Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-069-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-069-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Am Freitag findet der erste Energiegipfel in der Geschichte der Europäischen Union statt, weil die Union in der Tat mit dem Vertrag von Lissabon zum ersten Mal direkt Kompetenzen in diesem Sektor hat. Und ich stimme Herrn Barroso zu, dass die Energiepolitik das nächste große Integrationsprojekt in der Europäischen Union werden kann. Da gibt es sehr viele Aspekte, und auch Präsident Buzek hat ja immer davon gesprochen, dass wir eine Energiegemeinschaft in der EU brauchen. An diesen Gipfel gab es viele Erwartungen, es gab viele Hoffnungen, dass die strategischen Fragen der Europäischen Union in der Energieversorgung beantwortet werden. Was sind die strategischen Fragen? Ja, Kollege Saryusz-Wolski, es ist die Abhängigkeit der EU von Energieimporten. Es ist die enorme Verschwendung von Energie, die nach wie vor herrscht, und es sind die negativen Folgen des derzeitigen Energiesystems auf die Ökosysteme, insbesondere auf die Erdatmosphäre. Wenn ich mir die Schlussfolgerungen des Rates ansehe, dann muss ich allerdings sagen, dass dieser Energiegipfel eine große Enttäuschung wird, weil er keine dieser großen Fragen beantwortet. Er ist in der Tat schlecht vorbereitet auf eine gemeinsame Vision, die wir brauchen, und er ist auch schlecht vorbereitet auf eine Kohärenz der von uns eingesetzten Mittel und Instrumente. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass gestern bei dem alternativen Energiegipfel der S&D-Fraktion ein 5-Säulen-Konzept angeboten wurde, wie wir diese strategischen Fragen beantworten können, wie wir Energieimporte reduzieren, Energieverschwendung reduzieren und natürlich auch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt beseitigen können. Und zwar durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, durch Energieeffizienz, durch den Einsatz der Informationstechnologie, um diese Energien miteinander zu vernetzen. Das ist ein Innovationsgipfel. Ich habe noch nicht entdeckt, dass Informationstechnologie als ein strategischer Faktor eine Rolle spielt. Also ich glaube, wir brauchen eine technologische Revolution, und dieser Gipfel sollte die richtigen Weichen stellen. Ich habe allerdings den Eindruck, er geht in die verkehrte Richtung."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, první energetický summit v historii Evropské unie se bude konat v pátek, neboť se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost má Unie v tomto odvětví poprvé přímou odpovědnost. Souhlasím s panem Barrosem, že energetická politika by mohla být dalším velkým integračním projektem Evropské unie. To má samozřejmě velmi mnoho aspektů a pan předseda Buzek vždy říkal, že v EU potřebujeme energetické společenství. Kdykoli šlo o tento summit, objevovalo se mnoho nadějí a očekávání, že budou zodpovězeny strategické otázky Evropské unie ohledně dodávek energie. Jaké jsou tyto strategické otázky? Ano, pane Saryusz-Wolski, patří k nim závislost EU na dovozu energie. Patří k nim obrovské množství energie, kterou se stále plýtvá, a patří sem také negativní důsledky současné energetiky na ekosystémy a zejména na atmosféru Země. Když se podívám na závěry Rady, musím říci, že tento energetický summit bude obrovským zklamáním, protože žádné z těchto zásadních otázek nezodpoví. Byl vlastně špatně připraven, pokud jde o společnou vizi, kterou potřebujeme, a byl také špatně připraven, pokud jde o soudržnost zdrojů a nástrojů, které používáme. Rád bych ještě jednou zmínil, že včera na alternativním energetickém summitu skupiny Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu byla navržena pětipilířová koncepce možných odpovědí na tyto strategické otázky; jak můžeme omezit dovoz energie a plýtvání energií a samozřejmě také to, jak můžeme eliminovat negativní dopad na životní prostředí. Navržené prostředky dosažení těchto cílů byly prostřednictví rozvoje obnovitelných energií, prostřednictví energetické účinnosti a použití informačních technologií k vzájemnému propojení těchto různých zdrojů energie. Tomu říkám inovační summit. Ještě jsem nikdy neslyšel o použití informačních technologií jakožto strategického faktoru. Jsem proto přesvědčen, že potřebujeme technologickou revoluci, a tento summit by nás měl nasměrovat na správnou cestu. Mám však dojem, že se ubírá spíše špatným směrem."@cs1
"Hr. formand! Det første energitopmøde i EU's historie afholdes på fredag, fordi EU med Lissabontraktatens ikrafttræden har fået et direkte ansvar i denne sektor for første gang. Jeg er enig med hr. Barroso i, at energipolitik kan være EU's næste store integrationsprojekt. Der er rigtig mange aspekter af dette emne, og formand Buzek har allerede sagt, at vi har brug for et energifællesskab i EU. Hvad dette topmøde angik, var der mange håb og forventninger om, at EU's strategiske spørgsmål med hensyn til energiforsyning ville blive besvaret. Hvad er de strategiske spørgsmål? Ja, hr. Saryusz-Wolski, de omfatter EU's afhængighed af importeret energi. De omfatter den enorme mængde energi, som stadig går til spilde, og der er også de negative konsekvenser af det nuværende energisystem for økosystemerne og især Jordens atmosfære. Når jeg ser på Rådets konklusioner, må jeg sige, at dette energitopmøde bliver en kæmpe skuffelse, fordi det ikke kommer til at besvare nogen af disse store spørgsmål. Det er faktisk blevet ringe forberedt med hensyn til den fælles vision, vi har brug for, og det er også dårligt forberedt med hensyn til sammenhængen i de ressourcer og kilder, vi udnytter. Jeg vil gerne atter nævne, at der i går på det alternative energitopmøde i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet blev foreslået fem søjler for, hvordan vi kan besvare disse strategiske spørgsmål, hvordan vi kan reducere energiimporten og energispildet, og naturligvis hvordan vi kan eliminere den negative virkning for miljøet. De foreslåede metoder til at opnå dette var udvikling af vedvarende energiformer, energieffektivitet og anvendelse af informationsteknologi til at forbinde disse forskellige energikilder med hinanden. Det er et innovationstopmøde. Jeg har ikke før hørt om informationsteknologi, der anvendes som en strategisk faktor. Jeg tror derfor på, at vi har brug for en teknologisk revolution, og dette topmøde bør sætte os på ret kurs. Imidlertid har jeg indtryk af, at det bliver den forkerte kurs."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη σύνοδος κορυφής για την ενέργεια στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει χώρα την Παρασκευή επειδή, με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η Ένωση έχει για πρώτη φορά άμεσες ευθύνες στον τομέα αυτόν. Συμφωνώ με τον κ. Barroso ότι η ενεργειακή πολιτική ενδέχεται να είναι το επόμενο μεγάλο σχέδιο ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει πάρα πολλές πτυχές, και ο Πρόεδρος Buzek πάντοτε έλεγε ότι χρειαζόμαστε μια ενεργειακή κοινότητα στην ΕΕ. Όσον αφορά την παρούσα σύνοδο κορυφής, υπήρχαν πολλές ελπίδες και προσδοκίες ότι θα δινόταν απάντηση σε στρατηγικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ενεργειακό εφοδιασμό. Ποια είναι τα στρατηγικά ζητήματα; Ναι, κύριε Saryusz-Wolski, περιλαμβάνουν την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας. Περιλαμβάνουν την τεράστια ποσότητα ενέργειας που εξακολουθεί να δαπανάται, υπάρχουν και οι αρνητικές συνέπειες του υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος στα οικοσυστήματα και ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα της Γης. Εξετάζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οφείλω να δηλώσω ότι η παρούσα σύνοδος κορυφής για την ενέργεια θα είναι μια τεράστια απογοήτευση, διότι δεν θα δώσει απάντηση σε κανένα από τα σημαντικά αυτά ζητήματα. Έχει γίνει πράγματι πλημμελής προετοιμασία όσον αφορά το κοινό όραμα που χρειαζόμαστε, καθώς και πλημμελής προετοιμασία όσον αφορά τη συνοχή των πόρων και των μέσων που χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα να αναφέρω για άλλη μια φορά ότι εχθές, κατά την εναλλακτική σύνοδο κορυφής για την ενέργεια της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτάθηκε μια ιδέα με βάση πέντε πυλώνες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα στρατηγικά ζητήματα, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε τις εισαγωγές και τη σπατάλη ενέργειας και, φυσικά, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξαλείψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Τα προτεινόμενα μέσα για να επιτευχθεί αυτό ήταν: μέσω της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω της ενεργειακής απόδοσης και μέσω της χρήσης της πληροφορικής για τη διασύνδεση των εν λόγω διαφορετικών πηγών ενέργειας. Πρόκειται για σύνοδο κορυφής για την καινοτομία. Δεν έχω ξανακούσει στο παρελθόν να χρησιμοποιείται η πληροφορική ως στρατηγικός παράγοντας. Επομένως, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια τεχνολογική επανάσταση, αυτή δε η σύνοδος κορυφής θα πρέπει να μας οδηγήσει στον σωστό δρόμο. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση."@el10
"Mr President, the first energy summit in the history of the European Union will take place on Friday, because, with the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Union has direct responsibilities in this sector for the first time. I agree with Mr Barroso that energy policy may be the European Union’s next big integration project. There are very many aspects to this, and President Buzek has always said that we need an energy community in the EU. Where this summit was concerned, there were many hopes and expectations that the European Union’s strategic questions with regard to energy supply would be answered. What are the strategic questions? Yes, Mr Saryusz-Wolski, they include the EU’s dependence on energy imports. They include the enormous amount of energy that is still being wasted, and there are also the negative consequences of the current energy system on ecosystems and in particular on the Earth’s atmosphere. When I look at the Council conclusions, I have to say that this energy summit is going to be a huge disappointment, because it will not answer any of these major questions. It has actually been poorly prepared in terms of the common vision that we need and it has also been poorly prepared in terms of the coherence of the resources and instruments that we use. I would like mention once again that yesterday, at the alternative energy summit of the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, a five pillar concept was proposed for how we can answer these strategic questions, how we can reduce energy imports and energy wastage and, of course, how we can eliminate the negative impact on the environment. The proposed means for achieving this were through the development of renewable energies, through energy efficiency and through the use of information technology to interlink these different energy sources. That is an innovation summit. I have not heard of information technology being used as a strategic factor before. I therefore believe that we need a technological revolution, and this summit ought to be setting us on the right course. However, I have the impression that it is going in the wrong direction."@en4
"Señor Presidente, la primera cumbre sobre energía en la historia de la Unión Europea tendrá lugar el viernes, porque con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión por primera vez tiene responsabilidades directas en este sector. Estoy de acuerdo con el señor Barroso en que la política energética podría representar el próximo gran proyecto de integración de la Unión Europea. Hay muchos aspectos conexos y el Presidente Buzek siempre ha dicho que necesitamos una comunidad energética en la UE. En lo que respectaba a esta cumbre, había muchas esperanzas y expectativas en que se respondería a las cuestiones estratégicas de la Unión Europea en relación con el suministro energético. ¿Cuáles son las cuestiones estratégicas? Sí, señor Saryusz-Wolski, estas incluyen la dependencia de la UE de las importaciones de energía. Incluyen la enorme cantidad de energía que se está perdiendo, también hay consecuencias negativas del actual sistema energético sobre los ecosistemas y en particular sobre la atmósfera de la Tierra. Cuando observo las conclusiones del Consejo, tengo que decir que esta cumbre energética va a ser una gran decepción, porque no contestará a ninguna de estas cuestiones importantes. En realidad, ha sido preparada de manera muy insuficiente en cuanto a la visión común que necesitamos y en cuanto a la coherencia de los recursos y los instrumentos que utilizamos. También me gustaría mencionar una vez más que ayer, en la cumbre alternativa del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, se propuso un concepto de cinco pilares de cómo podríamos responder a estas cuestiones estratégicas, cómo podríamos reducir las importaciones y la pérdida de energía y, por supuesto, cómo podríamos eliminar el impacto negativo sobre el medio ambiente. Los medios propuestos para lograrlo se han basado en el desarrollo de energías renovables, la eficiencia energética y la utilización de la tecnología de la información para interconectar las distintas fuentes de energía. Esa es una cumbre innovadora. No he escuchado nada sobre utilizar la tecnología de la información como un factor estratégico. Por tanto, creo que necesitamos una revolución tecnológica y esta cumbre debería situarnos en el rumbo correcto. No obstante, tengo la impresión de vamos en la dirección equivocada."@es21
"Austatud juhataja! Reedel toimub Euroopa Liidu ajaloos esimene energiateemaline tippkohtumine, sest pärast Lissaboni lepingu jõustumist on liidul selles sektoris esimest korda otsesed kohustused. Nõustun José Manuel Barrosoga selles, et energiapoliitikast võib saada Euroopa Liidu järgmine suur integratsiooniprojekt. Sellel on väga palju tahke ja president Buzek on alati öelnud, et vajame ELi energiaühendust. Mis puutub tippkohtumisse, siis oli palju lootusi ja ootusi, et vastuse saavad Euroopa Liidu energiatarnetega seotud strateegilised küsimused. Millised on need strateegilised küsimused? Jah, Jacek Saryusz-Wolski, nende hulgas on ELi sõltuvus energia impordist. Nende hulgas on asjaolu, et endiselt raisatakse tohutus koguses, ja samuti ka praeguse energiasüsteemi negatiivne mõju ökosüsteemidele, eriti Maa atmosfäärile. Kui vaatan nõukogu järeldusi, siis pean ütlema, et sellest energiateemalisest tippkohtumisest kujuneb tohutu pettumus, sest see ei anna vastust neile olulistele küsimustele. Tippkohtumine on tegelikult halvasti ette valmistatud, seda nii ühise visiooni mõttes, mida vajame, kui ka ressursside ja vahendite mõttes, mida kasutame. Sooviksin veel kord märkida, et eilsel alternatiivsel energiateemalisel tippkohtumisel, mille korraldas Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis, pakuti välja viiesambaline kontseptsioon selle kohta, kuidas neile strateegilistele küsimustele reageerida, kuidas on võimalik vähendada energia importi ja energia raiskamist, ning muidugi, kuidas kaotada kahjulik mõju keskkonnale. Selle saavutamiseks välja pakutud meetmed olid seotud taastuvenergia arendamise, energiatõhususe ja infotehnoloogia kasutamisega eri energiaallikate vastastikuseks sidumiseks. Saabuv tippkohtumise teema on innovatsioon. Ma ei ole varem kuulnud, et infotehnoloogiat käsitletaks strateegilise tegurina. Seepärast olen arvamusel et vajame tehnoloogiarevolutsiooni, ja saabuv tippkohtumine peaks suunama meid õigele rajale. Siiski jääb pigem mulje, et see läheb vales suunas."@et5
"Arvoisa puhemies, ensimmäinen Euroopan unionin historian energia-alan huippukokous järjestetään perjantaina, koska unionilla on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ensimmäisen kerran suora vastuu tällä alalla. Olen samaa mieltä puheenjohtaja Barroson kanssa, että energiapolitiikka voi olla Euroopan unionin seuraava merkittävä yhdentymishanke. Tässä asiassa on monta näkökohtaa, ja puhemies Buzek on aina sanonut, että EU:ssa tarvitaan energiayhteisöä. Tämän kokouksen osalta esiintyy monia toiveita siitä, että Euroopan unionin energian toimitusvarmuutta koskeviin strategisiin kysymyksiin vastataan. Mitkä ovat nämä strategiset kysymykset? Kyllä, hyvä Jacek Saryusz-Wolski, niihin kuluu EU:n riippuvuus energiantuonnista. Niihin sisältyvät ne valtavat energiamäärät, jotka edelleen hukataan ja myös nykyisten energiajärjestelmien kielteiset vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti maapallon ilmakehään. Kun tarkastelen neuvoston päätelmiä, minun on todettava, että tästä energiakokouksesta tulee valtava pettymys, koska siinä ei vastata mihinkään näistä tärkeistä kysymyksistä. Niitä on valmisteltu huonosti, kun otetaan huomioon tarvittava yhteinen näkemys ja käyttämiemme voimavarojen ja välineiden johdonmukaisuus. Haluaisin mainita jälleen kerran, että eilen Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän vaihtoehtoisessa energiakokouksessa ehdotettiin viiden pilarin järjestelmää siitä, miten voimme vastata näihin strategisiin kysymyksiin, miten voimme vähentää energian tuontia ja tuhlausta ja luonnollisesti, miten voimme poistaa ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Ehdotetut keinot tämän saavuttamiseksi ovat uusiutuvien energialähteiden kehittäminen, energiatehokkuus ja tietotekniikan käyttäminen näiden eri energialähteiden yhdistämiseksi. Tämä on innovaatiokokous. En ole kuullut, että tietotekniikkaa olisi käytetty strategisena tekijänä aikaisemmin. Sen vuoksi luulen, että tarvitsemme teknologista vallankumousta, ja tämän kokouksen pitäisi saattaa meidät oikealle tielle. Vaikutelmani on kuitenkin se, että se suuntautuu väärään suuntaan."@fi7
"Monsieur le Président, le premier sommet sur l’énergie dans l’histoire de l’Union européenne se tiendra vendredi, car, avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union exerce pour la première fois des responsabilités directes dans ce secteur. Je partage l’avis de M. Barroso lorsqu’il affirme que la politique de l’énergie devrait être le prochain grand projet d’intégration de l’Union européenne. Cette question présente de nombreux aspects et le président Buzek a toujours indiqué que l’UE avait besoin d’une communauté de l’énergie. En ce qui concerne ce sommet, nous espérions et nous attendions fortement que les questions stratégiques de l’Union européenne en matière d’approvisionnement trouvent une réponse. Quelles sont ces questions stratégiques? Oui, Monsieur Saryusz-Wolski, elles incluent la dépendance de l’UE vis-à-vis des importations d’énergie. Elles comprennent l’énorme quantité d’énergie qui est encore gaspillée, ainsi que les conséquences négatives du système énergétique actuel sur les écosystèmes, en particulier sur l’atmosphère terrestre. En examinant les conclusions du Conseil, je dois affirmer que ce sommet sur l’énergie me déçoit considérablement puisqu’il ne répondra à aucune de ces grandes questions. En fait, il a été mal préparé en ce qui concerne d’une part la vision commune dont nous avons besoin et, d’autre part, la cohérence des moyens et des instruments que nous utilisons. Je souhaiterais une fois encore préciser qu’hier, lors du sommet sur les sources d’énergie alternatives du groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, un modèle reposant sur cinq piliers a été proposé pour savoir comment répondre à ces questions stratégiques, comment réduire les importations et le gaspillage d’énergie et, bien entendu, comment supprimer les incidences négatives sur l’environnement. À cette fin, le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et le recours aux technologies de l’information pour relier ces différentes sources d’énergie font partie des moyens proposés. Il s’agit d’un sommet de l’innovation. Je n’avais jamais entendu parler auparavant d’une utilisation des technologies de l’information en tant qu’élément stratégique. Je pense dès lors qu’une révolution technologique s’impose et que ce sommet doit nous mettre sur la bonne voie. Toutefois, il me semble qu’il va dans la mauvaise direction."@fr8
"Elnök úr, az Európai Unió történetében az első energiacsúcsra pénteken fog sor kerülni, ugyanis a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az Unióra most először hárul közvetlen felelősség ebben az ágazatban. Egyetértek Barroso úrral abban, hogy az energiapolitika lehet az Európai Unió következő nagy integrációs projektje. Ennek számos vetülete van, és Buzek elnök úr mindig is hangoztatta, hogy az Európai Unióban energiaközösségre van szükségünk. A csúcsot illetően: sok remény és várakozás volt abban a vonatkozásban, hogy az Európai Uniónak az energiaellátással összefüggő stratégiai kérdéseire válasz születik. Mik a stratégiai kérdések? Igen, Saryusz-Wolski úr, ide tartozik az Európai Unió függése az energia-behozataltól. Ide tartozik az a hatalmas mennyiségű energia, amelyet még mindig elpazarolunk, mint ahogy ide tartoznak a jelenlegi energiarendszernek az ökoszisztémákra, és különösen a Föld légkörére gyakorolt negatív hatásai is. Ha a tanácsi következtetéseket nézem, meg kell mondanom, hogy ez az energiacsúcs hatalmas csalódás lesz, mert az említett fő kérdések egyikére sem fog választ adni. A csúcs ugyanis a szükséges közös jövőkép vonatkozásában, valamint az általunk használt erőforrások és eszközök koherenciájának a vonatkozásában is elégtelenül lett előkészítve. Még egyszer megemlíteném, hogy a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának tegnapi alternatív energiacsúcsán egy ötpilléres elgondolásra tettünk javaslatot arra nézvést, hogy ezekre a stratégiai kérdésekre milyen választ adhatnánk, hogyan csökkenthetnénk az energiaimportot és az energiapazarlást, és természetesen miként küszöbölhetnénk ki a negatív környezeti hatásokat. A megvalósításra javasolt eszközök a megújuló energiák fejlesztésén, az energiahatékonyságon, valamint a különféle energiaforrások összekapcsolását szolgáló információs technológiák felhasználásán keresztül vezetnek. Ez egy innovációs csúcs lesz. Eddig még nem hallottam arról, hogy az információs technológiákat stratégiai tényezőként használták volna. Úgy gondolom tehát, hogy technológiai forradalomra van szükségünk, és ennek a csúcsnak megfelelő pályára kell állítania bennünket. Viszont az az érzésem, hogy a csúcs rossz irányba halad."@hu11
"Signor Presidente, venerdì si terrà il primo vertice sull’energia della storia dell’Unione europea, in quanto, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’Unione detiene per la prima volta responsabilità dirette nel settore. Convengo con il Presidente Barroso che la politica energetica potrebbe diventare il prossimo grande progetto di integrazione dell’Unione europea. Tale questione presenta aspetti molteplici, e il Presidente Buzek ha sempre sostenuto che ci occorre una comunità energetica nell’UE. Per quanto riguarda il vertice, c’erano molte speranze e aspettative di trovare una soluzione alle questioni strategiche dell’Unione in materia di fornitura energetica. Quali sono le domande strategiche? Sì, onorevole Saryusz-Wolski, tra esse figura la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia, nonché l’enorme quantità di energia che continuiamo a sprecare, e le conseguenze negative del regime energetico attuale sugli ecosistemi e in particolare sull’atmosfera terrestre. Leggendo le conclusioni del Consiglio, mi viene da sospettare che questo vertice sull’energia si tradurrà in un’enorme delusione, in quanto non risponderà a nessuna di tali questioni importanti. Di fatto, è stato preparato in maniera carente in termini di visione comune, un aspetto imprescindibile, e di coerenza tra le risorse e gli strumenti che impieghiamo. Vorrei ricordare ancora una volta che ieri, in occasione del vertice alternativo sull’energia del gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, è stato proposto un concetto a cinque pilastri per rispondere a queste domande strategiche, ridurre le importazioni energetiche e lo spreco di energia e, ovviamente, eliminare gli effetti nocivi sull’ambiente. Gli strumenti proposti per conseguire tale obiettivo sono stati lo sviluppo delle energie rinnovabili, l’efficienza energetica e l’impiego della tecnologia dell’informazione per correlare tra loro le diverse fonti di energia. Questo sì che è stato un vertice sull’innovazione! Non avevo mai sentito parlare della possibilità di utilizzare l’informatica come fattore strategico. Ritengo pertanto che ci occorra una rivoluzione tecnologica, e questo vertice dovrebbe metterci sulla strada giusta. Ho tuttavia l’impressione che stia prendendo la direzione sbagliata."@it12
"Pone pirmininke, penktadienį vyks pirmasis Europos Sąjungos istorijoje aukščiausiojo lygio susitikimas energijos klausimu, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Sąjunga pirmą kartą turi tiesioginių įsipareigojimų šiame sektoriuje. Sutinku su J. M. Barroso, kad energetikos politika gali būti kitas didelis Europos Sąjungos integracijos projektas. Yra daugybė su tuo susijusių aspektų, o Pirmininkas J. Buzek visada sakė, kad mums ES reikalinga energijos bendruomenė. Į šį aukščiausiojo lygio susitikimą buvo dėta daugybė vilčių ir lūkesčių, kad bus atsakyti Europos Sąjungos strateginiai klausimai, susiję su energijos tiekimu. Kokie yra strateginiai klausimai? Taip, J. Saryusz-Wolski, jie apima ES priklausomumą nuo energijos importo. Jie apima didžiulius energijos kiekius, kurie vis dar iššvaistomi, taip pat yra neigiamų dabartinės energijos sistemos padarinių, susijusių su ekosistemomis, visų pirma su Žemės atmosfera. Žvelgdamas į Tarybos išvadas, turiu pasakyti, kad šis aukščiausiojo lygio susitikimas energijos klausimu sukels didžiulį nusivylimą, nes per jį nebus atsakyta į šiuos svarbius klausimus. Jam iš tiesų prastai pasirengta bendros vizijos, kuri mums reikalinga, atžvilgiu, taip pat prastai pasirengta mūsų naudojamų išteklių ir priemonių suderinamumo klausimais. Dar kartą norėčiau paminėti, kad vakar per Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos aukščiausiojo lygio susitikimą energijos klausimu buvo pasiūlyta penkių pakopų koncepcija, kaip galime atsakyti į šiuos strateginius klausimus, kaip galime sumažinti energijos importą ir energijos atliekas ir, žinoma, kaip pašalinti neigiamą poveikį aplinkai. Pasiūlytos priemonės tam pasiekti buvo pagrįstos atsinaujinančiosios energijos plėtojimu, energijos vartojimo efektyvumu ir informacinių technologijų naudojimu susieti šiuos skirtingus energijos išteklius. Tai aukščiausiojo lygio susitikimas dėl inovacijų. Anksčiau nebuvau girdėjęs, kad informacinės technologijos būtų naudojamos kaip strateginis veiksnys. Todėl manau, kad mums reikalinga technologinė revoliucija, o per šį aukščiausiojo lygio susitikimą turėtume būti nukreipti tinkama linkme. Tačiau man susidaro įspūdis, kad judama neteisinga kryptimi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, piektdien notiks Eiropas Savienības vēsturē pirmā enerģētikas augstākā līmeņa sanāksme, jo līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Eiropas Savienība pirmo reizi ir tieši atbildīga par šo nozari. Es piekrītu kungam, ka enerģētikas politika varētu būt nākamais lielais Eiropas Savienības integrācijas projekts. Šajā jautājumā ir ļoti daudz aspektu, un priekšsēdētājs ir vienmēr teicis, ka mums Eiropas Savienībā ir vajadzīga enerģētikas kopiena. Ar šo augstākā līmeņa sanāksmi tiek saistīts daudz cerību un gaidu, ka varētu tikt atrastas atbildes uz Eiropas Savienības stratēģiski svarīgiem jautājumiem attiecībā uz enerģijas piegādi. Kādi ir šie stratēģiski svarīgie jautājumi? Jā kungs, to skaitā ir jautājums par ES atkarību no enerģijas importa. To skaitā ir jautājums par milzīgo enerģijas daudzumu, kas joprojām tiek izšķiests, un šeit ir arī jāpiemin negatīvā ietekme, ko pašreizējā enerģētikas sistēma atstāj uz ekosistēmām un jo īpaši uz Zemes atmosfēru. Pēc iepazīšanās ar Padomes secinājumiem es paredzu, ka šī enerģētikas augstākā līmeņa sanāksme sagādās lielu vilšanos, jo tajā netiks sniegtas atbildes ne uz vienu no šiem nozīmīgākajiem jautājumiem. Tā ir patiesībā slikti sagatavota attiecībā uz kopējo redzējumu, kas mums ir nepieciešams, un tā ir slikti sagatavota arī attiecībā uz mūsu izmantoto līdzekļu un instrumentu saskaņotību. Es vēlos vēlreiz minēt, ka vakar alternatīvajā enerģētikas augstākā līmeņa sanāksmē, ko organizēja Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa, tika ierosināta piecu pīlāru koncepcija, kas iesaka, kā mēs varam atrast atbildes uz šiem stratēģiski svarīgajiem jautājumiem, kā mēs varam samazināt enerģijas importu un enerģijas patēriņu, un, protams, kā mēs varam samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Šo mērķu sasniegšanai ierosinātie līdzekļi izmanto atjaunojamās enerģijas attīstību, energoefektivitāti un informācijas tehnoloģijas, lai savienotu šos dažādos enerģijas avotus. Šī ir sanāksme par inovācijām. Es nebiju dzirdējis, ka informācijas tehnoloģijas kādreiz būtu izmantotas kā stratēģisks faktors. Es tāpēc uzskatu, ka mums ir vajadzīgs apvērsums tehnoloģiju jomā, un šai augstākā līmeņa sanāksmei vajadzētu norādīt mums pareizo ceļu. Tomēr man ir iespaids, ka tā dodas nepareizā virzienā."@lv13
"Herr Präsident! Am Freitag findet der erste Energiegipfel in der Geschichte der Europäischen Union statt, weil die Union in der Tat mit dem Vertrag von Lissabon zum ersten Mal direkt Kompetenzen in diesem Sektor hat. Und ich stimme Herrn Barroso zu, dass die Energiepolitik das nächste große Integrationsprojekt in der Europäischen Union werden kann. Da gibt es sehr viele Aspekte, und auch Präsident Buzek hat ja immer davon gesprochen, dass wir eine Energiegemeinschaft in der EU brauchen. An diesen Gipfel gab es viele Erwartungen, es gab viele Hoffnungen, dass die strategischen Fragen der Europäischen Union in der Energieversorgung beantwortet werden. Was sind die strategischen Fragen? Ja, Kollege Saryusz-Wolski, es ist die Abhängigkeit der EU von Energieimporten. Es ist die enorme Verschwendung von Energie, die nach wie vor herrscht, und es sind die negativen Folgen des derzeitigen Energiesystems auf die Ökosysteme, insbesondere auf die Erdatmosphäre. Wenn ich mir die Schlussfolgerungen des Rates ansehe, dann muss ich allerdings sagen, dass dieser Energiegipfel eine große Enttäuschung wird, weil er keine dieser großen Fragen beantwortet. Er ist in der Tat schlecht vorbereitet auf eine gemeinsame Vision, die wir brauchen, und er ist auch schlecht vorbereitet auf eine Kohärenz der von uns eingesetzten Mittel und Instrumente. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass gestern bei dem alternativen Energiegipfel der S&D-Fraktion ein 5-Säulen-Konzept angeboten wurde, wie wir diese strategischen Fragen beantworten können, wie wir Energieimporte reduzieren, Energieverschwendung reduzieren und natürlich auch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt beseitigen können. Und zwar durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, durch Energieeffizienz, durch den Einsatz der Informationstechnologie, um diese Energien miteinander zu vernetzen. Das ist ein Innovationsgipfel. Ich habe noch nicht entdeckt, dass Informationstechnologie als ein strategischer Faktor eine Rolle spielt. Also ich glaube, wir brauchen eine technologische Revolution, und dieser Gipfel sollte die richtigen Weichen stellen. Ich habe allerdings den Eindruck, er geht in die verkehrte Richtung."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, vrijdag vindt de eerste energietop in de geschiedenis van de Europese Unie plaats, omdat de Unie met het Verdrag van Lissabon voor het eerst directe bevoegdheden in deze sector heeft gekregen. Ik ben het met de heer Barroso eens dat het energiebeleid het volgende grote integratieproject in de Europese Unie kan worden. Hieraan kleven vele aspecten en ook Voorzitter Buzek heeft steeds gezegd dat we in de EU een energiegemeenschap nodig hebben. Er wordt veel verwacht van deze top en men hoopt dat er een antwoord wordt gevonden op de strategische vragen van de Europese Unie op het gebied van de energievoorziening. Wat zijn die strategische vragen? Ja, collega Saryusz-Wolski, dat is bijvoorbeeld de afhankelijkheid van de EU van de energie-invoer en ook de enorme energieverspilling die nog steeds bestaat en de negatieve gevolgen van het huidige energiesysteem voor de ecosystemen, in het bijzonder voor de atmosfeer van de aarde. Als ik naar de conclusies van de Raad kijk, moet ik echter zeggen dat deze energietop op een grote teleurstelling zal uitdraaien, omdat er op geen van deze grote vragen een antwoord wordt gegeven. Hij is inderdaad slecht voorbereid op het punt van de algemene visie die we nodig hebben en ook op het punt van de coherentie van de door ons ingezette middelen en instrumenten. Ik wil er nogmaals op wijzen dat er gisteren bij de alternatieve energietop van de S&D-Fractie een 5-pilaren-concept is aangeboden. Hierin staat hoe we een antwoord kunnen geven op deze strategische vragen, hoe we de energie-invoer en de energieverspilling kunnen verminderen en natuurlijk ook hoe we de negatieve gevolgen voor het milieu uit de weg kunnen ruimen. Dit is mogelijk door meer hernieuwbare energie, door energie-efficiëntie, door inzet van informatietechnologie om deze energie in een netwerk met elkaar te verbinden. Dat is een innovatietop. Ik heb nog niet ontdekt dat informatietechnologie de rol van een strategische factor speelt. Ik denk daarom dat we een technologische revolutie nodig hebben en dat deze top de juiste richting moet aangeven. Ik heb echter de indruk dat hij de verkeerde kant op gaat."@nl3
"Panie Przewodniczący! W piątek odbędzie się pierwszy w historii Unii Europejskiej szczyt energetyczny, jako że – wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego – Unia ma po raz pierwszy bezpośrednie obowiązki w tym sektorze. Zgadzam się z panem przewodniczącym Barroso, że polityka energetyczna może być następnym wielkim projektem integracyjnym Unii Europejskiej. Jest to zagadnienie wieloaspektowe a pan przewodniczący Buzek zawsze powiadał, że potrzeba nam w UE wspólnoty energetycznej. Jeśli chodzi o ten szczyt, było wiele nadziei i oczekiwań, że padnie odpowiedź na strategiczne pytania Unii Europejskiej dotyczące dostaw energii. Jak brzmią te strategiczne pytania? Tak, Panie Pośle Saryusz-Wolski, dotyczą one zależności UE od importu energii. Dotyczą wielkiej ilości energii, która jest wciąż marnowana i występujących również negatywnych konsekwencji obecnego systemu energetycznego dla ekosystemów, a szczególnie ziemskiej atmosfery. Gdy patrzę na konkluzje Rady, muszę powiedzieć, że ten szczyt energetyczny będzie wielkim rozczarowaniem, gdyż nie odpowie na żadne z tych istotnych pytań. W rzeczywistości został kiepsko przygotowany, jeśli chodzi o wspólną wizję, jakiej nam potrzeba, i również kiepsko, jeśli chodzi o spójność używanych przez nas zasobów i instrumentów. Pragnę wspomnieć raz jeszcze, że wczoraj, podczas alternatywnego szczytu energetycznego Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, zaproponowano koncepcję pięciu filarów dotyczącą tego, jak możemy odpowiedzieć na te strategiczne pytania, jak możemy zmniejszyć import energii i marnotrawstwo energii oraz, oczywiście, jak możemy wyeliminować negatywny wpływ na środowisko. Proponowane środki osiągnięcia tych celów mówiły o rozwijaniu energii odnawialnych, efektywności energetycznej i o wykorzystaniu technologii informacyjnych w celu powiązania tych różnych źródeł energii. Jest to szczyt innowacji. Nie słyszałem, by wcześniej technologia informacyjna była stosowana jako czynnik strategiczny. Stąd też sądzę, że potrzebujemy rewolucji technologicznej, zaś ten szczyt powinien sprowadzić nas na właściwą drogę. Mam jednak wrażenie, że pójdzie on w złą stronę."@pl16
"Senhor Presidente, na sexta-feira irá realizar-se a primeira cimeira sobre energia da história da União Europeia, dado que, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a União passou a ter responsabilidades directas neste domínio. Concordo com o Senhor Presidente Barroso quando diz que a política de energia poderá ser o próximo grande projecto de integração da União Europeia. É uma questão que envolve muitos aspectos e o Senhor Presidente Buzek manteve sempre que necessitávamos de uma comunidade energética na UE. Em relação à cimeira, existiam muitas expectativas de que esta pudesse fornecer uma resposta às questões estratégicas da União Europeia em matéria de aprovisionamento energético. Que questões estratégicas são essas? Sim, senhor deputado Saryusz-Wolski, passam pela dependência da UE de energia importada. Passam pela enorme quantidade de energia que continuamos a desperdiçar e, bem assim, pelas consequências negativas do actual sistema energético para os ecossistemas e, em particular, para a atmosfera terrestre. No entanto, ao olhar para as conclusões do Conselho, fico com a convicção de que esta cimeira sobre energia irá ser uma enorme desilusão, pois não irá dar resposta a nenhuma destas questões fundamentais. De facto, a sua preparação deixa muito a desejar em termos de definição da visão comum de que necessitamos e em termos de coerência dos recursos e instrumentos utilizados. Gostaria uma vez mais de referir que ontem, na cimeira de energias alternativas do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, avançámos com um conceito assente em cinco pilares que inclui propostas para respondermos a estas questões estratégicas, incluindo soluções para a redução das importações de energia e do desperdício energético e, naturalmente, para eliminarmos os impactos negativos no ambiente. Essas soluções assentam no desenvolvimento das energias renováveis, no aumento da eficiência energética e na utilização das tecnologias de informação para coordenar o emprego destas diferentes fontes de energia. Estamos a falar de uma cimeira orientada para a inovação. Foi a primeira vez que ouvi referir a utilização das tecnologias de informação como factor estratégico. Acredito, portanto, que necessitamos de levar a cabo uma revolução tecnológica, e esta cimeira deveria encaminhar-nos nesse sentido. Contudo, tenho a impressão de está a tomar a direcção errada."@pt17
"Domnule președinte, primul summit dedicat energiei din istoria Uniunii Europene va avea loc vineri deoarece, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea are pentru prima dată responsabilități directe în acest sector. Sunt de acord cu domnul Barroso în ceea ce privește faptul că politica energetică ar putea fi următorul mare proiect de integrare al Uniunii Europene. Această inițiativă are implicații numeroase și domnul președinte Buzek a afirmat întotdeauna că avem nevoie de o comunitate energetică în UE. Cât despre acest summit, există numeroase speranțe și așteptări că se va răspunde întrebărilor strategice ale Uniunii Europene în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. Care sunt întrebările strategice? Da, domnule Saryusz-Wolski, acestea includ dependența UE de importurile de energie. Ele includ cantitatea de energie care continuă să fie irosită și există, de asemenea, consecințe negative ale actualului sistem energetic asupra ecosistemelor și mai ales a atmosferei Pământului. Când privesc concluziile Consiliului, trebuie să spun că acest summit dedicat energiei va fi o imensă dezamăgire, deoarece nu va găsi soluții pentru niciuna dintre aceste probleme majore. În realitate, a fost slab pregătit în ceea ce privește viziune comună de care avem nevoie și a fost, de asemenea, slab pregătit în ceea ce privește coerența resurselor și instrumentelor pe care le utilizăm. Aș dori să menționez încă o dată că ieri, la summitul dedicat energiei alternative al Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, a fost propus un concept cu cinci piloni cu privire la felul în care putem răspunde acestor întrebări strategice, cum putem să reducem importurile de energie și irosirea acesteia și, desigur, cum putem să eliminăm impactul negativ asupra mediului înconjurător. Mijloacele propuse pentru îndeplinirea acestor obiective sunt dezvoltarea surselor de energii regenerabile, eficiența energetică și utilizarea tehnologiei informației pentru a interconecta aceste surse de energie diferite. Acesta este un summit dedicat inovării. Nu am auzit despre folosirea tehnologiei informației ca factor strategic până acum. Prin urmare, cred că avem nevoie de o revoluție tehnologică și acest summit ar trebui să ne aducă pe drumul cel bun. Totuși, am sentimentul că lucrurile merg în direcția greșită."@ro18
"V piatok sa uskutoční prvý samit o energetických otázkach v histórii Európskej únie, pretože po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy nesie Únia po prvýkrát priamu zodpovednosť za vývoj v tomto sektore. Súhlasím s pánom Barrosom, že energetická politika sa môže stať ďalším veľkým integračným projektom Európskej únie. Táto problematika má veľa aspektov a pán predseda Buzek stále hovorí, že v EÚ potrebujeme energetické spoločenstvo. Pokiaľ ide o tento samit, mnohí sme dúfali a očakávali, že prinesie odpovede na strategické otázky Európskej únie týkajúce sa dodávok energie. Aké sú tieto strategické otázky? Áno, pán Saryusz-Wolski, ide aj o závislosť EÚ od dovozu energie. Ide o obrovské objemy energie, ktoré sa stále strácajú, a ide aj o negatívne vplyvy súčasného energetického systému na ekosystémy a najmä na atmosféru Zeme. Keď sa pozriem na závery Rady, musím povedať, že tento samit o energetických otázkach bude veľkým sklamaním, pretože na žiadnu z týchto významných otázok neodpovie. V skutočnosti je slabo pripravený z pohľadu spoločnej vízie, ktorú potrebujeme, a je slabo pripravený aj z pohľadu spojitosti medzi prostriedkami a nástrojmi, ktoré používame. Chcem znovu spomenúť, že včera bola na alternatívnom samite o energetických otázkach, ktorý sa konal v Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, navrhnutá koncepcia piatich pilierov, ktorá ukazuje možnosti riešenia týchto strategických otázok, možnosti obmedzenia dovozu energie a mrhania energiou a, samozrejme, možnosti zmiernenia negatívneho dosahu na životné prostredie. V navrhovaných prostriedkoch na dosiahnutie týchto cieľov sa opierame o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, o energetickú účinnosť a o využívanie informačných technológií na vzájomné prepojenie týchto rôznych zdrojov energie. To je inovačný samit. Doposiaľ som nepočul, že by sa informačné technológie využívali ako strategický faktor. Domnievam sa preto, že potrebujeme technologickú revolúciu, a tento samit by nám mal ukázal správnu cestu. Mám však pocit, že tá cesta bude nesprávna."@sk19
"Gospod predsednik, v petek imamo prvi energetski vrh v zgodovini Evropske unije, saj ima po uveljavitvi Lizbonske pogodbe Unija zdaj neposredne pristojnosti na tem področju. Soglašam z gospodom Barrosom, da zna biti energetska politika naslednji veliki združevalni projekt Evropske unije. Zadeva je večplastna in predsednik Buzek ves čas trdi, da v EU potrebujemo energetsko skupnost. Kar zadeva ta vrh, upamo in pričakujemo, da bo odgovoril na vprašanja strateškega pomena za Evropsko unijo glede oskrbe z energijo. Katera so ta strateška vprašanja? Da, gospod Saryusz-Wolski, mednje spada tudi odvisnost EU od uvoza energije. Vključujejo tudi ogromne količine energije, ki gre še vedno v izgubo, pa tudi škodljive učinke našega energetskega sistema na okolje in še zlasti na Zemljino atmosfero. Ob pogledu na sklepe Sveta pa moram reči, da bo vrh hudo razočaranje, saj ne bo dal odgovora na nobeno od teh pomembnih vprašanj. V resnici je slabo pripravljen, kar zadeva nujno skupno vizijo, slabo pripravljen, kar zadeva usklajeno rabo virov in instrumentov. Še enkrat bi rad omenil, da smo na včerajšnjem alternativnem energetskem vrhu Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu predlagali rešitev s petimi stebri, kako iskati odgovore na strateška vprašanja, kako zmanjšati uvoz energije in tratenje energije v prazno, pa seveda tudi, kako odpraviti škodljive učinke na okolje. Predlagane rešitve so razvoj obnovljivih virov energije, energetska učinkovitost in uporaba informacijske tehnologije za povezovanje različnih virov energije. Vrh je posvečen inovacijam. Nič še nisem slišal o uporabi informacijske tehnologije kot strateškega dejavnika. Prepričan se, da je potrebna tehnološka revolucija in ta vrh bi moral začrtati pravo smer. Imam pa vtis, da gre v napačno smer."@sl20
"Herr talman! Det första energitoppmötet i EU:s historia äger rum på fredag, eftersom EU, sedan Lissabonfördraget trätt i kraft, för första gången har direkta förpliktelser på detta område. Jag håller med José Manuel Barroso om att energipolitiken kan bli EU:s nästa stora integrationsprojekt. Detta har många sidor och talmannen, Jerzy Buzek, har alltid sagt att vi behöver en energigemenskap i EU. Inför detta toppmöte var förhoppningarna och förväntningarna många om att EU:s strategiska energiförsörjningsfrågor skulle besvaras. Vilka är dessa strategiska frågor? Jo, Jacek Saryusz-Wolski, de inbegriper EU:s beroende av energiimport. De inbegriper den enorma mängd energi som alltjämt går till spillo, liksom de skador på ekosystemen som dagens energisystem orsakar, särskilt på jordens atmosfär. När jag ser på rådets slutsatser måste jag säga att detta energitoppmöte blir en stor besvikelse eftersom det inte kommer att besvara någon av dessa stora frågor. Det har faktiskt förberetts dåligt när det gäller den gemensamma vision som vi behöver, och även när det gäller att vi ska använda våra resurser och instrument på ett konsekvent sätt. Låt mig än en gång nämna att man i går, vid det alternativa energitoppmöte som gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet anordnat, föreslog en struktur med fem pelare för hur vi kan besvara dessa strategiska frågor, minska energiimporten och energislöseriet och givetvis undanröja de skadliga miljöeffekterna. De medel som föreslogs för att åstadkomma detta var utveckling av förnybar energi, energieffektivitet och användning av informationsteknik för att länka samman dessa olika energikällor. Detta är ett innovationstoppmöte. Jag har aldrig hört talas om att informationsteknik har använts som en strategisk faktor förut. Jag anser därför att vi behöver en teknisk revolution och detta toppmöte borde få oss på rätt kurs. Jag har emellertid intrycket att det går åt fel håll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph