Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-068-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-068-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the extent to which the EU needs ‘energy energising’ today is obvious if we look at the energy security issue, the geopolitical situation around us and energy policy itself. The Union should not be – as in the case of Egypt and Tunisia – failing to keep up with events. To quote my colleague Mr Gahler, however, the US is one step behind the events, the Member States are one step behind the US, and Brussels is one step behind the Member States. Four years ago we had a serious energy crisis, and in 2007 we adopted an energy security report in this House. Four years later we are at the very initial stages of a common energy policy and energy security. It is very important that this Council, this forthcoming summit, translates the change from words into action. We need physical security, and not only plans and documents and words and papers. The time has come to wake up. What if something bad happens in geopolitical terms in northern Africa and the Middle East? A great tectonic change is taking place before our eyes. Oil now costs USD 100 again. If, in the worst case scenario, the Suez Canal should be blocked, how prepared are we as a Union to ensure security of supply? Where are we? After four years of lost time, we are not prepared for the next energy crisis if it happens. For that reason the key expectation is that the European Council should provide a real change in terms of a genuine internal market for energy and genuine security of supply in a material and physical sense."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, míra, v jaké EU dnes potřebuje „energizaci energetiky“ je zřejmá, podíváme-li se na otázku energetické bezpečnosti, geopolitickou situaci okolo nás a energetickou politiku samotnou. Unie by neměla – jako je tomu v případě Egypta a Tuniska – být neschopna držet krok s událostmi. Abych však citoval svého kolegu pana Gahlera, Spojené státy jsou jeden krok pozadu za událostmi, členské státy jsou jeden krok za Spojenými státy a Brusel je jeden krok pozadu za členskými státy. Před čtyřmi lety jsme měli závažnou energetickou krizi a v roce 2007 jsme v této Sněmovně přijali zprávu o energetické bezpečnosti. O čtyři roky později jsme ve velmi počátečních fázích společné energetické politiky a energetické bezpečnosti. Je velice důležité, aby tato Rada, nadcházející summit, převedl tuto změnu ze slov na činy. Potřebujeme hmotné, fyzické zabezpečení a ne jen pouhé plány, dokumenty, slova a papíry. Nastal čas procitnout. Co když se stane něco špatného z geopolitického hlediska v severní Africe a na Středním východě? Před našima očima se odehrává velká a zásadní změna. Ropa nyní opět stojí 100 USD. Kdyby měl být v nejhorším případě zablokován Suezský průplav, jak jsme my jako Unie připraveni zajistit bezpečnost dodávek? Kde jsme? Po čtyřech letech ztraceného času nejsme připraveni na další energetickou krizi, pokud k ní dojde. Z tohoto důvodu je klíčovým očekáváním, že Evropská rada by měla přinést skutečnou změnu ve smyslu pravého vnitřního trhu pro energie a skutečného zabezpečení dodávek v materiálním a fyzickém smyslu."@cs1
"Hr. formand! Det er tydeligt, hvor meget EU i dag har brug for "ny energi til energien", hvis vi kigger på emnet energiforsyningssikkerhed, den geopolitiske situation omkring os og energipolitikken i sig selv. EU bør ikke – som det er tilfældet med Egypten og Tunesien – undlade at holde sig på omgangshøjde med begivenhederne. For at citere min kollega hr. Gahler er USA imidlertid et skridt bag efter begivenhederne, medlemsstaterne er et skridt efter USA, og Bruxelles er et skridt efter medlemsstaterne. For fire år siden havde vi en alvorlig energikrise, og i 2007 vedtog vi en betænkning om energiforsyningssikkerhed her i Parlamentet. Fire år senere er vi kommet til den spæde, indledende fase af en fælles energipolitik og af energiforsyningssikkerhed. Det er meget vigtigt, at dette Råd på det tilstundende møde føjer handling til ord. Vi har brug for fysisk sikkerhed og ikke kun planer og dokumenter og ord og papir. Tiden er kommet til at vågne op. Hvad hvis der sker noget slemt rent geopolitisk i Nordafrika og Mellemøsten? Der foregår en tektonisk forandring lige for øjnene af os. Olien koster nu igen 100 USD. Hvor godt forberedte er vi som union til at sørge for energiforsyningssikkerheden, hvis Suez-kanalen i et worst case-scenarie bliver blokeret? Hvor er vi? Efter fire spildte år er vi ikke forberedt på den næste energikrise, hvis den kommer. Derfor er den primære forventning, at Rådet skal tilvejebringe en reel forandring i form af et ægte indre marked for energi og ægte energiforsyningssikkerhed i både materiel og fysisk forstand."@da2
"Herr Präsident, wie wichtig das Thema der Stromversorgung für die EU heute ist, wird deutlich, wenn wir uns mit der Frage der Energiesicherheit, der geopolitischen Situation um uns herum und mit der Energiepolitik an sich beschäftigen. Die Union sollte es nicht versäumen, mit den Ereignissen Schritt zu halten – wie im Falle Ägyptens und Tunesiens. Allerdings möchte ich meinen Kollegen Herrn Gahler zitieren: Die USA sind um einen Schritt hinter den Ereignissen zurück, die Mitgliedstaaten sind um einen Schritt hinter den USA zurück und Brüssel ist um einen Schritt hinter den Mitgliedstaaten zurück. Vor vier Jahren hatten wir eine ernste Energiekrise, und 2007 haben wir in diesem Haus einen Bericht zur Sicherheit der Energieversorgung angenommen. Vier Jahre später stehen wir in puncto gemeinsame Energiepolitik und Sicherheit der Energieversorgung wieder ganz am Anfang. Es ist sehr wichtig, dass der bestehende Rat und der bevorstehende Gipfel im Hinblick auf einen Umstieg den Worten Taten folgen lassen. Wir brauchen greifbare Sicherheit, nicht nur Pläne und Dokumente und Worte und Schriftstücke. Es ist Zeit aufzuwachen. Was, wenn nun in Nordafrika und dem Nahen Osten eine Katastrophe von geopolitischen Ausmaßen eintritt? Vor unseren Augen ereignet sich ein weltbewegender Wandel. Öl kostet nun wieder 100 USD. Wenn, im schlimmsten Fall, der Suezkanal gesperrt werden sollte, wie gut sind wir als Union darauf vorbereitet, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten? Wo stehen wir heute? Nach vier verlorenen Jahren sind wir nicht auf die nächste Energiekrise vorbereitet, sollte sie denn eintreten. Aus diesem Grund ist die vordringliche Erwartung, dass der Europäische Rat für einen wirklichen Wandel sorgt, wenn es um einen echten Energie-Binnenmarkt und echte Versorgungssicherheit im materiellen und greifbaren Sinne geht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο βαθμός στον οποίο η ΕΕ χρειάζεται «ενεργοποίηση της ενέργειας» σήμερα είναι προφανής εάν εξετάσουμε το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, τη γεωπολιτική κατάσταση γύρω μας και την ίδια την ενεργειακή πολιτική. Η Ένωση πρέπει –σε αντίθεση με ό,τι έγινε σχετικά με την Αίγυπτο και την Τυνησία– να συμβαδίζει με τα γεγονότα. Για να επαναλάβω τα λόγια του συναδέλφου μου κυρίου Gahler, ωστόσο, οι ΗΠΑ είναι ένα βήμα πίσω από τα γεγονότα, τα κράτη μέλη είναι ένα βήμα πίσω από τις ΗΠΑ, και οι Βρυξέλλες είναι ένα βήμα πίσω από τα κράτη μέλη. Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε μια σοβαρή ενεργειακή κρίση, το δε 2007 εγκρίναμε στο Σώμα αυτό έκθεση για την ενεργειακή ασφάλεια. Τέσσερα χρόνια αργότερα, είμαστε σε πολύ αρχικά στάδια μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής και ενεργειακής ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό το παρόν Συμβούλιο, η επικείμενη σύνοδος κορυφής, να μετατρέψει την αλλαγή από λόγια σε πράξεις. Χρειαζόμαστε υλική ασφάλεια και όχι μόνο σχέδια και έγγραφα και λόγια και χαρτιά. Έχει έρθει η ώρα να αφυπνισθούμε. Τι γίνεται αν συμβεί κάτι κακό από γεωπολιτικής άποψης στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή; Μια μεγάλη, σημαντική αλλαγή λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια μας. Το πετρέλαιο κοστίζει τώρα πάλι 100 δολάρια. Εάν, στη χειρότερη περίπτωση, αποκλειστεί η Διώρυγα του Σουέζ, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε ως Ένωση ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού; Πού βρισκόμαστε; Μετά από τέσσερα χαμένα χρόνια, δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ενεργειακή κρίση, εάν συμβεί. Για τον λόγο αυτόν η βασική προσδοκία είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προσφέρει μια πραγματική αλλαγή όσον αφορά μια αληθινή εσωτερική αγορά ενέργειας και μια ουσιαστική ασφάλεια εφοδιασμού, από υλικής και ουσιαστικής άποψης."@el10
"Señor Presidente, queda patente la medida en que la UE necesita hoy «energizar la energía», si analizamos la cuestión de la seguridad energética, la situación geopolítica que nos rodea y la política energética en sí. La Unión no debería quedarse rezagada —como en el caso de Egipto y Túnez— respecto a los acontecimientos. No obstante, para citar a mi colega, el señor Gahler, los Estados Unidos van un paso por detrás de los acontecimientos, los Estados miembros van un paso por detrás de los Estados Unidos y Bruselas va un paso por detrás de los Estados miembros. Hace cuatro años tuvimos una crisis energética grave y en 2007 aprobamos un informe sobre seguridad energética en esta Cámara. Cuatro años después estamos en las fases iniciales de una política energética y de seguridad energética común. Es muy importante que este Consejo, en la próxima cumbre, traduzca el cambio de palabras a acciones. Necesitamos seguridad física y no solo planes y documentos, palabras y papeles. Ha llegado el momento de despertar. ¿Qué pasa si algo malo sucede en términos geopolíticos en el norte de África y Oriente Medio? Está teniendo lugar un gran cambio tectónico delante de nuestros ojos. El petróleo otra vez cuesta 100 dólares estadounidenses. Si, en el peor de los casos, el Canal de Suez se bloqueara, ¿qué nivel de preparación tenemos en la Unión para garantizar el suministro? ¿Dónde estamos? Después de perder el tiempo durante cuatro años, no estamos preparados para la próxima crisis energética, en caso de que suceda. Por esta razón, la expectativa clave es que el Consejo Europeo debería provocar un cambio real en cuanto a un mercado interior real para la energía y la seguridad del suministro en un sentido físico y material."@es21
"Austatud juhataja! See, kuivõrd jõulist n-ö energeetika turgutamist EL hetkel vajab, saab selgeks siis, kui heidame pilgu energiajulgeoleku teemale, meid ümbritsevale geopoliitilisele olukorrale ja energiapoliitikale enesele. Liit ei tohiks sündmustest maha jääda, nagu on juhtunud Egiptuse ja Tuneesia puhul. Kahjuks, tsiteerides kolleeg Michael Gahlerit, on USA ühe sammu sündustest maas, liikmesriigid on üks samm USAst maas ja Brüssel on üks samm liimesriikidest maas. Neli aastat tagasi oli meil suur energiakriis ja 2007. aastal võtsime siin parlamendis vastu energiajulgeolekut käsitleva raporti. Neli aastat hiljem oleme ühise energiapoliitika ja energiajulgeolekuga alles väga alguses. On väga tähtis, et ülemkogu, tulevane tippkohtumine, jõuaks muutustest sõnades muutusteni tegudes. Me vajame füüsilist julgeolekut, mitte lihtsalt plaane ja dokumente ning sõnu paberil. On aeg ärgata! Mis siis, kui geopoliitilises mõttes midagi juhtub Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas? Meie silme all toimuvad tohutud tektoonilised muutused. Nafta maksab jälle üle 100 USA dollari. Kui peaks juhtuma halvim ja Suessi kanal blokeeritakse, kuidas oleme meie kui liit siis varustuskindluse tagamiseks valmis? Milline on meie olukord? Pärast nelja kaotatud aastat ei ole me järgmiseks energiakriisiks valmis, juhul kui see peaks saabuma. Seetõttu on meie esimene ootus, et see Euroopa Ülemkogu pakuks meile tõelist muutust tõelise energia siseturu kujul ja tõelist varustuskindlust selle sõna materiaalses ja füüsilises tähenduses."@et5
"Arvoisa puhemies, se, missä määrin EU tarvitsee nyt energia-asioiden tehostamista on selvää, kun tarkastelemme energiavarmuutta koskevaa kysymystä, geopoliittista tilannetta ja itse energiapolitiikkaa. Unioni ei saisi jäädä jälkeen tilanteen kehityksessä, kuten Egyptin ja Tunisian tapauksessa. Kollegani Gahleria lainatakseni, Yhdysvallat on askeleen jäljessä tapahtumista, jäsenvaltiot ovat askeleen jäljessä Yhdysvalloista ja Bryssel on askeleen jäljessä jäsenvaltioista. Meillä oli neljä vuotta sitten erittäin vakava energiakriisi, ja vuonna 2007 hyväksyimme parlamentissa energiavarmuutta koskevan mietinnön. Neljä vuotta myöhemmin olemme yhteisen energiapolitiikan ja energiavarmuuden alkuvaiheessa. On erittäin tärkeää, että Eurooppa-neuvosto saattaa tulevassa kokouksensa muutosta koskevat sanat teoksi. Tarvitsemme fyysistä turvallisuutta emmekä ainoastaan suunnitelmia ja asiakirjoja sekä sanoja ja papereita. On tullut aika herätä. Mitä jos jotain pahaa tapahtuu geopoliitiikan kannalta Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä? Suuri rakenteellinen muutos toteutuu silmiemme edessä. Öljy maksaa nyt jälleen 100 Yhdysvaltojen dollaria. Jos pahimmassa tapauksessa Suezin kanava suljetaan, miten valmiita olemme unionina takaamaan toimitusvarmuuden? Missä tilanteessa olemme? Neljän hukatun vuoden jälkeen emme ole valmiita seuraavaan energiakriisiin, jos sellainen syntyy. Tästä syystä keskeinen toive, on että Eurooppa-neuvoston olisi saatava aikaan tosiasiallinen muutos todellisten energian sisämarkkinoiden ja todellisen toimitusvarmuuden osalta materiaalisessa ja aineellisessa mielessä."@fi7
"Monsieur le Président, la mesure dans laquelle l’UE doit, à l’heure actuelle, faire preuve d’énergie en matière d’énergie est évidente si nous examinons la question de la sécurité énergétique, la situation géopolitique autour de nous et la politique énergétique elle-même. Contrairement à ce qui s’est passé en Égypte et en Tunisie, l’Union devrait s’efforcer de suivre les évènements. Toutefois, pour citer mon collègue Gahler, les États-Unis ont une mesure de retard sur les événements, les États membres ont une mesure de retard par rapport aux États-Unis et Bruxelles a une mesure de retard sur les États membres. Il y a quatre ans, nous avons connu une grave crise de l’énergie et avons adopté en 2007 un rapport sur la sécurité énergétique au sein de cette institution. Quatre ans plus tard, nous en sommes aux tout premiers stades d’une politique énergétique commune et de la sécurité énergétique. Il est très important que ce Conseil, lors du prochain sommet, concrétise cette évolution, en passant de la parole aux actes. Nous avons besoin d’une sécurité physique et pas uniquement de projets, de documents, de belles paroles et de notes. Il est temps de se réveiller. Que se passera-t-il si les choses évoluent défavorablement d’un point de vue géopolitique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient? Nous assistons en direct à un grand changement tectonique. Aujourd’hui, le baril de pétrole est de nouveau à 100 dollars. Si, dans le pire des cas, le canal de Suez devait être bloqué, dans quelle mesure sommes-nous préparés, en tant qu’Union, à assurer notre sécurité d’approvisionnement? Où en sommes-nous? Après quatre années perdues, nous ne sommes pas prêts pour une éventuelle prochaine crise de l’énergie. C’est pourquoi nous espérons avant tout que le Conseil européen apportera un réel changement en ce qui concerne un véritable marché intérieur de l’énergie et une véritable sécurité d’approvisionnement au sens physique et matériel."@fr8
"Elnök úr, hogy az Európai Uniónak mennyire szüksége van az energia „energetizálására”, nyilvánvaló, ha tekintetbe vesszük az energiabiztonság kérdését, a körülöttünk kialakult geopolitikai helyzetet és magát az energiapolitikát. Az Uniónak nem szabad lemaradnia az eseményektől, miként ez Egyiptom és Tunézia esetében történt. Michael Gahler képviselőtársamat idézve: az Egyesült Államok egy lépéssel az események mögött jár, a tagállamok egy lépéssel az USA mögött, Brüsszel pedig egy lépéssel a tagállamok mögött kullog. Négy évvel ezelőtt súlyos energiaválság tört ki, és 2007-ben e Házban energiabiztonsági jelentést fogadtunk el. Négy évvel később pedig a közös energiapolitika és energiabiztonság legelső lépéseinél tartunk. Nagyon fontos, hogy ez az Európai Tanács, a mostani csúcstalálkozó a szavakat tettekre váltsa. Valós biztonságra van szükségünk, nem csupán tervekre, dokumentumokra, szavakra és papírokra. Ideje fölébredni. Mi van akkor, ha geopolitikai értelemben valami baj történik Észak-Afrikában és a Közel-Keleten? Világrengető változás zajlik a szemünk előtt. Az olaj megint 100 dollárba kerül. Ha a legrosszabb forgatókönyv jön be, és lezárják a Szuezi-csatornát, az Unió mennyire felkészült az ellátás biztonságának szavatolására? Hol állunk? Négyévnyi elvesztegetett idő után nem vagyunk felkészülve az esetlegesen bekövetkező újabb energiaválságra. Ezért a legfőbb várakozás az, hogy az Európai Tanácsnak a valódi belső energiapiac és a valódi energiabiztonság tekintetében igazi változást kell hoznia anyagi és fizikai értelemben is."@hu11
"Signor Presidente, la misura in cui oggi l’UE necessita di “energizzare l’energia” è evidente se si esamina la questione della sicurezza energetica, della situazione geopolitica che ci circonda e della stessa politica energetica. L’Unione non dovrebbe restare indietro rispetto all’evoluzione degli eventi – come sta accadendo in Egitto e Tunisia. Per citare il mio onorevole collega Gahler, tuttavia, gli USA sono un passo indietro rispetto agli eventi, gli Stati membri sono un passo indietro rispetto agli USA, mentre Bruxelles è un passo indietro rispetto agli Stati membri. Quattro anni fa abbiamo attraversato una crisi energetica grave, e nel 2007, in quest’Aula, abbiamo adottato una relazione sulla sicurezza energetica. Sono passati quattro anni e siamo ancora agli albori di una politica comune per l’energia e di una politica per la sicurezza energetica. è molto importante che questo Consiglio, questo prossimo vertice, traduca il cambiamento dalle parole ai fatti. Ci occorre una sicurezza fisica, non soltanto piani, documenti, parole e incartamenti. è ora di svegliarsi. Cosa faremo se accadrà qualcosa di geopoliticamente grave in Nordafrica e in Medio Oriente? Siamo testimoni oculari di movimenti tellurici di grande entità. Il costo di un barile di petrolio è tornato a toccare la soglia dei 100 dollari USA. Se, nella peggiore delle ipotesi, dovesse venir bloccato il Canale di Suez, quanto siamo pronti come Unione a garantire la sicurezza della fornitura? A che punto siamo? Dopo aver sprecato quattro anni, non siamo preparati ad affrontare un’eventuale crisi energetica. Per tale ragione, la nostra aspettativa chiave è che il Consiglio europeo metta in moto un cambiamento vero in termini di mercato interno autentico per l’energia e di sicurezza della fornitura autentica, in senso materiale e fisico."@it12
"Pone pirmininke, pažvelgę į energetinio saugumo klausimą, mus supančią geopolitinę padėtį ir pačią energetikos politiką, pamatysime, kokiu mastu būtina „skatinti energiją“ ES. Europos Sąjunga neturėtų – kaip Egiptas ir Tunisas – nuo to atsilikti. Tačiau cituojant mano kolegą M. Gahlerį, JAV atsilieka vienu žingsniu, valstybės narės atsilieka vienu žingsniu nuo JAV, o Briuselis atsilieka vienu žingsniu nuo valstybių narių. Prieš ketverius metus patyrėme rimtą energijos krizę, o 2007 m. šiame Parlamente palaikėme savo pranešimą dėl energetinio saugumo. Po ketverių metų esame pačiame pirmame bendros energetikos politikos ir energetinio saugumo etape. Labai svarbu, kad ši Taryba, šis artėjantis aukščiausiojo lygio susitikimas imtųsi veiksmų. Mums reikia fizinio saugumo, ne tik planų ir dokumentų, žodžių ir popierių. Laikas susimąstyti. Kas, jeigu atsitiks kas nors blogo geopolitine prasme šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose? Prieš mūsų akis vyksta didžiuliai tektoniniai pokyčiai. Dabar naftos kaina vėl 100 USD. Jeigu blogiausiu atveju Sueco kanalas turėtų būti užblokuotas, kiek esame kaip Europos Sąjunga pasirengę užtikrinti tiekimo saugumą? Kur esame? Po ketverių prarastų metų nesame pasirengę kitai energijos krizei, jeigu ji kiltų. Todėl labai tikimasi, kad Europos Vadovų Taryba užtikrins tikrus pokyčius tikros energijos vidaus rinkoje ir tikrą tiekimo saugumą materialia ir fizine prasme."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tas, cik ļoti Eiropas Savienībai šodien ir nepieciešams “aktivizēt enerģētiku” kļūst acīmredzams, ja mēs palūkojamies uz energoapgādes drošības jautājumu, apkārtējo ģeopolitisko situāciju un pašu enerģētikas politiku. Savienība nedrīkst atpalikt no notikumiem — kā Ēģiptes un Tunisijas gadījumā. Citējot manu kolēģi kungu, ASV atpaliek vienu soli no notikumiem, dalībvalstis atpaliek vienu soli no ASV un Brisele atpaliek vienu soli no dalībvalstīm. Pirms četriem gadiem mums bija smaga enerģētikas krīze, un 2007. gadā mēs Parlamentā pieņēmām ziņojumu par energoapgādes drošību. Pēc četriem gadiem mēs atrodamies kopējās enerģētikas politikas un energoapgādes drošības izstrādes pašā sākumposmā. Ir ļoti svarīgi, lai šī Padome, šī nākamā augstākā līmeņa sanāksme, pārmaiņas no vārdiem pārvērstu darbos. Mums ir vajadzīga fiziska drošība un ne tikai plāni, dokumenti, vārdi un papīri. Ir pienācis laiks pamosties. Kā būt gadījumā, ja ģeopolitiskā nozīmē kaut kas slikts notiek Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos? Mūsu acu priekšā notiek lielas strukturālas pārmaiņas. Nafta tagad atkal maksā USD 100. Ja sliktākajā gadījumā tiek bloķēts Suecas kanāls, tad cik lielā mērā mēs kā Eiropas Savienība būtu gatavi nodrošināt garantētu enerģijas piegādi? Kur mēs atrodamies? Pēc četriem zaudētiem gadiem mēs neesam gatavi nākamajai enerģētikas krīzei, ja tāda būs. Tāpēc no Eiropadomes visvairāk tiek gaidīts, ka tā nodrošinās reālas pārmaiņas attiecībā uz patiesu iekšējo enerģētikas tirgu un patiesu piegādes drošību materiālā un fiziskā nozīmē."@lv13
"Mr President, the extent to which the EU needs ‘energy energising’ today is obvious if we look at the energy security issue, the geopolitical situation around us and energy policy itself. The Union should not be – as in the case of Egypt and Tunisia – failing to keep up with events. To quote my colleague Mr Gahler, however, the US is one step behind the events, the Member States are one step behind the US, and Brussels is one step behind the Member States. Four years ago we had a serious energy crisis, and in 2007 we adopted an energy security report in this House. Four years later we are at the very initial stages of a common energy policy and energy security. It is very important that this Council, this forthcoming summit, translates the change from words into action. We need physical security, and not only plans and documents and words and papers. The time has come to wake up. What if something bad happens in geopolitical terms in northern Africa and the Middle East? A great tectonic change is taking place before our eyes. Oil now costs USD 100 again. If, in the worst case scenario, the Suez Canal should be blocked, how prepared are we as a Union to ensure security of supply? Where are we? After four years of lost time, we are not prepared for the next energy crisis if it happens. For that reason the key expectation is that the European Council should provide a real change in terms of a genuine internal market for energy and genuine security of supply in a material and physical sense."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als we naar het vraagstuk van de energiezekerheid, de geopolitieke situatie om ons heen en het energiebeleid kijken, is het duidelijk dat de EU op dit moment wel wat energie kan gebruiken. De Unie moet niet – zoals bij Egypte en Tunesië – achter de feiten aan blijven lopen. Zoals de heer Gahler al zei, lopen de Verenigde Staten één stap achter de feiten aan, lopen de lidstaten één stap achter de Verenigde Staten aan en loopt Brussel één stap achter de lidstaten aan. Vier jaar geleden hadden we een ernstige energiecrisis en in 2007 namen we in dit Parlement een verslag over energiezekerheid aan. Vier jaar later bevinden we ons in de allereerste stadia van een gemeenschappelijk energiebeleid en energiezekerheid. Het is erg belangrijk dat deze Raad, deze op handen zijnde top, de woorden waarmee verandering is beloofd, omzet in daden. We hebben concrete zekerheid nodig, en niet alleen plannen en documenten en woorden en papieren. Het is tijd om wakker te worden. Stel dat er in geopolitieke termen iets ergs gebeurt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten? Er voltrekt zich een grote tektonische verandering voor onze ogen. Olie kost nu weer honderd dollar per vat. Stel dat, in het ergste geval, het Suezkanaal wordt geblokkeerd, zijn we dan als Unie voldoende voorbereid om de voorzieningszekerheid te kunnen garanderen? Hoe staan we ervoor? Na vier verloren jaren zijn we niet voorbereid op een eventuele nieuwe energiecrisis. De hoop is daarom gevestigd op de Europese Raad, die voor een serieuze verandering moet zorgen in de richting van een echte interne energiemarkt en een echte, materiële en fysieke voorzieningszekerheid."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jeśli popatrzeć na kwestię bezpieczeństwa energetycznego, sytuację geopolityczną wokół nas i samą politykę energetyczną, oczywiste jest, w jakim stopniu UE potrzebuje dziś „zasilenia energii energią”. Nie powinno być tak, że Unia – jak w przypadku Egiptu i Tunezji – nie nadąża za wydarzeniami. Cytując jednak mojego kolegę, pana posła Gahlera – Stany Zjednoczone są krok za wydarzeniami, państwa członkowskie są krok za Stanami Zjednoczonymi, zaś Bruksela jest krok za państwami członkowskimi. Cztery lata temu mieliśmy poważny kryzys energetyczny, a w roku 2007 przyjęliśmy w tym Parlamencie sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Cztery lata później znajdujemy się na bardzo początkowym etapie wspólnej polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego. Jest rzeczą niezwykle istotną, by zbliżająca się Rada, ten nadchodzący szczyt, oznaczał przełożenie zmiany ze słów na czyny. Potrzeba nam bezpieczeństwa fizycznego, nie tylko planów i dokumentów, słów i papieru. Nadszedł czas przebudzenia. Co, jeśli coś złego w kategoriach geopolitycznych zdarzy się w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie? Na naszych oczach zachodzi wielka zmiana tektoniczna. Ropa znów obecnie kosztuje 100 dolarów amerykańskich za baryłkę. Jeśli, w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, dojdzie do blokady Kanału Sueskiego, jak jesteśmy – jako Unia – przygotowani, aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw? Gdzie się znajdujemy? Po czterech zmarnowanych latach nie jesteśmy przygotowani na kolejny kryzys energetyczny, jeśli do niego dojdzie. Z tego powodu zasadnicze oczekiwanie jest takie, że Rada Europejska zapewni rzeczywistą zmianę, jeśli chodzi o prawdziwy wewnętrzny rynek energii i prawdziwe bezpieczeństwo dostaw w sensie materialnym i fizycznym."@pl16
"Senhor Presidente, actualmente, é mais do que óbvia a necessidade de a UE "energizar a sua energia", se atendermos ao problema da segurança energética, à situação geopolítica envolvente e à própria política da energia. Neste domínio, a UE não deveria como acontece em relação à situação no Egipto e na Tunísia deixar-se ultrapassar pelos acontecimentos. No entanto, fazendo minhas as palavras do senhor deputado Gahler, os EUA estão um passo atrás dos acontecimentos, os Estados-Membros estão um passo atrás dos EUA e Bruxelas está um passo atrás dos Estados-Membros. Há quatro anos sofremos uma grave crise energética e em 2007 adoptámos neste Hemiciclo um relatório sobre segurança energética. Quatro anos depois encontramo-nos numa fase muito inicial da implementação de uma política de energia comum, incluindo de uma política para a segurança energética. É muito importante que este Conselho, nesta próxima cimeira, traduza essa mudança das palavras para a acção. Necessitamos de segurança energética em termos práticos, e não apenas de programas e de documentos, e de palavras e de papéis. É tempo de acordarmos. E se, em termos geopolíticos, sobrevierem mudanças de efeitos graves no Norte de África e no Médio Oriente? Estamos a assistir neste momento ao desenrolar de acontecimentos com impactos profundos. O custo do petróleo atingiu de novo os 100 dólares. Se, no pior cenário, o Canal do Suez fosse bloqueado, estaríamos preparados, enquanto União, para garantir a sustentabilidade do aprovisionamento energético? Já viram em que ponto nos encontramos? Após quatro anos de tempo perdido, não estamos preparados para uma possível futura crise energética. Por essa razão, esperamos, fundamentalmente, que o Conselho Europeu seja capaz de operar uma mudança efectiva em termos do desenvolvimento de um verdadeiro mercado interno de energia e da segurança do aprovisionamento energético no sentido físico e material."@pt17
"Domnule președinte, măsura în care UE are nevoie de „energizare energetică” în prezent este evidentă dacă ne uităm la securitatea energetică, situația geopolitică din jurul nostru și politica energetică însăși. Uniunea nu ar trebui – așa cum se întâmplă în Egipt și în Tunisia – să eșueze în a ține pasul cu evenimentele. Pentru a-l cita pe colegul meu, domnul Gahler totuși, SUA este cu un pas în urma evenimentelor, statele membre sunt cu un pas în urma SUA și Bruxelles-ul este cu un pas în urma statelor membre. În urmă cu patru ani am avut o criză energetică gravă și în 2007 am adoptat un raport privind securitatea energetică în această sală. Patru ani mai târziu ne aflăm chiar în etape inițiale ale unei politici energetice și securități energetice comune. Este foarte important ca acest Consiliu, acest summit care urmează, să transpună cuvintele în acțiune. Avem nevoie de securitate fizică, și nu numai de planuri și documente și cuvinte și hârtii. A venit timpul să ne trezim. Ce vom face dacă se va întâmpla ceva rău din punct de vedere geopolitic în nordul Africii și Orientul Mijlociu? O schimbare tectonică majoră se produce chiar sub ochii noștri. Petrolul costă acum din nou 100 de dolari. Dacă, în cel mai rău caz, Canalul Suez ar fi blocat, cât de pregătiți suntem noi în calitate de Uniune să asigurăm securitatea aprovizionării? Unde ne aflăm? După patru ani irosiți, nu suntem pregătiți pentru următoarea criză energetică dacă aceasta va avea loc. Din acest motiv, principala așteptare este că Consiliul European ar trebui să facă o schimbare reală în ceea ce privește o piață internă adevărată pentru energie și o siguranță a aprovizionării reală în sens material și fizic."@ro18
"Ak sa pozrieme na problematiku energetickej bezpečnosti, geopolitickú situáciu okolo nás a samotnú energetickú politiku, bude nám úplne zrejmé, v akej veľkej miere sa dnes EÚ potrebuje „nabiť energiou“. Únia by nemala prestať držať krok s vývojom, ako sa to stalo v Egypte a Tunisku. Ak však budem citovať nášho kolegu pána Gahlera, USA sú jeden krok za vývojom, členské štáty sú jeden krok za USA a Brusel je jeden krok za členskými štátmi. Pred štyrmi rokmi sme tu mali vážnu energetickú krízu a v roku 2007 sme prijali tu v Parlamente správu o energetickej bezpečnosti. A o štyri roky neskôr sme v úplne úvodnej etape spoločnej energetickej politiky a energetickej bezpečnosti. Je veľmi dôležité, aby táto Rada na svojom nadchádzajúcom samite preniesla túto zmenu od slov k činom. Potrebujeme fyzickú bezpečnosť a nielen plány a dokumenty a slová a papiere. Je čas zobudiť sa. Čo ak sa z geopolitického hľadiska zhorší situácia v severnej Afrike a na Blízkom východe? Pred našimi očami dochádza k veľkej tektonickej zmene. Ropa teraz znovu stojí 100 USD. Ak by došlo k zablokovaniu Suezského prieplavu, čo je najhorší scenár, ako sme ako Únia pripravení zaistiť bezpečnosť dodávok? Kde sa nachádzame? Po štyroch stratených rokoch nie sme pripravení na ďalšiu energetickú krízu, ak by k nej došlo. Práve preto od Európskej rady očakávame najmä to, že zabezpečí reálnu zmenu, pokiaľ ide o skutočný vnútorný trh s energiou a skutočnú bezpečnosť dodávok v materiálnom a fyzickom zmysle."@sk19
"Herr talman! Om vi ser till frågan om trygg energiförsörjning, det geopolitiska läget i omvärlden och själva energipolitiken är det uppenbart vilket behov EU i dag har av att agera ”kraftfullt” på energiområdet. EU får inte – som i fallen Egypten och Tunisien – underlåta att hålla sig à jour med det som händer. Men Förenta staterna är, med min kollega Michael Gahlers ord, ett steg efter i utvecklingen, medlemsstaterna är ett steg efter Förenta staterna och Bryssel är ett steg efter medlemsstaterna. För fyra år sedan hade vi en allvarlig energikris och 2007 antog vi ett betänkande om trygg energiförsörjning här i kammaren. Fyra år senare befinner vi oss i inledningsstadiet till en gemensam energipolitik och trygg energiförsörjning. Det är mycket viktigt att rådet övergår från ord till handling vid nästa toppmöte. Det får inte stanna vid planer, dokument, ord och handlingar. Vi behöver fysisk säkerhet. Det är dags att vakna. Tänk om det inträffar ett geopolitiskt betydelsefullt tillbud i norra Afrika och Mellanöstern? Ett paradigmskifte pågår inför våra ögon. Oljepriset är nu än en gång uppe i 100 US-dollar. Hur förberedda är vi som union för att säkra en trygg energiförsörjning om mardrömsscenariot inträffar och Suezkanalen spärras? Var står vi? Fyra förlorade år har inte förberett oss för nästa energikris, om den kommer. Därför är den stora förväntningen nu att rådet verkligen ska få något gjort när det gäller en äkta inre energimarknad och en energiförsörjning som i realiteten är såväl materiellt som fysiskt trygg."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jacek Saryusz-Wolski (PPE ). -"18,15,15,1,19,19,14,14,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph