Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-085-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Domnule Președinte, unul dintre subiectele ce trebuie abordate în cadrul Consiliului European este îmbunătățirea condițiilor cadru – oricare ar fi acestea – de cercetare și inovare în Uniunea Europeană. Există, evident, o diferență între invenție și inovație, precum și între aceste două concepte și aplicarea patentelor. Cu toate acestea, dacă ar fi să căutăm sursa geografică a acestora, am vedea că ele nu se bucură de o distribuție geografică uniformă pe glob. Am observa că foarte multe provin din anumite țări ale lumii ce au legături istorice sau directe cu Europa. Oare care să fie explicația? Ar putea oare motivul acestei stări de fapt să ofere un punct de reper pentru condițiile cadru pe care Uniunea inovării încearcă din răsputeri să le elaboreze? Care ar putea fi explicația? Dacă lăsăm deoparte clima, ceva în apă, dieta obișnuită și învățarea cu igiena într-o climă rece, ce mai rămâne? Ei bine, mă tem că nu am niciun răspuns. Dar, orice ar fi, trebuie să ne asigurăm că nu-l înlăturăm din ignoranță."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Üks küsimus, mida Euroopa Ülemkogul arutama hakatakse, on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamtingimuste – mis iganes need ka ei oleks – parandamine. Muidugi on vahe leiutiste ja innovatsiooni vahel ning nende kahe ja patenditaotluste vahel. Siiski, kui otsida neist mõne või nende kõigi geograafilisi allikaid, siis ei leia me nende kõigi ühtlast geograafilist levikut kogu maailmas. Leiaksime neid ebaproportsionaalselt suurel arvul mõnedelt maailma riikidelt, millel on otsesed või ajaloolised sideme Euroopaga. Miks peaks see nii olema? Kas selle põhjus võiks anda meile juhtlõnga, mis viib meid raamtingimuste juurde, mida uuendusliku liidu raames nii siiralt otsitakse? Mis võiks olla seletus sellele? Kui jätame välja kliima, midagi vees sisalduvat, harjumuspärase menüü ja külmas kliimas potilkäimise harjutamise, siis mis võiks järele jääda? Ma kardan, et ma ei tea vastust. Mis iganes see on, peame tagama, et me seda oma rumalusest lihtsalt minema ei viskaks."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"─ Gospod predsednik, ena od zadev, o katerih bo razpravljal Evropski svet, je izboljšanje okvirnih pogojev ─ karkoli to že pomeni ─ za raziskave in inovacije v Evropski uniji. Seveda obstaja razlika med izumiteljstvom in inovacijami ter med tema dvema dejavnostma in prijavljanjem patentov. Če pa si ogledamo geografsko porazdelitev dosežkov katere koli od omenjenih treh dejavnosti, ugotovimo, da so enakomerno porazdeljeni po vsem svetu. Nesorazmerno veliko število teh dosežkov pa najdemo v nekaterih državah, ki so neposredno ali zgodovinsko povezane z Evropo. Zakaj je tako? Morda pa bi lahko odgovor na to vprašanje pomenil tudi namig glede okvirnih pogojev, ki jih tako prizadevno iščemo s pobudo Unija inovacij? Kakšna bi bila lahko razlaga? Če odpišemo podnebje, primesi v vodi, način prehranjevanja in vzgojo dojenčkov ─ kaj lahko še ostane? Bojim se, da odgovora ne znam poiskati. Kakršen koli pa je, ga ne smemo po nemarnem spregledati."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, one of the issues to be discussed at the European Council is improving the framework conditions – whatever they might be – for research and innovation in the European Union. There is of course a distinction between invention and innovation, and between these two and patent applications. However, if you were to look for the geographical source of any or all of these, you would not see an even geographical spread throughout the world. You would find a disproportionate number from certain countries of the world with direct or historical ties to Europe. Now why should this be? Could the reason provide a clue to the framework conditions being sought so earnestly by the Innovation Union? Whatever could be the explanation? Well, when we have dismissed climate, something in the water, habitual diet and nappy training in a cold climate, whatever else could remain? Well I am afraid I am stuck for an answer. But whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance."@mt15
lpv:translated text
"Pane předsedo, jednou z otázek, které bude Evropská rada na svém zasedání projednávat, je zlepšení rámcových podmínek – ať už jsou jakékoli – pro výzkum a inovace v Evropské unii. Je ovšem rozdíl mezi invencí a inovací a mezi těmito dvěma a žádostí o udělení patentu. Pokud byste však chtěli vypátrat zeměpisný původ kteréhokoli z uvedených prvků, nenajdete ve světě rovnoměrné rozložení. Zjistili byste, že více jich pochází z těch zemí, které mají přímou nebo historickou vazbu na Evropu. A proč tomu tak je? Mohl by důvod této skutečnosti být vodítkem pro rámcové podmínky, o které tak upřímně usiluje Unie inovací? Jaké může být vysvětlení? Dobrá, pomineme-li podnebí, něco ve vodě, obvyklou stravu či otužování dětí za chladného počasí, co by jiného mohlo zbývat? Obávám se, že se odpovědi nedopídím. Ale ať už je to cokoli, musíme zajistit, abychom to z neznalosti nepřehlédli."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Jednou z otázok, o ktorých sa bude diskutovať na zasadnutí Európskej rady, je vylepšenie rámcových podmienok – nech už je to čokoľvek – v oblasti výskumu a inovácií v Európskej únii. Je, samozrejme, rozdiel medzi vynálezom a inováciou a medzi týmito dvoma vecami a žiadosťami o udelenie patentu. Keby ste však hľadali geografický zdroj akejkoľvek z týchto vecí alebo ich všetkých, nevideli by ste rovnomerné geografické rozšírenie vo svete. Zistili by ste, že neúmerne veľa ich pochádza z určitých krajín sveta s priamymi alebo historickými väzbami na Európu. Prečo by to malo byť tak? Mohol by byť dôvod vysvetlením toho, prečo inovačná únia tak sústredene hľadá rámcové podmienky? Aké by mohlo byť vysvetlenie? Nuž, keď sme zavrhli klímu, niečo vo vode, tradičnú stravu a plienkový tréning v studenej klíme, čo by ešte mohlo zostať? Nuž, obávam sa, že mi nikto neodpovie. Ale nech je to už čokoľvek, nesmieme to zavrhnúť len z nevedomosti."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pone Pirmininke, vienas iš klausimų, kuris bus aptartas per Europos Vadovų Tarybos susitikimą, yra bendrų sąlygų – kad ir kokios jos būtų – moksliniams tyrimams ir inovacijoms Europos Sąjungoje gerinimas. Žinoma, išradimai ir inovacijos skiriasi, ir jie abu skiriasi nuo patento paraiškų. Tačiau jeigu ieškosite kurios nors iš jų geografinio šaltinio, nepamatysite vienodo geografinio paplitimo visame pasaulyje. Rasite neproporcingą skaičių tam tikrų šalių pasaulyje, kurios turi tiesioginių arba istorinių ryšių su Europa. Kodėl gi taip turėtų būti? Ar žinant priežastį būtų rastas būdas sukurti bendras sąlygas, kurių taip kruopščiai siekia Inovacijų sąjunga? Kaip būtų galima tai paaiškinti? Na, kai atmetėme klimato klausimą, atsisakėme šio to vandenų srityje, įprastos mitybos ir vystyklų keitimo šaltame klimate, kas dar gali būti likę? Na, deja, neturiu atsakymo. Kad ir koks jis būtų, turime užtikrinti, kad neatsisakytume jo dėl nežinojimo."@lt14
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Jedną z kwestii, które mają być omawiane na Radzie Europejskiej jest poprawa warunków ramowych – czymkolwiek miałyby one być – w zakresie badań i innowacji w Unii Europejskiej. Oczywiście należy rozróżnić pomiędzy wynalazkiem a innowacją, a także pomiędzy nimi a wnioskami patentowymi. Gdybyśmy jednak mieli poszukiwać geograficznego źródła któregokolwiek lub wszystkich z powyższych, nie zobaczylibyśmy równego rozkładu geograficznego na całym świecie. Zobaczylibyśmy nieproporcjonalną liczbę z pewnych krajów świata, mających bezpośrednie lub historyczne powiązania z Europą. A czemu tak jest? Czy rozum może podpowiedzieć coś na temat warunków ramowych tak sumiennie poszukiwanych przez Unię innowacji? Jakież może być tu wyjaśnienie? No cóż, gdy już odrzucimy klimat, coś tam w wodzie, tradycyjną dietę i opatulanie się w zimnym klimacie, co jeszcze zostanie? Obawiam się, że trudno mi dać odpowiedź. Jakakolwiek ona jednak jest, musimy zapewnić, byśmy jej nie odrzucili na skutek niewiedzy."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Elnök úr, az Európai Tanács ülésén megvitatandó egyik kérdés az Európai Unióban folyó kutatás és innováció keretfeltételeinek a javítása, bármilyenek legyenek is ezek. Különbség van persze a találmány és az innováció, valamint e kettő és a szabadalmi bejelentések között. Ha viszont valaki netán utánanéz ez utóbbiak földrajzi eredetének, azt találhatja, hogy földrajzi eloszlásuk nem egyenletes. Azt találnánk, hogy Európához közvetlen vagy történelmi szálakkal kötődő egyes országokban aránytalanul magas a találmányok, az innováció és a szabadalmi bejelentések száma. Mi lehet ennek az oka? Vajon az ok nyújthat-e ötletet az Innovációs Unió által oly buzgón kutatott keretfeltételekhez? Vajon mi lehet a magyarázat? Nos, amikor kidobtuk az éghajlatot, a „Ki vagy, dokit?”, a megszokott étrendet és a hideg éghajlaton történő szobatisztaságra szoktatást, mi más maradhatna? Attól tartok, hogy fogas kérdést tettem fel saját magamnak. De bármi is a válasz, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy tudatlanságból nem hajítjuk ki."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Et af emnerne, der skal drøftes på rådsmødet, er en forbedring af rammevilkårene – hvad de end måtte være – for forskning og innovation i EU. Der er naturligvis en sondring mellem opfindelse og innovation og mellem disse to og patentansøgninger. Men hvis man skulle lede efter den geografiske kilde til alle eller nogen af disse, ville de ikke være geografisk ligeligt fordelt på verdensplan. Man ville finde et uforholdsmæssigt stort antal fra lande i verden med direkte eller historiske bånd til Europa. Hvorfor er det sådan? Kunne årsagen sige noget om de rammevilkår, som Innovationsunionen så ærligt søger? Hvad kan dog være forklaringen? Ja, når vi har afskrevet klimaet, noget i vandet, kosten og pottetræning i et koldt klima, hvad er der da tilbage? Jeg er bange for, at jeg ikke har et svar. Men uanset svaret må vi sikre os, at vi ikke kaster vrag på det af ren og skær uvidenhed."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, yksi Eurooppa-neuvostossa keskusteltavista aiheista on se, miten voidaan parantaa Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan puite-edellytyksiä – mitä ne sitten lienevätkään. Keksinnön ja innovaation välillä on tietenkin ero, ja myös niiden patenttihakemukset ovat erilaisia. Jos kuitenkin tarkastellaan näistä yhden tai jopa kaikkien maantieteellistä jakautumista, havaitaan, että ne eivät ole jakautuneet tasaisesti maapallolla. Tietyissä, suoraan tai historiallisesti Eurooppaan sidoksissa olevissa maailman maissa lukumäärä on suhteettoman suuri. Mistähän tämä johtuu? Voisiko tämän selvittäminen antaa vihjeen niistä puite-edellytyksistä, joita innovaatiounionissa niin vilpittömästi etsitään? Miten ihmeessä tämä voidaan selittää? Jos mukaan ei lasketa ilmastoa, vettä, päivittäistä ruokavaliota ja vaippaiässä aloitettua koulutusta kylmässä ilmanalassa, mitä jää jäljelle? Minulla ei valitettavasti ole tähän vastausta. Mikä tahansa vastaus onkin, meidän on varmistettava, että emme hylkää sitä tietämättömyydessämme."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, een van de kwesties die tijdens de Europese Raad aan de orde zullen komen, is het verbeteren van de randvoorwaarden – wat die ook mogen zijn – voor onderzoek en innovatie in de Europese Unie. Er moet natuurlijk een onderscheid worden gemaakt tussen uitvindingen en innovatie, en tussen deze twee zaken en octrooiaanvragen. Als je de geografische herkomst van al deze zaken zou bekijken, zou je echter zien dat er geen sprake is van een gelijkmatige geografische spreiding over de hele wereld. Je zou zien dat een onevenredige hoeveelheid van deze zaken afkomstig is van bepaalde landen elders in de wereld die rechtstreekse of historische banden met Europa hebben. Hoe zou dat komen? Zou de reden daarvoor misschien een verklaring kunnen zijn voor de randvoorwaarden waar de Innovatie-Unie zo ijverig naar streeft? Wat zou de verklaring kunnen zijn? Welnu, als het niet aan het klimaat ligt, er niets in het water zit en het ook niets te maken heeft met eetgewoonten of zindelijkheidstraining onder koude omstandigheden, wat blijft er dan nog over? Ik vrees dat ik het antwoord schuldig moet blijven. Maar wat het ook is, we moeten voorkomen dat we de oorzaak uit onwetendheid ontkennen."@nl3
lpv:translated text
"Herr talman! En av de frågor som ska diskuteras i Europeiska rådet är en förbättring av ramvillkoren – vilka de nu blir – för forskning och innovation inom Europeiska unionen. Det finns förstås en skillnad mellan uppfinningar, innovation och patentansökningar. Men om man skulle söka efter ett geografiskt ursprung för något av detta eller för alltihop så skulle man inte få se en jämn geografisk fördelning över världen. Man skulle finna en oproportionerligt stor andel från vissa länder i världen med direkta eller historiska anknytningar till Europa. Vad kan detta bero på? Kan orsaken ge en ledtråd till de ramvillkor som Innovationsunionen så ihärdigt söker efter? Vad kan förklaringen vara? Ja, när vi har uteslutit klimatet, någonting i vattnet, mathållning och potträning i ett kallt klimat, vad skulle då kunna återstå? Jag har tyvärr inget svar. Men vad det än är måste vi se till att vi inte avskriver det på grund av okunnighet."@sv22
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η βελτίωση των γενικών συνθηκών –όποιες και αν είναι– για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει φυσικά διάκριση μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας, καθώς και μεταξύ αυτών των δύο και των αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, εάν εξετάζατε, μεμονωμένα ή συλλογικά, τη γεωγραφική προέλευσή τους, δεν θα παρατηρούσατε ομοιόμορφη γεωγραφική εξάπλωση σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα παρατηρούσατε έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό από ορισμένες χώρες του κόσμου με άμεσους ή ιστορικούς δεσμούς με την Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει αυτό; Θα μπορούσε ο λόγος να παράσχει μια ένδειξη ως προς τους όρους πλαίσιο που τόσο διακαώς επιδιώκει η Ένωση Καινοτομίας; Ποια θα μπορούσε να είναι η εξήγηση; Λοιπόν, αφού απορρίψουμε το κλίμα, κάτι στο νερό, τη συνήθη διατροφή και την εκπαίδευση απαλλαγής από την πάνα σε κρύο κλίμα, τι άλλο μένει; Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να βρω την απάντηση. Όμως όποια και αν είναι, πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα την απορρίψουμε από άγνοια."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, viens no Eiropadomē apspriestajiem jautājumiem ir pamatnosacījumu uzlabošana – cik vien tie labi var būt – pētniecībai un inovācijām Eiropas Savienībā. Protams ir atšķirība starp izgudrojumu un inovāciju, kā arī starp šiem diviem un patenta izmantošanu. Tomēr, ja jūs meklējat ģeogrāfisku avotu kādam vai visiem no tiem, jūs neredzēsiet par ģeogrāfisko izvietojumu visā pasaulē. Jūs atradīsiet nesamērīgu skaitu konkrētās valstīs pasaulē, kam ir tiešas vai vēsturiskas saites ar Eiropu. Tad kāpēc tā jābūt? Vai saprāts sniegs risinājumu pamatnosacījumiem, pēc kā tik dedzīgi tiekusies Inovācijas savienība? Kāds varētu būt skaidrojums? Nu ko, kad mēs neesam ņēmuši vērā klimatu, kaut ko ūdenī esošu, parasto diētu un apmācību aukstā klimatā, kas gan vēl var palikt pāri? Es baidos, ka palikšu bez atbildes. Bet, lai kā tas ir, mums jābūt pārliecinātiem par to, ka mēs to neatstāsim neziņā."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, uma das questões a discutir no Conselho Europeu é a melhoria das condições-quadro – sejam quais forem – para investigação e inovação na União Europeia. É evidente que existe uma distinção entre invenção e inovação, e entre estes dois aspectos e os registos de patentes. Porém, se fôssemos considerar a fonte geográfica de qualquer um destes aspectos, ou de todos, não observaríamos uma distribuição geográfica por todo o mundo. Encontraríamos um número desproporcionado em certos países do mundo com ligações directas ou históricas à Europa. Porque será? Poderá o motivo conceder-nos uma pista para as condições-quadro que a União da Inovação tanto procura? Qual poderá ser a explicação? Bem, depois de excluirmos o clima, uma substância presente na água, a dieta e os hábitos de higiene num clima frio, o que nos resta? Receio que não tenha uma resposta. Mas seja o que for, temos de garantir que não descuramos esse elemento por ignorância."@pt17
lpv:translated text
"Señor Presidente, una de las cuestiones que se debatirá en el Consejo Europeo es la mejora de las condiciones marco —cualesquiera que estas sean— para la investigación y la innovación en la Unión Europea. Naturalmente, hay una distinción entre la invención y la innovación, y entre estas dos y las solicitudes de patentes. A pesar de todo, si se buscara el origen geográfico de alguna o de todas ellas, no habría una distribución geográfica uniforme en todo el mundo. Se encontrará un número desproporcionado de determinados países del mundo con vínculos directos o históricos con Europa. ¿Por qué? ¿Es posible que el motivo de esto proporcione una pista respecto a las condiciones marco que la Unión por la innovación busca con tanto ahínco? ¿Qué otra explicación podría haber? Bueno, una vez que hayamos rechazado el clima, algo en el agua, una dieta habitual y quitar los pañales en climas fríos, ¿qué más podría quedar? Bueno, me temo que estoy bloqueado en busca de una respuesta. Pero sea lo que sea, debemos asegurarnos de que no lo desechamos por ignorancia."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident, eines der Themen, über das auf dem Gipfeltreffen des Europäischen Rates gesprochen werden muss, ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation in der Europäischen Union, ganz egal, wie diese dann auch aussehen werden. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Erfindung und Innovation und auch zwischen diesen beiden und Patentanmeldungen. Wenn Sie jedoch einen Blick auf die geographischen Quellen einiger oder aller davon werfen, dann würden Sie feststellen, dass es keine gleichmäßige Verteilung über den Globus hinweg gibt. Sie würden eine überproportionale Anzahl bestimmter Länder in der Welt mit direkten oder historischen Verbindungen zu Europa ausmachen können. Nun, warum sollte das so sein? Könnte der Grund dafür vielleicht einen Anhaltspunkt für die Gestaltung der Rahmenbedingungen geben, um die sich die Innovationsunion so ernsthaft bemüht? Was könnte sonst die Erklärung dafür sein? Nun, wenn wir das Klima, etwas im Wasser, die gewöhnliche Ernährung und das Windeltraining in einem kalten Klima aufgegeben haben, was könnte dann noch übrig bleiben? Ich fürchte, ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber wie auch immer die Antwort lauten mag, so müssen wir sicherstellen, dass wir sie nicht von vorneherein aus Ignoranz verwerfen."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Mr President, one of the issues to be discussed at the European Council is improving the framework conditions – whatever they might be – for research and innovation in the European Union. There is of course a distinction between invention and innovation, and between these two and patent applications. However, if you were to look for the geographical source of any or all of these, you would not see an even geographical spread throughout the world. You would find a disproportionate number from certain countries of the world with direct or historical ties to Europe. Now why should this be? Could the reason provide a clue to the framework conditions being sought so earnestly by the Innovation Union? Whatever could be the explanation? Well, when we have dismissed climate, something in the water, habitual diet and nappy training in a cold climate, whatever else could remain? Well I am afraid I am stuck for an answer. But whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, una delle questioni oggetto di discussione al Consiglio europeo sarà il miglioramento delle condizioni quadro – indipendentemente da quali siano – per la ricerca e l’innovazione nell’Unione europea. Ovviamente c’è una differenza tra invenzione e innovazione, e tra queste ultime e l’applicazione dei brevetti. Tuttavia, se si dovesse cercare un’ubicazione geografica di uno o di tutti questi elementi, non si noterebbe una distribuzione geografica uniforme nel mondo. Si riscontrerebbe una presenza particolarmente elevata in determinati paesi del mondo che intrattengono legami diretti o storici con l’Europa. Perché le cose stanno così? La ragione di ciò potrebbe darci un’idea delle condizioni quadro così tanto ambite dall’Unione dell’innovazione? Quale potrebbe essere la spiegazione? Ebbene, una volta escluso il clima, la presenza di qualche elemento nell’acqua, il regime alimentare abituale e lo svezzamento dei bambini dall’uso del pannolino in un clima rigido, che cos’altro rimane? Ebbene, temo di non avere una risposta. Ma qualsiasi essa sia, dobbiamo accertarci di non scartarla per ignoranza."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, un des sujets qui seront discutés au Conseil européen concerne l’amélioration des conditions-cadres − quelles qu’elles soient − en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union européenne. Il convient évidemment de faire la distinction entre invention et innovation, ainsi qu’entre ces deux notions et les demandes de brevets. Cependant, si vous deviez chercher l’origine d’une ou de toutes ces réalisations, vous remarqueriez une répartition géographique inéquitable dans le monde. Vous en trouveriez un nombre disproportionné provenant de pays ayant des liens directs ou historiques avec l’Europe. Mais pourquoi un tel déséquilibre? La raison permettrait-elle de fournir une indication concernant les conditions-cadres recherchées avec tant de sérieux par l’Union pour l’innovation? Quelle pourrait en être l’explication? Eh bien, lorsqu’on a abandonné le climat, quelque chose dans l’eau, des aliments habituels et un maillot dans un climat froid, que pourrait-il rester d’autre? J’ai bien peur de ne pas avoir la réponse. Mais quoi qu’il en soit, nous devons veiller à ne pas abandonner par ignorance."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-085-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph