Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-051-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-051-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I heartily wish our dear Mr Barroso good luck. Good luck to all of us with the Azeris and the Turkmenis in the market. They say they have already promised to supply five other parties with gas. And this really raises the big question. A few years ago we had the Russian-Ukrainian crisis, and we are still battling with that. Now we have the North African crisis. The price of oil is already rising. So it is about time that we put on the agenda on Friday that Europe has to look into its own resources and sources. It is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda. I think you could ask the Member States to prepare maps of what is going on in terms of the exploitation of energy resources and sources in each Member State, evaluate the most promising projects, adopt incentives for private companies to engage in exploitation, and see what we can do with our own resources. We face the most horrifying scenario of losing the Suez Canal. So, as for Egypt, for all of us: orderly transition. Otherwise we are going to have huge problems."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, ze srdce přeji našemu milému panu Barrosovi hodně štěstí. Hodně štěstí nám všem s Ázerbájdžánci a Turkmenistánci na trhu. Říkají, že již slíbili dodávat plyn pěti dalším stranám. A zde skutečně vyvstává ona velká otázka. Před několika lety jsme měli rusko-ukrajinskou krizi, a s tou se stále ještě potýkáme. Nyní máme severoafrickou krizi. Cena ropy již roste. Je tedy nejvyšší čas zařadit v pátek na pořad jednání to, že se Evropa musí zaměřit na své vlastní a zdroje. Je nejvyšší čas, abychom na pořad jednání zařadili využívání zdrojů, těžbu a tak dále. Myslím, že byste mohl požádat členské státy, aby připravily mapy zaznamenávající současné dění, pokud jde o využívání energetických zdrojů v každém členském státě, vyhodnotily nejslibnější projekty, přijaly pobídky pro soukromé společnosti, aby se do tohoto využívání zapojily, a přemýšlely o tom, co můžeme dělat s našimi vlastními zdroji. Stojíme tváří v tvář tomu nejhrůznějšímu scénáři ztráty Suezského průplavu. Takže, co se týče Egypta, pro všechny z nás: spořádaný přechod. Jinak budeme mít obrovské problémy."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker vores kære hr. Barroso held og lykke. Held og lykke til os alle med Aserbajdsjan og Turkmenistan inde på markedet. De siger, de allerede har lovet at levere gas til fem andre aftagere. Og det rejser virkelig det store spørgsmål. For nogle få år siden havde vi den russisk-ukrainske krise, og vi kæmper stadig med den. Nu har vi den nordafrikanske krise. Prisen på olie stiger allerede. Så det er på tide, at vi på fredag får det på dagsordenen, at Europa må se nærmere på sine egne ressourcer og kilder. Det er på tide, at vi sætter udnyttelse og udvinding osv. på dagsordenen. Jeg tror, man skulle bede medlemsstaterne om at udarbejde kort over, hvad der sker med udnyttelsen af energikilder i hver medlemsstat, evaluere de mest lovende projekter, vedtage incitamenter for private selskaber til at engagere sig i udnyttelsen og se, hvad vi kan gøre med vores egne ressourcer. Vi står over for et aldeles skrækindjagende scenarie, nemlig at vi mister Suez-kanalen. Så både for Egyptens skyld og alle os andre må vi have en ordentlig overgang, Ellers får vi enorme problemer."@da2
"Herr Präsident! ich wünsche unserem lieben Herrn Barroso von Herzen viel Glück. Viel Glück uns allen mit den Aserbaidschanern und den Turkmenen auf dem Markt. Diese sagen, sie haben bereits zugesagt, fünf andere Partner mit Gas zu beliefern. Und das wirft wirklich die große Frage auf. Vor ein paar Jahren hatten wir die russisch-ukrainische Krise und haben immer noch damit zu kämpfen. Jetzt haben wir die nordafrikanische Krise. Der Ölpreis steigt bereits. Es wird Zeit, dass wir für Freitag auf die Tagesordnung nehmen, dass sich Europa auf seine eigenen Ressourcen und Rohstofflager konzentrieren muss. Es ist an der Zeit, dass wir Nutzung, Förderung usw. auf die Tagesordnung setzen. Ich meine, Sie sollten die Mitgliedstaaten bitten, Karten dazu vorzubereiten, was in jedem Mitgliedstaat hinsichtlich der Nutzung der Energiereserven und Rohstofflager abläuft, die erfolgversprechendsten Projekte evaluieren, Anreize für Privatunternehmen schaffen, sich an der Nutzung zu betätigen, und herausfinden, was wir mit unseren eigenen Ressourcen erreichen können. Das Schrecklichste, was uns passieren könnte, ist, dass wir den Suezkanal verlieren. Was Ägypten betrifft, gilt also für uns alle: ein ordentlicher Übergang. Ansonsten werden wir immense Probleme bekommen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχηθώ θερμά στον αγαπητό μας κύριο Barroso καλή τύχη. Καλή τύχη σε όλους μας με τους Αζέρους και τους Τουρκμένιους στην αγορά. Λένε ότι έχουν ήδη υποσχεθεί να προμηθεύουν πέντε ακόμη συμβαλλόμενα μέρη με φυσικό αέριο. Και αυτό εγείρει πραγματικά το μεγάλο ερώτημα. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε τη ρωσοουκρανική κρίση, και ακόμη την καταπολεμούμε. Τώρα έχουμε την κρίση της Βόρειας Αφρικής. Η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται ήδη. Είναι συνεπώς καιρός να θέσουμε στην ημερήσια διάταξη της Παρασκευής το θέμα ότι η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει τους δικούς της πόρους και τις δικές της πηγές. Είναι πλέον καιρός να θέσουμε την εκμετάλλευση, την εξαγωγή και τα λοιπά στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να ζητήσετε από τα κράτη μέλη να καταστρώσουν χάρτες για το τι συμβαίνει όσον αφορά την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και πηγών σε κάθε κράτος μέλος, να αξιολογήσετε τα πιο ελπιδοφόρα έργα, να θεσπίσετε κίνητρα για τις ιδιωτικές εταιρείες ώστε να αναλάβουν την αξιοποίηση και να εξετάσετε τι μπορούμε να κάνουμε με τους δικούς μας πόρους. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το πλέον τρομακτικό σενάριο της απώλειας της διώρυγας του Σουέζ. Συνεπώς, ως προς την Αίγυπτο, για όλους μας: ομαλή μετάβαση. Διαφορετικά, θα αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα."@el10
"Señor Presidente, le deseo buena suerte de todo corazón a nuestro estimado señor Barroso. Buena suerte a todos nosotros con los azeríes y los turcomanos en el mercado. Afirman que ya han prometido el suministro de gas a otras cinco partes. Y esto plantea la gran pregunta. Hace unos años tuvimos la crisis ruso-ucraniana, y todavía seguimos luchando en este frente. Ahora tenemos la crisis norteafricana. El precio del petróleo ya está subiendo por lo que es hora de que pongamos en la agenda del viernes que Europa debe analizar sus propios recursos y fuentes. Ya es hora de que pongamos la explotación, la extracción, etc. en el orden del día. Considero que pueden pedir a los Estados miembros que elaboren mapas de los acontecimientos que se están produciendo en cuanto a la explotación de las fuentes y recursos energéticos en cada Estado miembro, que evalúen los proyectos más prometedores, que adopten incentivos para que las compañías privadas participen en la explotación y que vean lo que podemos hacer con nuestros propios recursos. Nos enfrentamos a la situación más horrible: perder el Canal de Suez. Así que, con respecto a Egipto, la opción apropiada para todos nosotros es una transición ordenada. De otro modo tendremos enormes problemas."@es21
"Arvoisa puhemies, toivotan lämpimästi komission puheenjohtajalle Barrosolle onnea. Onnea meille kaikille, kun käymme kauppaa azereiden ja turkmenistanilaisten kanssa. He ilmoittavat, että he ovat jo luvanneet toimittaa viidelle muulle osapuolelle kaasua. Tästä herää todella suuri kysymys. Pari vuotta sitten meillä oli Venäjän ja Ukrainan välinen kriisi, ja kamppailemme edelleen sen vuoksi. Nyt on Pohjois-Afrikan kriisi. Öljyn hinta on jo nousussa. On siis korkea aika, että perjantain asialistalle sisällytetään se, että Euroopan on pyrittävä tarkastelemaan omia varantojaan ja lähteitään. On korkea aika, että asialistalla on muun muassa hyödyntäminen ja poraaminen. Mielestäni voisitte pyytää jäsenvaltioita laatimaan karttoja energiavarojen ja -lähteiden hyödyntämistä koskevasta tilanteesta kussakin jäsenvaltiossa. Voisitte myös arvioida lupaavimpia hankkeita, tarjota kannustimia yksityisille yrityksille hyödyntämistä varten ja tarkastella, mitä voimme tehdä omilla varannoillamme. Edessämme on kauhistuttava tulevaisuudennäkymä, että Suezin kanavan menetetään. Sen vuoksi Egyptissä tarvitaan meitä kaikkia varten rauhallinen siirtymä. Muussa tapauksessa meillä on suuria ongelmia."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite de tout cœur bonne chance à notre cher M. Barroso. Bonne chance à nous tous avec les Azéris et les Turkmènes sur le marché. Ils disent avoir déjà promis de fournir cinq autres parties en gaz. Et cela a le mérite de soulever la grande question. Il y a quelques années, nous avons eu la crise russo-ukrainienne, à laquelle nous restons d’ailleurs confrontés. Aujourd’hui, c’est la crise nord-africaine. Le prix du pétrole est déjà à la hausse. Il serait temps que nous mettions à l’ordre du jour de vendredi le fait que l’Europe doit examiner ses propres ressources et ses propres sources. Il est plus que temps que nous inscrivions à l’ordre du jour l’exploitation, l’extraction, etc. Je pense que vous pourriez demander aux États membres de préparer des plans sur ce qui se passe en termes d’exploitation des ressources et des sources d’énergie dans chaque État membre, évaluer les projets les plus prometteurs, adopter des mesures incitatives pour que les entreprises privées s’engagent dans l’exploitation et voir ce que nous pouvons faire avec nos propres ressources. Nous sommes face au scénario effroyable de la perte du canal de Suez. Par conséquent, qu’il s’agisse de l’Égypte ou de chacun d’entre nous: veillons à une transition en bon ordre, sans quoi nous rencontrerons d’immenses problèmes."@fr8
"Elnök úr, szívből kívánok jó szerencsét drága Barrosónknak. És jó szerencsét mindannyiunknak a piacon megjelenő azeriekhez és türkménekhez. Ugyanis az a hír járja, hogy ők már öt másik félnek is megígérték, hogy gázzal látják el őket. Ami tényleg felveti a fő kérdést. Pár évvel ezelőtt itt volt az orosz-ukrán válság, és még mindig ezzel küszködünk. Most meg itt van az észak-afrikai válság. Az olaj ára máris emelkedik. Ideje tehát, hogy pénteken napirendre tűzzük, hogy Európának saját erőforrások és források után kell néznie. Ideje, hogy napirendre tűzzük a kiaknázást, a kitermelést stb. Úgy gondolom, hogy önök megkérhetnék a tagállamokat arra, hogy térképezzék fel, hogyan áll az egyes tagállamokban az energiaforrások és erőforrások kiaknázásának a helyzete, értékeljék a legígéretesebb projekteket, foganatosítsanak ösztönzőket a magánvállalkozások energiaforrás-kiaknázásának serkentésére, és vizsgálják meg, hogy mire juthatunk a saját erőforrásainkkal. A Szuezi-csatorna elvesztésével a legszörnyűbb forgatókönyvnek nézünk elébe. Ezért Egyiptom és mindannyiunk számára a cél a rendes átmenet, különben hatalmas problémáink támadnak."@hu11
"Signor Presidente, auguro con tutto il cuore buona fortuna al nostro caro Presidente Barroso. E buona fortuna a tutti noi con gli azeri e i turkmeni sul mercato. Hanno dichiarato di aver già promesso la fornitura di gas a cinque altre controparti. E a questo punto diventa imperativa una domanda. Qualche anno fa c’è stata la crisi russo-ucraina, che non si è ancora esaurita. Adesso c’è la crisi nordafricana. Il prezzo del petrolio sta già lievitando. Pertanto, è giunto il momento di inserire nell’ordine del giorno di venerdì che l’Europa deve pensare a ricorrere alle proprie risorse e fonti. è ora di mettere in agenda parole quali sfruttamento, estrazione, eccetera. Forse potreste chiedere agli Stati membri di disegnare delle mappe che illustrino lo sfruttamento delle risorse e fonti energetiche in ciascuno Stato membro, per poter valorizzare i progetti più promettenti, adottare incentivi per le aziende private che si impegnano nello sfruttamento e capire cosa fare con le nostre risorse. Si sta profilando all’orizzonte l’ipotesi funesta della perdita del Canale di Suez. Pertanto, sia per noi sia per l’Egitto, occorre una transizione ordinata, altrimenti incorreremo in problemi enormi."@it12
"Pone pirmininke, nuoširdžiai linkiu mūsų mielam J. M. Barroso geros kloties. Geros kloties mums visiems turint rinkoje „Azeris“ ir „Turkmenis“. Jie sakė, kad jau pažadėjo tiekti dujas kitiems penkiems partneriams. Dėl to iš tiesų kyla didelis klausimas. Prieš keletą metų įvyko Rusijos ir Ukrainos krizė ir mes vis dar stengiamės ją įveikti. Dabar krizę patiria Šiaurės Afrika. Naftos kaina jau kyla. Taigi metas į penktadienio susitikimo darbotvarkę įtraukti tai, kad Europa turi tirti savo išteklius ir šaltinius. Metas į darbotvarkę įtraukti eksploatavimą, gavybą ir pan. Manau, galėtumėte paprašyti valstybių narių parengti žemėlapius, kuriuose būtų nurodyta, kas kiekvienoje šalyje vyksta energijos išteklių ir šaltinių eksploatavimo srityje, vertinti pažangiausius projektus, patvirtinti iniciatyvas, kuriomis privačios įmonės būtų skatinamos imtis eksploatavimo, ir išsiaiškinti, ką galime nuveikti su savo ištekliais. Matome šiurpiausią Sueco kanalo praradimo scenarijų. Kalbant apie Egiptą, mums visiems reikia sklandaus perėjimo prie kitos valdymo sistemos. Kitaip turėsime didelių problemų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es sirsnīgi novēlu mūsu cienītajam kungam veiksmi. Lai mums visiem izdodas darījumi ar azerbaidžāņiem un turkmēņiem. Viņi paši atzīst, ka esot jau apsolījuši piegādāt vēl piecas gāzes partijas. Un tas patiesi izraisa lielu jautājumu. Pirms dažiem gadiem mēs pieredzējām Krievijas–Ukrainas krīzi, un mēs joprojām cīnāmies ar to. Tagad mums ir Ziemeļāfrikas krīze. Naftas cenas jau pieaug. Tāpēc mums ir laiks darba kārtībā piektdien izvirzīt jautājumu par to, ka Eiropai beidzot vajadzētu meklēt iespējas izmantot pašai savus resursus un avotus. Ir laiks darba kārtībā izvirzīt jautājumu par izmantošanu, iegūšanu utt. Es domāju, ka jūs varētu lūgt dalībvalstīm sagatavot kartes, kurās būtu norādīts, kādas darbības tiek veiktas saistībā ar energoresursu un avotu izmantošanu katrā dalībvalstī, novērtēt daudzsološākos projektus, pieņemt atbilstošus mehānismus privātiem uzņēmumiem, lai tie iesaistītos resursu izmantošanā, un lūkoties, ko mēs varam darīt paši ar saviem resursiem. Mēs saskaramies ar šausminošāko scenāriju, kas saistīts ar Suecas kanāla zaudēšanu. Tāpēc gan Ēģiptei, gan arī mums visiem ir vajadzīga organizēta pāreja. Citādi mums būs milzīgas problēmas."@lv13
"Mr President, I heartily wish our dear Mr Barroso good luck. Good luck to all of us with the Azeris and the Turkmenis in the market. They say they have already promised to supply five other parties with gas. And this really raises the big question. A few years ago we had the Russian-Ukrainian crisis, and we are still battling with that. Now we have the North African crisis. The price of oil is already rising. So it is about time that we put on the agenda on Friday that Europe has to look into its own resources and sources. It is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda. I think you could ask the Member States to prepare maps of what is going on in terms of the exploitation of energy resources and sources in each Member State, evaluate the most promising projects, adopt incentives for private companies to engage in exploitation, and see what we can do with our own resources. We face the most horrifying scenario of losing the Suez Canal. So, as for Egypt, for all of us: orderly transition. Otherwise we are going to have huge problems."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wens de geachte heer Barroso veel succes. Ik wens ons allen succes met de Azerbeidzjanen en de Turkmenen in de markt. Zij zeggen dat ze vijf andere partijen al hebben beloofd om gas te leveren. Hiermee komen we bij het werkelijke probleem. Enkele jaren geleden hadden we de Russisch-Oekraïense crisis en die zijn we nog steeds niet te boven. Nu hebben we de Noord-Afrikaanse crisis. De olieprijs is al aan het stijgen. Daarom is het de hoogste tijd dat er vrijdag wordt gesproken over de noodzaak dat Europa zich bezint op eigen hulpbronnen en bronnen. Het is de hoogste tijd dat we het gaan hebben over ontginning, winning, enzovoort. Vraag de lidstaten om aan de hand van kaarten informatie te verstrekken over wat er momenteel gaande is bij de exploitatie van energiebronnen en hulpbronnen in elke lidstaat, bepaal dan welke projecten het meest belovend zijn, neem maatregelen die bedrijven ertoe stimuleren om zich met exploitatie bezig te houden, en kijk dan naar wat we met onze eigen hulpbronnen kunnen doen. Het verlies van het Suezkanaal is voor ons een zeer angstaanjagend scenario. Daarom zeg ik, voor wat betreft Egypte, in ons aller belang: een vreedzame machtsoverdracht. Anders krijgen we gigantische problemen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Z serca życzę powodzenia naszemu drogiemu przewodniczącemu Barroso. Powodzenia wszystkim nam z Azerami i Turkmenami na rynku. Mówią oni, że już obiecali zapewnić dostawy gazu pięciu innym stronom. I rzeczywiście, pojawia się w związku z tym wielkie pytanie. Kilka lat temu mieliśmy kryzys rosyjsko-ukraiński, z którym się wciąż zmagamy. Obecnie mamy kryzys północnoafrykański. Cena ropy już rośnie. A więc najwyższy czas, abyśmy w porządek obrad piątkowego spotkania wpisali, że Europa musi przyjrzeć się swym własnym zasobom i źródłom. Najwyższy czas, byśmy do porządku obrad wpisali eksploatację, wydobycie i tak dalej. Myślę, że można by poprosić państwa członkowskie o przygotowanie map tego, co się dzieje, jeśli chodzi o eksploatację zasobów i źródeł energii w każdym państwie członkowskim, o ocenienie najbardziej obiecujących projektów, przyjęcie zachęt dla prywatnych firm, tak by chciały się zaangażować w eksploatację – i zobaczyć, co możemy zrobić z naszymi własnymi zasobami. Stoimy w obliczu najbardziej przerażającego scenariusza utraty Kanału Sueskiego. A zatem jeśli chodzi o Egipt, o nas wszystkich – zorganizowana zmiana. W przeciwnym razie będziemy mieć wielkie problemy."@pl16
"Senhor Presidente, os meus calorosos votos de boa sorte para o nosso caro Presidente Barroso. Boa sorte para todos nós, agora que os azerbaijaneses e os turquemenos estão no mercado. Dizem que já prometeram abastecer de gás cinco outros países. Essa é, de facto, a grande questão. Há poucos anos, tivemos a crise entre a Rússia e a Ucrânia, e ainda nos debatemos com essa realidade. Agora temos a crise no Norte de África. O preço do petróleo já está a subir. Chegou, pois, o momento de colocarmos na agenda da cimeira de sexta-feira a necessidade de a Europa se virar para os seus próprios recursos e fontes. Chegou o momento de colocarmos a exploração, a extracção e outros temas semelhantes na nossa agenda. Penso que poderiam pedir aos Estados-Membros que preparassem um quadro sobre o que se passa em termos de exploração de recursos e fontes energéticas em cada país, avaliar os projectos mais promissores, aprovar incentivos para as empresas privadas que apostassem na exploração e ver o que é possível fazer com os nossos próprios recursos. A perda do Canal do Suez é uma hipótese plausível que temos de considerar. Por conseguinte, quanto ao Egipto, a grande preocupação de todos nós deve ser a seguinte: transição ordeira. Caso contrário, teremos grandes problemas."@pt17
"Domnule Președinte, îi urez din toată inima dragului nostru domn Barroso noroc. Noroc tuturor în ceea ce privește azerii și turkmenii de pe piață. Ei spun că au promis deja să aprovizioneze alte cinci părți cu gaz. Și acest lucru semnalează într-adevăr marea problemă. În urmă cu câțiva ani, am avut criza ruso-ucraineană, și încă ne luptăm cu aceasta. Acum avem criza din Africa de Nord. Prețul petrolului deja crește. Prin urmare, este timpul să introducem pe agenda de vineri propunerea ca Europa să-și examineze propriile resurse și surse. Este timpul să introducem pe ordinea de zi exploatarea, extracția etc. Cred că ați putea solicita statelor membre să pregătească hărți cu ceea ce se întâmplă în materie de exploatare a resurselor și a surselor de energie în toate statele membre, să evalueze cele mai promițătoare proiecte, să adopte măsuri de stimulare pentru ca societățile private să se angajeze în exploatare și să vadă ce putem face cu propriile noastre resurse. Ne confruntăm cu cel mai îngrozitor scenariu în care riscăm să pierdem Canalul Suez. Așadar, pentru Egipt, pentru noi toți: tranziție disciplinată. Altminteri vom avea probleme grave."@ro18
"Chcela by som nášmu drahému pánovi Barrosovi úprimne zaželať veľa šťastia. Veľa šťastia nám všetkým s Azerbajdžancami a Turkménmi na trhu. Hovoria, že dodávky plynu už prisľúbili ešte ďalším piatim stranám. A preto tu vzniká jedna veľká otázka. Pred niekoľkými rokmi sme zažili rusko-ukrajinskú krízu a doteraz s tým bojujeme. Teraz tu máme severoafrickú krízu. Cena ropy už stúpa. Je teda načase zaradiť do programu piatkového zasadnutia aj to, že Európa by mala hľadať svoje vlastné zdroje a nerastné suroviny. Je načase zaradiť do programu ťažbu, dobývanie zdrojov a podobne. Myslím si, že by ste mohli požiadať členské štáty, aby pripravili mapy ťažby zdrojov energie a ďalších surovín v jednotlivých členských štátoch, aby vyhodnotili najsľubnejšie projekty, prijali stimuly, ktoré podnietia aj súkromné podniky, aby sa zapojili do ťažby, a aby zistili, čo sa dá robiť s našimi vlastnými surovinami. Máme pred sebou najhrozivejší scenár straty Suezského prieplavu. Pre Egypt aj pre všetkých nás teda platí: usporiadaný prechod. Inak budeme mať obrovské problémy."@sk19
"─ Gospod predsednik, našemu dragemu gospodu Barrosu od srca želim vso srečo. Vso srečo tudi nam, ko bodo na trgu tudi Azeri in Turkmeni. Govori se, da so že obljubili svoj plin še petim drugim odjemalcem. In pri tem se zastavlja pomembno vprašanje: Pred nekaj leti smo imeli rusko-ukrajinsko krizo in še vedno se otepamo z njo. Zdaj imamo severnoafriško krizo. Cene nafte že rastejo. Torej bi bil pravi čas, da bi v program petkovega srečanja zapisali, da mora Evropa raziskati lastne možnosti in vire. Pravi čas je za naš lastni program raziskav, izkoriščanja itd. energetskih virov. Menim, da bi lahko naročili državam članicam, na pripravijo pregled dejavnosti na področju izkoriščanja energetskih virov na svojih ozemljih, ovrednotijo najbolj obetavne projekte, pripravijo spodbude za privabljanje zasebnih podjetij v izkoriščanje virov in na sploh ocenijo, kaj lahko storimo glede lastnih virov. Danes je mogoč je tudi najhujši scenarij zaprtja Sueškega prekopa. Torej, kar zadeva Egipt: urejen prehod. Drugače bomo imeli ogromne težave."@sl20
"Herr talman! Jag önskar vår käre José Manuel Barroso ett hjärtligt lycka till. Vi behöver alla ett lycka till med azerierna och turkmenerna på marknaden. De säger att de redan har lovat att leverera gas till fem andra parter. Detta ställer verkligen frågan på sin spets. För några år sedan kom krisen mellan Ryssland och Ukraina och vi kämpar fortfarande med den. Nu har vi den nordafrikanska krisen. Oljepriset har redan börjat stiga. Det är hög tid att vi på fredagens dagordning för upp en punkt om att EU måste titta närmare på sina egna resurser och källor. Det är hög tid att sätta utnyttjande, utvinning med mera på agendan. Jag tycker att man skulle kunna be medlemsstaterna att kartlägga vad som pågår i fråga om utnyttjande av energiresurser och energikällor i respektive medlemsstat, utvärdera de mest lovande projekten, besluta om stimulansåtgärder för att få privata företag att engagera sig i energiproduktionen och se vad vi kan göra av våra egna resurser. Vi står inför det värsta tänkbara scenariot, nämligen att förlora Suezkanalen. För oss likaväl som för Egypten är det en ordnad övergång som gäller om vi inte ska få enorma problem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Niki Tzavela,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph