Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-067-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Domnule președinte, știm deja că consolidarea pieței unice va însemna o mai mare liberalizare și, în consecință, creșterea concentrării monopoliste, în beneficiul celor mai mari grupuri economice din țările mai dezvoltate ale Uniunii Europene. Dorim să vă transmitem în mod clar că ne opunem acestei căi în domenii precum cele referitoare la energie, care sunt strategice pentru dezvoltarea economică și socială, mai ales a țărilor de la periferie. Totuși, cel mai grav lucru este că tot ceea ce au menționat Consiliul și Comisia în această sală – nu în ultimul rând cu privire la așa-numita „guvernanță economică”– ignoră realitatea problemelor sociale, a agravării inegalităților, șomajului, excluziunii sociale și a sărăciei energetice. Aceasta din urmă crește exponențial în unele țări odată cu majorarea prețurilor electricității și combustibilului. Politica economică și politica energetică ar trebui să aibă un obiectiv central: progresul social și îmbunătățirea condițiilor de trai ale popoarelor noastre; totuși, se întâmplă exact contrariul. Așadar, acesta este motivul indignării în creștere de pe străzile din multe din țările noastre, iar acum din Tunisia și Egipt. Ne exprimăm solidaritatea față de popoarele din aceste țări și dorim să le fie respectate drepturile, în special de către Consiliu, care ar trebui să adopte o poziție clară în această privință."@ro18
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Me juba teame, et ühtse turu integreerituse suurendamine tähendab suuremat liberaliseerimist ning seega ka suuremat monopolistlikku kontsentreerumist Euroopa Liidu rohkem arenenud riikide suurimate majanduskontsernide huvides. Soovime teatada oma vastuseisust sellele arenguteele majandusliku ja sotsiaalse arengu seisukohalt strateegiliselt tähtsates valdkondades, nagu energeetika, eriti ääremaadel asuvates riikides. Siiski on kõige suurem probleem see, et kõiges, mida nõukogu ja komisjoni esindajad siin rääkisid, muu hulgas nn majandusjuhtimise tugevdamisest, ignoreeriti sotsiaalsete probleemide tegelikku reaalust, süvenevat ebavõrdsust, tööpuudust, sotsiaalset tõrjutust ja kütteostuvõimetust. See viimane kasvab mõnedes riikides koos elektri ja kütuse hinna tõusuga eksponentsiaalselt. Majanduspoliitikal ja energiapoliitikal peaks olema üks eesmärk: sotsiaalne areng ja meie rahva elamistingimuste parandamine. See, mis toimub, on siiski just vastupidine. Seepärast on just see põhjuseks kasvavale nördimusele, mida näeme paljude meie liikmesriikide tänavatel ja nüüd ka Tuneesias ja Egiptuses. Me kinnitame oma solidaarsust nende riikide rahvastega ja tahame, et nende õigusi austataks, konkreetselt peaks seda tegema nõukogu, võttes kõige selle suhtes selge seisukoha."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, vemo, da se bo enotni trg s poglabljanjem tudi liberaliziral, s tem pa bo naraščala koncentracija monopolov v prid največjih gospodarskih skupin v razvitejših državah Evropske unije. Radi bi odprto izrazili nasprotovanje taki smeri na področjih, ki so tako kot področje energije strateškega pomena za gospodarski in družbeni razvoj, še zlasti v državah na obrobju. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da v vsem, kar sta nam povedala Svet in Komisija ─ nenazadnje tudi o krepitvi tako imenovanega „gospodarskega upravljanja“ ─ ni niti omembe stvarnosti socialnih problemov, poglabljanja neenakosti, brezposelnosti, socialne izključenosti in energetske revščine. Le-ta v nekaterih državah narašča eksponentno z rastjo cen električne energije in goriv. Ekonomska politika in energetska politika bi morali imeti en osrednji cilj: družbeni napredek in izboljševanje življenjskih pogojev, v resnici pa se dogaja ravno nasprotno. To je tudi razlog za gnev, ki ga je vedno več na ulicah v naših državah, zdaj pa je zajel tudi Tunizijo in Egipt. Izražamo solidarnost z ljudstvoma teh držav in zahtevamo spoštovanje pravic, še zlasti od Sveta, ki bi moral sprejeti jasno stališče o vseh teh zadevah."@sl20
lpv:translated text
"Já sabemos que o aprofundamento do mercado único significa mais liberalizações e, em seguida, uma maior concentração monopolista a favor dos maiores grupos económicos dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Queremos aqui tornar clara a nossa oposição a este caminho, em áreas que são estratégicas para o desenvolvimento económico e social, designadamente nos países da periferia, como são as questões da energia. Mas o mais grave é que tudo aquilo que aqui foi referido pelo Conselho e pela Comissão, nomeadamente sobre o reforço da dita ignora a realidade dos problemas sociais, o agravamento das desigualdades, do desemprego, da exclusão social e da pobreza energética, que cresce exponencialmente nalguns países com o aumento dos preços da electricidade e dos combustíveis. As políticas económicas e as políticas energéticas deveriam ter um objectivo central: o progresso social, a melhoria das condições de vida dos nossos povos, mas o que se passa é o contrário. Por isso, aqui fica a indignação que vemos crescer nas ruas em muitos dos nossos países e agora também na Tunísia, no Egipto, a cujos povos mandamos a nossa solidariedade e também queremos que sejam respeitados os seus direitos, designadamente pelo Conselho, que deveria tomar uma posição clara sobre tudo isto."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedo, již víme, že prohlubování jednotného trhu bude znamenat vyšší míru liberalizace, a tudíž i větší koncentraci monopolů, ku prospěchu největších ekonomických skupin v rozvinutějších zemích Evropské unie. Rádi bychom zřetelně vyjádřili náš odpor k této cestě v oblastech, jako jsou ty vztahující se k energetice, jež jsou strategické pro hospodářský a sociální rozvoj, zejména zemí na periferii. Nejzávažnější otázkou je však to, že vše, co zde zmínila Rada a Komise – mimo jiné o posilování takzvané „správy hospodářských záležitostí“ – ignoruje realitu sociálních problémů, zhoršujících se nerovností, nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a energetické chudoby; ta v některých zemích exponenciálně narůstá se zvyšováním cen elektřiny a paliv. Hospodářská politika a energetická politika by měly mít ústřední cíl: sociální pokrok a zlepšování životních podmínek našich národů; dochází však k pravému opaku. Toto je tedy důvodem nevole, kterou vidíme narůstat v ulicích v mnoha našich zemích a nyní i v Tunisku a Egyptě. Vyjadřujeme naši solidaritu s národy těchto zemí a chceme, aby jejich práva byla dodržována, zejména Radou, která by k tomuto všemu měla zaujmout zřetelný postoj."@cs1
lpv:translated text
"Vieme už, že rozširovanie jednotného trhu bude znamenať väčšiu liberalizáciu, a teda aj zvýšenú koncentráciu monopolov v prospech najväčších hospodárskych zoskupení vo vyspelejších krajinách Európskej únie. Chceli by sme jasne vysloviť, že sme proti tomuto smerovaniu napríklad v oblastiach, ktoré súvisia s energiou, ktoré majú strategický význam pre hospodársky a sociálny rozvoj, a to najmä krajín v okrajových oblastiach. Najzávažnejším problémom však je to, že všetko, čo tu spomínala Rada a Komisia – hlavne vo vzťahu k posilňovaniu tzv. hospodárskeho riadenia –, ignoruje realitu sociálnych problémov, zhoršovania nerovností, nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia a energetickej chudoby. S rastom cien elektriny a paliva sa pritom energetická chudoba v niektorých krajinách zvyšuje exponenciálne. Hospodárska politika a energetická politika by mali sledovať jeden hlavný cieľ: sociálny pokrok a zlepšenie životných podmienok našich ľudí. Deje sa však presný opak. A presne to je dôvodom rozhorčenia, ktoré stále narastá a ktoré vidíme v uliciach mnohých krajín, teraz aj v Tunisku a v Egypte. Vyjadrujeme svoju solidaritu s ľuďmi týchto krajín a chceme, aby sa ich práva rešpektovali, aby ich rešpektovala najmä Rada, ktorá by k celému tomuto dianiu mala zaujať jasné stanovisko."@sk19
lpv:translated text
"Pone pirmininke, jau žinome, kad bendrosios rinkos stiprinimas reikš didesnę liberalizaciją ir tai lems didesnę monopolinę koncentraciją, kuri naudinga didžiausioms ekonominėms grupėms labiausiai išsivysčiusiose Europos Sąjungos šalyse. Norėtume aiškiai paprieštarauti šiam sprendimui srityse, kurios susijusios su energija, kurios yra svarbios ekonomikos ir socialinės plėtros klausimu, visų pirma nuošalyje esančioms šalims. Tačiau rimčiausias klausimas yra tas, kad viskuo, ką dabar pasakė Taryba ir Komisija – ypač dėl vadinamojo „ekonomikos valdysenos“ stiprinimo – ignoruojama socialinių problemų, didėjančios nelygybės, socialinės atskirties ir energijos nepritekliaus tikrovė. Kai kuriose šalyse pastarasis didėja proporcingai su elektros ir kuro kainų augimu. Ekonomikos ir energetikos politika turėtų turėti tokį pagrindinį tikslą: socialinė pažanga ir mūsų žmonių gyvenimo sąlygų gerinimas; tačiau viskas vyksta visiškai priešingai. Todėl tai nepasitenkinimo, kylančio daugelyje mūsų šalių, o dabar ir Tunise ir Egipte, priežastis. Reiškiame solidarumą su tų šalių žmonėmis ir norime, kad būtų gerbiamos jų teisės, ypač kad tai darytų Taryba, kuri turi priimti aiškią poziciją visais šiais klausimais."@lt14
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Wiemy już, że pogłębianie jednolitego rynku będzie oznaczało większą liberalizację, a zatem i zwiększoną koncentrację monopolistyczną z korzyścią dla największych grup ekonomicznych w bardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Chcieliśmy jasno wyrazić nasz sprzeciw wobec obrania tej drogi w obszarach takich jak te dotyczące energii, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju ekonomiczno-społecznego, zwłaszcza w odniesieniu do państw peryferyjnych. Najpoważniejszą kwestią jest jednak to, że wszystkie kwestie wspomniane tu przez Radę i Komisję – szczególnie odnośnie do wzmocnienia tak zwanego „zarządzania gospodarczego” – pomijają rzeczywistość problemów społecznych, pogarszającej się nierówności, bezrobocia, wykluczenia społecznego i ubóstwa energetycznego. To ostatnie w niektórych krajach wzrasta w postępie geometrycznym wraz ze wzrostem cen prądu i paliw. Polityka gospodarcza i polityka energetyczna powinny mieć jeden nadrzędny cel: postęp społeczny i poprawę warunków życia naszych obywateli; dzieje się jednak coś odwrotnego. Jest to więc powód oburzenia, którego wzrost możemy obserwować na ulicach wielu naszych krajów, teraz zaś również w Tunezji i Egipcie. Wyrażamy solidarność z narodami tych państw i chcemy, by ich prawa były respektowane, zwłaszcza przez Radę, która powinna przyjąć jednoznaczne stanowisko we wszystkich tych sprawach."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr, már tudjuk, hogy az egységes piac elmélyítése nagyobb liberalizációt, következésképpen az Európai Unió fejlettebb országainak legnagyobb gazdasági csoportjai javára történő fokozott tőkekoncentrációt jelent. Félreérthetetlenül szeretnénk jelezni, hogy ellenezzük ezt az utat a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából különösen a periférián lévő országokban stratégiai jelentőséggel bíró területeken, mint például az energiával összefüggő területen. A legsúlyosabb viszont az, hogy a Tanács és a Bizottság által említett valamennyi kérdés – nem utolsósorban az úgynevezett „gazdasági kormányzást” érintő kérdések – nem vesz tudomást a valós társadalmi problémákról, a fokozódó egyenlőtlenségekről, a munkanélküliségről, a társadalmi kirekesztettségről és az energiaszegénységről. Ez utóbbi a villamos energia- és tüzelőanyagárak megugrásával egyes országokban hatványozottan növekszik. A gazdaságpolitikának és az energiapolitikának egy központi célt kell követnie, ez pedig a társadalmi haladás és népeink életkörülményeinek a javítása; most viszont ennek pont az ellenkezője történik. Ez tehát az oka annak a fokozódó felháborodásnak, amelyet az Európai Unió számos országában az utcákon, most pedig Tunéziában és Egyiptomban is tapasztalhatunk. Szolidaritásunkat fejezzük ki ezen országok népeivel, és azt kívánjuk, hogy jogaikat tartsák tiszteletben, és különösen a Tanács tartsa tiszteletben, amelynek mindebben egyértelműen állást kell foglalnia."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Vi ved allerede, at en udbygning af det indre marked vil betyde mere liberalisering og dermed øget monopolistisk koncentration til fordel for de største økonomiske grupper i EU's mere udviklede lande. Vi vil gerne gøre det klart, at vi er imod denne metode på områder som f.eks. energi, der er strategiske for økonomisk og social udvikling, især i landene i EU's udkant. Imidlertid er det alvorligste emne, at Rådet og Kommissionen i deres udtalelser her – ikke mindst om styrkelsen af den såkaldte "økonomiske styring" – helt undgår at komme ind på de sociale problemer, den stigende ulighed, arbejdsløsheden, social udstødelse og energifattigdom. Sidstnævnte vokser eksponentielt i nogle lande i takt med stigningerne i el- og brændstofpriser. Økonomisk politik og energipolitik bør have et centralt mål, nemlig sociale fremskridt og bedre levevilkår for befolkningen. Men der sker det modsatte. Det er derfor grunden til den indignation, som vi kan se vokser i gaderne i mange af vores lande og nu også i Tunesien og Egypten. Vi udtrykker vores solidaritet med folk i disse lande, og vi ønsker, at deres rettigheder bliver respekteret, især af Rådet, som bør indtage en klar holdning til alt dette."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tiedämme jo nyt, että sisämarkkinoiden syventäminen merkitsee laajempaa vapauttamista ja sen vuoksi lisääntyvää monopolistista keskittymistä Euroopan unionin kehittyneimpien valtioiden suurimpien talousryhmien eduksi. Haluaisimme tehdä selväksi, että vastustamme tällaisia toimia energian kaltaisilla aloilla, jotka ovat strategisesti tärkeitä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle erityisesti reuna-alueiden valtioissa. Kaikkein tärkein asia on kuitenkin se, että kaikissa täällä neuvoston ja komission mainitsemissa asioissa – eikä vähiten niin sanotun talouden hallinnon vahvistamisessa – sivuutetaan sosiaalisten ongelmien, lisääntyvän eriarvoisuuden, työttömyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja energiaköyhyyden todellisuus. Viimeksi mainittu kasvaa erittäin nopeasti joissain valtioissa sähkön ja polttoaineen hinnannousun vuoksi. Talous- ja energiapolitiikassa pitäisi olla keskeinen tavoite: sosiaalinen kehitys ja kansalaistemme elinolojen parantaminen; se, mitä todella tapahtuu, on kuitenkin päinvastaista. Tämä on sen vuoksi syy suuttumukselle, jonka näemme kasvavan monien jäsenvaltioidemme kaduilla ja nyt myös Tunisiassa ja Egyptissä. Ilmaisemme solidaarisuutemme näiden valtioiden kansalaisille ja haluamme, että erityisesti neuvoston olisi kunnioitettava heidän oikeuksiaan, ja sillä pitäisi olla selkeä kanta tähän."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, wij weten intussen dat verdieping van de interne markt synoniem is met meer liberalisering en bijgevolg leidt tot een versterking van de monopolievorming ten voordele van de grootste economische groepen in de meer ontwikkelde landen van de Europese Unie. Daarom willen wij resoluut verzet aantekenen tegen deze koers op terreinen die, zoals energie, van strategisch belang zijn voor de economische en sociale ontwikkeling, met name in perifere landen. Nog ernstiger is echter dat al wat hier door de Raad en de Commissie te berde is gebracht – niet in het minst het voorstel tot versterking van het zogenaamd ´economisch bestuur´ – vreemd is aan de reële sociale problemen, aan de toename van de ongelijkheid, de werkloosheid, de sociale uitsluiting en de energiearmoede. Deze laatste groeit in sommige landen exponentieel met de stijging van de elektriciteits- en brandstofprijzen. Economisch beleid en energiebeleid zouden een centrale doelstelling moeten beogen: sociale vooruitgang en verbetering van de levensomstandigheden van de burgers. Wat gebeurt, is echter het tegenovergestelde. Dat is de reden waarom in veel van onze landen de verontwaardiging op straat almaar toeneemt, en nu ook in Tunesië en Egypte. Wij verklaren ons solidair met de mensen van deze landen en wensen dat hun rechten worden geëerbiedigd, met name door de Raad, die in dit verband een duidelijk standpunt moet innemen."@nl3
lpv:translated text
"Herr talman! Vi är redan på det klara med att en fördjupad inre marknad kommer att medföra mer avreglering och därmed en ökad monopolistisk koncentration som gynnar de största ekonomiska koncernerna i EU:s mer utvecklade länder. Vi vill betona att vi är motståndare till denna kurs på områden som, i likhet med energifrågorna, är av strategisk betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen, särskilt för länder i yttre gränsområden. Allvarligast är emellertid att allt som tagits upp här av rådet och kommissionen – inte minst att förstärka den så kallade ekonomiska styrningen – bortser från verklighetens sociala problem, allt sämre jämställdhet, arbetslöshet, sociala utanförskap och energifattigdom. Stigande el- och bränslepriser har fått den sistnämnda att öka exponentiellt i vissa länder. Ekonomisk politik och energipolitik bör ha ett huvudmål: social utveckling och förbättring av människors levnadsförhållanden. Just nu sker emellertid raka motsatsen. Det förklarar den indignation som vi ser växa fram bland medborgarna i många av våra länder, och nu även i Tunisien och Egypten. Vi uttrycker vår solidaritet med dessa länders invånare och vill att deras rättigheter ska respekteras, i synnerhet av rådet, som borde ta ställning till allt detta på ett tydligt sätt."@sv22
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε ήδη ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς θα σημάνει μεγαλύτερη ελευθέρωση και, ως εκ τούτου, αύξηση της μονοπωλιακής συγκέντρωσης προς όφελος των μεγαλύτερων οικονομικών ομίλων στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφή την αντίθεσή μας προς την πορεία αυτή σε τομείς όπως εκείνοι που σχετίζονται με την ενέργεια, οι οποίοι είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ιδιαίτερα των χωρών της περιφέρειας. Ωστόσο, το σοβαρότερο ζήτημα είναι ότι όλα όσα αναφέρθηκαν εδώ από το Συμβούλιο και την Επιτροπή –αν μη τι άλλο σχετικά με την ενίσχυση της λεγόμενης «οικονομικής διακυβέρνησης»– αγνοούν την πραγματικότητα των κοινωνικών προβλημάτων, της επιδείνωσης των ανισοτήτων, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της ενεργειακής πενίας. Η τελευταία αυξάνεται εκθετικά σε ορισμένες χώρες λόγω της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων. Η οικονομική πολιτική και η ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να έχουν έναν κεντρικό στόχο: την κοινωνική πρόοδο και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των λαών μας· ωστόσο, αυτό που συμβαίνει είναι το αντίθετο. Αυτός, συνεπώς, είναι ο λόγος για την αγανάκτηση που μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυξάνεται στους δρόμους σε πολλές από τις χώρες μας, και τώρα πλέον και στην Τυνησία και την Αίγυπτο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους λαούς των χωρών αυτών και θέλουμε τα δικαιώματά τους να γίνουν σεβαστά, ειδικά από το Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να λάβει σαφή θέση για όλα αυτά."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, mēs jau zinām, ka vienotā tirgus padziļināšana nozīmēs lielāku liberalizāciju un līdz ar to lielāku monopolistisko koncentrāciju, kas ir izdevīgi Eiropas Savienības attīstītāko valstu lielākajām ekonomiskajām grupām. Mēs vēlamies skaidri paust savus iebildumus šim kursam tajās jomās, kuras ir stratēģiski svarīgas ekonomikas un sociālajai attīstībai, piemēram, tajās, kas attiecas uz enerģētiku, jo īpaši tām valstīm, kuras atrodas nomalē. Tomēr nopietnākais jautājums ir par to, ka viss, ko šeit minēja Padome un Komisija — tostarp par tā dēvētās “ekonomiskās pārvaldības” stiprināšanu — ignorē reālās sociālās problēmas, augošo nevienlīdzību, bezdarbu, sociālo atstumtību un enerģētisko nabadzību. Enerģētiskā nabadzība dažās valstīs palielinās ģeometriskā progresijā, līdz ar ko pieaug elektrības un degvielas cenas. Ekonomikas politikai un enerģētikas politikai ir jānosaka galvenais mērķis: sociālais progress un cilvēku dzīves apstākļu uzlabošana; taču notiek pretējais. Tāpēc tas ir iemesls tam sašutumam, kas pieaug uz ielām daudzās dalībvalstīs, un tagad arī Tunisijā un Ēģiptē. Mēs apliecinām solidaritāti ar šo valstu iedzīvotājiem, un vēlamies, lai viņu tiesības tiktu ievērotas, sevišķi no Padomes puses, kurai attiecībā uz visiem šiem jautājumiem vajadzētu ieņemt skaidru nostāju."@lv13
lpv:spoken text
"Já sabemos que o aprofundamento do mercado único significa mais liberalizações e, em seguida, uma maior concentração monopolista a favor dos maiores grupos económicos dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Queremos aqui tornar clara a nossa oposição a este caminho, em áreas que são estratégicas para o desenvolvimento económico e social, designadamente nos países da periferia, como são as questões da energia. Mas o mais grave é que tudo aquilo que aqui foi referido pelo Conselho e pela Comissão, nomeadamente sobre o reforço da dita governação económica, ignora a realidade dos problemas sociais, o agravamento das desigualdades, do desemprego, da exclusão social e da pobreza energética, que cresce exponencialmente nalguns países com o aumento dos preços da electricidade e dos combustíveis. As políticas económicas e as políticas energéticas deveriam ter um objectivo central: o progresso social, a melhoria das condições de vida dos nossos povos, mas o que se passa é o contrário. Por isso, aqui fica a indignação que vemos crescer nas ruas em muitos dos nossos países e agora também na Tunísia, no Egipto, a cujos povos mandamos a nossa solidariedade e também queremos que sejam respeitados os seus direitos, designadamente pelo Conselho, que deveria tomar uma posição clara sobre tudo isto."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, ya sabemos que la profundización del mercado único significará una mayor liberalización y, por tanto, un incremento de la concentración monopolista, respecto a los beneficios de los mayores grupos económicos de los países más desarrollados de la Unión Europea. Nos gustaría dejar clara nuestra oposición a esta ruta en ámbitos, como los relacionados con la energía, que son estratégicos para el desarrollo económico y social, particularmente en los países de la periferia. Sin embargo, la cuestión más grave es que todo lo mencionado aquí por el Consejo y la Comisión —al menos sobre el refuerzo de la llamada «gobernanza económica»— ignora la realidad de los problemas sociales, el empeoramiento de las desigualdades, el desempleo, la exclusión social y la pobreza energética. Esta última está creciendo exponencialmente en algunos países con el aumento de los precios de la electricidad y los combustibles. La política económica y la política social deben tener un objetivo central, a saber, el progreso social y la mejora de las condiciones de vida de la población; sin embargo, está sucediendo justo lo contrario. Por tanto, este es el motivo para la indignación que podemos ver cada vez más en las calles de muchos de nuestros países, y ahora en Túnez y Egipto también. Expresamos nuestra solidaridad con la población de estos países y queremos que se respeten sus derechos, especialmente por el Consejo, que debería adoptar una posición clara respecto a todo esto."@es21
lpv:translated text
"Herr Präsident, wie wir bereits wissen, wird der Ausbau des Binnenmarktes eine größere Liberalisierung zur Folge haben und damit auch eine verstärkte monopolistische Konzentration; davon werden die größten wirtschaftlichen Akteure in den höher entwickelten Ländern der Europäischen Union profitieren. Wir möchten klar sagen, dass wir diese Marschrichtung ablehnen, wenn es um Bereiche – beispielsweise solche, in denen Energie eine Rolle spielt – geht, die von strategischer Bedeutung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sind, besonders in den Ländern der Peripherie. Am besorgniserregendsten ist jedoch, dass alles, was hier von Seiten des Rates und der Kommission vorgebracht wurde – nicht zuletzt im Hinblick auf die Stärkung der sogenannten „Economic Governance“ – die Realität der sozialen Probleme, der größer werdenden Ungleichheiten, der Arbeitslosigkeit, der sozialen Ausgrenzung und der Energiearmut ignoriert. Letztere steigt in einigen Ländern exponentiell an, je höher die Preise für Elektrizität und Treibstoff werden. Wirtschaftspolitik und Energiepolitik sollten ein zentrales Ziel verfolgen: Sozialen Fortschritt und die Verbesserung der Lebensbedingungen unserer Bevölkerungen; es geschieht allerdings gerade das Gegenteil. Dies ist dann auch der Grund für die wachsende Empörung, die wir auf den Straßen vieler unserer Länder beobachten können, und nun auch in Tunesien und Ägypten. Wir bekunden hiermit unsere Solidarität mit der Bevölkerung dieser Länder, und wir wollen, dass ihre Rechte respektiert werden, auch und gerade durch den Rat, der zu all dem klar Stellung beziehen sollte."@de9
lpv:translated text
"Mr President, we already know that deepening the single market will mean greater liberalisation and, therefore, increased monopolistic concentration, to the benefit of the largest economic groups in the European Union’s more developed countries. We would like to make plain our opposition to this route in areas, like those relating to energy, that are strategic to economic and social development, particularly that of the countries on the periphery. However, the most serious issue is that everything mentioned here by the Council and Commission – not least on strengthening so-called ‘economic governance’ – ignores the reality of social problems, of worsening inequalities, of unemployment, of social exclusion, and of energy poverty. This last is growing exponentially in some countries with the rise in electricity and fuel prices. Economic policy and energy policy should have a central goal: social progress and improving our peoples’ living conditions; however, what is happening is the opposite. This, therefore, is the reason for the indignation that we can see growing in the streets in many of our countries, and now in Tunisia and Egypt too. We express our solidarity with the peoples of those countries and we want their rights to be respected, specifically by the Council, which should take a clear position on all this."@en4
lpv:translated text
"Signor Presidente, sappiamo già che approfondire il mercato unico si tradurrà in una più ampia liberalizzazione e, di conseguenza, in una concentrazione monopolistica maggiore, a vantaggio dei grandi gruppi economici dei paesi più sviluppati dell’Unione europea. Vorremmo esprimere il nostro profondo disaccordo con questa prospettiva in aree che, come quelle dell’energia, sono strategiche per lo sviluppo economico e sociale, in particolare dei paesi periferici. Tuttavia, la questione più grave è che tutte le dichiarazioni di Consiglio e Commissione – non ultima quella relativa al rafforzamento della cosiddetta “governance economica” – ignorano la realtà dei problemi sociali, dell’acuirsi delle disuguaglianze, della disoccupazione, dell’esclusione sociale, e della povertà energetica. Quest’ultima sta crescendo in maniera esponenziale in alcuni paesi, a causa dell’incremento dei prezzi dell’elettricità e dei combustibili. La politica economica ed energetica dovrebbero avere un obiettivo centrale: il progresso sociale e il miglioramento delle condizioni di vita dei nostri cittadini; invece sta accadendo il contrario. è questa la ragione dell’indignazione che vediamo crescere nelle strade di molti dei nostri paesi, e adesso anche in Tunisia ed Egitto. Esprimiamo la nostra solidarietà ai popoli di quei paesi, e vogliamo che i loro diritti vengano rispettati, soprattutto dal Consiglio, che dovrebbe adottare una posizione chiara in materia."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, nous savons déjà que l’approfondissement du marché unique impliquera une libéralisation accrue et, dès lors, une augmentation de la concentration monopolistique, au profit des grands groupes économiques dans les pays de l’Union européenne davantage développés. Nous souhaitons manifester clairement notre opposition à cette méthode dans des domaines tels que ceux liés à l’énergie, qui sont stratégiques pour le développement économique et social, notamment celui des pays situés en périphérie. Toutefois, la question la plus préoccupante tient au fait que tout ce qui est mentionné ici par le Conseil et la Commission, notamment en ce qui concerne le renforcement de ce que l’on appelle la «gouvernance économique», ne tient pas compte de la réalité des problèmes sociaux ni de la hausse des inégalités, du chômage, de l’exclusion sociale et de la pauvreté énergétique. Cette dernière augmente à un rythme exponentiel dans certains pays en raison de la hausse des prix de l’électricité et du carburant. Les politiques économique et de l’énergie doivent avoir un objectif central: le progrès social et l’amélioration des conditions de vie des populations; or, c’est l’inverse qui se produit. C’est là la raison de la montée de l’indignation à laquelle nous assistons dans les rues de nombre de nos pays, et à présent également en Tunisie et en Égypte. Nous nous montrons solidaires à l’égard des peuples de ces pays et nous souhaitons que leurs droits soient respectés, en particulier par le Conseil, qui doit adopter une position claire sur toutes ces questions."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-067-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph