτίωσης των κανόνων για την κατανομή του κόστους των διασυνοριακών προγραμμάτων ή των τεχνολογικά προηγμένων προγραμμάτων."@el10
"For the European Union to achieve its proposed targets, the main priority is to implement properly and quickly the Third package for Electricity & Gas markets. Development of the energy infrastructure plays a key role in ensuring the internal energy market’s operation. In this context, I want to stress that particular attention must be focused on the funding for this infrastructure for the timeframe up until 2020. The European Commission must present specific figures on the investment requirements and submit as soon as possible the new instrument for funding the energy infrastructure. In addition to the measures that need to be taken by the European Commission, it is important to strengthen the European Union’s partnerships with international financial institutions with a view to identifying innovative financial instruments.A suitable funding framework also needs to be created, particularly through improving the rules for allocating costs for cross-border projects or technologically advanced projects."@en4
"Para que la Unión Europea logre los objetivos propuestos, la principal prioridad es aplicar adecuada y rápidamente el Tercer paquete para los mercados del gas y la electricidad. El desarrollo de las infraestructuras energéticas desempeña un papel clave a la hora de garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía. En este contexto, quisiera hacer hincapié en que se ha de prestar especial atención a la financiación de estas infraestructuras durante el período de tiempo correspondiente de aquí hasta 2020. La Comisión Europea debe presentar cifras específicas sobre los requisitos de inversión y presentar lo antes posible el nuevo instrumento para financiar las infraestructuras energéticas. Además de las medidas que la Comisión Europea debe adoptar, reviste gran importancia reforzar las asociaciones de la Unión Europea con las instituciones financieras internacionales con vistas a identificar instrumentos financieros innovadores. Asimismo, es necesario crear un marco de financiación adecuado, especialmente mediante la mejora de las normas para la asignación de los costes de proyectos transfronterizos o proyectos tecnológicamente avanzados."@es21
"Selleks et Euroopa Liit võiks saavutada oma väljapakutud eesmärgid, on prioriteet rakendada asjakohaselt ning kiiresti kolmas elektri- ja gaasituru pakett. Energia siseturu toimimise tagamisel on keskne roll energeetika infrastruktuuri arengul. Sel puhul soovin rõhutada, et eriti tuleb tähelepanu pöörata selle infrastruktuuri rahastamisele ajavahemikul kuni 2020. aastani. Euroopa Komisjon peab investeerimisnõuete puhul esitama konkreetsed arvud ja tegema võimalikult kiiresti ettepaneku uue energeetika infrastruktuuri rahastamisvahendi kohta. Lisaks meetmetele, mida peab võtma Euroopa Komisjon, on tähtis tugevdada Euroopa Liidu partnerlust rahvusvaheliste finantsasutustega uuenduslike rahastamisvahendite leidmiseks. Samuti tuleb luua sobiv rahastamise raamistik, eriti parandades piiriüleste projektide või kõrgtehnoloogiliste projektide kulude jaotamise eeskirju."@et5
"Euroopan unionin pyrkiessä ehdottamiinsa päämääriin on ensisijaisena tavoitteena sähkö- ja kaasumarkkinoiden kolmannen paketin asianmukainen ja nopea täytäntöönpano. Energiainfrastruktuurin kehittäminen on keskeisellä sijalla energian sisämarkkinoiden toiminnan varmistamisessa. Tässä yhteydessä haluan korostaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä kyseisen infrastruktuurin rahoitukseen ennen vuotta 2020. Euroopan komission on annettava tarkkoja lukuja sijoitusvaatimuksista ja esitettävä mahdollisimman pian uusi väline energiainfrastruktuurin rahoittamiseksi. Niiden toimenpiteiden lisäksi, joihin Euroopan komission on ryhdyttävä, on tärkeää lujittaa Euroopan unionin kumppanuutta kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa innovatiivisten rahoitusvälineiden tunnistamiseksi. On luotava myös sopiva rahoituskehys erityisesti parantamalla sääntöjä, jotka koskevat rajat ylittävien hankkeiden ja teknologisesti kehittyneiden hankkeiden kustannusten jakamista"@fi7
"Pour que l’Union européenne puisse réaliser les objectifs fixés, il faut en priorité mettre en œuvre, rapidement et de manière adéquate, le troisième paquet relatif aux marchés de l’électricité et gaz. Le développement des infrastructures énergétiques joue un rôle essentiel pour garantir le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. Dans ce contexte, je tiens à souligner qu’il faut porter une attention particulière au financement de ces infrastructures avant 2020. La Commission européenne doit présenter des chiffres précis en matière de besoins d’investissements et fournir le plus rapidement possible les nouveaux instruments permettant de financer les infrastructures énergétiques. En outre, des mesures devant être prises par la Commission européenne, il est essentiel de renforcer les partenariats de l’Union européenne avec les institutions financières internationales afin d’identifier des instruments financiers innovants. Il est également indispensable de créer un cadre de financement approprié, notamment grâce à l’amélioration des règles de répartition des coûts pour les projets transfrontaliers ou technologiquement plus avancés."@fr8
"Ahhoz, hogy az Európai Unió elérje kitűzött céljait, a fő prioritás a harmadik villamosenergia-piaci és gázpiaci csomag megfelelő és gyors végrehajtása. Az energia-infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú szerepet játszik a belső energiapiac működtetésében. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni kívánom, hogy a 2020-ig terjedő időszakban különleges figyelmet kell fordítani az energiainfrastruktúra finanszírozására. Az Európai Bizottságnak ismertetnie kell a beruházási igényekre vonatkozó különszámokat, és mihamarabb elő kell terjesztenie az energiainfrastruktúra finanszírozását célzó új eszközre vonatkozó javaslatát. Az Európai Bizottság által feltétlenül meghozandó intézkedéseken kívül az innovatív pénzügyi eszközök meghatározása végett fontos megerősíteni az Európai Uniónak a nemzetközi pénzügyi intézményekkel fennálló partneri viszonyát. Főként a határon átnyúló vagy fejlett technológiát képviselő projektek költségigényeinek kielégítésére vonatkozó szabályok javítása révén megfelelő finanszírozási keretet is létre kell hozni."@hu11
"Se l’Unione europea vuole raggiungere gli obiettivi prefissati, è prioritario attuare in maniera corretta e tempestiva il terzo pacchetto per i mercati dell’elettricità e del gas. Lo sviluppo dell’infrastruttura per l’energia svolge un ruolo chiave per il funzionamento del mercato interno dell’energia. In questo contesto, voglio ribadire che occorre prestare particolare attenzione al finanziamento di tali infrastrutture per il periodo fino al 2020. La Commissione europea deve presentare dati specifici sui requisiti di investimento e presentare quanto prima il nuovo strumento per finanziare le infrastrutture energetiche. Oltre alle misure che dovranno essere prese dalla Commissione europea, è importante rafforzare i partenariati dell’Unione europea con le istituzioni finanziarie internazionali, al fine di individuare strumenti finanziari innovativi. Occorre inoltre creare un quadro adeguato in materia di finanziamenti, soprattutto migliorando le norme di attribuzione dei costi di progetti transfrontalieri o tecnologicamente avanzati."@it12
"Eiropas Savienībai, lai tā sasniegtu ierosinātos mērķus, galvenā prioritāte ir pareizi un ātri īstenot trešo elektrības un gāzes tirgu paketi. Enerģētikas infrastruktūras attīstībai ir galvenā nozīme iekšējā tirgus darbības nodrošināšanā. Šajā sakarā es vēlos uzsvērt, ka īpaša uzmanība būtu jāvelta šīs infrastruktūras finansēšanai laika periodā līdz 2020. gadam. Eiropas Komisijai jāsniedz precīzi rādītāji investīciju prasībām un pēc iespējas drīzāk jāiesniedz izskatīšanai jauni enerģijas infrastruktūras finansēšanas instrumenti. Papildus tiem pasākumiem, kas jāveic Eiropas Komisijai, ir svarīgi stiprināt Eiropas Savienības partnerattiecības ar starptautiskajām finanšu institūcijām, lai apzinātu inovatīvus finanšu instrumentus.Ir nepieciešams arī izveidot piemērotu finansēšanas sistēmu, jo īpaši uzlabojot noteikumus izmaksu sadalīšanā pārrobežu projektiem vai tehnoloģiski progresīviem projektiem."@lv13
"Pentru ca Uniunea Europeană să îşi atingă obiectivele propuse, este prioritară implementarea corectă şi rapidă a celui de-al treilea pachet Piaţa Internă, Energie, Gaze Naturale şi Electricitate. Dezvoltarea infrastructurii energetice este un element esenţial pentru asigurarea funcţionării pieţei interne de energie, context în care doresc să subliniez faptul că un accent deosebit trebuie pus pe finanţarea acestei infrastructuri pentru orizontul de timp 2020. Comisia Europeană trebuie să prezinte cifre concrete cu privire la necesarul de investiţii şi să înainteze cât mai rapid noul instrument de finanţare a infrastructurii energetice. Complementar măsurilor ce trebuie luate de către Comisia Europeană, este importantă consolidarea parteneriatelor Uniunii Europene cu instituţii financiare internaţionale, pentru identificarea de instrumente financiare inovative. De asemenea, este necesară crearea unui cadru adecvat de finanţare, în special prin îmbunătăţirea regulilor de alocare a costurilor pentru proiecte transfrontaliere sau proiecte complexe din punct de vedere tehnologic."@mt15
"De belangrijkste prioriteit voor het behalen van de gestelde doelen is dat de EU het derde pakket voor de elektriciteits- en gasmarkt goed en snel uitvoert. Ontwikkeling van de energie-infrastructuur speelt een hoofdrol in de werking van de interne markt. In dit verband wil ik benadrukken dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de financiering van deze infrastructuur voor de periode tot 2020. De Europese Commissie moet concrete cijfers presenteren over de investeringsvereisten en zo snel mogelijk het financieringsinstrument voor de energie-infrastructuur voorleggen. Naast de maatregelen die de Europese Commissie moet nemen is het van belang om de partnerschappen van de Europese Unie met internationale financiële instellingen te versterken, om innovatieve financiële instrumenten te vinden. Er moet ook een geschikt financieringskader worden gerealiseerd, met name door het verbeteren van de regels voor het toewijzen van middelen voor grensoverschrijdende of technologisch geavanceerde projecten."@nl3
"Jeżeli Unia Europejska ma osiągnąć zaproponowane cele, najważniejszym priorytetem jest odpowiednie i szybkie wdrożenie trzeciego pakietu w sprawie rynków energii elektrycznej i gazu. Rozwój infrastruktury energetycznej odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego działania wewnętrznego rynku energii. W tym kontekście chciałbym podkreślić, że szczególną uwagę należy poświęcić finansowaniu tej infrastruktury w okresie do 2020 roku. Komisja Europejska musi przedstawić konkretne liczby dotyczące wymogów inwestycyjnych i jak najszybciej przekazać nowy instrument umożliwiający finansowanie infrastruktury energetycznej. Oprócz środków, które musi podjąć Komisja Europejska, istotne jest wzmocnienie partnerstwa Unii Europejskiej z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w celu opracowania innowacyjnych instrumentów finansowych. Stworzone muszą też zostać odpowiednie ramy finansowe, w szczególności poprzez udoskonalenie przepisów regulujących przydzielanie kosztów w przypadku projektów transgranicznych i projektów zaawansowanych technicznie."@pl16
"Para a União Europeia atingir os objectivos que se propôs, a principal prioridade é executar apropriada e rapidamente o terceiro pacote para os mercados da electricidade e do gás. O desenvolvimento da infra-estrutura energética desempenha um papel essencial na garantia do funcionamento do mercado interno da energia. Neste contexto, gostaria de salientar que deve ser dedicada particular atenção ao financiamento desta infra-estrutura para o período que termina em 2020. A Comissão Europeia tem de apresentar valores específicos sobre os requisitos de investimento e submetê-los assim que possível ao novo instrumento para o financiamento da infra-estrutura energética. Além das medidas que têm de ser tomadas pela Comissão Europeia, é importante reforçar as parcerias da União Europeia com instituições financeiras internacionais a fim de identificar instrumentos financeiros inovadores. Terá igualmente de ser criado um quadro de financiamento adequado, em particular através da melhoria das normas para atribuição de custos a projectos transfronteiriços ou a projectos tecnologicamente avançados."@pt17
"Aby mohla Európska únia splniť stanovené ciele, hlavnou prioritou musí byť správna a rýchla realizácia tretieho balíka pre trh s elektrinou a plynom. Vývoj energetickej infraštruktúry zohráva kľúčovú úlohu v zabezpečení fungovania vnútorného trhu s energiou. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že osobitnú pozornosť treba venovať financovaniu tejto infraštruktúry v časovom rámci až do roku 2020. Európska komisia musí uviesť konkrétne čísla k investičným požiadavkám a čo najskôr predložiť nový nástroj financovania energetickej infraštruktúry. Okrem opatrení, ktoré musí prijať Európska komisia, je dôležité posilniť partnerstvá Európskej únie s medzinárodnými finančnými inštitúciami s cieľom identifikovať inovatívne finančné nástroje. Tiež treba vytvoriť vhodný rámec financovania, zvlášť zlepšením pravidiel prideľovania finančných prostriedkov na cezhraničné projekty alebo technologicky pokročilé projekty."@sk19
"Da bo lahko Evropska unija uresničila zastavljene cilje, je najpomembnejša naloga hitra in ustrezna uveljavitev tretjega svežnja za trga z električno energijo in s plinom. Razvoj energetske infrastrukture je ključnega pomena za vzpostavitev delovanja notranjega trga z energijo. S tem v zvezi bi rad poudaril, da moramo posebno pozornost posvetiti financiranju infrastrukture v obdobju do leta 2020. Evropska komisija mora predstaviti konkretne podatke o potrebnih naložbah in čim prej predložiti nove instrumente za financiranje energetske infrastrukture. Poleg ukrepov, ki jih mora sprejeti Evropska komisija, pa je pomembno okrepiti tudi partnerstvo Evropske unije z mednarodnimi finančnimi institucijami in raziskati možnosti inovativnih finančnih instrumentov.Vzpostaviti moramo primeren okvir za financiranje, še zlasti z izpopolnitvijo meril za delitev stroškov pri čezmejnih projektih ali tehnološko zahtevnih projektih."@sl20
"Om Europeiska unionen ska kunna nå sina föreslagna mål är det viktigaste att snabbt tillämpa det tredje paketet för elektricitets- och gasmarknader. Energiinfrastrukturens utveckling är viktig för att den inre energimarknaden ska fungera väl. I detta sammanhang vill jag betona att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att finansiera denna infrastruktur fram till 2020. Europeiska kommissionen måste lägga fram konkreta siffror om investeringsbehoven och så snart som möjligt presentera det nya instrumentet för finansiering av energiinfrastrukturen. Utöver de åtgärder som måste vidtas av Europeiska kommissionen är det viktigt att stärka EU:s partnerskap med internationella finansinstitut för att identifiera innovativa finansiella instrument. En lämplig finansieringsram måste också skapas, särskilt genom en förbättring av reglerna för att fördela kostnader för gränsöverskridande eller tekniskt avancerade projekt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph