Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-086-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-086-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Az energiacsúcs február 4-én valódi áttörés lehet, mert a szavak és a tettek végre találkoznak. Egyszerre van a Tanács asztalán a stratégia és az annak végrehajtásához szükséges infrastruktúra kérdése is. Remélem, hogy az eredmények igazolják majd a várakozásokat, és február 4-én tanúi lehetünk a valódi közös európai energiapolitika megszületésének. Még egy gondolat, ha megengedi, elnök úr. Szeretném üdvözölni az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti levélváltást a magyar médiatörvény ügyében. Örülök, hogy a párbeszéd az ilyen ügyekben megszokott, procedurális mederben zajlik. Ez mindenkit meg kell nyugtasson, aki a probléma megoldásában érdekelt. Meggyőződésem, hogy az ügy néhány héten belül lezárulhat. A további rosszindulatú és alaptalan politikai támadások így okafogyottá válnak. Hiszem, hogy ez az Unió érdeke, s nem az, aminek egy felszólalás erejéig itt, a Házban is sajnos tanúi voltunk ma."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, energetický summit, který proběhne 4. února, by mohl být skutečným průlomem, místem, kde by se konečně mohla protnout slova a skutky. Rada má na stole téma strategie a současně i otázku infrastruktury potřebné pro její provádění. Doufám, že výsledek naše očekávání potvrdí a 4. února budeme svědky vytvoření skutečné společné evropské energetické politiky. Dovolte mi, pane předsedo, na závěr jednu poznámku. Chtěl bych uvést, že vítáme korespondenci mezi Evropskou komisí a maďarskou vládou ve věci maďarského mediálního zákona. Těší mne, že dialog z procedurálního hlediska probíhá tak, jak je v takových věcech zvykem. To by mělo všechny, kdo jsou na usnesení v této otázce zainteresováni, uklidnit. Jsem si jist, že se celou záležitost podaří během několika měsíců uzavřít. Nebude již prostor pro další zlomyslné a neopodstatněné politické útoky. Věřím, že právě to je v zájmu EU, nikoli to, co dnes bohužel zaznělo ve vystoupeních v této sněmovně."@cs1
"Hr. formand! Energitopmødet den 4. februar kunne være et virkeligt gennembrud, hvor ord og handlinger endelig kunne forenes. Rådet har fået forelagt emnet strategi og samtidig spørgsmålet om den infrastruktur, der er nødvendig for at gennemføre den. Jeg håber, at udbyttet vil bekræfte vores forventninger, og at vi den 4. februar kan være vidne til skabelsen af en ægte fælles europæisk energipolitik. Jeg vil som slutbemærkning gerne sige, at jeg hilser det velkomment, at Kommissionen og den ungarske regering korresponderer om spørgsmålet om den ungarske medielov. Jeg er glad for, at dialogen følger den proceduremæssige vej, der er normal i disse anliggender. Det bør berolige alle, som har interesse i, at problemet løses. Jeg er overbevist om, at sagen kan lukkes inden for få uger. Yderligere ondsindede og ubegrundede politiske angreb vil være overflødige. Jeg har den mening, at det er det, der er i EU's interesse, og ikke det, der desværre blev demonstreret i en tale i dag her i Parlamentet."@da2
"Herr Präsident, der Energiegipfel am 4. Februar könnte sich als ein wahrer Durchbruch erweisen, wenn Worte und Taten letztendlich doch zur Übereinstimmung gebracht werden könnten. So ist dem Rat die Angelegenheit in Bezug auf die Strategie vorgelegt worden und gleichzeitig auch die in Bezug auf die Infrastruktur, die für ihre Umsetzung notwendig ist. Ich hoffe, dass das Ergebnis unsere Erwartungen erfüllen wird, und dass wir am 4. Februar Zeugen der Entstehung einer wirklich gemeinsamen europäischen Energiepolitik werden können. Wenn Sie mir noch einen letzten Gedanken erlauben, Herr Präsident. Dann möchte ich noch erklären, dass ich die Korrespondenz zwischen der Europäischen Kommission und der ungarischen Regierung in der Angelegenheit um das ungarische Mediengesetz begrüße. Und ich bin froh darüber, dass der Dialog den für solche Angelegenheiten verfahrensüblichen Verlauf nimmt. Dies sollte jeden beruhigen, der an der Lösung dieser Angelegenheit irgendwie beteiligt ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Fall innerhalb der nächsten paar Wochen geschlossen werden könnte. Damit werden dann auch alle weiteren bösartigen und haltlosen Angriffe überflüssig. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es genau dies ist, was im Interesse der EU liegt, und nicht das, was bedauerlicherweise heute in diesem Haus in einem Redebeitrag gezeigt worden ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η σύνοδος κορυφής για την ενέργεια στις 4 Φεβρουαρίου θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματική επανάσταση εκεί όπου τα λόγια και τα έργα μπορούν τελικά να συναντηθούν. Έχει κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου το ζήτημα της στρατηγικής και, ταυτόχρονα, της υποδομής που απαιτείται για την υλοποίησή της. Ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα επιβεβαιώσει τις προσδοκίες μας και ότι στις 4 Φεβρουαρίου θα γίνουμε μάρτυρες της δημιουργίας μιας πραγματικής κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία σκέψη, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δηλώσω ότι επικροτώ την αλληλογραφία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Ουγγαρίας για το θέμα του ουγγρικού νόμου για τα μέσα ενημέρωσης. Χαίρομαι που ο διάλογος ακολουθεί τη δικονομική διαδικασία που συνηθίζεται σε τέτοια θέματα. Αυτό θα πρέπει να καθησυχάζει όλους όσοι ενδιαφέρονται για την επίλυση του ζητήματος. Είμαι πεπεισμένος ότι η υπόθεση θα μπορούσε να κλείσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Τυχόν περαιτέρω κακόβουλες και αβάσιμες πολιτικές επιθέσεις είναι περιττές. Έχω την πεποίθηση ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ΕΕ, και όχι αυτό που δυστυχώς επέδειξε σήμερα κάποιος σε ομιλία του στο Σώμα."@el10
"Mr President, the energy summit on 4 February could be a real breakthrough, where words and deeds can finally meet. Tabled before the Council is the issue of the strategy and, at the same time, that of the infrastructure required for its implementation. I hope that the outcome will confirm our expectations, and on 4 February we can witness the creation of a real common European energy policy. If you would allow me one final thought, Mr President. I would like to state that I welcome the correspondence between the European Commission and the Hungarian Government on the matter of the Hungarian media law. I am glad that the dialogue is following the procedural course usual in such matters. This should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue. I am convinced that the case could be closed within a few weeks. Any further malicious and unfounded political attacks will be redundant. I hold the belief that it is this that is in the interest of the EU, and not that which was unfortunately demonstrated today in a speech in this House."@en4
"Señor Presidente, la cumbre sobre energía del 4 de febrero podría representar un avance real, en la que palabras y las acciones finalmente pueden encontrarse. La cuestión de la estrategia se presentó ante el Consejo y, al mismo tiempo, la de las infraestructuras necesarias para su implementación. Espero que el resultado confirme nuestras expectativas y el 4 de febrero podamos presenciar la creación de una verdadera política común europea de la energía. Si me permite una reflexión final, señor Presidente. Me gustaría manifestar que acojo con agrado la correspondencia entre la Comisión Europea y el Gobierno húngaro sobre la cuestión de la ley de los medios de comunicación en Hungría. Me alegra que el diálogo siga el proceso de tramitación habitual de estas cuestiones. Esto debería tranquilizar a quienes tienen un interés en la resolución de este problema. Estoy convencido de que se podría cerrar el caso en unas semanas. Todo ataque político malintencionado y sin fundamento será redundante. Tengo la convicción de que esto es lo que está en el interés de la UE, y no lo que se ha demostrado, por desgracia, hoy en una intervención en esta Cámara."@es21
"Austatud juhataja! 4. veebruaril toimuv energiateemaline tippkohtumine võib osutuda tõeliseks läbimurdeks, kus sõnad ja teod lõpuks kokku saavad. Ülemkogul seisab ees strateegia küsimusele ja samas ka selle rakendamiseks vajalikule infrastruktuuri küsimusele lahenduse leidmine. Loodan, et tulemus kinnitab meie ootusi ja 4. veebruaril saame olla tunnistajateks tõelise ühise Euroopa energiapoliitika loomisele. Kui lubate, austatud juhataja, siis lõpuks veel üks mõte. Sooviksin märkida, et mul on hea meel Euroopa Komisjoni ja Ungari valitsuse kirjavahetuse üle Ungari ajakirjandusseaduse teemal. Olen rõõmus, et selles dialoogis järgitakse sellistes küsimustes tavalist protseduurilist korda. See peaks rahustama kõiki, kellel on selle küsimuse lahendamisel huvid mängus. Olen veendunud, et selle juhtumi saab paari nädala jooksul lõpetada. Mis tahes uued pahatahtlikud ja põhjendamatud poliitilised rünnakud on üleliigsed. Olen veendunud, et just see on ELi huvides, mitte see, mida siin täna ühes parlamendikõnes demonstreeriti."@et5
"Arvoisa puhemies, 4. helmikuuta pidettävä energiahuippukokous voi olla todellinen läpimurto, jossa sanat ja teot löytävät vihdoinkin toisensa. Neuvoston käsiteltävänä on kysymys strategiasta ja toisaalta infrastruktuurista, jota strategian toteuttaminen edellyttää. Toivon, että tulokset lujittavat odotuksiamme ja että voimme 4. helmikuuta olla todistamassa Euroopan todellisen yhteisen energiapolitiikan syntyä. Arvoisa puhemies, sallinette minun esittää vielä yhden ajatuksen. Haluan kertoa olevani tyytyväinen kirjeenvaihtoon, jota Euroopan komission ja Unkarin hallituksen välillä on käyty Unkarin medialain osalta. Olen iloinen siitä, että vuoropuhelussa noudatetaan tällaisiin asioihin yleensä sovellettavaa menettelytapaa. Tämän pitäisi rauhoittaa kaikkia niitä, joille kysymyksen ratkaiseminen on erityisen tärkeää. Olen vakuuttunut siitä, että tapaus saadaan käsiteltyä muutaman viikon kuluessa. Uudet pahantahtoiset ja perustelemattomat poliittiset hyökkäykset ovat tarpeettomia. Uskon, että juuri tämä on myös EU:n edun mukaista, eikä se, mikä tänään valitettavasti tuotiin esiin täällä parlamentissa pidetyssä puheessa."@fi7
"Monsieur le Président, le sommet de l’énergie du 4 février pourrait constituer une véritable avancée permettant de joindre les actes à la parole. La question de la stratégie et, parallèlement, celle des infrastructures requises pour sa mise en œuvre se posent devant le Conseil. J’espère que le résultat de ce sommet répondra à nos attentes et que nous pourrons assister le 4 février à la création d’une véritable politique européenne commune en matière d’énergie. Si vous me permettez une dernière remarque, Monsieur le Président, je souhaiterais saluer le dialogue entre la Commission européenne et le gouvernement hongrois au sujet de la loi hongroise sur les médias. Je me réjouis qu’une discussion suive le cours des procédures habituelles dans ce genre de cas. Cela devrait rassurer tous ceux qui ont intérêt à ce que ce problème soit résolu. Je suis convaincu que cette affaire pourrait être close dans les prochaines semaines. Toute nouvelle attaque malveillante et sans fondement serait inutile. Je pense que cette attitude est dans l’intérêt de l’UE, contrairement à ce qui a été malheureusement illustré aujourd’hui dans ce Parlement."@fr8
"Signor Presidente, il vertice sull’energia del 4 febbraio potrebbe imprimere una vera svolta, una coincidenza di parole e fatti. Il Consiglio si ritroverà sul tavolo la questione della strategia e, al contempo, quella delle infrastrutture necessarie per la sua applicazione. Auspico che l’esito confermi le nostre aspettative e che il 4 febbraio possiamo assistere alla creazione di una vera politica comune europea dell’energia. Mi consenta un’osservazione finale, signor Presidente. Vorrei rendere noto che approvo la corrispondenza che si è svolta tra la Commissione europea e il governo ungherese sulla questione della legge ungherese in materia di media. Sono lieto che il dialogo stia seguendo le vie procedurali consuete in casi del genere. Ciò dovrebbe costituire una rassicurazione per tutti coloro che hanno interesse alla risoluzione di tale questione. Sono convinto che si potrebbe chiudere il caso nel giro di poche settimane. Eventuali altri attacchi politici maligni e infondati saranno superflui. Sono dell’avviso che sia questo il modo giusto di difendere gli interessi dell’UE, e non quello di cui abbiamo avuto prova oggi in uno degli interventi in Aula."@it12
"Pone Pirmininke, vasario 4 d. vyksiantis aukščiausiojo lygio susitikimas energijos klausimu galėtų būti tikras lūžis, kai galiausiai bus suderinti žodžiai ir veiksmai. Tarybai pateiktas strategijos klausimas, kartu ir infrastruktūros, kurios reikia norint ją įgyvendinti, klausimas. Tikiuosi, kad išvadomis bus patvirtinti mūsų lūkesčiai, o vasario 4 d. galėsime paliudyti tikros bendros Europos Sąjungos energetikos politikos sukūrimą. Jeigu leisite, pasakysiu dar vieną paskutinę mintį, pone Pirmininke. Norėčiau pareikšti, kad palankiai vertinu Europos Komisijos ir Vengrijos vyriausybės susirašinėjimą dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo. Džiaugiuosi, kad dialogas vykdomas remiantis procesine eiga, būdinga tokiems klausimams. Taip turėtų būti nuraminti tie, kurie suinteresuoti klausimo sprendimu. Esu įsitikinęs, kad byla galėtų būti išspręsta per keletą savaičių. Bet kokie tolesni piktavališki ir nepagrįsti politiniai puolimai būtų nebereikalingi. Manau, kad būtent toks yra ES interesas, o ne tas, kuris, deja, buvo parodytas šiandien šiame Parlamente."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, enerģētikas augstākā līmeņa sanāksmei, kas notiks 4. februārī, varētu būt liels sasniegums, kur beidzot vārdi satiekas ar darbiem. Padomei ir iesniegts jautājums ir par stratēģiju un tajā pašā laikā par infrastruktūru, kas nepieciešama tās ieviešanai. Es ceru, ka rezultāts apstiprinās mūsu cerības un 4. februārī mēs varam būt liecinieki īstas kopējas Eiropas enerģētikas politikas radīšanai. Atļaujiet man izteikt vienu noslēdzošo domu, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos paziņot, ka atzinīgi vērtēju saraksti starp Eiropas Komisiju un Ungārijas valdību jautājumā par Ungārijas likumu par plašsaziņas līdzekļiem. Es esmu priecīgs, ka dialogs notiek atbilstoši procedūrai tādā veidā, kā tas parasti ir šādos jautājumos. Tam ir jāpārliecina katrs, kas ir ieinteresēts jautājuma atrisināšanā. Es esmu pārliecināts, ka jautājums varētu tikt slēgts dažu nedēļu laikā. Jebkādi turpmāki ļaunprātīgi un nepamatoti politiskie uzbrukumi būs lieki. Es esmu pārliecināts, ka tieši tas ir ES interesēs un ne tas, kas diemžēl tika parādīts šodien runā šajā Parlamentā."@lv13
"Az energiacsúcs február 4-én valódi áttörés lehet, mert a szavak és a tettek végre találkoznak. Egyszerre van a Tanács asztalán a stratégia és az annak végrehajtásához szükséges infrastruktúra kérdése is. Remélem, hogy az eredmények igazolják majd a várakozásokat, és február 4-én tanúi lehetünk a valódi közös európai energiapolitika megszületésének. Még egy gondolat, ha megengedi, elnök úr. Szeretném üdvözölni az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti levélváltást a magyar médiatörvény ügyében. Örülök, hogy a párbeszéd az ilyen ügyekben megszokott, procedurális mederben zajlik. Ez mindenkit meg kell nyugtasson, aki a probléma megoldásában érdekelt. Meggyőződésem, hogy az ügy néhány héten belül lezárulhat. A további rosszindulatú és alaptalan politikai támadások így okafogyottá válnak. Hiszem, hogy ez az Unió érdeke, s nem az, aminek egy felszólalás erejéig itt, a Házban is sajnos tanúi voltunk ma."@mt15
"De energietop van 4 februari kan een echte doorbraak worden, omdat woorden en daden dan eindelijk samenkomen. De Raad moet tegelijkertijd aan de slag met de strategiekwestie en de infrastructuur die nodig is voor de uitvoering. Ik hoop dat de resultaten onze verwachtingen zullen inlossen en dat we er op 4 februari getuige van kunnen zijn dat er een echt gemeenschappelijk Europees energiebeleid tot stand komt. Staat u me nog een laatste gedachte toe, mijnheer de Voorzitter. Graag verwelkom ik de briefwisseling tussen de Europese Commissie en de Hongaarse regering over de Hongaarse mediawet. Ik ben blij dat de dialoog in zulke zaken volgens de gebruikelijke, procedurele methode verloopt. Dit moet iedereen geruststellen die belang heeft bij de oplossing van het probleem. Ik ben ervan overtuigd dat deze zaak binnen enkele weken kan worden afgerond. Er is dan geen enkele reden meer voor verdere kwaadaardige en ongegronde politieke aanvallen. Ik denk dat dít het belang is van de Europese Unie en niet datgene waarvan we vandaag tijdens een toespraak hier in dit Parlement helaas getuige waren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Szczyt energetyczny, który odbędzie się 4 lutego, może być rzeczywistym przełomem; spotkają się wreszcie słowa i czyny. Radzie została przedłożona kwestia strategii, a jednocześnie infrastruktury wymaganej do jej wdrożenia. Ufam, że wynik szczytu potwierdzi nasze oczekiwania i że 4 lutego możemy być świadkami utworzenia prawdziwej wspólnej europejskiej polityki energetycznej. Jeśli mogę wyrazić ostatnią myśl, Panie Przewodniczący, pragnę powiedzieć, że cieszy mnie wymiana korespondencji pomiędzy Komisją Europejską a rządem węgierskim w sprawie węgierskiej ustawy medialnej. Cieszę się, iż po typowym w takich przypadkach trybie proceduralnym następuje dialog. Powinno to uspokoić wszystkich, którym zależy na rozwiązaniu przedmiotowej kwestii. Jestem przekonany, że sprawę będzie można zamknąć w kilka tygodni. Wszelkie dalsze złośliwe i nieuzasadnione ataki polityczne będą zbędne. Wierzę, że właśnie to leży w interesie UE, a nie to, co niestety pokazano dziś w jednej z wypowiedzi w tej sali."@pl16
"Senhor Presidente, a cimeira da energia em 4 de Fevereiro pode constituir um verdadeiro avanço, em que se passe finalmente das palavras aos actos. A questão da estratégia e, simultaneamente, da infra-estrutura necessária à sua execução será apresentada ao Conselho. Espero que o resultado confirme as nossas expectativas e que em 4 de Fevereiro possamos testemunhar a criação de uma verdadeira política energética comum europeia. Se me permite uma consideração final, Senhor Presidente, gostaria de referir que saúdo a correspondência entre a Comissão Europeia e o Governo húngaro no domínio da legislação húngara sobre meios de comunicação social. Congratulo-me por o diálogo estar a seguir o curso processual comum a estes domínios. As partes interessadas na resolução desta questão deverão ser assim tranquilizadas. Estou convencido de que o caso poderá ser encerrado em poucas semanas. Quaisquer novos ataques políticos maliciosos e infundados serão redundantes. Acredito que é este o interesse da UE, e não o que foi demonstrado, infelizmente, hoje numa intervenção neste Parlamento."@pt17
"Domnule Președinte, summitul dedicat energiei din 4 februarie ar putea fi un adevărat pas înainte, pentru că este o ocazie să și acționăm, nu doar să discutăm. Consiliul se va confrunta cu problema strategiei și, în același timp, a infrastructurii necesare pentru punerea sa în aplicare. Sper că rezultatul ne va confirma așteptările și că la 4 februarie vom fi martorii creării unei adevărate politici energetice europene comune. V-aș ruga să-mi oferiți ocazia de a vă adresa un ultim gând, domnule președinte. Aș vrea să spun că mi se pare bine venită corespondența purtată de Comisia Europeană cu guvernul maghiar în legătură cu problema legii privind mass-media din Ungaria. Mă bucur că dialogul respectă procedura obișnuită în astfel de chestiuni. Acest lucru ar trebui să-i liniștească pe toți cei care au un interes în această chestiune. Sunt convins că acest caz ar putea fi închis în câteva săptămâni. Toate atacurile politice malițioase și nefondate vor fi redundante. Cred că acesta este interesul UE și nu cel prezentat, din nefericire, într-un discurs ținut astăzi în această sală."@ro18
"Energetický samit, ktorý sa bude konať 4. februára, by mohol byť skutočným zlomom v tom zmysle, že slová by sa už konečne mohli premeniť na skutky. Pred Radou stojí otázka stratégie a zároveň otázka infraštruktúry potrebnej na jej realizáciu. Dúfam, že výsledok potvrdí naše očakávania a že 4. februára budeme svedkami vytvorenia skutočnej spoločnej európskej energetickej politiky. Dovoľte mi ešte poslednú myšlienku, pán predseda. Chcel by som uviesť, že vítam dialóg medzi Európskou komisiou a maďarskou vládou v otázke maďarského mediálneho zákona. Som rád, že tento dialóg prebieha podľa procedurálneho postupu obvyklého v takýchto záležitostiach. To by malo upokojiť všetkých, ktorým záleží na vyriešení tohto problému. Som presvedčený, že táto vec by sa mohla uzavrieť v priebehu niekoľkých týždňov. Akékoľvek ďalšie zákerné a neopodstatnené politické útoky budú zbytočné. Som presvedčený, že práve to je v záujme EÚ a nie to, čo bolo dnes, žiaľ, predvedené v tomto Parlamente v rámci jedného vystúpenia."@sk19
"Gospod predsednik, energetski vrh 4. februarja bi bil lahko resničen preboj, na katerem bi besede postale meso. Na dnevnem redu Sveta je vprašanje strategije, obenem pa tudi vprašanje infrastrukture, potrebne za njeno uresničitev. Upam, da bo izid izpolnil naša pričakovanja in da bomo 4. februarja doživeli oblikovanje resnično skupne evropske energetske politike. Dovolite mi še sklepno misel, gospod predsednik. Rad bi povedal, da pozdravljam korespondenco med Evropsko komisijo in madžarsko vlado o madžarskem zakonu o medijih. Vesel sem, da dialog poteka po postopku, ki je ustaljen pri takih zadevah. To bi moralo pomiriti vse, ki jih zadeva rešitev tega vprašanja. Prepričan sem, da je zadevo mogoče zaključiti v nekaj tednih. Vsi nadaljnji zlonamerni in neutemeljeni politični napadi bodo tako odveč. Verjamem, da je prav to v interesu EU, niso pa v interesu EU izpadi, kakršnega smo slišali v enem od današnjih govorov v tej zbornici."@sl20
"Herr talman! Energitoppmötet den 4 februari skulle kunna bli ett verkligt genombrott, där ord äntligen kan bli till handling. Frågan om strategin har nu lagts fram för rådet, tillsammans med frågan om den infrastruktur som krävs för att genomföra strategin. Jag hoppas att resultatet kommer att leva upp till våra förväntningar, och att vi den 4 februari kan bevittna skapandet av en i sann mening gemensam europeisk energipolitik. Låt mig avsluta med en sista fundering. Jag vill säga att jag välkomnar korrespondensen mellan Europeiska kommissionen och den ungerska regeringen om den ungerska medielagen. Jag är glad att dialogen följer den procedur som är den normala i sådana ärenden. Detta bör skapa förtroende hos alla som är intresserade av att frågan får en lösning. Jag är övertygad om att frågan kan lösas inom några veckor. Inga fler illvilliga och ogrundade politiska angrepp kommer att krävas. Jag är av uppfattningen att det är detta som ligger i EU:s intresse, och inte det som dessvärre uppvisades i dag i ett anförande här i kammaren."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph