Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-075-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-075-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, energia e inovação são dois assuntos muito importantes, que estão na base da Estratégia Europa 2020, e que podem contribuir para o crescimento sustentável e inteligente e para a criação de mais e melhores empregos. Aliás, energia e inovação são áreas em que o meu país, Portugal, tem feito grandes investimentos e com bons resultados. Nos últimos anos Portugal duplicou o investimento em I&D e atingiu o top 5 das energias renováveis, de tal modo que 31% da electricidade consumida provém já de fontes renováveis e espera-se que em 2020 sejam 60%. Mas este Conselho não pode ignorar, como já aqui foi dito, o que está a acontecer no Egipto, uma revolução popular. E também não pode ignorar a crise financeira e económica. Os Estados-Membros da zona euro com maiores dificuldades estão a fazer o que devem adoptando medidas de austeridade, necessárias para conter o défice e acalmar os mercados, medidas que exigem grandes sacrifícios às famílias e às empresas. E a União Europeia será que está a fazer o que deve? Não me parece! Perante os ataques dos especuladores ao euro – porque é através das dívidas soberanas que os especuladores atacam a moeda única – a resposta europeia tem sido casuística, tardia e ineficiente. O diagnóstico está feito e a receita é conhecida. A União Europeia deve melhorar a coordenação económica e reforçar e flexibilizar o Fundo de Estabilização Financeira para poder comprar a dívida pública dos países mais pressionados pelos mercados. Ou seja, estamos perante problemas globais que exigem uma resposta global. Também é isso que os cidadãos esperam do próximo Conselho Europeu."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, energie a inovace jsou velmi důležitá témata, jež mají zásadní význam pro strategii Evropa 2020 a mohou přispět k inteligentnímu, udržitelnému růstu a vytváření většího počtu lepších pracovních míst. Je pravda, že do energetiky a inovací má země, Portugalsko, masivně investovala, což přineslo dobré výsledky. Za posledních několik let Portugalsko zdvojnásobilo objem svých investic do výzkumu a vývoje a dostalo se mezi pět nejvýznamnějších aktérů v oblasti obnovitelných zdrojů – již nyní pochází 31 % spotřebované elektrické energie z obnovitelných zdrojů a podle očekávání vzroste toto číslo do roku 2020 až na 60 %. Ovšem jak již bylo řečeno, Rada nemůže přehlížet, co se děje v Egyptě – lidovou revoluci. Nemůže přehlížet ani finanční a hospodářskou krizi.Konkrétní členské státy eurozóny, jež mají největší potíže, dělají to, co by měly tím, že přijímají úsporná opatření nutná ke snížení deficitu a zklidnění trhů. Tato opatření si vyžadují od rodin i podniků velké oběti. A co dělá EU, postupuje také tak, jak by měla? Podle mne nikoli. Evropská reakce tváří v tvář útoku spekulantů na euro – neboť spekulanti na jednotnou měnu útočí prostřednictvím státních dluhů – byla nesystematická, opožděná a neúčinná. Diagnóza byla stanovena a recept je dobře známý: Evropská unie musí zlepšit hospodářskou koordinaci a posílit Evropský fond finanční stability a zvýšit jeho účinnost, aby mohl od zemí, které jsou pod největším tlakem trhů, odkoupit veřejný dluh. Jinak řečeno, čelíme globálním problémům, které si žádají globální odpověď. A i to veřejnost od nadcházejícího zasedání Evropské rady očekává."@cs1
"Hr. formand! Energi og innovation er meget vigtige emner, som er grundlæggende for Europa 2020-strategien og kan bidrage til intelligent, bæredygtig vækst og skabelse af flere og bedre job. Faktisk er energi og innovation områder, hvor mit land Portugal har foretaget storstilede investeringer med godt resultat. I de senere år har Portugal fordoblet sine investeringer i F&U og er nået op i top fem med hensyn til vedvarende energi, idet 31 % af elforbruget allerede dækkes af vedvarende energikilder, og tallet forventes at være 60 % i 2020. Som det imidlertid allerede er blevet sagt, kan Rådet på dette møde ikke ignorere den folkelige revolution i Egypten. Ej heller kan det ignorere finanskrisen og den økonomiske krise. De af euroområdets medlemsstater, der har det vanskeligst, gør, hvad de bør, ved at træffe kriseforanstaltninger, som er nødvendige for at begrænse underskuddet og berolige markederne. Disse foranstaltninger kræver store ofre af familierne og virksomhederne. Gør EU så, hvad EU bør gøre? Det mener jeg ikke. Det europæiske svar på spekulanternes angreb på euroen – for spekulanterne angriber den fælles mønt via den nationale gæld – har været overfladisk og ineffektivt og er kommet for sent. Diagnosen er stillet, og kuren er velkendt: EU må forbedre den økonomiske samordning og gøre den europæiske finansielle stabiliseringsfond stærkere og mere fleksibel, så den kan købe den offentlige gæld af de lande, der er under størst pres fra markederne. Med andre ord står vi over for overordnede problemer, der kræver et overordnet svar. Det er også, hvad offentligheden forventer af det kommende topmøde i Rådet."@da2
"Herr Präsident, Energie und Innovation sind wichtige Themen, die für die Strategie Europa 2020 von zentraler Bedeutung sind und zu einem intelligenten nachhaltigen Wachstum und zur Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen beitragen können. Und Energie und Innovation sind in der Tat Bereiche, in die auch mein Land, Portugal, Investitionen in großen Stil unternommen und damit gute Ergebnisse erzielt hat. So hat Portugal in jüngster Vergangenheit seine Investitionen in Forschung und Entwicklung verdoppelt und ist in die Top Five für erneuerbare Energien aufgestiegen: 31 % des verbrauchten Stroms stammt bereits aus erneuerbaren Quellen, und diese Zahl soll Schätzungen zufolge 2020 bei 60 % liegen. Der Rat kann jedoch nicht, und das ist auch bereits gesagt worden, ignorieren, was derzeit in Ägypten passiert: Eine Volksrevolution. Auch kann von ihm die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht ignoriert werden. So tun die Mitgliedstaaten der Eurozone mit den größten Problemen das, was sie tun sollten, indem sie die erforderlichen Sparmaßnahmen ergreifen, um das Defizit aufzufangen und die Märkte zu beruhigen. Diese Maßnahmen bedingen jedoch bei Familien und Unternehmen große Opfer. Und die EU, tut sie denn auch das, was sie tun sollte? Ich finde nicht. So ist die europäische Reaktion auf die Angriffe auf den Euro durch die Spekulanten, denn nur aufgrund der Staatsschulden können Spekulanten die Gemeinschaftswährung angreifen, bruchstückhaft, spät und ineffektiv gewesen. Die Diagnose ist gestellt worden, und das Rezept ist allgemein bekannt: Die Europäische Union muss ihre wirtschaftliche Koordinierung verbessern und den europäischen Finanzstabilisierungsfonds stärker und flexibler gestalten, so dass er unter dem größten Druck durch die Märkte für die Staatsschulden der Länder eingesetzt werden kann. Oder mit anderen Worten ausgedrückt: Wir stehen vor globalen Problemen, die globale Lösungen erfordern. Und das ist auch genau das, was die Öffentlichkeit von der kommenden Tagung des Europäischen Rates erwartet."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ενέργεια και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, θεμελιώδους σημασίας για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και μπορούν να συμβάλουν στην έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Στην πραγματικότητα, η ενέργεια και η καινοτομία αποτελούν τομείς στους οποίους η πατρίδα μου, η Πορτογαλία, κάνει μεγάλες επενδύσεις με θετικά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια, η Πορτογαλία έχει διπλασιάσει τις επενδύσεις της στην Ε&Α και έχει ανέλθει στην πρώτη πεντάδα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: το 31% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται ήδη από ανανεώσιμες πηγές, ο αριθμός δε αυτός αναμένεται να φθάσει το 60% το 2020. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ήδη, το παρόν Συμβούλιο δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό που συμβαίνει στην Αίγυπτο: μια λαϊκή επανάσταση. Ούτε μπορεί να αγνοήσει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες κάνουν ό,τι πρέπει θεσπίζοντας μέτρα λιτότητας τα οποία είναι απαραίτητα για τη συγκράτηση του ελλείμματος και την αποκατάσταση της ηρεμίας στις αγορές. Τα μέτρα αυτά απαιτούν μεγάλες θυσίες από τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά την ΕΕ, πράττει ό,τι θα έπρεπε; Δεν το νομίζω. Η ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στις επιθέσεις κατά του ευρώ από τους κερδοσκόπους –διότι μέσω του δημόσιου χρέους οι κερδοσκόποι επιτίθενται στο ενιαίο νόμισμα– υπήρξε αποσπασματική, καθυστερημένη και αναποτελεσματική. Έγινε η διάγνωση και η συνταγή είναι γνωστή: η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει τον οικονομικό συντονισμό και να καταστήσει το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ισχυρότερο και πιο ευέλικτο ώστε να μπορεί να αγοράζει το δημόσιο χρέος των χωρών που υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση από τις αγορές. Με άλλα λόγια, αντιμετωπίζουμε σφαιρικά προβλήματα που απαιτούν μια σφαιρική απάντηση. Αυτό αναμένουν και οι πολίτες από το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο."@el10
"Mr President, energy and innovation are very important issues, which are fundamental to the Europe 2020 strategy, and can contribute to smart, sustainable growth, and to creating more and better jobs. In fact, energy and innovation are areas in which my country, Portugal, has been making large-scale investments with good results. In recent years, Portugal has doubled its investment in R&D and has reached the top five in terms of renewable energy: 31% of electricity consumed already comes from renewable sources and this figure is expected to be 60% in 2020. However, as has already been said, this Council cannot ignore what is happening in Egypt: a popular revolution. Nor can it ignore the financial and economic crisis. The eurozone Member States in the greatest difficulties are doing what they should by adopting austerity measures, which are needed in order to contain the deficit and calm the markets. These measures require great sacrifices from families and businesses. As for the EU, is it doing what it should? I do not think so. The European response in the face of attacks on the euro by speculators – because it is through sovereign debt that speculators are attacking the single currency – has been piecemeal, late and ineffective. The diagnosis has been made and the prescription is well known: the European Union must improve economic coordination, and make the European financial stabilisation fund stronger and more flexible, so that it can buy the public debt of the countries under the greatest pressure from the markets. In other words, we are facing global problems requiring a global response. That is also what the public expects from the upcoming European Council."@en4
"Señor Presidente, la energía y la innovación son dos cuestiones muy importantes, que son fundamentales para la Estrategia Europa 2020, y pueden contribuir a un crecimiento sostenible e inteligente, y a crear más y mejores empleos. De hecho, la energía y la innovación son áreas en las que mi país, Portugal, ha estado realizando inversiones a gran escala con resultados positivos. En los últimos años, Portugal ha duplicado su inversión en I+D y ha llegado a la quinta posición en cuanto a energía renovable: el 31 % de la electricidad consumida procede de fuentes renovables y se espera que esta cifra aumente al 60 % en 2020. Sin embargo, como ya se ha dicho, este Consejo no puede ignorar lo que está sucediendo en Egipto: una revolución popular. Ni tampoco puede ignorar la crisis económica y financiera. Los Estados miembros de la zona del euro con las mayores dificultades están haciendo lo que deben al adoptar medidas de austeridad, que son necesarias para contener el déficit y calmar los mercados. Estas medidas requieren grandes sacrificios de las familias y las empresas. En cuanto a la UE, ¿está haciendo lo que debe? Creo que no. La respuesta europea ante los ataques al euro de los especuladores —porque es por medio de la deuda soberana que los especuladores atacan a la moneda única— ha sido fragmentaria, tardía e ineficaz. Se ha hecho el diagnóstico y la receta es muy conocida: la Unión Europea debe mejorar la coordinación económica y hacer que el fondo de estabilización financiera europea sea más fuerte y flexible, de manera que pueda comprar la deuda pública de los países que se encuentran bajo una gran presión de los mercados. En otras palabras, nos enfrentamos a problemas globales que requieren una respuesta global. Eso es lo que el público espera del próximo Consejo Europeo."@es21
"Austatud juhataja! Energeetika ja innovatsioon on väga tähtsad teemad, mis on Euroopa 2020. aasta strateegia seisukohalt fundamentaalselt tähtsad ja mis võivad aidata kaasa aruka jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisele ning rohkemate ja paremate töökohtade loomisele. Tegelikult on energeetika ja innovatsioon need valdkonnad, kus minu kodumaa Portugal on teinud suuremahulisi investeeringuid ning saavutanud seeläbi häid tulemusi. Viimastel aastatel on Portugal kahekordistanud investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning jõudnud taastuvenergia valdkonnas esiviisikusse: 31% tarbitavast elektrist pärineb juba taastuvatest allikatest ning 2020. aastaks oodatakse selle näitaja jõudmist 60%ni. Nõukogu ei sa siiski – nagu siin on juba ka öeldud – ignoreerida seda, mis toimub Egiptuses: rahvarevolutsioon. Samuti pole võimalik ignoreerida finants- ja majanduskriisi. Suurimates raskustes olevad euroala liikmesriigid teevad seda, mida nad peaksidki tegema, võttes vastu karmistamismeetmeid, mida vajatakse selleks, et puudujääk kontrolli alla saada ja turge rahustada. Need meetmed nõuavad suuri ohvreid nii perekondadelt kui ka ettevõtetelt. Aga kas EL teeb seda, mida ta tegema peaks? Minu arvates mitte. Euroopa reaktsioon spekulantide eurovastastele rünnakutele – sest riigivõla kaudu ründavad spekulandid ühisvaluutat – on olnud killustatud, jäänud hiljaks ega ole olnud tõhus. Diagnoos on pandud ja ravimi retsept on kõigile hästi teada: Euroopa Liit peab suurendama majanduslikku kooskõlastamist ja tugevdama Euroopa finantsstabiilsuse mehhanismi ning muutma selle paindlikumaks, nii et see saaks osta nende riikide riigivõlakirju, kes on turgude suurima surve all. Teisiti öeldes, meie ees seisavad ülemaailmsed probleemid, millele tuleb reageerida ülemaailmselt. Ka see on üks asi, mida avalikkus järgmiselt Euroopa Ülemkogult ootab."@et5
"Arvoisa puhemies, energia ja innovointi ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat olennaisia Eurooppa 2020 -strategialle ja voivat edistää älykästä, kestävää kasvua ja auttaa luomaan uusia ja parempia työpaikkoja. Energia ja innovointi ovat itse asiassa alueita, joihin kotimaani Portugali on tehnyt mittavia investointeja hyvin tuloksin. Portugali on viime vuosina kaksinkertaistanut T&K-investointinsa ja noussut viiden parhaan joukkoon uusiutuvassa energiassa: 31 prosenttia energiankulutuksesta on jo peräisin uusiutuvista lähteistä, ja luvun odotetaan olevan 60 prosenttia vuonna 2020. Kuten on jo todettu, neuvosto ei tämänkertaisessa kokouksessaan voi kuitenkaan sivuuttaa Egyptin tapahtumia: kansanvallankumousta. Se ei myöskään voi sivuuttaa rahoitus- ja talouskriisiä. Euroalueen jäsenvaltiot täyttävät mitä vaikeimmassa tilanteessa velvollisuutensa ottaessaan käyttöön tiukkoja toimenpiteitä, joita tarvitaan alijäämän hillitsemiseksi ja markkinoiden rauhoittamiseksi. Nämä toimenpiteet vaativat perheiltä ja yrityksiltä suuria uhrauksia. Entä EU? Tekeekö se tehtävänsä? Minun mielestäni ei. EU:n vastaus euroon kohdistuviin spekulatiivisiin hyökkäyksiin – koska keinottelijat hyökkäävät yhtenäisvaluuttaa vastaan juuri valtionvelan kautta – on ollut hajanainen, myöhässä ja tehoton. Diagnoosi on tehty ja resepti hyvin tiedossa: Euroopan unionin on parannettava talouden koordinointia ja tehtävä Euroopan rahoitusvakausrahastosta vahvempi ja joustavampi, jotta se voi ostaa markkinoiden suurimman painostuksen alaisina olevien maiden julkista velkaa. Meillä on toisin sanoen vastassamme maailmanlaajuisia ongelmia, jotka vaativat maailmanlaajuista ratkaisua. Juuri sitä kansalaiset odottavat Eurooppa-neuvoston tulevalta kokoukselta."@fi7
"Monsieur le Président, l’énergie et l’innovation sont des questions très importantes, essentielles à la stratégie «Europe 2020», et peuvent contribuer à une croissance intelligente et durable, ainsi qu’à la création d’un plus grand nombre d’emplois de meilleure qualité. En réalité, l’énergie et l’innovation sont des domaines dans lesquels mon pays, le Portugal, a considérablement investi et obtenu de bons résultats. Au cours des dernières années, le Portugal a doublé ses investissements dans la R&D et fait partie des cinq meilleurs en ce qui concerne les énergies renouvelables. 31 % de la consommation d’électricité provient déjà de sources d’énergie renouvelables et ce chiffre devrait atteindre 60 % en 2020. Toutefois, comme cela a déjà mentionné, ce Conseil ne peut ignorer les événements qui se déroulent en Égypte, à savoir une révolution populaire. Il ne peut pas non plus ignorer la crise économique et financière. Les États membres de la zone euro qui connaissent le plus de difficultés agissent comme il se doit en adoptant des mesures d’austérité qui s’imposent pour contenir le déficit et apaiser les marchés. Ces mesures nécessitent de grands sacrifices de la part des familles et des entreprises. S’agissant de l’UE, agit-elle comme elle le devrait? Je n’en suis pas convaincu. La réponse européenne aux attaques de l’euro par les spéculateurs, car c’est au moyen de la dette souveraine que les spéculateurs attaquent la monnaie unique, a été fragmentée, tardive et inefficace. Le diagnostic est établi et le remède est bien connu: l’Union européenne doit améliorer la coordination économique, renforcer et assouplir le fonds de stabilisation financière afin qu’il puisse racheter la dette publique des pays sur lesquels le marché exerce la pression la plus forte. En d’autres termes, nous sommes confrontés à des problèmes globaux nécessitant une réponse globale. C’est d’ailleurs ce qu’attend la population du prochain Conseil européen."@fr8
"Elnök úr, az energia és az innováció igen jelentős, az Európa 2020 stratégia szempontjából alapvető kérdések, amelyek hozzájárulhatnak az intelligens, fenntartható fejlődéshez, valamint új és jobb munkahelyek létrehozásához. Az energia és az innováció olyan területek, ahol hazám, Portugália már jó ideje nagyléptékű beruházásokat eszközöl, jó eredményekkel. Az elmúlt években Portugália megduplázta kutatás-fejlesztési beruházásait, és a megújuló energiák vonatkozásában bekerült az első öt közé: a villamosenergia-fogyasztásnak már 31%-a származik megújuló forrásokból, és 2020-ra ez az arány várhatóan 60% lesz. Miként azonban már elhangzott, a mostani csúcs nem teheti meg, hogy nem vesz tudomást az egyiptomi történésekről, a népi forradalomról. És a pénzügyi és gazdasági válságot sem ignorálhatja. Az euróövezetbe tartozó, legnagyobb bajban lévő tagállamok azt teszik, amit tenniük kell: a költségvetési hiányt kordában tartó és a piacokat megnyugtató szigorító intézkedéseket foganatosítanak. Ezek az intézkedések a családoktól és a vállalkozásoktól nagy áldozatokat követelnek. Ami pedig az Európai Uniót illeti, vajon azt teszi, amit kell? Nem hiszem. A spekulánsok által az euró ellen intézett támadásokra adott európai válasz – a spekulánsok ugyanis az egységes fizetőeszközt az államadósságon keresztül támadják – esetleges, kései és hatástalan volt. A diagnózis elkészült, és a recept közismert: az Európai Uniónak javítania kell gazdasági koordinációját, az európai pénzügyi stabilizációs alapot meg kell erősítenie, és rugalmasabbá kell tennie, hogy felvásárolhassa a piacok részéről a legnagyobb nyomás alatt lévő országok államadósságát. Más szavakkal, olyan globális problémákkal küszködünk, amelyek globális választ igényelnek. Az emberek az Európai Tanács közelgő ülésétől ezt is várják."@hu11
"Signor Presidente, energia e innovazione sono questioni molto importanti, che sono fondamentali per la strategia Europa 2020 e che possono contribuire a una crescita intelligente e sostenibile, nonché a creare posti di lavoro più numerosi e migliori. Di fatto, l’energia e l’innovazione sono settori in cui il mio paese, il Portogallo, sta effettuando investimenti su larga scala con buoni risultati. Negli ultimi anni il Portogallo ha raddoppiato i propri investimenti in R&S e ha raggiunto i primi cinque paesi nella classifica delle energie rinnovabili: il 31 per cento dell’elettricità consumata proviene già da fonti rinnovabili e si prevede che tale quota raggiunga il 60 per cento nel 2020. Tuttavia, come già ricordato, il Consiglio non può ignorare quello che sta accadendo in Egitto: una rivoluzione popolare. Né può ignorare la crisi finanziaria ed economica. Gli Stati membri della zona dell’euro più in difficoltà stanno facendo il loro dovere e adottando misure di austerità, che sono necessarie per contenere il disavanzo e calmare i mercati. Tali misure presuppongono grandi sacrifici per le famiglie e le imprese. Ma l’UE sta facendo quello che dovrebbe? Non credo. La risposta europea agli attacchi sferrati all’euro dagli speculatori – è attraverso il debito sovrano che gli speculatori stanno attaccando la moneta unica – è stata frammentaria, tardiva e inefficace. La diagnosi è stata fatta e la prescrizione è nota: l’Unione europea deve migliorare il coordinamento economico, e rendere più forte e flessibile il fondo europeo per la stabilità finanziaria, in modo da poter acquistare il debito pubblico dei paesi sottoposti alle maggiori pressioni da parte dei mercati. In altre parole, siamo di fronte a problemi globali che esigono una risposta globale. è anche quello che si aspettano i cittadini dal prossimo Consiglio europeo."@it12
"Pone Pirmininke, energija ir inovacijos yra labai svarbūs klausimai, kurie yra pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ klausimai ir kuriais galima prisidėti prie greito, tvaraus augimo ir prie daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimo. Tiesą sakant, energija ir inovacijos yra tos sritys, į kurias daug investavo mano šalis Portugalija ir pasiekė gerų rezultatų. Pastaraisiais metais Portugalija padvigubino savo investicijas į MTTP ir pateko į geriausiųjų penketuką dėl atsinaujinančiosios energijos: 31 proc. suvartojamos elektros jau gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tikimasi, kad 2020 m. šis skaičius sieks 60 proc. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, ši Taryba negali ignoruoti to, kad Egipte vyksta visuotinė revoliucija. Ji negali ignoruoti ir finansų ir ekonomikos krizės. Euro zonai priklausančios valstybės narės labai sunkiai vykdo savo įsipareigojimus, priimdamos griežtas taupymo priemones, kurių reikia siekiant suvaldyti deficitą ir gerinti rinkų padėtį. Šiomis priemonėmis reikalaujama didelio šeimų ir įmonių pasiaukojimo. Kalbant apie ES, ar ji daro tai, ką turėtų daryti? Nemanau. Europos Sąjungos atsakymas į spekuliantų išpuolius prieš eurą – nes būtent per valstybės garantuotą skolą spekuliantai veikia bendrą valiutą – buvo pavienis, pavėluotas ir neveiksmingas. Tai išsiaiškinta, ir numatytos priemonės: Europos Sąjunga turi pagerinti ekonomikos koordinavimą ir užtikrinti tvirtesnį ir lankstesnį Europos finansinės padėties stabilizavimo fondą, kad būtų galima supirkti tų šalių, kurios patiria didžiausią rinkų spaudimą, valstybines skolas. Kitaip sakant, sprendžiame pasaulines problemas, kurioms reikalingas visuotinis atsakymas. To taip pat visuomenė tikisi iš būsimos Europos Vadovų Tarybos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, enerģētika un inovācijas ir ļoti svarīgi jautājumi, kuri ir stratēģijas “Eiropa 2020” pamatā un var veicināt gudru, ilgtspējīgu izaugsmi un jaunu un labāku darbavietu radīšanu. Enerģētika un inovācijas patiesībā ir jomas, kurās manis pārstāvētā valsts, Portugāle, ir veikusi liela apjoma investīcijas, sasniedzot atzīstamus rezultātus. Pēdējos gados Portugāle ir dubultojusi investīcijas pētniecības un inovāciju jomā un ir sasniegusi mērķi kļūt par vienu no pieciem lielākajiem atjaunojamās enerģijas ražotājiem Eiropas Savienībā: 31 % no tās patērētās elektroenerģijas jau tiek iegūts no atjaunojamās enerģijas avotiem, un tiek prognozēts, ka 2020. gadā šis rādītājs būs jau 60 %. Tomēr, kā jau tika minēts, šī Padome nevar ignorēt to, kas notiek Ēģiptē, proti, tautas sacelšanos. Tāpat tā nevar arī ignorēt finanšu un ekonomisko krīzi. Euro zonas dalībvalstis, nonākot lielākajās grūtībās, dara to, kas tām arī ir jādara, pieņemot taupības pasākumus, kuri ir vajadzīgi, lai ierobežotu deficītu un nomierinātu tirgus. Šo pasākumu rezultātā ģimenēm un uzņēmumiem nākas no daudz kā atsacīties. Vai ES dara to, kas tai būtu jādara? Es tā nedomāju. Eiropas reakcija, saskaroties ar spekulantu uzbrukumu euro valūtai — jo spekulanti uzbrūk vienotai valūtai, izmantojot valsts parādu — ir bijusi daļēja, novēlota un mazefektīva. Diagnoze ir noteikta, un recepte ir labi zināma: Eiropas Savienībai ir jāuzlabo ekonomikas koordinācija, un Eiropas finanšu stabilizācijas fonds jāpadara spēcīgāks un elastīgāks tā, lai tas var pārpirkt to valstu parādus, uz kurām tirgi izdara lielāko spiedienu. Citiem vārdiem sakot, mēs saskaramies ar globālām problēmām, kurām nepieciešama globāla reakcija. To arī sabiedrība gaida no drīzumā notiekošās Eiropadomes sanāksmes."@lv13
"Senhor Presidente, energia e inovação são dois assuntos muito importantes, que estão na base da Estratégia Europa 2020, e que podem contribuir para o crescimento sustentável e inteligente e para a criação de mais e melhores empregos. Aliás, energia e inovação são áreas em que o meu país, Portugal, tem feito grandes investimentos e com bons resultados. Nos últimos anos Portugal duplicou o investimento em I&D e atingiu o top 5 das energias renováveis, de tal modo que 31% da electricidade consumida provém já de fontes renováveis e espera-se que em 2020 sejam 60%. Mas este Conselho não pode ignorar, como já aqui foi dito, o que está a acontecer no Egipto, uma revolução popular. E também não pode ignorar a crise financeira e económica. Os Estados-Membros da zona euro com maiores dificuldades estão a fazer o que devem adoptando medidas de austeridade, necessárias para conter o défice e acalmar os mercados, medidas que exigem grandes sacrifícios às famílias e às empresas. E a União Europeia será que está a fazer o que deve? Não me parece! Perante os ataques dos especuladores ao euro – porque é através das dívidas soberanas que os especuladores atacam a moeda única – a resposta europeia tem sido casuística, tardia e ineficiente. O diagnóstico está feito e a receita é conhecida. A União Europeia deve melhorar a coordenação económica e reforçar e flexibilizar o Fundo de Estabilização Financeira para poder comprar a dívida pública dos países mais pressionados pelos mercados. Ou seja, estamos perante problemas globais que exigem uma resposta global. Também é isso que os cidadãos esperam do próximo Conselho Europeu."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, energie en innovatie zijn uitermate belangrijke kwesties, kwesties die van fundamenteel belang zijn voor de Europa 2020-strategie en die kunnen bijdragen aan een slimme, duurzame groei en het scheppen van meer en betere banen. Niet voor niets zijn energie en innovatie terreinen waarin mijn land, Portugal, op grote schaal heeft geïnvesteerd en succesvolle resultaten heeft geboekt. De laatste jaren heeft Portugal zijn investeringen in O&O verdubbeld en heeft het de top vijf van de hernieuwbare energie bereikt: 31 procent van de verbruikte energie is reeds afkomstig van hernieuwbare bronnen en verwacht wordt dat het aandeel van deze energie in 2020 60 procent zal bedragen. Zoals hier al is gezegd mag de Raad tijdens zijn aanstaande bijeenkomst evenwel niet voorbijgaan aan de ontwikkelingen in Egypte, waar zich een volksrevolutie voltrekt, noch aan de financiële en economische crisis. De lidstaten van de eurozone die in de grootste moeilijkheden verkeren, moeten bezuinigingsmaatregelen nemen om het deficit terug te dringen en de markten gerust te stellen. Deze maatregelen vergen enorme inspanningen van de gezinnen en het bedrijfsleven. En de Europese Unie? Doet zij wat zij moet doen? Ik geloof van niet. Haar antwoorden op de aanvallen van de speculanten op de euro – want het is via de overheidsobligaties dat de speculanten de eenheidsmunt aanvallen – hangen als los zand aan elkaar en zijn laattijdig en ondoeltreffend gebleken. De diagnose is gesteld en het recept is bekend: de Europese Unie moet de economische coördinatie verbeteren en het Europese financiële stabiliseringsfonds sterker en flexibeler maken, zodat het de overheidsschuld kan kopen van de landen die de grootste druk van de markten ondervinden. Anders gezegd, wij worden geconfronteerd met wereldwijde problemen die een wereldwijd antwoord vereisen. Dat is ook wat de burgers verwachten van de aanstaande bijeenkomst van de Europese Raad."@nl3
"Panie Przewodniczący! Energia i innowacyjność to bardzo ważne zagadnienia, mające zasadnicze znaczenie dla strategii Europa 2020 i mogące sprzyjać inteligentnemu, trwałemu rozwojowi oraz tworzeniu nowych i lepszych miejsc pracy. W istocie energia i innowacyjność to obszary, gdzie mój kraj, Portugalia, dokonuje inwestycji na dużą skalę i osiąga w tym dobre wyniki. W ostatnich latach Portugalia podwoiła nakłady inwestycyjne na prace badawczo-rozwojowe i jest w pierwszej piątce w zakresie energii odnawialnej: 31 % zużywanego prądu elektrycznego już pochodzi ze źródeł odnawialnych i oczekuje się, że w roku 2020 będzie to 60 %. Jak już powiedziano, nadchodząca Rada nie może pominąć obecnych wydarzeń w Egipcie – rewolucji ludowej. Nie może też pominąć kryzysu finansowo-gospodarczego. Te spośród państw członkowskich należących do strefy euro, które znajdują się w największych tarapatach robią, co powinny przyjmując środki oszczędnościowe, konieczne do ograniczenia deficytu i uspokojenia rynków. Środki te wymagają wielkiego poświęcenia rodzin i przedsiębiorstw. Co do UE, czy robi ona, co robić powinna? Nie sądzę. Europejska odpowiedź w obliczu ataków spekulantów na euro – bo to przez dług państwowy spekulanci atakują wspólną walutę – jest wyrywkowa, spóźniona i nieskuteczna. Postawiono diagnozę i recepta jest dobrze znana: Unia Europejska musi poprawić koordynację gospodarczą oraz wzmocnić i uelastycznić Europejski Fundusz Stabilności Finansowej, tak by mógł on kupować dług publiczny państw będących pod największą presją rynków. Innymi słowy, stoimy w obliczu globalnych problemów, wymagających globalnej reakcji. Tego też społeczeństwo oczekuje od nadchodzącej Rady Europejskiej."@pl16
"Domnule Președinte, energia și inovarea sunt chestiuni foarte importante, fundamentale pentru strategia Europa 2020, putând contribui la o creștere inteligentă și durabilă și la crearea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune. De fapt, energia și inovarea reprezintă domenii în care țara mea, Portugalia, a făcut investiții majore, cu rezultate bune. În ultimii ani, Portugalia și-a dublat investițiile în cercetare și dezvoltare și a ajuns în topul primelor cinci țări în ceea ce privește energia regenerabilă: 31 % din electricitatea consumată provine deja din surse regenerabile și acest procent se așteaptă să ajungă la 60 % până în 2020. Cu toate acestea, după cum s-a spus deja, acest Consiliu nu poate ignora evenimentele din Egipt: adică revolta populară. Și nici nu poate ignora criza financiară și economică. Statele membre din zona euro aflate în mare dificultate fac ceea ce trebuie atunci când adoptă măsuri de austeritate, care sunt indispensabile pentru a stăpâni deficitul și calma piețele. Aceste măsuri necesită sacrificii considerabile din partea persoanelor fizice și juridice. Cât despre UE, oare face ceea ce ar trebui? Nu cred. Răspunsul Europei la atacurile speculanților la adresa monedei euro – atacuri întreprinse prin intermediul datoriilor suverane – a fost tardiv, ineficient și lipsit de o perspectivă de ansamblu. Diagnosticul a fost pus, iar rețeta este bine știută: Uniunea Europeană trebuie să îmbunătățească coordonarea economică și să facă Fondul European pentru stabilitate financiară mai puternic și mai flexibil, pentru a-l face capabil să cumpere datoriile publice ale țărilor aflate sub cea mai mare presiune a piețelor. Cu alte cuvinte, ne confruntăm cu probleme globale care necesită un răspuns global. Acestea sunt și așteptările opiniei publice de la viitorul Consiliu European."@ro18
"Energetika a inovácie sú veľmi dôležitými otázkami, ktoré sú významnou súčasťou stratégie EÚ do roku 2020 a ktoré môžu prispieť k inteligentnému, trvalo udržateľnému rastu a k vytváraniu ďalších a lepších pracovných miest. Energetika a inovácie sú vlastne oblasti, v ktorých naša krajina, Portugalsko, už istý čas uskutočňuje rozsiahle investície, ktoré prinášajú dobré výsledky. V uplynulých rokoch zdvojnásobilo Portugalsko svoje investície do výskumu a vývoja a dosiahlo prvú päťku, pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu: Už teraz pochádza 31 % spotrebovanej elektriny z obnoviteľných zdrojov, pričom sa očakáva, že v roku 2020 to bude 60 %. Ako však už bolo povedané, táto Rada nemôže ignorovať to, čo sa deje v Egypte: ľudová revolúcia. Nemôže ignorovať ani finančnú a hospodársku krízu. Členské štáty patriace do eurozóny, ktoré majú najväčšie ťažkosti, robia to, čo musia, prijímaním úsporných opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zmiernenie deficitu a upokojenie trhov. Tieto opatrenia si vyžadujú veľké obete od rodín a podnikov. Pokiaľ ide o EÚ, robí to, čo by mala? Myslím si, že nie. Európska reakcia na útoky na euro zo strany špekulantov – pretože špekulanti útočia na jednotnú menu prostredníctvom vládneho dlhu – bola kusá, oneskorená a neúčinná. Diagnóza bola určená a recept je dobre známy: Európska únia musí zlepšiť hospodársku koordináciu a posilniť a spružniť Európsky finančný a stabilizačný fond, aby mohol skupovať verejný dlh krajín, ktoré sa nachádzajú pod najväčším tlakom trhov. Inými slovami, čelíme globálnym problémom, ktoré si vyžadujú globálne riešenia. Aj to očakáva verejnosť od nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady."@sk19
"Gospod predsednik, energija in inovacije sta zelo pomembni področji, sta temeljnega pomena za strategijo Evropa 2020 in lahko prispevata k pametni, trajnostni rasti in ustvarjanju novih, boljših delovnih mest. V resnici sta energija in inovacije področji, v kateri moja domovina, Portugalska, veliko vlaga in dosega dobre rezultate. V zadnjih letih je Portugalska podvojila vlaganja v raziskave in razvoj, na področju obnovljivih virov energije pa se uvršča med pet najuspešnejših držav članic: že 31 % vse porabljene električne energije izvira iz obnovljivih virov, pričakovani delež v letu 2020 pa znaša 60 %. Kot smo že slišali, pa srečanje Sveta ne more prezreti dogajanja v Egiptu: ljudske revolucije. Prav tako ne more prezreti finančne in gospodarske krize. Najhuje prizadete države članice evrskega območja počnejo, kar je njihova dolžnost, to je, sprejemajo varčevalne ukrepe za obvladanje primanjkljajev in pomiritev trgov. Ti ukrepi zahtevajo hude žrtve od družin in podjetij. Kaj pa EU, ali počne tisto, kar je njena dolžnost? Mislim, da ne. Odziv Evrope na napade špekulantov na evro ─ saj špekulanti prek državnih dolgov napadajo skupno valuto ─ so razdrobljeni, pozni in neučinkoviti. Diagnoza je znana in tudi recept dobro poznamo: Evropska unija mora izboljšati ekonomsko usklajevanje, evropski sklad za finančno stabilizacijo mora biti močnejši in prožnejši, da bo lahko odkupoval javne dolgove od držav, na katere trgi najhuje pritiskajo. Z drugimi besedami, imamo globalne probleme, ki zahtevajo globalni odziv. To pričakuje od bližnjega Evropskega sveta tudi javnost."@sl20
"Herr talman! Energi och innovation är mycket viktiga frågor som är grundläggande för Europa 2020-strategin och kan bidra till intelligent, hållbar tillväxt och till att skapa fler och bättre arbetstillfällen. I själva verket är energi och innovation områden där storskaliga investeringar har gjorts med gott resultat i mitt land, Portugal. Under senare år har Portugal fördubblat sina investeringar i forskning och utveckling och är i dag ett av de fem ledande länderna inom förnybar energi: 31 procent av all förbrukad el kommer redan från förnybara källor och siffran väntas nå 60 procent år 2020. Men rådet kan, som påpekats, inte bortse från den folkresning som pågår i Egypten. Rådet kan inte heller blunda för den finansiella och ekonomiska krisen. De av euroområdets medlemsstater som har de största svårigheterna gör vad de ska: De vidtar de åtstramningsåtgärder som behövs för att begränsa underskotten och lugna marknaderna. Dessa åtgärder kräver stora uppoffringar av familjer och företag. Gör EU för sin del vad det ska? Jag tycker inte det. EU:s reaktion på angreppen på euron från spekulanterna – det är nämligen spekulanternas attacker på statsobligationer som slår mot den gemensamma valutan – har varit ett lappverk, senkommet och föga verksamt. Diagnosen har ställts och receptet är välkänt: EU måste förbättra sin ekonomiska samordning och göra den europeiska finansiella stabiliseringsfonden starkare och mer flexibel, så att den kan köpa statsobligationer av de länder som står under starkast tryck från marknaderna. Med andra ord: Vi står inför globala problem som kräver globala lösningar. Det är också vad allmänheten väntar sig av det kommande rådsmötet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph