Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-073-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-073-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik nodig de collega's uit om te kijken naar de uitnodiging van de heer Van Rompuy voor de aanstaande Raad. Hij zegt "wij gaan het hebben over energie, en ik zou mij vooral willen concentreren op de energiebevoorrading en de energiezekerheid". Maar de Raad vergist zich van debat. Natuurlijk is energiebevoorrading en energiezekerheid belangrijk, maar vooral in het kader van een globalere doelstelling, met name een energiesysteem dat op termijn volledig onafhankelijk en volledig duurzaam is. Ik ben het uiteraard eens met vele dingen die gezegd zijn maar ik zou het debat nog wat verder op de toekomst willen richten. De heer Reul, voorzitter van onze Commissie energie, – hij is thans niet aanwezig – heeft gezegd dat politici met niet te veel nieuwe voorstellen moeten komen. Wel, hij vergist zich. Het is de taak van politici om een visie te hebben op de toekomst en daarbij doelstellingen te formuleren. De doelstelling moet zijn om tegen 2050 naar volledig hernieuwbare energie te gaan. Het zijn niet een paar individuele politici of enkele fracties die dat zeggen. Neen, het zijn wetenschappers die zeggen dat dat perfect haalbaar is als je nù de juiste dingen doet om tegen 2050 die doelstelling te halen. En ja, er is energie-efficiëntie en veel collega's hebben het daarover gehad. Barroso heeft trouwens daarover heel goede dingen gezegd en ik hoop uit de grond van mijn hart dat de bevoegde commissaris dat ook kan waarmaken. Vervolgens moeten we uiteraard massaal investeren in hernieuwbare energie: lokaal, op wijkniveau, maar ook in een aantal bijzondere grote projecten, zoals de Noordzeering, zoals grote projecten rond zonnepanelen. En tot slot – en daar heeft Europa een heel bijzondere taak – moet worden voorzien in een energienetwerk dat ervoor zorgt dat dat ook allemaal mogelijk is. Het is de Europese Unie die moet zorgen voor de financiering daarvan. Daarover zou de Raad aanstaande vrijdag beslissingen moeten nemen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, chtěla bych poslance požádat – prohlédněte si prosím pozvánku pana Van Rompuye na příští zasedání Rady. Říká v ní: chceme mluvit o energetice a já bych rád zaměřil na dodávky energie a zajištění těchto dodávek. Jenomže Rada se zabývá nesprávnou agendou. Dodávky energie a zabezpečení těchto dodávek nepochybně důležité, to ano, ale především je diskuse o těchto tématech přínosná pouze v rámci globálnějšího cíle, a hlavně v rámci energetického systému, který se z dlouhodobého horizontu stane naprosto nezávislým a rovněž zcela udržitelným. Rozhodně souhlasím s řadou věcí, které zde byly řečeny, přesto bych ale ráda tuto rozpravu posunula směrem vpřed, k budoucnosti. Pan Reul, předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, sice není nyní přítomen, uvedl však, že by politici neměli předkládat tolik nových návrhů. To se ale samozřejmě mýlí. Neboť úkolem politiků je mít vizi do budoucnosti a podle ní formulovat cíle. Naším cílem by měl být úplný přechod k obnovitelné energii do roku 2050. A nejedná se tu jen o prohlášení několika politků nebo mála politických skupin. Ne, vědci říkají, že je tento cíl bez problémů proveditelný, pokud začneme provádět správné věci, které nám umožní dosáhnout tohoto cíle do roku 2050. A pak je zde otázka energetické účinnosti, na niž poukázala řada poslanců. Mimochodem pan Barroso k tomu uvedl spoustu zajímavých věcí a já pevně věřím, že příslušný komisař dokáže splnit slíbené. Navíc musíme výrazně investovat do obnovitelných energií – místně, na oblastní úrovni, ale také do řady speciálních velkých projektů, jako je North Sea Ring a velké projekty související se solárními panely. A konečně – a v tom spočívá velmi specifický úkol pro Evropu – potřebujeme energetickou síť, jako jistotu, že se to vše skutečně stane.. Povinností Evropské unie je poskytnout finanční prostředky a Rada by o tom měla rozhodnout příští pátek."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne bede medlemmerne se nærmere på hr. Van Rompuys indbydelse til det næste møde i Rådet. Han skriver, at vi skal tale om energi, og at han håber, at vi især vil fokusere på energiforsyning og energiforsyningssikkerhed. Rådet kaster sig imidlertid over en forkert debat. Energiforsyning og energiforsyningssikkerhed er bestemt vigtige emner, selvfølgelig er de det, men primært kun i henseende til et mere globalt mål, og især i forbindelse med et energisystem, som bliver fuldstændig uafhængigt og fuldstændig bæredygtigt på langt sigt. Naturligvis er jeg enig i mange af de ting, som er blevet sagt, men jeg vil gerne styre debatten et stykke videre ind i fremtiden. Selv om han ikke er her lige nu, vil jeg gerne citere hr. Reul, som er formand for vores Udvalg om Industri, Forskning og Energi, som sagde, at politikere ikke bør fremsætte alt for mange nye forslag. Der tager han altså fejl. Det er politikernes opgave at have en vision for fremtiden og formulere målsætningerne derefter. Vores målsætning bør være at skifte fuldstændig over til vedvarende energi inden 2050. Det er ikke kun nogle få enkeltpolitikere eller en række politiske grupper, der siger det. Nej, videnskabsfolk siger, at det fint lader sig gøre, hvis vi begynder at gøre tingene rigtigt NU, så vi kan opfylde målsætningerne inden 2050. Så er der spørgsmålet om energieffektivitet også, som mange medlemmer har påpeget. Tilfældigvis har hr. Barroso sagt mange gode ting om det, og jeg håber inderligt, at den ansvarlige kommissær kan levere varen. Desuden skal vi foretage massive investeringer i vedvarende energi både lokalt, på distriktsniveau, men også i en række særlige store projekter såsom Nordsøringen og projekter vedrørende solcellepaneler. Endelig – og det er her, Europa har en særlig opgave – har vi brug for et energinet, som vil sikre, at alt dette bliver ført ud i livet. Det er EU's ansvar at tilvejebringe finansieringen, og Rådet bør træffe beslutninger på fredag."@da2
"Herr Präsident, ich möchte die Abgeordneten auffordern, einen Blick auf die Einladung von Herrn Van Rompuy für die kommende Tagung des Rates zu werfen. Darin wird er wie folgt zitiert: „Wir werden über Energie sprechen, und ich möchte mich dabei besonders auf die Energieversorgung und die Energieversorgungssicherheit konzentrieren“. Der Rat führt dabei jedoch die falsche Diskussion. Natürlich Energieversorgung und Energieversorgungssicherheit wichtig, kein Zweifel, aber dies in erster Linie im Rahmen einer globaleren Zielsetzung und insbesondere im Rahmen eines Energiesystems, das vollständig unabhängig und langfristig vollkommen nachhaltig sein wird. Ich stimme selbstverständlich mit vielen Dingen, die bereits gesagt wurden, überein, aber ich möchte die Debatte ein wenig weiter in Richtung Zukunft lenken. Obwohl er heute nicht anwesend ist, möchte ich mich doch auf Herrn Reul, den Vorsitzenden des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie beziehen, der gesagt hat, dass Politiker nicht zu viele neue Vorschläge vorbringen sollten. Nun, er hat diesbezüglich Unrecht. Denn es ist die Aufgabe von Politikern, eine Vision für die Zukunft zu haben und die entsprechenden Ziele zu formulieren. Und unser Ziel sollte es sein, bis 2050 komplett auf erneuerbare Energien umgestiegen zu sein. Dabei sind es ja nicht nur ein paar vereinzelte Politiker oder eine Gruppe von Fraktionen, die dies sagen. Nein, es sind Wissenschaftler, die sagen, dass dies absolut machbar sei, wenn wir damit anfangen, die richtigen Dinge zu tun, die es uns ermöglichen, dieses Ziel bis 2050 zu erreichen. Es bleibt dann noch die Frage nach der Energieeffizienz, die von vielen Abgeordneten bereits angesprochen worden ist. Übrigens hat auch Herr Barroso viele gute Dinge darüber gesagt, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dem zuständigen Kommissar auch gelingen wird, dies tatsächlich umzusetzen. Darüber hinaus müssen wir in großem Umfang in die erneuerbaren Energien investieren: Und zwar sowohl auf lokaler als auch auf Distriktebene sowie in eine Reihe von besonderen Großprojekten, wie den Nordsee-Ring, und Großprojekten im Bereich Sonnenkollektoren. Schließlich brauchen wir, und da kommt Europa eine besondere Aufgabe zu, ein Energienetz, mit dem sichergestellt wird, dass all dies auch umgesetzt wird. So ist die Europäische Union dafür verantwortlich, für die entsprechende Finanzierung zu sorgen, und der Rat sollte am nächsten Freitag die entsprechenden Entscheidungen treffen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τους βουλευτές να ρίξουν μια ματιά στην πρόσκληση του κ. Van Rompuy για την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Αναφέρει σε αυτή «Θα μιλήσουμε σχετικά με την ενέργεια, θα ήθελα δε να εστιάσω ιδιαίτερα στον ενεργειακό εφοδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια». Ωστόσο, το Συμβούλιο μετέχει σε λάθος συζήτηση. Ο ενεργειακός εφοδιασμός και η ενεργειακή ασφάλεια σημαντικά, ασφαλώς και είναι, κατά κύριο λόγο όμως μόνο μέσα στο πλαίσιο ενός πιο σφαιρικού στόχου, και ιδίως μέσα στο πλαίσιο ενός ενεργειακού συστήματος το οποίο θα είναι εντελώς ανεξάρτητο και πλήρως βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση. Συμφωνώ, προφανώς, με πολλά από όσα αναφέρθηκαν, όμως θα ήθελα να κατευθύνω τη συζήτηση σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Αν και δεν είναι μαζί μας αυτήν τη στιγμή, ο κ. Reul, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, δήλωσε ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να υποβάλουν πάρα πολλές νέες προτάσεις. Και όμως, δεν έχει δίκιο σε αυτό. Είναι καθήκον των πολιτικών να έχουν όραμα για το μέλλον και να διατυπώνουν ανάλογους στόχους. Στόχος μας πρέπει να είναι η πλήρης μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050. Αυτό δεν το δηλώνουν μερικοί μόνο επιμέρους πολιτικοί ή ορισμένες πολιτικές Ομάδες. Όχι, οι επιστήμονες δηλώνουν ότι αυτό είναι απόλυτα εφικτό εάν αρχίσουμε να ενεργούμε σωστά ώστε μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο αυτόν έως το 2050. Τίθεται, λοιπόν, επίσης το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης, όπως έχουν επισημάνει και πολλοί βουλευτές. Παρεμπιπτόντως, ο κ. Barroso ανέφερε πολλά θετικά ως προς το θέμα αυτό, ελπίζω δε ολόψυχα ο αρμόδιος Επίτροπος να καταφέρει να τα πραγματοποιήσει. Επιπλέον, πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και σε μια σειρά ειδικών μεγάλων έργων, όπως ο ενεργειακός δακτύλιος της Βόρειας Θάλασσας και μεγάλα έργα που σχετίζονται με ηλιακούς συλλέκτες. Τέλος –και στο σημείο αυτό η Ευρώπη έχει μια πραγματικά ιδιαίτερη αποστολή– χρειαζόμαστε ένα ενεργειακό δίκτυο το οποίο θα διασφαλίζει ότι όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα. Είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει τη χρηματοδότηση, το δε Συμβούλιο οφείλει να λάβει αποφάσεις την επόμενη Παρασκευή."@el10
"Mr President, I would ask members to take a look at Mr Van Rompuy’s invitation to the next Council meeting. In it, he says ‘We are going to talk about energy, and I would particularly like to focus on energy supply and energy security’. However, the Council is engaging in the wrong debate. Energy supply and energy security important, of course they are, but primarily only within the framework of a more global objective, and in particular within the framework of an energy system which will be completely independent and completely sustainable in the long term. Obviously, I agree with many of the things that have been said, but I would like to steer the debate some way further ahead to the future. Although he is not with us right now, Mr Reul, the Chair of our Committee on Industry, Research and Energy, has said that politicians should not put forward too many new proposals. Well, he is wrong about that. It is the task of politicians to have a vision for the future and to formulate objectives accordingly. Our objective should be to switch entirely to renewable energy by 2050. It is not just a few individual politicians or a number of political groups that are saying that. No, scientists are saying that that is perfectly feasible if we start doing the right things to enable us to achieve this objective by 2050. There is, then, the question of energy efficiency, as well, as many members have pointed out. Incidentally, Mr Barroso has said many good things about that and I hope with all my heart that the Commissioner in charge will be able to deliver the goods. Moreover, we need to make huge investments in renewable energy: locally, at district level, but also in a number of special major projects, such as the North Sea Ring and major projects relating to solar panels. Finally – and that is where Europe has a very special task – we need an energy network which will ensure that all of that becomes a reality. It is the responsibility of the European Union to provide the funding and the Council ought to make decisions next Friday."@en4
"Señor Presidente, pediría a los diputados que echaran un vistazo a la invitación del señor Van Rompuy a la próxima reunión del Consejo. En esta dice «vamos a hablar sobre energía y, personalmente, me gustaría centrar la atención en el suministro y la seguridad de la energía». Sin embargo, el Consejo está participando en el debate equivocado. El suministro y la seguridad de la energía importantes, por supuesto que lo son, pero básicamente solo dentro del marco de un objetivo más global, y, en concreto, en el marco de un sistema energético que será completamente independiente y sostenible a largo plazo. Obviamente, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí, pero me gustaría orientar el debate con vistas a un futuro más lejano. Aunque no se encuentra con nosotros ahora, el señor Reul, Presidente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, ha dicho que los políticos no deberían presentar demasiadas propuestas nuevas. Bueno, en eso se equivoca. Es la labor de los políticos tener una visión de futuro y formular objetivos en consecuencia. Nuestro objetivo debería ser cambiar por completo a las energías renovables de aquí a 2050. No se trata solo de unos políticos o de varios grupos políticos que dicen eso. No, los científicos dicen que es perfectamente factible si empezamos a hacer las cosas bien, podremos lograr este objetivo de aquí a 2050. Además, está la cuestión de la eficiencia energética, como muchos diputados han señalado. Casualmente, el señor Barroso ha dicho cosas muy positivas sobre eso y espero sinceramente que el Comisario responsable pueda cumplir lo prometido. Aparte de eso, necesitamos realizar grandes inversiones en energías renovables: localmente, en los distritos, pero también en una serie de proyectos especiales e importantes, como el proyecto Anillo del Mar del Norte y proyectos importantes relacionados con los paneles solares. Por último, —y ahí es donde Europa tiene una labor especial— necesitamos una red energética que garantice que todo ello se haga realidad. Corresponde a la Unión Europea proporcionar la financiación y el Consejo debe tomar las decisiones correspondientes el próximo viernes."@es21
"Austatud juhataja! Paluksin parlamendiliikmetel heita pilk Herman Van Rompuy kutsele järgmisele ülekogu kohtumisele. Selles ütleb ta järgmist „Me räägime energiast ja sooviksin eriti keskenduda energiatarnetele ja energiajulgeolekule”. Siiski tegeleb ülemkogu valede asjade arutamisega. Energiatarned ja energiajulgeolek on tähtsad, muidugi nad on, kuid seda peamiselt ainult globaalsema eesmärgi raames ja eriti sellise energiasüsteemi raames, mis on täiesti sõltumatu ja pikaajaliselt täiesti jätkusuutlik. Loomulikult nõustun juba öeldust paljuga, kuid sooviksin suunata meie arutelu pisut rohkem tulevikku. Meie tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimees Herbert Reul, kes küll ei viibi praegu siin, on öelnud, et poliitikud ei peaks esitama liiga palju uusi ettepanekuid. Selles ta eksib. Poliitikute ülesanne on omada tulevikuvisiooni ja seega ka sõnastada eesmärke. Meie eesmärk peaks olema minna 2050. aastaks täielikult üle taastuvenergiale. Need ei ole vaid mõned üksikud poliitikud või mõned fraktsioonid, kes seda ütlevad. Ei, seda ütlevad teadlased ja see on täiesti teostatav, kui hakkame praegu tegema õigeid asju, selleks et 2050. aastaks oleks võimalik see eesmärk saavutada. Siis, nagu paljud parlamendiliikmed on märkinud, on veel energiatõhususe küsimus. Muu seas on selle kohta palju head rääkinud José Manuel Barroso ja ma loodan kogu südamest, et selle eest vastutav volinik saab oma tööga hakkama. Lisaks sellele peame taastuvenergiasse tohutult investeerima: kohalikul tasandil, piirkondlikul tasandil, kuid ka mitmesse spetsiifilisse suurprojekti, nagu Põhjamere ring ja päikesepaneelidega seotud suurprojektid. Lõpuks – ja siin on Euroopal väga eriline ülesanne – vajame energiavõrku, millega tagatakse, et see kõik saab teoks. Euroopa Liidu ülesanne on tagada rahastamine ja ülemkogu peaks järgmisel reedel otsused vastu võtma."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin pyytää jäseniä tarkastelemaan Van Rompuyn kutsua neuvoston seuraavaan kokoukseen. Hän toteaa siinä: "Aiomme puhua energiasta, ja haluaisin keskittyä erityisesti energiahuoltoon ja energiavarmuuteen". Neuvosto on aloittamassa kuitenkin väärän keskustelun. Energiahuolto ja energiavarmuus tärkeitä, tietenkin ne ovat, mutta lähinnä vain maailmanlaajuisemman tavoitteen puitteissa ja varsinkin sellaisen energiajärjestelmän puitteissa, joka on pitkällä aikavälillä täysin itsenäinen ja täysin kestävän kehityksen mukainen. Yhdyn tietenkin moniin jo esitettyihin asioihin, mutta haluaisin ohjata keskustelua hieman pitemmälle tulevaisuuteen. Vaikka teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntamme puheenjohtaja Reul ei olekaan juuri nyt täällä kanssamme, hän on todennut, että poliitikkojen ei pitäisi esittää liian monia uusia ehdotuksia. Siinä hän on kuitenkin väärässä. Juuri poliitikkojen tehtävänä on esittää visio tulevaisuudesta ja muotoilla tavoitteet sen mukaisesti. Tavoitteenamme pitäisi olla siirtyminen kokonaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2050 mennessä. Tämä ei ole vain muutaman yksittäisen poliitikon tai muutaman poliittisen ryhmän esiin tuoma asia. Ei. Tiedemiestenkin mukaan se on täysin mahdollista, jos alamme tehdä oikeita asioita jotta tämä tavoite voitaisiin saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Sitten on vielä kysymys energiatehokkuudesta, jonka monet jäsenet ovat tuoneet esiin. Barroso on muuten esittänyt tästä aiheesta monia hyviä näkökohtia, ja toivon koko sydämestäni, että asiasta vastaava komission jäsen kykenee ottamaan niistä kaiken irti. Uusiutuva energia vaatii meiltä lisäksi suunnattomia investointeja: niitä on tehtävä paikallisesti, alueiden tasolla, mutta myös useisiin tärkeisiin erityishankkeisiin, kuten Pohjanmeren tuulivoimalahankkeeseen ja aurinkopaneeleihin liittyviin suurhankkeisiin. Viimeiseksi – ja tässä Euroopalla on aivan erityisen tärkeä tehtävä – tarvitsemme energiaverkon, jolla varmistetaan, että kaikki tämä toteutuu. Euroopan unionin tehtävänä on tarjota rahoitus, ja neuvoston pitäisi tehdä päätöksiä ensi perjantaina."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais demander aux membres de se pencher sur l’invitation de Monsieur Van Rompuy à la prochaine réunion du Conseil. Il y précise, je cite: «Nous parlerons de l’énergie, et je voudrais tout particulièrement me concentrer sur l’approvisionnement en énergie et la sécurité énergétique». Toutefois, le Conseil se trompe de débat. L’approvisionnement en énergie et la sécurité énergétique sont importants, mais principalement dans le cadre d’un objectif plus global, notamment dans le contexte d’un système d’énergie qui sera complètement indépendant et totalement durable à long terme. S’il est clair que je suis d’accord avec une grande partie de ce qui s’est dit, je voudrais projeter le débat davantage dans l’avenir. Bien qu’absent aujourd’hui, Monsieur Reul, président de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, a déclaré que les responsables politiques ne doivent pas soumettre trop de nouvelles propositions. Eh bien, il se trompe. C’est le rôle des hommes politiques d’avoir une vision d’avenir et de proposer des objectifs en conséquence. Notre objectif devrait consister à passer complètement aux énergies renouvelables d’ici 2050. Il ne s’agit pas juste des propos de quelques responsables politiques ou d’un certain nombre de groupes politiques. En effet, les scientifiques eux-mêmes déclarent que c’est tout à fait possible si nous commençons à agir comme il se doit pour atteindre cet objectif en 2050. Se pose ensuite également la question de l’efficacité énergétique, comme l’ont indiqué de nombreux membres. Il se trouve que Monsieur Barroso a tenu des propos très positifs à ce sujet, et je souhaite de tout cœur que le commissaire chargé de cette question soit à la hauteur. Nous devons par ailleurs investir considérablement dans les énergies renouvelables, à l’échelon tant local, que régional, mais aussi dans un certain nombre de projets spéciaux importants tels que les énergies renouvelables autour de la mer du Nord et les principaux projets liés aux panneaux solaires. Enfin – et c’est dans ce domaine que l’Europe à un rôle très spécial à jouer – nous avons besoin d’un réseau énergétique qui permettra de concrétiser tous ces projets. Il est de la responsabilité de l’Union européenne de financer ce réseau et le Conseil doit prendre des décisions vendredi prochain."@fr8
"Elnök úr, megkérném a tisztelt képviselőket, hogy vessenek egy pillantást az Európai Tanács most következő ülésére szóló, Van Rompuy úr által küldött meghívóra. A szöveg így szól: „Az energiáról fogunk tanácskozni, és különösen azt szeretném, ha a megbeszélések az energiaellátásra és az energiabiztonságra összpontosítanának.” A Tanács azonban rossz vitába bonyolódik. Az energiaellátás és az energiabiztonság persze nagyon is fontos kérdések, ám elsődlegesen csak egy átfogóbb célkitűzés, mégpedig konkrétan egy tökéletesen független és hosszú távon teljesen fenntartható energiarendszer keretén belül tekinthetők fontosnak. Nyilvánvalóan egyetértek sok mindennel, ami elhangzott, de a vitát szeretném valamilyen, a jövő felé előrevivő irányba terelni. Jóllehet Reul úr, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnöke most éppen nincs itt, ő kijelentette, hogy a politikusoknak nem szabadna túl sok új javaslattal előállniuk. Hát nincs igaza. A politikusok dolga az, hogy legyen jövőképük, és ennek megfelelően fogalmazzanak meg célkitűzéseket. Célkitűzésünknek pedig annak kell lennie, hogy 2050-re teljesen átálljunk a megújuló energiákra. Ezt nemcsak pár egyéni politikus vagy néhány politikai csoportosulás hangoztatja. Nem, a tudósok azt mondják, hogy ez tökéletesen kivitelezhető, ha fogunk bele azokba a dolgokba, amelyek lehetővé teszik, hogy 2050-re megvalósíthassuk ezt a célkitűzést. Azután ott van az energiahatékonyság kérdése is, amelyre számos képviselő rámutatott. Barroso úr mellesleg sok helyeslendő dolgot mondott erről, és teljes szívemből remélem, hogy az ügyért felelős biztos tartani tudja majd az ígéretét. Ezen túlmenően hatalmas beruházásokat kell megvalósítanunk a megújuló energiák területén: helyileg, kerületi szinten, de jó néhány egyedi nagyprojektet is meg kell valósítanunk, mint például az északi-tengeri gyűrű és a napkollektorokkal kapcsolatos nagyprojektek. Végül – és Európának itt lesz igen különleges feladata – olyan energiahálózatra van szükségünk, amely garantálja, hogy mindez valósággá váljék. Az Európai Unió feladata a finanszírozás biztosítása, és az Európai Tanácsnak erről pénteken döntenie kell."@hu11
"Signor Presidente, chiederei agli onorevoli parlamentari di dare un’occhiata all’invito del Presidente Van Rompuy alla prossima riunione del Consiglio, in cui si legge: “parleremo di energia, e mi piacerebbe soprattutto concentrarmi sulla fornitura e sulla sicurezza energetica”. Tuttavia, il Consiglio ha scelto la discussione sbagliata. L’approvvigionamento energetico e la sicurezza energetica sono sicuramente importanti, certo che lo sono, ma soltanto nel quadro di un obiettivo più globale, e in particolare nel quadro di un sistema energetico che sia totalmente indipendente e sostenibile nel lungo periodo. Sono ovviamente d’accordo con molte delle dichiarazioni che sono state espresse, ma vorrei orientare maggiormente la discussione al futuro. Benché in questo momento sia assente, l’onorevole Reul, presidente della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, ha affermato che i politici non dovrebbero formulare trippe proposte nuove. Ebbene, ha torto. è compito dei politici avere una visione del futuro e formulare obiettivi che siano in linea con la medesima. Il nostro obiettivo dovrebbe essere il passaggio completo alle energie rinnovabili entro il 2050. Non lo dicono soltanto alcuni politici isolati o qualche gruppo politico. No, gli scienziati affermano che è un obiettivo realistico se cominceremo a muoverci nella direzione giusta per conseguire tale traguardo entro il 2050. C’è poi anche la questione dell’efficienza energetica, come rilevato da molti oratori. Tra parentesi, il Presidente Barroso ne ha parlato molto bene, e spero con tutto il cuore che il Commissario in carica riesca a dare seguito alle sue parole coi fatti. Dobbiamo inoltre investire massicciamente nelle energie rinnovabili: localmente, a livello di comune, ma anche in diversi progetti speciali di grande respiro, quali l’anello del Mare del Nord e altri relativi ai pannelli solari. Infine – ed è qui che all’Europa spetta un compito molto speciale – ci occorre una rete energetica che garantisca di poter tradurre tutto questo in realtà. è responsabilità dell’Unione europea fornire i fondi, e il Consiglio dovrebbe prendere delle decisioni in merito questo venerdì."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau paprašyti narių pažvelgti į H. Van Rompuy kvietimą į kitą Tarybos posėdį. Jame sakoma „Ketiname aptari energijos klausimą, ir norėčiau išskirtinį dėmesį skirti būtent energijos tiekimui ir energetiniam saugumui“. Tačiau Taryba planuoja netinkamas diskusijas. Energijos tiekimas ir energetinis saugumas svarbūs klausimai, žinoma, pirmiausia labiau tik pasaulinio tikslo pagrindu, visų pirma energijos sistemos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje bus visiškai nepriklausoma ir tvari, pagrindu. Žinoma, sutinku su viskuo, kas buvo pasakyta, tačiau norėčiau, kad diskusijose būtų atsižvelgiama į ateitį. Nors dabar jo čia nėra, H. Reul, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkas, pasakė, kad politikai neturėtų pateikti per daug naujų pasiūlymų. Na, jis dėl to klysta. Politikų užduotis sudaryti ateities viziją ir pagal ją numatyti tikslus. Turėtume siekti iki 2050 m. visiškai pereiti prie atsinaujinančiosios energijos. Tai sako ne tik keletas politikų ar frakcijų. Ne, mokslininkai sako, kad tai visiškai įmanoma, jeigu imsimės tinkamų veiksmų, iki 2050m. galėtumėme pasiekti šį tikslą. Tada, kaip pabrėžė daugybė narių, taip pat kyla energijos vartojimo efektyvumo klausimas. Beje, J. M. Barroso apie tai pasakė daug gerų dalykų, ir labai tikiuosi, kad už šiuos klausimus atsakingas Komisijos narys pajėgs tai užtikrinti. Taip pat turime užtikrinti didžiules investicijas į atsinaujinančiąją energiją vietos, apskričių lygmeniu, taip pat į keletą tokių konkrečių didelių projektų kaip Šiaurės jūros žiedas ir su saulės baterijų plokštėmis susijusius didelius projektus. Galiausiai – ir šiuo atžvilgiu Europa turi labai ypatingą užduotį – mums reikalingas energijos tinklas, kuriuo bus užtikrinta, kad pusė to taptų tikrove. Europos Sąjunga turi pareigą suteikti finansavimą, o Taryba kitą penktadienį turėtų priimti sprendimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es lūgšu deputātiem palūkoties uz kunga uzaicinājumu uz nākamo Padomes sanāksmi. Tajā viņš saka: “Mēs runāsim par enerģētiku, un es vēlētos īpaši pievērst uzmanību energoapgādei un energoapgādes drošībai”. Tomēr Padome iesaistās nepareizās debatēs. Energoapgāde un energoapgādes drošība, protams svarīga, bet vispirms tikai saistībā ar globālāku mērķi un jo īpaši tādu enerģētikas sistēmu, kas ilgtermiņā būs pilnīgi neatkarīga un pilnīgi ilgtspējīga. Protams, es piekrītu daudzām lietām, kas tika sacītas, bet es vēlos virzīt debates mazliet tālāk uz priekšu nākotnē. Mūsu Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājs kungs, kura pašlaik nav šeit, sacīja, ka politiķiem nevajadzētu izvirzīt pārāk daudz jaunu priekšlikumu. Tomēr šajā ziņā viņam nav taisnība. Politiķu uzdevums ir izveidot nākotnes redzējumu un atbilstoši formulēt mērķus. Mums par mērķi vajadzētu izvirzīt pilnīgu pāreju uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu līdz 2050. gadam. Tie nav tikai daži atsevišķi politiķi vai vairākas politiskās grupas, kas to saka. Nē, zinātnieki apgalvo, ka tas ir pilnīgi iespējams, ja mēs sāktu rīkoties pareizi lai ļautu mums sasniegt šo mērķi līdz 2050. gadam. Vēl ir jautājums par energoefektivitāti, kā daudzi deputāti to jau ir norādījuši. Starp citu kungs par to ir sacījis daudzas labas lietas, un es no visas sirds ceru, ka atbildīgais komisārs spēs izpildīt savas saistības. Turklāt mums ir jāveic milzīgas investīcijas atjaunojamā enerģijā: vietējā mērogā, apgabalu līmenī un arī vairākos specifiskos lielos projektos, piemēram, projektā “Ziemeļjūras gredzens” un lielos projektos, kas saistīti ar saules bateriju paneļiem. Visbeidzot — un šajā ziņā Eiropai ir ļoti īpašs uzdevums — mums ir vajadzīgs energotīkls, kas nodrošinās, ka viss iepriekšminētais kļūst par realitāti. Eiropas Savienībai ir pienākums nodrošināt finansējumu, un Padomei nākamajā piektdienā ir jāpieņem lēmumi."@lv13
"Voorzitter, ik nodig de collega's uit om te kijken naar de uitnodiging van de heer Van Rompuy voor de aanstaande Raad. Hij zegt "wij gaan het hebben over energie, en ik zou mij vooral willen concentreren op de energiebevoorrading en de energiezekerheid". Maar de Raad vergist zich van debat. Natuurlijk is energiebevoorrading en energiezekerheid belangrijk, maar vooral in het kader van een globalere doelstelling, met name een energiesysteem dat op termijn volledig onafhankelijk en volledig duurzaam is. Ik ben het uiteraard eens met vele dingen die gezegd zijn maar ik zou het debat nog wat verder op de toekomst willen richten. De heer Reul, voorzitter van onze commissie energie, – hij is thans niet aanwezig – heeft gezegd dat politici met niet te veel nieuwe voorstellen moeten komen. Wel, hij vergist zich. Het is de taak van politici om een visie te hebben op de toekomst en daarbij doelstellingen te formuleren. De doelstelling moet zijn om tegen 2050 naar volledig hernieuwbare energie te gaan. Het zijn niet een paar individuele politici of een aantal politieke fracties die dat zeggen. Neen, het zijn wetenschappers die zeggen dat dat perfect haalbaar is als je nù de juiste dingen doet om tegen 2050 die doelstelling te halen. En ja, er is energieëfficiëntie en veel collega's hebben het daarover gehad. Baroso heeft trouwens daarover heel goede dingen gezegd en ik hoop uit de grond van mijn hart dat de bevoegde commissaris dat ook kan waarmaken. Vervolgens moeten we uiteraard massaal investeren in hernieuwbare energie: lokaal, op wijkniveau, maar ook in een aantal bijzondere grote projecten, zoals de Noordzeering, zoals grote projecten rond zonnepanelen. En tot slot – en daar heeft Europa een heel bijzondere taak – moeten worden voorzien in een energienetwerk dat ervoor zorgt dat dat ook allemaal mogelijk is. Het is de Europese Unie die moet zorgen voor de financiering daarvan. Daarover zou de Raad aanstaande vrijdag beslissingen moeten nemen."@mt15
"Panie Przewodniczący! Prosiłabym koleżanki i kolegów, by spojrzeli na zaproszenie wystosowane przez przewodniczącego Van Rompuya na następne spotkanie Rady. Mówi on w nim: „Będziemy mówić o energii, a szczególnie chciałbym się skupić na dostawach energii i bezpieczeństwie energetycznym”. Rada jednak angażuje się w błędną debatę. Dostawy energii i bezpieczeństwo energetyczne ważne, oczywiście, że tak, jednak przede wszystkim jedynie w ramach bardziej globalnego celu, a w szczególności w ramach systemu energetycznego, który będzie zupełnie niezależny i na dłuższą metę całkowicie zrównoważony. Zgadzam się oczywiście co do wielu poruszonych kwestii, jednak chciałabym pokierować tę debatę trochę naprzód, w przyszłość. Pan poseł Reul, przewodniczący naszej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, choć nie ma go teraz z nami, powiedział, że politycy nie powinni zgłaszać zbyt wielu nowych propozycji. No cóż, tu się myli. Zadaniem polityków jest posiadanie wizji na przyszłość i odpowiednie formułowanie celów. Naszym celem powinno być całkowite przejście na energię odnawialną do roku 2050. Twierdzi tak nie tylko kilku pojedynczych polityków czy kilka grup politycznych. Nie, naukowcy mówią, że jest to zupełnie możliwe, jeśli zaczniemy robić właściwe rzeczy tak by umożliwić osiągnięcie przez nas tego celu do roku 2050. Następnie jest też kwestia efektywności energetycznej, jak wskazało wiele koleżanek i kolegów. Nawiasem mówiąc, pan przewodniczący Barroso powiedział o niej wiele dobrych rzeczy i mam serdeczną nadzieję, że komisarz odpowiedzialny za te kwestie będzie w stanie wywiązać się z zadania. Ponadto musimy poczynić wielkie inwestycje w energię odnawialną: lokalnie, na szczeblu gmin, lecz również w ramach wielu szczególnych dużych projektów, takich jak North Sea Ring i wielkich projektów dotyczących paneli słonecznych. Wreszcie – i tu Europa ma bardzo szczególne zadanie – potrzebujemy sieci energetycznej, która zapewni realizację tego wszystkiego. Unia Europejska ma za zadanie zapewnić finansowanie, zaś Rada powinna w piątek podjąć decyzje."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de pedir às senhoras e aos senhores deputados que se fixassem no convite do Senhor Presidente do Conselho Van Rompuy para a próxima reunião do Conselho. Nele, ele anuncia que, cito: "Iremos discutir sobre o tema da energia, com destaque para a questão do aprovisionamento e da segurança energéticos". No entanto, o Conselho está a lançar-se no debate errado. O aprovisionamento e a segurança energéticos importantes, é claro que sim, mas essencialmente e apenas no quadro de um objectivo mais global, e, em particular, de um sistema energético que se pretende completamente independente e sustentável no longo prazo. Concordo, naturalmente, com muitos dos pontos que aqui foram levantados, mas gostaria que o debate reflectisse uma visão de mais longo prazo. O senhor deputado Reul, Presidente da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, de que faço parte, que não se encontra aqui presente, disse que os políticos não deveriam apresentar demasiadas propostas novas. Bem, penso que ele está errado a esse respeito. Compete aos políticos terem uma visão para o futuro e formularem objectivos de acordo com essa visão. O nosso objectivo deve ser mudarmos completamente para as energias renováveis até 2050. Não são apenas alguns políticos a título individual ou alguns grupos políticos que o defendem. Não, os cientistas afirmam que isso é perfeitamente viável, se começarmos a tomar as medidas certas para conseguirmos alcançar esse objectivo até 2050. Há, depois, a questão da eficiência energética, que já foi referida por vários colegas. Considero que o Senhor Presidente Barroso fez várias observações positivas sobre essa matéria e espero sinceramente que o Comissário competente não defraude as expectativas. Além disso, necessitamos de fazer investimentos consideráveis em energias renováveis: a nível local, regional, mas também no âmbito de um conjunto de projectos especiais de grande importância, como é o caso do Anel do Mar do Norte e de grandes projectos relacionados com painéis solares. Por ultimo, e é aqui que a Europa tem uma tarefa muito especial a desempenhar, necessitamos de uma rede energética que garanta a concretização de tudo isso. É da responsabilidade da União Europeia fornecer o financiamento, e o Conselho deveria tomar decisões na próxima sexta-feira."@pt17
"Domnule Președinte, i-aș ruga pe ceilalți membri să arunce o privire pe invitația domnului Van Rompuy la următoarea reuniune a Consiliului, în care acesta spune că „Vom discuta despre energie, și aș dori să se pună accentul pe aprovizionarea cu energie și securitatea energetică”. Totuși, Consiliul se aventurează într-o dezbatere greșită. Bine înțeles că aprovizionarea cu energie și securitatea energetică importante, însă în principal doar în contextul unui obiectiv mai global și în special în contextul unui sistem energetic complet independent și complet durabil, pe termen lung. Sunt, evident, de acord cu multe dintre lucrurile care s-au spus, însă aș dori să îndrept dezbaterea spre viitorul mai îndepărtat. Deși nu este prezent printre noi, domnul Reul, președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, a afirmat că politicienii nu ar trebui să facă prea multe propuneri noi. Ei bine, se înșeală în această privință. Este de datoria politicienilor să aibă o imagine de ansamblu asupra viitorului și să formuleze obiective în conformitate cu aceasta. Obiectivul nostru ar trebui să fie folosirea exclusivă a energiei regenerabile până în 2050. Și acest lucru nu este susținut numai de câțiva politicieni independenți sau de câteva grupuri politice. Oamenii de știință afirmă că acest obiectiv este absolut realizabil dacă începem să facem ceea ce trebuie pentru a-l putea atinge până în 2050. Apoi, așa cum au subliniat mai mulți membri, se pune și problema eficienței energetice. Fiindcă veni vorba, domnul Barroso a spus multe lucruri bune despre acest aspect și sper din tot sufletul că comisarul responsabil va fi capabil să facă ceea ce ne dorim cu toții. Mai mult, vrem să facem investiții enorme în energia regenerabilă: atât la nivel local, cât și într-un număr de proiecte speciale majore, precum cel din Marea Nordului sau proiecte de amploare referitoare la panourile solare. În cele din urmă – și tocmai în aceasta constă misiunea extrem de specială a Europei – avem nevoie de o rețea energetică care să ne permită transformarea acestor deziderate în realitate. Este responsabilitatea Uniunii Europene să asigure finanțarea necesară, iar deciziile Consiliului de vinerea viitoare ar trebui să fie în acest sens."@ro18
"Chcela by som požiadať poslancov, aby sa pozreli na pozvánku pána Van Rompuya na ďalšie zasadnutie Rady. Hovorí v nej, že sa bude diskutovať o energii a že by sa rád zameral najmä na dodávky energie a energetickú bezpečnosť. Rada však plánuje nesprávnu diskusiu. Dodávky energie a energetická bezpečnosť sú naozaj dôležité, to je samozrejmé, ale predovšetkým v rámci globálnejšieho cieľa a najmä v rámci energetického systému, ktorý bude úplne nezávislý a úplne udržateľný z dlhodobého hľadiska. Súhlasím, prirodzene, s mnohým z toho, čo tu odznelo, ale rada by som nasmerovala túto rozpravu o niečo ďalej do budúcnosti. Pán Reul, predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, aj keď tu práve nie je, povedal, že politici by nemali predkladať príliš veľa nových návrhov. Nuž, v tom sa mýli. Je úlohou politikov mať predstavu o budúcnosti a primerane tomu formulovať ciele. Naším cieľom by mal byť úplný prechod na obnoviteľné zdroje energie do roku 2050. Nehovorí to len niekoľko jednotlivých politikov alebo niekoľko politických skupín. Nie, hovoria to vedci. Hovoria, že ak začneme robiť správne veci hneď teraz, že je úplne reálne, aby sme tento cieľ do roku 2050 skutočne dosiahli. Potom je tu aj otázka energetickej účinnosti, na ktorú poukázali mnohí poslanci. Mimochodom, pán Barroso na túto tému povedal veľa dobrých vecí a ja úprimne dúfam, že príslušný zodpovedný komisár bude schopný tieto výsledky dosiahnuť. Okrem toho musíme výrazne investovať do využívania obnoviteľných zdrojov energie, a to miestne, na úrovni okresov, ale aj v rámci mnohých špeciálnych významných projektov, ako sú napríklad severomorský energetický okruh a veľké projekty súvisiace so solárnymi panelmi. A napokon potrebujeme energetickú sieť, ktorá zaručí, že toto všetko sa stane realitou. A v tejto oblasti má Európa veľmi špeciálnu úlohu. Je zodpovednosťou Európskej únie zabezpečiť toto financovanie. A Rada by mala v piatok prijať rozhodnutia."@sk19
"Gospod predsednik, kolege vabim, naj si ogledajo vabilo gospoda Van Rompyja za srečanje Sveta. V vabilu piše: „Govorili bomo o energiji in rad bi, da bi se osredotočili na oskrbo z energijo in energetsko varnost“. Vendar se Svet loteva napačne razprave. Oskrba z energijo in energetska varnost pomembni, seveda sta, ampak v glavnem samo v okviru širših ciljev, še zlasti v okviru dolgoročno popolnoma neodvisnega in popolnoma trajnostnega energetskega sistema. Seveda se strinjam z veliko stvarmi, ki smo jih slišali, ampak razpravo bi rada usmerila nekoliko bolj v prihodnost. Sicer ga trenutno ni v dvorani, ampak gospod Reul, predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, je dejal, da politiki ne bi smeli ves čas prihajati z novimi predlogi. No, glede tega se moti. Naloga politikov so vizije za prihodnost in oblikovanje ustreznih ciljev. Naš cilj bi moral biti popoln prehod na obnovljive vire energije do leta 2050. Tega ne pravijo samo posamični politiki ali posamične politične skupine. Ne, znanstveniki trdijo, da je ta cilj do leta 2050 popolnoma uresničljiv, če le začnemo delovati v pravo smer. Naslednje vprašanje je vprašanje energetske učinkovitosti, ki ga je izpostavilo že precej kolegov. Mimogrede, gospod Barroso je o tem vprašanju govoril zelo dobro in srčno upam, da bo pristojni komisar znal zadeve tudi izpeljati. Poleg tega so potrebne ogromne naložbe v obnovljive vire energije: lokalne, na ravni lokalnih skupnosti, pa tudi v niz velikih projektov, kot je severnomorski prstan, in v velike projekte na področju sončnih panelov. In na koncu ─ ta naloga je povsem evropska ─ potrebujemo energetsko omrežje, ki bo omogočilo, da se bodo vse te zamisli uresničile. Odgovornost Evropske unije je zagotoviti finančna sredstva, Svet pa bi moral naslednji petek sprejeti prave sklepe."@sl20
"Herr talman! Jag vill be ledamöterna att kasta ett öga på Herman Van Rompuys inbjudan till nästa rådsmöte. Där skriver han: ”Vi ska tala om energi och jag skulle särskilt vilja fokusera på energiförsörjning och energitrygghet.” Men rådet inlåter sig i fel debatt. Energiförsörjning och energitrygghet givetvis viktigt, men i första hand inom ramen för ett mer globalt mål, och då i synnerhet ett energisystem som gör oss helt oberoende och är fullständigt hållbart på lång sikt. Jag håller förstås med om mycket som sagts, men skulle att debatten anlade ett lite långsiktigare perspektiv. Herbert Reul, ordförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, är inte här just nu, men har sagt att politiker inte ska lägga fram för många nya förslag. Här har han fel. Det är politikernas uppgift att ha en framtidsvision och att fastställa mål i enlighet med den. Vårt mål borde vara att helt övergå till förnybar energi fram till 2050. Det är inte bara enstaka politiker eller ett antal politiska grupper som säger det. Nej, forskare säger att detta är fullt möjligt om vi börjar göra rätt saker för att kunna nå målet fram till 2050. Sedan har vi frågan om energieffektivitet, som många ledamöter har påtalat. För övrigt har José Manuel Barroso gjort många bra uttalanden om detta och jag hoppas innerligt att den ansvarige kommissionsledamoten kan åstadkomma resultat. Dessutom behöver vi göra enorma investeringar i förnybar energi: lokalt, på distriktsnivå, men också i flera större specialprojekt som North Sea Ring och stora projekt som rör solpaneler. Slutligen – och där har EU en mycket speciell uppgift – behöver vi ett energinät som förverkligar allt detta. Det är EU:s ansvar att tillhandahålla finansiering och rådet borde fatta beslut på fredag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"takoj"20
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph