Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-071-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-071-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η προσεχής σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιείται σε συνθήκες εξέλιξης της καπιταλιστικής κρίσης και όξυνσης του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, για την ενέργεια και την καινοτομία. Πρόκειται για δύο κομβικούς τομείς για το κεφάλαιο. Μεγάλες περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Ασία, η Αφρική αποτελούν πεδίο σκληρών ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και επεμβάσεων για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας που προκαλούν τεράστια φτώχεια, σκληρή εκμετάλλευση και καταπίεση, σε συνεργασία με τις εγχώριες αστικές τάξεις σε βάρος των λαών. Αυτή η αντιδραστική πολιτική γεννάει τις λαϊκές εξεγέρσεις, όπως χαρακτηριστικά εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες από το λαό της Αιγύπτου καθώς και άλλων χωρών, αποδεικνύοντας ότι πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι οι λαοί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει την αλληλεγγύη του στον εξεγερμένο λαό της Αιγύπτου. Καλεί τους λαούς να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους. Βασική προτεραιότητα της συνόδου, που τυπικά δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη αλλά θα συζητηθεί, είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Ευρώπη 20-20’. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση της ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, nadcházející zasedání Evropské rady se bude konat na pozadí pokračující krize kapitalismu a zostřující se hospodářské soutěže mezi monopoly odehrávajících se jak v rámci Evropské unie, tak mezi Evropskou unií a dalšími imperialistickými centry v odvětví energetiky a inovacích. To jsou z hlediska kapitálu dvě zásadní odvětví. Rozsáhlá území, jako je Blízký východ, Asie nebo Afrika, jsou scénami pro nelítostnou imperialistickou soutěž a zásahy s cílem ovládnout zdroje bohatství a energetické přepravní trasy, což se vtěchto oblastech odráží v podobě obrovské chudoby, krutého vykořisťování a útlaku, a to vše ve spolupráci s domácími buržoazními třídami a na úkor lidu. Tato reakcionářská politika vyvolává lidová povstání, jako např. takové, které nyní propuklo v Egyptě a dalších zemích, což je rovněž dokladem, že občané jako hlavní protagonisté jsou těmi, kdo určují historii. Řecká komunistická strana vyjadřuje s protestujícími v Egyptě svou solidaritu. Vyzývá lidi, aby vyjádřili svoji opravdovou podporu a solidaritu. Základní prioritou summitu, která sice oficiálně jako bod na jeho pořad jednání zařazena není, přesto by ale měla být projednána, je strategie EU 2020. Priority týkající se provádění posílené správy ekonomických záležitostí se budou posouvat stejným směrem."@cs1
"Hr. formand! Det kommende møde i Rådet vil foregå på baggrund af den fortsatte kapitalistiske krise og den stivnede konkurrence mellem monopolerne, både i EU og mellem EU og andre imperialistiske poler, om energi og innovation. Der er sektorer, der er afgørende for kapitalen. Store områder som Mellemøsten, Asien og Afrika er skueplads for stivnet, imperialistisk konkurrence og indgreb for at kontrollere de rigdomsskabende ressourcer og energitransportruter, hvilket forårsager enorm fattigdom, rå udnyttelse og undertrykkelse i samarbejde med de borgerlige klasser hjemme og til skade for befolkningen. Denne reaktionære politik giver anledning til folkelige opstande som dem, der bryder ud lige nu i Egypten og andre lande, hvilket beviser, at folket er historiens hovedperson. Det græske kommunistparti udtrykker sin solidaritet med de protesterende i Egypten. Det opfordrer befolkningen til at udtrykke ægte støtte og solidaritet. Topmødets primære prioritet, som ikke er formelt med på dagsordenen, men som vil blive drøftet, er EU 2020-strategien. Prioriteterne med hensyn til gennemførelse af den skærpede økonomiske styring flytter i samme retning."@da2
"Herr Präsident, die bevorstehende Tagung des Europäischen Rates wird sich vor dem Hintergrund der andauernden kapitalistischen Krise und dem angespannten Wettbewerb zwischen den Monopolen sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch zwischen der Europäischen Union und anderen imperialistischen Zentren um Energie und Innovation abspielen. Diese beiden Sektoren sind für das Kapital von entscheidender Bedeutung. Dabei liefern die großen Gebiete wie der Nahe Osten, Asien und Afrika die Bühne für den strengen imperialistischen Wettbewerb und den Eingriff in die Kontrolle Reichtum produzierender Ressourcen und Energietransportwege, was in Zusammenarbeit mit den bourgeoisen Klassen zu Hause und zum Schaden der Bevölkerung eine enorme Armut, extreme Ausbeutung und Unterdrückung zur Folge hat. Diese reaktionäre Politik ist Anlass für Volksaufstände geworden, wie sie gerade in Ägypten und in anderen Ländern passieren, und es wird wieder einmal deutlich, dass das Volk der Hauptdarsteller in der Geschichte ist. So bringt die Kommunistische Partei Griechenlands ihre Solidarität mit der protestierenden Bevölkerung in Ägypten zum Ausdruck. Und sie fordert die Menschen auf, ihre aufrichtige Unterstützung und Solidarität zu bekunden. Der grundlegende Schwerpunkt des Gipfels, der zwar formal nicht auf der Tagesordnung steht, aber über den gesprochen werden wird, ist die Strategie EU 2020. Und die Schwerpunkte in Bezug auf die Umsetzung einer verstärkten Economic Governance gehen in dieselbe Richtung."@de9
"Mr President, the forthcoming meeting of the European Council will be set against the backdrop of the continuing capitalist crisis and stiffening competition between the monopolies, both within the European Union and between the European Union and other imperialist centres, for energy and innovation. These are two vital sectors for capital. Large areas, such as the Middle East, Asia and Africa, are the scene for stiff imperialist competition and intervention to control wealth-producing resources and energy transportation routes, which is causing tremendous poverty, harsh exploitation and repression, in collaboration with the bourgeois classes at home and to the detriment of the people. This reactionary policy is giving rise to popular uprisings, such as those breaking out right now in Egypt and other countries, thereby proving that the people are the protagonists of history. The Greek Communist Party expresses its solidarity with the people protesting in Egypt. It calls on the people to express their real support and solidarity. The basic priority of the summit, which is not formally included in its agenda but which will be discussed, is the EU 2020 strategy. Priorities in terms of implementing reinforced economic governance will be moving in the same direction."@en4
"Señor Presidente, la próxima reunión del Consejo Europeo se enmarca en la continua crisis capitalista y la rígida competencia entre los monopolios, tanto dentro de la Unión Europea como entre la Unión Europea y otros centros imperialistas, por la energía y la innovación. Existen dos sectores clave para el capital. Las grandes regiones, como Oriente Medio, Asia y África, son el marco de la rígida competencia imperialista y la intervención para controlar los recursos productores de riqueza y las rutas de transporte de energía, que provocan una pobreza terrible, explotación y represión severas, con la colaboración de las clases burguesas en casa y en perjuicio de los pueblos. Esta política reaccionaria da lugar a levantamientos populares, como los que han estallado ahora en Egipto y en otros países, demostrando así que los pueblos son los protagonistas de la historia. El Partido Comunista Griego expresa su solidaridad con la población que protesta en Egipto. Pido a las personas que expresen su verdadero apoyo y solidaridad. La prioridad básica de la cumbre, que no se ha incluido formalmente en el programa pero que se debatirá, es la Estrategia Europa 2020. Las prioridades en cuanto a la implementación del refuerzo de la gobernanza económica avanzarán en la misma dirección."@es21
"Austatud president! Saabuva Euroopa Ülemkogu kohtumise taustal on jätkuv kapitalismi kriis ja karmistuv monopolide konkurents energia ja innovatsiooni pärast nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidu ning muude imperialistlike keskuste vahel. Need on kaks kapitali jaoks elutähtsat sektorit. Suured piirkonnad, näiteks Lähis-Ida, Aasia ja Aafrika, on karmi imperialistliku konkurentsi ja sekkumise tandriks. Selle eesmärk on kontrollida tootlikke ressursse ja energia transpordi marsruute ning tagajärjeks on tohutu vaesus, jõhker ärakasutamine ja repressioonid koostöös kapitalistlike klassidega ja rahva huvide arvel. See reaktsiooniline poliitika põhjustab rahvaülestõuse, näiteks neid, mis toimuvad praegu Egiptuses ja muudes riikides, tõestades sellega, et ajaloo peategelane on rahvas. Kreeka Kommunistlik Partei väljendab solidaarsust Egiptuses protestivate inimestega. Partei kutsub rahvast üles väljendama oma tõelist toetust ja solidaarsust. Tippkohtumise prioriteet, mis ei ole ametlikult lisatud selle päevakorda, kuid mida hakatakse arutama, on ELi 2020. aasta strateegia. Tugevdatud majandusjuhtimise rakendamise prioriteedid liiguvad samas suunas."@et5
"Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvoston seuraava kokous pidetään tilanteessa, jossa vallitsee jatkuva kapitalistinen kriisi ja jossa monopolien kilpailu energiasta ja innovoinnista kiristyy niin Euroopan unionin sisällä kuin Euroopan unionin ja muiden imperialististen keskusten välillä. Nämä ovat pääoman kaksi keskeistä sektoria. Lähi-itä, Aasia, Afrikka ja muut laajat alueet ovat ankaran imperialistisen kilpailun näyttämöitä, joilla toimet hyvinvointia tuottavien luonnonvarojen ja energiankuljetusreittien valtaamiseksi aiheuttavat suunnatonta köyhyyttä, räikeää hyväksikäyttöä ja sortoa. Tämä tapahtuu yhteistyössä maiden sisäisten porvariluokkien kanssa ja kansan vahingoksi. Tämä taantumuksellinen politiikka synnyttää kansannousuja, kuten Egyptissä ja muissa maissa juuri puhjenneita kapinoita, jotka osoittavat, että kansat ovat historian esitaistelijoita. Kreikan kommunistinen puolue tuo julki solidaarisuutensa ihmisille, jotka juuri nyt osoittavat mieltään Egyptissä. Se kehottaa ihmisiä tuomaan julki todellisen tukensa ja solidaarisuutensa. Huippukokouksen perimmäisenä painopisteenä – joka ei ole virallisesti asialistalla mutta josta keskustellaan – on EU 2020-strategia. Talouden tehostetun ohjausjärjestelmän käyttöönottoa koskevissa tavoitteissa siirrytään samaan suuntaan."@fi7
"Monsieur le Président, la prochaine réunion du Conseil européen se déroulera dans un contexte de crise capitaliste persistante et de concurrence accrue entre les monopoles, tant au sein de l’Union européenne qu’entre l’Union européenne et les autres centres impérialistes, pour l’énergie et l’innovation. Il s’agit de deux secteurs essentiels pour les capitaux. De grandes régions telles que le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique sont le théâtre d’une âpre concurrence et d’une intervention impérialistes en vue du contrôle des ressources créant de la richesse et des voies d’acheminement de l’énergie, ce qui engendre une extrême pauvreté, une exploitation et une répression impitoyables, avec la participation des classes bourgeoises locales et au détriment de la population. Cette politique réactionnaire est à l’origine de soulèvements populaires tels que ceux qui se déroulent actuellement en Égypte et dans d’autres pays, prouvant ainsi que les gens sont les protagonistes de l’histoire. Le parti communiste grec affiche sa solidarité avec les protestataires en Égypte. Il appelle la population à afficher son véritable soutien et sa réelle solidarité. La priorité de base du sommet, qui ne fait pas partie du programme officiel, mais qui sera examinée, est la stratégie «Europe 2020». Les priorités en matière de mise en œuvre d’une gouvernance économique renforcée évolueront dans la même direction."@fr8
"Elnök úr, az Európai Tanács soron következő ülése a folytatódó kapitalista válság, és a monopóliumoknak az Európai Unión belüli, valamint az Európai Unió és más kapitalista központok között az energiáért és innovációért folyó egyre élesebbé váló versenyének színterén fog zajlani. Ez a két ágazat döntő fontosságú a tőke számára. Hatalmas területek, mint például a Közel-Kelet, Ázsia és Afrika az éles imperialista verseny és beavatkozás színhelyei, melyek célja a hazai burzsoá osztályokkal karöltve és a gazdagságtermelő erőforrások és energiaszállítási útvonalak emberek rovására történő ellenőrzése, ami iszonyatos szegénységet, kegyetlen kizsákmányolást és elnyomást hoz magával. Ez a reakciós politika olyan népfelkelésekhez vezet, mint amilyenek épp most Egyiptomban és más országokban is kitörtek, ami azt bizonyítja, hogy a történelem főszereplője a nép. A Görög Kommunista Párt szolidaritását fejezi ki az egyiptomi tiltakozókkal. Felszólítja az embereket, hogy fejezzék ki valódi támogatásukat és szolidaritásukat. A csúcs alapprioritása, amely nem szerepel ugyan a hivatalos napirendben, de amelyről szó lesz, az az EU 2020 stratégia. A megerősített gazdasági kormányzás végrehajtásának prioritásai ugyanebbe az irányba mutatnak."@hu11
"Signor Presidente, l’imminente riunione del Consiglio europeo si svolgerà sullo sfondo del persistere della crisi capitalistica e dell’inasprirsi della concorrenza tra i monopoli, sia in seno all’Unione europea, sia tra l’Unione europea e altri centri imperialisti, per accaparrarsi energia e innovazione. Si tratta di due settori vitali per il capitale. Grandi regioni quali il Medio Oriente, l’Asia e l’Africa, fanno da scenario a un’aspra concorrenza imperialistica e a svariati interventi per controllare le risorse che generano ricchezza e le rotte di trasporto dell’energia, e questo sta causando povertà estrema, sfruttamento impietoso e repressione, in collaborazione con le classi borghesi in patria e a svantaggio del popolo. Questa politica reazionaria sta fomentando rivolte popolari, quali quelle che stanno scoppiando proprio adesso in Egitto e in altri paesi, a dimostrazione del fatto che il popolo è il protagonista della storia. Il Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας esprime la propria solidarietà al popolo egiziano in protesta. Esorta a esprimere sostegno e solidarietà reali. La priorità di base del vertice, che non è stata formalmente inserita all’ordine del giorno ma che verrà discussa, è la strategia UE 2020. Le priorità in termini di attuazione di una governance economica rafforzata si muoveranno nella medesima direzione."@it12
"Pone Pirmininke, būsimas Europos Vadovų Tarybos susitikimas vyks tebesitęsiant kapitalizmo krizei ir vis stiprėjant monopolijų konkurencijai ir Europos Sąjungoje, ir tarp jos ir kitų imperialistinių centrų dėl energijos ir inovacijų. Kalbant apie kapitalą, yra du svarbūs sektoriai. Tokios didelės teritorijos kaip Artimieji Rytai, Azija ir Afrika yra vieta tvirtai imperialistinei konkurencijai ir įsikišimui siekiant kontroliuoti turtus kraunančius išteklius ir energijos tiekimo maršrutus, ir tai sukelia didžiulį skurdą, žiaurų išnaudojimą ir represijas, bendradarbiaujant su vietos buržuazinėmis klasėmis, taip pakenkiant žmonėms. Dėl šios reakcinės politikos kyla tokie visuotiniai maištai kaip dabar vykstantys Egipte ir kitose šalyse, ir taip patvirtinama, kad tauta yra svarbiausia istorijos veikėja. Graikijos komunistų partija išreiškia solidarumą su Egipte protestuojančiais žmonėmis. Ji ragina žmones išreikšti savo tikrą paramą ir solidarumą. Pagrindinis aukščiausiojo lygio susitikimo prioritetas, kuris nėra oficialiai įtrauktas į jo darbotvarkę, bet bus aptartas, yra strategija „Europa 2020“. Sustiprintos ekonomikos valdysenos prioritetai, susiję su įgyvendinimu, juda ta pačia kryptimi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, gaidāmā Eiropadomes sanāksme par enerģētiku un inovācijām tiks rīkota ieilgušas kapitālisma krīzes un pieaugošas konkurences apstākļos starp monopoliem gan Eiropas Savienībā, gan arī starp Eiropas Savienību un citiem imperiālisma centriem. Kapitālam šīs ir divas ļoti svarīgas jomas. Tādas lielas teritorijas kā Tuvie Austrumi, Āzija un Āfrika, ir kļuvušas par vietām, kur notiek nežēlīga imperiālistu konkurence un iejaukšanās, lai kontrolētu bagātību vairošanas resursus un enerģijas transportēšanas maršrutus, kas ir cēlonis milzīgai nabadzībai, rupjai ekspluatācijai un apspiešanai, sadarbojoties ar pašmāju buržuāziju un kaitējot cilvēkiem. Šī reakcionārā politika izraisa tautas sacelšanās, kādas tieši tagad ir sākušās Ēģiptē un citās valstīs, tādējādi apstiprinot patiesību, ka vēstures veidošanā tautai ir noteicošā loma. Grieķijas Komunistiskā partija apliecina solidaritāti ar tiem cilvēkiem, kas rīko protestus Ēģiptē. Tā aicina cilvēkus apliecināt reālu atbalstu un solidaritāti. Augstākā līmeņa sanāksmes galvenā prioritāte, kas nav formāli iekļauta tās darba kārtībā, bet par ko tiks diskutēts, ir ES stratēģija 2020. gadam. Prioritātes attiecībā uz pastiprinātas ekonomiskās pārvaldības īstenošanu tiks ierosinātas tajā pašā virzienā."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η προσεχής σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιείται σε συνθήκες εξέλιξης της καπιταλιστικής κρίσης και όξυνσης του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, για την ενέργεια και την καινοτομία. Πρόκειται για δύο κομβικούς τομείς για το κεφάλαιο. Μεγάλες περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Ασία, η Αφρική αποτελούν πεδίο σκληρών ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και επεμβάσεων για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας που προκαλούν τεράστια φτώχεια, σκληρή εκμετάλλευση και καταπίεση, σε συνεργασία με τις εγχώριες αστικές τάξεις σε βάρος των λαών. Αυτή η αντιδραστική πολιτική γεννάει τις λαϊκές εξεγέρσεις, όπως χαρακτηριστικά εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες από το λαό της Αιγύπτου καθώς και άλλων χωρών, αποδεικνύοντας ότι πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι οι λαοί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει την αλληλεγγύη του στον εξεγερμένο λαό της Αιγύπτου. Καλεί τους λαούς να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους. Βασική προτεραιότητα της συνόδου, που τυπικά δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη αλλά θα συζητηθεί, είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Ευρώπη 20-20’. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση της ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de aanstaande bijeenkomst van de Europese Raad vindt plaats op een moment waarop de kapitalistische crisis voortduurt en de wedijver tussen monopolies om energie en innovatie heviger wordt, zowel binnen de Europese Unie als tussen de Europese Unie en andere imperialistische centra. Energie en innovatie zijn twee cruciale sectoren voor het kapitaal. Grote gebieden zoals het Midden-Oosten, Azië en Afrika vormen het toneel van hevige imperialistische rivaliteit en inmenging om controle te verkrijgen over de bronnen die rijkdom genereren en over de transportwegen voor energie, wat tot enorme armoede en meedogenloze uitbuiting en onderdrukking leidt en waaraan de lokale bourgeoisie ten koste van het volk meewerkt. Deze reactionaire politiek brengt volksopstanden voort, zoals deze zich nu voordoen in Egypte en andere landen, waarmee wordt aangetoond dat het volk de hoofdrol speelt in de geschiedenis. De Communistische Partij van Griekenland geeft blijk van solidariteit met het Egyptische volk dat in opstand is gekomen. Zij roept de andere volkeren op om metterdaad hun steun en solidariteit te betuigen. De eerste prioriteit van de bijeenkomst is iets wat formeel niet op de agenda staat maar wel onderwerp van gesprek zal zijn: de Europa 2020-strategie. In dezelfde richting bewegen zich ook de prioriteiten voor de verwezenlijking van het versterkte economische bestuur."@nl3
"Panie Przewodniczący! Zbliżające się posiedzenie Rady Europejskiej rozegra się na tle trwającego kryzysu kapitalizmu i zaostrzającej się rywalizacji pomiędzy monopolami, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i pomiędzy Unią Europejską a innymi ośrodkami imperializmu, o energię i innowacje. Są to dla kapitału dwa istotne sektory. Wielkie obszary, np. Bliski Wschód, Azja i Afryka, są sceną zażartej rywalizacji i interwencji imperialistów zmierzającej do kontroli przynoszących bogactwo zasobów i energetycznych szlaków transportowych, co powoduje olbrzymią biedę, ostrą eksploatację i represje, we współpracy z miejscowymi klasami burżujów i ze szkodą dla ludu. Ta reakcyjna polityka prowadzi do ludowych powstań, takich jak te wybuchające obecnie w Egipcie i innych krajach, tym samym dowodząc, że to lud jest protagonistą historii. Grecka Partia Komunistyczna wyraża solidarność z ludem protestującym w Egipcie. Wzywa lud do okazania prawdziwego wsparcia i solidarności. Podstawowym priorytetem szczytu, którego formalnie nie ujęto w porządku obrad, lecz który będzie omawiany, jest strategia UE 2020. Priorytety w zakresie realizacji wzmocnionego zarządzania gospodarczego będą iść w tym samym kierunku."@pl16
"Senhor Presidente, a próxima reunião do Conselho Europeu irá realizar-se num cenário de crise capitalista contínua e de intensificação da competição entre monopólios, no seio da União Europeia, e entre a União Europeia e outros centros imperialistas, pela energia e pela inovação. Estes dois sectores são vitais para o capital. Actualmente, vastas regiões do planeta, como o Médio Oriente e os continentes asiático e africano, são palco de dura competição imperialista e de luta pelo controlo de recursos geradores de riqueza e de rotas de transporte de energia, que provocam uma imensa pobreza e conduzem a uma exploração e repressão cruéis, envolvendo as classes burguesas locais e em detrimento do povo. Esta política reaccionária está a dar origem a revoltas populares, como as que estão a verificar-se no Egipto e noutros países, provando assim que o povo é o protagonista da História. O Partido Comunista grego manifesta a sua solidariedade para com o povo em protesto no Egipto. Exorta as pessoas a expressarem o seu apoio e a sua solidariedade sinceros. A principal prioridade da cimeira, que não consta formalmente da ordem de trabalhos, mas irá estar em discussão, é a Estratégia UE-2020. As prioridades em termos de implementação de uma governação económica reforçada seguirão o mesmo caminho."@pt17
"Domnule Președinte, apropiata reuniune a Consiliului European se va desfășura în contextul continuării crizei capitalurilor și al concurenței din ce în ce mai rigide privind energia și inovarea între monopolurile din cadrul Uniunii Europene și între Uniunea Europeană și alte centre imperialiste. Aceste două componente sunt vitale pentru capitaluri. Regiuni întinse, precum Orientul Mijlociu, Asia și Africa, sunt scena unei concurențe imperialiste rigide și a unor tentative de control asupra resurselor generatoare de bogăție și asupra rutelor de transport al energiei, ceea ce conduce la sărăcie extremă și la acțiuni dure de exploatare și reprimare, întreprinse împreună cu clasele burgheze din țările de origine, în detrimentul omului de rând. Această politică reacționară conduce la revolte populare, precum cele care au loc chiar acum în Egipt și în alte țări și care dovedesc că oamenii de rând sunt protagoniștii istoriei. Partidul Comunist Grec își exprimă solidaritatea față de protestatarii din Egipt. Acesta solicită cetățenilor să-și exprime sprijinul real și solidaritatea. Prioritatea majoră a summitului, care nu este inclusă în mod formal pe ordinea de zi, dar care va fi dezbătută, este strategia UE 2020. Prioritățile referitoare la punerea în aplicare a guvernanței economice consolidate vor urma aceeași linie."@ro18
"Nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady bude prebiehať na pozadí pokračujúcej kapitalistickej krízy a zostrujúcej sa konkurencie medzi monopolmi v oblasti energetiky a inovácií, a to tak v rámci Európskej únie, ako aj medzi Európskou úniou a ostatnými imperialistickými centrami. Ide o dve rozhodujúce oblasti pre kapitál. Veľké oblasti, ako napríklad Blízky východ, Ázia a Afrika, sú miestami, kde panuje ostrá imperialistická hospodárska súťaž a zásahy s cieľom ovládať hojné zdroje a prepravné trasy energie, čo spôsobuje obrovskú chudobu, kruté využívanie a potláčanie v spolupráci s domácimi buržoáznymi triedami na úkor ľudí. Táto spiatočnícka politika spôsobuje vznik ľudových povstaní, ktoré teraz napríklad prepukli v Egypte a v iných krajinách, čo dokazuje, že práve ľudia sú tvorcami histórie. Komunistická strana Grécka vyjadruje svoju solidaritu s ľuďmi protestujúcimi v Egypte. Vyzýva ľudí, aby vyjadrili svoju skutočnú podporu a solidaritu. Základnou prioritou samitu, ktorá nie je formálne zahrnutá do jeho programu, ale o ktorej sa bude hovoriť, je stratégia EÚ 2020. Tým istým smerom sa budú uberať aj priority vykonávania posilneného hospodárskeho riadenia."@sk19
"Gospod predsednik, bližajoče se srečanje Evropskega sveta se bo odvilo v ozračju trajne krize kapitalizma in zaostrovanja konkurenčnega boja med monopoli, tako znotraj Evropske unije kot med Evropsko unijo in drugimi centri imperializma, za energijo in inovacije. Ti dve področji sta za kapital življenjskega pomena. Velika območja sveta, kot so Bližnji vzhod, Azija in Afrika, so prizorišča ostrega boja med imperialisti in posredovanj, da bi obvladali vire, ki proizvajajo bogastvo, in prenosne poti za energijo, to pa povzroča strašno revščino, kruto izkoriščanje in zatiranje, pri katerem sodeluje tudi domača buržoazija, trpi pa ljudstvo. Ta reakcionarna politika neti ljudske upore, kakršne lahko zdaj spremljamo v Egiptu in v drugih državah in ki dokazujejo, da je ljudstvo pravi nosilec zgodovine. Grška komunistična stranka izraža solidarnost z ljudmi, ki protestirajo v Egiptu. Poziva tudi javnost k resnični podpori in solidarnosti. Temeljna prednostna naloga vrha, ki pa uradno ni na dnevnem redu, bo pa predmet razprave, je strategija EU 2020. Tudi naloge v zvezi s krepitvijo gospodarskega upravljanja so korak v isti smeri."@sl20
"Herr talman! Rådets nästa möte kommer att äga rum mot bakgrund av den kris som kapitalismen just nu genomgår och den hårdnande konkurrensen om energi och innovation mellan monopolen dels inom EU och dels mellan EU och andra imperialistiska högborgar. För kapitalet är detta två avgörande områden. I Mellanöstern, Asien, Afrika och andra stora regioner utkämpas en hård imperialistisk konkurrens där man genom interventioner strävar efter att kontrollera de resurser och energitransportvägar som är nyckeln till välstånd. Resultatet är enorm fattigdom, grov exploatering och förtryck, på folkets bekostnad och under medverkan av borgarklassen här hemma. Denna reaktionära politik utlöser folkuppror av precis det slag som just nu bryter ut i Egypten och andra länder, som ett bevis för att det är folket som driver historien framåt. Det grekiska kommunistpartiet uttrycker sin solidaritet med alla som protesterar i Egypten. Partiet uppmanar folket att uttrycka sitt verkliga stöd och sin solidaritet. Toppmötets grundläggande prioriterade fråga, som inte formellt är upptagen på dagordningen men kommer att diskuteras, är Europa 2020-strategin. Prioriteringar när det gäller att förstärka den ekonomiska styrningen kommer att röra sig i samma riktning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph