Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-043-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.14.3-043-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, que va retenir l’opinion publique européenne de la réunion de ses dirigeants ce vendredi à Bruxelles? Va-t-elle comprendre qu’à des enjeux européens –euro, énergie, recherche et innovation, emploi –, on cherche de bonne foi des réponses européennes? Ou plutôt, qu’une fois encore, nous nous livrons au triste spectacle des divisions et des luttes d’influence? Que vont titrer les grands journaux? De quoi va-t-on parler samedi dans les blogs, sur Facebook, lorsqu’on y évoquera les décisions du Conseil européen? De la timidité de l’Europe sur la situation des pays méditerranéens qui aspirent au respect de leurs droits ou, au contraire, de son leadership? Le devoir de l’Europe à cet égard est clair: à savoir mettre en œuvre toutes ses ressources, toute sa diplomatie pour aider à la transition et à la mise en place d’élections démocratiques et ouvertes. Chers collègues, pour le groupe PPE, la solution à nos problèmes, ce n’est pas moins d’Europe, mais plus d’Europe! La solution, ce n’est pas plus de soi-disant victoires nationales, mais plus de victoires communes, plus de réponses coordonnées. La solution, ce n’est pas plus de laxisme dans le respect de nos règles communes, mais plus de discipline. La solution, chers collègues, ce n’est pas plus de divergences dans nos budgets, dans nos lois sur le travail, dans nos taux de fiscalité, mais plus de convergence! Pour le groupe PPE, s’il y a une seule leçon à tirer de la crise, c’est que sans vision commune et sans moyens en commun, nos pays s’enliseront dans une croissance molle et s’enfonceront dans une crise sociale. S’il y a une seule leçon à tirer de la crise, c’est qu’en pensant européen, en travaillant européen, en investissant européen, nos pays sortiront durablement renforcés de la passe difficile qu’ils traversent. Que nous faut-il de plus pour réagir ensemble que les difficultés que nous venons de vivre? Avec la Commission européenne, avec la majorité de mes collègues dans cet hémicycle et, j’en suis sûr, la majorité des cinq cent millions d’Européens, je le demande au Conseil européen: quand allons-nous agir et réagir davantage ensemble? Concernant l’euro, je sais désormais que nos gouvernants tiendront bon et qu’ils ne laisseront pas les spéculateurs détruire soixante années de construction européenne. Je leur demande à présent de se concentrer sur la consolidation du mécanisme de stabilité qui est indispensable. Je leur demande surtout de renforcer leur discipline budgétaire et de tenir bon dans la réduction des déficits publics. La gouvernance européenne est la condition de la réussite de notre projet commun. Mon groupe y tient autant qu’il tient à l’euro, c’est-à-dire absolument! La solution à nos problèmes, je le disais en commençant, ce n’est pas moins d’Europe, c’est plus d’Europe! Si cela est vrai pour l’emploi et pour l’économie, c’est vrai pour l’énergie, dont le Conseil européen traitera aussi ce vendredi. Plus d’Europe, cela veut dire, en premier lieu, mettre pleinement en œuvre les lois existantes dans le domaine du marché intérieur de l’énergie. On ne dira jamais assez que faire pleinement fonctionner ce marché nous rendra plus compétitifs, assurera la sécurité de nos approvisionnements et garantira un accroissement considérable de la production d’énergies renouvelables. Plus d’Europe, cela veut dire aussi pousser nos États à gagner le pari d’une augmentation de vingt pour cent de leur efficacité énergétique d’ici 2020. Ils se sont eux-mêmes fixé cet objectif. Il faut veiller à ce qu’ils l’atteignent, faute de quoi, il faudra renforcer les standards pour y parvenir. Enfin, plus d’Europe dans le domaine de l’énergie suppose plus d’investissements. La Commission estime à un milliard d’euros les efforts nécessaires pour être au niveau requis en termes d’infrastructures. Nous attendons des décisions ambitieuses du Conseil en ce sens. Une énergie sûre, une énergie propre, c’est aussi indispensable pour l’Europe qu’une politique de recherche et de développement, qu’une politique favorisant l’innovation industrielle. Là encore, la solution c’est plus d’Europe et c’est une attention accrue aux petites et moyennes entreprises. La solution est de réduire au minimum les contraintes bureaucratiques et de nous entendre enfin sur un brevet européen. Sur le terrain de l’innovation aussi, nous attendons de nos dirigeants des solutions communes, et non pas des querelles de clocher. Mesdames et Messieurs, le temps est venu de dépasser nos réflexes du passé. Valoriser nos différences, c’est bien, mais les rendre complémentaires, c’est mieux! Prendre des initiatives individuelles, cela peut être utile, mais jouer collectif, cela fait gagner le match! Nourrir les ambitions nationales, c’est légitime, mais comprendre que le jeu mondial se gagne en équipe, c’est assurer un avenir aux Européens."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, paní Győriová, pane Barroso, dámy a pánové, co si evropská veřejnost odnese ze zasedání svých vedoucích představitelů, jež proběhne tento pátek v Bruselu? Vyrozumí, že evropské odpovědi na evropské výzvy – euro, energetiku, výzkum a inovace a zaměstnanost – jsou hledány v dobré víře? Nebo spíše to, že zase jednou přihlížíme ubohému divadélku nejednotnosti a mocenských bojů? Jaké titulky uvidíme v nejvýznamnějších listech? Co budou v sobotu probírat lidé v blozích a na Facebooku, budou-li psát o rozhodnutích Evropské rady? O bázlivosti Evropy, když je konfrontována se situací zemí Středomoří toužících po tom, aby byla dodržována jejich práva, nebo naopak o jejím vůdčím postavení? Povinnost Evropy v tomto ohledu je zcela zřejmá: musí zapřáhnout všechny své zdroje a všechny své diplomatické dovednosti, aby těmto zemím pomohla k potřebnému přechodu a organizaci demokratických a otevřených voleb. Dámy a pánové, pokud jde o poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté), řešení našich problémů spočívá v tom, že budeme mít více Evropy, nikoli méně. Řešení nespočívá ve více takzvaných národních vítězstvích, nýbrž ve více společných vítězstvích a koordinovanějších reakcích. Řešení nespočívá v laxním přístupu k uplatňování našich společných pravidel, nýbrž ve větší disciplíně. Řešení, dámy a pánové, nespočívá ve větších odlišnostech mezi našimi rozpočty, našimi pracovněprávními předpisy a daňovými sazbami, nýbrž ve větší konvergenci. Pokud jde o postoj skupiny PPE, je třeba vzít si z této krize pouze jediné ponaučení, totiž že bez společné vize a bez sdílení prostředků naše země zabřednou do stagnujícího růstu a propadnou se do sociální krize. Máme-li si z této krize vzít jen jediné ponaučení, je jím to, že budeme-li přemýšlet, pracovat a investovat jako Evropané, dostanou se naše země z té obtížné fáze, kterou nyní procházejí, a budou díky tomu navždy silnější. Co jiného nás přiměje reagovat jednotně, když ne tyto obtíže, které jsme právě zakusili? Společně s Evropskou komisí, většinou mých kolegů v této Sněmovně a, jsem si jist, většinou z 500 milionů Evropanů, pokládám Evropské radě následující otázku: kdy budeme více jednat a reagovat společně? Co se týče eura, již vím, že naše vlády nepovolí a nedovolí spekulantům zničit 60 let evropské integrace. Nyní je vyzývám, aby se soustředily na konsolidaci mechanismu finanční stabilizace, neboť to je nezbytné. Vyzývám je zejména k posílení jejich rozpočtové kázně a k udržení jejich snah o snížení veřejného dluhu. Evropská správa je zcela nezbytnou podmínkou úspěchu našeho společného projektu. Moje skupina jej podporuje stejně, jako podporuje euro, to znamená stoprocentně. Řešení našich problémů, jak jsem řekl na začátku svého projevu, je mít více Evropy, nikoli méně. Zatímco to platí v případech zaměstnanosti a ekonomiky, platí to rovněž pro energetiku, téma, jemuž se Rada v pátek bude také věnovat. Mít více Evropy znamená v první řadě plně uplatňovat právní předpisy, které již existují v souvislosti s vnitřním trhem s energií. Nikdy nemůže být dostatečně zdůrazněno, že zajištění plné funkčnosti tohoto trhu zvýší naši konkurenceschopnost, bude dosaženo zabezpečení našich dodávek a zaručeno podstatné zvýšení výroby obnovitelných energií. Mít více Evropy také znamená povzbuzovat naše státy ke splnění úkolu zvýšení jejich energetické účinnosti o 20 % do roku 2020. Ony samy si stanovily tento cíl. Musíme zajistit, aby ho splnily, jinak budeme muset zvýšit kritéria, která za tímto účelem musejí splnit. A konečně, mít více Evropy v oblasti energetiky znamená více investovat. Komise odhaduje, že dosažení požadované úrovně infrastruktury bude stát 1 miliardu EUR. Očekáváme od Evropské rady ambiciózní rozhodnutí, aby toho mohlo být dosaženo. Evropa potřebuje bezpečnou, čistou energii stejnou měrou, jakou potřebuje politiku výzkumu a vývoje a politiku pro podporu průmyslových inovací. I zde spočívá řešení v tom, že budeme mít více Evropy a věnovat větší pozornost malým a středním podnikům. Řešení spočívá v omezení byrokracie na minimum a v konečném dosažení dohody o evropském patentu. Také v oblasti inovací očekáváme od našich vedoucích představitelů společná řešení, nikoli malicherné třenice. Dámy a pánové, je načase posunout se kupředu od našich nepromyšlených reakcí minulosti. Prosazování našich odlišností je zcela v pořádku; dosáhneme-li však toho, aby se vzájemně doplňovaly, je to ještě lepší. Podnikání individuálních iniciativ může být užitečné, ale zápas vyhrajeme, pokud budeme hrát jako tým. Zachovávání národních ambic je naprosto legitimní, avšak pochopení toho, že utkání na mezinárodní úrovni vyhrajeme pouze jako tým, je způsobem, jak zaručit občanům Evropy budoucnost ."@cs1
"Hr. formand, fru Győri, hr. Barroso, mine damer og herrer! Hvad vil den europæiske offentlighed tage med sig fra deres lederes møde på fredag i Bruxelles? Vil den kunne se, at EU søger svar på EU's udfordringer – euroen, energi, forskning og innovation og arbejdsløshed – i god tro? Eller ser den snarere, at vi endnu en gang overgiver os til det sørgelige spil om deling og magtkampe? Hvilke overskrifter vil de store aviser bringe? Hvad vil folk tale om på bloggene på lørdag og på Facebook, når Rådets beslutninger bliver omtalt? Om Europas tilbageholdenhed over for situationen i Middelhavslandene og folks længsel efter respekt for deres rettighed eller tværtimod om Europas lederskab? Europa har pligt til at være tydelig på det punkt. Vi må samle alle gode kræfter og alle de diplomatiske færdigheder, vi har, for at befordre overgangen og organiseringen af demokratiske og åbne valg. Vi i Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) mener, at løsningen på vores problemer ligger i mere Europa, ikke mindre. Løsningen ligger ikke i flere såkaldte nationale sejre, men i flere fælles sejre og flere koordinerede løsninger. Løsningen ligger ikke i en slap holdning til at anvende vores fælles regler, men i skarpere disciplin. Løsninger ligger ikke i større uligheder mellem vores budgetter, vores arbejdsmarkedsregler og vores skatteprocenter, men i mere konvergens. PPE-Gruppen mener, at vi kun kan drage én lære af denne krise, og det er, at vores lande uden en fælles vision og fælles ressourcer vil synke ned i sløv vækst og social krise. Hvis der kun er én lære at drage af denne krise, er det, at vores lande ved at tænke, arbejde og investere som europæere vil komme styrkede ud af denne vanskelige tid og bevare denne styrke. Hvis ikke de vanskeligheder, vi netop har oplevet, kan få os til at reagere som en enhed, hvad kan så? Sammen med Kommissionen og flertallet af mine kolleger her i Parlamentet samt – er jeg sikker på – flertallet af de 500 mio. europæere stiller jeg Rådet følgende spørgsmål: Hvornår skal vi handle og reagere mere som en enhed? Med hensyn til euroen ved jeg nu, at vores regeringer vil holde fast og ikke tillade spekulanter at ødelægge 60 års europæisk integration. Jeg opfordrer dem nu til at koncentrere sig om konsolideringen af den finansielle stabiliseringsmekanisme, da det er væsentligt. Jeg opfordrer dem især til at skærpe budgetdisciplinen og opretholde indsatsen for at nedbringe de offentlige udgifter. Europæisk styring er afgørende for, om vores fælles projekt lykkes. Min gruppe støtter dette lige så meget, som den støtter euroen, og det vil sige 100 %. Løsningen på vores problemer, som jeg indledte med at sige, er mere Europa, ikke mindre. Selv om det er sandt med hensyn til beskæftigelse og økonomi, gælder det også energi, et emne, som Rådet også vil behandle fredag. Mere Europa betyder først og fremmest fuld gennemførelse af de love, der allerede findes i forbindelse med det indre energimarked. Det kan aldrig understreges nok, at et fuldt operationelt indre energimarked vil gøre os meget mere konkurrencedygtige, skaffe os forsyningssikkerhed og garantere en væsentlig forøgelse af produktionen af vedvarende energi. Mere Europa betyder også tilskyndelse til vores stater til at klare den udfordring at øge deres energieffektivitet med 20 % inden 2020. Det var dem selv, der satte det mål. Vi må sikre, at de når det, for ellers må vi hæve standarden for, hvad de skal opfylde for at nå det. Endelig betyder mere Europa på energiområdet, at vi investerer mere. Kommissionen skønner, at det vil koste 1 mia. EUR at nå det nødvendige infrastrukturniveau. Vi forventer ambitiøse beslutninger fra Rådet, så det kan lade sig gøre. Europa har brug for sikker, ren energi, såvel som vi har brug for en forsknings- og udviklingspolitik og en politik til fremme af industriel innovation. Også her ligger løsningen i mere Europa og mere opmærksomhed på små og mellemstore virksomheder. Løsningen ligger i at mindske bureaukratiet til et minimum og sluttelig nå frem til en aftale om et europæisk patent. På innovationsområdet forventer vi også fælles løsninger af vores ledere, ikke snæversynet mundhuggeri. Det er på tide at gå væk fra fortidens automatreaktioner og komme videre. At sætte fokus på vores forskelle kan være fint og godt, men at gøre dem indbyrdes komplementære er endnu bedre. At tage individuelle initiativer kan være nyttigt, men at spille som et hold er måden at vinde kampen på. At nære nationale ambitioner er fuldstændig legitimt, men at forstå, at spillet vindes på internationalt plan ved at spille som et hold, er måden at garantere Europas befolkning en fremtid på."@da2
"Herr Präsident, Frau Győri, Herr Barroso, meine Damen und Herren, was wird die europäische Öffentlichkeit aus dem Treffen seiner Regierungschefs diesen Freitag in Brüssel mitnehmen? Wird sie verstehen, dass europäische Antworten auf europäische Herausforderungen – den Euro, Energie, Forschung und Innovation sowie Beschäftigung – nach bestem Gewissen gesucht werden? Oder eher, dass wir uns wieder einmal dem leidlichen Schauspiel von Teilung und Machtkämpfen hingeben? Welche Schlagzeilen werden in den großen Tageszeitungen stehen? Über was werden die Leute am Samstag in den Blogs und auf Facebook reden, wenn es um die Beschlüsse des Europäischen Rates geht? Über die Ängstlichkeit Europas, wenn sie mit der Lage der Mittelmeerländer konfrontiert sind, die ihre Rechte respektiert haben wollen, oder, im Gegenteil, über seine Führung? Die Pflicht Europas ist in dieser Hinsicht ziemlich klar: es muss all seine Ressourcen und all seine diplomatischen Fähigkeiten nutzen, um den Übergang und die Organisation demokratischer und offener Wahlen zu unterstützen. Meine Damen und Herren, was die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) betrifft, liegt die Lösung für unsere Probleme darin, mehr Europa zu haben, nicht weniger. Die Lösung liegt nicht in mehreren sogenannten nationalen Siegen, sondern in mehreren gemeinschaftlichen Siegen und mehreren koordinierten Antworten. Die Lösung liegt nicht in einer laschen Haltung bei der Anwendung unserer gemeinsamen Vorschriften, sondern in größerer Disziplin. Die Lösung, meine Damen und Herren, liegt nicht in größeren Divergenzen zwischen unseren Haushaltsplänen, unserem Arbeitsrecht und unseren Steuersätzen, sondern in größerer Konvergenz. Was die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) betrifft, gibt es nur eine Sache aus dieser Krise zu lernen, und zwar, dass unsere Länder ohne eine gemeinsame Vision und ohne geteilte Ressourcen in eine Wachstumsflaute und in eine soziale Krise geraten werden. Wenn wir nur eine Sache aus dieser Krise lernen können, ist es, dass unsere Länder, indem wir als Europäerinnen und Europäer denken, arbeiten und investieren, aus dieser schwierigen Zeit, die wir durchmachen, herauskommen und für immer dadurch gestärkt sein werden. Was sonst bringt uns dazu, als Ganzes zu reagieren, wenn nicht die Schwierigkeiten, die wir gerade durchgemacht haben? Zusammen mit der Europäischen Kommission, der Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus und, ich bin mir sicher, der Mehrheit von 500 Millionen Europäerinnen und Europäern stelle ich dem Europäischen Rat die Frage: wann werden wir handeln und mehr als Ganzes reagieren? In Bezug auf den Euro weiß ich jetzt, dass unsere Regierungen daran festhalten und nicht zulassen werden, dass Spekulanten 60 Jahre europäischer Integration zerstören. Ich fordere sie nun dazu auf, sich auf die Konsolidierung des Finanzstabilisierungsmechanismus zu konzentrieren, da dieser sehr wichtig ist. Ich fordere sie auf, ganz besonders ihre Haushaltsdisziplin zu stärken und ihre Bemühungen aufrecht zu erhalten, die Staatsschulden zu senken. Eine Europäische Governance ist die unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg unseres Gemeinschaftsprojektes. Meine Fraktion unterstützt sie so sehr, wie sie den Euro unterstützt, also voll und ganz. Die Lösung für unsere Probleme, wie ich zu Beginn meiner Rede sagte, ist, mehr Europa zu haben, nicht weniger. Während dies auf die Bereiche Beschäftigung und Wirtschaft zutrifft, stimmt dies auch für den Bereich Energie, einem Thema, das der Rat am Freitag behandeln wird. Mehr Europa zu haben, bedeutet, zuallererst die Gesetze voll und ganz umzusetzen, die bereits in Bezug auf den Energiebinnenmarkt existieren. Es kann nicht genug betont werden, dass unser Einsatz für einen voll funktionsfähigen Markt uns wettbewerbsfähiger machen wird, unsere Versorgungssicherheit gewährleisten und ein wesentliches Wachstum der Erzeugung erneuerbarer Energien garantieren wird. Mehr Europa zu haben, bedeutet auch, unsere Staaten zu ermutigen, die Herausforderung anzunehmen, ihre Energieeffizienz zwischen jetzt und 2020 um 20 % zu erhöhen. Sie waren diejenigen, die sich selbst dieses Ziel gesetzt haben. Wir müssen sicherstellen, dass sie es erreichen, oder sonst werden wir die Normen erhöhen müssen, die sie erfüllen müssen, um dies zu tun. Schließlich, im Energiebereich mehr Europa zu haben, bedeutet, mehr zu investieren. Die Kommission schätzt, dass es 1 Mrd. EUR kosten wird, um das erforderliche Maß an Infrastruktur zu erreichen. Wir erwarten ambitionierte Beschlüsse vom Europäischen Rat, um das zu erreichen. Europa braucht sichere, saubere Energie, genauso wie es eine Forschungs- und Entwicklungspolitik und eine Politik zur Förderung industrieller Innovation braucht. Auch hier liegt die Lösung darin, mehr Europa zu haben und Klein- und Mittelbetrieben mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Lösung liegt darin, die Bürokratie bis auf ein Minimum zu reduzieren und sich schließlich auf ein europäisches Patent zu einigen. Auch im Innovationsbereich erwarten wir gemeinsame Lösungen von unseren Staatsoberhäuptern, keine provinziellen Streitigkeiten. Meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, sich von unseren überstürzten Aktionen der Vergangenheit zu verabschieden. Unsere Unterschiede zu fördern, ist gut und schön, aber wenn sie sich gegenseitig ergänzen, ist es noch besser. Einzelinitiativen durchzuführen, kann nützlich sein, aber nur als Team gewinnt man das Spiel. Nationale Ambitionen zu schützen, ist völlig legitim, aber zu verstehen, dass das Spiel auf internationaler Ebene gewonnen wird, indem als Team gespielt wird, ist der Weg, wie man die Zukunft für die Menschen Europas sichert."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι, τι θα αποκομίσει το ευρωπαϊκό κοινό από τη συνεδρίαση των ηγετών του την ερχόμενη Παρασκευή στις Βρυξέλλες; Θα κατανοήσει ότι αναζητούνται με καλή πίστη ευρωπαϊκές απαντήσεις στις ευρωπαϊκές προκλήσεις –το ευρώ, την ενέργεια, την έρευνα και καινοτομία και την απασχόληση; Ή αντίθετα ότι, για άλλη μια φορά, παραδινόμαστε στο θλιβερό θέαμα της διαίρεσης και της διαμάχης για την εξουσία; Ποιοι θα είναι οι τίτλοι των μεγάλων εφημερίδων; Για τι θα μιλούν οι άνθρωποι το Σάββατο σε ιστολόγια και στο Facebook όταν αναφέρονται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; Για την ατολμία της Ευρώπης όταν έρχεται αντιμέτωπη με την κατάσταση των μεσογειακών χωρών που επιδιώκουν διακαώς να εξασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους ή, αντιθέτως, για την ηγεσία της; Το καθήκον της Ευρώπης από την άποψη αυτή είναι σαφές: πρέπει να επιστρατεύσει όλα τα μέσα και όλες τις διπλωματικές ικανότητές της προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση και τη διοργάνωση δημοκρατικών και ανοικτών εκλογών. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), η λύση των προβλημάτων μας έγκειται στο να έχουμε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη. Η λύση δεν έγκειται στην εξασφάλιση περισσότερων εθνικών, όπως αποκαλούνται, νικών, αλλά περισσότερων κοινών νικών και περισσότερων συντονισμένων αντιδράσεων. Η λύση δεν έγκειται στη χαλαρή στάση έναντι της εφαρμογής των κοινών κανόνων μας, αλλά στη μεγαλύτερη πειθαρχία. Η λύση, κυρίες και κύριοι, δεν έγκειται στις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των προϋπολογισμών μας, της εργατικής μας νομοθεσίας και των φορολογικών μας συντελεστών, αλλά στη μεγαλύτερη σύγκλιση. Όσον αφορά την Ομάδα PPE, μόνο ένα δίδαγμα μπορεί να αντληθεί από την παρούσα κρίση: ότι χωρίς κοινό όραμα και χωρίς κοινούς πόρους οι χώρες μας θα περιπέσουν σε αργή ανάπτυξη και θα βυθιστούν σε κοινωνική κρίση. Εάν υπάρχει ένα μόνο δίδαγμα που μπορεί να αντληθεί από την παρούσα κρίση, είναι ότι αν σκεφτόμαστε, εργαζόμαστε και επενδύουμε ως Ευρωπαίοι, οι χώρες μας θα εξέλθουν από τη στενωπό που διέρχονται και θα είναι για πάντα ισχυρότερες μετά από αυτό. Τι άλλο μπορεί να μας κάνει να αντιδρούμε ενωμένοι αν όχι οι δυσκολίες που μόλις βιώσαμε; Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πλειονότητα των συναδέλφων μου στο Σώμα και, είμαι βέβαιος, την πλειονότητα των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων, θέτω το εξής ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: πότε πρόκειται να δράσουμε και να αντιδράσουμε περισσότερο σαν ένας; Όσο για το ευρώ, γνωρίζω πλέον ότι οι κυβερνήσεις μας θα αντισταθούν και δεν θα επιτρέψουν στους κερδοσκόπους να καταστρέψουν 60 χρόνια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τις καλώ τώρα να επικεντρωθούν στην εδραίωση του μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης, δεδομένου ότι αυτό είναι απαραίτητο. Τις καλώ ιδίως να ενισχύσουν τη δημοσιονομική τους πειθαρχία και να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για μείωση του δημόσιου χρέους. Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχία του κοινού μας έργου. Η Ομάδα μου τη στηρίζει όσο και το ευρώ, δηλαδή πλήρως. Η λύση στα προβλήματά μας, όπως ανέφερα και στην αρχή της ομιλίας μου, είναι να έχουμε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη. Όσο αυτό ισχύει στην περίπτωση της απασχόλησης και της οικονομίας, τόσο ισχύει και για την ενέργεια, ένα ζήτημα στο οποίο επίσης θα αναφερθεί το Συμβούλιο την Παρασκευή. Το να έχουμε περισσότερη Ευρώπη σημαίνει, πρώτα απ’ όλα, την πλήρη εφαρμογή των νόμων που ήδη υπάρχουν σε σχέση με την εσωτερική αγορά ενέργειας. Πρέπει να υπογραμμισθεί για μια ακόμη φορά ότι το να καταστεί η εν λόγω αγορά πλήρως λειτουργική θα μας κάνει περισσότερο ανταγωνιστικούς, θα κατοχυρώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα εγγυηθεί την ουσιαστική αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Το να έχουμε περισσότερη Ευρώπη σημαίνει επίσης να ενθαρρυνθούν τα κράτη μας ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση της αύξησης της ενεργειακής τους απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020. Τα ίδια έθεσαν τον στόχο αυτόν. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα τον επιτύχουν, διαφορετικά θα χρειαστεί να αναβαθμιστούν τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν ώστε να το επιτύχουμε. Τέλος, το να έχουμε περισσότερη Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας σημαίνει μεγαλύτερες επενδύσεις. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου υποδομών θα κοστίσει 1 δισ. ευρώ. Αναμένουμε φιλόδοξες αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί αυτό. Η Ευρώπη χρειάζεται ασφαλή και καθαρή ενέργεια, ακριβώς όπως χρειάζεται και πολιτική έρευνας και ανάπτυξης και πολιτική για την προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας. Και στην περίπτωση αυτή, η λύση έγκειται στο να έχουμε περισσότερη Ευρώπη και να αποδίδουμε μεγαλύτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η λύση έγκειται στη μείωση της γραφειοκρατίας στο ελάχιστο και στο να επιτευχθεί επιτέλους συμφωνία για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Στον τομέα της καινοτομίας αναμένουμε επίσης την εξεύρεση κοινών λύσεων από τους ηγέτες μας και όχι τοπικιστικές λογομαχίες. Κυρίες και κύριοι, είναι καιρός να ξεπεράσουμε τις σπασμωδικές αντιδράσεις του παρελθόντος. Η προβολή των διαφορών μας είναι μεν ωραία και καλή, η αλληλοσυμπλήρωσή τους όμως είναι ακόμα ωραιότερη. Η ανάληψη μεμονωμένων πρωτοβουλιών μπορεί να είναι χρήσιμη, όμως ο τρόπος για να κερδίσουμε τον αγώνα είναι να παίξουμε σαν ομάδα. Το να τρέφουμε εθνικές φιλοδοξίες είναι απολύτως θεμιτό, το να κατανοήσουμε όμως ότι το παιχνίδι κερδίζεται σε διεθνές επίπεδο με το να παίζουμε σαν ομάδα είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον για τους λαούς της Ευρώπης."@el10
"Mr President, Mrs Győri, Mr Barroso, ladies and gentlemen, what will the European public take away from the meeting of its leaders this Friday in Brussels? Will it understand that European responses to European challenges – the euro, energy, research and innovation and employment – are being sought in good faith? Or rather that, once again, we are surrendering to the sorry spectacle of division and power struggles? What headlines will the major newspapers run? What will people be talking about on Saturday in blogs and on Facebook when they refer to the European Council’s decisions? About the timidity of Europe when faced with the situation of Mediterranean countries which long to have their rights respected, or, on the contrary, about its leadership? Europe’s duty in this regard is quite clear: it must harness all its resources and all its diplomatic skills to aid the transition and the organisation of democratic and open elections. Ladies and gentlemen, as far as the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) is concerned, the solution to our problems lies in having more Europe, not less. The solution does not lie in more so-called national victories, but in more common victories and more coordinated responses. The solution does not lie in a lax attitude towards applying our common rules, but in greater discipline. The solution, ladies and gentlemen, does not lie in greater divergences between our budgets, our labour laws and our taxation rates, but in greater convergence. As far as the PPE Group is concerned, there is but one lesson to be learnt from this crisis, which is that, without a common vision and without shared resources, our countries will sink into sluggish growth and plunge into social crisis. If there is just one lesson to be learnt from this crisis, it is that, by thinking, working and investing as Europeans, our countries will emerge from the difficult patch they are going through and will be forever stronger for it. What else will make us react as one if not the difficulties that we have just experienced? Together with the European Commission, the majority of my colleagues in this House and, I am sure, the majority of the 500 million Europeans, I put the following question to the European Council: when are we going to act and react more as one? As for the euro, I now know that that our governments will hold fast and will not allow speculators to destroy 60 years of European integration. I now call on them to concentrate on the consolidation of the Financial Stabilisation Mechanism, as this is essential. I call on them in particular to strengthen their budgetary discipline and to keep up their efforts to reduce public debt. European governance is the of the success of our common project. My group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally. The solution to our problems, as I said at the beginning of my speech, is to have more Europe, not less. While this is true in the cases of employment and the economy, it is also true for energy, a topic which the Council will also cover on Friday. Having more Europe means, first and foremost, fully implementing the laws that already exist in relation to the internal energy market. It can never be emphasised enough that making this market fully operational will make us more competitive, will ensure the security of our supplies and will guarantee a substantial increase in renewable energy production. Having more Europe also means encouraging our States to meet the challenge of increasing their energy efficiency by 20% between now and 2020. They were the ones that set themselves this objective. We must ensure that they reach it, or else we shall have to raise the standards they have to meet to do so. Finally, having more Europe in the field of energy means investing more. The Commission estimates that it will cost EUR 1 billion to reach the required infrastructure level. We expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this. Europe needs secure, clean energy just as much as it needs a research and development policy and a policy for promoting industrial innovation. Here too, the solution lies in having more Europe and paying more attention to small and medium-sized enterprises. The solution lies in reducing bureaucracy to a minimum and finally reaching an agreement on a European patent. In the area of innovation, too, we expect common solutions from our leaders, not parochial squabbles. Ladies and gentlemen, it is time to move on from our knee-jerk reactions of the past. Promoting our differences is all well and good, but making them mutually complementary is even better. Taking individual initiatives can be useful, but playing as a team is the way to win the match. Harbouring national ambitions is perfectly legitimate, but understanding that the game is won at international level by playing as a team is the way to guarantee a future for the people of Europe."@en4
"Señor Presidente, señora Győri, señor Barroso, Señorías, ¿qué sacará el público europeo de la reunión de sus líderes que se celebrará este viernes en Bruselas? ¿Entenderá que las respuestas europeas a los desafíos europeos —el euro, la energía, la investigación y la innovación y el empleo— se persiguen de buena fe? ¿O sacará la conclusión, una vez más, de que nos estamos rindiendo al lamentable espectáculo de la división y las luchas de poder? ¿Cuáles serán los titulares de los principales periódicos? ¿De qué hablará la gente el sábado en los y en Facebook cuando se refieran a las decisiones del Consejo Europeo? ¿Sobre la timidez de Europa al enfrentarse a la situación de los países mediterráneos que quieren que se respeten sus derechos o, por el contrario, sobre su liderazgo? El deber de Europa a este respecto está bastante claro: debe aprovechar todos sus recursos y toda su capacidad diplomática para contribuir a la transición y a la organización de unas elecciones democráticas y abiertas. Señorías, por lo que respecta al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), la solución a nuestros problemas se encuentra en tener más Europa, no menos. La solución no pasa por más de las denominadas victorias nacionales, sino en más victorias comunes y más respuestas coordinadas. La solución no está en una actitud laxa a la hora de aplicar nuestras normas comunes, sino en una mayor disciplina. La solución, Señorías, no está en crear una diferencia más acusada entre nuestros presupuestos, nuestra legislación laboral y nuestros tipos impositivos, sino en una mayor convergencia. Por lo que respecta al Grupo PPE, hay una lección que debemos extraer de esta crisis, y es que sin una visión común y sin unos recursos compartidos, nuestros países se hundirán en un crecimiento ralentizado y se verán abocados a una crisis social. Si hay una lección que hay que aprender de esta crisis, es que pensando, trabajando e invirtiendo como europeos, nuestros países emergerán del mal trago por el que están pasando y saldrán reforzados del mismo. ¿Qué otros factores nos harán reaccionar como uno, si no son las dificultades que acabamos de experimentar? Junto con la Comisión Europea, la mayoría de mis colegas de esta Cámara y, estoy seguro de que la mayor parte de los 500 millones de europeos, planteo la siguiente pregunta al Consejo Europeo: ¿cuándo vamos a actuar y a reaccionar más como uno? En cuanto al euro, ahora sé que nuestros gobiernos se mantendrán firmes y no permitirán que los especuladores echen por tierra 60 años de integración europea. Ahora les insto a que se concentren en la consolidación del Mecanismo europeo de estabilización financiera, ya que constituye un factor esencial. Les insto de manera especial a que refuercen su disciplina presupuestaria y a que sigan esforzándose por reducir la deuda pública. La gobernanza europea es la del éxito de nuestro proyecto común. Mi Grupo la apoya en la misma medida que apoya al euro, es decir, plenamente. La solución a nuestros problemas, como he afirmado al principio de mi intervención, es tener más Europa, no menos. Si bien esto es cierto en los casos del empleo y la economía, también se cumple para la energía, un tema que el Consejo también abordará el viernes. Tener más Europa pasa por implantar plenamente las leyes que ya existen en relación con el mercado interior de la energía como medida principal. Nunca puede hacerse suficiente hincapié en que hacer más operativo este mercado nos hará más competitivos, garantizará la seguridad de nuestros suministros y asegurará un incremento considerable de la producción de energías renovables. Tener más Europa también implica alentar a nuestros Estados a que se enfrenten a los desafíos de incrementar su eficiencia energética en un 20 % de aquí a 2020. Ellos fueron los que se marcaron precisamente este objetivo, y debemos asegurarnos de que lo alcanzan, o de lo contrario tendremos que poner el listón más alto. Por último, tener más Europa en el ámbito energético implica una mayor inversión. La Comisión estima que el coste necesario para alcanzar el nivel de infraestructura necesario será de 1 000 millones de euros. Esperamos que el Consejo Europeo adopte decisiones ambiciosas para lograr este objetivo. Europa necesita una energía limpia y segura del mismo modo que necesita una política de investigación y desarrollo y una política de fomento de la innovación industrial. También a este respecto la solución pasa por tener más Europa y prestar una mayor atención a las pequeñas y medianas empresas. La solución se encuentra en reducir la burocracia al mínimo y alcanzar de una vez por todas un acuerdo sobre la patente europea. También en el ámbito de la innovación esperamos de nuestros líderes soluciones comunes, no riñas provincianas. Señorías, es hora de abandonar nuestras precipitadas reacciones del pasado. Promover nuestras diferencias está muy bien, pero complementarlas mutuamente está todavía mejor. Adoptar iniciativas individuales puede ser útil, pero el partido se gana jugando en equipo. Albergar ambiciones nacionales es algo totalmente legítimo, pero entender que el juego se gana a escala internacional jugando en equipo es el modo de garantizar un futuro para el pueblo europeo."@es21
"Austatud president! Lugupeetud Kinga Gyori, José Manuel Barroso! Head kolleegid! Mida arvab Euroopa rahvas oma juhtide kohtumisest, mis toimub sel reedel Brüsselis? Kas nad usuvad, et sellel otsitakse heas usus Euroopa lahendusi Euroopa küsimustele, nagu euro, energia, teadusuuringud, innovatsioon ja tööhõive? Või pigem, et taas kord lubame võimust võtta eraldusjoonte ja võimuvõitluse haledal näitemängul? Millised on uute ajalehtede pealkirjad? Mida räägivad inimesed Euroopa Ülemkogu otsustest laupäeval oma blogides ja Facebookis? Mida räägivad nad Euroopa arglikkusest olukorra suhtes Vahemere piirkonna riikides, mille kodanikud on ammu igatsenud oma õiguste austamist, või vastupidi, Euroopa juhtivast rollist? Siin on Euroopal selge kohustus: üleminekule ning demokraatlike ja vabade valimiste korraldamisele kaasaaitamiseks peab liit kasutusele võtma kõik oma ressursid ja kõik diplomaatilised oskused. Head kolleegid! Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni arvates peitub lahendus meie probleemidele selles, et meil on rohkem Euroopat, mitte vähem. Lahendus ei peitu mitte rohkemates nn riiklikes võitudes, vaid rohkemates ühistes võitudes ja rohkem kooskõlastatud lähenemisviisis. Lahendus ei peitu lõdvas suhtumises meie ühiste eeskirjade rakendamisse, vaid rangemas distsipliinis. Lahendus, head kolleegid, ei peitu meie eelarvete, meie tööõiguse ja meie maksumäärade suuremas erinevuses, vaid suuremas ühtlustamises. Fraktsiooni PPE arvates saab kriisist teha vaid ühe järelduse. See on, et ilma ühise visiooni ja ilma jagatud ressurssideta on liikmesriikide majanduskasv hädine ja nad vajuvad sotsiaalsesse kriisi. Kui kriisist teha vaid üks järeldus, siis on see järgmine: kui mõtleme, töötame ja investeerime nagu eurooplased, siis tulevad meie liikmesriigid sellest raskest olukorrast välja ja on edaspidi selle tõttu tugevamad. Mis veel paneb meid käituma nii, nagu meile äsja osaks saanud raskusi polekski olnud? Koos Euroopa Komisjoni, enamiku kolleegidega siin parlamendis ja olen kindel, et koos enamikuga 500 miljonist eurooplasest, esitan Euroopa Ülemkogule järgmise küsimuse: millal hakkame ühtsemalt tegutsema ja reageerima? Mis puutub eurosse, siis tean nüüd, et meie valitsused jäävad kindlaks ega luba spekulantidel hävitada 60 aastat Euroopa integratsiooni. Kutsun neid üles keskenduma finantsstabiilsusvahendi tugevdamisele, sest see on hädavajalik. Eriti kutsun neid üles tugevdama eelarvedistsipliini ja jätkama jõupingutusi riigivõla vähendamiseks. Euroopa valitsemine on meie ühise projekti edu . Meie fraktsioon toetab seda samavõrd, kui me toetame eurot, see tähendab, et toetame seda jäägitult. Nagu ma oma esinemise alguses ütlesin, on meie probleemide lahenduseks rohkem Euroopat, mitte vähem. See kehtib nii tööhõive ja majanduse kui ka energia puhul, mis on teema, mida ülemkogu reedel samuti arutama hakkab. Rohkem Euroopat tähendab eelkõige juba olemasolevate energia siseturgu reguleerivate õigusaktide täielikumat rakendamist. Pole võimalik liiga palju rõhutada seda, et siseturu täieliku toimimise tagamine muudab meid konkurentsivõimelisemaks, tagab meile tarnekindluse ja taastuvenergia tootmise mahu olulise kasvu. Rohkem Euroopat tähendab ka seda, et kannustame liikmesriike tulema toime ülesandega suurendada 2020. aastaks energiatõhusust 20%. Nad ise ju seadsid selle eesmärgi. Peame tagama, et nad selle saavutavad, vastasel korral peame karmistama standardeid, mida nad selle saavutamiseks järgima peavad. Lõpuks, energeetikavaldkonnas tähendab rohkem Euroopat rohkem investeerimist. Komisjoni hinnangute kohaselt tuleb vajaliku infrastruktuuri taseme saavutamiseks investeerida miljard eurot. Selle saavutamiseks ootame Euroopa Ülemkogult sihikindlaid otsuseid. Euroopa vajab turvalist puhast energiat samavõrd kui teadus- ja arendustegevuse poliitikat ning tööstusliku innovatsiooni edendamise poliitikat. Ka siin on lahendus rohkem Euroopat ja rohkem tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Lahendus peitub bürokraatia vähendamises miinimumini ja lõpuks Euroopa patendi suhtes kokkuleppele jõudmises. Me ootame oma juhtidelt innovatsioonivaldkonnas ühiseid lahendusi, mitte kolkalikke nägelusi. Head kolleegid! On aeg meie seniste kõhkluste juurest edasi liikuda. Meie erinevuste edendamine on väga tore, kuid nende vastastikku sobitamine on veel parem. Individuaalsed algatused võivad olla kasulikud, aga võit saavutatakse meeskonnamänguga. Riiklike unistuste hellitamine on igaühe õigus, kuid eurooplaste tuleviku kindlustamiseks tuleb mõista, et mäng käib rahvusvahelisel tasandil ja see võidetakse ainult meeskonnamänguga."@et5
"Arvoisat puhemies, neuvoston puheenjohtaja Győri, komission puheenjohtaja Barroso, hyvät kollegat, mitkä päätelmät Euroopan kansalaiset tekevät johtajiensa kokouksesta, joka järjestetään tänä perjantaina Brysselissä? Ymmärtävätkö he, että eurooppalaisia vastauksia eurooppalaisiin haasteisiin – euroon, energiaan ja innovointiin sekä työllisyyteen – pyritään etsimään hyvässä uskossa? Vai katsovatko he, että me jälleen kerran annamme periksi jakautuneisuuden ja valtataisteluiden vuoksi? Mitkä ovat otsikot tärkeimmissä sanomalehdissä? Mistä ihmiset keskustelevat lauantaina blogeissa ja Facebookissa, kun he viittaavat neuvoston päätöksiin? Ehkäpä Euroopan arkailusta, kun sillä on edessään Välimeren maat, jotka ovat halunneet pitkään, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan, tai päinvastoin, ehkä sen johtajuudesta? EU:n velvollisuus tässä yhteydessä on aivan selvä: sen on käytettävä kaikkia voimavarojaan ja kaikkia diplomaattisia taitojaan, jotta edistetään siirtymää sekä järjestetään demokraattiset ja avoimet vaalit. Hyvät kollegat, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) mielestä vastaus ongelmiin on se, että EU:ta tarvitaan enemmän eikä suinkaan vähemmän. Ratkaisua ei löydetä niin sanottujen kansallisten voittojen perusteella, vaan yleisluonteisempien voittojen ja koordinoiduimpien vastauksien avulla. Ratkaisu ei ole se, että yhteisten sääntöjen soveltamiseen suhtaudutaan leväperäisesti, vaan se on parempi kurinalaisuus. Ratkaisu, hyvät kollegat, ei löydy talousarvioidemme, työlainsäädäntömme ja verokantojemme suuremmista eroista vaan tiiviimmästä lähentämisestä. PPE-ryhmä toteaa, että kriisistä voidaan oppia yksi asia: ilman yhteistä näkemystä ja ilman jaettuja voimavaroja maidemme kasvuvauhti pysähtyisi ja ne joutuisivat sosiaaliseen kriisiin. Jos kriisistä voidaan oppia jotain, niin ainakin se, että kun eurooppalaiset ajattelevat, tekevät työtä ja sijoittavat, maamme pääsevät irti hankalasta nykytilanteesta ja ovat sen vuoksi aina vahvempia. Nimenomaan juuri kokemamme ongelmat saivat meidät reagoimaan asioihin yhdessä. Esitän yhdessä komission, parlamentin kollegoideni enemmistön ja varmasti 500 miljoonan eurooppalaisen enemmistön kanssa seuraavan kysymyksen Eurooppa-neuvostolle: milloin aiomme toimia ja reagoida asioihin enemmän yhdessä? Kun on kyse eurosta, tiedän nyt, että hallituksemme pitävät siitä tiukasti kiinni ja eivät anna keinottelijoiden tuhota 60:tä vuotta Euroopan yhdentymistä. Kehotan niitä nyt keskittymään rahoitusvakausvälineen lujittamiseen, koska tämä on ensiarvoisen tärkeää. Kehotan niitä erityisesti vahvistamaan budjettikuriaan ja jatkamaan ponnistelujaan julkisen velan vähentämiseksi. Eurooppalainen hallintotapa on ehdoton edellytys yhteisen hankkeemme menestymiselle. Ryhmäni tukee sitä yhtä paljon kuin euroa, eli aivan täysin. Kuten sanoin puheenvuoroni alussa, ratkaisu ongelmaan on se, että EU:ta on enemmän eikä vähemmän. Tämä pitää paikkansa työllisyyden ja talouden tapauksessa, ja se pitää paikkansa myös energia-asioissa, joita neuvosto käsittelee myös perjantaina. Enemmän EU:ta merkitsee ennen kaikkea energian sisämarkkinoihin liittyvän voimassa olevan lainsäädännön täysimääräistä täytäntöönpanoa. Ei voida koskaan korostaa kylliksi, että näiden markkinoiden saattaminen täysin toimintakykyisiksi tekee meistä kilpailukykyisempiä, takaa toimitusvarmuutemme ja varmistaa uusiutuvan energian tuotannon huomattavan lisääntymisen. Enemmän Eurooppaa merkitsee myös, että jäsenvaltioitamme kannustetaan vastaamaan haasteeseen lisätä energiatehokkuuttaan 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Ne asettivat itselleen tämän tavoitteen. Meidän on varmistettava, että ne saavuttavat tavoitteen. Muutoin meidän on tiukennettava vaatimuksia, jotka niiden on täytettävä. Lopuksi enemmän EU:ta energia-alalla merkitsee, että sijoituksia tehdään enemmän. Komissio arvioi, että tarvitaan miljardi euroa, jotta päästään tarvittavalle infrastruktuuritasolle. Odotamme Eurooppa-neuvostolta kunnianhimoisia päätöksiä, jotta tämä saadaan aikaan. Eurooppa tarvitsee turvallista ja puhdasta energiaa aivan yhtä paljon kuin tutkimusta, kehityspolitiikkaa ja teollisuuden innovaatioiden edistämistä koskevaa politiikkaa. Tässäkin asiassa ratkaisuna on enemmän EU:ta ja se, että kiinnitetään enemmän huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Ratkaisu löytyy siitä, että byrokratiaa vähennetään mahdollisimman paljon ja eurooppapatentista päästään lopulta sopimukseen. Myös innovoinnin alalla odotamme johtajiltamme yhteisiä ratkaisuja eikä nurkkakuntaisia kinasteluja. Hyvät kollegat, on aika siirtyä eteenpäin aikaisemmista äkillisistä toimistamme. Erojemme edistäminen on hyvä asia, mutta se, että ne täydentävät toisiaan, on vielä parempaa. Yksittäisten aloitteiden soveltaminen voi olla hyödyllistä, mutta joukkuepeli on keino voittaa ottelu. Kansallisten tavoitteiden tarkastelu on täysin oikeutettua, mutta on ymmärrettävä, että pelin voittaminen kansainvälisellä tasolla joukkuepelillä on keino taata tulevaisuus Euroopan kansalaisille."@fi7
"Elnök úr, Győri asszony, Barroso úr, tisztelt képviselőtársaim, az európai közvélemény vajon mit fog leszűrni vezetőinek e pénteki brüsszeli találkozójából? Azt fogja-e kihallani belőle, hogy az európai kihívásokra – az euróra, az energiára, a kutatásra, az innovációra és a foglalkoztatásra – jóhiszeműen keressük az európai válaszokat? Vagy pedig azt, hogy már megint a megosztottság és a hatalmi harcok szánalmas látványát nyújtjuk? Milyen címekkel jelennek majd meg a vezető lapok? Az európai tanácsi döntések kapcsán miről fognak beszélni az emberek szombaton a blogokon és a Facebook-on? Arról-e, hogy Európa fél fellépni a földközi-tengeri országokban kialakult helyzetben, melyek alig várják, hogy elismertessék a jogaikat, vagy épp ellenkezőleg, Európa vezető szerepéről fognak írni? Európa feladata ebben a tekintetben világos: minden erőforrását és diplomáciai készségét latba kell vetnie az átmenet előmozdítása, valamint a demokratikus és nyílt választások megrendezése érdekében. Tisztelt képviselőtársaim, az PPE képviselőcsoport számára problémáink megoldását a több Európa, nem pedig a kevesebb Európa jelenti. A megoldás nem több úgynevezett nemzeti győzelemben, hanem több közös győzelemben és több összehangolt válaszban rejlik. Nem közös szabályaink alkalmazásának lazításában, hanem a nagyobb fegyelemben. A megoldás, tisztelt képviselőtársaim, nem a költségvetéseink, munkaügyi törvényeink és adókulcsaink közötti nagyobb eltérésben, hanem a nagyobb konvergenciában rejlik! A PPE képviselőcsoportot számára, ha van tanulság a válságból, akkor az az, hogy közös jövőkép és közösen kiaknázott erőforrások nélkül országaink renyhe növekedésbe fognak ragadni, és társadalmi válságba fognak süllyedni. Ha van tanulság a válságból, akkor az az, hogy európaiként gondolkodva, európaiként dolgozva és európaiként beruházva országaink tartósan megerősödve fognak kikerülni abból a nehéz időszakból, melyen mostanában keresztülmennek. Mi más miatt fogunk egyként reagálni, ha nem a közelmúltban tapasztalt nehézségek miatt? Az Európai Bizottsággal, parlamenti képviselőtársaim többségével, és bizonyos vagyok benne: az 500 millió európai többségével együtt a következő kérdést intézem az Európai Tanácshoz: mikor fogunk jobban egyként cselekedni és reagálni? Ami az eurót illeti, most már tudom, hogy kormányaink ki fognak tartani, és nem fogják megengedni, hogy spekulánsok tönkretegyenek 60 évnyi európai építést. Most arra szólítom fel őket, hogy összpontosítsanak a pénzügyi stabilitási mechanizmus elengedhetetlen megszilárdítására. Különösen arra kérem őket, hogy erősítsék meg költségvetési fegyelmüket, és tartsanak ki a költségvetési hiány leszorításában. Közös projektünk sikerének záloga az európai kormányzás. Képviselőcsoportom ehhez ugyanúgy ragaszkodik, mint az euróhoz, vagyis feltétlenül! Miként felszólalásom elején mondottam, problémáinkra a megoldás a több, és nem a kevesebb Európa. Igaz ez a foglalkoztatás és a gazdaság esetében, de igaz az energia esetében is, mellyel az Európai Tanács pénteken szintén foglalkozik majd. A több Európa annyit tesz, mint elsősorban teljes körűen végrehajtani a belső energiapiac területén már meglévő jogszabályokat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ha ezt a piacot teljes mértékben működtetjük, ettől fokozódni fog a versenyképességünk, biztosítva lesz az ellátási biztonságunk, és a megújuló energiák előállítása is számottevően nőni fog. A több Európa azt is jelenti, hogy ösztönözni kell tagállamainkat arra, hogy 2020-ra megfeleljenek az energiahatékonyság 20%-os növelése kihívásának. Ezt a célt maguk a tagállamok tűzték ki saját maguk elé. Ügyelnünk kell arra, hogy ezt a célt elérjék, mert ha nem, ennek érdekében szigorítanunk kell a normákat. Végezetül az energia terén a több Európa több beruházást is feltételez. A Bizottság becslése szerint a megkövetelt infrastrukturális szint elérése 1 milliárd euróba fog kerülni. Az Európai Tanácstól ilyen értelmű ambiciózus döntéseket várunk. A biztonságos, tiszta energia Európa számára ugyanolyan elengedhetetlen, mint a kutatás-fejlesztési, valamint az ipari innováció előmozdítását szolgáló politika. A megoldás itt is a több Európában rejlik, és abban, hogy a kis-és középvállalkozásokra fokozott figyelmet fordítsunk. A megoldás a bürokratikus megkötéseknek minimumra történő leszorításában, valamint abban áll, hogy végre megállapodjunk egy európai szabadalomban. Az innováció terén is közös megoldásokat, nem pedig szűk látókörű civakodást várunk a vezetőinktől. Tisztelt képviselőtársaim, ideje, hogy meghaladjuk múltbeli reflexeinket. Szép-szép, hogy előtérbe toljuk azt, ami megkülönböztet egymástól, de még jobb lenne, ha e különbségek kiegészíthetnék egymást! Az egyéni kezdeményezés hasznos lehet, de a meccset csapatként nyerhetjük meg! Jogos a nemzeti törekvések ápolása, ám az európaiak jövőjét csak úgy szavatolhatjuk, ha megértjük: a játékot nemzetközi szinten csapatjátékkal nyerhetjük meg."@hu11
"Signor Presidente, Presidente Győri, Presidente Barroso, onorevoli colleghi, qual è il messaggio che verrà trasmesso ai cittadini dalla riunione dei loro leader di questo venerdì a Bruxelles? Comprenderanno che si stanno muovendo in buona fede per individuare le risposte europee alle sfide europee – l’euro, l’energia, la ricerca e innovazione, e l’occupazione? O constateranno piuttosto che stiamo nuovamente assistendo impassibili allo spettacolo deplorevole della divisione e della lotta per il potere? Quali saranno i titoli di prima pagina dei principali quotidiani? Cosa dirà la gente sabato sui blog e su Facebook a proposito delle decisioni del Consiglio europeo? Cosa dirà della timidezza dell’Europa, posta di fronte alla situazione dei paesi del Mediterraneo che aspirano al rispetto dei loro diritti o, al contrario, della sua leadership? Il compito dell’Europa in tal senso è piuttosto chiaro: deve fare appello a tutte le sue risorse e a tutte le sue capacità diplomatiche per accompagnare la transizione e l’organizzazione di elezioni aperte e democratiche. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda il gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano), la soluzione ai nostri problemi consiste nell’optare per un’Europa più presente, non più assente. La soluzione non sta nel conseguimento di maggiori vittorie cosiddette nazionali, bensì in un numero maggiore di conquiste comuni e risposte più coordinate. La soluzione non consiste in un atteggiamento accondiscendente nei confronti dell’applicazione delle nostre norme comuni, bensì in una maggiore disciplina. La soluzione, onorevoli colleghi, non sta nell’inasprimento delle divergenze che sussistono tra i nostri bilanci, il nostro diritto del lavoro e le nostre aliquote fiscali, bensì in una maggiore convergenza. Il gruppo del PPE reputa che questa crisi ci abbia trasmesso soltanto un insegnamento, vale a dire che in assenza di una visione comune e di risorse condivise, i nostri paesi precipiteranno in una situazione di crescita faticosa e di crisi sociale. Se la crisi ci ha trasmesso anche soltanto un insegnamento, questo consiste nel fatto che pensando, lavorando e investendo da europei, i nostri paesi emergeranno indubbiamente rafforzati dal periodo difficile che stanno attraversando. Cos’altro può suscitare una reazione congiunta se non le difficoltà che abbiamo appena vissuto? Insieme alla Commissione europea, alla maggioranza dei miei onorevoli colleghi e, ne sono certo, alla maggioranza dei 500 milioni di europei, voglio rivolgere la seguente domanda al Consiglio europeo: quando abbiamo intenzione di agire e reagire in maniera più congiunta? Per quanto riguarda l’euro, so che i nostri governi resisteranno e non permetteranno che gli speculatori mandino in fumo 60 anni di integrazione europea. Mi rivolgo a loro affinché si concentrino sul consolidamento del meccanismo di stabilizzazione finanziaria, in quanto è essenziale. In particolare, li esorto a rafforzare la loro disciplina di bilancio e a proseguire nell’impegno a ridurre il debito pubblico. La governance europea è imprescindibile per il successo del nostro progetto comune. Il mio gruppo la sostiene tanto quanto appoggia l’euro, cioè completamente. La soluzione ai nostri problemi, come ho accennato all’inizio del mio intervento, consiste in un’Europa più presente, non più assente. Questo vale non soltanto per l’occupazione e l’economia, ma anche per l’energia, un altro tema che il Consiglio affronterà venerdì. Avere un’Europa più presente significa innanzi tutto applicare in ogni loro parte le leggi che già esistono in materia di mercato interno dell’energia. Non mi stancherò mai di ripetere che rendere pienamente operativo tale mercato ci renderà più competitivi, garantirà la sicurezza dei nostri approvvigionamenti e un incremento sostanziale della produzione di energie rinnovabili. Un’Europa più presente significa anche incoraggiare gli Stati a conseguire l’obiettivo dell’aumento dell’efficienza energetica del 20 per cento di qui al 2020. Sono stati loro ad autoprefiggersi tale obiettivo. Occorre accertarsi che lo raggiungano, altrimenti saremo costretti a rivedere al rialzo gli standard che devono soddisfare per realizzarlo. Infine, un’Europa più presente nel campo dell’energia significa maggiori investimenti. La Commissione stima che costerà 1 miliardi di euro raggiungere il livello richiesto di infrastrutture. A tal fine, ci attendiamo decisioni ambiziose dal Consiglio europeo. L’Europa ha bisogno di un’energia sicura e pulita tanto quanto necessita di una politica per la ricerca e sviluppo e di una politica che promuova l’innovazione industriale. Anche in questo caso, la soluzione consiste in un’Europa più presente e nel prestare maggiore attenzione alle piccole e medie imprese. La soluzione sta nel ridurre al minimo la burocrazia e nel raggiungere finalmente un accordo su un brevetto europeo. Anche nell’area dell’innovazione ci attendiamo dai nostri leader soluzioni comuni, non battibecchi campanilistici. Onorevoli colleghi, è tempo di lasciarci alle spalle le reazioni istintive del passato. Valorizzare le rispettive differenze va bene, ma renderle reciprocamente complementari è ancora meglio. Intraprendere iniziative individuali può essere utile, ma giocare in squadra è il modo migliore per vincere la partita. Nutrire ambizioni nazionali è perfettamente legittimo, ma comprendere che la partita a livello internazionale si vince giocando come squadra è il modo giusto per garantire un futuro ai cittadini d’Europa."@it12
"Pone pirmininke, ponia E.  Győri, pone J. M. Barroso, ponios ir ponai, kuo Europos visuomenei bus naudingas Europos vadovų susitikimas Briuselyje? Ar ji supras, kad sąžiningai ieškoma, kaip Europai spręsti euro, energetikos, mokslinių tyrimų, inovacijų ir užimtumo uždavinius? O gal vėl neatsispirsime apgailėtinam nesutarimo ir kovos dėl valdžios reginiui? Kokius pavadinimus skaitysime pagrindiniuose dienraščiuose? Apie ką žmonės šeštadienį kalbės interneto dienoraščiuose ir svetainėje „Facebook“, minėdami Europos Vadovų Tarybos sprendimus? Apie Europos baikštumą susidūrus su Viduržemio jūros regiono valstybių, kurios trokšta, kad būtų paisoma jų teisių, padėtimi, ar, priešingai, apie Europos lyderystę? Europos pareiga šiuo atžvilgiu aiški: Ji turi naudotis visais savo ištekliais ir diplomatiniais įgūdžiais, kad padėtų pereiti prie demokratinių bei viešų rinkimų ir juos organizuoti. Ponios ir ponai, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos nuomone, problemas galime spręsti turėdami daugiau Europos, o ne mažiau. Sprendimą rasime ne siekdami daugiau vadinamųjų nacionalinių pergalių, bet siekdami daugiau bendrų pergalių ir duodami koordinuotą atsaką. Sprendimą rasime ne pro pirštus žiūrėdami į bendrų taisyklių taikymą, bet laikydamiesi griežtesnės tvarkos. Ponios ir ponai, sprendimą rasime ne turėdami skirtingesnius biudžetus, darbo įstatymus ir mokesčių tarifus, bet siekdami jų panašumo. PPE frakcijos požiūriu, reikia išmokti tik vieną šios krizės pamoką – kad be bendros vizijos ir bendrų išteklių mūsų šalių augimas bus vangus ir patirsime socialinę krizę. Krizės patirtis atskleidė vieną dalyką, būtent, jei galvosime, dirbsime ir investuosime kaip europiečiai, mūsų šalys įveiks sudėtingą kelią, kuriuo eina, ir visada nugalės. Kas kitas, jei ne patirti sunkumai, mus privers veikti vieningai? Kartu su Europos Komisija, su dauguma šio Parlamento kolegų ir, esu įsitikinęs, su 500 mln. Europiečių dauguma pateiksiu Europos Vadovų Tarybai tokį klausimą: kada veiksime ir reaguosime vieningiau? Kalbant apie eurą, dabar žinau, kad mūsų vyriausybės laikysis tvirtai ir neleis spekuliuotojams sugriauti 60 metų trukusios Europos integracijos. Dabar raginu jas susitelkti ir įtvirtinti Finansinės padėties stabilizavimo priemonę, nes tai esminis dalykas. Raginu jas visų pirma stiprinti biudžetinę drausmę ir toliau stengtis mažinti valstybės skolą. Europos valdysena yra mūsų sėkmės ir bendro projekto Mano frakcija tai palaiko tiek, kiek palaiko eurą, t. y. visiškai. Kaip minėjau kalbos pradžioje, problemas išspręsime turėdami daugiau Europos, o ne mažiau. Tai tinka kalbant ne tik apie užimtumą ir ekonomiką, bet ir apie energetiką – temą, kurią Taryba taip pat nagrinės penktadienį. Turėti daugiau Europos – tai pirmiausia visiškai įgyvendinti jau esamus su energijos vidaus rinka susijusius teisės aktus. Niekada nebus pakankamai pabrėžiama, kad visiškai išnaudodami šią rinką tapsime konkurencingesni, bus užtikrintas tiekimo saugumas ir esminis atsinaujinančiosios energijos gamybos augimas. Turėti daugiau Europos taip pat reiškia raginti valstybes spręsti energijos vartojimo efektyvumo didinimo iki 20 proc. uždavinį 2011–2020 m. Jos nustatė sau tokį tikslą. Turime užtikrinti, kad jos jį pasiektų, arba mums reikės griežtinti standartus, kurių joms reikės laikytis, kad pasiektų tą tikslą. Pagaliau turėti daugiau Europos energetikos srityje – tai daugiau investuoti. Komisija apskaičiavo, kad būtinam infrastruktūros lygiui pasiekti reikia 1 mlrd. EUR. Tikimės, kad šiam lygiui pasiekti Europos Taryba priims plataus užmojo sprendimus. Europai reikia saugios, švarios energijos taip, kaip jai reikia mokslinių tyrimų ir plėtros politikos ir politikos, kuria skatinamos pramonės inovacijos. Čia taip pat sprendimą randame turėdami daugiau Europos ir skirdami daugiau dėmesio mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Problemas išspręsime šalindami kuo daugiau biurokratinių kliūčių ir pagaliau susitardami dėl Europos patento. Inovacijų srityje iš savo vadovų taip pat tikimės bendrų sprendimų, o ne menkaverčių ginčų. Ponios ir ponai, metas palikti automatiškas praeities reakcijas. Skatinti skirtumus yra gerai, bet dar geriau skatinti jų tarpusavio papildomumą. Gali būti naudinga imtis asmeninių iniciatyvų, bet komandinis žaidimas yra būdas laimėti varžybas. Puoselėti nacionalines ambicijas visiškai teisėta, bet suprasti, kad žaidimas laimimas tarptautiniu lygmeniu žaidžiant kaip komandai – reiškia užtikrinti Europos gyventojų ateitį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kundze kungs, dāmas un kungi, ko Eiropas sabiedrība iegūs no tās vadītāju sanāksmes, kas notiks šo piektdien Briselē? Vai tā sapratīs, ka Eiropas atbildes uz Eiropas problēmām — euro, enerģētiku, pētniecību un inovācijām, un nodarbinātību — tiek meklētas pēc labākās sirdsapziņas? Vai drīzāk, ka mēs atkal ļaujamies nožēlojamai izrādei, kurā valda nevienprātība un cīņa par varu? Kādi virsraksti būs lielākajos laikrakstos? Par ko cilvēki runās sestdien emuāros un tīmekļa vietnē attiecībā uz Eiropadomes lēmumiem? Par Eiropas biklumu, saskaroties ar Vidusjūras reģiona valstu situāciju, kuras vēlas, lai to tiesības tiktu ņemtas vērā, vai arī tieši pretēji — par tās vadību? Eiropas pienākums šajā sakarā ir pilnīgi skaidrs — tai ir jāizmanto visi līdzekļi un visas diplomātiskās iemaņas, lai sniegtu atbalstu pārejas procesā un demokrātisku un atklātu vēlēšanu rīkošanā. Dāmas un kungi, Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) uzskata, ka, lai atrisinātu savas problēmas, mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas līmeņa politikas, nevis mazāk. Risinājums nav tik daudz meklējams tā sauktajās valstu uzvarās, bet vairāk kopējās uzvarās un vairāk saskaņotās reakcijās. Risinājums nav meklējams paviršā attieksmē pret mūsu kopējo noteikumu piemērošanu, bet lielākā disciplīnā. Risinājums, dāmas un kungi, nav meklējams lielākās atšķirībās starp mūsu budžetiem, mūsu darba tiesībām un mūsu nodokļu likmēm, bet lielākā konverģencē. PPE grupa uzskata, ka no šīs krīzes vajadzētu izdarīt vienu secinājumu, proti, ka bez kopīga redzējuma un bez kopīgiem resursiem mūsu valstīm būs lēna izaugsme un tajās padziļināsies sociālās krīzes. Ja no šīs krīzes kas jāmācās, tad tikai tas, ka, domājot, strādājot un ieguldot kā eiropiešiem, mūsu valstis izkļūs no grūtā posma, kurā tās pašlaik atrodas, un uz visiem laikiem šajā ziņā kļūs spēcīgākas. Kas cits vēl varētu mums likt vienoti reaģēt, ja ne grūtības, ar kurām mēs tagad esam saskārušies? Es kopīgi ar Eiropas Komisiju, vairākums manu kolēģu Parlamentā, un esmu pārliecināts arī, ka lielākā daļa no 500 miljoniem eiropiešu, Eiropadomei izvirzīja šādu jautājumu — kad mūsu rīcība un reakcija beidzot kļūs vienotāka? Attiecībā uz euro es tagad zinu, ka mūsu valdības rīkosies stingri un neļaus spekulantiem sagraut Eiropas integrāciju, kas tiek veidota nu jau 60 gadus. Es tagad aicinu tās koncentrēties uz finanšu stabilizācijas mehānisma konsolidāciju, jo tas ir ļoti svarīgi. Es aicinu tās jo īpaši stiprināt to budžeta disciplīnu un turpināt centienus samazināt valsts parādu. Eiropas pārvaldība ir obligāts nosacījums, lai mūsu kopējais projekts izrādītos veiksmīgs. Mana grupa to atbalsta tikpat lielā mērā, kā tā atbalsta euro, tas ir, pilnībā. Lai mēs atrisinātu savas problēmas, mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas līmeņa politikas, nevis mazāk, kā es jau minēju savas runas ievadā. Neskatoties uz to, ka tas attiecas uz nodarbinātību un ekonomiku, tas ir pareizi arī attiecībā uz enerģētiku — tematu, kam Padome pievērsīsies arī piektdien. Vairāk Eiropas līmeņa politikas nozīmē, pirmkārt un galvenokārt, pilnībā īstenot tos tiesību aktus, kas jau pastāv saistībā ar iekšējo enerģētikas tirgu. Nekad nebūs lieki uzsvērt, ka šim tirgum uzsākot darbību pilnā apjomā, mēs kļūsim konkurētspējīgāki, tiks nodrošināta mūsu piegāžu drošība un garantēts ievērojams atjaunojamās enerģijas ražošanas pieaugums. Vairāk Eiropas līmeņa politikas nozīmē arī aicināt mūsu valstis risināt jautājumu attiecībā uz to energoefektivitātes palielināšanu par 20 % laikposmā starp pašreizējo brīdi un 2020. gadu. Šīs valstis pašas sev izvirzīja šādu mērķi. Mums ir jānodrošina, ka tās sasniedz šo mērķi, vai pretējā gadījumā mums vajadzēs paaugstināt standartus, kas tām ir jāievēro, lai to paveiktu. Visbeidzot, vairāk Eiropas līmeņa politikas enerģētikas jomā nozīmē vairāk ieguldīt. Saskaņā ar Komisijas aplēsēm vajadzīgā infrastruktūras līmeņa sasniegšanai būs jāiegulda EUR 1 miljards. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs gaidām vērienīgus lēmumus no Eiropadomes. Eiropai ir vajadzīga droša, tīra enerģija, gluži tāpat kā tai ir vajadzīga pētniecības un attīstības politika un rūpniecisko jauninājumu veicināšanas politika. Arī šeit, lai atrastu risinājumu, ir vajadzīgs vairāk Eiropas līmeņa politikas, un lielāka uzmanība jāpievērš maziem un vidējiem uzņēmumiem. Risinājumu ir iespējams atrast, samazinot birokrātiju līdz minimumam un beidzot panākot vienošanos par Eiropas patentu. Arī inovāciju jomā mēs gaidām no mūsu vadītājiem kopīgus risinājumus, nevis sīkus strīdus. Dāmas un kungi, ir laiks atsacīties no mūsu paredzamajām pagātnes reakcijām. Mūsu atšķirību veicināšana ir laba un atzīstama lieta, taču vēl labāk būtu, ja tās tiktu padarītas savstarpēji papildinošas. Dažreiz var būt noderīgi personiski uzņemties iniciatīvu, bet spēli var uzvarēt, tikai darbojoties komandā. Valstu centienu atbalstīšana ir pilnīgi likumīga, bet Eiropas iedzīvotājiem nākotni var garantēt, vienīgi apzinoties, ka spēli starptautiskā līmenī var uzvarēt, darbojoties komandā."@lv13
"Monsieur le Président, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, que va retenir l'opinion publique européenne de la réunion de ses dirigeants ce vendredi à Bruxelles? Va-t-elle comprendre qu'à des enjeux européens –euro, énergie, recherche et innovation, emploi –, on cherche de bonne foi des réponses européennes? Ou plutôt, qu'une fois encore, nous nous livrons au triste spectacle des divisions et des luttes d'influence? Que vont titrer les grands journaux? De quoi va-t-on parler samedi dans les blogs, sur Facebook, lorsqu'on y évoquera les décisions du Conseil européen? De la timidité de l'Europe sur la situation des pays méditerranéens qui aspirent au respect de leurs droits ou, au contraire, de son leadership? Le devoir de l'Europe à cet égard est clair: à savoir mettre en œuvre toutes ses ressources, toute sa diplomatie pour aider à la transition et à la mise en place d'élections démocratiques et ouvertes. Chers collègues, pour le groupe PPE, la solution à nos problèmes, ce n'est pas moins d'Europe, mais plus d'Europe! La solution, ce n'est pas plus de soi-disant victoires nationales, mais plus de victoires communes, plus de réponses coordonnées. La solution, ce n'est pas plus de laxisme dans le respect de nos règles communes, mais plus de discipline. La solution, chers collègues, ce n'est pas plus de divergences dans nos budgets, dans nos lois sur le travail, dans nos taux de fiscalité, mais plus de convergence! Pour le groupe PPE, s'il y a une seule leçon à tirer de la crise, c'est que sans vision commune et sans moyens en commun, nos pays s'enliseront dans une croissance molle et s'enfonceront dans une crise sociale. S'il y a une seule leçon à tirer de la crise, c'est qu'en pensant européen, en travaillant européen, en investissant européen, nos pays sortiront durablement renforcés de la passe difficile qu'ils traversent. Que nous faut-il de plus pour réagir ensemble que les difficultés que nous venons de vivre? Avec la Commission européenne, avec la majorité de mes collègues dans cet hémicycle et, j'en suis sûr, la majorité des cinq cent millions d'Européens, je le demande au Conseil européen: quand allons-nous agir et réagir davantage ensemble? Concernant l'euro, je sais désormais que nos gouvernants tiendront bon et qu'ils ne laisseront pas les spéculateurs détruire soixante années de construction européenne. Je leur demande à présent de se concentrer sur la consolidation du mécanisme de stabilité qui est indispensable. Je leur demande surtout de renforcer leur discipline budgétaire et de tenir bon dans la réduction des déficits publics. La gouvernance européenne est la condition de la réussite de notre projet commun. Mon groupe y tient autant qu'il tient à l'euro, c'est-à-dire absolument! La solution à nos problèmes, je le disais en commençant, ce n'est pas moins d'Europe, c'est plus d'Europe! Si cela est vrai pour l'emploi et pour l'économie, c'est vrai pour l'énergie, dont le Conseil européen traitera aussi ce vendredi. Plus d'Europe, cela veut dire, en premier lieu, mettre pleinement en œuvre les lois existantes dans le domaine du marché intérieur de l'énergie. On ne dira jamais assez que faire pleinement fonctionner ce marché nous rendra plus compétitifs, assurera la sécurité de nos approvisionnements et garantira un accroissement considérable de la production d'énergies renouvelables. Plus d'Europe, cela veut dire aussi pousser nos États à gagner le pari d'une augmentation de vingt pour cent de leur efficacité énergétique d'ici 2020. Ils se sont eux-mêmes fixé cet objectif. Il faut veiller à ce qu'ils l'atteignent, faute de quoi, il faudra renforcer les standards pour y parvenir. Enfin, plus d'Europe dans le domaine de l'énergie suppose plus d'investissements. La Commission estime à un milliard d'euros les efforts nécessaires pour être au niveau requis en termes d'infrastructures. Nous attendons des décisions ambitieuses du Conseil en ce sens. Une énergie sûre, une énergie propre, c'est aussi indispensable pour l'Europe qu'une politique de recherche et de développement, qu'une politique favorisant l'innovation industrielle. Là encore, la solution c'est plus d'Europe et c'est une attention accrue aux petites et moyennes entreprises. La solution est de réduire au minimum les contraintes bureaucratiques et de nous entendre enfin sur un brevet européen. Sur le terrain de l'innovation aussi, nous attendons de nos dirigeants des solutions communes, et non pas des querelles de clocher. Mesdames et Messieurs, le temps est venu de dépasser nos réflexes du passé. Valoriser nos différences, c'est bien, mais les rendre complémentaires, c'est mieux! Prendre des initiatives individuelles, cela peut être utile, mais jouer collectif, cela fait gagner le match! Nourrir les ambitions nationales, c'est légitime, mais comprendre que le jeu mondial se gagne en équipe, c'est assurer un avenir aux Européens."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Győri, mijnheer Barroso, dames en heren, wat zal er bij de Europese publieke opinie blijven hangen na de bijeenkomst van onze leiders, die op vrijdag in Brussel plaatsvindt? Zal men begrijpen dat er Europese belangen op het spel staan – de euro, energie, onderzoek, innovatie, werkgelegenheid – en dat we daarom Europese antwoorden moeten bedenken? Of zullen we eens te meer het trieste spektakel te zien krijgen van verdeeldheid en machtsstrijd? Wat zal er in de krantenkoppen staan? Wat zal er op zaterdag in de blogs of op Facebook worden geschreven over de besluiten van de Europese Raad? Dat Europa aarzelend reageert op de situatie in de landen rondom de Middellandse Zee, waar de burgers hun rechten opeisen, of juist dat Europa leiding geeft? Het is wel duidelijk wat in dit verband de plicht van Europa is: we moeten alles in het werk stellen, alle diplomatieke middelen gebruiken om te helpen bij de overgang, en bij het organiseren van democratische en open verkiezingen. Beste collega's, voor de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) is het duidelijk: de oplossing voor onze problemen is niet minder Europa, maar meer Europa! De oplossing is niet gelegen in meer zogenaamde nationale overwinningen, maar in gemeenschappelijke overwinningen en meer gecoördineerde antwoorden. De oplossing is niet dat we de hand lichten met onze gemeenschappelijke regels, maar dat we meer discipline aan de dag leggen. De oplossing, beste collega's, is niet gelegen in grotere verschillen tussen onze begrotingen, ons arbeidsrecht en onze belastingpercentages maar in meer convergentie! Voor de PPE-Fractie is duidelijk dat we maar één conclusie kunnen trekken uit de crisis: zonder een gemeenschappelijke visie en zonder gemeenschappelijke middelen blijft de groei in onze landen zwak, en wordt de sociale crisis nog ernstiger. Ik dank dat we één les moeten leren uit deze crisis: onze landen kunnen alleen maar sterker uit deze moeilijke fase tevoorschijn komen als ze Europees denken, Europees werken en Europees investeren. Wanneer pakken we dit samen aan? Wat moet er nog meer gebeuren dan wat we nu net hebben meegemaakt? Net als de Europese Commissie, net als de meeste leden in deze zaal, en ongetwijfeld ook net als de meerderheid van de vijfhonderd miljoen Europeanen, vraag ik de Europese Raad: wanneer steken we de handen uit de mouwen, en wanneer gaan we beter samenwerken? Ik wil ook iets zeggen over de euro. Ik heb gemerkt dat onze regeringen zich schrap zullen zetten, dat ze niet zullen toelaten dat speculanten kapot maken wat we in Europa de afgelopen zestig jaar hebben opgebouwd. Ik zou ze willen vragen om zich nu te concentreren op het consolideren van het stabiliteitsmechanisme, dat essentieel is. Ik zou ze vooral willen vragen om meer begrotingsdiscipline aan de dag te leggen, en door te gaan met het verlagen van het tekort op de overheidsbegroting. Europees bestuur is een voor het welslagen van ons gezamenlijk project. Mijn fractie vindt dat even belangrijk als de euro, ze zijn allebei essentieel! Ik heb het in het begin al gezegd: de oplossing voor onze problemen is niet minder Europa, maar meer Europa! Dat geldt voor de werkgelegenheid en voor de economie, maar het geldt ook voor de energie, een onderwerp dat de Europese Raad op vrijdag ook zal behandelen. Meer Europa betekent allereerst dat we de bestaande wetgeving voor de interne markt voor energie volledig toepassen. We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat ons concurrentievermogen zal stijgen, dat onze energievoorzieningszekerheid gegarandeerd zal zijn en dat we de productie van hernieuwbare energie sterk zullen kunnen verhogen als we ervoor zorgen dat deze markt volledig functioneert. Meer Europa betekent ook dat we onze landen moeten overtuigen van de noodzaak dat ze de weddenschap van 20 procent meer energie-efficiëntie tot 2020 winnen. Dat hebben ze zich zelf voorgenomen. We moeten ervoor zorgen dat ze dit doel bereiken; anders moeten we de normen aanscherpen. Tot slot betekent meer Europa voor de energiesector ook dat we meer moeten investeren. De Commissie schat dat er een miljard euro moet komen om de nodige infrastructuur ter beschikking te stellen. Daarom verwachten we dat de Raad ambitieuze besluiten neemt. Veilige en schone energie is voor Europa even belangrijk als een onderzoeks- en ontwikkelingbeleid, als een innovatie- en industriebeleid. Ook daar is de oplossing meer Europa, en meer aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. De oplossing is zo weinig mogelijk bureaucratie; de oplossing is dat we eindelijk een regeling vinden voor het Europees octrooi. Ook op het gebied van de innovatie verwachten we van onze leiders gemeenschappelijke oplossingen, en geen dorpsruzies. Dames en heren, het is de hoogste tijd om onze reflexen uit het verleden van ons af te schudden. We moeten onze verschillen als troeven beschouwen, maar vooral moeten we leren hoe we elkaar kunnen aanvullen! Het is mooi als spelers individueel initiatieven nemen, maar alleen een team dat samen speelt kan de wedstrijd winnen! Het is legitiem om nationale ambities te koesteren, maar wanneer we op het mondiale speelveld de wedstrijd willen winnen moeten we als team spelen, dat moeten we begrijpen. Alleen zo kunnen we de toekomst van de Europese burgers garanderen."@nl3
"Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca Győri, Panie Przewodniczący Barroso, Panie i Panowie! Co wyniosą obywatele Europy ze spotkania swych przywódców w najbliższy piątek w Brukseli? Czy będzie dla nich zrozumiałe, iż w dobrej wierze poszukuje się tam europejskiej odpowiedzi na europejskie wyzwania – euro, energię, badania i innowacje oraz zatrudnienie? Czy też może raz jeszcze okaże się, że podda się nas żałosnemu spektaklowi podziału i walk o władzę? Jakie będą nagłówki głównych gazet? O czym rozmawiać będą ludzie w sobotę na blogach i Facebooku w odniesieniu do decyzji Rady Europejskiej? O nieśmiałości Europy w obliczu sytuacji w krajach basenu Morza Śródziemnego pragnących poszanowania swych praw, czy przeciwnie, o jej przywództwie? Obowiązek Europy w tym zakresie jest dość oczywisty: musi ona zmobilizować wszystkie swe zasoby i wszystkie swe zdolności dyplomatyczne, by wspomóc zmiany i organizację demokratycznych i otwartych wyborów. Panie i Panowie! Zdaniem Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) rozwiązaniem naszych problemów jest więcej Europy, nie mniej. Rozwiązaniem nie jest więcej tak zwanych zwycięstw narodowych, lecz więcej wspólnych zwycięstw i bardziej skoordynowane odpowiedzi. Rozwiązaniem nie jest pobłażliwe nastawienie wobec stosowania naszych wspólnych zasad, lecz większa dyscyplina. Rozwiązanie, Panie i Panowie, to nie większe rozbieżności pomiędzy naszymi budżetami, naszym prawem pracy i naszymi stawkami podatkowymi, lecz większa zbieżność między nimi. Zdaniem grupy PPE z tego kryzysu można wyciągnąć jeden jedyny wniosek, a mianowicie, że bez wspólnej wizji i bez wspólnych zasobów nasze kraje dopadnie ślamazarny wzrost i kryzys społeczny. Jeśli z tego kryzysu można wyciągnąć jakikolwiek wniosek, jest on taki, iż jeśli będziemy myśleć, działać i inwestować jako Europejczycy, nasze kraje wyjdą z trudnego okresu, jaki przechodzą, i będą dzięki temu zawsze silniejsze. Co jeszcze może sprawić, że będziemy działać jak jeden mąż, jeśli nie trudności, jakich właśnie doświadczyliśmy? Wraz z Komisją Europejską, większością moich koleżanek i kolegów w tej sali i – jestem pewien – większością z 500 milionów Europejczyków zadaję Radzie Europejskiej następujące pytanie: kiedy będziemy działać i reagować w większym duchu jedności? Co do euro, wiem teraz, że nasze rządy będą stanowcze i nie pozwolą spekulantom zniszczyć 60 lat integracji europejskiej. Wzywam je obecnie do skupienia się na konsolidacji mechanizmu stabilizacji finansowej, gdyż ma to kluczowe znaczenie. Wzywam je w szczególności do wzmocnienia swej dyscypliny budżetowej oraz podtrzymywania wysiłków zmierzających do redukcji długu publicznego. Europejskie zarządzanie to warunek powodzenia naszego wspólnego projektu. Moja grupa wspiera go tak samo, jak wspiera euro, to znaczy całkowicie. Rozwiązaniem naszych problemów, jak powiedziałem na początku mojego wystąpienia, jest więcej, a nie mniej, Europy. Tak jest w przypadku zatrudnienia i gospodarki, lecz również w przypadku energii – kwestii, którą Rada również podejmie w piątek. Więcej Europy oznacza przede wszystkim pełne wdrożenie już istniejących przepisów w odniesieniu do wewnętrznego rynku energii. Nigdy za dużo podkreślania, że uczynienie tego rynku w pełni funkcjonalnym spowoduje, że będziemy bardziej konkurencyjni, zapewni bezpieczeństwo naszych dostaw oraz zagwarantuje istotny wzrost w wytwarzaniu energii odnawialnej. Więcej Europy oznacza również zachęcanie naszych państw do sprostania zadaniu zwiększenia swej efektywności energetycznej o 20 % do roku 2020. To same państwa ustaliły dla siebie taki cel. Musimy sprawić, by go osiągnęły, w przeciwnym razie będziemy musieli podnieść standardy, jakie muszą spełnić, by go osiągnąć. Wreszcie, więcej Europy w obszarze energii oznacza większe inwestycje. Komisja szacuje, że osiągnięcie wymaganego poziomu infrastruktury będzie kosztować miliard euro. Aby to zrealizować, oczekujemy od Rady Europejskiej ambitnych decyzji. Europa potrzebuje bezpiecznej czystej energii, tak samo jak potrzebuje polityki badawczo-rozwojowej i polityki promowania innowacji w przemyśle. W tym obszarze rozwiązaniem jest również więcej Europy i poświęcenie większej uwagi małym i średnim przedsiębiorstwom. Rozwiązaniem jest zmniejszenie biurokracji do minimum i wreszcie osiągnięcie porozumienia w sprawie europejskiego patentu. W obszarze innowacji również oczekujemy od naszych przywódców wspólnych rozwiązań, nie zaś zaściankowych przepychanek. Panie i Panowie! Czas wyjść poza nasze odruchowe reakcje, prezentowane w przeszłości. Promowanie różnic między nami jest w porządku, lecz jeszcze lepiej byłoby sprawić, by się one wzajemnie uzupełniały. Podejmowanie inicjatyw indywidualnych może być przydatne, jednak aby wygrać mecz, trzeba grać zespołowo. Posiadanie ambicji narodowych jest w pełni uzasadnione, jednak gwarancję przyszłości dla Europejczyków stanowi zrozumienie, iż grę na szczeblu międzynarodowym wygrywa się grając zespołowo."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Presidente em exercício do Conselho Europeu, Senhor Presidente da Comissão Europeia, Senhoras e Senhores Deputados, que ilações retirarão os cidadãos europeus da reunião dos seus líderes esta sexta-feira em Bruxelas? Concluirão que a procura de respostas europeias para desafios europeus – o euro, a energia, a investigação e inovação e o emprego – está a ser feita de boa fé? Ou antes que, mais uma vez, nos sujeitamos ao triste espectáculo da divisão e das lutas pelo poder? Quais serão os títulos dos principais jornais? No sábado, de que falarão as pessoas nos blogues e no Facebook quando se referirem às decisões do Conselho Europeu? Falarão da timidez da Europa perante a situação nos países do Mediterrâneo, que ambicionam que os seus direitos sejam respeitados, ou falarão, pelo contrário, do seu papel de liderança? O dever da Europa nesta questão é muito claro: deve congregar todos os seus recursos e todas as suas competências diplomáticas para ajudar a transição e a organização de eleições democráticas e abertas. Senhoras e Senhores Deputados, na opinião do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), a solução para os nossos problemas é mais Europa, e não menos. Não encontraremos a solução em novas versões das chamadas vitórias nacionais, mas sim em novas vitórias comuns e novas respostas coordenadas. A solução não é o laxismo na aplicação das normas comunitárias, mas sim o reforço da disciplina. A solução, Senhoras e Senhores Deputados, não é o aumento da divergência entre os nossos orçamentos, a nossa legislação laboral e as nossas taxas fiscais, mas sim o reforço da convergência. Na perspectiva do Grupo PPE, há uma lição a tirar desta crise, ou seja, sem uma visão comum e sem recursos partilhados, os nossos países afundar-se-ão num crescimento lento e mergulharão numa crise social. Se há apenas uma lição a tirar desta crise, é que, se pensarmos, trabalharmos e investirmos como europeus, os nossos países ultrapassarão o momento difícil que vivem e ficarão mais fortes para o futuro. Que mais nos fará reagir a uma só voz se não as dificuldades que acabámos de experimentar? Juntamente com a Comissão Europeia, a maioria dos meus colegas neste Parlamento e, estou convicto, a maioria dos 500 milhões de europeus, coloco a seguinte pergunta ao Conselho Europeu: quando começaremos a actuar e a reagir mais a uma só voz? No que se refere ao euro, hoje sei que os nossos Governos cerrarão fileiras e não permitirão que os especuladores destruam 60 anos de integração europeia. Insto-os agora a concentrarem-se na consolidação do Mecanismo de Estabilização Financeira, pois isso é fundamental. Exorto-os em particular a reforçarem a disciplina orçamental e a perseverarem no esforço de reduzir a dívida pública. A governação europeia é a condição do êxito do nosso projecto comum. O meu grupo apoia este projecto como apoia o euro, isto é, totalmente. A solução para os nossos problemas, como afirmei no início, é mais Europa, e não menos. E se isso é verdade em matéria de emprego e economia, não o é menos no que se refere à energia, um tema que o Conselho também vai abordar na sexta-feira. Mais Europa significa, em primeiro lugar, aplicar plenamente a legislação em matéria de mercado interno da energia. Nunca será de mais salientar que tornar este mercado plenamente operacional nos tornará mais competitivos, garantirá a segurança do abastecimento e assegurará um aumento substancial da produção de energia de fontes renováveis. Mais Europa significa também encorajar os nossos Estados a cumprirem o desafio de aumentar a eficiência energética em 20% até 2020. Foram eles próprios que estabeleceram esse objectivo. Devemos certificar-nos de que o cumprem, ou teremos de estabelecer normas mais severas. A concluir, mais Europa no domínio da energia significa investir mais. A Comissão prevê que o nível de infra-estruturas necessário custará mil milhões de euros. Para esse efeito, esperamos decisões ambiciosas do Conselho Europeu. A Europa necessita de energia segura e limpa, tal como precisa de uma política em matéria de investigação e desenvolvimento e de uma política de promoção da inovação industrial. Também aqui a solução é mais Europa e mais atenção às pequenas e médias empresas. A solução está na redução da burocracia ao mínimo e na obtenção, por fim, de um acordo sobre a patente europeia. Também no domínio da inovação esperamos dos nossos líderes soluções comuns e não questiúnculas provincianas. Senhoras e Senhores Deputados, é tempo de abandonarmos as reacções irracionais do passado. Promover as nossas diferenças está muito bem, mas torná-las complementares é ainda melhor. As iniciativas individuais podem ser úteis, mas é com jogo colectivo que se ganha uma partida. Acalentar ambições nacionais é perfeitamente legítimo, mas compreender que, no terreno internacional, o jogo se ganha com uma estratégia de equipa é a melhor forma de garantir um futuro para os cidadãos da Europa."@pt17
"Domnule Președinte, doamnă Győri, domnule Barroso, doamnelor și domnilor, ce va reține publicul european din reuniunea conducătorilor săi de la Bruxelles de vinerea aceasta? Va înțelege că, pentru provocările europene – moneda euro, energie, cercetare și inovare și ocuparea forței de muncă – se caută răspunsuri europene cu bună credință? Sau mai degrabă că, încă o dată, cădem pradă spectacolului trist al divizărilor și al luptelor pentru putere? Care vor fi titlurile principale ale marilor ziare? Despre ce vor vorbi oamenii sâmbătă pe bloguri și pe Facebook când se vor referi la deciziile Consiliului European? Despre timiditatea Europei atunci când s-a confruntat cu situația țărilor mediteraneene care doresc să le fie respectate drepturile sau, dimpotrivă, despre statutul său de lider? Responsabilitatea Europei în această privință este clară: trebuie să-și exploateze toate resursele și toate aptitudinile diplomatice pentru a susține tranziția și organizarea unor alegeri democratice și deschise. Doamnelor și domnilor, Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) consideră că soluția la problemele noastre constă în a avea mai multă, și nu mai puțină Europă. Soluția nu constă în mai multe așa-zise victorii naționale, ci în mai multe victorii comune și mai multe răspunsuri coordonate. Soluția nu constă într-o atitudine relaxată față de aplicarea normelor noastre comune, ci în mai multă disciplină. Soluția, doamnelor și domnilor, nu constă în divergențe mai mari între bugetele noastre, în legislația muncii și în ratele noastre de impozitare, ci în mai multă convergență. După părerea Grupului PPE, avem o singură lecție de învățat din criză, și anume că, în lipsa unei viziuni comune și a resurselor comune, țările noastre se vor împotmoli într-o creștere lentă și se vor afunda într-o criză socială. Dacă există o singură lecție de învățat din această criză, aceasta este că judecând, muncind și investind ca europeni, țările noastre vor ieși din pasa dificilă prin care trec și vor fi mai puternice de acum înainte. Ce altceva ne va face să reacționăm uniți dacă nu dificultățile cu care tocmai ne-am confruntat? Împreună cu Comisia Europeană, cu majoritatea colegilor mei din această sală și, sunt sigur, cu o mare parte din cele 500 de milioane de europeni, adresez următoarea întrebare Consiliului European: când vom acționa și reacționa uniți? Cât despre moneda euro, știu că guvernele noastre se vor ține pe poziție și nu vor permite speculatorilor să distrugă 60 de ani de construcție europeană. Le solicit acum să se concentreze pe consolidarea mecanismului de stabilitate financiară, deoarece acesta este esențial. Le solicit să consolideze în special disciplina bugetară și să mențină eforturile de reducere a datoriilor publice. Guvernanța europeană este premisa a succesului proiectului nostru comun. Grupul meu susține această măsură la fel de mult cum susține și moneda euro, adică total. Soluția la problemele noastre, așa cum spuneam la începutul discursului meu, constă în a avea mai multă, și nu mai puțină Europă. Acest lucru este valabil pentru ocuparea forței de muncă și economie și este valabil și pentru energie, subiect pe care Consiliul îl va aborda vinerea aceasta. A avea mai multă Europă înseamnă în primul rând a pune în aplicare în totalitate legile care există deja cu privire la piața energetică internă. Nu vom putea niciodată să subliniem îndeajuns faptul că transformarea acestei piețe într-una pe deplin operațională ne va face mai competitivi, va asigura securitatea proviziilor noastre și va garanta o creștere considerabilă a producției de energie regenerabilă. A avea mai multă Europă înseamnă, de asemenea, a încuraja statele membre să facă față provocării de a-și spori eficiența energetică cu 20 % până în 2020. Ele însele și-au impus acest obiectiv. Trebuie să ne asigurăm că-l vor atinge, în caz contrar va trebui să ridicăm standardele pe care trebuie să le îndeplinească pentru a reuși acest lucru. În cele din urmă, a avea mai multă Europă în domeniul energetic înseamnă a investi mai mult. Comisia estimează că va fi nevoie de 1 miliard de euro pentru a ajunge la nivelul de infrastructură necesar. Ne așteptăm la decizii ambițioase din partea Consiliului European pentru a atinge aceste obiective. Europa are nevoie de energie sigură și curată la fel de mult ca de o politică în materie de cercetare și dezvoltare și de o politică care să promoveze inovarea industrială. Și în acest caz soluția constă în a avea mai multă Europă și în a acorda mai multă atenție întreprinderilor mici și mijlocii. Soluția constă în a reduce la minim birocrația și în a ajunge în cele din urmă la un acord cu privire la un brevet european. Și în domeniul inovării așteptăm soluții comune de la conducătorii noștri, și nu certuri provinciale. Doamnelor și domnilor, a venit vremea să depășim reacțiile noastre impulsive din trecut. Promovarea diferențelor noastre este un lucru bun, însă este și mai bine ca acestea să fie reciproc complementare. Inițiativele individuale pot fi utile, însă meciul se câștigă prin muncă în echipă. Susținerea ambițiilor naționale este pe deplin legitimă, însă înțelegerea faptului că jocul se câștigă la nivel internațional prin muncă în echipă este garanția unui viitor pentru populația din Europa."@ro18
"Čo si odnesie európska verejnosť zo zasadnutia svojich vedúcich predstaviteľov tento piatok v Bruseli? Pochopí, že o európsku reakciu na európske otázky, akými sú otázky eura, energetiky, výskumu a inovácií a zamestnanosti, sa usilujeme v dobrej viere? Alebo skôr to, že sa tu znovu uchyľujeme k úbohému divadielku o rozdelení moci a boji o moc? Aké titulky sa objavia v najznámejších novinách? O čom sa budú ľudia rozprávať v sobotu v blogoch a v službe Facebook, keď sa budú odvolávať na rozhodnutia Európskej rady? O tom, aká je Európa bojazlivá, keď musí čeliť situácii v stredozemských krajinách, ktoré chcú, aby sa dodržiavali ich práva, alebo, naopak, o jej vedúcom postavení? V tejto súvislosti je úloha Európy úplne jasná: musí využiť všetky svoje zdroje a všetky diplomatické skúsenosti, aby napomohla prechod na demokratické a otvorené voľby a ich organizovanie. Vážené dámy a vážení páni, čo sa týka Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), myslíme si, že riešenie našich problémov spočíva v ďalšom posilňovaní Európy, nie v jej oslabovaní. Riešenie nespočíva vo väčšom počte tzv. národných víťazstiev, ale v spoločných víťazstvách a koordinovanejších reakciách. Riešenie nespočíva v nedbalom prístupe k uplatňovaniu našich spoločných pravidiel, ale vo väčšej disciplíne. Riešenie, dámy a páni, nespočíva vo väčších rozdieloch medzi našimi rozpočtami, našimi pracovnými právami a našimi výškami daní, ale vo väčšej konvergencii. Čo sa týka poslaneckého klubu PPE, myslíme si, že z tejto krízy si môžeme odniesť jedno ponaučenie, a to, že bez spoločnej vízie a bez spoločných zdrojov sa naše krajiny ponoria do pomalého rastu a upadnú do sociálnej krízy. Ak si z tejto krízy môžeme odniesť len jedno ponaučenie, malo by to byť to, že ak myslíme, pracujeme a investujeme ako Európania, naše krajiny sa dostanú zo zložitého obdobia, ktorým teraz prechádzajú, a vzídu z neho navždy ešte silnejšie. Čo iné nás donúti zareagovať ako jednotný celok, ak nie ťažkosti, ktoré práve zažívame? Spolu s Európskou komisiou, väčšinou kolegov v tomto Parlamente a som presvedčený, že aj s väčšinou z 500 miliónov Európanov, chceme Európskej rade položiť túto otázku: kedy začneme konať a reagovať vo väčšej miere ako jednotný celok? Čo sa týka eura, teraz už viem, že naše vlády situáciu zvládnu a nedovolia, aby špekulanti zničili 60 rokov európskej integrácie. Vyzývam ich teraz, aby sa sústredili na konsolidáciu finančného stabilizačného mechanizmu, pretože to je teraz rozhodujúce. Osobitne ich vyzývam, aby posilnili svoju rozpočtovú disciplínu a pokračovali v snahe o zníženie verejného dlhu. Európske riadenie je nevyhnutným predpokladom úspechu nášho spoločného projektu. Naša skupina ho podporuje tak, ako podporuje aj euro, teda absolútne. Ako som už uviedol na začiatku svojho prejavu, riešením našich problémov je posilňovanie pozície Európy a nie jej oslabovanie. Platí to v prípade zamestnanosti a hospodárstva a takisto to platí aj v prípade energetiky, teda témy, ktorou sa Rada bude zaoberať v piatok. Viac Európy znamená v prvom rade úplné vykonávanie právnych predpisov, ktoré už existujú v súvislosti s vnútorným trhom s energiou. Treba neustále zdôrazňovať, že ak zabezpečíme riadne fungovanie tohto trhu, zvýši to našu konkurencieschopnosť, zaistí to bezpečnosť našich dodávok a zaručí výrazné zvýšenie výroby z obnoviteľných zdrojov energie. Viac Európy znamená tiež povzbudzovanie našich štátov k tomu, aby sa pustili do riešenia problému a aby do roku 2020 zvýšili svoju energetickú účinnosť o 20 %. Tento cieľ si stanovili samy. Musíme zabezpečiť, aby sa im to podarilo, lebo inak budeme musieť zvýšiť svoje normy, ktoré musia na tento účel splniť. No a napokon, viac Európy v oblasti energetiky znamená viac investícií. Komisia odhaduje, že dosiahnutie požadovanej úrovne infraštruktúry bude stáť 1 miliardu EUR. Ak to máme dosiahnuť, očakávame od Európskej rady ambiciózne rozhodnutia. Európa potrebuje bezpečnú a čistú energiu presne tak, ako potrebuje politiku v oblasti výskumu a vývoja a politiku na podporu priemyselných inovácií. Aj v tomto prípade spočíva riešenie v posilňovaní pozície Európy a zvýšenej pozornosti venovanej malým a stredným podnikom. Riešenie spočíva v znížení byrokracie na minimum a nakoniec v dosiahnutí dohody o európskom patente. V oblasti inovácií tiež očakávame od svojich vedúcich predstaviteľov spoločné riešenia a nie dedinské hádky. Dámy a páni, nastal čas, aby sme prestali reagovať bez rozmýšľania a na základe ideológií ako v minulosti. Podporovanie našich rozdielov je dobré a je v poriadku, ale ak sa v nich budeme navzájom dopĺňať, bude to ešte lepšie. Prijímanie individuálnych iniciatív môže byť užitočné, ale zápasy vyhrávajú tímy. Prechovávanie národných ambícií je úplne oprávnené, ale budúcnosť pre Európanov zaručíme len vtedy, keď pochopíme, že vyhrať na medzinárodnej úrovni môžeme len ako tím."@sk19
"Gospod predsednik, gospa Győri, gospod Barroso, gospe in gospodje, kakšna bodo sporočila petkovega srečanja voditeljev v Bruslju evropski javnosti? Ali bo javnost razumela, da dobronamerno iščejo evropske odgovore na evropske izzive ─ evro, raziskave in inovacije ter zaposlovanje? Ali pa, da smo ponovno priče žalostni predstavi delitev in merjenja moči? Kakšni bodo naslovi v vodilnih časopisih? Kaj bodo ljudje v soboto pisali v blogih in na Facebooku v zvezi s sklepi Evropskega sveta? O medlosti Evrope ob razmerah v sredozemskih državah, ki hrepenijo po spoštovanju pravic, ali, nasprotno, o njeni voditeljski drži? Dolžnost Evrope pri tem je povsem jasna: uporabiti mora vse svoje vire in diplomatske sposobnosti v pomoč prehodu in organizaciji demokratičnih, odprtih volitev. Gospe in gospodje, za Skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) je za rešitev naših problemov potrebne več Evrope, ne manj. Rešitve ne bomo našli v tako imenovanih nacionalnih zmagah, ampak v bolj skupnih zmagah in bolj usklajenih odzivih. Rešitve ne bo prinesel ohlapen odnos do uveljavljanja skupnih pravil, prinesla jo bo večja disciplina. Rešitev, gospe in gospodje, ni v razhajanjih med proračuni, delovnimi zakonodajami in davčnimi stopnjami, ampak v njihovem približevanju. Kar zadeva skupino PPE, je glavni nauk te krize to, da bodo brez skupne vizije in združevanja virov naše države zašle v polžjo rast in potonile v socialno krizo. Če iz krize potegnemo en sam nauk, je to nauk, da se bodo naše države le z evropskim razmišljanjem, delovanjem in vlaganjem rešile iz sedanje zagate in izšle iz krize močnejše. Kaj drugega nas lahko pripravi k enotnem delovanju kot težave, ki jih doživljamo? V en glas z Evropsko komisijo, večino kolegov v naši zbornici in, prepričan sem, večino od 500 milijonov Evropejcev sprašujem Evropski svet: kdaj bomo začeli delovati in se odzivati enotno? Kar zadeva evro, že vem, da bodo naše vlade trdne in ne bodo dovolile špekulantom, da bi izničili 60 let evropskega združevanja. Pozivam jih, naj se posvetijo utrditvi mehanizma za finančno stabilizacijo, saj je ta nujna. Še zlasti jih pozivam k okrepitvi proračunske discipline in nadaljevanju prizadevanj za zmanjšanje javnega dolga. Evropsko upravljanje je za uspeh našega skupnega projekta. Naša skupina ga podpira enako, kot podpira evro, to je popolnoma. Rešitev naših problemov je, kot sem dejal že na začetku govora, več Evrope, ne manj. Kar velja za zaposlovanje in gospodarstvo, velja tudi za energijo, eno od področij, ki jih bo Svet obravnaval v petek. Več Evrope pomeni predvsem dosledno uveljavljanje že sprejete zakonodaje o notranjem trgu z energijo. Ni mogoče zadosti poudariti, da si bomo s polno uveljavitvijo tega trga zagotovili večjo konkurenčnost, zanesljivejšo oskrbo z energijo, pa tudi znatno povečanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Več Evrope pomeni tudi spodbujati države članice k uresničitvi cilja 20 % višje energetske učinkovitosti do leta 2020. Ta cilj so si zastavile same. Poskrbeti moramo, da ga bodo dosegle, ali pa bomo morali zvišati merila in zahteve, da ga vendarle bodo. In končno, več Evrope na področju energije pomeni več naložb. Komisija ocenjuje, da bo dvig ravni infrastrukture na zahtevano stal 1 bilijon EUR. Od Evropskega sveta pričakujemo ambiciozne sklepe glede tega. Evropa potrebuje zanesljivo, čisto energijo, prav tako pa potrebuje politiko raziskav in razvoja ter politiko spodbujanja industrijskih inovacij. Tudi pri tem je rešitev več Evrope ob večji pozornosti malim in srednje velikim podjetjem. Rešitev je korenito zmanjšanje birokracije in končno sprejetje dogovora o evropskem patentu. Tudi na področju inovacij pričakujemo od naših voditeljev skupne rešitve, ne vrtičkarskih prerekanj. Gospe in gospodje, čas je da se poslovimo od refleksnih odzivov iz preteklosti. Varovanje naših medsebojnih razlik sicer ni nič slabega, še bolje pa je izkoristiti njihovo dopolnjevanje. Pobude posameznikov so lahko koristne, zmago pa je mogoče doseči le z moštveno igro. Gojenje nacionalnih ambicij je popolnoma legitimno, ljudem Evrope pa lahko zagotovimo prihodnost le, če bomo doumeli, da je za zmago na mednarodnem igrišču treba igrati kot moštvo."@sl20
"Herr talman, fru Győri, herr Barroso, mina damer och herrar! Vad kommer EU:s allmänhet att ta med sig från mötet mellan ledarna denna fredag i Bryssel? Kommer allmänheten att förstå att man från EU:s sida i god tro försöker finna en respons på Europas utmaningar – euron, energi, forskning, innovation och sysselsättning? Eller tror de snarare att vi återigen kapitulerar för det sorgliga spektaklet av oenighet och maktkamp? Hur kommer rubrikerna att se ut i de stora tidningarna? Vad kommer folk att skriva om Europeiska rådets beslut på lördag i sina bloggar och på Facebook? Om EU:s blygsamma respons på situationen i Medelhavsländerna som längtar efter att få sina rättigheter respekterade, eller kanske tvärtom, om dess ledarskap? EU:s skyldighet i det här sammanhanget är rätt tydlig: EU måste utnyttja alla sina resurser och diplomatiska kunskaper för att hjälpa till under denna omställning och bidra till anordnandet av öppna och demokratiska val. Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) anser i alla fall att lösningen på våra problem ligger i att ha mer av EU, inte mindre. Lösningen ligger inte i så kallade nationella segrar, utan i gemensamma segrar och en mer samordnad respons. Lösningen ligger inte i en slapp inställning till hur vi tillämpar våra gemensamma regler, utan i en större disciplin. Lösningen ligger inte en ökad divergens mellan våra budgetar, arbetsmarknadslagar och skattesatser, utan tvärtom i en ökad konvergens. PPE-gruppen anser att vi har en enda läxa att lära av den här krisen, och det är att våra länder utan en gemensam vision och delade resurser skulle dras ned i en trög tillväxt och djup social kris. Om det är något vi kan lära oss av den här krisen är det att våra länder genom att tänka, arbeta och investera som européer kan ta oss ur denna svacka starkare än någonsin. Vad annars kan få oss att reagera gemensamt om inte de svårigheter som vi just har upplevt? Tillsammans med kommissionen, majoriteten av mina kolleger här i parlamentet och säkerligen även merparten av de 500 miljoner EU-medborgarna vill jag ställa följande fråga till Europeiska rådet: När ska vi börja agera och reagera mer som en enhet? När det gäller euron vet jag att våra regeringar är fast beslutna att inte låta spekulationer förstöra 60 år av europeisk integration. Jag uppmanar nu dem att koncentrera sig på konsolideringen av den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen, eftersom detta är nödvändigt. Jag uppmanar dem i synnerhet att stärka sin budgetdisciplin och fortsätta att anstränga sig för att minska sina offentliga skulder. Europeisk styrning är en nödvändig förutsättning för att nå framgång med vårt gemensamma projekt, och min grupp stöder det lika mycket som den stöder euron, det vill säga helt och hållet. Lösningen på våra problem är, som jag sade inledningsvis, att vi ska ha mer av Europa, inte mindre. Detta gäller i frågor som rör sysselsättning och ekonomin, men även energi, ett ämne som man också kommer att ta upp på fredag. Att ha mer av Europa betyder först och främst att fullt ut genomföra de lagar som redan finns om den inre energimarknaden. Det kan inte sägas tillräckligt många gånger hur viktigt det är att vi ser till att denna marknad blir väl fungerande för att stärka vår konkurrenskraft, trygga energiförsörjningen och garantera en betydande ökning av förnybar energiproduktion. Att ha mer av EU innebär också att uppmuntra våra stater att anta utmaningen att försöka öka sin energieffektivitet med 20 procent mellan nu och 2020. De har själva satt upp detta mål. Nu måste vi se till att de uppnår det, eller också måste vi höja kraven de måste uppfylla för att göra det. Att ha mer av EU betyder också avslutningsvis att investera mer. Kommissionen uppskattar att det kommer att kosta 1 miljard euro att leva upp till kraven på infrastruktur. Därför väntar vi oss ambitiösa beslut från Europeiska rådet för att lyckas med det. EU behöver en säker och ren energi på samma sätt som man behöver en strategi för forskning och utveckling och en strategi för att främja industriell innovation. Även här är lösningen att ha mer av EU och lägga större vikt vid små och medelstora företag. Lösningen ligger i att minska byråkratin till ett minimum och att slutligen nå en uppgörelse om ett EU-patent. När det gäller innovation, förväntar vi oss också gemensamma lösningar från våra ledare, inte trångsynt käbbel. Det är dags att lämna de stereotypa reaktionerna från förr bakom oss. Att främja våra olikheter är bra, men att se till att de ömsesidigt kompletterar varandra är ännu bättre. Att ta enskilda initiativ kan vara effektivt, men bara genom att spela som ett lag kan vi vinna matchen. Att värna om nationella ambitioner är helt i sin ordning, men att förstå att matchen bara kan vinnas på den internationella planen och om vi spelar som ett team är nödvändigt för att kunna garantera EU:s medborgare en ljus framtid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"sine qua non"18,5,20,15,16,9,4,17,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph