Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-033-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.13.3-033-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με αυτά τα οποία έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα. Οι Ρομά έχουν συνεισφέρει καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης και ιδιαίτερα στον πολιτισμό της. Αυτό που θα ήθελα, ορθολογικά, να παρατηρήσω είναι ότι οποιαδήποτε προγράμματα αφορούν τους Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προέρχονται από την Επιτροπή παρουσιάζουν έναν κατακερματισμό, ενώ συνήθως συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η πρότασή μου θα ήταν για μια πλέον ορθολογική προσέγγιση. Η Επιτροπή να υιοθετήσει δηλαδή μια πρωτοβουλία μόνο για τους Ρομά, να την εξαιρέσει από τον κοινωνικό αποκλεισμό, και να υπάρξει τοιουτοτρόπως ένα πρόγραμμα που θα αφορά μόνο τους Ρομά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο για τους Ρομά."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, chtěla bych podpořit, co zde již zaznělo. Romové směrodatným způsobem přispěli k rozvoji Evropy, obzvláště k její kultuře. Poznámka, kterou bych chtěla učinit, a je to racionální poznámka, je, že veškeré programy týkající se Romů v Evropské unii pocházející od Komise jsou roztříštěné a jsou často začleněny v rámci sociálního vyloučení. Navrhovala bych racionálnější přístup. Jinými slovy, aby Komise přijala iniciativu pouze pro Romy mimo rámec sociálního vyloučení, aby zde byl program týkající se pouze Romů. To by nám umožnilo pracovat pro Romy účinněji na vnitrostátní úrovni."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne bakke op om det, der er sagt indtil nu. Romaerne har bidraget afgørende til Europas udvikling, især kulturen. Jeg vil gerne bemærke helt nøgternt, at ethvert program vedrørende romaer i EU, der kommer fra Kommissionen, er fragmenteret og ofte indgår i programmerne for sociale udstødelse. Jeg vil foreslå en mere rationel tilgang. Med andre ord at Kommissionen vedtager et initiativ alene for romaer uden for rammerne af social udstødelse, så der er et program, der kun vedrører romaer. Det vil sætte os i stand til at arbejde mere effektivt for romaerne på nationalt plan."@da2
"Herr Präsident, ich möchte das bislang Gesagte befürworten. Die Roma haben einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung Europas, besonders der kulturellen, geleistet. Die Anmerkung, die ich machen möchte, und sie ist rational, ist, dass alle Programme, die die Roma in der Europäischen Union betreffen und von der Kommission kommen, bruchstückhaft sind und häufig in den Rahmen sozialer Ausgrenzung gehören. Ich möchte eine vernünftigere Herangehensweise vorschlagen. Anders gesagt: dass die Kommission eine Initiative für die Roma einfach außerhalb des Rahmens sozialer Ausgrenzung verabschiedet, damit es ein Programm gibt, das nur die Roma betrifft. Das würde uns ermöglichen, auf nationaler Ebene effektiver für die Roma zu arbeiten."@de9
"Mr President, I should like to endorse what has been said so far. The Roma have made a decisive contribution to the development of Europe, especially to its culture. The comment I would like to make, and it is a rational comment, is that any programmes concerning the Roma in the European Union which come from the Commission are fragmented and are often included within the framework of social exclusion. I would propose a more rational approach. In other words, that the Commission adopt an initiative just for the Roma outside the framework of social exclusion, so that there is a programme which only concerns the Roma. This would enable us to work more effectively for the Roma at national level."@en4
"Señor Presidente, quiero apoyar las declaraciones que se han realizado hasta ahora. Los gitanos han contribuido de manera decisiva al desarrollo de Europa, especialmente a su cultura. La observación que quiero hacer, y es una observación racional, es que todos los programas relativos a los gitanos en la Unión Europea auspiciados por la Comisión están fragmentados, y a menudo se incluyen en el marco de la exclusión social. Yo propongo un enfoque más racional. Dicho de otro modo, propongo que la Comisión adopte una iniciativa exclusiva para los gitanos independiente del marco de la exclusión social, para que haya un programa destinado únicamente a este colectivo. Este planteamiento nos permitiría trabajar para los gitanos de forma más eficaz a escala nacional."@es21
"Austatud president! Sooviksin seni kõnelduga nõustuda. Romade osa Euroopa, eriti selle kultuuri arendamisel on määrav. Sooviksin lisada märkuse korras, ja see on ratsionaalne märkus, et kõik komisjonilt tulevad Euroopa Liidu romasid käsitlevad programmid on killustatud ja tihti on need sotsiaalse tõrjutuse teema raamistikus. Soovitaksin kasutada ratsionaalsemat lähenemisviisi. Teisiti öeldes võiks komisjon vastu võtta vaid romadele suunatud algatuse väljaspool sotsiaalse tõrjutuse teema raamistikku, nii et tegemist oleks vaid romasid puudutava programmiga. See võimaldaks meil riiklikul tasandil romade heaks tulemuslikumalt töötada."@et5
"Arvoisa puhemies, yhdyn aiempiin puheenvuoroihin. Romanit ovat vaikuttaneet ratkaisevasti Euroopan ja erityisesti sen kulttuurin kehitykseen. Haluaisin esittää yhden järkeenkäyvän huomautuksen siitä, että monet komission laatimat Euroopan unionin romaneja koskevat ohjelmat ovat hajanaisia ja liittyvät usein sosiaaliseen syrjäytymiseen. Ehdottaisin järkiperäisempää lähestymistapaa, toisin sanoen sitä, että komissio hyväksyisi pelkästään romaneja koskevan aloitteen, joka ei liity sosiaaliseen syrjäytymiseen, niin että meillä olisi pelkästään romaneja koskeva ohjelma. Sen kautta voisimme toimia kansallisella tasolla paljon tehokkaammin romanien puolesta."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais appuyer les déclarations précédentes. Les Roms ont largement contribué au développement de l’Europe et de sa culture en particulier. Je voudrais souligner, et ma remarque est fondée, que tous les programmes de l’Union européenne concernant les Roms initiés par la Commission sont morcelés et qu’ils sont souvent inclus dans le cadre de l’exclusion sociale. Je voudrais proposer une approche plus rationnelle. En d’autres termes, je voudrais que la Commission adopte une initiative consacrée exclusivement aux Roms, en dehors du contexte de l’exclusion sociale, de façon à mettre en œuvre un programme strictement réservé à ces derniers. Cette façon d’agir nous permettrait de travailler plus efficacement au niveau national dans l’intérêt des Roms."@fr8
"Elnök úr, szeretnék csatlakozni az eddig elhangzottakhoz. A romák döntően hozzájárultak Európa fejlődéséhez, különösen annak kultúrájához. Szeretnék egy észrevételt, egy racionális megjegyzést tenni, mégpedig azt, hogy az Európai Unióban a Bizottságtól származó, a romákra vonatkozó valamennyi program töredékes és gyakran a társadalmi kirekesztés keretébe illeszkedik. Egy ésszerűbb megközelítést javasolnék. Más szóval, a Bizottság fogadjon el a társadalmi kirekesztés keretén kívüli kezdeményezést csak a romák számára, hogy létrejöjjön egy olyan program, amely csak a romáknak szól. Ez lehetővé tenné számunkra, hogy hatékonyabban dolgozzunk a romák érdekében nemzeti szinten."@hu11
"Signor Presidente, vorrei associarmi agli oratori che mi hanno preceduto. I rom hanno offerto un contributo determinante allo sviluppo dell’Europa, soprattutto alla sua cultura. L’osservazione che vorrei fare, ed è un commento dettato dalla ragione, è che tutti i programmi per i rom dell’Unione europea promossi dalla Commissione sono frammentari e sono spesso inseriti nel quadro dell’esclusione sociale. Proporrei un approccio più razionale. In altre parole, vorrei che la Commissione adottasse un’iniziativa solo per i rom al di fuori dell’ambito dell’esclusione sociale, per dare vita a un programma riservato esclusivamente ai rom. Ciò ci permetterebbe di intraprendere iniziative per i rom più efficaci a livello nazionale."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pritarti iki šiol išsakytoms mintims. Romai reikšmingai prisidėjo prie Europos raidos, ypač kultūros. Mano pastaba (racionali pastaba) būtų štai kokia: visos su ES romų klausimais susijusios Komisijos programos neišsamios ir dažniausiai priskirtos socialinės atskirties sričiai. Siūlyčiau laikytis racionalesnio požiūrio. Kitaip tariant, Komisija galėtų patvirtinti vien romams skirtą iniciatyvą, nepriklausomą nuo socialinės atskirties mažinimo priemonių, kad tai būtų programa, pritaikyta specialiai romams. Tai mums padėtų veiksmingiau nacionaliniu lygmeniu spręsti romų klausimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pievienoties visam iepriekš teiktajam. Romi ir devuši ievērojamu ieguldījumu Eiropas attīstībā, īpaši tās kultūrā. Man būtu piebilstams kāds racionāls komentārs, proti, ka visas programmas attiecībā uz romiem Eiropas Savienībā, kuras izstrādājusi Komisija, ir sadrumstalotas un bieži vien iekļautas pamatprogrammā, kas attiecas uz sociālo atstumtību. Es ierosinātu izmantot racionālāku pieeju. Citiem vārdiem sakot, ka Komisija pieņem iniciatīvu tikai attiecībā uz romiem ārpus programmas sociālo atstumtības jomā, tādējādi radot programmu, kas attiecas tikai uz romiem. Tas ļautu mums efektīvāk darboties romu jautājumā dalībvalstu līmenī."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με αυτά τα οποία έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα. Οι Ρομά έχουν συνεισφέρει καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης και ιδιαίτερα στον πολιτισμό της. Αυτό που θα ήθελα, ορθολογικά, να παρατηρήσω είναι ότι οποιαδήποτε προγράμματα αφορούν τους Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προέρχονται από την Επιτροπή παρουσιάζουν έναν κατακερματισμό, ενώ συνήθως συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η πρότασή μου θα ήταν για μια πλέον ορθολογική προσέγγιση. Η Επιτροπή να υιοθετήσει δηλαδή μια πρωτοβουλία μόνο για τους Ρομά, να την εξαιρέσει από τον κοινωνικό αποκλεισμό, και να υπάρξει τοιουτοτρόπως ένα πρόγραμμα που θα αφορά μόνο τους Ρομά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο για τους Ρομά."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou willen instemmen met wat tot nu toe is gezegd. De Roma hebben op beslissende wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van Europa en in het bijzonder aan zijn cultuur. Wat ik vanuit een rationeel oogpunt zou willen opmerken is dat alle programma’s met betrekking tot Roma die van de Commissie komen worden gekenmerkt door versnippering en gewoonlijk onder sociale uitsluiting vallen. Ik zou een rationelere benadering willen voorstellen. Met andere woorden, de Commissie moet een uitsluitend op Roma gericht initiatief nemen dat buiten de context van sociale uitsluiting valt, zodat er een programma is dat uitsluitend Roma betreft. Op deze wijze zullen wij op nationaal niveau doeltreffender voor Roma kunnen werken."@nl3
"Panie Przewodniczący! Pragnę poprzeć to, co dotychczas powiedziano. Romowie wnieśli decydujący wkład w rozwój Europy, a zwłaszcza w jej kulturę. Uwaga, którą pragnę poczynić – a jest to uwaga racjonalna – brzmi następująco: wszystkie programy dotyczące Romów w Unii Europejskiej uruchamiane z inicjatywy Komisji są rozczłonkowane i często włączone w ramy programów dotyczących wykluczenia społecznego. Chciałabym zaproponować bardziej racjonalne podejście. Innymi słowy proponuję, aby Komisja przyjęła inicjatywę tylko dla Romów poza zagadnieniem wykluczenia społecznego, tak aby powstał program dotyczący tylko Romów. Pozwoli to nam skuteczniej działać na rzecz Romów na szczeblu krajowym."@pl16
"Senhor Presidente, quero apoiar tudo o que foi referido até ao momento. Os romanichéis prestaram um contributo decisivo para o desenvolvimento da Europa, em especial a sua cultura. O comentário que gostaria de fazer, e trata-se de um comentário racional, é que todos os programas relativos aos romanichéis na União Europeia com origem na Comissão são fragmentados e estão muitas vezes incluídos no quadro da exclusão social. Eu proporia uma abordagem mais racional. Por outras palavras, sugiro que a Comissão adopte uma iniciativa apenas para os romanichéis fora do quadro da exclusão social, para que exista um programa que diga respeito apenas a esta população. Esta medida permitir-nos-ia trabalhar mais eficazmente a favor dos romanichéis a nível nacional."@pt17
"Domnule Președinte, aș dori să susțin ceea ce s-a spus până acum. Romii au adus o contribuție decisivă la dezvoltarea Europei, mai ales a culturii sale. Comentariul pe care aș dori să-l fac, și este un comentariu rațional, este că orice programe privind romii din Uniunea Europeană care provin de la Comisie sunt fragmentate și incluse adesea în cadrul excluziunii sociale. Aș propune o abordare mai rațională. Cu alte cuvinte, aș sugera ca Comisia să adopte o inițiativă doar pentru romi în afara cadrului excluziunii sociale pentru a avea un program care să vizeze doar romii. Acest lucru ne-ar permite să lucrăm mai eficient pentru romi la nivel național."@ro18
"Chcela by som podporiť doterajšie vyjadrenia. Rómovia rozhodujúcou mierou prispeli k rozvoju Európy, najmä k rozvoju jej kultúry. Chcela by som predniesť pripomienku, racionálnu pripomienku, že všetky programy týkajúce sa Rómov v Európskej únii, ktoré pochádzajú od Komisie, sú roztrieštené a často sú obsiahnuté v rámci témy sociálneho vylúčenia. Navrhovala by som racionálnejší prístup. Inak povedané, aby Komisia prijala mimo rámca sociálneho vylúčenia iniciatívu len pre Rómov, aby existoval program, ktorý sa bude týkať výlučne Rómov. Umožnilo by nám to účinnejšie pracovať v záujme Rómov na vnútroštátnej úrovni."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi podprla vse, kar je bilo povedano do zdaj. Romi so odločilno prispevali k razvoju Evrope, predvsem pa njene kulture. Moja pripomba, ki je tudi povsem razumna, je, da so vsi programi v zvezi z Romi v Evropski uniji, ki prihajajo iz Komisije, razdrobljeni in pogosto vključeni v okvir socialne izključenosti. Predlagala bi bolj razumen pristop. Komisija naj sprejme pobudo samo za Rome in zunaj okvira socialne izključenosti, tako da bomo imeli program, ki bo zadeval samo Rome. To nam bo omogočilo večjo učinkovitost pri delu za Rome na nacionalni ravni."@sl20
"Herr talman! Jag ställer mig bakom allt som har sagts hittills. Romerna har på ett betydande sätt bidragit till Europas utveckling, inte minst kulturellt. Det jag skulle vilja kommentera – och det här är en rationell kommentar – är att alla kommissionens program när det gäller romer i EU är uppdelade och ingår ofta inom ramen för social utestängning. Jag skulle vilja föreslå ett mer rationellt förhållningssätt, det vill säga att kommissionen antar ett initiativ enbart för romer som inte omfattas av frågan om social utestängning, så att vi får ett program som bara gäller romer. Detta skulle göra det möjligt för oss att på ett mer effektivt sätt arbeta för romerna på nationell nivå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph