Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-072-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-072-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Não tenho dúvidas de que este Conselho será muito importante essencialmente para aquilo que está relacionado com o relançamento das economias europeias, designadamente as matérias da energia e da inovação. E, por isso, não queria deixar de sublinhar que este Conselho faz parte, no fundo, da implementação desta Estratégia 2020 para a Europa e, portanto, faz parte daquela metade, ou daquela face da moeda que é a face do crescimento, da competitividade, do relançamento das economias. Mas, por isso ser tão importante, eu queria deixar aqui, e é esse o sentido da minha intervenção, um apelo. Um apelo a que neste Conselho, por entre assuntos tão importantes como a energia e a inovação, se discuta também e se prepare uma solução para a crise financeira em que vive a União Europeia. Eu julgo que nós não podemos perder tempo. E se não podemos esperar do Conselho da próxima sexta-feira, se não podemos esperar desse Conselho uma solução para este problema, embora a esperemos no de Março, é fundamental que os Chefes de Governo e os Chefes de Estado da União Europeia preparem, já a partir de 4 de Fevereiro, a flexibilização do Fundo de Estabilização e também, ao mesmo tempo, o relançamento do Governo Económico Europeu. Julgo que esta matéria é essencial e não pode ficar à margem deste Conselho. E, já agora, se me permitem, ainda uma outra nota para este Conselho: que este Conselho prepare também uma estratégia da União Europeia para o Mediterrâneo. Que prepare uma resposta às situações em que vive actualmente a Tunísia e o Egipto. E, portanto, apesar da importância da matéria da energia e da inovação, que a matéria da crise financeira e da crise política nos países do Norte de África seja tratada por este Conselho."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, nepochybuji o tom, že bude toto zasedání Rady velmi důležité, hlavně pro záležitosti související s obnovou evropských ekonomik, zejména energetiku a inovace. Nemohu tedy než podotknout, že toto zasedání Rady tvoří v zásadě součást provádění strategie Evropa 2020 – součást té poloviny, té strany mince, která představuje růst, konkurenceschopnost a hospodářskou obnovu. V takovém důležitém případě však chci učinit výzvu, a to je proč jsem si vzal slovo. Rád bych vyzval Radu, aby kromě uvedených vysoce naléhavých témat, jako je energetika a inovace, projednala a navrhla i řešení finanční krize, kterou Evropská unie v současnosti prochází. Myslím, že času nemáme nazbyt. Navíc pokud bychom nemohli očekávat řešení tohoto problému od zasedání Rady tento pátek, a kdybychom na něj dokonce museli čekat až na březnové zasedání, je nezbytné, aby hlavy států a vlád pracovaly na přípravě změny fondu stability za účelem jeho větší pružnosti, a to s účinností od 4. února, a spolu s tím by se měly připravit na znovuzahájení evropské správy ekonomických záležitostí. Domnívám se, že se jedná o záležitost zásadního významu a nelze se jí na zasedání Rady věnovat pouze okrajově. Nyní bych, pokud dovolíte, zmínil další věc, která se týká dotčeného zasedání. Doufám, že z něj vzejde rovněž návrh strategie Evropské unie pro Středomoří; doufám, že z něj vzejde odpověď, jež umožní reagovat na aktuální situace v Tunisku a Egyptě. Jinak řečeno doufám, aniž bych se chtěl dotknout důležitosti energetiky a inovací, že se tato Rada bude zabývat i tématy finanční krize a politické krize v severní Africe."@cs1
"Hr. formand! Jeg er ikke i tvivl om, at dette møde i Rådet bliver meget betydningsfuldt, især for anliggender, der vedrører genopretningen af Europas økonomier, navnlig energi og innovation. Jeg kan derfor ikke undlade at understrege, at dette rådsmøde i bund og grund er led i gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Det er led i den halvdel – den side af mønten – som udgøres af vækst, konkurrenceevne og økonomisk genopretning. Fordi dette er så vigtigt, vil jeg imidlertid gerne komme med en appel her og har derfor bedt om ordet. Ud over emner, der er så vigtige som energi og innovation, opfordrer jeg Rådet til at drøfte og udarbejde forslag til en løsning på finanskrisen, som EU gennemlever. Jeg mener ikke, vi har nogen tid at spilde. Hvis vi desuden ikke kan forvente en løsning på dette problem fra fredagens møde, og selv om vi må vente på den indtil Rådets møde i marts, er det vigtigt, at stats- og regeringslederne fra den 4. februar forbereder sig på at gøre stabilitetsfonden mere fleksibel og samtidig relancere den europæiske økonomiske styring. Jeg mener, at dette er et grundlæggende spørgsmål, som ikke kan forblive inden for Rådets fire vægge. Nu vil jeg gerne have lov til at fremsætte en anden bemærkning om dette rådsmøde. Jeg håber, at Rådet også vil udarbejde en EU-strategi for Middelhavsområdet. Jeg håber, at det vil udforme en reaktion på de situationer, der aktuelt udspiller sig i Tunesien og Egypten. Med andre ord håber jeg, trods vigtigheden af spørgsmålene om energi og innovation, at finanskrisen og den politiske krise i Nordafrika bliver behandlet på dette rådsmøde."@da2
"Herr Präsident, ich habe keinen Zweifel daran, dass dieser Rat sehr wichtig sein wird, hauptsächlich in Bezug auf Angelegenheiten, die den Aufschwung der europäischen Wirtschaften betreffen, wie vor allem Energie und Innovation. Ich möchte deshalb betonen, dass dieser Rat im Grunde genommen ein Teil der Umsetzung der Strategie Europa 2020 ist: Es ist der Teil, die eine Seite der Medaille, die für Wachstum, Wettbewerb und Wirtschaftsaufschwung steht. Weil dies jedoch so wichtig ist, möchte ich an dieser Stelle einen Aufruf starten, was auch der Grund ist, warum ich das Wort ergriffen habe. Abgesehen von den so wichtigen Themen wie Energie und Innovation fordere ich den Rat auf, über die Finanzkrise zu diskutieren, die die Europäische Union derzeit erlebt, und eine entsprechende Lösung auszuarbeiten. Ich bin der Meinung, dass wir keine Zeit zu verschwenden haben. Und mehr noch, denn wenn wir keine Lösung dieses Problems vom Rat am Freitag erwarten dürfen, und selbst wenn wir bis zu der Tagung des Rates im März warten müssen, ist es für die Staats- und Regierungschefs von zentraler Bedeutung, sich entsprechend darauf vorzubereiten, ab dem 4. Februar den Stabilitätsfonds flexibler zu gestalten und die Einführung der Wirtschaftsregierung in die Wege zu leiten. Ich bin der Meinung, dass diese Angelegenheit elementare Bedeutung besitzt und nicht nur am Rande dieses Rates behandelt werden darf. Und wenn Sie es mir nun gestatten, möchte ich noch die folgende weiteren Anmerkung in Bezug auf dieses Treffen machen: Ich hoffe, dass dabei auch eine Strategie der Europäischen Union für den Mittelmeerraum entwickelt werden wird. Ich hoffe, dass dabei eine Reaktion auf die Situationen, die derzeit in Tunesien und Ägypten herrschen, erarbeitet wird. Oder mit anderen Worten ausgedrückt hoffe ich, dass trotz der Wichtigkeit der Themen Energie und Innovation, die Themen Finanzkrise und politische Krise in Nordafrika ebenso auf diesem Ratstreffen in Angriff genommen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Συμβούλιο αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, κυρίως σε θέματα που αφορούν την ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρώπης, ιδίως την ενέργεια και την καινοτομία. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι, ουσιαστικά, το Συμβούλιο αυτό αποτελεί τμήμα της υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: αποτελεί τμήμα εκείνου του μισού –εκείνης της όψης του νομίσματος– που είναι η όψη της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάκαμψης. Ωστόσο, επειδή αυτό είναι τόσο σημαντικό, θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση εδώ, γι’ αυτό και έλαβα τον λόγο. Εκτός από θέματα τόσο σημαντικά όσο η ενέργεια και η καινοτομία, ζητώ από το Συμβούλιο να συζητήσει και να εκπονήσει λύση για τη χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Επιπλέον, αν δεν μπορούμε να περιμένουμε λύση στο πρόβλημα αυτό από το Συμβούλιο της Παρασκευής, και ακόμη και αν πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Μάρτιο για αυτό, είναι σημαντικό οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να προετοιμαστούν ώστε να καταστεί το ταμείο σταθερότητας πιο ευέλικτο, αρχής γενομένης στις 4 Φεβρουαρίου, μαζί με την προετοιμασία για την επαναδραστηριοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας και δεν μπορεί να παραμείνει στο περιθώριο αυτού του Συμβουλίου. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια ακόμη παρατήρηση σχετικά με το συγκεκριμένο Συμβούλιο: Ελπίζω ότι θα καταρτίσει επίσης μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο· ελπίζω ότι θα παρουσιάσει μια αντίδραση για την κατάσταση που παρατηρείται σήμερα στην Τυνησία και την Αίγυπτο. Με άλλα λόγια, παρά τη σημασία των θεμάτων της ενέργειας και της καινοτομίας, ελπίζω ότι θα εξεταστούν από το εν λόγω Συμβούλιο τα ζητήματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της πολιτικής κρίσης στη Βόρεια Αφρική."@el10
"Mr President, I have no doubt that this Council will be very important, essentially for matters relating to the recovery of Europe’s economies, in particular energy and innovation. I therefore cannot fail to stress that, basically, this Council is part of the implementation of the Europe 2020 strategy: it is part of that half – that side of the coin – that is the side of growth, competitiveness and economic recovery. However, because this is so important, I should like to make an appeal here, which is why I have taken the floor. In addition to subjects as important as energy and innovation, I call on this Council to debate and draw up a solution to the financial crisis that the European Union is experiencing. I believe that we do not have time to waste. Moreover, if we cannot expect a solution to this problem from Friday’s Council, and even if we have to wait until March’s Council meeting for it, it is essential for the Heads of State or Government to prepare to make the stability fund more flexible, starting on 4 February, along with preparing the relaunch of the European economic government. I believe that this matter is fundamental and cannot remain on the margins of this Council. Now, if you will permit me, I would like to make another point about this Council: I hope that it will also draw up a European Union strategy for the Mediterranean; I hope that it will draw up a response to the situations currently being experienced in Tunisia and Egypt. In other words, despite the importance of the issues of energy and innovation, I hope that the issues of the financial crisis and of the political crisis in North Africa will be tackled by this Council."@en4
"Señor Presidente, no tengo ninguna duda de que este Consejo será muy importante, esencialmente por las cuestiones relativas a la recuperación de las economías de Europa, en concreto la energía y la innovación. Por ello, no puedo dejar de enfatizar que, básicamente, este Consejo es parte de la puesta en marcha de la Estrategia Europa 2020: es parte de la otra mitad —la otra cara de la moneda— que es la parte del crecimiento, la competitividad y la recuperación económica. Sin embargo, ya que esto es tan importante, me gustaría hacer un llamamiento aquí, por eso he pedido la palabra. Además de cuestiones tan importantes como la energía y la innovación, pido al Consejo que debata y busque una solución para la crisis financiera que está atravesando la Unión Europea. Creo que no hay tiempo que perder. Además, si no podemos esperar una solución a este problema por parte del Consejo el viernes, e incluso si tenemos que esperar hasta la reunión de marzo del Consejo para ello, es esencial que los Jefes de Estado o de Gobierno se preparen para hacer el fondo de estabilidad más flexible, empezando el 4 de febrero, junto con la preparación de la reactivación del gobierno económico europeo. Creo que esta cuestión es fundamental y no puede seguir al margen de este Consejo. Ahora, si me lo permite, me gustaría formular una última consideración sobre el Consejo: espero que también desarrolle una estrategia europea para el Mediterráneo; espero que prepare una respuesta a las situaciones que están sucediendo actualmente en Túnez y Egipto. En otras palabras, a pesar de la importancia de las cuestiones de la energía y la innovación, espero que el Consejo aborde las cuestiones de la crisis financiera y la crisis política en el norte de África."@es21
"Austatud juhataja! Kahtlemata on see ülemkogu väga tähtis, eelkõige Euroopa riikide majanduse taastamise ning eriti energia ja innovatsiooniga seotud küsimuste tõttu. Seepärast ei saa jätta rõhutamata, et põhimõtteliselt on ülemkogu kohtumine Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamise osa: see on osa sellest poolest – mündi sellest küljest –, mis on seotud majanduskasvu, konkurentsivõime ja majanduse taastumisega. Siiski, arvestades kohtumise tähtsust, sooviksin esitada siin ühe pöördumise, mistõttu tulingi esinejapulti. Lisaks niivõrd tähtsatele teemadele nagu energia ja innovatsioon kutsun ülemkogul üles arutama ja leidma lahendust Euroopa Liidu praegusele finantskriisile. Ma usun, et meil ei ole võimalik aega raisata. Lisaks sellele, kui me ei saa oodata, et reedesel ülemkogul see probleem lahendataks, ning isegi kui peame selleks ootama kuni märtsis toimuva nõukogu koosolekuni, siis on ikkagi väga tähtis, et riigipead ja valitsusjuhid oleksid valmis alates 4. veebruarist koos Euroopa majandusjuhtimise taasalustamiseks valmistumisega stabiilsusfondi paindlikumaks muutma. Ma usun, et see küsimus on fundamentaalselt tähtis ja seda ei tohi sel ülemkogul kõrvale jätta. Nüüd, kui te lubate, sooviksin selle ülemkogu kohta öelda veel ühe mõtte: ma loodan, et sellel koostatakse ka Euroopa Liidu Vahemere strateegia. Ma loodan, et sellel mõeldakse välja, kuidas reageerida Tuneesias ja Egiptuses praegu valitsevale olukorrale. Teisti öeldes, vaatamata energia ja innovatsiooni tähtsusele loodan, et ülemkogul käsitletakse finantskriisi ja Põhja-Aafrika poliitilist kriisi."@et5
"Arvoisa puhemies, neuvoston tämänkertainen kokous on epäilemättä hyvin tärkeä varsinkin niiden kysymysten osalta, jotka koskevat Euroopan talouksien elpymistä ja erityisesti energiaa ja innovointia. Minun on siis korostettava, että neuvoston tämänkertainen kokous on periaatteessa osa Eurooppa 2020 -strategian toteutusta: se on osa sitä – kolikon – puolta, joka koskee kasvua, kilpailukykyä ja talouden elpymistä. Koska tämä on kuitenkin niin tärkeä asia, haluaisin esittää täällä vetoomuksen, joka onkin puheenvuoroni syynä. Vaikka energia ja innovointi ovatkin tärkeitä aiheita, kehotan neuvostoa keskustelemaan tässä kokouksessaan myös Euroopan unionissa vallitsevasta rahoituskriisistä ja laatimaan sille ratkaisun. Meidän ei pidä hukata aikaa. Vaikka emme voisikaan odottaa tähän ongelmaan ratkaisua neuvoston perjantaisessa kokouksessa ja vaikka meidän olisikin odotettava ratkaisun saamista neuvoston maaliskuiseen kokoukseen saakka, valtion- ja hallitusten päämiesten on silti valmistauduttava tekemään vakausrahastosta joustavampi ja aloitettava tämä työ 4. helmikuuta EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudelleenkäynnistämistä koskevan valmistelutyön ohessa. Tämä asia on mielestäni olennaisen tärkeä, eikä se voi jäädä tämän neuvoston kokouksen laitamille. Sallinette minun esittää vielä toisen huomautuksen neuvoston tämänkertaisesta kokouksesta: toivon, että se laatii myös Euroopan unionin Välimeristrategian, ja toivon, että se laatii ratkaisun Tunisian ja Egyptin tämänhetkisiin tilanteisiin. Vaikka siis energia ja innovointi ovatkin tärkeitä aiheita, toivon, että neuvosto selvittää rahoituskriisiä ja Pohjois-Afrikan poliittista kriisiä koskevat kysymykset."@fi7
"Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que ce Conseil sera très important, principalement en ce qui concerne des questions liées à la reprise des économies de l’Europe, dont l’énergie et l’innovation. Je ne peux dès lors que souligner que, fondamentalement, ce Conseil fait partie de la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020»; il fait partie de cette moitié, de ce côté de la médaille, que sont la croissance, la compétitivité et la reprise économique. Toutefois, compte tenu des enjeux, je souhaiterais lancer un appel dans cette assemblée, raison pour laquelle j’ai pris la parole. Outre les sujets aussi importants que l’énergie et l’innovation, j’invite le Conseil à examiner et à élaborer une solution à la crise financière que connaît l’Union européenne. Je pense que nous n’avons pas de temps à perdre. Par ailleurs, si nous ne pouvons espérer résoudre ce problème lors du Conseil de vendredi, et même si nous devons attendre pour cela jusqu’à la réunion du Conseil de mars, il est primordial que les chefs d’État ou de gouvernement soient prêts à assouplir le fonds de stabilité, à compter du 4 février, tout en préparant la relance du gouvernement économique européen. Cette question me paraît fondamentale et ne peut rester en marge du Conseil. À présent, si vous me le permettez, je souhaiterais formuler une autre observation au sujet de ce Conseil: j’espère qu’il permettra d’élaborer une stratégie de l’Union européenne pour la Méditerranée, qu’il permettra d’apporter une réponse à la situation à laquelle la Tunisie et l’Égypte sont actuellement confrontées. En d’autres termes, malgré l’importance des questions de l’énergie et de l’innovation, j’espère que les questions liées à la crise financière et à la crise politique en Afrique du Nord seront abordées par ce Conseil."@fr8
"Elnök úr, nincs kétségem afelől, hogy ez a csúcs főként az európai gazdaságok talpra állásával összefüggő, és különösen az energetikai és innovációs ügyek tekintetében kiemelkedő esemény. Ezért nem állhatom meg, hogy ki ne emeljem: az Európai Tanács mostani ülése alapvetően az Európa 2020 stratégia végrehajtásának a része, az érme azon oldalának része, amely a növekedést, a versenyképességet és a gazdasági talpra állást képviseli. Mivel azonban ennyire jelentős eseményről van szó, szeretnék itt egy felhívást közzétenni, ezért is kértem szót. Felszólítom az Európai Tanácsot, hogy az energia és az innováció fontos témáin kívül vitassa meg az Európai Unióban jelenleg tapasztalt pénzügyi válság kérdését, és körvonalazzon erre megoldást. Meggyőződésem, hogy nincs vesztegetni való időnk. Ezen túlmenően, ha erre a problémára a pénteki csúcstól nem várhatunk megoldást, és még ha erre az Európai Tanács márciusi üléséig várnunk is kell, fontos, hogy az állam- és kormányfők felkészüljenek a stabilitási alap rugalmasabbá tételére február 4-től, s ezzel egyidejűleg előkészítsék az európai gazdasági kormányzás újraindítását. Úgy gondolom, hogy ez az ügy alapvető jelentőségű, és nem maradhat a csúcs mellékes témája. Engedjék meg, hogy egy másik megjegyzést is tegyek a csúccsal kapcsolatban: remélem, hogy ez alkalommal körvonalazódik a mediterrán térségre vonatkozó uniós stratégia; remélem, hogy az Európai Tanács választ fogalmaz a mára Tunéziában és Egyiptomban kialakult helyzetre. Más szóval, remélem, hogy az energia és az innováció fontos témáinak dacára a csúcson a pénzügyi válság és az észak-afrikai politikai válság kérdése is terítékre kerül majd."@hu11
"Signor Presidente, non ho dubbi sull’importanza di questo Consiglio, essenzialmente per le questioni relative alla ripresa delle economie europee, in particolare energia e innovazione. Non posso quindi esimermi dal sottolineare che questo Consiglio è sostanzialmente parte integrante dell’attuazione della strategia Europa 2020: fa parte di quel lato della medaglia che è rappresentato da crescita, competitività e ripresa economica. Tuttavia, data l’importanza della questione, vorrei rivolgere un appello, che è il motivo per cui ho preso la parola. Oltre a temi importanti quali energia e innovazione, chiedo a questo Consiglio di trattare la questione della crisi finanziaria in cui si dibatte l’Unione europea e di individuarne una soluzione. Credo che non ci sia tempo da perdere. Inoltre, anche se non possiamo attenderci una soluzione al problema dal Consiglio di venerdì, e anche se dovremo aspettare la riunione del Consiglio di marzo, è essenziale che i capi di Stato o di governo si preparino a rendere più flessibile il fondo per la stabilità a partire dal 4 febbraio, oltre a prepararsi a rilanciare il governo economico europeo. Reputo che tale questione sia fondamentale e che non possa restare ai margini di questo Consiglio. Consentitemi ora di sollevare un altro punto su questo Consiglio: spero che rediga anche una strategia comunitaria per il Mediterraneo; auspico che formuli una posizione in merito alle situazioni attualmente in atto in Tunisia ed Egitto. In altre parole, malgrado l’importanza delle questioni dell’energia e dell’innovazione, spero che questo Consiglio affronti anche gli aspetti della crisi finanziaria e della crisi politica in Nordafrica."@it12
"Pone Pirmininke, neabejoju, kad šios Tarybos vaidmuo bus labai svarbus iš esmės klausimais, susijusiais su Europos ekonomikos atgaivinimu, visų pirma su energetika ir inovacijomis. Todėl negaliu neprabrėžti, kad iš esmės ši Taryba yra strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo dalis, ji yra tos pusės – monetos pusės – kuri apima augimą, konkurencingumą ir ekonomikos atgaivinimą, dalis. Tačiau dėl to, kad tai taip svarbu, norėčiau į jus kreiptis, ir būtent todėl prašiau leidimo pateikti savo poziciją. Be tokių svarbių klausimų kaip energija ir inovacijos, raginu šią Tarybą aptarti ir priimti sprendimą dėl finansų krizės, kuri kilo Europos Sąjungoje. Manau, kad negalime švaistyti laiko. Dar daugiau, jeigu iš penktadienį vyksiančio Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimo negalime tikėtis šios problemos sprendimo ir net jeigu turime laukti kovo mėn. vyksiančio Tarybos posėdžio, labai svarbu, kad valstybių ir vyriausybių vadovai būtų pasirengę daryti stabilumo fondą lankstesnį, pradedant vasario 4 d., kartu pasirengiant iš naujo pradėti Europos ekonomikos valdyseną. Manau, kad tai labai svarbus klausimas, kuris negali likti šios Tarybos neaptartas. Dabar, jeigu leisite, norėčiau pasakyti dar vieną dalyką apie šią Tarybą: tikiuosi, kad ji taip pat patvirtins Europos Sąjungos strategiją dėl Viduržemio jūros regiono; Tikiuosi, kad ji paaiškins dabartinę padėtį Tunise ir Egipte. Kitaip sakant, nepaisydamas energijos ir inovacijų klausimų svarbos, tikiuosi, kad šioje Taryboje bus sprendžiami finansų krizės ir politinės krizės Šiaurės Afrikoje klausimai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es nešaubos, ka šī Padomes sanāksme būs ļoti svarīga, galvenokārt attiecībā uz tiem jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas ekonomikas atveseļošanos, jo īpaši enerģētikas un inovāciju jomā. Es tāpēc nevaru neuzsvērt, ka šī Padomes sanāksme būtībā ir daļa no stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanas: tā ir daļa no tās puses — vienas monētas puses —, kas attiecas uz izaugsmi, konkurētspēju un ekonomikas atveseļošanos. Tomēr tieši tāpēc, ka tas ir tik svarīgi, es vēlos nākt klajā ar aicinājumu, un tāpēc es arī esmu lūdzis vārdu. Papildus tādiem svarīgiem tematiem kā enerģētika un inovācijas es aicinu Padomi debatēt un izstrādāt risinājumu finanšu krīzei, ar ko Eiropas Savienība pašlaik ir saskārusies. Esmu pārliecināts, ka mēs nevaram atļauties veltīgi tērēt laiku. Turklāt, ja mēs nevaram gaidīt risinājumu šai problēmai no Padomes sanāksmes, kas notiks piektdien, un, pat ja mums vajadzētu gaidīt līdz Padomes marta sanāksmei, ir svarīgi, lai Eiropas valstu un valdību vadītāji, sākot no 4. februāra, gatavotos stabilitātes fondu padarīt elastīgāku, vienlaikus gatavojoties atkārtotai Eiropas ekonomiskās valdības darba uzsākšanai. Es uzskatu, ka šis ir būtisks jautājums, un tas nevar palikt ārpus šās Padomes sanāksmes redzesloka. Tagad ar jūsu atļauju es pievērsīšos citam punktam šās Padomes sanāksmes sakarā — es ceru, ka tā izstrādās arī Eiropas Savienības stratēģiju Vidusjūras reģiona valstīm; es ceru, ka tā sagatavos reakciju uz pašreizējām situācijām Tunisijā un Ēģiptē. Citiem vārdiem sakot, neskatoties uz to jautājumu nozīmi, kas saistīti ar enerģētiku un inovācijām, es ceru, ka šajā Padomes sanāksmē tiks risināti arī finanšu krīzes un Ziemeļāfrikas politiskās krīzes jautājumi."@lv13
"Não tenho dúvidas de que este Conselho será muito importante essencialmente para aquilo que está relacionado com o relançamento das economias europeias, designadamente as matérias da energia e da inovação. E, por isso, não queria deixar de sublinhar que este Conselho faz parte, no fundo, da implementação desta Estratégia 2020 para a Europa e, portanto, faz parte daquela metade, ou daquela face da moeda que é a face do crescimento, da competitividade, do relançamento das economias. Mas, por isso ser tão importante, eu queria deixar aqui, e é esse o sentido da minha intervenção, um apelo. Um apelo a que neste Conselho, por entre assuntos tão importantes como a energia e a inovação, se discuta também e se prepare uma solução para a crise financeira em que vive a União Europeia. Eu julgo que nós não podemos perder tempo. E se não podemos esperar do Conselho da próxima sexta-feira, se não podemos esperar desse Conselho uma solução para este problema, embora a esperemos no de Março, é fundamental que os Chefes de Governo e os Chefes de Estado da União Europeia preparem, já a partir de 4 de Fevereiro, a flexibilização do Fundo de Estabilização e também, ao mesmo tempo, o relançamento do Governo Económico Europeu. Julgo que esta matéria é essencial e não pode ficar à margem deste Conselho. E, já agora, se me permitem, ainda uma outra nota para este Conselho: que este Conselho prepare também uma estratégia da União Europeia para o Mediterrâneo. Que prepare uma resposta às situações em que vive actualmente a Tunísia e o Egipto. E, portanto, apesar da importância da matéria da energia e da inovação, que a matéria da crise financeira e da crise política nos países do Norte de África seja tratada por este Conselho."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik twijfel er niet aan dat de aanstaande bijeenkomst van de Raad buitengewoon belangrijk zal zijn, vooral met betrekking tot het herstel van de Europese economieën en in het bijzonder energie en innovatie. Daarom wil ik onderstrepen dat deze bijeenkomst in wezen deel uitmaakt van de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie: zij vormt een onderdeel van de helft of van de zijde van de medaille die groei, concurrentievermogen en economisch herstel heet. Juist vanwege het belang van deze bijeenkomst zou ik hier een oproep willen doen. Dat is overigens de reden waarom ik het woord heb genomen. Ik verzoek de Raad om zich niet alleen te buigen over belangrijke zaken als energie en innovatie, maar ook van gedachten te wisselen over de financiële crisis die de Europese Unie doormaakt en met een oplossing voor die crisis te komen. Ik ben van oordeel dat wij geen tijd mogen verliezen. Indien blijkt dat dit probleem niet kan worden opgelost tijdens de bijeenkomst van de Raad van aanstaande vrijdag – en laten wij hopen dat dat dan wel het geval zal zijn tijdens die van maart – dan is het essentieel dat de staatshoofden en regeringsleiders al vanaf 4 februari de nodige voorbereidingen treffen om de flexibiliteit van het stabiliteitsfonds te vergroten en tegelijkertijd de herlancering van het Europees economisch bestuur te bevorderen. Volgens mij gaat het hier om een zaak van wezenlijk belang die in geen geval onaangeroerd mag blijven tijdens de bijeenkomst van de Raad. Met uw welnemen zou ik nog een ander punt onder de aandacht van de Raad willen brengen: ik hoop dat hij ook een EU-strategie zal opstellen voor het Middellandse-Zeegebied en met een antwoord zal komen voor de huidige ontwikkelingen in Tunesië en Egypte. Anders gezegd, los van het belang van energie en innovatie, hoop ik dat de Raad tijdens zijn bijeenkomst ook de financiële crisis en de politieke crisis in Noord-Afrika zal behandelen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Bez wątpienia zbliżająca się Rada będzie bardzo istotna, przede wszystkim dla kwestii dotyczących ożywienia gospodarek Europy, w szczególności energii i innowacyjności. Dlatego też nie mogę nie podkreślić, że zasadniczo nadchodząca Rada stanowi część realizacji strategii Europa 2020: to właśnie część tej połówki – tej strony medalu – jest stroną wzrostu, konkurencyjności i ożywienia gospodarczego. Skoro jednak jest to tak ważne, pragnę w tym miejscu wystosować pewien apel, i dlatego też zabieram głos. Wzywam Radę do omówienia i opracowania, poza tematami tak istotnymi jak energia i innowacyjność, rozwiązania kryzysu finansowego doświadczanego obecnie przez Unię Europejską. Sądzę, że nie mamy czasu do stracenia. Ponadto, jeśli nie możemy oczekiwać rozwiązania tego problemu od piątkowej Rady, a nawet jeśli musimy na nie czekać do jej marcowego posiedzenia, jest konieczne, by szefowie państw i rządów przygotowali się na uelastycznienie funduszu stabilności, poczynając od 4 lutego, wraz z przygotowaniem ponownej premiery europejskiego rządu gospodarczego. Uważam, iż ta kwestia ma podstawowe znaczenie i nie może pozostać na marginesie nadchodzącej Rady. Jeśli będzie mi wolno, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz na jej temat: mam nadzieję, że opracuje ona również strategię Unii Europejskiej na rzecz Śródziemnomorza; ufam, że Rada opracuje odpowiedź na wydarzenia doświadczane obecnie w Tunezji i Egipcie. Innymi słowy, mimo znaczenia kwestii energii i innowacyjności, mam nadzieję, iż Rada zajmie się kwestiami kryzysu finansowego i kryzysu politycznego w Afryce Północnej."@pl16
"Domnule Președinte, nu am nicio îndoială că acest Consiliu va fi foarte important, în special în ceea ce privește chestiunile legate de redresarea economiilor europene, cu accent pe energie și inovare. Astfel, voi sublinia din nou că acest Consiliu face, practic, parte din procesul de punere în aplicare a strategiei Europa 2020: el reprezintă partea plină a paharului, aceea a creșterii, competitivității și redresării economice. Cu toate acestea, dată fiind tocmai importanța sa deosebită, aș vrea să profit de faptul că am luat cuvântul și să fac un apel. Pe lângă subiecte importante precum energia și inovarea, solicit Consiliului să dezbată și să elaboreze o soluție pentru criza financiară cu care se confruntă Uniunea Europeană. După părerea mea, nu avem timp de pierdut. Mai mult, chiar dacă nu se va găsi o soluție la această problemă la Consiliul ce va avea loc vineri și va trebui să așteptăm până la reuniunea din martie a Consiliului pentru a găsi o soluție, este esențial ca șefii de stat sau de guvern să se pregătească în vederea flexibilizării fondului de stabilitate, începând cu 4 februarie, precum și a relansării guvernului economic european. Consider că această chestiune este una fundamentală și nu marginală în cadrul acestui Consiliu. Și acum, dacă îmi permiteți, aș dori să menționez încă un aspect în legătură cu acest Consiliu. Sper că se va adopta și o strategie a Uniunii Europene referitoare la zona mediteraneană; sper că se va formula un răspuns la situațiile actuale din Tunisia și Egipt. Cu alte cuvinte, în ciuda importanței chestiunilor energiei și inovării, sper că se vor aborda, în cadrul acestui Consiliu, și criza financiară și criza politică din Nordul Africii."@ro18
"Vôbec nepochybujem, že toto zasadnutie Rady bude veľmi dôležité, v zásade preto, že sa bude zaoberať otázkami týkajúcimi sa obnovy hospodárstiev Európy a najmä energetikou a inováciami. Musím preto zdôrazniť, že toto zasadnutie Rady je v podstate súčasťou vykonávania stratégie Európa 2020. Je súčasťou jednej jej časti, jednej strany mince, ktorú tvorí rast, hospodárska súťaž a obnova hospodárstva. Práve preto, že ide o významnú vec, by som tu chcel predniesť jednu výzvu, pre ktorú som tiež žiadal o slovo. Vyzývam Radu, aby sa okrem takých dôležitých tém, ako sú energetika a inovácie, zaoberala aj témou finančnej krízy, ktorú Európska únia zažíva, a vypracovala riešenie. Domnievam sa, že už nemôžeme strácať viac času. Ak navyše nemožno od piatkového zasadnutia Rady očakávať riešenie tohto problému a ak dokonca musíme na toto riešenie počkať až do marcového zasadnutia Rady, je rozhodujúce, aby sa hlavy štátov a predsedovia vlád pripravili a zabezpečili väčšiu flexibilitu fondu stability počnúc 4. februárom a aby sa rovnako pripravili na opätovné spustenie európskej hospodárskej vlády. Považujem túto tému za základ, a preto nemôže zostať na okraji programu tohto zasadnutia Rady. Teraz, ak mi dovolíte, by som povedal ešte jednu poznámku k Rade. Dúfam, že vypracuje aj európsku stratégiu pre Stredozemie, dúfam, že vypracuje reakciu na situáciu, ktorá je momentálne v Tunisku a v Egypte. Inými slovami, aj napriek významu tém energetiky a inovácií dúfam, že sa táto Rada bude na svojom zasadnutí zaoberať aj problematikou finančnej krízy a politickej krízy v severnej Afrike."@sk19
"Gospod predsednik, prepričan sem, da bo srečanje Sveta zelo pomembno, posebej za okrevanje evropskih gospodarstev, še zlasti pa za področji energije in inovacij. Zato sem mi zdi potrebno poudariti, da je to srečanje Sveta v bistvu del izvajanja strategije Evropa 2020: spada v tisto polovico ─ na tisto stran kovanca ─ ki je povezana z rastjo, konkurenčnostjo in okrevanjem gospodarstva. Ker gre za tako važne zadeve, pa bi rad izrazil poziv, zaradi katerega sem se prijavil k besedi. Pozivam Svet, naj poleg tako pomembnih tem, kot sta energija in inovacije, v razpravo vključi tudi reševanje finančne krize, v kateri je Evropska unija, in naj oblikuje rešitev. Prepričan sem, da je za to skrajni čas. Tudi če ne moremo pričakovati rešitve tega problema od petkovega srečanja Sveta in bomo morali nanjo čakati do srečanja Sveta v marcu, pa je nujno, da voditelji držav in vlad začnejo priprave na povečanje prožnosti sklada za stabilnost že od 4. februarja naprej, ob pripravah na ponovni zagon evropskega gospodarskega upravljanja. Prepričan sem, da je to vprašanje temeljno in ga ne smemo odrivati ob rob srečanja Sveta. Če mi dovolite, pa bi rad povedal še nekaj v zvezi s tem srečanjem Sveta. Upam, da bo tudi oblikoval strategijo Evropske unije za Sredozemlje; upam, da bo oblikoval naš odziv na dogodke, ki zdaj potekajo v Tuniziji in Egiptu. Z drugimi besedami, ob vsej pomembnosti vprašanj energije in inovacij upam, da bo Svet obravnaval tudi vprašanje finančne krize in vprašanje politične krize v severni Afriki."@sl20
"Herr talman! Jag tvivlar inte på att detta rådsmöte kommer att få stor betydelse, särskilt för frågor som rör Europas ekonomiska återhämtning, och då främst energi och innovation. Jag kan därför inte låta bli att betona att detta råd i grund och botten är en del av genomförandet av Europa 2020-strategin: Det ingår i den hälft – den sida av myntet – som handlar om tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk återhämtning. Eftersom detta är en så viktig sak, vill jag emellertid framföra en vädjan här, och det är därför som jag har begärt ordet. Förutom så viktiga frågor som energi och innovation uppmanar jag rådet att diskutera och lägga fram en lösning på den finanskris som för närvarande pågår i EU. Vi har ingen tid att förlora. Även om vi inte kan räkna med en lösning på detta problem vid fredagens rådsmöte, och tvingas invänta den fram till rådets marsmöte, måste stats- och regeringscheferna bereda sig på att göra stabilitetsfonden mer flexibel från och med den 4 februari och också förbereder en omstart av den europeiska ekonomiska regeringen. Jag anser att denna grundläggande fråga inte får försummas vid rådsmötet. Låt mig nu säga en annan sak om rådsmötet: Jag hoppas att man också utarbetar en EU-strategi för Medelhavsområdet och en reaktion på det aktuella läget i Tunisien och Egypten. Med andra ord hoppas jag att energi- och innovationsfrågornas betydelse inte avhåller rådet från att ta itu med finanskrisen och den politiska krisen i Nordafrika."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph