Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-064-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-064-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente en exercice du Conseil, nous n’aurons pas de progrès social sans croissance, pas de croissance sans énergie. L’énergie est au cœur du pacte social européen de prospérité. 50 % de l’approvisionnement énergétique provient de l’extérieur de l’Union. Il y a urgence à diversifier l’approvisionnement, à le sécuriser, à le «décarboner». C’est notre énergie, c’est l’assurance que nous devons aux citoyens. Ce qui m’amène, Madame la Présidente, à vous demander de soutenir également nos engagements sur le plan international avec le projet ITER, c’est-à-dire le projet de la fusion. C’est une technologie sûre, une technologie durable, une technologie gratuite, une technologie infinie. Ce serait bien que le Conseil européen, la plus haute instance politique, soutienne ce projet vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui m’amène à parler de la recherche et de l’innovation. Depuis les années 1980, les programmes-cadres de recherche et de développement sont les instruments européens d’intervention. 53 milliards pour la période 2007-2013. Où en sommes-nous? Cela fait quatre mois, Monsieur le Commissaire, que nous attendons votre communication sur la révision du septième programme-cadre de recherche. M. Barroso a dit: «Moins de paperasse». Il a raison. Nous souffrons d’une asphyxie administrative et les acteurs de la recherche se détournent des programmes européens. J’attire votre attention sur le fait qu’il y a urgence, non seulement à simplifier l’avenir, mais aussi à régler les conflits du passé, car nous avons un problème de confiance avec les instituts de recherche. Je remercie à cet égard Mme la commissaire Máire Geoghegan-Quinn, qui fait un remarquable travail. Les relations avec la politique industrielle sont décevantes, nous devons les évaluer, et les initiatives technologiques conjointes, après des démarrages difficiles, apportent un vrai changement positif dans la prise en compte des besoins industriels. Enfin, comment allons-nous structurer notre espace européen? Il faut absolument que le Conseil européen de la recherche devienne une véritable entité pour européaniser la recherche. C’est l’Europe des résultats qu’attendent nos concitoyens européens."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane komisaři, paní úřadující předsedkyně Rady, bez růstu nebude žádný sociální pokrok a bez energie nebude žádný růst. Energie leží v srdci evropského sociálního paktu pro prosperitu. Padesát procent našich dodávek energie pochází z míst mimo Unii. Naléhavě potřebujeme diverzifikovat dodávky a učinit je bezpečnějšími a více „neuhlíkovými”. Jde o naši energii, a našim občanům dlužíme bezpečnost. To mě vede k tomu, paní úřadující předsedkyně, abych i vás vyzval k podpoření závazků, jež jsme učinili na mezinárodní úrovni v souvislosti s fúzním projektem ITER. Tato technologie je bezpečná, je udržitelná, je zdarma a je nevyčerpatelná. Evropská rada, jako nejvyšší politická instance, by udělala dobrou věc, kdyby tento projekt podpořila při svých jednáních s mezinárodním společenstvím. To mě přivádí k tématu výzkumu a inovací. Od 80. let 20. století jsou rámcové programy pro výzkum a vývoj evropskými intervenčními nástroji. Na období 2007-2013 bylo vyčleněno 53 miliard EUR. Jaké fáze jsme doposud dosáhli? Již čtyři měsíce čekáme, pane komisaři, na vaše sdělení o revizi sedmého rámcového programu pro výzkum. Pan Barroso řekl: „Méně byrokracie.“ Má úplnou pravdu. Vězíme v administrativním smrtícím sevření, a ti, kdo se věnují výzkumu, se odvracejí od evropských programů. Rád bych vaši pozornost obrátil k naléhavé potřebě nejen zjednodušení budoucích postupů, ale také urovnání minulých konfliktů, neboť zde máme problém důvěry s výzkumnými ústavy. V této souvislosti bych rád poděkoval komisařce Geoghegan-Quinnové za její vynikající práci. Vztahy s průmyslovou politikou jsou neuspokojivé a my je musíme zhodnotit. Společné technologické iniciativy, po nejistém začátku, přinášejí skutečně pozitivní změny, pokud jde o uznání průmyslových potřeb. Konečně, jak máme strukturovat náš evropský prostor? Evropská rada pro výzkum se musí stát skutečnou organizací, aby se náš výzkum stal skutečně evropským. Toto je Evropa výsledků, kterou naši evropští spoluobčané očekávají."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, fru formand for Rådet! Der bliver ikke nogen sociale fremskridt uden vækst, og ingen vækst uden energi. Energi står i centrum af den europæiske socialpagt om velfærd. Halvdelen af vores energiforsyning kommer fra tredjelande. Vi har akut brug for at diversificere forsyningen og gøre den mere sikker og mere kulstoffattig. Det er vores energi, og det er den sikkerhed, som vi skylder vores borgere at sørge for. Det fører mig frem til en opfordring til formanden for Rådet om at støtte de forpligtelser, vi har indgået internationalt med ITER- eller fusionsprojektet. Denne teknologi er sikker, den er bæredygtig, den er gratis, og den er uudtømmelig. Som den højeste politiske instans bør Rådet støtte dette projekt i sine forhandlinger med det internationale samfund. Det bringer mig igen videre til emnet forskning og innovation. Siden 1980'erne har rammeprogrammerne for forskning og udvikling været Europas interventionsinstrumenter. Der er øremærket 53 mia. EUR for perioden 2007-2013. Hvilket stadium er vi nået til? Vi har ventet i fire måneder på kommissærens meddelelse om revision af det syvende forskningsrammeprogram. Hr. Barroso sagde "mindre bureaukrati". Det har han helt ret i. Vi holdes i et administrativt jerngreb, og de, der er engageret i forskning, vender sig væk fra EU's programmer. Jeg vil gerne henlede Deres opmærksomhed på det akutte behov for ikke blot at forenkle de fremtidige procedurer, men også for at løse gamle konflikter, fordi vi har et tillidsproblem på forskningsinstitutionerne. I denne forbindelse vil jeg gerne takke kommissær Geoghegan-Quinn for hendes fremragende arbejde. Forbindelserne til erhvervspolitikken er skuffende, og vi må evaluere dem. De fælles teknologiske initiativer er efter en vaklende start nu ved at gøre en virkelig positiv forskel med hensyn til erkendelse af erhvervslivets behov. Hvordan skal vi endelig strukturere vores europæiske rum? Det Europæiske Forskningsråd skal blive en egentlig organisation for at gøre vores forskning rigtig europæisk. Det er det resultatorienterede Europa, som vores medborgere i EU forventer."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissarin, Frau amtierende Ratspräsidentin, ohne Wachstum gibt es keinen sozialen Fortschritt und ohne Energie kein Wachstum. Die Energiefrage ist das Herzstück des europäischen Sozialpaktes für Wohlstand. Fünfzig Prozent unserer Energieversorgung kommt von außerhalb der Union. Wir müssen unsere Versorgung dringend diversifizieren, sie sicherer und weniger „CO2-lastig“ machen. Dies ist unsere Energie, und was wir unseren Bürgerinnen und Bürgern schulden, ist Sicherheit. Dies ist der Grund, warum ich Sie, Frau amtierende Ratspräsidentin, dazu aufrufe, die Verpflichtungen zu unterstützen, die wir durch das Fusionsprojekt ITER international eingegangen sind. Diese Technologie ist sicher, sie ist nachhaltig, sie kostet nichts und ist unbegrenzt vorhanden. Der Europäische Rat, als die höchste politische Instanz der EU, würde gut daran tun, dieses Projekt im Rahmen seiner Beziehungen zur Internationalen Gemeinschaft zu unterstützen. Dies führt mich zum Thema Forschung und Innovation. Seit den Achtzigerjahren sind die Forschungs- und Entwicklungsrahmenprogramme die Instrumente Europas, um sich einzuschalten. Für den Zeitraum zwischen 2007 und 2013 sind 53 Mrd. EUR vorgesehen. In welchem Stadium befinden wir uns? Herr Kommissar, wir warten bereits seit vier Monaten darauf, von Ihnen über die Revision des siebten Forschungsrahmenprogrammes unterrichtet zu werden. Herr Barroso hat gesagt: „Weniger Bürokratie“. Er hat völlig Recht. Wir befinden uns im Würgegriff der Administration, und die Forschungsakteure wenden sich von europäischen Programmen ab. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auch auf die dringende Notwendigkeit lenken, nicht nur künftige Arbeitsabläufe zu vereinfachen, sondern auch Konflikte der Vergangenheit beizulegen, da wir mit den Forschungsinstituten ein Vertrauensproblem haben. In diesem Zusammenhang möchte ich der Kommissarin, Frau Geoghegan-Quinn, für ihre hervorragende Arbeit danken. Unsere Beziehungen im Bereich der Industriepolitik sind enttäuschend, und wir müssen sie überprüfen. Nach einem ungewissen Start haben sich die gemeinsamen technologischen Initiativen wirklich ausnehmend positiv entwickelt, da die Bedürfnisse der Industrie berücksichtigt werden. Und schließlich, wie werden wir unseren europäischen Raum strukturieren? Der Europäische Forschungsrat muss zu einer wirklichen Organisation werden, damit wir wirklich von „europäischer“ Forschung sprechen können. Dies ist das Europa der Ergebnisse, das unsere europäischen Bürgerinnen und Bürger erwarten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, δεν θα υπάρξει κοινωνική πρόοδος χωρίς ανάπτυξη, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ενέργεια. Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού κοινωνικού συμφώνου για την ευημερία. Το πενήντα τοις εκατό του ενεργειακού μας εφοδιασμού προέρχεται από χώρες εκτός της Ένωσης. Είναι επείγουσα η ανάγκη να διαφοροποιηθεί ο εφοδιασμός, καθώς και να καταστεί ασφαλέστερος και με λιγότερη χρήση άνθρακα. Αυτή είναι η ενέργειά μας, και αυτή είναι η ασφάλεια που οφείλουμε στους πολίτες μας. Αυτό με κάνει, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, να ζητήσω και από εσάς να στηρίξετε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει σε διεθνές επίπεδο για το πρόγραμμα ITER, ή πρόγραμμα σύντηξης. Η τεχνολογία αυτή είναι ασφαλής, είναι βιώσιμη, είναι δωρεάν και απεριόριστη. Καλό θα ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ως η ανώτατη πολιτική αρχή, να υποστηρίξει το πρόγραμμα αυτό στις σχέσεις του με τη διεθνή κοινότητα. Αυτό με οδηγεί στο θέμα της έρευνας και της καινοτομίας. Από τη δεκαετία του 1980, τα προγράμματα πλαίσια για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη συνιστούσαν τα μέσα παρέμβασης της Ευρώπης. 53 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για την περίοδο 2007-2013. Σε ποιο στάδιο έχουμε φτάσει; Περιμένουμε εδώ και τέσσερις μήνες, κύριε Επίτροπε, την ανακοίνωσή σας σχετικά με την αναθεώρηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Ο κ. Barroso δήλωσε: «Λιγότερη γραφειοκρατία». Έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε παγιδευτεί μέσα σε έναν διοικητικό στραγγαλισμό και όσοι ασχολούνται με την έρευνα στρέφουν την πλάτη τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην επείγουσα ανάγκη όχι μόνο να απλουστευθούν οι μελλοντικές διαδικασίες, αλλά και να επιλυθούν προηγούμενες συγκρούσεις, διότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εμπιστοσύνης με τα ερευνητικά ινστιτούτα. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Geoghegan-Quinn για την εξαιρετική της εργασία. Οι σχέσεις με τη βιομηχανική πολιτική είναι απογοητευτικές και πρέπει να αξιολογηθούν. Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, μετά από μια αμφίβολη αρχή, φέρνουν μια πραγματική θετική αλλαγή από την άποψη της αναγνώρισης των βιομηχανικών αναγκών. Τελικά, πώς πρόκειται να δομήσουμε τον ευρωπαϊκό μας χώρο; Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας πρέπει να καταστεί πραγματικός φορέας ώστε η έρευνά μας να γίνει πραγματικά ευρωπαϊκή. Αυτή είναι η Ευρώπη των αποτελεσμάτων που αναμένουν οι ευρωπαίοι συμπολίτες μας."@el10
"Mr President, Commissioner, President-in-Office of the Council, there will be no social progress without growth and no growth without energy. Energy is at the heart of the European social pact for prosperity. Fifty per cent of our energy supply comes from outside the Union. We urgently need to diversify supply and make it more secure and more ‘non-carbon’. This is our energy, and it is the security that we owe our citizens. This leads me, President-in-Office, to call on you too to support the commitments we have made internationally with the ITER, or fusion, project. This technology is secure, it is sustainable, it is free and it is infinite. The European Council, as the highest political authority, would do well to support this project in its dealings with the international community. This brings me on to the subject of research and innovation. Since the 1980s, the research and development framework programmes have been Europe’s instruments for intervention. EUR 53 billion have been earmarked for the period 2007-2013. What stage have we reached? We have been waiting for four months, Commissioner, for your communication on the revision of the seventh research framework programme. Mr Barroso said: ‘Less red tape’. He is quite right. We are caught in an administrative stranglehold, and those engaged in research are turning away from European programmes. I would like to draw your attention to the urgent need not only to simplify future procedures but also to settle past conflicts, because we have a problem of trust with the research institutes. In this connection I should like to thank Commissioner Geoghegan-Quinn for her outstanding work. Relations with industrial policy are disappointing, and we must assess them. The joint technological initiatives, after a shaky start, are making a really positive difference in terms of the recognition of industrial needs. Finally, how are we to structure our European space? The European Research Council must become a proper organisation in order to make our research truly European. This is the Europe of results which our fellow citizens of Europe expect."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, no habrá ningún progreso social si no hay crecimiento, ni crecimiento sin energía. La energía representa el núcleo del pacto social europeo por la prosperidad. El 50 % del suministro energético procede del exterior de la Unión. Necesitamos urgentemente diversificar el suministro y hacerlo más seguro y con «menos carbono». Esta es nuestra energía y representa la seguridad que debemos a los ciudadanos. Esto me lleva, señora Presidenta en ejercicio, a pedirle que también apoye los compromisos que hemos suscitado internacionalmente con el proyecto ITER o fusión. Esta tecnología es segura, sostenible, libre e infinita. El Consejo Europeo, como la máxima autoridad política, haría bien en apoyar este proyecto en sus relaciones con la comunidad internacional. Esto me lleva al tema de la investigación y la innovación. Desde la década de los ochenta, la investigación y el desarrollo de programas marco han sido los instrumentos de intervención de Europa. Durante el período 2007-2013 se han utilizado 53 000 millones de euros. ¿Qué fase hemos alcanzado? Hemos esperado durante cuatro meses, señor Comisario, una comunicación sobre la revisión del séptimo programa marco de investigación. El señor Barroso dijo: «menos burocracia». Tiene mucha razón. Estamos dominados administrativamente, y los que se dedican a la investigación se están apartando de los programas europeos. Me gustaría llamar su atención sobre la necesidad urgente de no solo simplificar los procedimientos futuros, sino también de solucionar conflictos pasados, porque tenemos un problema de confianza con los institutos de investigación. En ese sentido, quisiera dar las gracias a la Comisaria Geoghegan-Quinn por su destacada labor. Las relaciones con la política industrial son decepcionantes y debemos evaluarlas. Las iniciativas tecnológicas conjuntas, tras un comienzo flojo, están influyendo muy positivamente en el reconocimiento de las necesidades industriales. Por último, ¿cómo vamos a estructurar el espacio europeo? El Consejo Europeo de Investigación debe convertirse en una auténtica organización con el fin de lograr que la investigación sea verdaderamente europea. Esta es la Europa de los resultados que los ciudadanos esperan."@es21
"Austatud juhataja! Volinik, nõukogu eesistuja, ilma majanduskasvuta ei ole sotsiaalset arengut ja ilma energiata ei ole majanduskasvu. Energeetika on jõukuse saavutamiseks sõlmitud Euroopa sotsiaalse pakti keskmes. 50% meie energiatarnetest pärinevad väljastpoolt liitu. Peame tarneid kiiresti mitmekesistama ja muutma need kindlamateks ja n-ö rohkem süsinikuvabaks. See on meie energia ja see on turvalisus, mille oma kodanikele võlgneme. See sunnib mind, eesistuja, kutsuma teid üles toetama meie rahvusvahelisi lubadusi, mille oleme andnud ITERi ehk termotuumasünteesi projektiga. See tehnoloogia on turvaline, see on jätkusuutlik, see on vaba ja see on lõpmatu. Euroopa Ülemkogu, kui kõrgeim poliitiline institutsioon, teeks hästi, kui toetaks seda projekti oma suhetes rahvusvahelise üldsusega. Sellega jõuame teadusuuringute ja innovatsiooni juurde. Alates 1980. aastatest on teadus- ja arendustegevuse raamprogrammid olnud Euroopa sekkumise vahend. 2007.–2013. aastaks on eraldatud 53 miljardit eurot. Kuhu oleme sellega jõudnud? Volinik, neli kuud oleme oodanud teie teatist seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi läbivaatamise kohta. José Manuel Barroso ütles: „Vähem bürokraatiat”. Tal on täiesti õigus. Oleme takerdunud bürokraatia kägistavasse haardesse ja need, kes tegelevad teadusuuringutega, pöörduvad Euroopa programmidest ära. Sooviksin juhtida teie tähelepanu tungivale vajadusele mitte ainult lihtsustada tulevasi menetlusi, vaid lahendada ka senised konfliktid, sest meil on teadusasutustega tekkinud usalduse probleem. Sel puhul sooviksin tänada volinik Geoghegan-Quinni tema väljapaistva töö eest! Suhted tööstuspoliitikaga valmistavad pettumuse ja meil tuleb neid hinnata. Pärast ebalevat algust on ühine tehnoloogiaalgatus toonud tõesti häid muutusi tööstuse vajaduste arvestamises. Lõpuks, kuidas peaksime kujundama oma Euroopa ruumi? Euroopa Teadusnõukogu peab saama asjakohase organisatsiooni, et muuta meie teadusuuringud tõeliselt euroopalikuks. Meie Euroopa kaaskodanikud ootavad meilt tulemuslikku Euroopat."@et5
"Arvoisat puhemies, komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, ei ole minkäänlaista sosiaalista edistystä ilman kasvua tai minkäänlaista kasvua ilman energiaa. Energia on keskeisessä asemassa Euroopan hyvinvointia koskevassa sosiaalisessa sopimuksessa. Viisikymmentä prosenttia energiatoimituksestamme on peräisin unionin ulkopuolelta. Meidän on kiireellisesti monipuolistettava tarjontaa ja tehdä siitä turvallisempaa ja "vähähiilisempää". Tämä on meidän energiaamme, ja olemme kansalaisille velkaa sen toimitusvarmuuden. Tämän syystä, hyvä neuvoston puheenjohtaja, kehotan myös teitä tukemaan sitoumuksia, joita olemme tehneet kansainvälisellä tasolla ITERistä, eli fuusiohankkeesta. Tämä tekniikka on turvallista, se on kestävää, se on ilmaista ja ehtymätöntä. Eurooppa-neuvoston, joka on korkein poliittinen viranomainen, kannattaisi tukea tätä hanketta yhteyksissään kansainväliseen yhteisöön. Tästä pääsenkin tutkimusta ja innovointia koskevaan aiheeseen. Tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmat ovat aina 1980-luvulta saakka olleet välineitä EU:n toiminnalle. Ajanjaksolle 2007–2013 on varattu 53 miljardia euroa. Missä vaiheessa olemme? Hyvä komission jäsen, olemme odottaneet neljä kuukautta tiedonantoanne seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman tarkistamisesta. Puheenjohtaja Barroso totesi: "vähemmän byrokratiaa". Hän on aivan oikeassa. Olemme jääneet hallinnolliseen kuristusotteeseen, ja tutkimustyöhön osallistuvat pyrkivät pois eurooppalaisista ohjelmista. Haluaisin kiinnittää huomionne kiireelliseen tarpeeseen yksinkertaistaa tulevia menettelyitä sekä siihen, että aikaisemmat ristiriidat on ratkaistava, koska meillä on tutkimuslaitosten osalta luottamusta koskeva ongelma. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää komission jäsentä Geoghegan-Quinnia erinomaisesta työstään. Yhteydet teollisuuspolitiikkaan ovat pettymys, ja meidän on arvioitava niitä. Yhteisillä teknologiaa koskevilla aloitteilla on kankean alkuvaiheen jälkeen saatu aikaan todella myönteinen ero teollisuuden tarpeiden tunnustamisen alalla. Lopuksi, miten järjestämme eurooppalaisen alueemme? Euroopan tutkimusneuvostosta on saatava kunnollinen järjestö, jotta tutkimustyömme on aidosti eurooppalaista. Tämä on tuloksia tarjoava Eurooppa, jota EU:n kansalaisemme odottavat."@fi7
"Elnök úr, biztos úr, a Tanács soros elnöke, gazdasági növekedés nélkül nem lesz társadalmi haladás, és energia nélkül nem lesz növekedés. Az európai szociális jóléti paktum középpontjában az energia áll. Energiaellátásunk 50%-a az Unión kívülről származik. Sürgősen diverzifikálnunk kell az ellátást, biztonságossá és „széndioxid-mentesebbé” kell tennünk. A mi energiánkról van szó, és ezzel a biztonsággal tartozunk a polgároknak. Ami arra késztet, elnök asszony, hogy arra kérjem: támogassa az ITER-rel, vagyis a fúziós projekttel nemzetközi szinten vállalt kötelezettségeinket is. Ez egy biztonságos, fenntartható, ingyenes és kimeríthetetlen technológia. Jó lenne, ha az Európai Tanács, a legmagasabb szintű politikai szerv, támogatná ezt a projektet a nemzetközi közösség felé. Ami átvezet a kutatáshoz és az innovációhoz. Az 1980-as évek óta az európai beavatkozási eszközöket a kutatási és fejlesztési keretprogramok alkotják. A 2007 és 2013 közötti időszakban erre 53 milliárd euró jutott. Hol tartunk ebben a tekintetben? Biztos úr, már négy hónapja várunk a hetedik kutatási keretprogram felülvizsgálatáról szóló közleményére. Barroso úr azt mondta: „Kevesebb papírmunkát!” Barroso úrnak igaza van. Belefulladunk az adminisztrációba, és a kutatás szereplői elfordulnak az európai programoktól. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy nemcsak a jövőbeli eljárásokat kell egyszerűsíteni, hanem a múltbeli konfliktusokat is rendezni kell, ugyanis a kutatóintézetekkel bizalmi problémánk van. Ezzel kapcsolatban köszönetemet fejezem ki Máire Geoghegan-Quinn biztos asszonynak, aki nagyszerű munkát végzett. Az iparpolitikával fennálló kapcsolataink kiábrándítóak, ezeket értékelnünk kell, és az együttes technológiai kezdeményezések a döcögős kezdet után valódi kedvező változást hoznak az ipar igényeinek figyelembevételében. Végezetül, hogyan fogjuk strukturálni európai térségünket? A kutatás európaivá tétele érdekében az Európai Kutatási Tanácsnak feltétlenül valódi szervezetté kell válnia. Európai polgártársaink eredményes Európát várnak tőlünk."@hu11
"Signor Presidente, Commissario, Presidente in carica del Consiglio, non ci può essere progresso sociale senza crescita, né crescita senza energia. L’energia è al centro del patto sociale europeo per la prosperità. Il cinquanta per cento della nostra fornitura di energia proviene da paesi all’esterno dell’Unione. Occorre diversificare urgentemente l’offerta e renderla più sicura e meno legata al carbonio. Stiamo parlando della nostra energia, e della sicurezza che dobbiamo ai nostri cittadini. Presidente in carica, questo mi porta a esortarla a sostenere gli impegni assunti a livello internazionale con il progetto ITER, o sulla fusione. Questa tecnologia è sicura, sostenibile, gratuita e inesauribile. Il Consiglio europeo, in veste di autorità politica più alta, farebbe bene a sostenere questo progetto nei suoi rapporti con la comunità internazionale. E questo mi porta a parlare del tema della ricerca e innovazione. Dagli anni novanta i programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo rappresentano gli strumenti di intervento dell’Europa. Sono stati stanziati 53 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. A che punto siamo? Commissario, attendiamo da quattro mesi la sua comunicazione sulla revisione del settimo programma quadro per la ricerca. Il Presidente Barroso ha dichiarato: “Meno burocrazia”. Ha ragione. Siamo affetti da un’asfissia amministrativa, e chi si occupa di ricerca si allontana dai programmi europei. Mi preme richiamare la vostra attenzione sulla necessità urgente non solo di semplificare le procedure future, ma anche di dirimere le controversie passate, in quanto abbiamo un problema di fiducia con gli istituti di ricerca. A tale proposito, vorrei ringraziare la Commissario Geoghegan-Quinn per il suo lavoro eccellente. I rapporti con la politica industriale sono deludenti, e dobbiamo valutarli. Le iniziative tecnologiche congiunte, dopo un inizio burrascoso, stanno facendo veramente la differenza in termini di riconoscimento delle esigenze dell’industria. In conclusione, come strutturare il nostro spazio europeo? Il Consiglio europeo della ricerca deve diventare un organo a tutti gli effetti per rendere la nostra ricerca veramente europea. è questa l’Europa dei risultati che i nostri concittadini europei rispettano."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nare, Tarybos Pirmininke, be augimo nebus jokios socialinės pažangos, o augimo nebus be energijos. Energija yra svarbiausias Europos socialinės gerovės pakto klausimas. 50 proc. energijos mums tiekiama iš už Europos Sąjungos ribų. Turime skubiai paįvairinti tiekimą, užtikrinti, kad jis būtų saugesnis ir „be anglies“. Tai mūsų energija ir tai saugumas, kurį turime užtikrinti savo piliečiams. Todėl, Tarybos Pirmininke, raginu ir jus pritarti įsipareigojimams, kuriuos prisiėmėme tarptautiniu lygmeniu pagal ITER, arba branduolio sintezės projektą. Ši technologija saugi, tvari, laisva ir begalinė. Europos Vadovų Taryba, kaip aukščiausia politinė valdžia, atliktų gerą darbą, paremdama šį projektą per savo derybas su tarptautine bendruomene. Pereisiu prie mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimo. Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio mokslinių tyrimų ir plėtros programos buvo Europos intervencijos priemonės. 2007–2013m. laikotarpiui skirta 53 mlrd. EUR. Kokį etapą pasiekėme? Keturis mėnesius laukėme jūsų komunikato, Komisijos nare, dėl septintosios mokslinių tyrimų bendrosios programos peržiūros. J. M. Barroso pasakė: „Mažiau biurokratijos“. Jis gana teisus. Esame varginami administracinės naštos, o dalyvaujantys moksliniuose tyrimuose atsisako Europos Sąjungos programų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į neatidėliotiną būtinybę ne tik supaprastinti būsimas procedūras, bet ir išspręsti konfliktus, nes kilo problemų dėl pasitikėjimo moksliniais institutais. Į tai atsižvelgdamas norėčiau padėkoti Komisijos narei M. Geoghegan-Quinn už jos puikų darbą. Santykiai su pramonės politika kelia nusivylimą, ir turime juos įvertinti. Po netvirtos pradžios dėl bendrų technologinių iniciatyvų matomas tikrai teigiamas skirtumas, turint omenyje pramonės poreikių pripažinimą. Galiausiai kaip susisteminsime savo Europos Sąjungos erdvę? Europos mokslinių tyrimų taryba turi tapti tinkama organizacija, siekiant, kad mūsų moksliniai tyrimai būtų tikrai europietiški. Tai rezultatų Europa, kurių mūsų piliečiai iš Europos ir tikisi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Padomes priekšsēdētāja kundze, progresu sociālajā jomā mēs nesasniegsim bez izaugsmes un izaugsmi bez enerģētikas. Eiropas sociālā labklājības pakta pamatā ir enerģētika. Piecdesmit procenti no mūsu enerģijas piegādes tiek nodrošināti no valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā. Mums steidzami ir jādažādo piegādes un jāpadara tās drošākas un “oglekli nesaturošākas”. Tā ir mūsu enerģija, un tā ir drošība, kuru mēs esam parādā saviem iedzīvotājiem. Tāpēc es vēlos aicināt jūs, priekšsēdētāja kungs, arī atbalstīt tās saistības, kuras mēs esam uzņēmušies starptautiskā mērogā attiecībā uz vai kodolsintēzes projektu. Šī tehnoloģija ir droša, tā ir ilgtspējīga, tā ir bez maksas un tā ir neierobežota. Eiropadome kā augstākā politiskā institūcija darītu labi, ja atbalstītu šo projektu darījumos ar starptautisko sabiedrību. Tas liek man pievērsties tematam par pētniecību un inovācijām. Kopš 20. gadsimta astoņdesmitajiem gadiem pētniecības un attīstības pamatprogrammas ir bijušas Eiropas intervences instrumenti. Laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ir piešķirti EUR 53 miljardi. Kāds posms ir sasniegts? Mēs esam gaidījuši četrus mēnešus, komisāra kungs, jūsu paziņojumu par Septītās pētniecības pamatprogrammas pārskatīšanu. kungs sacīja: “Mazāk birokrātijas”. Viņam ir pilnīga taisnība. Mēs esam satverti ciešā administratīvā tvērienā, un tie, kas ir iesaistījušies pētījumos, novēršas no Eiropas programmām. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību steidzamajai vajadzībai ne tikai vienkāršot turpmākās procedūras, bet arī risināt pagātnes konfliktus, jo mums ar pētniecības institūtiem ir uzticības problēma. Šajā sakarā es vēlos pateikties komisārei par viņas izcili paveikto darbu. Attiecības ar rūpniecības politiku ir sagādājušas vilšanos, un mums tās vajadzētu izvērtēt. Kopējās tehnoloģiskās iniciatīvas pēc nedroša sākuma tagad vieš patiešām pozitīvas pārmaiņas attiecībā uz rūpniecības vajadzību atzīšanu. Visbeidzot, kā mēs gatavojamies veidot mūsu Eiropas telpu? Lai mūsu pētījumus padarītu par patiesi eiropeiskiem pētījumiem, Eiropas Pētniecības padomei ir jākļūst par pienācīgu organizāciju. Tā ir rezultātu Eiropa, ko gaida mūsu Eiropas pilsoņi."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente en exercice du Conseil, nous n'aurons pas de progrès social sans croissance, pas de croissance sans énergie. L'énergie est au cœur du pacte social européen de prospérité. 50 % de l'approvisionnement énergétique provient de l'extérieur de l'Union. Il y a urgence à diversifier l'approvisionnement, à le sécuriser, à le "décarboner". C'est notre énergie, c'est l'assurance que nous devons aux citoyens. Ce qui m'amène, Madame la Présidente, à vous demander de soutenir également nos engagements sur le plan international avec le projet ITER, c'est-à-dire le projet de la fusion. C'est une technologie sûre, une technologie durable, une technologie gratuite, une technologie infinie. Ce serait bien que le Conseil européen, la plus haute instance politique, soutienne ce projet vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui m'amène à parler de la recherche et de l'innovation. Depuis les années 1980, les programmes-cadres de recherche et de développement sont les instruments européens d'intervention. 53 milliards pour la période 2007-2013. Où en sommes-nous? Cela fait quatre mois, Monsieur le Commissaire, que nous attendons votre communication sur la révision du septième programme-cadre de recherche. M. Barroso a dit: "Moins de paperasse". Il a raison. Nous souffrons d'une asphyxie administrative et les acteurs de la recherche se détournent des programmes européens. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a urgence, non seulement à simplifier l'avenir, mais aussi à régler les conflits du passé, car nous avons un problème de confiance avec les instituts de recherche. Je remercie à cet égard Mme la commissaire Máire Geoghegan-Quinn, qui fait un remarquable travail. Les relations avec la politique industrielle sont décevantes, nous devons les évaluer, et les initiatives technologiques conjointes, après des démarrages difficiles, apportent un vrai changement positif dans la prise en compte des besoins industriels. Enfin, comment allons-nous structurer notre espace européen? Il faut absolument que le Conseil européen de la recherche devienne une véritable entité pour européaniser la recherche. C'est l'Europe des résultats qu'attendent nos concitoyens européens."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, zonder energie bereiken we geen groei, en zonder groei bereiken we geen sociale vooruitgang. Energie is de kern van het Europees sociaal pact voor de welvaart. Vijftig procent van de energiebronnen komt van buiten de Unie. Het is de hoogste tijd dat we onze voorziening diversifiëren en veiliger en koolstofarmer maken. Het is onze energie, en we moeten de burgers wat dat betreft gerust kunnen stellen. Daarom zou ik u, mevrouw Győri, willen vragen om steun te geven aan de internationale verplichtingen die wij zijn aangegaan met betrekking tot het ITER-project voor kernfusie. Dat is een veilige en duurzame technologie, die eindeloos gratis energie oplevert. Het een goede zaak zijn indien de Europese Raad, de hoogste politieke instantie, dit project zou steunen in zijn betrekkingen met de internationale gemeenschap. Vervolgens zou ik iets willen zeggen over onderzoek en innovatie. Als sinds de jaren tachtig werkt Europa met kaderprogramma's voor onderzoek en ontwikkeling. In de periode 2007-2013 is er een bedrag van 53 miljard euro beschikbaar. Wat is de stand van zaken? Al vier maanden, mijnheer de commissaris, wachten we op uw mededeling over de herziening van het zevende kaderprogramma voor onderzoek. De heer Barroso heeft gezegd: "minder rompslomp", en hij heeft gelijk. De administratieve lasten zijn verstikkend, en de onderzoekers werken liever niet met Europese programma's. Ik zou er op willen wijzen dat we dringend iets moeten doen om dit voor de toekomst te vereenvoudigen, maar ook om de geschillen uit het verleden bij te leggen. Het vertrouwen van de onderzoeksinstellingen is namelijk in gevaar. In dat verband wil ik commissaris Geoghegan-Quinn bedanken, die opmerkelijk werk verricht. De relaties met het industriebeleid zijn teleurstellend en we moeten die evalueren. De gezamenlijke initiatieven voor de technologie zijn moeizaam op gang gekomen, maar nu leveren ze resultaten op. We houden nu beter rekening met wat de industrie nodig heeft. De laatste vraag luidt: welke structuur willen we voor onze Europese ruimte? De Europese onderzoeksraad moet werkelijk de kans krijgen om de Europese dimensie van het onderzoek te ontwikkelen. Onze burgers verwachten resultaten van Europa."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Pani Urzędująca Przewodnicząca Rady! Nie będzie żadnego postępu społecznego bez wzrostu, ani żadnego wzrostu bez energii. Energia leży w sercu europejskiego paktu społecznego na rzecz dobrobytu. Pięćdziesiąt procent naszych dostaw energii pochodzi spoza Unii. Musimy pilnie zdywersyfikować dostawy oraz uczynić je bezpieczniejszymi i bardziej „niewęglowymi”. To nasza energia, i naszym obywatelom winni jesteśmy jej bezpieczeństwo. To skłania mnie, Pani Urzędująca Przewodnicząca Rady, do wezwania również Pani do wsparcia zobowiązań, jakie podjęliśmy na arenie międzynarodowej wraz z projektem ITER, czy też fuzyjnym. Ta technologia jest bezpieczna, zrównoważona, darmowa i niewyczerpana. Rada Europejska, jako najwyższa władza polityczna, dobrze zrobiłaby wspierając ten projekt w swych kontaktach ze wspólnotą międzynarodową. To wiąże się z przedmiotem badań i innowacji. Od lat osiemdziesiątych ramowe programy badawczo-rozwojowe stanowią instrumenty interwencyjne Europy. Na okres 2007-2013 przeznaczono 53 miliardy euro. Jaki etap osiągnęliśmy? Czekaliśmy cztery miesiące, Panie Komisarzu, na pański komunikat w sprawie przeglądu siódmego programu ramowego w zakresie badań. Przewodniczący Barroso powiedział: „Mniej biurokracji”. Ma rację. Znajdujemy się w morderczym uścisku administracji, a osoby zaangażowane w badania odwracają się od programów europejskich. Pragnę zwrócić państwa uwagę na pilną potrzebę nie tylko uproszczenia przyszłych procedur, lecz również rozstrzygnięcia przeszłych konfliktów, gdyż mamy problem zaufania do instytutów badawczych. W związku z tym pragnę podziękować pani komisarz Geoghegan-Quinn za jej znakomitą pracę. Związki z polityką przemysłową są rozczarowujące i musimy poddać je ocenie. Wspólne inicjatywy technologiczne, po niepewnym początku, funkcjonują naprawdę pozytywnie w zakresie uznawania potrzeb przemysłu. Wreszcie, jak mamy strukturalizować naszą europejską przestrzeń? Europejska Rada ds. Badań Naukowych musi stać się właściwą organizacją, aby uczynić nasze badania prawdziwie europejskimi. Oto Europa wyników, oczekiwana przez naszych obywateli."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhora Presidente em exercício do Conselho, não haverá progresso social sem crescimento nem crescimento sem energia. A energia está no cerne do pacto social europeu de prosperidade. Cinquenta por cento do nosso aprovisionamento energético vem do exterior da União. É necessário diversificar urgentemente o aprovisionamento e torná-lo mais seguro e "descarbonizado". Trata-se da nossa energia e da segurança que devemos proporcionar aos nossos concidadãos. Sou por isso levado a pedir-lhe, Senhora Presidente em exercício do Conselho, que apoie também os compromissos que assumimos, no plano internacional, com o projecto ITER, ou seja, o projecto da fusão. Esta tecnologia é segura, é sustentável, é gratuita e é inesgotável. Seria bom que o Conselho Europeu, a instância política mais elevada, apoiasse este projecto nas suas relações com a comunidade internacional. O que me leva ao tema da investigação e da inovação. Desde a década de 1980 que os programas-quadro de investigação e desenvolvimento são instrumentos de intervenção da Europa. Para o período de 2007-2013, reservaram-se 53 mil milhões de euros. Até onde chegámos? Há quatro meses que esperamos pela sua comunicação sobre a revisão do sétimo programa-quadro, Senhor Comissário. O Senhor Presidente Barroso afirmou que era necessário haver "menos burocracia". Tem toda a razão. Fomos apanhados numa asfixia administrativa, e os investigadores estão a afastar-se dos programas europeus. Quero chamar a vossa atenção para a necessidade urgente de simplificar futuros procedimentos e resolver conflitos antigos, porque temos um problema de confiança com os institutos de investigação. Quero agradecer à Senhora Comissária Geoghegan-Quinn o seu excelente trabalho neste domínio. As relações com a política industrial, que são decepcionantes, devem ser avaliadas. Depois de um início tremido, as iniciativas tecnológicas conjuntas estão a marcar uma verdadeira diferença em termos de reconhecimento das necessidades industriais. Finalmente, como vamos estruturar o nosso espaço europeu? É necessário que o Conselho Europeu de Investigação se torne uma organização capaz de garantir que a nossa investigação seja verdadeiramente europeia. Esta é a Europa de resultados que os nossos concidadãos europeus desejam."@pt17
"Domnule președinte, doamnă comisar, doamnă președintă în exercițiu a Consiliului, nu va exista progres social fără creștere și nu va exista creștere fără energie. Energia este în centrul pactului social pentru prosperitate. Cincizeci de procente din energia noastră vin din afara Uniunii. Trebuie să diversificăm cât mai repede oferta și să o facem mai sigură și mai „non-carbon”. Aceasta este energia noastră și aceasta este securitatea pe care le-o datorăm cetățenilor noștri. Aceasta mă determină, doamnă președintă în exercițiu, să vă solicit să susțineți angajamentele pe care le-am luat pe plan internațional cu proiectul ITER, sau fuziune. Această tehnologie este sigură, este durabilă, este gratis și este infinită. Consiliul European, în calitate de cea mai înaltă autoritate politică, ar trebui să sprijine acest proiect în negocierile sale cu comunitatea internațională. Ajung astfel la subiectul cercetării și inovării. Din anii '80, programele cadru de cercetare și dezvoltare sunt instrumentele de intervenție ale Europei. 53 de miliarde de euro au fost rezervate pentru perioada 2007-2013. La ce etapă am ajuns? Așteptăm de patru luni, doamnă comisar, comunicarea dvs. privind revizuirea celui de al șaptelea program cadru de cercetare. Domnul Barroso a spus: „Mai puțină birocrație”. Are dreptate. Suntem prinși într-un monopol administrativ și persoanele implicate în cercetare se feresc de programele europene. Aș dori să vă atrag atenția asupra necesității urgente nu numai de a simplifica procedurile viitoare, ci și de a soluționa conflicte din trecut, deoarece avem o problemă de încredere cu institutele de cercetare. În această privință aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar Geoghegan-Quinn pentru activitatea sa remarcabilă. Relațiile cu politica industrială sunt dezamăgitoare și trebuie să le evaluăm. După un început timid, inițiativele tehnologice comune fac diferența în mod pozitiv în ceea ce privește recunoașterea nevoilor industriale. În cele din urmă, cum vom structura spațiul nostru european? Consiliul European pentru Cercetare ar trebui să devină o organizație propriu-zisă pentru ca cercetarea noastră să fie cu adevărat europeană. Aceasta este Europa rezultatelor la care se așteaptă concetățenii noștri din partea Europei."@ro18
"Sociálny pokrok sa nedosiahne bez rastu a rast sa nedosiahne bez energie. Energia je základom európskeho sociálneho paktu za prosperitu. Z krajín mimo Únie pochádza 50 % našich dodávok energie. Je naliehavo potrebné, aby sme diverzifikovali dodávky, zvýšili ich bezpečnosť a postarali sa o menší podiel uhlíka. Svojim občanom dlhujeme svoju energiu a bezpečnosť. To ma vedie k tomu, vážená pani úradujúca predsedníčka Rady, aby som aj vás vyzval na podporu záväzkov, ktoré sme prijali na medzinárodnej scéne s projektom ITER, teda s projektom jadrovej syntézy. Táto technológia je bezpečná, je udržateľná, je bezplatná a je nevyčerpateľná. Bolo by dobre, keby Európska rada ako najvyššia politická autorita tento projekt podporila pri svojich rozhovoroch s medzinárodným spoločenstvom. To ma privádza k téme výskumu a inovácií. Už od 80. rokov minulého storočia sú rámcové programy výskumu a vývoja nástrojmi, ktorými Európa zasahuje do situácie. Na obdobie rokov 2007 – 2013 bola vyčlenená suma 53 miliárd EUR. A kde sme teraz? Už štyri mesiace čakáme, pán komisár, na vaše oznámenie o revízii siedmeho rámcového programu pre výskum. Pán Barroso povedal: „Menej byrokracie.“ Má pravdu. Uviazli sme v administratívnom zovretí a tí, ktorí sa výskumu zúčastňujú, sa odvracajú od európskych programov. Chcel by som vás upozorniť na naliehavú potrebu nielen zjednodušiť budúce postupy, ale aj vyriešiť konflikty minulosti, pretože v súvislosti s výskumnými inštitútmi máme problém dôvery. V tejto súvislosti chcem poďakovať pani komisárke Geogheganovej-Quinnovej za jej vynikajúcu prácu. Vzťahy s priemyselnou politikou nie sú uspokojivé a musíme ich vyhodnotiť. Po neistom začiatku teraz spoločné technologické iniciatívy dosahujú pozitívne výsledky z pohľadu rozpoznávania priemyselných potrieb. A napokon, ako plánujeme zorganizovať svoj európsky priestor? Európska rada pre výskum sa musí stať riadnou organizáciou, aby bol náš výskum skutočne európsky. To je Európa výsledkov, ktorú naši európski občania očakávajú."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, predsedujoča Svetu, brez rasti ni družbenega napredka, rasti pa ni brez energije. Energija je osrednja prvina evropskega družbenega pakta za blaginjo. Unija petdeset odstotkov energije uvozi. Nujno moramo povečati raznolikost naše oskrbe, povečati njeno varnost in jo narediti bolj „neogljično“. Tako energijo in energetsko varnost dolgujemo našim državljanom. To pa me, predsedujoča Svetu, pripelje do poziva, da tudi vi podprete naše mednarodne zaveze v zvezi s projektom ITER, to je fuzijskim projektom. Ta tehnologija je varna in trajnostna, je zastonj in njene zaloge so neskončne. Prav bi bilo, da Evropski svet kot najvišje politično telo podpre ta projekt pred mednarodno skupnostjo. To me pripelje do raziskav in inovacij. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja so okvirni programi za raziskave in razvoj orodje Evrope za posredovanje. V obdobju 2007-2013 je zanje namenjenih 53 milijard EUR. In kje smo zdaj? Že štiri mesece čakamo, komisar, na vaše sporočilo o reviziji sedmega okvirnega raziskovalnega programa. Gospod Barroso pravi: „Manj birokracije“. Popolnoma prav ima. Administracija nas duši in raziskovalci se odvračajo od evropskih programov. Rad bi vas opozoril, da je nujno ne le v prihodnje poenostaviti postopke, ampak tudi rešiti pretekle spore, saj je ena od naših težav tudi nezaupanje v raziskovalnih institutih. V zvezi s tem bi se rad zahvalil komisarki Geoghegan-Quinn za njeno izvrstno delo. Odnosi z industrijsko politiko so nerazveseljivi in treba jih je oceniti. Skupne tehnološke pobude po negotovem začetku zdaj že prinašajo sadove v obliki prepoznavanja potreb industrije. In na koncu, kako naj strukturiramo naš evropski prostor? Evropski raziskovalni svet mora postati polnovredna organizacija, da bo lahko skrbel, da bodo naše raziskave res evropske. To je Evropa rezultatov, kakršno pričakujejo naši evropski sodržavljani."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, fru rådsordförande! Det blir inga sociala framsteg utan tillväxt och ingen tillväxt utan energi. Energi är en central del av den europeiska samhällspakten för välstånd. Hälften av vår energiförsörjning kommer från länder utanför EU. Vi måste diversifiera försörjningen, göra den tryggare och minska koldioxidutsläppen. Sådan ska vår energi vara, och denna trygghet är vi skyldiga våra medborgare. Detta föranleder mig att uppmana även er, fru rådsordförande, att stödja våra internationella åtaganden genom Iter-projektet, eller fusionsprojektet. Denna teknik är säker, hållbar, gratis och oändlig. Det vore bra om rådet i egenskap av högsta politiska auktoritet kunde visa sitt stöd för detta projekt i kontakten med det internationella samfundet. Detta leder mig vidare till ämnet forskning och innovation. Sedan 1980-talet har ramprogrammen för forskning och utveckling varit EU:s sätt att ingripa. Man har öronmärkt 53 miljarder euro för perioden 2007-2013. Vilken nivå har vi nått? Vi har väntat i fyra månader, herr kommissionsledamot, på ert meddelande om översynen av sjunde ramprogrammet för forskning. José Manuel Barroso sade ”mindre byråkrati” och han har helt rätt. Vi sitter fast i ett administrativt strupgrepp och de som ägnar sig åt forskning söker sig bort från EU-programmen. Jag vill göra er uppmärksamma på det överhängande behovet av att inte bara förenkla framtida förfaranden utan även lösa tidigare konflikter, eftersom vi har ett förtroendeproblem avseende forskningsinsituten. I samband med detta vill jag tacka kommissionsledamot Máire Geoghegan-Quinn för hennes enastående arbete. Förbindelserna med industripolitiken är en besvikelse och måste utvärderas. Efter en skakig inledning har de gemensamma tekniska initiativen verkligen fått en positiv effekt när det gäller att erkänna industrins behov. Hur ska vi då strukturera vårt europeiska område? Europeiska forskningsrådet måste bli en regelrätt organisation för att göra vår forskning sant europeisk. EU-medborgarna förväntar sig ett Europa präglat av resultat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph