Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-045-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-045-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, in times of crisis two strategies are necessary: stop the imminent threat, and take advantage of the opportunities and move forward. In terms of the energy and climate crisis, what is the response from the Council? Quite frankly, I find it both disappointing and embarrassing. The world outside of Europe is facing the energy challenge head on. The US is investing huge amounts of money in green technology. In last week’s State of the Union Address, President Barack Obama emphasised energy efficiency and the possibilities offered by green technology. President Obama even compared these new technologies to the space race and called it our generation’s Sputnik moment. Now, in the Council, where is our ‘put a man on the moon’ project in Europe? You do not even dare to discuss a binding energy efficiency target. Energy efficiency is the favourite theme of every energy speaker or politician, and the Council defers it until 2012. China is investing heavily in research and new technologies. Today China has more than 400 photovoltaic companies. Ten years ago they had zero per cent of the world market. Now they have 23%. Ten years ago they had zero per cent of the wind market. They have 50% now. What are we doing in Europe? The competition and innovation programme, the CIP, is struggling for support and the financing for SET, the strategic energy technology programme, is at less than half. That is where we are compared to China and the US. We even have Member States which are already planning for a 30% reduction in emissions, like Germany, but the Council does not dare to move; neither does the Commission, by the way. According to a recent joint report from Barclays and Accenture, the shift to a low-carbon economy is leading to a remarkable development of sustainable low-carbon technologies. So the banks are moving. Now, where is the European leadership? The Council is haggling about the energy target. Nor do you see that the Member States are fulfilling the third energy market package and there is even a debate on funding for research and innovation in the long-term budget. That is where we are in Europe, and the Council shows no leadership at all when it comes to energy, climate, competitiveness and jobs. That is where we stand."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, v době krize jsou nezbytné dvě strategie: zastavit bezprostředně hrozící nebezpečí a pak využít příležitostí a pohnout se kupředu. Pokud jde o energetickou a klimatickou krizi, jaká je reakce Rady? Zcela upřímně, připadá mi neuspokojivá a rozpačitá. Svět mimo Evropu této energetické výzvě čelí zpříma. Spojené státy investují obrovské finanční částky do zelených technologií. Prezident Barack Obama ve svém projevu o stavu Unie předneseném minulý týden zdůraznil energetickou účinnost a možnosti nabízené zelenými technologiemi. Prezident Obama dokonce tyto nové technologie přirovnal k vesmírným závodům a nazval je momentem vypuštění Sputniku naší generace. Kde je však nyní v Radě náš evropský projekt „vyslání člověka na Měsíc“? Neodvážíte se ani diskutovat o závazném cíli energetické účinnosti. Energetická účinnost je nejoblíbenějším tématem všech řečníků či politiků v oblasti energetiky, a Rada ho odkládá do roku 2012. Čína mohutně investuje do výzkumu a nových technologií. Dnes má Čína více než 400 fotovoltaických společností. Před deseti lety měli nula procent světového trhu. Nyní mají 23 %. Před deseti lety měli nula procent trhu s větrnou energií. Dnes mají 50 %. Co my v Evropě děláme? Program pro konkurenceschopnost a inovace, CIP, bojuje o podporu a financování programu SET pro strategické energetické technologie je méně než v polovině. Právě v tomto jsme srovnáváni s Čínou a USA. Máme dokonce členské státy, které již plánují 30% snížení emisí, například Německo, avšak Rada se neodvažuje pohnout; stejně tak Komise, mimochodem. Podle nedávné společné zprávy od Barclays a Accenture vede přechod na nízkouhlíkové hospodářství vede k pozoruhodnému rozvoji udržitelných nízkouhlíkových technologií. Pohnout se tedy odvážily alespoň banky. Kde je tedy evropská vůdčí pozice? Rada se dohaduje o energetickém cíli. Není ani vidět, že by členské státy plnily třetí balíček opatření týkajících se trhu s energií a probíhá dokonce diskuse o finančních zdrojích pro výzkum a inovace v dlouhodobém rozpočtu. Tak právě tady v Evropě jsme a Rada neprokazuje vůbec žádné vůdčí postavení, když přijde na energetiku, klima, konkurenceschopnost a pracovní místa. Tak si tedy stojíme."@cs1
"Hr. formand! I krisetider er der to nødvendige strategier. Stop indvandringstruslen, og grib chancerne og kom videre. Hvad er Rådets svar på energi- og klimakrisen? Helt ærligt finder jeg det både skuffende og flovt. Verden uden for Europa har energiudfordringen lige foran sig. USA investerer enorme pengebeløb i grøn energi. I sidste uge i sin tale til nationen understregede præsident Obama energieffektivitet og de muligheder, som grøn teknologi giver. Præsident Obama sammenlignede endda disse nye teknologier med rumkapløbet og kaldte dem vores generations Sputniktid. Men hvor er Rådets "sende mennesket til månen"-projekt for Europa? Rådet tør jo ikke en gang drøfte et bindende mål for energieffektivitet. Energieffektivitet er enhver indlægsholders eller politikers favoritemne inden for energi, og Rådet udsætter det indtil 2012. Kina investerer massivt i forskning og ny teknologi. I dag har Kina over 400 solcellevirksomheder. For ti år siden havde de 0 % af verdensmarkedet. Nu har de 23 %. For ti år siden havde de 0 % af vindenergimarkedet. Nu sidder de på halvdelen. Hvad foretager vi os i Europa? Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, CIP, kæmper for at få støtte, og finansieringen af SET, det strategiske energiteknologiprogram, er kun oppe på halvdelen af de nødvendige midler. Det er der, vi sammenligner os med Kina og USA. Vi har endda medlemsstater, som allerede planlægger en 30 % nedbringelse af emissionerne, f.eks. Tyskland, men Rådet tør ikke handle; hvilket Kommissionen i øvrigt heller ikke gør. Ifølge en nylig fælles rapport fra Barclays og Accenture medfører skiftet til en kulstoffattig økonomi en bemærkelsesværdig udvikling af bæredygtige kulstoffattige teknologier. Så bankerne handler. Men hvor er det europæiske lederskab? Rådet købslår om energimålet. Vi ser heller ikke, at medlemsstaterne opfylder den tredje energimarkedspakke, og der er endda diskussion om finansieringen af forskning og innovation på det langsigtede budget. Det er der, vi står i Europa, og Rådet udviser intet lederskab overhovedet, når det gælder energi, klima, konkurrenceevne og job. Sådan er situationen."@da2
"Herr Präsident, in Krisenzeiten sind zwei Strategien notwendig: die drohende Gefahr abwehren und die Möglichkeiten nutzen und nach vorn schauen. Was sind die Antworten des Rates hinsichtlich der Energie- und der Klimakrise? Ehrlich gesagt, finde ich sie beide enttäuschend und peinlich. Die Welt außerhalb Europas geht das Energieproblem offensiv an. Die USA investiert große Geldsummen in die grüne Technologie. In seiner Rede letzte Woche zur Lage der Nation betonte Präsident Barack Obama die Energieeffizienz und die Möglichkeiten, die die grüne Technologie bietet. Präsident Obama verglich diese neuen Technologien sogar mit dem Wettlauf im All und nannte ihn den Sputnikmoment unserer Generation. Nun, im Rat, wo ist unser Projekt „Erste Mondlandung“ in Europa? Sie wagen es nicht einmal, ein verbindliches Energieeffizienzziel zu diskutieren. Energieeffizienz ist das Lieblingsthema jedes Energiesprechers oder Energiepolitikers, und der Rat schiebt es bis 2012 auf. China investiert verstärkt in Forschung und neue Technologien. Heute hat China über 400 Photovoltaikunternehmen. Vor zehn Jahren besaßen sie null Prozent des Weltmarktes. Jetzt besitzen sie 23 %. Vor zehn Jahren besaßen sie null Prozent des Windmarktes. Jetzt besitzen sie 50 %. Was machen wir in Europa? Das Wettbewerbs- und Innovationsprogramm, das CIP, kämpft um Unterstützung, und die Finanzierung für das SET, das Strategieprogramm für Energietechnologie, liegt bei unter der Hälfte. Das ist, wo wir uns im Vergleich zu China und den USA befinden. Wir haben sogar Mitgliedstaaten, die, wie Deutschland, bereits eine Senkung der Emissionen um 30 % planen, aber der Rat wagt nicht, sich zu bewegen; und die Kommission übrigens auch nicht. Laut jüngstem gemeinsamen Bericht von Barclays und Accenture führt der Wechsel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu einer bemerkenswerten Entwicklung von nachhaltigen kohlenstoffarmen Technologien. Entsprechend bewegen sich die Banken. Und, wo ist jetzt die europäische Führung? Der Rat feilscht über das Energieziel. Und man sieht auch die Mitgliedstaaten das dritte Energiemarktpaket nicht erfüllen, und es gibt sogar eine Debatte zur Finanzierung von Forschung und Innovation im langfristigen Haushalt. Das ist unser Stand in Europa und der Rat zeigt überhaupt keine Führung, wenn es um Energie, Klima, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze geht. So sieht es doch aus."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σε περιόδους κρίσης δύο στρατηγικές είναι απαραίτητες: να σταματήσουμε την επικείμενη απειλή και να επωφεληθούμε των ευκαιριών ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Όσον αφορά την κλιματική και ενεργειακή κρίση, ποια είναι η απάντηση του Συμβουλίου; Ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι και απογοητευτική και ενοχλητική. Ο εκτός Ευρώπης κόσμος αντιμετωπίζει την ενεργειακή πρόκληση κατά μέτωπο. Οι ΗΠΑ επενδύουν τεράστια χρηματικά ποσά στην πράσινη τεχνολογία. Στην ομιλία της περασμένης εβδομάδας σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Barack Obama έδωσε έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και τις δυνατότητες που προσφέρει η πράσινη τεχνολογία. Ο πρόεδρος Obama συνέκρινε μάλιστα τις νέες αυτές τεχνολογίες με τον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος και την αποκάλεσε «στιγμή του Sputnik» για τη γενιά μας. Τώρα, στο Συμβούλιο, πού είναι το σχέδιο της Ευρώπης «για να στείλει έναν άνθρωπο στο φεγγάρι»; Ούτε καν τολμάτε να συζητήσετε έναν δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης. Η ενεργειακή απόδοση είναι το αγαπημένο θέμα κάθε ομιλητή περί ενέργειας και κάθε πολιτικού, το Συμβούλιο όμως το αναβάλλει έως το 2012. Η Κίνα επενδύει μεγάλα ποσά στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα η Κίνα διαθέτει πάνω από 400 φωτοβολταϊκές επιχειρήσεις. Πριν από δέκα χρόνια κατείχαν το μηδέν τοις εκατό της παγκόσμιας αγοράς. Σήμερα κατέχουν το 23%. Πριν από δέκα χρόνια κατείχαν το μηδέν τοις εκατό της αγοράς αιολικής ενέργειας. Σήμερα κατέχουν το 50%. Τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη; Το πρόγραμμα πλαίσιο για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, το CIP, αγωνίζεται να κερδίσει υποστήριξη, η δε χρηματοδότηση για το SET, το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής τεχνολογίας, είναι κατώτερη της μισής. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σε σύγκριση με την Κίνα και τις ΗΠΑ. Έχουμε μάλιστα και κράτη μέλη τα οποία σχεδιάζουν ήδη μείωση των εκπομπών κατά 30%, όπως η Γερμανία, όμως το Συμβούλιο δεν τολμά να κινηθεί· ούτε και η Επιτροπή, παρεμπιπτόντως. Σύμφωνα με πρόσφατη κοινή έκθεση της Barclays και της Accenture, η στροφή προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα οδηγεί σε αξιοσημείωτη ανάπτυξη των βιώσιμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Άρα οι τράπεζες κινούνται. Πού είναι λοιπόν η ευρωπαϊκή ηγεσία; Το Συμβούλιο παζαρεύει τους ενεργειακούς στόχους. Ούτε βλέπει κανείς ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν την τρίτη δέσμη μέτρων για την αγορά ενέργειας και ότι γίνεται έστω και συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε στην Ευρώπη, και το Συμβούλιο δεν δείχνει καμία ηγετική παρουσία όσον αφορά την ενέργεια, το κλίμα, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Έτσι έχουν τα πράγματα."@el10
"Señor Presidente, en tiempos de crisis son necesarias dos estrategias: poner freno a la amenaza inminente y aprovechar las oportunidades y avanzar. En cuanto a la crisis energética y del clima, ¿cuál es la respuesta del Consejo? Francamente, considero que es decepcionante y vergonzosa. El mundo fuera de Europa se enfrenta al desafío energético de frente. Los Estados Unidos están invirtiendo grandes cantidades de dinero en tecnologías ecológicas. En el discurso sobre el estado de la Unión que pronunció la pasada semana el Presidente Barack Obama, este hizo hincapié en la eficiencia energética y en las posibilidades que ofrecen las tecnologías ecológicas. El Presidente Obama llegó a comparar estas nuevas tecnologías con la carrera espacial y las llamó el momento Sputnik de nuestra generación. Ahora, en el Consejo, ¿dónde está nuestro proyecto de «hombre en la luna»? Ni siquiera se atreven a debatir un objetivo vinculante en materia de eficiencia energética. La eficiencia energética es el tema favorito de todo político u orador energético, y el Consejo la aplaza hasta 2012. China está realizando inversiones considerables en investigación y nuevas tecnologías. En la actualidad, este país cuenta con más de 400 compañías fotovoltaicas. Hace diez años su cuota de mercado mundial era nula. Ahora tiene el 23 %. Hace diez años su cuota de mercado eólico era nula. Ahora tiene el 50 %. ¿Qué estamos haciendo en Europa? El Programa marco para la innovación y la competitividad (CIP), lucha por obtener apoyo, y la financiación para el SET, el Plan Estratégico de Tecnología Energética, es inferior a la mitad. Esos son los resultados de compararnos con China y los Estados Unidos. Incluso contamos con Estados miembros que ya están planificando una reducción de las emisiones en un 30 %, como Alemania, pero el Consejo no se atreve a avanzar; y tampoco lo hace la Comisión, por cierto. Según un informe conjunto reciente de Accenture y Barclays, el cambio a una economía baja en emisiones de carbono está provocando un desarrollo notable de las tecnologías sostenibles bajas en carbono. Así que los bancos se están moviendo. ¿Pero dónde está el liderazgo europeo? El Consejo está regateando con el objetivo en materia de energía. Y tampoco se aprecia que los Estados miembros estén cumpliendo el tercer paquete del mercado de la energía, cuando incluso hay un debate sobre financiación para la investigación y la innovación en el presupuesto a largo plazo. Esa es la situación en la que nos encontramos en Europa, y el Consejo no demuestra ningún liderazgo en términos de energía, clima, competitividad y empleo. Esa es nuestra situación."@es21
"Austatud president! Kriisiaegadel läheb vaja kahte strateegiat: peatada vahetu oht ja kasutada võimalusi edasiliikumiseks. Milline on nõukogu reaktsioon energia- ja kliimakriisile? Ausalt öeldes leian, et see on nii pettumust valmistav kui ka piinlik. Maailm väljaspool Euroopat pistab energia probleemiga otse rinda. USA investeerib tohutuid rahasummasid keskkonnahoidlikku tehnoloogiasse. Eelmisel nädalal peetud kõnes olukorrast riigis rõhutas president Barack Obama energiatõhususe ja keskkonnahoidliku tehnoloogia võimalusi. President Obama võrdles neid uusi tehnoloogiaid isegi kosmosevõidujooksuga ja nimetas seda meie põlvkonna Sputniku hetkeks. Nüüd, nõukogu, kus on meie Euroopa nn inimese Kuule saatmise projekt? Te ei julge arutada isegi siduvat energiatõhususe eesmärki. Energiatõhusus on kõigi energia teemal sõnavõtjate või poliitikute põhiteema ja nõukogu lükkab selle edasi kuni 2012. aastani. Hiina investeerib massiivselt teadusuuringutesse ja uutesse tehnoloogiatesse. Hetkel on Hiinas üle 400 fotoelektriliste seadmetega tegeleva äriühingu. Kümme aastat tagasi valdasid nad maailmaturust 0%. Nüüd on nad haaranud 23%. Kümme aastat tagasi oli neil 0% tuuleenergia turust. Nüüd on neil 50 %. Mida teeme meie Euroopas? Konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi, CIPi, rahastamisega on raskusi ja SET ehk energiatehnoloogia strateegiline kava on rahastatud vähem kui pooles mahus. Just sellises olukorras oleme võrreldes Hiina ja USAga. Meil isegi on liikmesriike, nagu Saksamaa, kes juba kavandavad heitkoguste 30% vähendamist, kuid nõukogu ei julge ennast liigutada. Muide, seda ei julge ka komisjon. Barclays’i ja Accenture’i hiljutise ühisaruande kohaselt toob vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse arendamine kaasa jätkusuutlike vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate märkimisväärse arengu. Seega pangad juba astuvad samme. Kus on siis Euroopa juhtroll? Nõukogu nägeleb energiatõhususe eesmärgi pärast. Samuti ei ole näha, et liikmesriigid täidaksid oma osa kolmandas energiaturu paketis ja puudub isegi arutelu teadusuuringute ja innovatsiooni pikaajalise eelarvelise rahastamise üle. Selline on meie olukord Euroopas ning energia, kliima, konkurentsivõime ja töökohtade küsimuses ei näita nõukogu üles mingisugust algatusvõimet. Just selline meie olukord ongi."@et5
"Arvoisa puhemies, kriisiaikana tarvitaan kahta strategiaa: välitön uhka päätetään ja hyödynnetään mahdollisuuksia pyrkiä eteenpäin. Mikä on neuvoston vastaus, kun on kyse energia- ja ilmastokriisistä? Minusta se aiheuttaa pettymystä ja se on kiusallinen. Euroopan ulkopuolinen maailma pyrkii vastaamaan energiahaasteeseen. Yhdysvallat investoi valtavia summia vihreään teknologiaan. Presidentti Barack Obama korosti viime viikolla Yhdysvaltojen tilaa koskevassa puheessaan energiatehokkuutta ja vihreän teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Presidentti Obama jopa vertasi tätä uutta teknologiaa avaruuskilpailuksi ja kutsui sitä sukupolvemme Sputnik-hetkeksi. Mikä on neuvoston tällainen uraauurtava eurooppalainen hanke? Ette edes uskalla keskustella sitovasta energiatehokkuustavoitteesta. Energiatehokkuus on jokaisen energia-asioita käsittelevän henkilön tai poliitikon suosikkiaihe, mutta neuvosto lykkää sen vuoteen 2012 saakka. Kiina panostaa voimakkaasti tutkimukseen ja uuteen tekniikkaan. Kiinalla on tällä hetkellä yli 400 aurinkosähköyritystä. Kymmenen vuotta sitten sillä oli nolla prosenttia maailmanmarkkinoista. Nyt sillä on 23 prosenttia. Kymmenen vuotta sitten sillä oli nolla prosenttia tuulivoiman markkinoista. Nyt sillä on 50 prosenttia. Mitä teemme Euroopassa? Kilpailukykyä ja innovointia koskevassa ohjelmassa joudutaan kamppailemaan tuesta, ja SET-suunnitelma, strateginen energiateknologiaohjelma, ei ole edes puolivaiheessa. Tässä me olemme Kiinan ja Yhdysvaltoihin verrattuna. On jäsenvaltioita, jotka jo suunnittelevat 30 prosentin päästövähennyksiä, kuten Saksa, mutta neuvosto ei uskalla pyrkiä eteenpäin eikä myöskään komissio. Hiljattain julkaistun Barclaysin ja Accenturen yhteisen selvityksen mukaan siirtyminen vähäpäästöiseen talouteen johtaa siihen, että kestävä vähähiilinen teknologia kehittyy merkittävästi. Eli pankit pyrkivät eteenpäin. Missä on Euroopan johtajuus? Neuvosto tinkii energiatavoitteesta. Emme voi myöskään nähdä, että jäsenvaltiot täyttävät kolmannen energiapaketin tavoitteet, ja pitkän aikavälin talousarvion rahoituksesta tutkimukselle ja innovoinnille joudutaan myös väittelemään. Olemme tällaisessa tilassa Euroopassa, ja neuvosto ei osoita minkäänlaista johtajuutta, kun on kyse energiasta, ilmastosta, kilpailukyvystä ja työpaikoista. Tämä on tämänhetkinen tilanne."@fi7
"Monsieur le Président, en période de crise, deux stratégies sont nécessaires: conjurer la menace imminente et tirer parti des possibilités pour avancer. Et quelle est la réponse du Conseil face à la crise de l’énergie et du climat? Pour le dire franchement, je la trouve à la fois décevante et embarrassante. Le monde à l’extérieur de l’Europe aborde de front le défi énergétique. Les États-Unis investissent des sommes gigantesques dans les technologies vertes. Dans son discours sur l’état de l’Union la semaine dernière, le président Barack Obama a mis l’accent sur l’efficacité énergétique et les possibilités offertes par les technologies vertes. Le président Obama a même comparé ces nouvelles technologies à la course à l’espace, parlant du «moment Spoutnik» de notre génération. Alors, au sein du Conseil, où reste notre projet de «mettre un homme sur la lune» en Europe? Vous n’osez même pas discuter d’un objectif contraignant en matière d’efficacité énergétique. L’efficacité énergétique est le thème favori de tout orateur ou responsable politique s’exprimant à propos de l’énergie, mais le Conseil le reporte à 2012. La Chine investit lourdement dans la recherche et les nouvelles technologies. Aujourd’hui, la Chine possède plus de 400 entreprises dans la branche photovoltaïque. Il y a dix ans, sa part du marché mondial était de zéro pour cent. Elle s’en taille désormais 23 %. Il y a dix ans, sa part du marché éolien était de zéro pour cent. Elle en représente aujourd’hui 50 %. Que fait l’Europe? Que faisons-nous? Le programme-cadre pour compétitivité et l’innovation, le CIP, peine à trouver des soutiens, et le financement du SET, le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques, est assuré à concurrence de moins de 50 %. Voilà où nous en sommes par rapport à la Chine et aux États-Unis. Certains États membres prévoient même déjà de réduire leurs émissions de 30 %, à l’image de l’Allemagne, mais le Conseil n’ose pas bouger, pas plus que la Commission, soit dit en passant. Selon un récent rapport conjoint de Barclays et Accenture, la transition vers une économie à faible émission de carbone entraîne un développement remarquable des technologies durables et sobres en carbone. Les banques prennent cette balle au bond. Mais où reste donc le leadership européen? Le Conseil ergote sur l’objectif en matière énergétique. Quant aux États membres, nous ne les voyons pas concrétiser le troisième paquet sur l’énergie, et même le financement de la recherche et de l’innovation fait débat s’agissant du budget à long terme. Voilà où en est l’Europe, voilà où nous en sommes, le Conseil ne fait pas montre du moindre leadership en matière d’énergie, de climat, de compétitivité et d’emploi. Voilà où nous en sommes."@fr8
"Elnök úr, válságos időkben kétféle stratégiára van szükség: meg kell állítani a közvetlen veszélyt, valamint ki kell használni a kedvező lehetőségeket, és előre kell lépni. A Tanács milyen választ ad az energia- és éghajlati válságra? Őszintén megvallva mindkét választ kiábrándítónak és zavarba ejtőnek találom. Az Európán kívüli világ teljes mellbedobással szembeszáll az energia kihívással. Az USA hatalmas összegeket invesztál a zöld technológiákba. Az Egyesült Államok helyzetét értékelő múlt heti beszédében Barack Obama elnök kiemelte az energiahatékonyságot és a zöld technológiák kínálta lehetőségeket. Sőt mi több, Obama elnök az új technológiákat az űrkutatási versenyhez hasonlította, és generációnk szputnyik-pillanatának nevezte. A Tanácsban meg hol van a mi európai „ember a Holdon” projektünk? Kötelező energiahatékonysági célról még tárgyalni sem mernek. Az energiahatékonyság minden energiaügyben felszólaló szónok vagy politikus kedvenc témája, a Tanács meg ezt a témát 2012-re tolja el. Kína hatalmas összegeket fektet kutatásba és új technológiákba. Kínában ma több mint 400 fotovoltaikus vállalkozás működik. Tíz évvel ezelőtt részesedésük a világpiacból nulla százalék volt, ma pedig 23%. Tíz évvel ezelőtt részesedésük a szélenergia világpiacából nulla százalék volt, ma pedig 50%. Mi pedig mit csinálunk itt, Európában? A versenyképességi és innovációs program támogatásért küzd, a stratégiai energiatechnológiai program finanszírozása pedig kevesebb, mint a felén áll. Minket ezen a területen hasonlítanak össze Kínával és az USA-val. Vannak olyan tagállamok is – például Németország –, melyek már a kibocsátások 30%-os csökkentését tervezik, miközben a Tanács nem mer lépni, mint ahogy mellesleg a Bizottság sem. A Barclays and Accenture egyik nemrég készített közös jelentése szerint a kis szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás a fenntartható kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák számottevő fejlődéséhez vezet. A bankok tehát lépnek. Hol van Európa vezető szerepe? A Tanács csak alkudozik az energiacélról. Azt sem látjuk, hogy a tagállamok teljesítenék a harmadik energiapiaci csomagot, és még a kutatás és az innováció finanszírozásáról is vita folyik a hosszú távú költségvetésben. Európában itt tartunk, és amikor az energia, az éghajlatváltozás, a versenyképesség és a foglalkoztatás kerül terítékre, a Tanács semmiféle vezető szerepről nem tesz tanúbizonyságot. Jelenleg így állunk."@hu11
"Signor Presidente, in tempi di crisi servono due strategie: neutralizzare la minaccia immediata, sfruttare le opportunità esistenti e andare avanti. In termini di crisi energetica e climatica, qual è la risposta del Consiglio? Sinceramente, la trovo deludente e imbarazzante. Il mondo al di fuori dei confini europei sta affrontando la sfida energetica con estrema risolutezza. Gli Stati Uniti stanno investendo fondi ingenti nella tecnologia verde. Nel suo intervento della settimana scorsa sullo stato dell’unione, il Presidente Barack Obama ha enfatizzato l’efficienza energetica e le possibilità offerte dalle tecnologie ecologiche. Il Presidente Obama ha addirittura paragonato queste nuove tecnologie alla corsa allo spazio e le ha definite “il momento Sputnik della nostra generazione”. Ebbene, in seno al Consiglio, dov’è il nostro progetto di allunaggio in Europa? Non avete nemmeno il coraggio di discutere un obiettivo vincolante nel campo dell’efficienza energetica. L’efficienza energetica è il tema preferito di ogni politico o oratore che si occupi di energia, e il Consiglio lo posticipa al 2012. La Cina sta effettuando investimenti massicci nella ricerca e nelle nuove tecnologie. Oggi la Cina conta più di 400 aziende che operano nel fotovoltaico. Dieci anni fa deteneva lo zero per cento del mercato mondiale. Adesso ne detiene il 23 per cento. Dieci anni fa possedeva lo zero per cento del mercato dell’eolico. Adesso ne detiene il 50 per cento. Che cosa stiamo facendo in Europa? Il programma per la competitività e l’innovazione, CIP, fatica a trovare i finanziamenti, mentre le sovvenzioni del SET, il Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, sono meno della metà del previsto. È in questo campo che ci confrontiamo con Cina e USA. Ci sono persino degli Stati membri che stanno già programmando una riduzione delle emissioni del 30 per cento, come la Germania, ma il Consiglio non ha il coraggio di muoversi, e nemmeno la Commissione, se è per questo. Stando a una relazione pubblicata di recente da Barclays e Accenture, il passaggio a un’economia a basso impiego di carbonio sta portando a uno sviluppo ragguardevole di tecnologie sostenibili a basso impiego di carbonio. E così le banche si stanno muovendo. Ebbene, dov’è la leadership europea? Il Consiglio litiga sull’obiettivo in campo energetico. Gli Stati membri non ci pensano lontanamente a conformarsi al terzo pacchetto sul mercato dell’energia, e vi è persino una discussione sul finanziamento a favore di ricerca e innovazione nel bilancio a lungo termine. Ecco a che punto siamo in Europa, e il Consiglio non dà prova di alcuna leadership quando si parla di energia, clima, competitività e occupazione. Ecco in che posizione stiamo."@it12
"Pone pirmininke, krizės laikais būtinos dvi strategijos: stabdyti artėjančią grėsmę ir pasinaudoti galimybėmis bei eiti pirmyn. Koks bus Tarybos atsakas, kalbant apie energetikos ir klimato krizę? Pasakysiu nuoširdžiai, kad mane jis ir nuvilia, ir trikdo. Šalys už Europos ribų turi spręsti energetikos uždavinį. JAV investuoja daug pinigų į ekologišką technologiją. Praėjusią savaitę savo kalboje apie ES padėtį prezidentas B. Obama pabrėžė energijos vartojimo veiksmingumą ir ekologiškos technologijos teikiamas galimybes. Šias naujas technologijas prezidentas B. Obama netgi palygino su kosmoso varžybomis ir pavadino mūsų kartos „Sputniko“ paleidimo momentu. Dabar, kalbant apie Tarybą, kur yra mūsų „žmogaus paleidimo į mėnulį“ projektas? Jūs nedrįstate net diskutuoti apie privalomą energijos vartojimo efektyvumo tikslą. Energijos vartojimo efektyvumas yra mėgstama kiekvieno kalbėtojo energetikos klausimu arba politiko tema, o Taryba tai atidėlioja iki 2012 m. Kinija daug investuoja į mokslinius tyrimus ir naująsias technologijas. Šiandien Kinija turi daugiau kaip 400 fotogalvaninius elementus gaminančių bendrovių. Prieš dešimt metų kinai buvo šimtu procentų užėmę pasaulio rinką. Dabar jiems priklauso 23 proc. pasaulio rinkos. Prieš dešimt metų jie buvo šimtu procentų užėmę vėjo rinką. Dabar jiems priklauso 50 proc. Ką darome Europoje? Konkurencijos ir inovacijų programa (KIP) siekiama gauti paramą ir finansavimą strateginiam energetikos technologijų planui, strateginei energetikos technologijos programai, ir gauta mažiau nei pusė. Čia esame lyginami su Kinija ir JAV. Tarp mūsų net yra valstybių narių, pvz., Vokietija, kurios jau planuoja sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 30 proc., bet Taryba nedrįsta imtis veiksmų; beje, ir Komisija nedrįsta. Remiantis neseniai pateiktu bendru įmonių ir pranešimu, pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos itin vystomos tvarios mažo anglies dioksido kiekio technologijos. Taigi bankai imasi veiksmų. O ką veikia Europos vadovai? Taryba ginčijasi dėl energijos tikslo. Nematyti, kad valstybės narės vykdytų trečiąjį energetikos rinkos paketą ir netgi vyksta diskusijos dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo iš daugiamečio biudžeto. Štai kur yra Europa, o Taryba visiškai nesiima vadovauti kalbant apie energetiką, klimatą, konkurencingumą ir darbo vietas. Štai kokia mūsų padėtis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, krīzes laikā ir vajadzīgas divas stratēģijas: jānovērš draudi un jāizmanto iespējas, lai virzītos uz priekšu. Kāda ir Padomes reakcija attiecībā uz enerģētikas un klimata krīzi? Ja pavisam godīgi, tad es uzskatu, ka tā ir apbēdinoša un mulsinoša. Pasaules valstis ārpus Eiropas droši atzīst enerģētikas problēmu un risina to. ASV iegulda milzīgas naudas summas videi nekaitīgās tehnoloģijās. Pagājušajā nedēļā prezidents Baraks Obama ziņojumā par situāciju valstī uzsvēra energoefektivitātes nozīmi un iespējas, ko piedāvā videi nekaitīgās tehnoloģijas. Prezidents B. Obama šīs jaunās tehnoloģijas pat salīdzināja ar sacensību kosmosa izpētes jomā, un nodēvēja tās par mūsu paaudzes “Sputņika momentu”. Kur tagad Padomē ir mūsu “cilvēka nogādāšanas uz Mēness” projekts Eiropai? Jūs pat neuzdrošināties runāt par saistošu mērķi attiecībā uz energoefektivitāti. Energoefektivitāte ir katra enerģētikas referenta vai politiķa iecienīts temats, un Padome tā izskatīšanu ir atlikusi līdz 2012. gadam Ķīna iegulda ievērojamus līdzekļus pētījumos un jaunajās tehnoloģijās. Pašlaik Ķīnā ir vairāk nekā 400 fotogalvanisko elementu ražošanas uzņēmumu. Pirms desmit gadiem to daļa pasaules tirgū bija nulle procentu. Tagad to daļa ir 23 %. Pirms desmit gadiem to daļa vēja tirgū bija nulle procentu. Tagad to daļa ir 50 %. Ko mēs darām Eiropā? Par konkurētspējas un inovāciju programmu (KIP) ir jācīnās, lai tai tiktu sniegts atbalsts, un finansējums energotehnoloģiju stratēģiskajai programmai (ESP) ir mazāks par pusi no tai vajadzīgā. Tur mēs atrodamies, salīdzinot ar Ķīnu un ASV. Arī vairākas dalībvalstis plāno par 30 % samazināt emisijas, piemēram, Vācija, taču Padome neuzdrīkstas rīkoties; tāpat arī, starp citu, Komisija. Saskaņā ar neseno un kopīgo ziņojumu, pāreja uz zema oglekļa satura ekonomiku veicina ilgtspējīgu zema oglekļa satura tehnoloģiju ievērojamu attīstību. Ar to varētu izskaidrot banku īpašo aktivitāti pēdējā laikā. Kur tagad ir Eiropas vadošās loma? Padome kaulējas par enerģētikas mērķi. Jūs arī neredzēsit, ka dalībvalstis pildītu trešo enerģētikas tirgus tiesību aktu paketi, un ka vispār notiktu debates par pētniecības un inovāciju finansēšanu ilgtermiņa budžetā. Šādā situācijā mēs Eiropā atrodamies, un jautājumos, kas attiecas uz enerģētiku, klimatu, konkurētspēju un darbavietām, Padome vispār neizrāda vadību. Tāda ir pašreizējā situācija."@lv13
"Mr President, in times of crisis two strategies are necessary: stop the imminent threat, and take advantage of the opportunities and move forward. In terms of the energy and climate crisis, what is the response from the Council? Quite frankly, I find it both disappointing and embarrassing. The world outside of Europe is facing the energy challenge head on. The US is investing huge amounts of money in green technology. In last week’s State of the Union Address, President Barack Obama emphasised energy efficiency and the possibilities offered by green technology. President Obama even compared these new technologies to the space race and called it our generation’s Sputnik moment. Now, in the Council, where is our ‘put a man on the moon’ project in Europe? You do not even dare to discuss a binding energy efficiency target. Energy efficiency is the favourite theme of every energy speaker or politician, and the Council defers it until 2012. China is investing heavily in research and new technologies. Today China has more than 400 photovoltaic companies. Ten years ago they had zero per cent of the world market. Now they have 23%. Ten years ago they had zero per cent of the wind market. They have 50% now. What are we doing in Europe? The competition and innovation programme, the CIP, is struggling for support and the financing for SET, the strategic energy technology programme, is at less than half. That is where we are compared to China and the US. We even have Member States which are already planning for a 30% reduction in emissions, like Germany, but the Council does not dare to move; neither does the Commission, by the way. According to a recent joint report from Barclays and Accenture, the shift to a low-carbon economy is leading to a remarkable development of sustainable low-carbon technologies. So the banks are moving. Now, where is the European leadership? The Council is haggling about the energy target. Nor do you see that the Member States are fulfilling the third energy market package and there is even a debate on funding for research and innovation in the long-term budget. That is where we are in Europe, and the Council shows no leadership at all when it comes to energy, climate, competitiveness and jobs. That is where we stand."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, in tijden van crisis zijn er twee strategieën nodig: enerzijds moet het directe gevaar worden afgewend en anderzijds moet er gebruik worden gemaakt van de kansen die er liggen en moet er vooruitgang worden geboekt. Wat is de reactie van de Raad op de energie- en klimaatcrisis? Eerlijk gezegd vind ik die zowel teleurstellend als beschamend. De wereld buiten Europa neemt geen halve maatregelen om de energiecrisis te bestrijden. De Verenigde Staten investeren fors in groene technologie. Vorige week wees president Barack Obama in zijn State of the Union-rede op het belang van energie-efficiëntie en de mogelijkheden van de groene technologie. President Obama vergeleek deze nieuwe technologieën zelfs met de wedloop om de ruimte en noemde dit het ‘spoetnik-moment van onze generatie’. Kan de Raad mij vertellen waar het Europese ‘man op de maan’-project blijft? U durft niet eens een discussie aan te gaan over een bindende doelstelling voor energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie is hét onderwerp van iedere energiespecialist of politicus, maar de Raad stelt dit uit tot 2012. China investeert veel in onderzoek en nieuwe technologieën. Het land heeft tegenwoordig meer dan vierhonderd zonne-energiebedrijven. Tien jaar geleden had China nul procent van de wereldmarkt. Nu heeft het 23 procent. Tien jaar geleden had China nul procent van de markt voor windenergie. Nu heeft het 50 procent. Wat doen wij in Europa? Het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie krijgt maar mondjesmaat steun en de financiering van het SET, het strategisch plan voor energietechnologie, is nog maar voor minder dan de helft rond. Zo staan wij ervoor, vergeleken met China en de VS. Er zijn zelfs lidstaten waar al plannen bestaan om de emissies met 30 procent te beperken, zoals Duitsland, maar de Raad durft niet in actie te komen. Hetzelfde geldt trouwens voor de Commissie. In een recent gezamenlijk rapport van Barclays en Accenture staat dat de overgang naar een koolstofarme economie de ontwikkeling van duurzame technologieën ter beperking van broeikasgassen in hoge mate stimuleert. De banken komen dus wel in actie. Wie neemt in Europa de leiding? De Raad is aan het kibbelen over de energiedoelstelling. De lidstaten voeren het derde energiepakket niet uit en er wordt zelfs gedebatteerd over de financiering van onderzoek en innovatie binnen de langetermijnbegroting. Dat is de situatie in Europa en de Raad toont totaal geen leiderschap op het gebied van energie, klimaat, concurrentievermogen en werkgelegenheid. Zo staan we ervoor."@nl3
"Panie przewodniczący! W czasach kryzysu konieczne są dwie strategie: powstrzymanie nadchodzącego zagrożenia oraz wykorzystanie możliwości i pójście naprzód. Jeśli chodzi o kryzys energetyczno-klimatyczny, jaka jest reakcja Rady? Szczerze mówiąc, jest ona zarówno rozczarowująca, jak i żenująca. Świat poza Europą bierze się z wyzwaniem energetycznym za bary. Stany Zjednoczone inwestują mnóstwo pieniędzy w zielone technologie. W ubiegłotygodniowym orędziu o stanie państwa prezydent Barack Obama podkreślił znaczenie efektywności energetycznej oraz możliwości, jakie dają zielone technologie. Prezydent Obama porównał nawet te nowe technologie do wyścigu kosmicznego i nazwał je sputnikowym szokiem naszego pokolenia. A w Radzie, gdzie jest nasz europejski projekt „lotu na księżyc”? Nie macie nawet odwagi przedyskutować wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna to ulubiony temat każdego mówcy czy polityka wypowiadającego się na temat energii, zaś Rada odkłada tę kwestię do roku 2012. Chiny dużo inwestują w badania i nowe technologie. Obecnie mają ponad 400 firm fotowoltaicznych. Dziesięć lat temu miały zerowy udział w rynku światowym. Obecnie ten udział wynosi 23 %. Dziesięć lat temu miały zerowy udział w rynku energii wiatrowej. Teraz mają 50 %. A co robimy w Europie? Program na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP walczy o wsparcie, zaś finansowanie SET, strategicznego programu technologii energetycznych, jest zapewnione niespełna w połowie. Tu właśnie znajdujemy się w porównaniu z Chinami i USA. Są nawet państwa członkowskie planujące już 30 % redukcję emisji, jak Niemcy, lecz Rada nie śmie zmienić stanowiska; podobnie zresztą jak Komisja. Według niedawnego wspólnego raportu Barclays i Accenture przejście do gospodarki niskowęglowej prowadzi do znaczącego rozwoju zrównoważonych technologii niskowęglowych. Tak więc banki zmieniają swe podejście. A gdzie jest europejskie przywództwo? Rada targuje się o cel energetyczny. Nie widzicie również, że państwa członkowskie spełniają założenia trzeciego pakietu rynku energii, trwa nawet debata na temat finansowania badań i innowacji w długofalowym budżecie. Tu właśnie jesteśmy, my w Europie, zaś jeśli chodzi o energię, klimat, konkurencyjność i miejsca pracy – Rada w ogóle nie wykazuje się żadnym przywództwem. Tak właśnie wygląda sytuacja."@pl16
"Senhor Presidente, em tempos de crise, é imperioso adoptar uma estratégia dupla: travar a ameaça iminente e aproveitar a oportunidade para dar um salto em frente. No que respeita às crises energética e climática, qual a reacção do Conselho? Muito sinceramente, considero-a decepcionante e constrangedora. Fora da Europa, o mundo está a encarar o desafio energético com muita seriedade. Os Estados Unidos estão a investir somas avultadas nas tecnologias verdes. No discurso sobre o estado da União, proferido a passada semana, o Presidente Barack Obama destacou a eficiência energética e as oportunidades que essas tecnologias proporcionam. O Presidente Obama chegou a comparar estas novas tecnologias à corrida espacial e chamou-lhes "o momento da nossa geração". Mas onde está, no Conselho, o nosso projecto europeu de "colocar um homem na Lua"? Nem se atrevem a discutir um objectivo vinculativo de eficiência energética. A eficiência energética é o tema favorito de qualquer orador ou político no domínio da energia, mas o Conselho adia-o para 2012. A China está a investir fortemente em investigação e nas novas tecnologias. Actualmente, já conta com mais de 400 empresas no subsector da energia fotovoltaica. Há dez anos, tinha zero por cento do mercado mundial. Agora tem 23%. Há dez anos, tinha zero por cento do mercado da energia eólica. Actualmente, detém 50% desse mercado. O que estamos nós a fazer na Europa? O Programa para a Competitividade e a Inovação debate-se com a falta de apoios, e o Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas ainda não obteve metade do financiamento previsto. É neste ponto que somos comparados com a China e os Estados Unidos. Até temos Estados-Membros que já prevêem uma redução de 30% nas emissões, como é o caso da Alemanha, mas o Conselho não se atreve a mexer-se; e a propósito, nem a Comissão. Segundo um recente relatório conjunto do Barclays e da Accenture, a mudança para uma economia de baixo carbono está a provocar um desenvolvimento notável de tecnologias sustentáveis com baixas emissões de carbono. Portanto, os bancos estão a mexer-se. O que é feito da liderança europeia? O Conselho está a regatear os objectivos energéticos. Nem se apercebe de que os Estados-Membros estão a cumprir o terceiro pacote do mercado energético e de que há um debate sobre o financiamento da investigação e da inovação no orçamento a longo prazo. É nesta fase que nos encontramos na Europa, e o Conselho não demonstra qualquer capacidade de liderança quando se trata de energia, clima, competitividade ou emprego. É neste ponto que estamos."@pt17
"Domnule Președinte, pe timp de criză, sunt necesare două strategii: să eliminăm amenințarea imediată și să profităm de oportunități și să progresăm. În ceea ce privește energia și criza schimbărilor climatice, care este răspunsul din partea Consiliului? Sincer vorbind, consider că este deopotrivă dezamăgitor și jenant. Lumea din afara Europei înfruntă provocarea în materie de energie frontal. SUA investește sume imense de bani în tehnologie ecologică. În discursul adresat de președintele american congresului săptămâna trecută, Barack Obama a subliniat eficiența energetică și posibilitățile oferite de tehnologia ecologică. Președintele Obama a comparat chiar aceste noi tehnologii cu cursa spațială și le-a numit momentul Sputnik al generației noastre. Acum, în Consiliu, unde este proiectul nostru „de trimitere a unui om pe lună” din Europa? Nu îndrăznim nici măcar să discutăm despre o țintă obligatorie în materie de eficiență energetică. Eficiența energetică este subiectul preferat al oricărui vorbitor sau politician care discută despre energie, iar Consiliul o amână până în 2012. China investește foarte mult în cercetare și tehnologii noi. Astăzi China are peste 400 de societăți fotovoltaice. În urmă cu zece ani, aveau zero la sută din piața mondială. Acum au 23 %. În urmă cu zece ani, aveau zero la sută din piața eoliană. Acum au 50 %. Ce facem noi în Europa? Programul pentru competitivitate și inovare, PCI, se luptă pentru sprijin și finanțare pentru SET, planul strategic european privind tehnologiile energetice, este la mai puțin de jumătate. În această privință ne putem compara cu China și SUA. Avem chiar state membre care planifică deja o reducere cu 30 % a emisiilor, precum Germania, însă Consiliul nu îndrăznește să ia măsuri; și nici Comisia nu o face, dacă tot veni vorba. Potrivit unui raport comun recent al Barclays și Accenture, trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon conduce la o dezvoltare remarcabilă a tehnologiilor durabile cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Așadar băncile se mișcă. Acum, unde este calitatea de lider a Europei? Consiliul se tocmește în ceea ce privește ținta în materie de energie. Statele membre nu respectă nici măcar al treilea pachet privind piața energetică și există chiar o dezbatere privind finanțarea cercetării și inovării în bugetul pe termen lung. Iată unde ne aflăm în Europa, și Consiliul nu-și demonstrează deloc calitatea de conducător când vine vorba despre energie, climă, competitivitate și locuri de muncă. Iată cum stau lucrurile."@ro18
"V čase krízy sú potrebné dve stratégie: jedna na zastavenie bezprostrednej hrozby a druhá na využitie príležitostí a napredovanie. Pokiaľ ide o energetickú a klimatickú krízu, ako reaguje Rada? Budem úprimná, považujem to za sklamanie aj hanbu. Svet okolo Európy sa stavia k energetickým problémom priamo. Spojené štáty investujú do ekologických technológií obrovské sumy peňazí. V minulotýždňovom prejave o stave Únie prezident Barack Obama zdôrazňoval energetickú účinnosť a možnosti, ktoré ponúkajú ekologické technológie. Prezident Obama dokonca prirovnal tieto nové technológie k vesmírnym pretekom a nazval ich „sputnikovským momentom našej generácie“. Vážená Rada, kde je náš projekt „vyslania človeka na Mesiac“? Veď vy sa ani neodvážite hovoriť o záväzných cieľoch v oblasti energetickej účinnosti. Energetická účinnosť je obľúbenou témou každého rečníka alebo politika pôsobiaceho v oblasti energetiky a Rada túto tému odloží do roku 2012. Čína výrazne investuje do výskumu a nových technológií. Dnes je v Číne viac než 400 fotovoltaických spoločností. Pred desiatimi rokmi pritom bol ich podiel na celosvetovom trhu nula percent. Teraz majú 23 %. Pred desiatimi rokmi bol ich podiel na trhu s veternou energiou nula percent. Dnes majú 50 %. A čo robíme my v Európe? Program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) bojuje o podporu a financovanie Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (SET) sa znížilo na menej ako polovicu. Tak toto robíme my, len pre porovnanie s Čínou a USA. Máme dokonca aj členské štáty, ktoré už plánujú 30 % zníženie emisií, ako napríklad Nemecko, ale Rada sa neodváži nijako v tomto napredovať a, mimochodom, ani Komisia. Podľa najnovšej spoločnej správy spoločností Barclays a Accenture vedie presun k nízkouhlíkovému hospodárstvu k pozoruhodnému vývoju udržateľných nízkouhlíkových technológií. Banky sa teda hýbu. A kde je európske vodcovstvo? Rada sa dohaduje o energetických cieľoch. Ani nevidíte, že členské štáty napĺňajú tretí balík o trhu s energiou a dokonca sa vedie diskusia o financovaní výskumu a inovácií v dlhodobom rozpočte. Takáto je situácia v Európe a Rada neprejavuje absolútne žiadne vodcovstvo v oblastiach energetiky, klímy, konkurencieschopnosti a pracovných miest. Takáto je naša situácia."@sk19
". ─ Gospod predsednik, v času krize sta potrebni dve strategiji: kako obvladati neposredne grožnje in kako izkoristiti priložnosti za nadaljnji razvoj. Kakšen pa je odgovor Sveta na energetsko in podnebno krizo? Odkrito rečeno sem prav razočarana in zbegana ob njem. Svet okoli nas se odločno spopada z energetskimi izzivi. ZDA vlagajo ogromne zneske v zeleno tehnologijo. V svojem govoru o stanju v državi prejšnji teden je predsednik Obama posebej izpostavil energetsko učinkovitost in priložnosti, ki jih odpira zelena tehnologija. Predsednik Obama je te nove tehnologije primerjal celo z vesoljsko tekmo in jih imenoval „Sputnik“ naše generacije. No, kje pa ima Svet evropski projekt „človek na Mesec“? Ne upate si razpravljati niti o zavezujočih ciljih energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost je osrednja tema vsakega govora in političnega nastopa v zvezi z energijo, Svet pa jo odlaga na leto 2012. Kitajska ogromno vlaga v raziskave in nove tehnologije. Danes na Kitajskem na področju fotonapetosti deluje več kot 400 podjetij. Pred desetimi leti so pokrivali nič odstotkov svetovnega trga. Danes je njihov tržni delež 23 %. Pred desetimi leti so pokrivali nič odstotkov svetovnega trga vetrne energije. Danes je njihov tržni delež 50 %. Kaj pa delamo v Evropi? Program za konkurenčnost in inovacije, CIP, trudoma pridobiva podporo, za strateški program za energetske tehnologije, SET, pa je zbranih manj kot 50 % finančnih sredstev. Tako je stanje v primerjavi s Kitajsko in ZDA. Nekatere države članice sicer načrtujejo zmanjšanje izpustov za 30 %, Svet pa si ne upa narediti nobenega koraka, pa tudi Komisija ne. Po nedavno objavljenem skupnem poročilu podjetij Barclays in Accenture prehod na nizkoogljično gospodarstvo odpira možnosti za občuten razvoj trajnostnih nizkoogljičnih tehnologij. Torej se v bankah že nekaj premika. Kje je zdaj evropska vodilna vloga? Evropski svet baranta okoli energetskih ciljev. Prav tako ni videti, da bi države članice uresničevale cilje tretjega energetskega svežnja, potekajo pa celo razprave v zvezi s financiranjem raziskav in inovacij iz dolgoročnega proračuna. Tako je stanje v Evropi, Svet pa ni pripravljen prevzeti nikakršne vodilne pobude, ko gre za energijo, podnebje, konkurenčnost in nova delovna mesta. Tako je stanje pri nas."@sl20
"Herr talman! I kristider gäller två nödvändiga strategier: att stoppa det omedelbara hotet samt att ta vara på möjligheterna och gå vidare. Vilken är rådets respons i fråga om energi- och klimatkrisen? Helt ärligt anser jag att den är både nedslående och genant. Världen utanför EU tar sig an energiutmaningen utan omsvep. USA investerar enorma summor i grön teknik. I förra veckans tal till nationen betonade president Obama vikten av energieffektivitet och de möjligheter som grön teknik innebär. President Barack Obama jämförde till och med dessa nya tekniker med rymdkapplöpningen och kallade det vår tids Sputnik-ögonblick ... Därför undrar jag nu var vårt motsvarande ”månlandningsprojekt” är? Rådet vågar ju inte ens diskutera ett bindande energieffektivitetsmål. Energieffektivitet är alla energitalares och politikers favoritämne, och rådet skjuter upp frågan till 2012. Kina investerar kraftigt i forskning och nya tekniker. I dag har Kina drygt 400 solcellsföretag. För tio år sedan hade Kina 0 procent av världsmarknaden. Nu har de 23 procent. För tio år sedan hade de 0 procent av vindkraftmarknaden. Nu har de 50 procent. Vad håller vi på med i Europa? Konkurrens- och innovationsprogrammet kämpar för att få stöd och den europeiska strategiska planen för energiteknik (SET-planen) är inte ens till hälften finansierad. Och det är där vi jämförs med Kina och USA. Vi har till och med medlemsstater som redan planerar att minska sina utsläpp med 30 procent, som Tyskland, men vare sig rådet eller kommissionen vågar vidta några åtgärder för att komma framåt. I en färsk gemensam rapport från Barclays och Accenture framgår det att övergången till en koldioxidsnål ekonomi leder till en anmärkningsvärd utveckling av hållbara koldioxidsnåla tekniker. Så bankerna tänker följa med i utvecklingen. Men var är Europas ledarskap? Rådet köpslår om energimålet. Inte heller kan man se att medlemsstaterna uppfyller det tredje energimarknadspaketet och det pågår till och med en debatt om finansiering till forskning och innovation i den långsiktiga budgeten. Det är där Europa befinner sig, och rådet visar inga tecken på ledarskap när det kommer till energi, klimat, konkurrenskraft och jobb. Det är som sagt där vi är i dagsläget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Az elnök röviden közbeszól egy eljárási kérdésben.)"11
"(Der Präsident interveniert kurz wegen einer Verfahrensfrage)"9
"(El Presidente interviene brevemente sobre una cuestión de procedimiento)"21
"(Formanden afbrød kortvarigt med et procedurespørgsmål)"2
"(Il Presidente interviene brevemente su una questione procedurale)"12
"(Istungi juhataja segas korraks vahele protseduurilise küsimuse tõttu)"5
"(Le Président intervient brièvement sur un point de procédure)"8
"(O Presidente fez uma breve intervenção sobre uma questão processual)"17
"(Pirmininkas trumpai įsiterpė dėl procedūrinio klausimo.)"14
"(Predseda stručne zasiahol do prejavu v procedurálnej veci.)"19
"(Predsednik je kratko posredoval v zvezi s postopkom)"20
"(Președintele a intervenit pe scurt cu privire la o chestiune de procedură)"18
"(Priekšsēdētājs īsi iejaucās saistībā ar procedūras jautājumu)"13
"(Przewodniczący krotko interweniuje w kwestii formalnej)"16
"(Puhemies puuttui lyhyesti menettelyä koskevaan kysymykseen)"7
"(Předseda krátce zasáhl ohledně procesní záležitosti)"1
"(Spreekster wordt door de Voorzitter kort onderbroken vanwege een procedurele kwestie)"3
"(Talmannen avbröt talaren på grund av en procedurfråga)"22
"Lena Ek,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
"Πρόεδρος παρεμβαίνει εν συντομία για ένα διαδικαστικό θέμα"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph