Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-050-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-050-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Como sabemos, a energia é um sector vital para a criação de novos empregos e a oportunidade deveria ser, por isso, a palavra de ordem, a palavra-chave deste Conselho que agora preparamos. Mas, infelizmente, não o é. Quando nós precisamos de investimento concreto para tratar da eficiência energética das nossas cidades e, em particular, nos países que estão a ser sujeitos a maiores ataques especulativos e, sobretudo, nos países que têm maiores níveis de desemprego, o que nós temos da parte dos governos são respostas que são as velhas receitas e é nelas que continuamos a insistir. O que nós precisamos neste Conselho é de uma revolução energética. Não precisamos apenas de mais parcerias público-privadas, isso é insistir no falhanço. Continuamos muito presos às velhas energias, aos combustíveis fósseis, à energia nuclear e muito pouco ambiciosos em relação às novas energias, que são as únicas que podem garantir igualdade de acesso e que são as únicas que podem garantir que é tão importante um grande projecto como um projecto local. Só juntando tudo é que poderíamos ter, de facto, uma política integrada e é por isso que um Conselho que deveria ser de rotura é um Conselho de continuidade. E peço-lhe permissão, Senhor Presidente, só para um apelo final: porque situações de emergência exigem apelos de emergência, e o apelo que eu lhe peço permissão para fazer é que se peça aos líderes europeus que, em relação ao se que se está a viver no Egipto, tenham pelo menos tanta solidariedade com as pessoas na rua como tiveram com os regimes autoritários, enquanto estes governaram em função da economia e não no respeito da democracia."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, jak víme, odvětví energetiky je zásadní pro vytváření nových pracovních míst, takže by příležitosti měly být prvořadou nutností a heslem pro Radu, na jejíž zasedání se momentálně připravujeme; bohužel tomu tak není. Potřebujeme konkrétní investice s cílem řešit energetickou účinnost v našich městech, zejména v zemích vystavených těm nejzávažnějším spekulativním útokům a zejména pak v zemích s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Reakce nabízené vládami se však nadále řídí starými vzorci, a právě ty se stále pokoušíme vnucovat. Potřebujeme, aby na tomto zasedání Rady došlo k energetické revoluci. Nepotřebujeme pouze větší míru partnerství veřejného a soukromého sektoru: to neustále provází neúspěchy. Jsme stále velice svázáni se starými zdroji energie – s fosilními palivy a jadernou energií – a máme velký nedostatek ambic, pokud jde o nové energetické zdroje; ty jediné přitom mohou zajistit rovnost přístupu a také zabezpečit to, že rozsáhlé projekty budou stejně důležité jako projekty místní. Pouze kombinací všeho bychom mohli mít skutečně integrovanou politiku, a proto tato Rada bude pokračovat jako doposud, spíše než by se rozloučila s minulostí, což by udělat měla. Pane předsedo, prosím o vaše svolení, abych mohla požádat ještě o jednu věc: naléhavé situace vyžadují naléhavé apely, takže bych s vaším svolením chtěla vyslovit žádost, aby vedoucí představitelé Evropy měli v souvislosti s událostmi v Egyptě alespoň tolik solidarity s lidmi v ulicích, kolik měli s autoritářskými režimy, jejichž vládnutí nebylo o ničem jiném než o ekonomice a nerespektovalo demokracii."@cs1
"Hr. formand! Som vi ved, er energisektoren vital for jobskabelsen, så der skal stå muligheder øverst på dagsordenen, og det bør også være kodeordet for det rådsmøde, vi aktuelt forbereder – men det er det ikke. Vi har brug for specifikke investeringer til at skaffe energieffektivitet i vores byer, især i lande, der udsættes for de mest alvorlige spekulative angreb og frem for alt i de lande, der har den højeste arbejdsløshed. Imidlertid fortsætter regeringerne med at følge gamle løsningsformler, og det er også dem, vi stadig forsøger at iværksætte. Det, vi har brug for på dette rådsmøde, er en energirevolution. Vi har ikke bare brug for flere offentlig-private partnerskaber. Det ville være at trampe videre rundt i spinaten Vi er fortsat meget bundet til de gamle energikilder – fossile brændsler og kernekraft – og mangler i den grad ambitioner for de nye energikilder, som er de eneste, der kan sikre lige adgang, og de eneste, der kan sikre, at storstilede projekter er lige så vigtige som lokale projekter. Kun ved at kombinere alt kunne vi få en ægte integreret politik, og derfor vil Rådet denne gang fortsætte som hidtil frem for at bryde med fortiden, som det burde. Lad mig komme med endnu en appel. Nødsituationer kræver nemlig nødappeller, så den appel, jeg gerne vil komme med her, er til Europas ledere om i forbindelse med det, der sker i Egypten, i det mindste at vise folk i gaden så meget solidaritet, som de viste de autoritære regimer, hvis styre gjaldt økonomi, og som ikke fulgte demokratiske spilleregler."@da2
"Herr Präsident, wie Sie wissen, ist der Energiesektor für die Schaffung neuer Jobs sehr wichtig, also sollte diese Gelegenheit auf der Tagesordnung stehen und die Parole für den Rat sein, auf den wir uns aktuell vorbereiten; leider ist sie das nicht. Wir brauchen spezielle Investitionen, um die Frage der Energieeffizienz in unseren Städten anzugehen, insbesondere in den Ländern, die den schwerwiegendsten spekulativen Angriffen ausgesetzt sind, und vor allem in den Ländern mit der höchsten Arbeitslosenrate. Die Antworten jedoch, die die Regierungen anbieten, folgen weiterhin den alten Formeln und diese sind es, die wir immer noch versuchen, durchzusetzen. Was wir in diesem Rat brauchen, ist eine Energierevolution. Wir brauchen nicht einfach nur mehrere öffentlich-private Partnerschaften: das wird weiterhin nichts bringen. Wir bleiben sehr eng an die alten Energiequellen – fossile Energieträger und Kernkraft – gebunden, und uns fehlt es an Ehrgeiz hinsichtlich neuer Energiequellen, die die einzigen sind, die gleichen Zugang sicherstellen können, und die einzigen, die garantieren können, dass Großprojekte so wichtig wie lokale Projekte sind. Nur indem wir alles kombinieren, könnten wir eine wirklich integrierte Politik haben, und deshalb wird dieser Rat weitermachen wie zuvor, statt sich von alten Strukturen zu lösen, wie er es tun sollte. Herr Präsident, ich möchte Sie um Ihre Erlaubnis bitten, einen Aufruf zu nur noch einer weiteren Sache zu machen: Notsituationen erfordern Nothilfeaufrufe, daher ist der Aufruf, für den ich Sie um Erlaubnis bitte, dass die führenden Politiker Europas bezüglich der Geschehnisse in Ägypten wenigstens so viel Solidarität mit dem Volk auf der Straße besitzen, wie sie mit dem autoritären Regime hatten, dessen Regierungsführung sich nur um die Wirtschaft drehte und nicht um die Demokratie scherte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, ο τομέας της ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατά συνέπεια η ευκαιρία θα έπρεπε να είναι στην ημερήσια διάταξη και να αποτελεί σύνθημα για το Συμβούλιο για το οποίο σήμερα προετοιμαζόμαστε· δυστυχώς, όμως, δεν είναι. Έχουμε ανάγκη από συγκεκριμένες επενδύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης στις πόλεις μας, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες υφίστανται τις πλέον σοβαρές κερδοσκοπικές επιθέσεις και, πάνω απ’ όλα, στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Ωστόσο, οι απαντήσεις που προσφέρουν οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να ακολουθούν παλιές συνταγές και αυτές προσπαθούμε ακόμη να επιβάλουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε στο παρόν Συμβούλιο είναι μια ενεργειακή επανάσταση. Δεν χρειαζόμαστε απλώς περισσότερες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: αυτό εξακολουθεί να αποτυγχάνει. Παραμένουμε πολύ συνδεδεμένοι με τις παλαιές πηγές ενέργειας –με τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια– και στερούμαστε σε μεγάλο βαθμό φιλοδοξιών όσον αφορά τις νέες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να διασφαλίσουν την ισότητα πρόσβασης και οι μόνες που μπορούν να εγγυηθούν ότι τα μεγάλης κλίμακας έργα θα είναι εξίσου σημαντικά με τα τοπικά. Μόνο με τον συνδυασμό όλων θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη πολιτική, και γι’ αυτό το παρόν Συμβούλιο θα συνεχίσει όπως και πριν αντί να έλθει σε ρήξη με το παρελθόν όπως θα έπρεπε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω την άδειά σας να απευθύνω έκκληση για μόνο ένα θέμα ακόμη: οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτούν εκκλήσεις έκτακτης ανάγκης, συνεπώς η έκκληση για την οποία ζητώ την άδειά σας είναι οι ηγέτες της Ευρώπης να έχουν, σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στην Αίγυπτο, τουλάχιστον τόση αλληλεγγύη προς τον λαό που βρίσκεται στους δρόμους, όση είχαν με τα αυταρχικά καθεστώτα, η διακυβέρνηση των οποίων επικεντρωνόταν μόνο στην οικονομία και δεν σεβόταν τη δημοκρατία."@el10
"Mr President, as we know, the energy sector is vital to the creation of new jobs, so opportunity should be the order of the day and the watchword for the Council for which we are currently preparing; unfortunately, it is not. We are in need of specific investment to tackle energy efficiency in our cities, in particular in the countries being subjected to the most serious speculative attacks and, above all, in the countries with the highest levels of unemployment. However, the responses offered by governments continue to follow old formulae and it is these that we still try to impose. What we need in this Council is an energy revolution. We do not just need more public-private partnerships: that is persisting with failure. We remain very tied to the old energy sources – to fossil fuels and nuclear energy – and very lacking in ambition with regard to new energy sources, which are the only ones that can ensure equality of access and the only ones which can ensure that large-scale projects are as important as local projects. Only by combining everything could we have a truly integrated policy, and that is why this Council will continue as before, rather than break with the past as it should. Mr President, I would ask your permission to appeal for just one more thing: emergency situations require emergency appeals, so the appeal that I am requesting your permission to make is for Europe’s leaders to have, in relation to what is happening in Egypt, at least as much solidarity with the people in the street as they had with the authoritarian regimes, whose governance was all about the economy and did not respect democracy."@en4
"Señor Presidente, como sabemos, el sector energético es vital para la creación de nuevos empleos, por lo que la oportunidad debe ser el orden del día y la consigna del Consejo para el que nos estamos preparando; lamentablemente, no es así. Necesitamos inversiones específicas para abordar la eficiencia energética en nuestras ciudades, en especial en los países que están sufriendo los mayores ataques especulativos y, sobre todo, en los países que poseen un mayor nivel de desempleo. No obstante, las respuestas que ofrecen los gobiernos siguen obedeciendo a fórmulas antiguas, y son estas las que seguimos intentando imponer. Lo que necesitamos en este Consejo es una nueva revolución energética. No necesitamos más asociaciones público-privadas: ya hemos visto que esta opción fracasa una y otra vez. Seguimos muy vinculados a las antiguas fuentes energéticas —a los combustibles fósiles y a la energía nuclear— y nos falta una gran ambición con respecto a las nuevas fuentes energéticas, que son las únicas que pueden garantizarnos una igualdad de acceso y las únicas que pueden garantizar que se otorgue la misma importancia a los proyectos a gran escala y a los proyectos locales. Solo podremos lograr una verdadera política integrada combinando todas las opciones, y por ese motivo este Consejo seguirá como antes, en lugar de romper con el pasado como debería. Señor Presiente, solicito su permiso para hacer tan solo un llamamiento adicional: las situaciones de emergencia exigen llamamientos de emergencia, y el llamamiento para el que solicito su permiso es que los líderes europeos demuestren como mínimo, en relación con los acontecimientos que están teniendo lugar en Egipto, tanta solidaridad con la gente que está en las calles como demostraron con los regímenes autoritarios, cuya gobernanza se centró exclusivamente en la economía y no respetó la democracia."@es21
"Austatud president! Nagu teame, on energiasektor on uute töökohtade loomiseks hädavajalik, mistõttu peaks see olema praegu ettevalmistatava ülemkogu päevakorra põhipunkt ja juhtlause. Kahjuks ei ole see nii. Oma linnade energiatõhususe probleemi lahendamiseks vajame spetsiifilisi investeeringuid, eriti riikides, mis on sattunud kõige raskemate spekulatiivsete rünnakute alla, ja eelkõige riikides, kus tööpuudus on kõige suurem. Siiski järgivad valitsuste väljapakutud lahendused vanu retsepte ja just neid proovime ikka veel peale suruda. See, mida me ülemkogult ootame, on energiarevolutsioon. Me ei vaja lihtsalt rohkem avaliku ja erasektori partnerlust: see tähendab läbikukkumise jätkamist. Oleme ikka veel väga tugevalt seotud vanade energiaallikate, fossiilkütuste ja tuumaenergiaga ja meie sihid on väga tagasihoidlikud uute energiaallikate puhul, mis on ainsad, mille kaudu on võimalik tagada võrdne kättesaadavus, ja ainsad, mis võivad tagada, et suuremahulised projektid on kohalike projektidega võrdselt tähtsad. Ainult kõike ühendades on võimalik tõeliselt integreeritud poliitika, mistõttu jätkab nõukogu vanal kursil, selle asemel et minevik, nii nagu peaks, seljataha jätta. Austatud president! Palun teilt luba veel vaid ühe pöördumise jaoks: eriolukorrad nõuavad erakorralisi pöördumisi, seega palun teilt luba, et pöörduda Euroopa juhtide poole palvega Egiptuse sündmuste teemal, et nad oleksid inimestega tänaval vähemalt sama solidaarsed, kui nad on olnud autoritaarsete režiimidega, kus valitsemisel keskenduti vaid majandusele ega austanud demokraatiat."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten tiedämme, energia-ala on erityisen tärkeä uusien työpaikkojen luomiselle, joten tällä hetkellä valmistelemamme neuvoston kokouksen tunnuslauseen ja aiheen pitäisi olla mahdollisuus; asia ei ole valitettavasti näin. Erityisiä investointeja kaupunkiemme energiatehokkuuteen tarvitaan valtioissa, joihin kohdistuu kaikkein vakavimmat spekulatiiviset hyökkäykset ja erityisesti valtioissa, joissa työttömyys on korkein. Valtioiden tarjoamat vastaukset seuraavat kuitenkin edelleen vanhoja kaavoja, ja juuri näitä yritämme edelleen tyrkyttää. Neuvostossa tarvitaan energia-asioiden vallankumousta. Emme tarvitse pelkästään lisää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia: näin epäonnistutaan jatkossakin. Olemme edelleen hyvin paljon sidoksissa vanhoihin energialähteisiin – fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinenergiaan – ja uusien energialähteiden osalta esiintyy kunnianhimon puutetta. Ne ovat ainoita, joilla voidaan varmistaa yhtäläiset käyttömahdollisuudet ja se, että suuren mittakaavan hankkeet ovat yhtä tärkeitä kuin paikalliset hankkeet. Ainoastaan kaikkia toimia yhdistämällä voisimme saada aikaan todellisen yhdennetyn politiikan. Sen vuoksi tässä neuvoston kokouksessa jatketaan kuten aiemmin eikä irtauduta aikaisemmista toimista, kuten pitäisi. Arvoisa puhemies, haluaisin pyytää teiltä luvan esittää vetoomuksen yhdestä asiasta: hätätilanteet edellyttävät kiireellistä pyyntöä, joten pyydän teiltä lupaa esittää Euroopan johtajille, että heidän on osoitettava Egyptin tapahtumien vuoksi vähintään yhtä paljon solidaarisuutta kaduilla oleville kansalaisille kuin autoritaarisille järjestelmille, joiden hallinnossa oli kyse ainoastaan taloudesta ja jotka eivät kunnioittaneet demokratiaa."@fi7
"Monsieur le Président, nous le savons, le secteur de l’énergie est crucial en termes de création de nouveaux emplois. Par conséquent, cette possibilité devrait être à l’ordre du jour et constituer le leitmotiv du Conseil que nous préparons actuellement, ce qui n’est pas le cas, malheureusement. Nous avons besoin d’investissements spécifiques pour nous attaquer à la question de l’efficacité énergétique dans nos villes, en particulier dans les pays exposés aux attaques spéculatives les plus graves et, surtout, dans les pays où le chômage est le plus élevé. Les réponses apportées par les gouvernements continuent pourtant de suivre les vieilles recettes et ce sont celles-là mêmes que nous tentons d’imposer une fois encore. C’est d’une révolution en matière d’énergie que nous avons besoin au cours de ce Conseil. Nous n’avons pas simplement besoin de plus de partenariats publics et privés, c’est persister dans l’échec. Nous restons très attachés aux anciennes sources d’énergie – les combustibles fossiles et l’énergie nucléaire – et totalement dépourvus d’ambition concernant les nouvelles sources d’énergie, qui sont les seules capables d’assurer l’égalité d’accès et les seules qui peuvent garantir que les projets à grande échelle pèsent aussi lourd dans la balance que les projets locaux. Ce n’est qu’en combinant tous ces éléments que nous pouvons obtenir une politique authentiquement intégrée, raison pour laquelle le Conseil ne sortira pas des sentiers battus alors qu’il devrait rompre avec le passé. Monsieur le Président, je voudrais vous demander la permission de lancer encore un simple appel: à situations d’urgence, appels d’urgence. L’appel que je souhaite lancer avec votre autorisation concerne les événements égyptiens et s’adresse aux dirigeants européens: qu’ils montrent, à l’égard des gens sortis dans la rue, au moins autant de solidarité qu’aux régimes autoritaires, dont la gouvernance était tout entière tournée vers l’économie et ne respectait pas la démocratie."@fr8
"Elnök úr, köztudomású, hogy az energetikai ágazat meghatározó az új munkahelyek létrehozása szempontjából, ezért a kedvező lehetőségnek kell lennie a napiparancsnak és a jelenleg általunk előkészítés alatt álló Európai Tanács mottójának is, ám sajnálatos módon nem ez a helyzet. Városaink energiahatékonyságának kezelésére külön beruházásokra van szükségünk, különösen a legsúlyosabb spekulációs támadásoknak kitett országokban, s főként azokban az országokban, ahol a munkanélküliség a legmagasabb. A kormányok által felkínált válaszok azonban továbbra is az ósdi formulákban merülnek ki, és mi még mindig ezeket igyekszünk az emberekre rákényszeríteni. A mostani csúcson energiaforradalomra van szükség. Nem csupán több PPP-re van szükség, ugyanis ezek kudarcot kudarcra halmoznak. Továbbra is felettébb szorosan kötődünk a régi energiaforrásokhoz: a fosszilis tüzelőanyagokhoz és az atomenergiához, és felettébb csekély bennünk az indíttatás az új energiaforrások iránt, pedig egyedül ezek biztosíthatják az egyenlő hozzáférést, és egyedül ezek szavatolhatják, hogy a nagyszabású projektek ugyanolyan fontosak legyenek, mint a helyi projektek. Csak az összes kombinálásával tudnánk valódi integrált politikát kialakítani, és az Európai Tanács épp ezért fogja ott folytatni, ahol abbahagyta, ahelyett, hogy szakítana a múlttal, pedig ezt kellene tennie. Elnök úr, engedélyét kérném csak még egy felhíváshoz: a rendkívüli helyzetek rendkívüli megoldásokat igényelnek, ezért a felhívás, melynek megtételére kérem az engedélyét, Európa vezetőihez szól: az egyiptomi történésekkel összefüggésben legalább ugyanannyi szolidaritást mutassanak az utcán tüntetőkkel, mint amennyit a diktatórikus rezsimek iránt tanúsítottak, melyek kormányzása csupán a gazdaságról szólt, és fittyet hányt a demokráciára."@hu11
"Signor Presidente, come sappiamo, il settore dell’energia è cruciale per la creazione di nuovi posti di lavoro, pertanto “opportunità” dovrebbe essere la parola d’ordine, la parola chiave di questo Consiglio di cui sono in corso i preparativi; purtroppo non è così. Ci occorrono investimenti specifici per l’efficienza energetica nelle nostre città, in particolare nei paesi soggetti agli attacchi speculativi più gravi e, soprattutto, nei paesi con i livelli di disoccupazione più elevati. Tuttavia, la risposta offerta dai governi continua a seguire vecchie ricette, sulle quali continuiamo a insistere. Quel che serve in questo Consiglio è una rivoluzione energetica. Non ci occorrono solamente più partenariati pubblici-privati: significherebbe insistere sui fallimenti. Continuiamo a essere molto legati alle vecchie fonti di energia – combustibili fossili ed energia nucleare – e troppo poco ambiziosi nei confronti delle nuove fonti di energia, le uniche che possono garantire parità di accesso e attribuire ai progetti su larga scala la medesima importanza dei progetti locali. Soltanto mettendo insieme tutte le risorse che abbiamo potremo approdare a una politica veramente integrata, ed è per questo che un Consiglio che dovrebbe essere di rottura finirà per essere un Consiglio di continuità. Signor Presidente, mi conceda un appello finale: le situazioni di emergenza impongono appelli di emergenza, pertanto l’appello che le ho chiesto il permesso di fare è affinché i leader europei, in relazione a quanto sta accadendo in Egitto, dimostrino con la gente di strada la stessa solidarietà che riservavano ai regimi autoritari, il cui governo era tutto incentrato sull’economia e non rispettava la democrazia."@it12
"Pone pirmininke, kaip žinome, energetikos sektorius yra itin svarbus naujoms darbo vietoms kurti, taigi ši galimybė turėtų būti Tarybos susitikimo, kuriam šiuo metu rengiamės, šūkis ir savaime suprantamas dalykas; deja, taip nėra. Mums reikia konkrečių investicijų, kad spręstume energijos vartojimo efektyvumo klausimą savo miestuose, visų pirma šalyse, kurios patiria rimčiausius spekuliacinius išpuolius, ir ypač tose šalyse, kuriose yra didžiausias nedarbo lygis. Vis dėlto vyriausybių atsakai formuluojami kaip ir anksčiau, o mes vis dar mėginame juos taikyti. Mums reikia šiame Tarybos susitikime įvykdyti energijos revoliuciją. Reikia ne tik daugiau viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių – jos tebėra nesėkmingos. Tebesame labai prisirišę prie senų energijos išteklių – iškastinio kuro ir branduolinės energijos – ir mums labai trūksta plačių užmojų kalbant apie naujus energijos išteklius, kurie vieninteliai gali užtikrinti vienodas prieigos galimybes ir tai, kad plataus masto projektai būtų tokie pat svarbūs kaip ir vietos projektai. Tik viską sujungdami galime turėti iš tiesų integruotą politiką, todėl ši Taryba dirbs kaip ir anksčiau, užuot nutraukusi ryšius su praeitimi, kaip turėtų. Pone pirmininke, norėčiau paprašyti leidimo kreiptis dėl dar vieno dalyko: susiklosčius nepaprastosioms padėtims, reikia nepaprastojo kreipimosi, taigi prašau jūsų leisti kreiptis, kad Europos vadovai, kalbant apie įvykius Egipte, tiek solidarizuotųsi su žmonėmis gatvėje, kiek jie turėjo solidarumo esant autoritariniams režimams, kurių valdysena dėmesys kreiptas į ekonomiką ir nepaisyta demokratijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kā mēs zinām, enerģētikas nozare ir ļoti svarīga jaunu darbavietu radīšanas ziņā, tāpēc šai iespējai, ir jābūt darba kārtībā un Padomes, kurai mēs pašlaik gatavojamies, lozungam; diemžēl tas tā nav. Mums ir vajadzīgas konkrētas investīcijas, lai pievērstos energoefektivitātei mūsu pilsētās, jo īpaši tajās valstīs, kuras ir cietušas no nopietnākajiem spekulatīvajiem uzbrukumiem, un galvenokārt tajās valstīs, kurās ir augstākais bezdarba līmenis. Tomēr valdību reakcijas bija atbilstošas vecajiem paraugiem, un tās mēs joprojām cenšamies uzspiest. Mums ir nepieciešams, lai šī Padome rīkotu apvērsumu enerģētikas jomā. Mums vairs nav vajadzīgas tikai valsts un privātā sektora partnerattiecības — tās ir lemtas neveiksmei. Mēs paliekam ļoti cieši saistīti ar vecajiem enerģijas avotiem — fosilajiem kurināmajiem un kodolenerģiju — un mums ļoti pietrūkst mērķtiecības saistībā ar jaunajiem enerģijas avotiem, kas vienīgie var nodrošināt vienlīdzīgu pieeju un kas vienīgie var nodrošināt, ka liela apjoma projekti ir tikpat nozīmīgi kā vietēja mēroga projekti. Tikai visu apvienojot, mēs varam iegūt patiesi integrētu politiku, un tas ir iemesls, kāpēc Padome turpinās rīkoties tāpat kā līdz šim, nevis atsacīsies no pagātnes, kā tai vajadzētu to darīt. Priekšsēdētāja kungs, es jums vēlētos lūgt atļauju vēl vienai lietai — ārkārtas situācijās ir vajadzīgi ārkārtas lūgumi, tāpēc lūgums, kuram vēlos saņemt jūsu atļauju, ir domāts Eiropas vadītājiem saistībā ar to, kas notiek Ēģiptē, lai izrādītu vismaz tik lielu solidaritāti ar cilvēkiem uz ielām, kāda tiem bija pret autoritārajiem režīmiem, kuru valdīšana bija pilnībā vērsta uz ekonomiku un neievēroja demokrātiju."@lv13
"Como sabemos, a energia é um sector vital para a criação de novos empregos e a oportunidade deveria ser, por isso, a palavra de ordem, a palavra-chave deste Conselho que agora preparamos. Mas, infelizmente, não o é. Quando nós precisamos de investimento concreto para tratar da eficiência energética das nossas cidades e, em particular, nos países que estão a ser sujeitos a maiores ataques especulativos e, sobretudo, nos países que têm maiores níveis de desemprego, o que nós temos da parte dos governos são respostas que são as velhas receitas e é nelas que continuamos a insistir. O que nós precisamos neste Conselho é de uma revolução energética. Não precisamos apenas de mais parcerias público-privadas, isso é insistir no falhanço. Continuamos muito presos às velhas energias, aos combustíveis fósseis, à energia nuclear e muito pouco ambiciosos em relação às novas energias, que são as únicas que podem garantir igualdade de acesso e que são as únicas que podem garantir que é tão importante um grande projecto como um projecto local. Só juntando tudo é que poderíamos ter, de facto, uma política integrada e é por isso que um Conselho que deveria ser de rotura é um Conselho de continuidade. E peço-lhe permissão, Senhor Presidente, só para um apelo final: porque situações de emergência exigem apelos de emergência, e o apelo que eu lhe peço permissão para fazer é que se peça aos líderes europeus que, em relação ao se que se está a viver no Egipto, tenham pelo menos tanta solidariedade com as pessoas na rua como tiveram com os regimes autoritários, enquanto estes governaram em função da economia e não no respeito da democracia."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is ons allen bekend dat de energiesector van vitaal belang is voor het scheppen van nieuwe banen. Daarom dient opportuniteit ons motto te zijn en het sleutelwoord van de bijeenkomst van de Raad die wij thans voorbereiden. Helaas is dat niet het geval. Wij hebben behoefte aan specifieke investeringen om de energie-efficiëntie in onze steden aan te pakken, inzonderheid in landen die het slachtoffer zijn van buitengewoon ernstige speculatieve aanvallen en vooral ook in landen die met extreem hoge werkloosheidscijfers kampen. De regeringen komen echter nog steeds met antwoorden die geënt zijn op oude formules en wij blijven zweren bij die formules. Het is echter hoognodig dat wij in deze bijeenkomst van de Raad een energierevolutie op gang brengen. Wij hebben niet alleen maar publiek-private partnerschappen nodig: op die manier blijven wij volharden in onze fouten. Wij zijn nog steeds sterk afhankelijk van de oude energiebronnen – fossiele brandstoffen en kernenergie – en leggen te weinig ambitie aan de dag met betrekking tot nieuwe energiebronnen, ofschoon alleen die gelijke toegang kunnen verschaffen en kunnen waarborgen dat grootschalige projecten even belangrijk zijn als lokale initiatieven. Om een echt geïntegreerd beleid tot stand te brengen moeten wij alles met alles combineren. Daarom zal de Raad de oude gang van zaken voortzetten en zal hij niet breken met het verleden zoals hij zou moeten doen. Mijnheer de Voorzitter, met uw welnemen zou ik hier nog een laatste punt ter sprake willen brengen. Immers, noodsituaties vereisen noodoproepen. Met uw instemming wil ik de Europese leiders verzoeken om in het kader van de ontwikkelingen in Egypte ten minste evenveel solidariteit te betuigen met de mensen in de straat als destijds met de autoritaire regimes, die alleen maar uit waren op economisch gewin en de democratie aan hun laars lapten."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jak wiemy, sektor energii ma istotne znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, a więc nakazem chwili i hasłem przewodnim dla Rady, do której się właśnie przygotowujemy, powinny być możliwości; niestety tak nie jest. Potrzeba nam konkretnych inwestycji, pozwalających na zajęcie się efektywnością energetyczną w naszych miastach, zwłaszcza w krajach poddawanym najpoważniejszym atakom spekulacyjnym, a przede wszystkim w krajach o najwyższym poziomie bezrobocia. Jednak odpowiedzi oferowane przez rządy są nadal inspirowane starymi formułami, i to je właśnie staramy się wciąż narzucać. W nadchodzącej Radzie potrzebna będzie rewolucja energetyczna. Nie potrzebujemy tylko więcej partnerstw publiczno-prywatnych; one konsekwentnie zawodzą. Nadal jesteśmy bardzo przywiązani do starych źródeł energii – paliw kopalnych i energii jądrowej – a bardzo brakuje nam ambicji w zakresie nowych źródeł energii, podczas gdy jedynie one mogą zapewnić równość dostępu i jedynie one mogą zapewnić równość znaczenia projektów wielkich i lokalnych. Tylko poprzez połączenie wszystkiego możemy stworzyć prawdziwie zintegrowaną politykę, i dlatego też zbliżająca się Rada będzie nadal działała jak poprzednio, zamiast odciąć się od przeszłości, co powinna uczynić. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie za Pana zgodą zaapelować o jeszcze jedno. Sytuacje kryzysowe wymagają apeli kryzysowych, tak więc apel, który za Pana zgodą chciałabym wygłosić, dotyczy tego, by przywódcy Europy wykazali w związku z wydarzeniami w Egipcie przynajmniej tyle samo solidarności z ludźmi na ulicach, ile jej mieli wobec autorytarnych reżimów, których rządy skupiały się jedynie na gospodarce i nie szanowały demokracji."@pl16
"Domnule președinte, după cum știm cu toții, sectorul energetic este esențial pentru crearea de noi locuri de muncă și, prin urmare, oportunitatea ar trebuie să fie pe ordinea de zi și cuvântul de ordine al Consiliului pentru care ne pregătim în prezent; din păcate, lucrurile nu stau astfel. Avem nevoie de investiții concrete pentru a trata eficiența energetică în orașele noastre, în special în țările predispuse celor mai grave atacuri speculative și, mai presus de toate, în țările cu cel mai ridicat nivel de șomaj. Cu toate acestea, răspunsurile date de guverne se ghidează în continuare după formule vechi, și acestea sunt răspunsurile pe care încercăm în continuare să le impunem. Avem nevoie în acest Consiliu de o revoluție energetică. Nu avem nevoie doar de mai multe parteneriate public-privat: în această privință continuăm să eșuăm. Suntem în continuare foarte legați de vechile surse de energie – de combustibilii fosili și energia nucleară – și foarte lipsiți de ambiție cu privire la noile surse de energie, care sunt singurele care pot asigura egalitatea accesului și singurele care pot face ca proiectele la scară largă să fie la fel de importante ca proiectele locale. Doar prin combinarea tuturor aspectelor putem să obținem o politică cu adevărat integrată și din acest motiv Consiliul va continua în același mod, în loc să se desprindă de trecut, așa cum ar trebui să facă. Domnule președinte, doresc să vă cer permisiunea să mai solicit încă un lucru: situațiile de urgență necesită solicitări urgente, astfel încât vă rog să-mi permiteți să îndemn liderii Europei să aibă în legătură cu ceea ce se întâmplă în Egipt cel puțin la fel de multă solidaritate față de oamenii de pe stradă precum față de regimurile autoritare a căror guvernanță a avut în vedere doar economia și nu a respectat democrația."@ro18
"Ako vieme, sektor energetiky je rozhodujúci pre vytváranie nových pracovných miest, preto by hlavnou úlohou a sloganom zasadnutia Rady, na ktoré sa momentálne pripravujeme, mala byť príležitosť. Ale, bohužiaľ, to tak nie je. Potrebujeme osobitné investície, ktoré by v našich mestách riešili problém energetickej účinnosti, najmä v krajinách, ktoré zažívajú najzávažnejšie špekulatívne útoky, a predovšetkým v krajinách s najvyššími mierami nezamestnanosti. Vlády v reakciách na túto problematiku však naďalej postupujú podľa starých vzorcov a my sa ich stále pokúšame presadzovať. Na tomto zasadnutí Rady potrebujeme energetickú revolúciu. Nepotrebujeme len ďalšie verejno-súkromné partnerstvá, pretože to je len pokračovanie v zlyhávaní. Až príliš sa stále viažeme na staré zdroje energie – na fosílne palivá a jadrovú energiu – a chýbajú nám ambície využívať nové zdroje energie, pričom len práve tieto zdroje môžu zaistiť rovnosť prístupu a len práve tieto zdroje môžu zaistiť to, že veľké projekty budú mať rovnaký význam ako miestne projekty. Len kombináciou možností by sme dosiahli skutočne integrovanú politiku a presne z tohto dôvodu plánuje Rada pokračovať ako doteraz a neurobiť zlom oddeľujúci minulosť, ako by to urobiť mala. Pán predseda, chcem požiadať o vaše dovolenie vysloviť ešte jednu žiadosť. Krízové situácie si vyžadujú krízové výzvy, a preto vás žiadam o dovolenie vyzvať vedúcich predstaviteľov Európy, aby v súvislosti s tým, čo sa deje v Egypte, prejavili aspoň toľko solidarity s ľuďmi na uliciach, koľko jej prejavili s autoritárskymi režimami, ktorých vládnutie bolo len o hospodárstve a nerešpektovalo demokraciu."@sk19
"Gospod predsednik, znano je, da je energetski sektor izjemno polje za ustvarjanje novih delovnih mest; ta priložnost bi nam morala biti vodilo in bi morala biti geslo srečanja Sveta, na katerega se pripravljamo, žal pa ni tako. Potrebne so posebne naložbe v energetsko učinkovitost naših mest, še zlasti v državah, izpostavljenih najhujšim napadom špekulantov, predvsem pa v državah z visoko stopnjo brezposelnosti. Vlade pa pri svojih odzivih še vedno uporabljajo stare recepte in mi jih še vedno skušamo vsiljevati. Na srečanju Sveta pa bi potrebovali energetsko revolucijo. Niso potrebna samo javno-zasebna partnerstva: ta pomenijo vztrajanje na poti v polom. Še vedno smo močno vezani na stare vire energije ─ fosilna goriva in jedrsko energijo ─ in imamo zelo skromne ambicije glede novih virov energije, ki pa nam edini lahko zagotovijo enako dostopnost in pri katerih so veliki projekti enako pomembni kot lokalni projekti. Samo z združitvijo vsega bi lahko oblikovali resnično celovito politiko, in to je razlog, zakaj bo tudi to srečanje Sveta nadaljevalo v stari smeri, namesto da bi prekinilo s preteklostjo, kar bi bilo treba storiti. Gospod predsednik, dovolite mi, da se zavzamem še za eno stvar: izredne razmere zahtevajo izredne pozive, zato vas prosim, da mi dovolite pozvati evropske voditelje, naj pri dogodkih v Egiptu izkažejo vsaj tolikšno solidarnost ljudem na ulici, kot jo izkazujejo avtoritarnim režimom, ki svoje vladanje posvečajo samo gospodarstvu, demokracije pa ne spoštujejo."@sl20
"Herr talman! Vi vet redan att energisektorn har stor betydelse för skapandet av nya jobb. Förberedelserna inför Europeiska rådets möte bör därför vara inriktade på de möjligheter som energisektorn har att erbjuda. Dessvärre är det inte så. Vi behöver specifika investeringar för att hantera energieffektiviteten i våra städer, främst i de länder som utsätts för de största spekulativa angreppen, och framför allt i de länder som har de högsta arbetslöshetssiffrorna. Regeringarnas respons genomsyras dock alltjämt av gamla metoder som man försöker tillämpa. Det vi behöver nu är en energirevolution. Vi behöver inte fler offentlig-privata partnerskap, det leder bara till misslyckanden. Vi har fortfarande en förkärlek för de gamla energikällorna – fossila bränslen och kärnkraft – och brist på ambitioner när det gäller nya energikällor, som är de enda som kan garantera lika tillträde och se till att storskaliga projekt och lokala projekt blir lika viktiga. Det är bara genom att kombinera allt som vi kan få en fullt integrerad politik, och det är därför rådet kommer att fortsätta som tidigare, snarare än att bryta det gamla mönstret, som man borde. Jag vill be om att få vädja om en sista sak, herr talman, eftersom det i nödsituationer krävs en brådskande vädjan. Jag ber därför att få vädja till EU:s ledare att de med anledning av händelseutvecklingen i Egypten ska visa åtminstone lika mycket solidaritet med människorna på gatorna som de gjort med de auktoritära regimerna vars styre enbart handlat om ekonomi och inte om demokrati."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph